Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 10, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Da-illusori
W den lo. December 1913.
M
Bleir, Rebr.
Sidste Sandag, lige som jeg stuls
se ltaa pas Taget i Kennard for at
reife hieni, traf jeg Mr- Martin
Musen, der i mange Aar bar boet
Ied Kennard og et godt kcndt paa
disfe Egne, men lom for et Par
Nat liden tillige med sin Zøn og
dennes Familie reiste til Dickson,
Illu» Canada. Det veftgaaende Tog
.-—Ior forfinket, iaa det msdte dct
Istsqqende Tog i Kennard Saale
ies traf det fig, at Heinsen var lige
kommst ud af det ene Tag, lom
ieg stulde staa paa det anbet. sale
U fik blot hilft paa binanden. Mond
Ii faar nok Leilighed til at tule
Were samtnen. Gcnnem andre
hat vi allerede forftoaet, at ban
filet lig veltilfreds deropvcs i dct
hie Nord.
—- Petet Nielsen mcd Huftru og
Dattel-, der or vel kendt bande her
i Blairs Omegn og ude ved Okmu
sg Kennst-d, holdt for Iort Tid fi
den Attktion og folgte sine Eiendele
pas en Leiefarm Pest for Kennard.
Ivor de bar boet de fidfte 2 a 3
sak. oq Fredag i sidfte Uge asresste
se berfra cfter Danmatk til, bvor
de agter at bofætte sig for Fremtis
dar MS. Nielsen syntes flet ikke at
lamie vænnes til Klimaet ber, san
Pia kunde bun ikke taale Warmen
im Sommers-m san Lckqerne tande
Ie hende til at Mfte Minia. kake
Ins Reisen, og gid Mrs. Nielfen
Inhjemme man finde, bvad kmn Is
sek.
—- Vi bar i den forlsbnc Uge
haft adfkillige Beftg udenbys fra.
st. J. L. Billet fra Granville,
III-, bar været her ude i Pest at se
Ig OM da bei-get sine to Btsdre
Okt- Pass. H. L. og Stud. P.
Plain Sindaq Gubstjenelte
Formiddag Kl. 10,30. fælles Ung
bomsmsde om Aftenen Kl. 7,30.»
Opbyggelfesmsde Toksdqq Aftens
Kl. 7,30 i Kirkens Bafetnent. «
K e n n a r d: Søndagsskole Kl.
10.. Jntct andet Møde
Ort-u Gudstjenestr l. og 3.
Sindaq i bvek Alaan Kl. 10.30
Formlddaq
stllec Der var jo nol en helxkel
af Interesse for ham at tale« ed
de to Brødre out, som var hjeinme
til del-es ZoraI1dke5 Guldbkyllup.—
Past. J. M. Hausen, lom hertil i
Mandags fra Irr-many hvor han
havde Vætet og dcltagct i Missioan
ncødet der. J den-te Forbindelse vil
vi omta1e, at allerede i Sendags
Aftcs fort-alte Prof. Vig,« da lmn
kom fra Fremont, at Mrs. Past.
Jensen var blcven pludselig temmes
lig alvorlig syg for "en Dags Tid
siden. Past- Hausen fortaltc, at hun
dog lkmtes i Bedring i Markttag-T
October-, hun snakt atter maa vcrrc
raskl — Sau i Aftes traf vi Post.
H. P. Jensen fra Minden hernede i
Boghandelen. Det laa ud, fokn de
monge nye Vogt-r fristede hatn til at
— lasse og fslgelig til at kobe. Han
er her endnu, faa vi nok faat Lei
ligbed til at tale nwrmere med hom.
— Tal for Bespgenel Dei glæder
os altid at bilfe vaa Vennetn
— Lordag Aften fik vi Vejkfors
nndring. Himlen blev fom fejet ten
ad en Gang, vg nu bar vi den deji
ligfte Jndianersommer. og nu glas
der Falk sig over den Væde, Jorden
fik.
—- Witb every 250 pukobcse
you get one number ou the La
dies’ or Geots’ 82500 wart-b to
bit-given away christmss Eve.
