Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 17, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jeq med enkelte derein. Jeg bar
handlct paa egen Regniug og Risi
ko, blandt andet for at Menigheden
kunde ftaa helt fri over for mig.
J styldek mig intet, og jeg krwvck
heller intet, men J ttylder Gut-, jer
selv, Menigheden her og i beli
Landet at spre, hvad J kan for at
faa Klatbod over, bvad Bei J ital
gan, og Kraft til at vælae og vans
dkc den( Jm Irr-quer ikke Stint
paa, at im holst af alt vkl vcdblch
at keve oq virkc bet i Holftebro, bel
lete her end nagst fom helft andet
Sted pna Jst-dem mon anar Me
utaboden brlt i Stnkkck poa bette,
Pan bot io ske. at bot tkke ladet sia
gast-. Im opti. bot vil agrc ondt
at Mille bot-fra, men fkal im, san
ssal ieat tm book-et at hmne finde
mtq t det med aodt Mod. Jea er
vts paa, at Gad, om W Mk bek
fm. bar en Gewinst fom Pkekft M
mia et eller anbot Steh sssnt tm
Mk tmd bvok. Der er vol endnm
fwok mmskt cht end knn to nd. 7000
fom Mc hat batest Kna- for Them
aons Bank dem vtl tm te, om im
knn finde noqle at oa san Lov til
at Vmse noaet tot-. Mk Mrls Den-l
som im, vrsvet vt tma at aste- Lite
lmtd ttl et Mtdtmmkt on Samltnas
ctksd Mk mlndft tm- dom.
Danmarlk
III-sk- h-« s
Den hvidc Slavehaudel. Den
danfle Notionalkomite til Bocmnpcls
se al den lwidc Slavehandel lmr nd
sisndt Veretning om Komitekns Vikt
fonilnsd i 1912
J Forbindclse tncsd disk internatio
nnlo Erntmlbnkmn i London oa
Notionnlkmnitoerne i be andre Lan
de lege-r man at trirssis For-anstau
n7nmsr til Fotsbnaadssv of Handel
mcd Kvindcr lnst i Lande-t, oq nmn
staat med dcttc Maul for ch i sm
dia Forbindelle med Politin og over
Tilfnn vaa Vanoqoatde oq Harme
pladfer.
Honedarbcidct besstoar i Und-erst
gcllis as Plaide i Udlandct, og der
arm-ichs mcrqifl bisn iniod detMaaL
at innen dnnlk Kinde teile-r
til fromme-de For-hold i Udlcmdist
udtsn fsrlt at have sikret lig gen
nvm Nationallomitems Unbill-lacht
ltsr og Bistrmh
Womit-sen inn- lanlech i 1912 nn
dcrfsgt 314 Mndsptz two-teil W
nmatto Anstandes-. oa del or bis-Juden
undorspqt 23 Plndlksk Inst i Ton
nmkl eltvr Fotisfqullrt im lldhns
des De knndo alle anbrialeå
Mitmenuvksuset cr dot fra man
qr Sidck indlibct Klage-r out-I til
Kosnitcrm spat ogfao sclv lmr Ov
mirtksomheden benvendi von das sto
te Farc for let-delikt Fordækvelfe
lom Momwilæten nat-mein Der
et der-for as somitan indqivet et
Andraacnde «til Kulwsministekiet
am. .,.-it der im Ministeriets Sidr
man blivc ajott Udveie til at liindrk
den oin sia arllnsnde oa sont Skal
kellinl for Kviiidisbandel let rinnen
deliqcs Morntviiagitativn.« Dis-l
er k.)nftat·»ot, at slcsrts
Hundes-We Statistik spin
dek, WEI- xtta Jsllmkh a;
’ fis bn s ckii
käkkyiäe . sr its-:
Kirselist Msdd KMM 25.
Mundr- Fssd ist wervældeude steckst
beimt ftrtclmt Mpmy drt efter Jud
budtslsks as »Ur-stimmt Emnmnd us
Nil-« i Aste-J nfhuldttsss i Haku-n i
andtvias Hut-, tultr Paftor Mor
tm Lassen. Oulswbny om Æmnrtt
,,.L5norlcdiss lau-er et Mcsimestks thud
at fonds-« smn tin sit Warnng
winkt Im Form-Innern um Jakobs
Tnmh ocn Zügen im Jordm til
Hinten oq »Um-ehe tmorch Vef
en til Oplcoelicn as Mud Mk gen
ncsm Enfomlusdmcs Kamm- oq Zahn
Hans Tale vor af kmt nptnmqelia
Natur-, ou dvt var spka i Slutnins
gen, ban kom ind vaa on aunfke
kvrt Omtalcs" af fin fkkepolitifke
Stillina. Tot var of stor Vigtiqbcd
for Folket at san de kirkepolitiskv
Forbocd ordnet paa den hde Maa
do, udtalte han, at hcm anfaa ingen
lnnde sin Udtmsdclle of Follekiv
Im for ensbetipdende med et Form-l
til ai Kirkepolitil Dei var knn et
sitt-etc Sturmes-, han hat-de spat J
Anrevis bavde han met-et bei sønske
at ftaa nbundet of alle Listet under
Gndg frie Himmel Dei var det»
dansie Fall oq den lkistne Mulsa
hed, bvilke ban bog trods alt ttkhtrs
te, og spm han haqbede at blive ved
mcd at tilhtkr. der her hnvde Lov
ttc at tale med, og dem, der Walde
site Kann-en mu, hvordan M Oele
Milde ordnet.
