Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 17, 1913, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fra Mørke til sys.
. Imaliss
. - as .
Is- peceseserthold,
(Fotf. til ,,Bedftefadets Ousholdninqsbog« o. a.)
Ira Tyfk ved J. Engelstoft.
(Fortfat.)
Mon, o ve, dcrsoin dorimod Jaroslaw, den strenge
vaerstcumst, hat-do vastet Vidnc til dette OptkinT Sit
ktstt vildc han have fordre-L frvntclig Bod of den stol
dimr
Most fornroliqedes doq Fru Lrtn over Svjqordats
toten plndsoligc Vmeistrinn for den fromme-de Gndetm
tln lnm fwntcdc for, at disk dcmf Inn knndis opftaa inn
Lidclsck for lwndcs Stil-at
Hnn crindnsdc todt-link lnwledciz en Gang i nen
des Ilnqdotn on Mond as nende Stamme visndtc lijetn
frn ist III-justus mod Entssisrnkh on i Etcdet for den i
Komm-n stritt-de Arm nnsdlsmntr on .,nvurdetlig Skot«,
sont lmn fonds-.
Instit nnsntc de nllth nt lmn dortncd kalte mn kost
bare jokdisfts Ihm-, oq bnd hmn om at viir dem sine
««.nlt-nodicr«.
Man lwor fknffedo blisn ikkc allv, da han nn med
straolcude Link- bcgnndte at sortwllc oin en Mand, der
oasaa for hmn hnvdts hasngt von Forlmndrlscnsz Tra- on
nn var blau-n non-J kostborosle Eir.
Endnn Inn-net nner Inn-de lmn tnlt, oq riatiq mnnqc
of Tillmnsknp lntttsdc til Incd Lmnnsrkfontlnsd
Mcn nassns Mann-n lau den hjmnkmnnc ihirlslcwsn
vod Irrlicht-as Ossisrfnn on den kunnte Jnrucslmn Ra
dmsn til dcsn Innmsnsndo ;1)1nusksnsnrnsst, ande trncnde:
»Ennltsd(«:s innier den Mund. der forladrr sine
Fnsdnss Tro, uq fanlvdos ml dist nden Vannlsjcrtinhcd
non out-. der sank Luft til at frnlns for srcnnncdc Widerl«
kask on MEde lmvch Nimmt-Hart fin hole Folket,
on Mo ern vom-de unsre at tasnfe nao den nfdndes For
Urman
Endnu mindrdccs Frn Lrtn demn- Eccnc nted Gru
on jntct frngtedc lnm more- end cn Gentnaclse dernf i
tnsndrci men Familie. Mcn desnnatet kundi- tnm ikke
lntkc Lincnc for den-us smnnusdr Tkods Skønlwd og
Einfalt-Und on link-sont iin Evinrrdntter lmistksch lntn
Itvklkk1nrliq, groben as Lasngfel:
»O, om dot don var sandt! Lin der don oft-Mist
armes en Wid. dcr clskrde os foin on Faden-P --
Fsrft sont ont Ratten kom JOHN lnmgria oa dsdss
tret-t, hjem nch riaeligt Jimtbnttc
»Nicht-nu- vnr ian instdeleci nandiqr,« fagdc lmn
med et spmnsodiat Stint »Aldrig tilfokn hat Lotsen
Mut Inia fom i Tags Eattdinnlimiio· vil de tilkcndcinun
tnig den-s Tilfrrdstnsd med, at jcq nu endelig bar gjokt
min Pliat Jea er glnd ved, at im hat fuldført det
tnngc Pan-L on aldrig more fknl Gndcrnc nu finde miq
csterlndtsnde.
Hunde im oftck Skik oa Vkua udfat Tvillingcrne
sttnks oftcr Fsdiislem faa näde min Huftru og jeg have
vwret sorstaancdc for baatde Komm-, thi jo spdckc Tren
gcne votfcdc fin, dcg dort-barm- blcv de votc Hierm, oq
des strwktoliarrcs fort-com Stils-missen vix
Jkg lmr lasrt at indiv, nt det Inn bringet Fort-on
dolsc, nank man vacsnmasqtin fasttor tin on mod Wulst-kurz
Bad oq Foltcts Stifte« —
Fkn Otto bovasnedr stiltirnde Habt-der Dot tunde
liqesaa qodt viru- en Bekrnsftclfc sont en Bonn-giesse
Einen Delos fortwivledc sOrd lmvde vatt gamlc Erin
dringet has brndc, tundc lnin iktc met-r trink-re fig for
Innkcn ·onI den qamlc Entster venlige, ttsslefuldc Tro,
on strdfc ftpms oq stim- Tvivl om brndes rat-n Gudr.
