Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 10, 1913, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r.sra Fløkse til sys.
af
Oele-e Verthsld,
(Fokf. til »Bedstefaders Husholdningöbog« o. a.)
Fra Tyfk ved J. Engelstoft.
(Fortlat.)
Og for mig nu til Helo. Hun vil flcm sig til No
og trsfte fig, naat hun let mig hos fik1.«
Den gamle Kvinde ryftede tvivlcnde paa Dom-det.
»Vanskcligt, min SM. Forelsbig for hun i dig
kun Oaandhævcsren af den grusommc Lov, hendcs smaa
Yndlinges Morde-r, oa med Gipse-n vendte hun fig bott,
da leg fsr nævnte dit Naon.« -
,,Det vil blive midetledes, naar jeg er bos bende,«
iagde Jcsko tillidsfuldt »Im vcsd, lwor hun clsker mig
af hele iin Sirt-L Hun vil ikke lctmgcre weder-, naar hun
irr mig find i -Øjnene.«
»Beste-d ikke dig selv en Skuffelfe,« svarcde dcn
gamle alvotligt. »Du kenko ikke Helo, naat du Immer-,
huu lau hurtigt vil kunnc glemme iine Vorn over sin ’
Ægtefælle.
Vil du lnde mit Rand, da hold dick ffrmt, indtil
den Iststc ftore Smertens Stokm hat lagt iig.« —
Men Jcsko agtede ille paa Advarslcn, tbi hans
eget bekymrede Hier-te lasnatcs cftesr at dele iin Smcrte
med den elslcde Vin
Utaalmodig trcenate han Moderaen tilbage og ilede
ind i Sovevcerelset, hvor en i Sorgeklceder indhnllet
sSkikkelie sad ubevcegelig paa sannne Sted, book endnn
for faa Tinier siden en lnktelig Moder havde hvilet med
sine fmaa Yndlinge
,Hela, stakkels, kirre Oele-P raabte Hovdingen med
den ommeste Kasrlighed i Stemmen og udbredte Arme
ne mod sin Huftrn Dog — i famme Øieblik tmnlede
hnn tilbaae, sont bidt af en Stange, thi Iiceppe bavde
den unge Viv bort hans Sternmeh for bun — med alle
Tegn paa AssIy —— sprang op, og ud as hendes af Smers
te fortrukne, dsdblege Anfigt stitrede de ntorte Øjne ham
forfcerdet, næstcn vanvittigt i Mode. Uredt og Sanimens
filtret hang det fyldige sorte Haar om Ansigt og Stut
dre, og afvisende strakte de bvide Arme, der ellers faa
ofte kwrtegnende havde flynget iiq om hans Hat-J, ssg
ud incod Mandens
,,Vort, bott!« brod det her-it frem over de blodloie
Lacher-, og avsende vendte den udplnndrede Moder iig
bort fra sin Lykkes formentliae Fordasrver
Bedovet as Strask blen Hoodingen fetst staaende.
Det var ikke mere Helo, hans Vio, hans elfkedel
Det var endnu tun den fine Born bersvede Moder, den
unge stinde, der klager over de Unger, man har fra
taaet den«
Usigelia Medan rette fig i hendes Ægtefcelles
lVierte
»Min Heim her ncig doq,« bad han indsntiarende.
,.Stsd ille din Ægteherres Haand tilbaae Glem iste
at det, han giorde, nmatte hnn gore paa de bsie Gnders
Befalingl
Tro min, oqiaa mit Hier-te er knuft af Smekte over
de yndiqe finan, oa med Gliede vilde jea felv vasre gaaet
i Dsdem oni fes derved havde knnnet redde dein derfra.
Men Guderne tillod det Me. og ve den dodeliae,
der fætter fia oo mod deres belliae Lovel
Grad derfor blat, min elftede, Inen knur ikte mod
Gnderne og fordern ille dam, der biev tvungen til at
ovalde den tunqeste Pligt i fit Lin-«
, Atter nkermede han Iig tærtegnende den liegende
Minde, der nu iaen, ligegyldig oa sammenfunken i fis
felv, iad paa sit Leie.