Ferment-en for Enkel-at Sam
fand«, Pajtor P. M. Lotsen, fka
stehekikwrkem tallede nu i vormi
Otd Motten Lotsen for heut Tale
sdet hast mskede Guds Belsiqnelfe
over ham oq baut Meniqheh Selv
m de follekirkellge Bannd blev
brudt« udtalte han til Slut, var der
dog Hiertcbaand, der bimdt lanqt
iiærkete.
Den stokc Foriamling gav sin
Tililutning til disfe Ord ved at reji
ie fig. Msdet fluttcdc dcrpaa mcd
Salmesang.
JahresMisstrni Helliggttelfesmts
de i 19l4. Disfe Moder afljoldes
»-—- om Gud vil — 21.—23- Juli
Hpaa 11 Siedet-. Disse er f-lgende:
Zkogcih Aalbokg, Spcntrup, Las
Hning, Gut-any Sandbjeg og Holfted
ii Jylland:Haarslev paa Fimx Rads
IBedan og Haslrv pao Sjcellandx
Tikstcd paa Lolland.
Grundcn til, at Stedernes Antal
er for-get nmd 2, er det stadig vol
fcsndc Markt cfter at deltcmc i disse
Møder. fidfte Sommer var der des
vwrrc monar, fom Udvalget ikle
lunde llaffe Plads til. Vi toller
Vcsmicmcs Landrt over for de manae
zmsstfri Tillmd, vi bestandia faar. om
at villc modtaae et Helliaasrelfesi
mode, oa dct er dejligt, at diöse to
Tinq wides, Ønlket om at deltagc
oq Hiemmene fom kætligt luklcsr
fia op. quge For-hold bar For
fasttrlse fm Gud over fig.
Men disk er endnu et trcdje For
liold, som bar en Pac- san ftor Ve
tndning, men altid falder nogct von
skeliaetc, og det rk at finde de man
qc Brsdte — Pmsftek oa Lcrafoll
--—— fom vil aøre Time-ftp som Pras
dikantrr oller med Bilwlforvdma.
Maatte sen-on oqsnn lade dette Inl
les
Vi Vil nu bcde Guds Vom om at
tnacs disscs Moder ind i bot-es inders
liqe oa vedboldendc Van. at Herren
ikke bist vix lade den yde Okdnismi
lukch men frwnfot alt,- at bang!
qutiac Okd vcsd Heiligen-»den man
san Jndamm i Hierin-ne oa gan- en
Gernan bandc til Omvcsndrlfk on
til Bellincion-ekle alt som Höhn-fernel
trwncier disk-til Sud nimm i sam
mt- Ins-hold Tom tsi beim-.
S. Vorn er.
Fusan-insowan Landgtinth
Udvalg hat nimmst Notwnkwnq
Flkrtallets Højre og di- Frilonscrs
vqtims udmler. at di- fonfrwativc
Medic-neuer hat spat et san m For
sloring i Kons, men da der ikle cs
lnlkcch indstillor Nektallot, at disk
lim Mvtclqeö noalo DEndrinqcr mrd
Ovnsgn til Folkcstingvts Smnmcufæt
nina. sm- ai Sagen vaa disn Munde
lmi komme i FasllksudeM
Mindrctnllrt Gmstrc de Nadikn
le ou Jaialisterkeksi sinkt at iksnt
dct ilke inmpokbifotrt misd Æw
dringsiotflagcnr ( dores Oclbed on
under andre Miiwndiqlnsdrt vildcs
bat-e stunk mod dem, vil det. for«
at frommt- Hemäsninq til Fastlesudi
valu, asiioldc sitz im at fromme-·
De fkonlpwatives Ændringsfot
flog gam- ud Ita, at anaketsalchs
ten til Folcetiuget vedbliwr at va
re 30 Arn-, oq at Folkistinqet issr
maa have merk end 120 Mel-lon
mer, limit at det sial unsian ved
Forhokbstnlvalmnaade Vcd Æns
drinne-r i Lovqivninqen om direk
te Skut ssal der kræves mindst IA
as lwekt Tit-as Medlemmer. Alle
Betraurt-ferne om LandstinaetsSnm-’
menfektninq litt-ges altlaa foxeslaas«
bei mit-irrende Landgtiim out-et
Post
III-me i Lindenbaum Den Um
der berste-de mellrm Jødmus i Ko
benhcwn om Nadbkncr ernfth
fom i Folge »Verl. Tid.« ikke ud of
Vordem fnmtidia med, m Dr· Le
wonftoin forlod Synaaoqm En
Dkl as Medlmmumus af Mrnigbedcn
onst-Liedc- esn minnt Snnagoge i
Not-wande- oa do lmr nu sluttvt
Overcsnskomft mesd Nabbiner, Dr.
