Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 17, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    de aldtig fet ham spr, san jeg men
te, at stulde det varc 13 Aar, spk
han kommcr igcm da burdc Folk
have Anlcdning til at sc paa ham
og talo mcd tmm i noglc Dach.
Dcst fauk uu onst-c nok for dcnne
Gang, da mit Stykke ellers blivet
for langt. Derfor en rigtig hjcrtes
lig Hilft-n pas Menlgbcderncs» min
Fomilicg og egne Vrgm til alle
Brsdrcmn der sont og uar os he
lsjælpeliac med at iua Lkdcts Sud
ved nmmte Msder. Und gika alk
sderrcns landc chnenn ja alt Und-s
Fall at vasre med til at bastc M
ften Mem i den nimmt-life- Loch
Lad os kintig for Alvor hoch Mud
om vrd sin Rand at tut-M os op,
lcm Herren lau bnmc os« til at vkrf
kl· andre, der limer i Tod«-us msds
fomme Sonst
En lwrlia Hilfcsn til Bludctiz Elle
dclltsk oa All(’ drtsI wackc
P. M. P etc c f e n.
Fta Wiicouiin met-s.
Det nieddelteirs for en Ttd »den j
et nf note Waden at Post Nudntnnd
Nrill i TesMujnch Jn» nur Mdet
tcl Mission-somit i Nreen Von
Wi—:8., og at lmn tmnde Inodnwst
Muldets Nat-, Meddelelfen vor nok
noqet sentan skastuk ertl nuude
Werten faaet siald euer modmaet
smld fm Wiss. Find-J - der var
tasnkt dem hmn i Forbindelfe Ined
Mreen Van, men jmet Kalb nat vlc
net udfledt men nn san nieddelesd
»sm raalidelm Kilde'«, at Post
Grill bar Inodtaqet Kald sm Hel
lianandk Meniahed i Was-Wen oq
bliver. vjl Wid, indfat i Entbedet
Sande-gen den H. Treu :s. Son
dag i Advent -—- oed Wiss. Meinen-J
Formand Vi er alade ned, at det
et lykkedeg Oelliqaandg SllkeniqlpedH
at faa en Neu-it igen i
Menigbeden bar under Vakansen
holdt qodt stimmen ogs bar da bel-l
Iek inaen Nod lidt for Muds Ord,
idet Pkwiterne Naiv-un War-vorm
oq Jerfild Nemah, bot betjent den
eiter bedste Ema-. Der et en stot
Akbejdsmatk i Hellismands Menigs
bed for en Priest, sont vil oa kan
noaet
Paftot E. E. Noth i Neenoh dar
saaet Kalb fra Ell Horn Meniqued
Endnu er Paftoken uvis onn, tmn
stql stre; det er itke nænn at snm
,,beknyttet mellein tvende Ting«- Vi
vil nsdiqt miste vor trafeer Med
atbejder i Wis. Akt-M
Hirten i Oihkofh. book Panot
W« Johanien er Brust nndergnar
for Wascendc en stok Forsttimels
fe, idet den blivek nnjlct oq deko«
kcket of to unge Lavinien-, som
ital forstaa siq yvpekliqt vaa den
Stegs Arbejde Jo. jeg bat hsrt
en lille beimdkende final fmme ons,
at nu er den smnkkeke indmsndiq
end selvc Provstenci Oftan ja. lud
iaa vom-, det et bringt« nnak Me
niahedeuo Saus var-quer for sinnt
.ke kitkeliae Gudsbnicu oaiaa dem
kon blive et qodt Middel til at frem.
nu- Guds Rige
Im strmtha luuumsr sollt Inn-n
der um Frostmatm k Artus-del under
Paswr P. U. E. Oansms nidtasns
VOLMEbvlfrk sur at lamle vort Fall
om Okd oa Sakrament. Mange,
llnttrk liq til St« Marie- Maniqu
oa llnqdommon flokles om Pras
ltcns Foredrag oa Pmsdilksn
Den nyc Meniglnsd i West Raume
Getllfemane Mtsitiglpcd, knu- bcmget
fia et umspann-: Missionszl)us, sum
fkal tjene Meniahcdcm til dcns sinc,
ltotts Kikle blivek faskdm Iursus Aar.
Haft-t, som er opføkt af Im- oq ind
vendiat bellædt mcd Im-, et W X
60 Fad, foklynet med elekttilx Uns
og kigtigt lwqgeligt l al sin Tat-ve
liabed. Mange- Mcnnelser lamlrk
lig am Okdet, en Saitdagslkole vaa
60—-—70 Vorn er i iuldt Arbede
og alt tyder paa on ftok Arbejdsdaa
for Gethlemane Meniath Gamlc
Paitor Hi J. Dahcstrtm betjenet
Menigheden og ask del trads link
act-seen 80 Aar audi
Det et vol Meuishedek cndnu,
hvis Ptæltehaligz mildcft kalt, ask
baade dem og Pisa-Osten ava·cdig.