W. H. PALMER
IsANTA cLAus sToREl
Our Ihm-ins of Pay-, Zool-s, Samt-C
Chitin-us etc is the Ist-gest wo have
ever hul. Thore m mit-l Gitt- nnd
koys tot way man-bet- ot tbs scmily.
The usw-It things in TOYs. SM.
DOLLS. Bocks, UNDER IMCY
MADE Toll-IT M WCM
ssks ste.
WAWABL
tout storo is full ot pntty things ja
M M IAUCIIS CM WANT
Ihm-. sticht- UD CRZAU ZEIS,
M UCMZS etc-» etc-.
Christmcs Post Cis-rel- 1 cost each and up also s- Uns
Its xmss Tag-I nnd set-h
Post Cwi All-ums 10 costs and Itp to 98 cont- each
Ucny other minl things as Neckwesr, Eosjery and
Ists-enden in Kolly Bau-.
MU: A protty Christum-s Csväy box with mb pound
of Gady Iolcl to Iohools smi Marcham Pius Csvdy Wo to
ftse per pour-d
EBlair Racket store.
Juleftjernen 1915
bringet bl. a. fslseude:
l. Fiktion-: Jul. Jll. as Luplau Jansfm
J. Falk Rieme: De hvibe Beste. Jll. af SU. Renne
Oli. Mem-d: Udfntem Jll. d s. Schmutz
catl M: Jilesi Gledr. I. af I. hon.
Clovqmdssetersem seltensten-. "
sitt-et Its-et Studekjydfke Billet-etc Med et hidtil utrykt
W qf Nicolaj Schlatt-un Tegninget of S. Tlod Svensfon.
Juli-e Antlie es bestes fjtste Lteretisdr. En Rolle hidi
til M M fra Prinfeife Caroline Amalies Uuqdomstid
Ich W of S. Clod Spensfmr
M Mem Dei stmle Musen
W Melfmz ——————
WMA sf stiti Maul
MsWWmed sit stedfe eene di We Jndhold
is fltlat fee lot rigete Udstyt bsr finde Bei til Wort-et i et
— W dient betone Dei vil bringe ei Stylle haust Jul
II—
friswa
i sue-winket .......... 8185
C Wer .......... 250
UW .......... 460
IW .......... 875
seit-W
Mude
WMWMe
Ists-sen
Kotiefpondanket
Mksk-J——"vspq’ .—- -·--·- ·
Ita Bei-Uhu, New York.
»D!)vt hcelder Aaret i das Gang,
Snart sdes Eng og Land:
Farvel med al din Lyst og Sang«
Du koste Sommer-stund «
Ja, sauledes fyngcr vi i en as
vore kære danske Saturn-, og det
passen da det jo er den sidfte Maa
ncd i det gamlc Aar, men førend
Aarct flatter, vil jeg med Redakt
ccns Tilladelfe fortaslle »Danske
ren«s Lasset-e lidt her fra Vtooklyn.
Vi var et Pat Maaneder uden
Brei-it i Sommer-, da Pastok Ny
rop var pas Fetierejse i Danmark,
jra lIoilten han kom tilbage den S.
Okt. Han var vist glad vcd.at kom
me hjem og se sin gamle Fader,
hoc-n han ikke havde set i manch
Aar, mcn jcg ttor ogsaa, han var
gcad ved at komme tilbaqr. ich hon
var lidt —- utolig vcd at overlade
us til os felv; men alt gii vel, Pras
sten ved det norstc HospitaL Postka
Fonfalsrud, bctjcnte os, saa vi
manglcde ikke nagen til at forkynde
Guds Ord. Men Herren selv pras
dikede ogfaa for os, og denneGaug
var dct en af vore kasre unge, Iom
pludselig og uden Variel blev hjcms
kaldt til de evige Bohnen idet den
lSaarige Yngling Oft-thut Christen
fen, Ssn as vor nys hebengangne
Formand for Mcnigheden C. H.