Wink-km fm Wit-Hbodesi. der ital
tiltrastic sit um- Embode im Nytaat
oq fknl sonnt-is mrd en. 5000 Kr.
om Arn-et
Mien- sklint paq tyste Hand-ft
Der er i Folge ,,Natt.« .dannet et
tyst Konsortiuw sont har.til Hen
siqt at echverve en Del af Mtens
HKliut Naturfreduingsfokeninqm
haabek imibcesktid, at Natur-kred
ningsloven til blivc Drängt-indem
Note-an oq at den vil for-hindre
at Pariser sont Mit-us Klint gqar
over paa fremmede Hei-den
Mototstuiussbaado Pan Or
coqsvtktfthf bar man i Filge »Ho
vodft.« fornnliq pcmbemmdt Von-;
ninaen of den ist-fu« dansko Nod
uinquotorbaad efter Teqninaer.
fom det enmslskr Ncstminasvusjen vol
villiat lmr ovorladt Makinrminiftcs
riet. Var-dem der vil komme til at
koste M,000 Kr» sank Station i
Stege-L
Kretturekspotten fka Brich-sum
However-, 2s. November- Efter at
der i Zamaere Tib bar vasret nagen
Stilstcmd i Kvægektpokten til Tosk
land fra Bestiylland, Ihm-s der tm »
iqcu at komme Fort i den. J Gam- ’
assenbtes fauledes frq Tho, Salling
oq Sttækninqen Simois-Ringh
hing 51 Vognladninger Kvæg til
Esbjerg, og i Dag er der fra de sam
me Egne sendt 45 Vognladninger
til Koldiug. Medeas Ztørstedelen
thvæget før gik til Kolding for
derfra at udftibes til Flensborg el
ler Aabenraa Karmttasne, syncs den
nye Eksportrute over Esbjerg til
Bremen nu ahfaa Ovektaget.
Eu vældig Brandt-. Frederitss
havm 28· November Damperen
,,Margit«s Kaptajnhar i Dag givet
en Beretning om lllykten udfor
Hanstholnk Stibet havdes under
Stormen faaet faa megen Slogside,
at den ene Rustian tun var l Alen
over Vandet, og ved Honftholm kom
en tneldia Braut-sit der fnaskkede den
fvasre Mast i 3 Stoffes-, fom faldt
ttdeitbords. J Rigninqen befandt
sig netop 6 Mand, og de gik feliz
fslsuslig med: de it boldt fig fast oa
entrede tilbage paa Skibet, men 2
Mund blev i Søens Man kunde
fra Dampeken børe deres Raub, men
var ikke i Stand til at bringe Hirt-In
»Weil-att« havde et Befastning pan
22 Mænd
Brammiagesulytkem Eiter hvad
Nit.z. But-. ersann-, rr der hidtil
gcnncm Statsbamsrnc cller til-stat
niugskimimissionen udbetalt ca. 21,
200 sit-. til Begravislscsudgister,
Hospitalsophold, Lcmobclmndling o.
l. samt sokskcslligc mindre Erstatnins
ger.
Erstatningskommiösionen hat nu
asslujtct Behandlinaen as dcs miudft
»bemdeligc Sage-r cllcr omtrcntHalvs
holen as de indkomnc Andragcndck;
sde hidtic udbctaltc Erstatninger an
ldmaisk kun mindre Vele inden for
ou Gemisc- as 2000 Kr. og angaar
Tilsasldc. book Folgt-me as Jeru
lmseucnkkisn lmr vawt sur-bannen
dk. Ton er der til qnnsko onst-lu
hlskndrkmntic, bviis Eimer or of
sstørre Raskkevidch, udbetalt For-sind
"til Dasknium as Udgistcsr Vcd Simo
lejc, Klinikoyswld, »Hm-ration» o. l.
Hsjvandr. Aalborg. 27s Novem
ber. Atti-r staat Vandct i Fioran
tust lmmt over almindeliq Band
stand, i Tag dog knn 11-2 Fad,
bvilket imidiettid wdrr paa, at disk
atttsc hat vastcst Uvefr over Vom-r
dacht Einsldcnt bar der fortsrrigt
i san long sammcsnbwnqvndc Tids
sont nu i den sidftc tmlvks Stieg To
ge Dust-et san vcdblivrnde Hsspandis
bet, ou sikkm er der som Falkn
deras sket stor Stabe von Strasks
ninacst as Fiordom lwor der ikkc
bar Mist-ist Tilstmhkkcsliat bvsknttcst
Pim Aallnmisidon vcsd Pontonbws
csn bar Vanth flcre Gange stanrt
over Volva.
Juddtcvrt Botmon Hist-ring
29. November Mondt ca Mkmgdc
Vrnqaods, der i Not ck inddrevct
not Lsnstruu finde-J nogle Kompe
dclr, csn Stil-Säfte samt Drlc as et
Fortspicma Braqaodsvt hidrmr
uwivlsomt sm ct Furt-j. der et to-i
tast sen-list Et Stykkk as en splitt
tret Netminqsitmd var «mcerket,,Tvt
desttand«.