Insti- begvndte at ksre sig hos bende.
Ganfkc vist vogtede hua sig tiogeligen for at fige
noact dekom til tin Sin. oq frem for alt fkjulte hun be
tasnksomt for bacn Delos Tale og Forbandclser. Hun
meddcltks bam kun, at lmns stakkcls Huftkn alle-rede i
noqlr Timcr bavde slmntct blidt, og denued lod Dav
dingen tin ntic
Eiter at lmn hovdc jun-tot sig Incd Sviie og Dritte,
bcsqnv onsaa kmn sia til No on spate sit Lcsje t Dsrvontes
rcng Volks. Heu vilde ittc nnskc fokftykkc den elsteden
men ovcclod villiat den trosnfte Moder at hvgae og
pleie out brave
Sankt cftek laa han i dyb Ssvm cuen nn asngstcs
dcs non as fonnkredc Dromme- oq i en af distr- saa
-han sin nngc Husmu barfodet on i Natdragt, flakkc om
i en nnmadclig ftoc Stoy. Med klagendc Stenmte mad
te nun pan dc bcnde trat-wede- Bskns Navmh og uops
Itsklia innendc lvsiedo lnsndtss Dirnde Krattet lanas ch
cn til Side
Med ct Fortkrtdrlfrng Sttia vaaanede Jesto oa
sprang op im sit Leie
.,.Delo, lsvor er nnn HclaW
Formwcs spntc Svcndrn at bekoline hcnn Drevcn
at en ubeskriveliq Anqeftfsslelfe ilcde han over i Zuve
vasrclfct og fandt fttats tin samt-lim- 9lncslsc stadsasitct
pao en fkkaskkclig Munde-: Edeln var fotfvnndcsm og tin-n-·
dcrvridende fagde Fku Okta:
.,.Dun er bortek Jeg trat-da hun sov trinkt« oq hon
gav mig Mo et Meblik til HvichL Dette hat den nlnss
kecige benyttet iiq af oq er flygtet
O, Jeskm hvot kan hun væke hennef thun bar da
vel ikke lagt Hat-nd vaa im sple
Den unge Ægtemand stod foni himmclfaldcn, men
hastig Mste han den icygtelige Tanke fta fig: tdqn vidfte
m en Gang bedre Vested Gndetne havde tttc sama-·
ve findt hanc den advnrende Drom.
»Im aner, hvok Hela rr,« fang tmn tout-m, mon
dog ttækkende Vejtet letters. »Hast Wer cftcr sinc
Vøknl Moderl Jeg unser vcd Tankcn out, lwilkc Form-,
der true den vaskgelsfe midt i Stamm der vrimlcr as
vilde Dort
Jl, Jl, vask Svpndenc oq send dem estek mia ud
til den state Hcdo paa Vchn til Poznam Jca san Mc
vente saa lustige, jeg maa hurtigst mnlknt brndc ov, thi
Angesten ladet miq ingen Ro
Lynfnatt ilede han bort oa rev i Forbiiakten Kasus
spnd oq Sttidsskse ned fka Bergen
»O, J Himmels-IS Ender- ftaa mig bi! Ned Iuin
elstedc im de qlubende ths Tasnder!« raubte han bem
ligt, idct han iorlod Huiet og i Stotmltb state at naa
Konqeveien mod Ost.
Neksten vaa femme Tid fom i Gaar færdedes han
nu ad den-te Ves, men i Daq var han dndnu tungeie
om Vierte-L oq uovbsrlig raubte hats med en Stein-ne
der stælvede as sen heftigfte Anqest oq Kærlighed, paa
den elfkedes Nava. Doq -—- intet Svor sit han, og Iaq
nieset, iom han ogfaa tumstrtedc og fsgte i wartet Iaa
var det dog kun Stoer TM, han jage-de fka dereö
Leie.