qamle, kotbe, lave, tilbyaqodc oq
arm-me laa del er en Gru. De
blev maalle bygqet ellet lobt i de
tinqe VIqu da de var lige iaa
qode am ille vcdke end de flefte as
vort Falls Hulc da var Horn-nd
Tit-note qladk ved dem --— mrn nu
c »de riqe VIqu da vokt Fell iok
del melte bebor imukkcs nyc Halt- i
By oa paa Land, staat diss- aamle
caslet og gst del drtit baadc for
Praslten oq hans Familie oq er en
Skam lot Menlahedm Men maai
sie disle gamlc, udtiente Prasftcsbos
liqu —- oa det et leerliat vaa Lan
det, man findet dem ——- lkal last-e
Pia-items stoan Jeg bar tasnkt
min, at del maaste er Messinarn med
—- oa det er derfor. de lIIe
liver mode-as ellet iarlvnede —;
modne Præften ca han« Familie
tidcligt for Himmchn og at gam
Prwstcn merc acmdcligsindex idet
et daatligt Hus jo Uvilkaarligt maa
list Tankcn bcu paa Boligctue her
onnt l. War alt er dct modsattc af.
ins-m- «s. simdmn Hur-) bydcm Tot cr
dozs nimm-list at sc, lworlcch de
flcstcs Mcnjghcdcr sam- Links-us up
for Nsdvrndialwdcn as tidsmusissigc
Prwstcboligct Her m- et start smukt
sdnis bloksci dumm-f lusr arbcjdcri
EIUZIIUixslnsdcn umashs tin-it Me-l
«m:)rinsn-I sdvindcr for m san et
not tmgch paa et trcdir Sthd sor
ringt-s den aasnlc Prasftcboliw Imak
Matzrialct rllcrsz tsr uoksaa gnde san
den Mo er t.l at chikondc — - Aa,
sank-des skal disk vaer: det, man
clskcn oil man germ- osns for og
give til, ou er vorc Fasdrciri Kirsc
mcsd dens Tilbebøk im- dkst bedste,
vi lmr i Eir? Bis-selika
Fm demn- lillc Vetmatnina gam
jm ins-Its til en andm J Goak As
tiscs sit Hm m Naht-d. sum asorde mit
Hirt-te san aodt.
Paftcr Carl M. Dlsm Prwst i
Onktland Wiss-. lmk hidtil ogsaa
both-m our Mcniabcd i Milwmskiskn
Vomin Mcniabcchr tilsunnncn lmr
knmnst ndc Pkwsten m saadon Wu,
at lmnskundc lenk, sum drt san-mer
fku on Hist-koni- chucr i dissfe Dame
mon Malt-et var on Dcl besvasrlint
Past. Lfsm san, at lmn knndc Mc
sont Prasst i Hartlond, bvortil lmn
optindelia var bildet non- vt til
stmskkcliut Aklnssdes i Ztorbmsn Mil
wnukisss, hvorsor lmn lmr resiancret
sum Prasst i Milwoukrc sm l. Jan.
1914 at rennt-. Pastor J C. Eler
snsnsm er kaldet as Meniahcdcn til
Pmsft oq Sinslcsømcr oa vil som
scmdan blive indsat i Milwaukrc i»
anndclson as del nur Aar, vil’
Wid.
Mem-Illide i Hartland fokitod
sau, at lod Past. Olfisn Milwaulcks
um« iiildis den itol tun-nu- til den m
misus iin Pkasid ou dist satte den en
Etappe-r for uaa sit Aursnmdc i
Dienstan idcst den fort-sich Past.
Olsisus Lsn sont Prirft i Haktland
saulcdch, at lmn tm illc bisliøvcr at
fan- over Vin og Zti for at faa
VIII-et til sig oq ihn-, misn kan nu
lich ol iin Kraft ind pan Arbei
dcst all-ne i Haktlanh Meuialiedm
llitttcdc vcl sont fem: Vi lan lige
lau qodt betalcs den Prast vi bar,
on ordentqu Lim: thi flyttcr lian
im os, komme-r vi alligevcl til at
aske del isiod den Prasst fom kom
mrr!« ·
Aa, lwad man Rai-sagen ck til,
at faa iaa of voki ungl- Manditab
meidet sig til Vræficqctningen
iblandt os? Da lnn fan incldcr fig.
im imsnrr landainun sont due-r til
noqet Ilii vi lau iusl icm Masnd,
fom oi helft man owns iokudcn
oq ui link vol allen-do iaadamm sont
noli-I dem-. at de liar et froint Hier
te, immslc oafaa en licl Dcl Mid
lasrlnsd, en til-l Vortioii Zelufslclfc
osu lmvde aiort brdrc iIIod fiq sclv
oq vor Kirsc, oni des lmodc llimct
ind um en nimm Visi, Imm- dis eu
delig isildc lmvo en Foraiidriiig, cl
lrr onsna var binnin visd dest, di
imk. Man ikkcs Aar-sagen til den tin
gu- Tilaang of vokt unm- Mandika
til Prasstestlsllinqen for en Dei maa
ital-I deri, at vonsMcnigliedct mem
liq fordrck atmet af dcrcg Pisa-just
ou at Bedo-lagst iok Prasfusnsz Ger
ninq im Misliiqlnsdisns Sidc er lau-.