Fritageife fa- lludkwisnitm i Re
ligion. J »Ksbmclmvns Kommums
floh-« wen-act en Indien-den om der
sm Zkocodireftionons Sido er »d
fendt et Urbiler der aivor csnkwpt
»An-ret- Nrt til mm Forlmmcnch at
Tblivo fri for at san tildclt Religion-J
timetr
Hcrtjl spart-r Waden
Paa. et Jusptsktionszcnøde for en
Tcl Aar fidcn hat Stolcdircttøten
kctm den Henstilling til Zuschus
kernc, at de faa vidt muligt vcd
Eccmalasqninacn skulde Lage Hen
iun til frismfatte Laster om Mita
gelfe for at faa tildclt Netigjonsti
mer« Roact Cirkstlasns dröangnacns
de findcs ist-.
Dsmt Rede-Inn Stint-, W. No
vember. Ved Underketten er der i
lDem ialdet Tom i en Sau, sum
us Nemlkokpfet for Vibom Amt vnr
Iniilcmt mod Redaktør H. P. Haufen
fordi ban i en Artikel i ,,Skive So-»
cialdem.« bnvde beteqnef Neknlbei
vasaelfen fom »er Spindel«. Zig-l
telsen blev mortifieetet og H. P.
Hausen idsmtei en Bsde pan 50 Kr.
samt dømtes til at udrede Sage-us
Dinkefminqer med 50 Kr. Heft-ehs
foged Schauenburg var befkikket sont
Zwttedmnmer, da vaoqed Hostnm
zi Skive Var Komiteens For-stand
Skasndigt Dykplngeri En lille
Dur-unten der bot Pna Nyvanasvej
i Runda-C kom fotleden ind paa
»Na-d. A. Aus Kokktor oq fortalte
bebt-yet, oi nogle onde Mennesker
bavde begaaet en utrolig Raahed
mod W Dger. J et Var Dage
bavde de ille vceret nedc for at
rede, men fotleden Morgen kam
endelia den ene af dem, og han
laqde un Werke til, at den laa
fbtldstændiq paa Siden oq and
Ved ucermere cstetsyn gjorde han
den Opdaqelse, at det ene Ben var
lllppet as Dyeet Den enden Due
vistc sig at me i famme Forfats
kling, og de blev begge ftraks flag
tedc. Det faa ud, fom om Saatene
ikkc var helt frika Drengen tun-—
de ikke tasnke fig, hvcm der havch
begaaot dct skændiae Dytplageki
Eu MethodistsHijkolr. De. dan
ske Methodisler unter efter Forlyi
dcnde at oprette en Højfkolc i Aar
l)us. Paftor Lotsen ved Methodists
litko i Aarhus er udsct til at va-«
re Stolens Leder,
Dfdsfald. Jnspcktørisn for de tel
nifke Stole-r i Provinserne, Profes
sor Carl F. Andekfen, R. af Dbg.,
er 27. Nov. afgamst ved Dsdem 56
Aar gammeL
— Pastor enieritus E. C. V.
Ortmasm er afgamst vcd Dødcm 91
Aar gammel. Eftisr at have fungi
ret som perfonel napellan has sin
Faden der var Soamsprwft i Mag
Ilisbn paa Lolland, kaldedcs han i
jmlil til Pederskcr paa Bornholm
oa forflnttodes 1866 dcrfra til Hol
baskslldbn i Rander Amt, lwor ban
blen, indtil ljan for on Tal Aar si
dm søate fin Asskea
—- Etatstaad, Nrosfcsnsr CBufrlJ
er den 25. Nov. pludsislia afaaaet
ved Dsdem kamt af et Hjcsrteslaa,
68 Aar gl.
—— Naakdcjer Chr. Iliiakkomaard
i Sklnncrup er forlrdtsn afaaact ved
Lade-m 67 Aar aammcl Don al
dødc, der var feist i den sammc
Guard, hvor han nu er ded, vari
en meact anstst Mund paa lin Gans
oa det var ifl. »Tliist. A. Av.« ikke
udisn Nrund: tbi foruden at Vwre
en dnatiq Landmand var lian til
lige en i det bele taqct meaet kund
lkabsria oa intelliaont Mand, oa
hans Standsfællrr bar da oasaa
vidst at aørc Bma as lians riac
Erwor: bl. a. bar han i flier Aar
Inn-et Mcdlem af Sogncraadet oa
Sommmadssormand Don old-di
lmr altid været on trosaft Stifte
mand oa sad endnn ved fin Død
lom Nevrwlentant for Høirovwlaeb
fort-nimm i Thistvd Amts 2. Vola
stehs.
Mund- og Klar-ingen. Aalbora.
borg, 24. November-. Mund- og
Klovfygen i Romdruv hat illc brcdt
fig, og konmicr der ikke flctc Til
fwlde, vil alle Silkisrhcdsforanslalts
ninaisr kunnc ophirucs om treUgcr.