« Allcrcde kom Solon purpurwd frem bog Trwcrne,
ou han vor mc næk ved det Sted, hvor han hade nd
fat Bøtncmh da saa han fka det fjerne nogek hvidt stin
ne genmsm det staune-, og svagc Klage-tonm- naacch lmns
Iron.
Oan Hierte bankede højere of Gliede og Ophidfelfe,
og lpan var netop i Begreb nied jublende at raube:
«.«ela!« Da faldt det liani til at Lnkle ind, at dette paa
nn knnde llriennne den anigftede, og ganske forsigtigt
og nset as lpende legte ljan at komme liende mer. Da
lmn endelig var liende ganlke mer, blev bem, tungt aans
dende, staaende bag et lientpemceszfigt Trek. tlii det Son,
der vifte fig for hasti, rnftede lmni i han«- Siaslcs Inder
ste. Najaatig saaledes, som han bavde set lJende i
Des-nimm streifede Hela om fra Vqu til Bufk vridende
Hiendernei Fertvivlelse Jg nasse Klagetoner strønnnede
lanitidig ever lnsndecs Lieber
,,O, Inine Vorn, mine løde Trenge, lwar er J? Ak
giv en Lin fra eder, at ieg kan komme og liente edel-!
Zaa vil jeg nied eder nalfnrte til Midelønnen Verne
nennen, der hat eder tier ag itke lom den grnsannne
skernebog sattanger edersks nflnldige Lin til Bad for
Falletsri Sonderl«
Jesko lagde ikte Maskle til det laslsonnne Jndliold
af non-I Hinten-:- Tale. Nennein lnsndeg Klaget- liørte
lian tnn den ndelandrede Maderss Einer-te og nønsede
paa, lnwrledegs lian lnnde lindre den for liende og
lpjaslne lnsnde at biete den nden aed sin plndselige Til
itedenasrelse at jage Etriet i liende
Da ia’r nna en Gang en frellende Tanle igennein
dann »Wind ain lian selv tilbød lig at ville lijaslpe nen
de med at lege ag vaa den Maade niekde sig liende til
gwtigelig?«
Ak, lian nidfns godt, at lian ralig tnnde nøre det
nden at triede lin Pligt inod Nuderne for nier, tlyi Hen
figten nied Vernendsasttelsen var ierliengst naaet: At
finde Trengene igen vilde viere nmnligt, lelv for den
optncerkfamfte Zeiger Jnte Steh-, laa nide lian ogsna
spejdede onilrinxL sandte-I endog tun det ringefte Spur
af Teillingerne, et fitkert Tegn nan, at vilde Dur allere
de dande slnsbt as nied dein.
Terfor mabte lmn nn, eint og dlidt bedende:
,,Hela, min elfkede, maa icg nrøve paa at lijcelpe dsg?
Jeg ned je da bede lwar jeg satte Drengene ud.«
Treus al Fariigtiglied for den ftattelsrs Moder rasdi
selszllagen samtnen, da linn laa nfonnodet saa fin Ægtes
ikkmi vcd Side» as im. ·
»Gan, Jecsto«, stainmede lnm a·ngftelig.
Hnn var den allerede of den lange Vei og den for
tvivlede Sagen meget for udinattet til - sein i Maar
——- at gøre alnotlig Modstand mod sin Monds Tilniers
nielle Rigtignok llaslvede bnn lneftigt, da limi, kasrtegs
nende og ftøttende, lagde Armen om hendes vatlende
Stiftelle men lnm vilte ban- ikle mere lau energisk til
bage: tvwrtiitiod ccenede hnn sig faa kraftesløs til hans
Skiilder, at lian fnart meet-lede, han netop var lonnnen
i rette Tid
»Wer-e, ftakkels Bela, lwor svag dn er! Jeg vil
lage for dig«, lagde lmn ømt
Men am at lwile iig vilde Moder-In ikke list-e Tale.
»Nei, nei! Jeg alene lan finde dem,« raadte lntn
angftfnld, ogsøndingen indsam at lmn niaatte spie liende,
dersoni non itte loni i Gam- vilde liidspre et Kramvetils
ferlde.