Christi-Mem omkom ved Bad-sing
den »l· September- Han gis alad og
lykkeliq fra sit Oft-m om Mome
nen samtnen nusd Undertmncdoss
Eøn Jobn pag en ltllc Udfluqrtil
LoanmclL kmor brach-« Ynglingenc
suskedis førft at taqe en ljllc Svsms
metnk for sim den-stot- at forstrm
Pagen von bedste Wende men ak!
tun den one kom fee-Ist i Land:
ban bspv kun noglcs faa Øjeblikke
i Bande-t. da ban sont-IT Vslqcskne
gik for bøft saa ban Tod vaaEtrand
breddcn, ikke one-ch, at bang Kam
metat blev of Vslgekne fort lasnges
re ud, og sammt-n med ham var
Fder en ung Mand, fotn prsvede vaa
Tat stelle Attbur. mrn Vslqeknc
Iskilte dem ad og kun mcd Nsd oa
vave biechde ban sit met Liv.
Pan sprang eftrt Hierw, saa snakt
Hban kunde, men da var Rodniug
jforacrveå Ja! det var et baardt
ISlag for den saa langt vtsvedc Fo
milie, Tom jo nnlig bavde miftct en
kkrr Rade-r oa Egid-Mc dvq, Hek
rcns Veie er underlige og hanc
Beje usporkme Ei vcd vi, at deute
anlina gik stellt dienl, thi han
var en af Herr-eng sama og bavdr
fra sin tidliqe Bakndom lasrt at
Jkende vg elske den Hex-re Jesus. L!
Ihvor velsignet naat Forældre fra
ifmaa at rlfke den gode Binde-. lad
bam san kun kalde dem, naat Inn
vil, de er sikkett qemte i hansFavn
Det gtk Sorgen mild og Tabet
letters at bit-ke, nam- vi ved vore
elfkede dsde tun n fontdqanane.
san san vi siqe ved Pfoten-m
,,Hjemme at være paa tendte!
Strand
hvot Savnet til Dels kan stilles,
Hjemme at væte i Livets Land,
Hvor aldrig met vi skal stilles«
Den enden Uge i November hav
de vi nogle velsiignede Dage, idet
vi nemlig havde den Glæde at have
Kinamissionær Byss, Paftor Land
fta Philadelphia og Pastor Unberg
fta Worchester iblondt os: attek
klang de dybe, dejlige Tone-: om
Synd og nfokfkyldt Naade i Jeiu
Mod.
Nu kommst spart den velfignede
Jnlefeft alter med sit gmnle, dog
wiqt unge Evangelium O, maatte
doq fleke og stere as vote trete
Land-M mäne dete- Hierm
saq den W Konge san drage
ind oq Lage Bolig has dem.
Som Bskn lud os holde den desj
lige Fest,
Som Bsrn lad vs byde Born Jesus
til Gest.
Som Vorn lad og takke for Frecer,
vi fik:
Som Bsrn lad as glædes med
ftkaalende Blit.
Om Wetter-ne siukkes, dit Lys gam
ej ud,
Naat engcmg det tcmdes for evig
bog Sud.
In glædelig, vellignet Jul nasses
alle »Damit-ew- Læfere i Wet
kes Jefu Navnk
cmiua J. Thriitenfem
South Brot-Mit
Its-ell, Ieis.
Tillad und-manche at meddele
»Mit-kraft Leim ei Var Ort
her ftc Man-ell, hvotfta der stol
dmhske5—t!ierblotfvaau
ImbekkOnyMchkMs
W Arke- men i Sommer et der
W en W kuthetsi Diese Syd
WH
for Diamant Wehr-. her i Liucoln
Co» hvor der et et start danlk Set
Hemmt
Det bat vætet megct tat bekom
ktbng i Sommer iaa vel fom man
gc andre Stcder. Men Falk flaar
sig temmelia godt igenncm med den
lille Avl og fslcr sig vol til pas.
Her et bnget monge ,,—Silos«« i
i dvtte Ein-war paa ..Plattc Vot
tom«, og de ck fulde as Vintckfos
der; det lmk ikke tacht meget paa
det endmI. Dct hat i lasngete Tid
vevtct mäldt, og i de sidfte Tage
kun- det regnet.