Eiswrtisn af lcncnde Kvasg dil
ritt-r hde Vetcrinasrfyfikug Bang
udtaler. ikke blivis liindrcL da der
i faa Henlcende » smtliac Aftaler
Titellem Tanmatk og Tnssland; i
Morgen afaaak ,,Nilsrrhus« doa ika
da der dcmus Gang ikkr cr Kvæa
not
Slaqtningen sank fom sædvnnlia,
m der san vmtos aod Handel, om
end til ttnkktsde Priser, i’Motgcn.
Forbndcst aicvldcsk jo knn Mut-leder,
altfcm Samlingcsk, oa de flefte frem
mcdc kasbrre er msdt
Knnuflkt tä Amctsitæ Vejle, 29.
xlkovcmber. Ksattofsclekgporteu til
Amerika bat tacht et vwidigt Op
i«ving, sidcn di- Fomusde Statt-r op
lsasvcdc Jndsitselstoldcnx allen-de
nu hat den dnnstr AnmikasLinic
Vesper-r mksd at bisitride denne Dcl
of Eksvortm oq srn Mengde dan
ske Kokwslrr man darfst — oftm
lwa d en tøbenbanvfk Exportør med
dcslrt s— ofsmdes meb cht norfkcs
SeliRibsSkibe J Morgen ankam-nor
lusttil m noer Tempel-, der skal
indtr igv adskillige« Hundtedc Tøndcr
Kartuflet, oq dereftrk afgaa den til
Horte ns oa Grimm for at komplists
tot-c s?odninam, bist- tkal føkes til
Christiiqnia Her nmlabes fkm Kaki
totlekn es. 7—- 800 Tons, i det norka
Soman Tnniper oq sitt-s til New
York.
Hjcms Igt as Tyvr. Aalbarg, 29
TVLovmnbeL Gravlcsv By, der liggm
i Lu- of Nasbild Ball-, bar i d
sidftc to Nasltcr haft Tyvebcsøg
Tot » aumst als-over en Summe
Ziolclækcr ug flere Ganrdmænd
Zuisekunmsnc er rnddedc, og der ei
ftjaalet Tøj do fleste Siedet-, ligeson
ixn Dol Mobler et ituflaaedc Ei
Ztcsd um« en stor Skovsxe banget
nie-d i on værdifuld gammel Kiste
der i svrint nat Idelagt Befolb
nimm er meaet opfkkætnt·
Samaritektutfuo i Acri-it Ta
mcstidtsLingcn under det dee Kors
i Amt-us assluttcde den 29. Nov.
sit Samaritorfursnci, der bar vasrot
des-at of (·t balvt Oundrede Perso
nen detiblandt en Sncs Spciderc,
mod en Eksasncn i Naadhnsfalen.
Til Efstminationm hnvde indstils
let siq M Dame-r og 5 Spenden-,
der »all(s bestod nusd Im. cllcr ma.
Zorn Confoe funacsrczde Professor
Tom- Hansmu wen-Z Mtrsugledereth
Overlæac Lassen selv eksamincrode
Dann-d 100 interessetede Dame-r
oa Sen-er overvekrede Eise-minn
tionen.
Risbenhavusk Gabeliw Manng
Aften 24. Nov. var der stor Ballet
de i den marke Del as Skydebanei
gadc i Københavm To as Knatte
rets berygtede Voldsmænd over
faldt og plyndkede en fredelig Spa
ferendc, og da der kom Masse-r af
Folk til, udviklede det sig til et me
gct livligt SlagsmaaL idct noglc
af Voldsmasndenes Vcnner togPars
ti for dem. Jfl »B. T.« fik et Par
Betjentc Mwugden splittct, og de to
Voldssumsnd anboldtix
Pan Flugt for Oddcrnr. Nicls
Majgaatd i Faarbask var forleden
paa jiskefangst i SkivesKarup Aa·
Han hade Held mcd sig og ttak en
Ørrcd paa 12 Pund op. Sclvfølges
lig kastcde han Garnct nd paany og
havdc atter Held med fig. Demu
Gmm var- dcst —— on Oddermmcl
Naturliavics balcdc han til fig; mcn
saa lwusftsdts Oddcrungcn og skrcg
scm fannnrrligt, at de gamle pan
den midtsn Vred hørto det, oq fnnrt
cftct sna Lyftfifkrwn dem svønnuo
fxzr fuld Fort over Aue-n. Vol vi
dond(-, at et Par rasende Oddere
ikke altid er blidcs at komme i Kost
med, lod ban ifl. ,.Vib.St. Folkcsbl.«
Oddcrnnae Vasre Oddcrmmcs, symp
pcsde sin 12 Punds Ørred, lodGars
net med Oddetunaen blivc oa fktmdi
te liq l)fe111efter. Da lmn sent-re til
faa Gar-net, var det gnavet i Sink
ket af de gamle Oddere, der sau
lcdes havde befriet dort-s Unge.