Sau nnderftsttede lian de. blot omhnggeligt den skcels
vende Kninde og bnnede Vei tned fin Økle, lwor Ran
ker og Flmt lpierrede Stien for de legende
Langt over en Time fnlgte han pamdenne Maade He
lag Segen, nden nt der vissledes laa meget fom et Ord
isnellem den-.
Micd Uro bmmsrkcdc linn icnfdltsrtid, at den elskcdcs
Ekridt stedse blcv Inm- ou mon- itiikrv. Don vilde allere
dc att» lusdjs limde om m lmilc on staunt- sig schi- To
blei- liun plndsclia as sia sclv stanench ou saqu tonløin
»Im can ikkr sum-. Mino Røddcsk interne ou mit
Snn fordnukch Ak, nu msd im, at im aldrig, oldriq
vil finde minr Vorn iacsnl«
»Den biirsicliicsrtiius Mele kmr optaaet dem i sit
Lnsriats,« inqdc Jcsöko trøfusude oa slnnaedcs Armen fa
stcte om den mit-donde Kvindcc
»At Ui intct Spur nuer bar opdaatst as Turm-ne
or et Itsqu paa. at do linktiat oa sntcrtcfrit er blcuen
borthimst im Jus-don. Vkrr dxsrsor stille. rlskedc Vin, oq
thi diii for Wider-leg Willst-. Kom, ovgiv din forgasvcs
Ebnen ou vrnd bit-m med mia.«
Most den unm- Dnsmt soarcsdc ist«-. Lydlait sank ben
chs Dom-d nisd sum limide Æqttsscvllcg Skuldrr. og med
Etrusc oudaacdis drum-, at han lioldt cn beviditløs i sine
Arme-. Raadvild standsedc bon et LiebliL tlii der var in
qcn Kildis i Tikcrriusdcm da i sin Angst ou Hast liavdc lian
ikke tænkt mm at medtagc et sinkst-ums dech Fornges
sagte liau at onna-ski- Hclo ved at anide bcnch i Oasndcrs
ne m under Fodsaalmm llbcvasaclin, nasstcu som en
dad, lau litt-! somn bmn pcm Mosdasllot, ou en singtclig
Anqu for, at lnm Inaaskc aldria vilde slaa do tnsrke Zi
ne ov iacn til Wirt sier vludsrlia Mondens- »die-km
»O, J Enden iotbarm edel-! Rest-i min stakkcsld »Gu
stku sor den iftaskkelige Midian-Ahn ot im blot as Gru
iombcsd scalde lmve Itdsat Dornen-!
Nims Gavcr vil im oikts oder, saasrctnt J list-or den.
nc min VIII! Alle minc chcdaac vjl im vaer edcts tro
iasteste Tit-nun oa for miq ital intcst Ossct vasre for
sonst-L om ieg dotved san vinde edcrs Weilst-hast«
As sin indckste Simi, med lvdcliq, soctvövlet Stem
1nr, sendtr den besonnt-de Vsn oq Unin- mod sinnt-elen.
Hela skaslvede let, nie-n den livcgnr Forvnlteks der gis
vod sin Hei-W Side, udbrød holt sorsasrdrn
»O, Herre, der bar du lovrt noqet altsor stott! Hvrm
vcd, om dcst alligcvcl ikkc vil blivcI dig soc ivaskt at hol
de det?
Havdc du doa blot sagt on bostcmt Tim, som s. Ets
en Med cllcr maaikts cndoq cn Tok. tut-n at vilch bringe
«»cttivertOise1-« or sarliqt· Hvo ord, livad Fremtiden
kan soc-lange as digi«
Jcsko smilede over sin troiaste Ticncrs Vesymrim
act-. »Da-r uddn Frygt, du aode qumles Tro min, for
at vindc min Hain-us Wkligbcd benaiver ieg mcd Glor
de det liebste ieg eiek.«
Den aamlcs ryitede ssrgmodsiq pcm Hovodct
»Im aner intet godt, og du ded, icg tagcr siceldent
icjl, hvad det anqaar. Gudcrne bar desværke givet mig
til visse Tiber at kunne stue ind iFtemtidem og selv
om iea oqsaa as alle Mæstet strittcr imod — thi sorge
liqt oq tunqt sitt denne uheldivanqre Gave dere- Liv,
som hat saaet den i Sie —, san set ieq doq stedse hele
Mannedet sorud Ulykkm som nærmer sig det Gus, i
hvillet ich first saa Bogens Los. «
Hverken Das eller Nat er jeg fri for de strcekkelige
Syner. ja for det meste hjemføger de inig endog ved Mid
dagstid Hvad enten jeg arbejder eller l)viler, vaager el
ler tot-er, hat jeg dog aldrig Fred Selv i dndre Men
neikers Selstab inspireres jeg vaa samme frygtelige
Monde.