re min Man Jordans oq for
lmiacr«, sum jcq virlclig lim- set
det staa m 5, 6 a 7 Gange i et
Mildeer nie-i lwad oder man iaa
til Genau-DIE Vori- fwtke Mcnigliei
dri- bctalcr on altfok rinac Lan til
der-es Prasser-, da ask man faa en
delia et Tillsb til on ordentlill fast
Lili, ask de vilc Hovedck i Wenig
bedernc, lom aldriq et kommen nd
af Sumaliqhedens ÆqqelkaL alt
lwad der stam- i dcsres Mant. for at
beklipvls Kaldcts Jud-mater
Saa asscafch Hsjtidsoffnsmu
lwormsd udcniokftoaendc affkaskeo
fta at ndc til »Um-steck iaa fkal Pras
susn ndcs fin Ifcneste udcsn Bedec
lag all-c Braut-, ja, man soc-langer
baut til at fort-me Vkudcsvielfcr krit,
Mut til dettc bar en Mcnighed al
bicW inacsn Net, da des i Grundes
jtridksk mod dc flefns as Statcrncs
Love -- fort sagt, hvad der aives
med den em- Haanty taqcs Incsd den
andeu.
Sau sful jm blot nasvnc disfr
2—-3· »Matadokor«. sont vcd iin
Devise-Inst Kritik oa sit Modus-bei
de ofte ask det furt for Pisa-steck de
eviudcliae Smaattericr um dit oa
dat. ban nsaa trwkkes med oa
set im den Synsvinkel lim- Prasfic
itillinqen ingen vidcke Tillokkelfe
»fo! War-, dyqtiqe oa solvftevndims
jMasnd Da fra den Smwvinkel nmn
hin oafaq Stillinqen betkaqtcs
oq dcst blivek den! Vor Tid er en
vrattist Tib, oa qodt om Kirkens
Mmtb ikke over-set bette.
«Kikkebladet«ö iorriqe Redaktsr
brugte for et Aar-s Tid fidm i en
yppeklig Artikel —- fom deiværre
mistede meget af fin iudcrlige Krafx
ch, at den blcv plukkct i Stykkcr,
og mindre Tiug i den blcv gjort til
Hovcdsag —-- ct Udtryk om at »Mot
ctmrc poa Ztcdet«. Det tror jcg nu
itfru ui gin, mcu dcr er for lidt
unnrelig Kraft on Uiv out-r osJ og
iblmxdt os. J nimme- kllkcnialnsdcr
ftoar Arbejdet stille ekle-r er i Tit-.
baut-gang, Kcrvl og Ztrid, faa om
dcttks og san om hint, ødclæggcr og
fordxsrmsn vort Arbejde paa mangJ
Sims- ck yderft uanfeligt on ringc
« .n pur, book dct er bebst, or dist;
ika «.-r godt - -- intet vidcrc RI
laud induindccs, im er bange for
at vi deiner for lidt Jttdrksittisfimt!
iblnndt vort Folb og san or der san
mcmsn Famlen og Loslnsd alle Vog
Iw; snart beiwunncr ui et ou Mr
et and(-t: an lwor dkst altfamnnsn
nickt-r hemmende-! Nu man im
vidft hellen- lxmms Pennrn for don
ne Nmm et Rcsdskatx sont im
immer tin-got hindan daadcs af
»Mangcl Wa Tid og Manch-l paa
Luft. Im bmnndtr used at serms
lidt om Arbcjdct i Wiss. Krchx sont
lsum-tin bar min Kwrliqlnsd, ou endet
fna used on hol lmm Bctmqtnina
over Prasfnsstillinqcn oq Tllüsiiiqhedss
tilstande.
Mcd kawlig Hilft-n til »Danka
nsn«-ks Hirschde
N. J. V i n a.
--—-.o.i.
Nur Bauer
nnnteldte as P. :. Vns
lX·. J. L Heiden-g: Ten helltnes
Kommst-ein« Vislon nf Nam, et
Tidsrsbillede im Lnsdenstclnstsrs sidste
Fuge-« Tenno Forsattek lmr nndt
zden enesmaende Ære nt viere Forten
Hter til to Etritter j samtnen Eernn
Duns- sørste «Reliqion da Moral«,
Tsesz endoq nt Unsre ndtonnnet i 2det
ILnlazL lnnllet ikke er Tilfieldetgned
noqet nndet Eli-ist «r Seelen. Fore
liqqende erift, der ljandler otn en
Eknntidin of den store Johannes
Cllrnsoscontesi, lotaktekisereiz bedsc ved
at ans-re folgende Qrd as Fort ned
de H Ilntninsk »Mei! Villedet er to
nist. Den Kiefe, der i sin Tieneste
navde nie-me klleqnnenter nnsd en
strastkctkl sont Vornch til FonelnereV
en anomnt sont Maria-J til Tront
peter og en maalbevidst oq lsensnnss
lac- Personliglsed sont Porplmriosz til
Oberst, besad alt, lwad der belwvedes
til at nndeklieane sin Hoden Por
plnnsios tmk sortient sin beskedne Hel
susimlorie.« lEtde »Bl.