Prasftetncs Uddaunelsr. Kristcligt
Landsforbund hat reitet Henvendels
sc til Kultusministtsricst onl, at Tcos
logcrnc underkastes en Prøve i Pre
dkmoqik Tot tcoloqiske Fakultct mo
ner o,1saa, at der bør ske en Forans
drian i Prassteuddannrlsmh og Do
famvirkcndc Mcnigbedsplejer bar
ifl. ,,Slk’att.« bisnvcndt sia til Mini
steriet mod Anmudnkng om, at tco
loqcrne man blivc undervift i Mes
nialyedifipleje
Fkuc Kikkes Spir. »Natt.« lmr
forefmtmt llniversitcstcts Lasten-,
Astvodsmdond Prasster, Kunstakades
mictss indmlandfkc sog Akaddmifk
Arkitcsktforoninqs købenlmvnfchcd
lomnnsn om de er for cller imod
Jvirct pno Fruc- Kirke. Macht med
delcr im. nt of Universitetets Laste
Hscs lmr 47 forcsløbiq sparte-t. nemlig
--7 for Spirest oq 20 imod, af Pras
fterno bat 62 svaret, nemliq 24 for
oa 38 imod, af Akademisk Arkitekts
forminas Medlemmer er indkoms
met Svar fra 53, blandt kwilke 29
for oq 24 imod.
Dcn blinde blcv spende. Vorde
AL November-. En qammcl Kam-,
der hat vasret blind i halvandd
Aar, bar cfter en hcldig udført Lin-.
ration bos Øjenlcme The-m i Es
bivm after faaet sit Syn.
—
’ ! For at introducrre
Bøgck int» vor state-to vsl vi
scnvc abfolut sitt to as de most inter
essante Bogen Te uogtsnsiudc hat Urst
paa Bctmgslss af, at Te sonder os
Nonne o Adkcsgsrtpaa m cllcr sit-ists as Tms
Votum-h om ct interessiert-! i godts Vogt-n
JOS. LUCIMI « MI. Wahnsinns-Utah
A 4
NY TERMIN l
ENGELSK.
ch- Iulv fis-r- 'l’k««nj«1 Hugo-Mk
f«·st« lts(ivut»lcs·s(I·-. hemmte-s Ums
ste Jana-In
hist heult-r kmz M laer Engelle
qmchigt usk l)-- k in last-s Jst sum
skriv ssfnsr Uplysniniker til
LUTHER c0LLEGE,
RAclIE Wlscollslll
Vdgnnaiqssi sw- HUN
Mkwfifcm »F
)c7·0·" LIMle
« Was KOM- GEW
«»-«.. WHIH us I: vinssxns s
.J
-.Uatn.-v.t, Safmtkluwaa Hm W
Athen-: I.-« k-« "-««.«:-k ims· v
« Nu im nimmt-r HI Isuidh
V «v« Hi h- Most-tust li 's.
Adam-h Wiss ou Um von-u
I than-N I««« Il»1"’-:"l«»niqoq kun
im III til 45 « N W I« .
«l avmm
«
H.
·.l s( ·--.«1-« var .
« « Blum It Tut sum sis um«-. .. i
« « c v«1 I.: IN E :: J »Hu-: sum Te
n« Haus«-N Nu Jurist splkw «I -«.«
« « «-. ,. - « . :
»H- «.«««.,»«, »
« « .
:l kq
s-.p »z; «1«," J
« « J i.
bannt-I Hist-I f» Bek- Smsra « H
« « .
« « U tiil.-.«.1!m«« -
:"-«:1·l «- . I" ..-«I«1 «-' « - sm« - Is
- »: s1- « » z-« .-» »s» H -«-— . sl
·s » ’ « .1:..·s-«I suc — « -
« « s- m k .I- «
s« «
kst III-«
I Hi . « l mlkxu
Jus l." il « pl
l«.i « « · «
»Du «c han«-w Trn
«:’1-1I(-m-!»Iszl m
»s —-.«. .l
nsn L .:. « ·-t
W. V. HENNFIT
Bock listig-.
onus-L met-.
Im UOWMADLM I .
! WOIL
"2,500,M Am- ststslsatl tll las Mist-. »
0 Aus seulinsstic tot-holde mod«
Hensyn M Jokklbunck Ell-as Ums
kock et Ida-lo- kkl Liegt-tun est-Iris
sksp p. III-Illu,
sure cmusisntiost contain-Im
vsktc N. sm- cspmx st. kut. Its-.
Et Ming ei gotie Zigek in vokt Lager-.
JDN DBL AK DER TIL sÆKLICE LAVE PRISDR.
Kristelixs Fortslliagen .