Ubefkrivelig Angst griber mig da, og en istold For
nemmelfe griber mig om Hiertet For mit Blik svstni
mer alt som i en tret Taage, gennem lwilken jeg tun
einer Ligtogene ellek de andre lIlytkestilfcelde, der bliver
inig kundgjbrte.
Saaledes saa jeg ncesten et Aar fornd Sørgefølget,
i hvilket vore Landsmasnd under Vetlaqer hjemførte din
i Sakserkrigen faldne Faders Lis.
Ogsaa nn er det mig plndfeliat, fom vilde den trog
telige Amid komme over Iniq. Oele Eiiiten sunnnnek for
mit Vlit oq langt borte i det fiel-ne dritter skernelnnis
Tempel op. Flammer ftiger i Vejret tm Offekftenen, og
Zorns-law og de tjenende Priester med Nøzielsetarret von
dreri Proceeiion foran Foltefknren J stort Tal lmr
Enninto on tmnsi Falk slnttet sig til Toneh og Einilet
lnser paa dates Ansiqtetri Endnn tun iea ikke se dig,
o Herre, ncen Jarocslam peger ind i det indre as Tem
nlet, oq alle netter jndlende Hasnderne i Veiretz Den
nfrende mer-net sig med sin Nove!
»Nu, fcmr ieq Øie pkm dikt! Men, e ne, lwod nnm
im itte te!"
Den qninle brød ni med e Ztrig, un iorswrdet faa
Feste ind i den kunnte Zeier stLve, nidt odspilede Liste
»-thid fik dn san mere nt vide, Vogtiniil? Tal!
Jeg er en Mond ou tan liøre seln det tnimefte.«
Men den liveane rnftede afncerqende paa Hovedeh
»Im knnde itte mere steer noqet tndeliqt Røde Los
dennndte nt dnnfe for mit Blit. on alt ilnd fmnmen i den
hnide Tanne, lnmmi det var dittket irem«.
Onndingen betrimtede timn nantrox alle videre
Enømcinnml lottede innen unden Vested tm Fortmltes
ren, da non-I Herre mantte enten lnm vilde eller ikke
— mere tilfreds denned
Medenz dette fokeqitc vnk Seendene ined Beete
børen, lwortnm Hela lan, ilede lmmt i Fuwejeih oq det
nar Fee-to meaet tnsrt, at paa denne Munde knn tnm
nlene lmvde met-et Vidne til dette nlnmgeliqe Optrin.
Hvok vilde der ikke atter viere blenen snakket nd og
ned i Evech oq der var intet, fom den nnge Fnrsns ha
dede mere end nnnttig Sindder on den-J ofte daorliqe
Folget-.
Prosetien selv lmode lilut i iørste Liebilt forslneki
let limit, da sont noaet, der nat en Mund nvasrdiat af
rnftede lmn den nlielnmelkkie Angstsnlelse, der nilde be
iantiae sia l)(nn.
Med hele sizn Enemi vendte ban Tankcrne nndet
Etedsci lien, on snnrt tunde lmn muntert swqe nied Vo
gninilsJ ,,Trøni«. Ten gamle qik lieredvillig ind part
Zwar-n Tet var ban- ligesrent en Uettelsa at lians
elslede Hei-re sønte at gleinine det l)ele, tlii til hvad Ant
te slnlde lnni onsaa san lienge i Forliejen ltekntnre og
nsnasle siq sor det, der slnlde komme?