J die-se Ord lmr Prof. Oeibekg
nted al snstelig Indeliqlnsd sagt os
lnmd lmncs Oensiat er sned lldqivelsen
as sit Stein« neinlia at vise, at den
kristne mete- itle sein-de over IGeden
slnbet. mrdj den nar en starke Rand-J
nmqt, nIen for-di den lmvde Dosvins
den sned tin ou forstod at fcm denne
til at benntte alle Midlek til at blasse
Oedenslabet over Ende. Da lnmd
Hosvinden itle lnnde. det Inantte Vold
on ondintede Mit-aller ndretteSlrEsi
tet fnlinsk i to Dele: Eide l El
en Uletmivelse as Tiakonen Maria-II
Ettldting m« Porplnsrigstv Uevnet «
on Side —t:3-—--l;tl Prof Leibern-?
Konnnentak lnsktil. Beqae er i lnsj
Grad interessante oa beteqnende for
vedlonnnendes Tid on Aandsketninsp
nmaste ikke tnindst for Pros. Hei
dems. Der er neinlia mer end en
Parallel, sont san draaes Inellem den
qmnle Oelaen ou den store Filoloa i
Kabenlnwn Den vasldiqo Vislop i
Maku var neinlia cum sin Munde den
seieende Ileistendonez Bankiers-ret
nsod Oedenskabeh liqescnn Filoloqen
nn Inenek sig at viere den sejcende
Videnstabcs Vonnersørek nnod det,
Kristendonnnen stillede l Oedenstabetg
Zteds Tct er so netnlin Hedenskabet
i sortlsaret Slskkelse, sont den saakald
te Videnskab nn arbesder paa at op
rejse im de Tode, saa den kan« som
Pros. Heil-ern san sinnst og messen
de udtknkker sig ,,underlcrgqe sia Ho
hen«. Man sen-staat saa qadt den
psyloloaisle Asflnitet, sont Professo
ren bar snlqt med den helgenlronede
Tempelstormer. der døde A. D. 4t9.
Det et at hande, at han vil drage
Lan-dont as sln Aandssrwndes as
skrasktende Etsenwel -
J
V. Th. A. Müller: Palcrikitm
fom bnbnloniss Kitlturprovins«
er Nimmst vim Nr, liii førstc Sckiis
ou drnnos Asslittiiiim. Foksattcrcn
tsr bekendt vtsd finc lange oa kedcligis
Aflmndlinaer »Æanptcn« on »Den
icinitisse Orient« i l7tks Vind of
Folkcncs Historie bvoraf fforelimmii
di- Tkaktot ci- ct fort, vovitlært lld«
drun, disk-, om muliat, er endnu mer
kein-lia- sasrliat fordi det savncr di
nmnais, udmasrkede Billet-ist« som led
ioaor Tekften i »Komm-s Historie-C
Dei er ist For-im vaa at viie, at de
iissnitisse Hijrdofianmien som eitcki
banndcn er indvandret i Palasfiinm
ikkc fm Æavvtem hvor de aldria
bar·vaswi, men im de omliqacnde
Ørkenon — bar faaet baade Skkiit,
Literatur og Religion fra Babylon,
sdet vnsldige Kulturcentruin för den
Istøkste Tel as den daværende Werden
;Det er menet kedeligt, at saadant nu
skal ndbredesz i Dominiks sont Vi
denskalieng nneste Resultaten noget,
soin vi lnsr i Amerika i ca« 20 Aar
liar kniniet lasse os til i A. H. San
re’-:s Steinen samt andre liqnende
Man nnni i liøicste Grad iorlnwsees
over, at lierde Mel-nd tun snnledecs
lade si«1 neiere as Analogien sont Til
sasldet er ned de Slntsiiimer, sum
sorelnnende Von er fnld ni. Alt«
lniad de i Virkelialieden inne bei-ist
er, at Bilielen efter sin Form i man
qe Stnfker ligner den miriae seinitii
ske Littemtnr. niedens den eiter sit
Jndliold er vassenssorskellin sm denne.
Qui-J ifke det førsie nor Iiliwldet,
hnorledecs knnde den da tners SeinitsJ
iersrd lsellige SkkistL Da IniisJ ikke
det sidste var Tilsceldeh lworledes
knnde den da viere evin nim, niedensI
den ein-inne sentittiske Literatur er
ierlasngft ved Døden ninnngenP
Den de bnrde forliennsc euere um
nie, nt den Zions nlileinlede Pan
smndesiank Von at sum nnder Viden
skaliensks New-i
Jkke desto mindre er neioe den
Sinn-I Eli-ist« interessante sont
Ticsrifasnoniener on som Dokninenter
i den liedensle Missioiteliisterie i
klcmiden da Nonnen im Valnsl
Wann sknl optimsnde Herren-:- Tem
pel nied Jld oa Æmniten atter
lierske over Reime-L oin det er inn
liqt.