Estoiris Hut-tm 50('t.-1.,. Nuomi 80(’fs.. llcatn ens Buicisk cis-Us»
Ren-on- Gcrningok 50 ffqu Maus 400 Fortmilinger 1.50, Titus en Kot
setg Fikiie 800ts., Roxy 81.00, kivnd der stam- ivagvoci 81.00, Robert Not-»
Hioktzengty 500t8., Portmiiingesr for sønckngsslmlen 81.00, Pas Ton-et o
1 Fingmircien 65Cts.. Unciw Fytikorsot 81.20. Fyrstcn M Davids Aus
If CI.tPr-ksteguitrdt«n i liarzisn ng Priestegsskden i Indien 81.00, Ben
m· J s
Missioosiæsniaz:
Den nigørende Time- Bl«00, Kiokkemo kimer (0msi.) 600ts.. Dyn
fliimti Mørlcet 82.00, China mugntsr (01nsi.) si.00, Pfg Nutidens Japan
81.80, Asiesns og Akkiicas via-satte Missionsmnkicek (0tnsl.) Mcts., isimns
Svætci og Kskkligiiesdons Korstog HELM, Ali-»den sol- Kristus 81.50,
Zsmbesmiissionon (0msi.) 10(’ts.
Opbyggeiigc sicriktett
Lys ji«-« Vejtsn, en iiiie Anwabeon til Morgen Akten. To Bitld
i Lommcsformat Liederisind mal Gnicisniir. 8125 ofok bog e.Schocks
Prasdikener 82.20, En Pilgrims Vnnciring 050ts., Zodets bibeis e studie
81.30, August-ins lipknn(ieiser 65 cts., Don heilige Krig 65 cts., lljsktsspeji
206ts., Pfade-no V(-j, esn Ausgang Prasdiicenek af nottisiesvigske Prmstek
81 50, 1 Josn Pocis or -— littsandagtslmg si.25, Af Gurts Nsado , « Bibel
imsninq as Past. iunsttktx 400ts.. Forslemmigej 600ts., Msckstsns Hasen
dagtsbog 82.00. Krummacshen Elias 81.20, llvmi et Kristonclom 81.00.
Historie-, singt-ti, o s v :
Bnilt Hans Misan lieu-ge 81.60. schneller- Koncitsk du Landst
82.00, Norm-End 50Cts., Nntidsmxsktyret 700ts., Den intirc Missions Hi
storie 53.00, Fr- gmnie Dsge 82.00, Assch.-chsens Kikicehistokie 86.50,
Luther-s Liv si.00, Ansgaks bevntst fischt-, Vort Asrbuntlreeitss Historie
82.00, liantnsrics Land 81.75, Unflei- Iiuset Giyicsbokg 81.50.
Littekstakx
kl. c. Andersens Eventyr 81.50, inqemsnns 4 bistorisice Rom-met
82.40, Lassdsbybyknene Octa» Buddess Fortwliingek il. 81.00, Dicke-Is
Olivet Twist Mich-» Alcotte En Summe-längs Pige Cöcts., scotte Liegen
liattesr 60(7ts., Flugs-: Frecjsfyksten 500ts.
Estndbsxet og Lstebjzett
scimnisorgs iiaandbog 81.50, Fm Histnpeis Kost-— og Hushoiciningsbos
75 Cts.. bJjbys 100 Timek i Engelsic 75 Cts., Pariementnkiske Regie
Löcts., L(-i1(sbmanns Okdbog 600ts.
Zsmedsgen
En iiile Mission-historie for Entn, of Provst Henky Ussing Mts.,
Pilgrimsvsntiriagen fort-it for Born nf kl· P. Hamen sOCts., Bprneves
l«’wikeiandshistokis Zäcts., Drenge og Drangs Not-» Fisch-m pg Piges
vom Ums-, Bsmekortmiiinget l. 250ts., Marie- Juie ve Not-» Tedciys
Knap 25(’«ts., Fire Fortsellingok 250ts.« seics Fort-w ingek 250ts., vost
mine Lsin 25018., Fortubte sønner 250ts., Bsknesmii 250ts., Veä sictfs
tende- Beiysning 40c’ts., Hvorfor grmätsk Bedstesmoder 150ts.. Icn Juiekojse .
2()Cf.s., Frui pas Juni 250ts.
English Booics:
stepping iimwnward 35 anci 75cstsz Jus-ich Pksyek 20 and säctsi
The Lsmpligistcsr 50 and 75ests; Pilgrim’s Progress sb, 75 and 81.50; The
Prince of tin- Honse of David 35 anti 7öcts; Biscic Besuty 350ts.·anck
BLA- Lifts of Christ 40 nnd 50(ets.; Life of Luther 25 and Ms.; Titus.
« Comnuics of the Ckosn 50ssts.; A Littie Missionakk Zöets.; Tadels
isutton 50ests.; Liie of Livingstone 50cts.; Andefson’s aiky Tales Not-.
N. B.: Alk- ciisse Bøgor et indbundtie, nam- iieice findet et- sngivet.
DAlelsl LUTHERAN PUBL. PURIST
sich-, Nebr
, - - — --------------
Vore nyc Bibler. «
I
F
; .
· Da vi i lang Tid hat følt Saunet of more praktiskc Jndbins ;
; dinger paa de nlmindclims Hitsbiblek og Konfirmandbiblcr, fik vi
Z for en Tid tilbage trustt Aftalc med et Firma i Udlandxt om at
s indbinde et Parti danjkc Viblor specjelt for os. Scndingcn er nu
« ankon.nr.·n, og vi can dcrfor nu foruden de i vor regulasrc Bibel
fortegnelsc opføtte Bibler, tilbydo og dortil fckrlig anbefale følgende
nye Nutan
Nr. Its-Ul. Almindclig 8vo. storstilet Husbibel i stærk, blieligt
Chaqnu med Guldfnit og runde Ofen-neu Pris 83.00.