Jeg et lige kommen tilbage fka
Faitfax. S Dak» book im Ulwa
te et Bat Uget. Jeg saa ikke maitgc
Dunste dersmkring: msn bavde det
byggeligt bog Jctome KimbalL som
bot 12 Mtl Lft än- fmirfoL der or
EIN-um Her-« i Graser Counm
Mr. Kimlmll, im og slcre drei-« Ti
idm iksn mssd sIt fifkr M fluch SEN
«der oq Guid vaa Lilie-fouktsls)dcn.
Hure-r on Uer er der uaicm mange
af i Ntmotn Co. Tot er Wasserk
lom bor det, og de et nogle dyatige
Süden De hat mcsgcn Majs oq
Halm, oq alting for bedte nd der
end bek- Flcre fortaltcs mia, at i;
Aar var det fskste tsms Aar, de hak!
haft siisen 18F)-4. Smde stolqu forl
850 Pt. Acke, merk euer mindre.l
fom Landet er godt og jasvat til, ou.
sum dot et bebnggct oa i Fothold til;
Afstanden fra Bven o. s. v. JeeHl
agter at flytte derov til Foraaket
lvaa en Form, for im bar nu levet
det mcste af mit Lin i Byekne med
Elid cc Slwb og san ikke komme
videre Zaa reiste im over til
:’(nin«:-nsorth. Bronm Co., Nebk.,
tmka Im bat en Proben Peter
Madsen der er Immer-. Tonne
Vn syntes jeq rigtia godt ein, for
Full der er natboke oq -,10dbjektige,
m de et nasften alle Kirkefoll
Sau beføate fest Venner og Be
kendte i Fremont og liqeledes i
Grund Island, cwot man bnvde He
ftemarked i disfe Dom-: Heftene
folgte-s meget billigt. du der ikke
var mmme Festes-bete fka Sydeu.
Nu vil iea stutte med manqe Hil
fener til Madets Lcefere fka min
Moder-. Mes. Mai-inne Mai-few
Max-well, Nebr. Oa san til sidft —
alasdeliq Jul! og aodt Nvtaat!
Jeg et qlad bvek Dag, fea mediuqu
.,Danskeren« og findet Not fta be
le Bei-den, Tom interesfetek mig
meget
Teteg meqet fokbundnr.
Chr-is Modfem
Vox 23, Max-wem Nebr.
—--—.-—
Eulen-, Je.
Lgiaa her var vi i de sidste Da
ge haft mildt chk med Taage og
sin Reqn indimellem, san det er ligt
Sprosse-dein men det faac jo nok
fnakt en Ende, for vt ved je, at i
Tag er det den LU. Nov» og sac
et det jo pqa den Tib, da Mate
ken san holde Jndtog naar fom
helft Vi havde noale temmelig kol
de Tage den fidste Uge i Okt.
Horden var ganfke dækket medSne
i flere Dage. Maidplukninqen et
nu faart fokdi. og her var en god
Anl. den gnv vift de sieste Siedet
fm 50 til 70 Vu. pr. Acke, noset
over og maasie noset under-. Bart
eget var noget over 60 Bu. ve.
Akt-es Kvallteten er stt fskfte Klas
fes hervmkring.
Svinekoleta, fa« den hat Metet
her hele Semester-, og mauge hat
lidts stets Tal-. idet de hat msstet
faa at fige alle deres Spin. Rasse
er stupvm meke stamäomt· Der er
oqfaa noale enkeltr. sei-u eudmt et
flpr belt fri, men dere- Tal er
vist tun einge.
Jkke san san Kreatur-er og Fonk
or ovksbt og indssrt of Former-(- bot
for at fedeå Tot » fo da gaan
fikkekt, at disfe ikke ventek ellrr
bit-aber von Nedgema i Kommst-m
Det er vsst heller ikke deri, de haft
Mpkifer ftikknc at Former-m sam
for meaet Festen man llgge andre
Siedet-, og det er at bande, at Sim
met maatte blive kamt llqe pas Ho
vedet, faa bog Arbeit-stunden oa
bang Familie i Bneme oqfqa man
kunne faa sia et Styfle M til ot
dentliq Mis.
Sidfte Ganq meldte ri, at der
Milde være Mit-e her first i Okt.