Hirn tilkendegav ikke ved noget sont helft Team om
hun hovde hart og forstaaet fin Mands Ord; men da
han nu tmt sinngede Armen oin hende, ftsdte hun den
iqen forscetdet tilbaae oa raubte med skingrende Stem
nie
,.Bort, dortl —- Rtr ikke ved migl Jeg gener for
at dveele idin Næthedi«
Ryftet i sit Jnderste traadte Jesko tilbage. Det havde
has ikse ventet
, »O, Gela, Helai Hat du ille lovet at staa ved min
Side igode fom i· onde Dage? O, vend dig da ikke fra
mig, In da den Time et kommen, som bringet os den
fttste Lidelfet Lad os i Fasllesfkab biete vor Smekte og
ndrnyat bsje as under Gudekneö Villiei
Kom, mand dig op, oq biet taalmodiat det Ana, fom
soa mange ilaviike Mtdre maa taale«·
Dog intet Svar fit yan paa fine Binner. Ubevæqes
lig fad cela paa sit Leie, oq tun da hendes Æatesælle
atter vilde nkerme sig hende, deqyndte hun at slcelve Iaa
hefttat, at Hsvdinaen frvntede et Krampeanfald Kum
tnerfuld indfaa han nu, at bang Moder bavde baft Ret
oa at hans Tilftedeveerelfe fort-ledig tun beredte den el
skede fttrre Kvaler. -
»O, Hemden- qrufomtne Zernebog, hvorfor bar du
doa paalaat de ftatteks dodeliae faadanne frnatelige Lo
ve oa Pligtert« raabte ban, nceften med tin Moders
Ord, da foklod, fulde ai Vitterhed, Vasrelset
Andet Kapitel.
Trifte Dass-.
Med las-Im Hovcsd og Blikkct tililørist ai Inn-etc
tkaadte Jesko ind til sin Moder.
»Du havde Ret, du vise Hela stsdcr mig fra fig,
og alle mine Banner for-get blot hendes Ophidielse og
Kvakc
»Jet; vidfte det«, nillede Matronen sprgmodigt. —
»Hela er en Itaer lidenstadclig Natur, heftig i sin Mer
lighcd og heftig i Ton Sinkt-te Det vil vnke lwnqe, in
den hun atter can komme dig i Msde paa iin vante
Vis. Undgan bende detsor aldeles i nagte Dage. J Stil
beden da Enfombeden vil hun des snakere komme til Ro
thi altfor nieset lider nu ogfaa hendez Legt-me under
den state Sindsbevægellr.
Jeg vil senere gaa til hende og fe, hvorledes hun
befindet siq. Miq vll hun ille strde fta siq, thi hun ved,
at leg bar lidt under den samtne Smerte oq detfor not
er i Stand til at vurdete dendeg Lidelfr.
Caa du tmidcertid rollg til dit Arbeide, mln Sin,
tht Oft-beide —- og da iiær leqemliqt —- jaqer bedst de
mitke Junker m Fluch
«Dit Rand vil leg USE-, agde den unge Ægtei
mai-d Its-Monti- — »An at apholde miq biemme da ikke
tutde se cela Innei mig næsten nimmst —- Men kom
mer ist W fast sent out Mienen hjem fra Bild
lvinejagten, faa mqa ieg vel oglaa leitete —- af Tret
hed —- kunne sovet min Kummer bott«- —
Da Ssnnen isfl. med Svende og Hunde var dragen
bott, begav Frn Orte-, Hufets hsje mede og afholdte
Stammoder iig over til fin stakkels Svigerdatter, der
cndnu stedse — sammeniunkcn i sin Smerte — iad paa
dct fannne Stcd og tun fra Tid til andcn — sont iKrams
pranfald —- for samtnen og derpaa brød nd i hjcktefkæs
rende Klage-r oa Stønnm
Medlidende betragtede Matronen en Tid lang den
beklageliesvasrdigc Modets Kamp, derpaa tragdte hun
sagte nastmcre og sagde inderligt mildt:
»Jkke iaaledes, min Dattcrl Paa denne Maade