Nr. 24—A. Den almindclige Konfirmandbibel i Lommeformat.
Speciel Jndbinding i fint, bøjeligt Chagrin mrd Guldsnit.
Pris sl .40.
Nr. 24—-B. Summe fom Nr. 24——A. men med runde Hjsmer.
Pris 81.60.
Alle disse Vibler or as dct danka Bibclfelskabs Udgaver, og
med dcst no Testamente i tm Overfcvttclse.
Ten, der bar set disfc Viblcr, vil vasre enig med os i, at de
fcetligt eqner sig til Gans-bogen
Dnuifls Luthctau Publ. Haufe.
»l
Il.
12.
NU KOMMER LÆSETIDEM
HER ER NOGET FOR DE LANGE VlNTERAPTENcI.
REAUSATlONsPAKKE NR. 4...LlTTERATUK.
12 uitsdbundne Bpgei mager billigt.
Ved Lillebælt og otesuml Port-alt us Ohr. Sehn-p. 614 slclotn
Rogluilppriu s2.00. Nessus-l Pri- MI Pto.
Holland As klilmxtmlu l)(: Amieis 410 Hält-r Bogludepkis sl.80.
Nwlszik Frist 7(l(’H.
spanien As l)«- Aulis-in 376 Sich-in llogludopris sl.70. Nod-at
lInn Ol«()ts.
Kleopatra lliqlnrikilc Rom-us nf fl(-o. Eber-. 594 sitt-m Vogt-Cle
tripi W.80. Ninlidmt PriS sl.20.
Mel-jun lFt Sngn kn- lltsl)riclt-.rm-. As J. Bliebst-. 264 Sickclh
linglniltspris Illle Nisclssmt Pris 40 (’tS.
sejtssvætüet. l)(- gotiskcs l(’nll(.-s Mynsloxzi. 376 Ritter Pri- Ql.40.
Nod-cui Prig ZUHH
schloppextells sag-. As Martin Kolc. l59 Zielet-. Pri- 90 cts.
Nulkmt 30Cts.
so Akte-disk Lege-nie Karl Gjisllesrup. 100 Zielet-. Pkls Octr.
Nodsnt Rot-.
Bmhiltl Icn Tragetlie as Karl (ljt-llt-kup. M slilek. Pfls Il.(0.
Neclsmt 70cts.
cltviga lct sørflespil of Goethe-. 69 Riese-k- Prls Mtc Nod-sc
Prln l50ts.
Homo sum. Roman at Gm. Eber-. 342 Sidstn Pris 81.60· Nos
sts lsrig 81.0i)(
krit- lieutsts Eiteklsüte sltkiftek. 349 sichs-. Pkis sl.50. Neck
stt Pris( Mi-.
Tllsunsmen 3881 Riilet tll on umlot Eos-schwillt as Ach »k- solt
selv est-It Necksnstksslstsn hol-b slg UJIL lillsykles nu lusr for lcnn U.00.
For-(snslplacn last-Me- cf Ksberew Pnkkcsn vgjtsk cltca U PumL Bos
porto er Ach-. per Paral.
REALlsATlONSPAKKD NR. s.
12 Jede-, kristelige Zage- — alle i 0mslsg...su til-sams- kus I1.ss.
l
Gonlun Cultltmsn Syv lltsstsrlikisnek fnk Hoffn. 93 Meist-.
2. Il. Mart-vagen: Prnstliksscser l. Rumling. 263 siehst-.
Z. H. Matten-usu- Prmliktsntsr Ill. Ramlinkz 322 SICH-.
4. kl. Jlxsrtvnstscu I’m«.elile0nssr lV. sit-alsog. 310 Ame-L
5. kl. Nin-umson: Til Fort-mi- tnokl disks smalmlslte clkuncktvislsnlsme.
ll2 Sich-.
6. A. (’ L. Gknvts-Rnsnisissm: aniclsmartykok I. 82 Zielet-.
7. A. P L. Arm-(--lümt-Iunmsn: Nuthlsmartynkk Il. 75 Alles-.
s. A. (’-. l«. flmvsplkssmassene Nutielsmsnyrssk Ul. 66 Sich-L
9. Adolpli MonmL Guts er Rast-likme l00 Sich-Is
l0. Thomas a Kemplm Kristi bis-. 227 Sich-s
ll. l. M. Hut-en- Oasor. 75 Iider.
127 Bkevcs km Lutlnsr. Oversatte us F. l«. Man-tot tss Stils-.
lslt 2102 Sidek —- kulcksttvncklg uslmdte Esset — tll mlmlkc end U sc
Boglsdeptisoo . «
Kylusrcsn betale For-entladen Psklcen vsjok es. s Puakl es vll losk
400ts. l M. ’
DAMsll LITIIIAI VIII-. XCVI-.