Hunde onerltovedet Seeren selv kunnet taade der
oner, saa vilde lmn nldrig have meddclt andre Mennes
sler sliae Snnee Men saa snart Ansaldene kont over
baut, todte lian al Magt over sig selv on niaatte abso
lut handle-, sont det blev hani indainet
De to tildaqeblevne liande iniidlertid atter indben
tet Tom-t, on Ostidinqen vmidkede ned sin Onstrniz Iidc
for Inaaske at opsanae et tilginende Mit Men lmns
Hiertes Ønske blen endnn itke opsnldt. Taog on liges
anldig sorblev Helai sin sorrige Stiman og qlad var
Jedzktx da nmn endeliq nanede Hjennnet
Frn Okta, der allerede i slere Titner aanstelig lind
de nentet paa, lnmd der vel kom nd ns Eftersorstninqem
dran et Lettelsensz Ink, da lian endelia saa Toaet drage
ind i Maorden oq as et Blik paa Sonnen sluttede, at der
innen illnkke nnr stet.
Med et Rand as Tatneininelinlted og Glrede slnttede
lnin den elslede Datter i sine Anne, on denne sandt sig
roliat i, at nmn straks bragte liende til No oa beliandlede
lsende sont en ans Hnn følte sia dødskstmst on ndniattet an
lande, nde at Stand til at tmile pna nuaet soin helft nn
det. med Velbeliaa Honedet ned paa sit inaaelige Leie.
Moder-en indtoq atter sin Plads ska i Gaar, oa
Jecskm der fknatede sor, at Hela atter sknlde nndsln. non
ltenintelia Vomnnil Befalinq til at bevoqte alle Onsetsz
Udaanqe ·
Den nnqe Onstrn tasnkte doa forelebiq ilke mere
tma sline Ztrisjstoq. Allerede nieste Tag likød en lsestig
Feder nd, on Uaek iqennent var lnin Jeden nier.
J Fantasien qenneintik lnin endnu en Gang alle
den sidste Tidss Nasdsler, oq niedlidende ou soksttsrdet lnti
tede Moder og Æatesaslle til liendess sortvivlede Tale.
Da lnin endelig ntter reiste sia im si Leie, var
lnni tun en Etngne as sin selts, on nied Sorg og Vedrøss
velse san set-to tma den elsledes ndtcereds Stikkelsc. Dag
lig omqilkesz lian lsende med al nntliu Ltnlni oq tusinde
Kieanliedcsbeniser. nien intet frnqtede det. Nanske vift
sad lnni atter baq Ztiinderokken og ved Bienen, nien
triet oq ligeqnldin sorrettede lnin al sitt OserninxL Onn
viste sin Æatesaslle en Zlags sky llnderknstelse, og nmn:
gen Gaqu inaatte denne spørae sia .selv, um dette nu on
saa virtelia var den sannite Oelm der en Mann kærlint
bavde livilet ved lsans Hier-te
Destiagtct blcv hatt ved at omgaaszs ltende i Kask
lighed, on tned kørende Taalniod spgte ltan stedse at gen
vinde sin Huftrus Henqivenhed Som en andqom sin
thd liraate lmn hende Vlomster og Frugter med hfem
sra sine Jaattnrtn ovekvusttes lytkeliq var han, da Hela
en Gaqu nopsordret takte ham Haandcn til Tak sor en
saadan Gatte.
»Na vil alt igen blive godt!« sagde ban jublende til
Moderen, on denne nikkede deltaqende· »Trosast Karligi
bed vorder aldriq bisskmnmet".
Saa bin-tim- sont den nnge Forste Inskede, gik He
las Fortmndlinq doq ilke for siq. —- Dage on llqer randt
ben, nden at bint lille Lnsglnnt vidste sig iaen, og alle
solaende Vønner on Løster til Guderne snntes srugtcslø«
se.
Et Ofeblik tasnkte lmn paa at søae Trost bog Ap
perftepmsstens Men san lmrtigt, fom dan lmvde fattet
denne Plan, forkaftede han den ntter. Hvorfor sknlde en
fremmed have Jndblik i hans søkaeliqe Liv? Gan bade
bidindtil omlnmaeliq benuneliqboldt for enlwer det for
andrede Fort-old cnellem lmm oa Helo, thi lmn lmdede
at blive beklaaet eller maafke endoq mutet Tesnden tend
te bkm den strenge Jaruslom Vanfkeliqt vilde denne med
milde Ord have kuunet undftnlde den ndplmtdrede Mo
deks Sindstilstaud, men vilde have anfet den for en
strafvcrrdiq Svaahed oq beordtet baut-de Straffe for«
den.