Dei kom Mo ttl at dasse, da vi
sagen Pariser kundi- faa Nu et
det besinnt til den 7., s. oq S.
Der-.- om alt qaar vol.
Ums-IMMqu bkev W med
Sudsttmeste oa Offer M Sambms
dets Mission om Fowiddqgent el
lers tttbtaqtes Daum, fqm Fell
fer spuke- bedst um«
Jeg kunde fkmes M at Mc
hvvtfor Ue U. S. Mfmekkoq M
lqbek, at der bllvek W baden
III-nahe Mk oq andre beru
fende W, da bei so des vibes
on fes hver Dag, hvor stor Forqu
dglle W ex M. Dass hek wo
disse Csue man vi fskge over Spu
den i fis seh-, oq nogle sont ogfaq
merke Fslgernr. ·
Salvbkyllup has Mr· es Mts.
P· C. Petetsen Smdag den 28.
Nov. Henved 150 indbudne Slægti
ninge og Vennet var sammen med
dem den Dag. Festen tog fin Be
gnndclfc i Kikken om Formi.ddagcn
oa fortsates i Hjemmct om Efteri
middagcn oa Aftcncsn En Mcrngde
fsnukke oq brugborc Islvgcnftande
blev cftcrladt fom en Erindring om
Tagen ;
Mr. og Mes. Pedekscn er fm
United, Demner de blev wgtcvicuj
de i Nov- 1888 oa reiste neka For-s
emr til vakika oa bofatte Iia lhvtt
·: Franllin Co« vaa en Form. II
Arn-et 1901 folgte de Formen oa
købtc (n Kololinnlforkktnina i Lati
ums. Zonen- ben, Vist i Aar-et 1905,
slnttcdcs de til Conltcty bvor Peter
ftsn nu i Kompaani misd Henrn
Ebriftcnfcn . K o r r.
Hat De læft John Lar
s e n S B o g »Man-Initiat- assis
tet«? Hvig ikke, faa ksb den og las !
den. Bogen spat-er til sin Titel og
vil tjene til at fkabe Interesse for
Momonmissionen
Bogen et paa 134 Sider og kostet
i Omflag 25 Ets.
Don Luth. Publ. Haufe.
Brlkndtgørrlicrz
Missiousmtde
oiliuldeis, om Nud Dil, i Zions Me
nmhed ved Notmm N. Tal» i Da
gene im 12(—1—t. December Nabe
nienigheder ozi Venner fra iietn og
imsr indbydes venliglt til dette Mo
de. Pan Menigliedens Beque
T. E. Miglien
Qitleindviellr.
Om Gud bil, bliver der Jndvielles
Fest i Pella Meniabeds nye Ritte,
Omaha, Nebr» Sandog, U. Dec.
Til denne Hsjtideliqbed saa vel
lom til Msdetne de to folgende Da
ge indbydes pack dct bietteligite en
lwer lom vil dele Hsftiden med os i
disie Dage.
Vi ist-get for irit Opliold til al
le Ali-eilends lom indmelde liq
in d en 9. Dec.
Tag »Tai-ge Str. Car.« tm Sta
tionen, lau lieh-ver J lkke at Mite
Paa Pella Menlgheds Beque
L. Il. Laut-leih ·
273l No. Mtb Str.l
Form til GEqu
En i et danil Settlement della
lieude aod lialv Section Form er
meqet billig til Folg-I enten delt
eller samlet, nanr Handel ilet inden
Jnl eller Roman Den egnek lig
iivrliki for blandet Farming oa er
ior itsrite Telen indlieanet. Vrond
med riqeligt Band on Pump med
Vindmtllc Not Hut-, Stall-, Hinle
lnts. Een og en halv (11-2) Mil
im Vn med Jembane, tæt ved Slole
oq danlk Kirke lfokenede Kirse).l
Brig 20 Dolloks pr. Akte. Pakt
lontant oa Reiten paa Tit-. Breve
lendes nennt-m ,,Danlkeren« under
Mætket Stiel fatm 9973 hvok ou
lna min Addresle laue-C
»Ja-nnd Ist-O« til Oslsl
Fleke gode opdykkede Farme her
i det hauste Settlement i Pult co«
Bis. er eulmu at im til kimeltqe
Zeilen Hat alle Sttrreller ira 40
stre- op til M Uekes Forme. Kam
og le ellet tilstriv
p. s. stell-mann
Luet, ist-.