T«ikkfou« Atti-» Tat-ava.
Fint Vejr san vi bestandixx nusd
dcstks um her Umn- fm; vi har ondnn
im i Flur haft Zur as nuacn LU- ;
tndninzk Jordcn er bar, ou Juni
rem- imar bostnndia ist i »Vnsm
km« oq iaar al den-L- stdis. Tot
frofcr doq omtrcnt hin-r ein-m- Wut,
uusn riatiq hanc-do Frostnastter m«
!
!
vj endnu ika lmst j dcttc Ein-man
Uttdertidrn lmr vi baft ot Var Rast
tvr nd Gaum-u lidt vom-den« Frost
en isllch nnsn Vindcn hat« fcm mask
kclig not vasnst im End. Folk bar
fnnnct rndde i Skovcnc til losmt
efttsr Midton uf Nowubrr, oq can
dot mnasfcs end-In, im msd dot duq
ifkr besinnt Da nasftcn im til sor
fus November knnde man vløio hor.
Im smlnsor dottc mrd tust fmmmn
fcm Falk ikko iknl faa on Mission-staa
cslsr of Tiefson Sommme da jo
den fast-e Poster Kildsia for cn Tid’
fide-I ssnsv noqct um Cmmda i
«Danssmsn«, om den«- Tid at pløio
lnsr etc« at desto scht ika can zmsldcT
Ticfion De flrfns lust- cr »mu
fasrdims mod den-»s- Oøfmina omkmm
den 20 tsllcr sont-it den LI. Erim-m
ber. san ritt-r den Tid lmr vi gerne
fm firc til scm Wer nt vløic i til
Frostnwttorms blimsr for bunt-do
Mr. Oenrn Lctrsen Ined Familie
er tnnnnen tillnme til derecs ann
lnsr i Tiesson Te nnsledesti lsjerte
lint Velsnnnnen as ulle Ilkennerne
her Te lmvde in lmrtleiet derests
Ida-ne Faun on var taqet til Cal
»ant·n sidite Sonn-ten nq de lmvde be
sten-i nt nnn i Fnrretninn demede:
nIen Hiemlietmlelen eiter Dicssnn
on Vennerne lnsr blen dem snart
for stnsrL on derive er de nn tilbaae
lnsr iblnndt o—:s. Tet er io iskc saa
nnderliat, dn Lnrsensri nnk nted de
sen-ste, sont satte siq ned Inst-: der-est
Kasrliuned til dette Eettlctnent er
større, end manqe san rintia satstan
Men derer virleliq en nel Del san
dnn her: det snnesr—, sont de sleste,
der reiser viel bersm lonnner til
bane Jea knnde nnsvne site soo
dctnne Tilinslde i dzs sidste Pat- Aal-.
Mr. Frederikseih sont lintsde leiet
Mr. Lassen-Z Farin, lmr nn pan Jo
lmnnesri Lnndsz Form ior i Vinter.
Inen lntn ved ikse beilentt entmu
lnsor lntn taaer lien til Sommer
Mr. Johannes Lnnd er for fort
Tid siden reist til konnten-h lntn
tnsnler doq van nt sonnnc tilbaae
her iacn til For-naht Inaaske lsan
san bevasae en as sine Systke dek«
hiennne til nt tane ined sia her over
ou blive Onsliolderlke sok bunt: im
hat« list-t, lmn bar ndtalt sia sondan
søk lmn reiste.
Mr. Fred Pedeksen er vcd at htm
qe sig en tiqtiq and Stsittcstnld i
denne Tib: Mk. Lonnebem ndsøker
Arlnsidet Mr- Pein-klein ttor sen
not, er en as de sen-sie von Listen
ber Ined Hesisnn til nt »Mir lwad«:
you link nmnqe as dein at scelqe nn
lwer Arn-. Hnn er onsnn en ns de
sprite Zettlere her, lseanndte san
qodt sont Ined innen Iina oa mistes
de enddn sit snrste ,,temn« oq lmvde
lslet innen Venae at tøbe nne Beste
zsorz Inen End lmrte hnns Von on
lsan band Traun on sendte bam en
seel- Vem sum laante lnnn Penae til
nye Beste-. Se enacncn Fred Pe
dersens Form nn iDna. Læa Mask
ke til. lsvor Herren i sin sornnderline
Rande bar pelsignet bunt: han bar
en as ldc bedste Farnse her vod Dies-»
son, Inmrt Lands brwkset ov, laa sintl
og slot et Lein-links- som noqen nie-«
ften kan finde paa Farmcne i Sta
ternc: hak Inange Kreatnrer. Heite
etc. Fred Wederer er Forsmnder i
Søndaggsfkolem er Kasfcrer oq Til
lidcsnnmd i Menigheden her. Hans
·c«mstr11.arbejder ogsaa trolig i Eøn
dagsrsskolen Te lmr knn eet Vorn,
en ljlle Dreim, sont nn er ftor nof
til est nun i Zøndnnstkole l
Mr, Henneberg lmr Usna fu«- ins
und Tid nden waret nde at LHel
et nnt jeq forsswr 2 Etunesi !