(Fottftkttes).
Goocl
christmas Gikts.
DANISE UND PUBL. Eos-I
Blatt-, Naht-.
IIURST ’s
DE LUXB
LIBRÄRY.
A few selected titles:
l. Klitssios Nimm-ins Tit-« l«««npllkxhhst«.
L. Imnysin l’jl;xs·jns·s l’k-»;.-k-ksss.
L-. Hishi-— Hug» lass Jli8(«t««hl(-s.
1 lexIIsisls ljnw »I« llluslcsiuns Meu
0ur prjoe only 75 MS. each.
sPBCIÄL CIFT EDITIONS
in Limp velvet Calf.
I. PHORA-: sit-Häng Nisus-inwme
L. ltthmlmnn Print-« »i« flu- Notw- us David
;5. l)isjl·x- l(’»«(l i·(i1-(«’ln-istiaus.
Mit-so- lsimtlsumsi Imuks will lus aplnsecjated
I-«xs all. Muth nisntly ImxHL
Our pries 75 Ors
TBDDY’8 BUTTODL
By Amy Lo Faun-e
This stmsx »f« it Migltt nnd noble l)0»v. One
us tltcs niszxs bis-St- uk (,!ln-istikm sluvenjle Boosks.
lllnsttsittiscl istlitimt in handsomo Noth Gover
Pricc 50 deuts.
THAT A GOMRADB OF THE CKOSQ
A Tak- »k »u- (Ijhkist kok (!hkistma-»Tide «
by klarem-c M. Ring-lex
A lnssnttiful stoky that Appeals alike to
ymmg ins-l old. Contains nmwmus illustra- v
tjuns l·)x(»-.(-pti»1ially txt-at and substantjal bind
Ing.
Fries 50 dont-.
ONB sYLLABLlI sBRIEs
Politilur works sur
)·-p111ig fulks in words of
»n« svllxtlplik
l. HsiliR l.il"(« »t« («hrist.
Z. Pilgrims-i Progress.
TI. Nil-XIV »i« tilc UIJ
«l"s-st.«-I«(«nt.
4, Flur-L »I« til-« NHV
"l’(,«stinni-nt.
J. Ikilplo Htoriiss for litth
(-hil(lr(sn·
Wilh sinnst-rou- illusfrntinns ldzs thp bisst
artisk llnmlsmncsly bound in illuminated
(«I)V(«I«S. i
Prioe each 40 achts.
YOUNG PBOPLBS LIZZÄKY.
- Phoice Literatur-c for
ehiltlren Zeitscle from the
sie-st. anthnrs
H. Hin-n un- »i· muss-r
Pilgrims I’r»er(sss.
·k. Hlistsk lstsiiutzh
»l. Ämlssrsnns Hiirx Tales-.
»li. Litflcs Lin-»- I’rin(«(-.
EG, Hirt-« Tut-PS Kabin
d
Ihm-konnle printed in lnrpxss th on good«
pupisr ins-l illustriitmi in ruhn-. ’
Our price each 35 conta
IN Ills NÄMB sBRIss.
Godsword and Statison
li«v Mut-tin Luther. I
Words of klelp tot
christjan Gikls.
lky l«’. li. Man-R
The Creatjon stutzt
l'-»v Wut. Hlu(lst.(nw.
The liess-only visiotL «
By P. B. Meyer.
Hur Prim- 15 ocuts tat-h.
BBÄUTIPUL
sTOZIZs SBRIBQ
S("sl(s(!f,(ssl stopft-S from
this Biblts fultl fisc- youvg
t----1(i(-m. Pmkumsly illus
tmtistl ils-If vtsllnm de
mmtml st- gnld and Sol-«
»m. Unt- Istsiocs euch 20«
(·t«.. 6 mpisss ussortedf
sitqu km- st1.00. E
ZIBLI III-MS
Rauh story m)tn1)l(-ts- in
its-alk. Basy langtmgr.s
Many illnstmtinng in Coc
0I-. Ilmnlsnmksly discont
Hl tun-en
Om- lnsiuo 20 («’t-S. »geb.
6 copies-s cui-Mr kot- 81.00.
. IJUTII PUBL. IIOUSU,
Kluft-, Nah-. !
CIIILDUIN OF TEI l