sdclægaer du dia selb, baadc aandeliat og legemligt,
mode-us du, bvis du taalniodig bcrrcr din tnnae Lod
oa bbjer dig under Gudcsrnrs Villic, langt fnarere vil
lunne ovcrvindc demn- Kaumer
Hör-la var ved den forstc Lnd af en mcnncfkcliaStem·
nie farrt iorinsrdcst samtan tlik bnn monte straksi spr
ftc ØjcbliL at bendiscs Ægtcfasllr cndnu on Gang fyldte
licndc med Rædfol -—- Mcsn da hnn kendie sin blide Svii
amnoch visd bvcin lnm bona mod fand dattrrlig Kast
liahed, kom hnn alter til No oa lod dct fiiltitsnde ske, at
Matronen toa hende i iine Arxnc oa braun-die at tiltas
le bcndc med variomme Ord·
Nigttgnok syntcs i Vcayndislicn alle den aamle Ko
nes Grundi- oa Trøsnssprog kun at gørc lidct Jndtryk
og have lidct Held med iiq , nie-n der var dog allerede
vundet meaot, vrd at den unge, spracnch Hniiru taals
modigt liørte paa Trøftcrindcsm niedens bun, fuld of
Fotfasrdelfe, baade med Haand oa Mund havde vasrget
iig mod sin Husbonds Tilnwrmelier.
Knn da Frn Drta i Saniinlcsns Løb opmuntrende
sagde:
»Da faa vil den barmhjertiae Melbog streute diq
andre Sonnen oa du vil over derer- Slønbed glemme din
nnvcerende Lidelfe«, — « da ryftede bun heftiqt tsaa Ho
vedet og raubte lidenskabeligt:
»Nei, nej, jeg vil ingev andre Vorn lmvel Giv mig
dem tilbaae, Divikow aa Smva mine dejliae Drenge,
mit Hiertes Yndlingel
Forbandelse, e’50rban?»uslfe over Guderne, der paa
byrdede os- saa arnfomme Love on Forpliatelserl«
Furfeerdet laade Matronen fin Haand paa den ta
lendess Mund
,,-sold inde, Dattel-, det er Vespottelse.«
Men den en Muan løsslnvne Strøm lvd siq ilke
standse Med et Not ajorde Oela fig fri oa stod nn med
funklende Øine og lasnaselsfuldt lnevede Arme fomn den
forstraslkede gamle
»Ja, jeg lmder Muderne oa kan itke mere tro, at de
er evtae oq lnmmelste, thi kun Jamm er og sØdelkegaelse
bringer deres Negimente osl
Fulde af Fjendftab og Nid staat de overfor os
Mennefler. oa nophørligspsnfer de paa nve Kvaler for
deres Stabningert
O, hvor listigt og hiertetvægende klang derimod itle
hin gamle, besonderldge Monds Tale, han, der for en
Manned siden under et Uvejr state Tilflugt under vort
Tag og derpaa to Dage var vor Gæstl
En ,,Satser« og »vor Stammes Fiende« laldte J
ham tiatignol, men jeg lyttede gerne til hans Fortællins
ger om den store Gud, der elfker Mennestene som en Fa
der, og fein, da Jordend Jammer raabte mod Himme
len, fendte sin enbaarne Sen her-ned som Frelier og
Forioner.
Jkle alt tunde jeg forstaa og begribe af, hvad den
frennuede Inere fande, men aldrtg glemmer jeg, hvad
han videre fortalte: Hin Gudespn bar fremsor alle el
ltet de lmaa Born, ofte forsamlet dem om fig, taget dem
i Iavn oa velsignet dem.
Monden vilde saa desuden vife mig den Vej, ad
hvillen oqfaa jea lunde komme til denne tierlige, barm
hjertige, men faa lagde Jesto sig nnellem oq fokbsd
bam strenat at tale mere derom
»Satserl-gn og sbedraqeri« oq »Fabler« var det
altfammem mente han« og den Gang bojede jeg mig
stiltiende for den lloaere Hugoerres overlegne Jnds
flat.