»Im-— for Mr. Jnnmr Lotsen MJ
Lotsen fis J. Nnkntnstssens halva
Eectiou; nan hat ainrt tin-gen »an
urovement« paa den, fide-n lmn kotn
paa den — tned Vyaninger, Jena-J
Opbrkekninq of Landet etc. Don
bar ogsna en ftor Flok Faun Det
er ein-a A Mil fra vores Kirke, det
er det vierftes
Jeq er bleven fortalt, at Mr. Clur.
Larer er ned at bmme fin en nn
Etald i dette Efternak --— eller i
Winter-. Mr. C. Lotsen et oqfcm
blaan de førfte Settleke ber.
Mr. Elllarinirs Petersen liar sor nn
lia lelat sitt llisl Ums- Faun nied
Bestetnina oa alt ior Vätstttt til en
Saasørtsr Einitli ira Ekattderbome
Tattttiark. Vi er lede ooer dette
Mir Petersen totn lier ior ein-a trt
Alar siden løltte den Form ined na
itett inaen ,,Jnttn-otn-tnent« nan, oa
liavde nn allerede ,,itnotoned« den
saa nie-iet, at dett braate liant en san
dan Pris. Vi et -- sont saat
tede over, at denne Familie forla
der oo: de liar oasret en stot« Etntte
sor vor Menialied: de tasnler at rei
se til Statt-n Oregon Men da de
sleste, sont tot-ladet- Tiekson, aetne
totnnter tilbaae, saa liaober vi mian
at de tiil. I
En Mr. Ponlsen ira Colaatn liar
tneret lierotnse for nylka on set tun
ilere Kanne: lian tasnker saa sntaat
naa at lobe en lier nied det festste.
Pastor Mattitttcssen liar attet be
anndt in nts Ulliosion i oa onttrina
ett Vn oed Mann LIde leiz liaaet
ca. tm Mit lietim torende nied
Beste: lian tienkets naa at lore der-nd
en Wann oni Maaneden nied sit eitet
..teans«. Hatt liattde lanae ttetttt at
taae en an til lesJ Utt tsrove paa
at liolde Modi-, nten for det iørste
nat- ltan nassten ille tendt der. oa
ior det attdet er lianss Eøndaae jo
saa ontaane nted at tale lier i Dies
son Kiefe, ior Menialieden nde Vest
for o—:s, oa rejse ned en lsiaita otn
klllaaneden oa lietiene Menialieden i
Ealaastt Hatt reiste alliaeoel aan
ste alent tst sidite Eøndaa tiaa Sols
te oit Fronnne til Otto-J» Vor Her
re lagde oasaa alt iornnderliat til
Rette ior liant: der dat- Itatntliaois
not naTet en Dei Forderedelse
Von lttiade ai liatn selo oa ilere as
Menitiiieden bei-, oa Nnd liar ogsaa
ltnrt oa inaret tsaa diesse Vønner to
delia not. Hatt iit en ret Modta
itselset ttt as de still-sie ott kiqefte dtttt
sie Rannere rnndt det« oplod sitt
Tor sor liatn, oa Modet bleo qodt
des-tat klloale ttdtalte, at de oat
alade tnsd at liøre en littlierst Pra
diten men, on oasaa, at de ten-nati
aloorlia t l at liøre en litttiersk Pras
dilen To Vorn, trot- iea not. hatt
fande, dolne lsan der nede. den en-!
en Trenq il Aar aannnel Der bleo
saa oalat en Eetretasr til at oare
taae alt nted Øensnn til Moder-i
Fretntiden Eikea 20 Aar, oa tttaa
ste lasnaektn er det siden de iorste
Tanstere lteqtnidte Farntina dernde
tin-trinkt- oa der ei- ret en stor Flot
as dein nn. Ja, ntaa listtd i sitt
Naade se ned til disse tasre Meinte
ster ottsaa oq lede dein alle liest til de
stillerindende Bande, lien til Ekel
seren Jesus, sottt lan oq nil sfelse
detn alle oa aitte dent den Fred oa
Trniilteo sont ooeraaak al ntennestes
lia Forstano
To Smaattiqer link set Verden ior
forste Gang ltek i de sidste Dage, en
tont til Clnc Enalmnqes aa en an
den til Carl Christionseng.
En Vliten iorntilia liavde vi Son
daassfolelasrersMsde bog Pastor
Maannssen sor at vaslae en Konnte
til at sorberede vor Jstletrwsest i
Kitten nn kommende Jul.