160 Ums i R. Dakot
Til Sacg for 82,200. 7 Mil fra
By. 2 Mit fra dansk Kiefe. Gab
Ist-nd og Kornhus.
Sktiv til »J. Pf
Ihr »Der-Music Vlair. Nebr. "
Tit Sols.
St godt lille Hjem i Washington
seligqu 20 Mit Syd fra Ta
cmna, 6 Mil ira nærmeste Sta
tion. Dei et 46 Ackes Skovland
med en »Er-ket« igennem det. Der
er et folidt og net s Rums Has, en
lille Lade. 4 store Dmsthufr. en
.,Broodekhsuie« med »Ist-abuter«
meidet set-neben Der er en god
have med Ftuqttkæer og alle Stag
Beekbuste to Ums er eyddet og
W, is 4 W er til Del
kyddset Dei nieste er Glitt-nd med
Fort-bund as M oq Ler, s sent
er fort .creek bottom«. Ost-einm
men er 81200 paa timeliqe Ill
kam-.
M tit Jens Sohns-,
seit-, M.
Vi oyskek Der-es flaydeh
lnsrsur or Ost o- slucl mogtpaalisgomlo m
ists- von Cim- M dum- Isvein note-Ins
»F mal klet- summe ten-ro Dom
tm heim-, set- mmn l Inseln-.
Er Do Ikkes allem-m- osn as von- fmkto mangks Kunde-L M arm-:
Um gis-do- m. ums lu- nl unsing im st Bong
HAA Vl KAN Ihle AcsTlsZ llVAD VI thin Nnik
LAs Bnos.
- sTYLlsH— DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Whole Famil,
sHOE REPAlRlNC.
i
(
I
l
— -- —-- 4
FENGEL-Ebers co- (
THE
Banhiaqhonsk olMusIkllkk
N csTAsLlsllsD USE
Iscokpoksted ss s stste sit-h Asd.
(’A PlTAL SMCUIIUM
SCRPLFS 25.000.00
A M still-s W fasset-C
Ists-at Puls o- flse Mit
The Col-miss- iss this kmcik uns gis-ran
itspcl by Un- Uuamnty Puck-l of thi
FlMOs of Nehmt-Mk
F. H cLAKlDGs. IAKY c00K,
Presideat Askt cui-jun
Dust at Ist-stille ·Juleftjernen« i
qod Tid »- hos Dei-es Præst, Ou
fcts naskmeitc Asan ellek direkte
fka
Dau. Luth. Publ. Hufe
Leveking i Tide gutanteres, fac
langt Forfyningen wettet
Raat det· gældkk det
gamle, take Tanmatt.
da bus! paa, at vx i 30 set bat befokdkkt
Passe-gern med H haust-, raste og eng-Mk
Linien og staat fremd-les til kenfkieneste
alle Siedet den og alt-d btlli si. Vi tcgu
mod von Passe-Heut oaa kommen pg
hiclpet dem »inne- Sknv nl del sit-gam
le, betendte Firma
sitt-nun E crus, danke Ilgentek
Ists W North III-« change
sum cal, Ip. over-for Pakt-m
Eos-Lil« W I. A. Sc«
TIL T. s. conte- NO,
KUNTUITIL N. U· Nlcnllec III
T. A. Centek MO.
Dr. M. J. Jensen
Dsmä i.sse 03 Ninus
sont-»- M Don-leiten sonst-is
Ase Gskje s- Ntcollec A verme.
IlsssAIIl-ls· - - III-,
»Ist Indi· «
II Stegs W Ikdefde nd
firu est-r täten- M Mee.
Osaan Billet-et — Mis
Priiec I. I. pas-· "
-PUIIIIMI txt-Q
U·Asith VIM
III Tsh tll VIII-I- M
sit ds- svaslso M läss- D
nsllst til It Io- q M
syqu ists-nas- Wsdiso l
ks sit-c sys- stlt ss vm ycmt
n W sub-Ist Ists Mit is
m- Ist-kons
Ius sey-mi
Citizens Stute Bank
Ost-nament- IQUQ Ina. hause-returns
cease las-net san Land sg Last-e.