Zaa en lsiertelia Hilsen i Jesn
Wann til »Dansteren«—:s Nedaltøtn
den-J Personale oa alle den-S tnmiae
Lassere Mit-delikt Jnl oa aodt Rot
aar onsteo alle ndovet liele Linien
Dietson, Alta» den 29. Noobr.
tsttxt Chr. Enghattae
WWIIIZW
isllxsr sislsbinslpnslss lsoslsinsl hIorI DI
mslr i Ist ØfolIlik kua indbimh Dei-e
in«-lex law-I til alle Stein«-mir Vintltsk
ksilltmsl Urlhrisilolsss »vor all-. For M
»un- nnss 1(sI-I.-ssntk heilt-statt III-Its Mo
ils-Ins- Putlrinlisbossl III-sales- IZisIe im
Isi· TM hofflfsss HI fMLIsnIIII TITAN
Ihsmli l«-Ith. kirkesblmä . . Im H«
lcsrkts »i- Folk . . . . . . ö) H
lløfIIIIIIInIIoO im M
nsiinI dirs-ku- si. Imnkskstiqsikpu
P A. HANssckL
2611 Wahnsi- Ave., chictgo, M.
PÄIRUIAD sKÄNDMAvIsII KOLONL
UADEKA cOUNIkY, cALIFORllIA,
sc i«Ii-»s;.s(snclis M) Mil nonl for Fromm- Bedste Jonj For Also-Up- (S til 7 halb-st
«I--·.ssl«1. YHssEHnsr ug Falk-L 300 Familiet bar købt cst Hjem btsr i de Sidshs 12
Hsl Fuss-« — "»r lslut VII-? A·-r·-n. psut mcsgtst listto Yilksmk Skrik i Don-—- Als-Jers
sniul tsstrt illus!n!·11 Ists-li1-·1nle-s sil: c. PH!LIPSEN, 5052 Slmslor
Ann,
DAMan calif
« Wirt Im ther lmthe umso-ste- Nnnsk Tot-Alt us blicldeltsmk
rs-l-t-. lkeliutitllrt im nsluust mit- Gmmmsltlugsri- : i W Fund
- nur«-r Os» ziss PsL skxts Prinm Nun-sc Fisch-im « Pil· sl lk
I tsI Hi s« lnsIsur·-n·1-- Aul im lll l’(l.uszimki· l’c In Pei.
I
Nurle lau-s IIUU «·«si.«. Nie-. spund 7l’c. VI glitusntksnsk ed te
II X tlilH »k- «nl-l fu«-U SI- »I- lMIlsssrtannu billigen-· Vi Inst-let Monsie- lss (1:-(II«IHU-.
« -«-« »j; n-: - sli I·«H·Iek-l-lucls Iii du«-»Im Alls- ()s-(ls·s.— Sisntltsn pknmpt vtssl Nut«ta-«(«l-· kI
«' »Man-ski-« hist-il Pimmsi Nmnsy Unter - li» n Hiksrssnsi Uresv. Upuiv list-is uns- Vu
· »se- Hin-l s---Is-k« s uns-! J. OÅNHTLdEN stCO» S PRINCE s r» M NNk ÅPUL s,
. -NNtS()TA.
DANA cOLLEGE
Tilbydek Undisrvisnivg «- kølgende Kur-sus
PILO REM: Pjreurigt og tot-beredet- til Adgang til Tritt-un
seminststhm.
NORMALx Hu- Ret til at adstede state (J(-rt.1i(sntes F: rst nnd
Second Ort-disk
A(!A.s-II·JMY: Piressrim.- Pnld Anerkssndsslse fnr Arkskzstt zf
fes ved hager-, skolpk «
EIUlciiElUNlNoc Rugføriusx ug Stempng Art-up Apis-u- »s
stenugrnsik
MUFUK: Klasse-z Orgcsk Wollt-, sung
Rettung i Powlmd per Termin. Pot- Efttsrsnrsdtusnnsmn
9 Use-t- 84050 skkjv Otter- nyt Kutslog til
DANA c0LLEGr,
BLAIK, NBBRASKA.
lstarck Pianoss
A III
kaum-»F
No Money
lvAtlvstws
—sstisfso·
tioa Gast
sacootl —
laws-EIN
F I o c ot- y
Pksoss —
12 - s l est
Tot-m- —A
ssviack of
O l 00 to
s 2 0 0 —
Frost Fsos
tot-! Dis-vol
.E,-C-fl-·-f-q-4-,- .
cwqc ,
so ans- sak- Tnu Mng
Wo will shlp you s beautttul stakck Plan» for :m days-' »so triu. in your
name. No cash payment roqulrsd. All we ask is that you will pluy upon. usi
snck cost thls plump kor 80 days. U. tu the end or that time, z-»u do not tin-i It th
htshest kraus-. sweetest toned and nnsst man-) in cvery was-. thut you have ever
seen tot- Uie money, you an- st perfect llbsrty to send u hat-k. and w« will, in that
event. pay Un- srelght both ways. This starrk Plane must make good with Haus«
m- the-re is no stie.
Im slslMc ok Ists
We ship dirs-et to you from ons- ssctory, It
priese- thtt sue you upwsktls ol i150.00 in the
»Ist os you- txt-no. Wi- susksmpc to tumish
ji« I both-I- pisno lot the money thsn you un
wisse elsewhtsfe. You Ike tssuked ol receivian
- utltisetory Meer tuned Juni-le liixh graue
knan
Su- III-mais
sent pay tm wish (l-«wn. but antis- 50 rhy
cl Iris-L you esn Ins-in paymtsnc tin Uns lim
est. easiest terms- cvek Zug-kostet by is »in-si
msnnsosturtst These terms »s- o!.-:m-.:---1 l«
suit ywr (-»nwni·--Icsk. sncl it is pas-ibi- col
yms to lmy s piasm kot- youk tin-neu without
cui-Eins tho- mnnqe -« .
Issfuk Inst-saht
Esska sein-It Mino is
kunnte-ed sur 25 you-L
This Fuss-Inm- lms bsck
ol it out 35 you-I of pfui-o
syst-sprich nnd ch- repa
tstlnn of as old-mabllthed.
ketpomlhls plsno hause
sc kku Ital
tun-u
To nety pukchusk as
Scskck Mino-. we cive free
ans-sc les-ons. la one of
the hat known seht-als to
cdlossn The-s las-on- you
es- tshe t- out ow how-.
by mill. ls represent
ons you-«- skee lastnsctfotr.
Incl- llsud Ists-Ins
Wi- hsns ronscstnly km luml
- las-ske- numbok s-( gliglitly um«-l
Ins-i goo()n(l—kmnkl pignus of sll
kann-lud make-s take-n io ex
phsngk for now stack Pisa-is
nnd l’lnyck-Pjsnos. The sollmw
ins ans s usw umplc barg-ins
Wshek . . . . . . . . .8110.00
steil-way . . . . . . . S2.00
chicketias . . . . . · STOV
Kund-U W Dido
ststclt IAMO
samt tot- ouk Ist-it von-place
ums-html M III-.
ssskek
Hanf-Planes
Smnsk l’l.c)«-«r Hans-s tm
thes biss- unsl tun-s hour-n
lul lslzizsssr Hans-g un Clu
mtkkoh You will Ists ·1«
lightml with this many »k
elusivc truner pl in
Womit-Pfui in·»lrimIt-anI. »Ist-l
will he plus-Ist with U
vory law pries-s at wlisssli
they can be secure-L
III-III sooft km
sen-us totls for ouk usw
Instinktqu i lustrtted pfan
hook which khsess you 1
Ist-se smount of Informa
tlon fes-fällig Ist-nos. Thi
boolc will interest- Jus-l
please m. Wkue Miy.
IF. A. STARCIZ PIANO co»
1081 stskck III-II» cllchcol
l—.
?
Z
Z
z
Z
?
L
;
;
k
Udbrcd erc Blada
Ltki nedeaftaqende Tilbud.
Fixr eit isttisroizsickr iao maiigc sum muligt i Arbejdet for Uh
.-i·ci)cius as Euiiuundois Binde lmr ui brilutlct for Nov. ou Dir
Manne-d i Aar at aørc folgende Tilbud:
l. End-ver iiltmsdcndis Holdch der bisialck for et Aar i For
s-lud, saor Mach itii til Nntaar.
2 Illioiuicntsnmloris faor som Brit-mie- fok bver Dollat as
am leonmsment oaq iaintliqe Samsimdets Mode, Bsgct eiter egci
Vom ika vor-c Forwgnclicr til rii Vasrdi af 50 Ctd
3. For livci'sl().00, der indicndes for nyc Holdere til Blum
ne, sank Somit-ten cii ekftta Prwniie til Bækdi af 81.00. Altfna
Btget til cn Bin-di af 86.00 for 81000 i Aboniiement.
Det cr at html-c at manqcn kundt om i Menigliddctue vil bl
nytte iig of dettc ydrrsi liberale Tilbud til nt ikasse jin en Foru
- gelsp til sit Bibliottsk udcn eqrt lldlccg, og lamtidig yde vor Mad
vikklomhed en vkkrbifnld Stottc
Liqelediss qivrs vcd dette Tilbud en udmasrket Anlcdning iot
lIngdomsiokcningcr o. l. til at faa griindet ellek fotsgrt Vibliotclrt
ndra lontant lldqiii. Naak en Foresning tonm- lig alvotligt oi
Euchs-. uil del i de ilcssic Meniqliedcr vwrc en forlioldsvis list Sns
nt lhlfe et bctlidcligt Ell-ital nnc Holdprc
Hafkl Tilbiidrt qwlder alle Somiiindctsks
Vlobis s— .,Dansli-1cn«, ,..llii-kcblndct«, »Bist-ir
blodtst«oci»D(-llnqesVlad« «
Ill. V. Vi lmr mdiiu noalc suo tilboae as de lotiriulirss«
Alnmsmmi Tokikuni-All sum vi btnatr til« Pisa-min i Fior( Sau
Ermat- dxs von-r inns m ni dem irit iillkndt iot S no Hoidcrr til
»Doni:«(-nsn« ollrt for 8450 Aboimennsnt vaa inmiliqc Blut-in
Dniiifli Lnkliktmi Publ. Haufe.
Mai-, Nebr