Invasmaget ou Wen c or — nd- o Island
folg-I til Dageg- lliäfle sankt.
s. Obhut-um« sog-BUT
Q. s· III-ert, visit-.
m-«l
k. Its-Ihm Dr. soc
Passi- isdskkssku Ul
dUcIOII II III-II
sqsitsblo Its-»
Dis Ieise-. —- — h.
ok. Z. R. Meach
Dentisi
som- su M sammt-.
Mo Id.
che III-it mild-Ist stu
U s Dunst-cost
gabst-Ist Its U Alt denkt-Mc
M Mkforkstnluk-— M ist-W
o- bsime Pritsr.
c. A« scMIVT. Mk,
ALle NIBU.
M Vt M M se VII
«
U GUM ele- Is
Ieyitskkittsisdssts III
oI
Its
Ed. Natthiefem
Msrkedsprlser
ZLA LU. VARI
Hvtsdss twhxteN ,. .. in fis-« « I «72
— Ums-III ...-... 71
stunden-.- . . Id·
— cis- smle - »Es
Aus-e ............. . »Es
Ists ...... -— Js
sys .. . « im
Svln . .. . « .. Its
BUUTU OIAIA
stase(sooo vornahm-... » slb IHI
cholcsksksdon .. US Also
svsn.·......,. « . 7.10-7.s.
UUICACO
svede W. Unsbstd -— — s- —- — Jss -.90
svotlesp. N-. 2 nom. - —- - - .O- .91
ssvke.-h. d i-- -s —--—-—-- So — .n
Isls—--s -- »s- « - s-· ."- Jst
Kaktofleslnev).-. -II- «
stutle lcholci can-seen — - - — TM
svtn ———————————— -s JJI M-7.I
Thou- s- Funke-g ·
Eil-et et süan III US
slIsAstILPM ils-)
IINO It YOU-ZU LIATIIU
Isc- q — I US
IUIIZ XII-« ;
---------sssssssssIII-...
l
«
i
fu«-Dachs es few los s
:ssk-solelsss'ljssitissysi s
: ni tun-ts. lcql M I
: Its ko· ——- IN Illo s
I
f
I
:UtDts-IIUIOUPIS.
Kunixudst
sum Umriss-o- ut Istkmut
Fleck « Mel-on vll sog denkt-u
tm st nimmt-sit Lusok It sl
Alt-s lsyqxomsuftolo sum Kul.
litt-ach Vogt-o. Maschinen o
Avlsmäskudpt
bonum-nd Iadbydos Ul It st
tkrss wios Vaka os site sisbos
somit Ins-I mit-e Prim.
kllak es wol lieh-acum- ku
III-W
asus J. met-pu.
I popkfuusns
san-todts- iok sama-tsc
« -
« ’I’-1-1I,
. WILL ,«,
«...s
t- "· s
s-----s..sss
««EFHVIF
Fuss
Vl UAKAITIIII
los II «coW-.; stunqu M
vsut »W
IMI Dis-· PMI III-« hin-oh In
II Inst Dis-« Miit Ists Amt-Iso
llss Mi. s niälnshs Vis- fas
Mo- st Wust
Soviel-ists I III-Mo Muts-D
f
. ItnAIsssüwI onst-m
II Isla- sqsssq Io- Ins.
Unser duckt Ochs-Ists
1863—1918.
Spredte Trost as Tidens Historie
Ied Carl S. Simonsw. Web Vil
ledet oq Söldringek ai Borste-: es
fremraqende Mond frq Kristiinr
IX, cittup ds Berg lise ned til
Daumen-t- aummde Muse os
Rand Iom Zahle, Beratfea oq J.
I. christeuiuh
cn interessant oq avttiq sie
for enhvet advandret haust Und
oq M- sum gerne vil ithe met
Mittagen i FabreW
sogen et m M stor- sidet is
fass i M quldtrvkt ’
M for 8150 IM.
DU. LIM. WIL. Idol-·