Men i Dag, i Dag figer mit Hierte mig, at alt,
hvad hin fremmede Oldina har sagt, er Sandheds At
ter fee jeg hans milde Aasyn og hans blidt lyfende
Øje, ud af hviltet den inderliaste, lnlleliafte Overbeviss
ntna talte.
Atter mener jea at here den venlige Stemme, med
lwillen ltan til Assled raubte: »Herr-en met-e med dia
min Datterl Han iøre i Naade oasaa dia en Gang ind
paa den rette Vejt«
O, vidste jea blot, hvor hin Vej var at finde, og i
.lniilte lylteliae Egne vaa Jorden den elsteliqe mudeson
nu bor!
Med Glcede vilde jeg endnu i Daa aaa ud for at
sage efter ham og itle hvile Don og Nat, indtil jeg
havde fundet haml —--- Hvor vilde iea da bnnfalde ham
am at lyjaslve mig og atter give ntig mine elftede fmna
tilbagel«
O, jeg er vis paa, han vilde itte vise mig bott,
thi den trennnede saqde oafaa: ,,.«dvo, som lommer til
hom, vil han inaenlunde itIde fra itg«.«
Med ftum Forfkerdelse havde Fru Orta hart paa
Svtgerdatterm Hun vovede ikke at aibryde den frygtelig
opbidiede, men da denne pludielia tav og udmattet sank
san-men, opfangede hun heade, dybt kostet, i sine Arme
oa laade hende derpaa blidt ned paa Leier
»Hvil blot ud, mit stellt-les Vatn«, made nun Inuoc
til den heftigt fkcrlvende Kvinde, og blandede hastigt et
Pulver for Krampe og Sindsbevægeliei det kslige Kil
devand, der ftod i et Letlknds ved Siden af Sengestes
det.
»Drit- min Dotter, del vil gsre diq godt,« bad lnm
nu, og uden Modltand tsmte Hela Basses-et
Nogle Minnttek lenete var den udmattede salden
i en let Slummety oq med et Lettelseni Suk trak» Matros
neu alle Forbmngene for Vinduesaabningerna at inqen
Lnssmmle fer Tcden skitlde welke bende, der trwnqte
til Heile
Da dette med Forilqtiahed vor bkaqti Stand, tol
·kede den gamle ben i en Kron, lwor der var opftillet et
lille Træbillede as Zetnebog. oa kaltede sig der til Jor
den. Lydlsft, men desto indetliaere anraabte bun den
fort-wehe Gud om Bannhjertigbed, oa bendes cengftede
Moderhierte lovede at give et rigeligt Offer for den af
Smerte halvt vanvlttlse Datterö Velpottelle as Guders
ne.
Hun var gladvelz at kun hun alene hnvde børt
be slemme Ord, thl hun, der jo lelv en Gang bavde
maattet llde bet samme, beqreb fuldkomment vel Delos
spraelliae Studsttlltand, og undsiyldte derfor oqfua ger
ne hendes Forleelle mod Guderne
(Fottlættes).
B
Goocl
christmas Sikts
DANISII LIMI- PUBL solls
chjk, Nebr
PBLL ’s BIBLB sTORIBs.
Neat 12 mo. vol-L in (
ill. clutlL We carry 2
titles only: l
!
l. The story ok David.
2. The story ot· Joseph
Fries 35 conts each
TIIB LIPB OF OUK sÄV10UL
— In sit Pakt-s —
Bach part with 9 five Colode plateks and !
Hpssmprjmis texts-L
Price per set 75 sent-L
NEW KINGSIUP sBRIBs.
We carry the follow- !
ing titles
1. Nssbody Imes Mal
2. Ums-krick Old Organ ;
Z. Mjss Tocseyss Mis
sinn.
. sfeasicas Mothek.
. Ball-S and Blossoms
These splendid Iittle
book-s appear in at—
A
II
tractim how-il cui-ers ok varietl desigu. They
make uppisnpkiate and iaexpeasive gifts· T
»m- snsiuo 25 cents each or the 5 vols. to
getlnkr for PLOO post paid
PZÄCB
ON BARTII
A Uhristmns
Hist for Zur
chilslmn in
pietnrcss and
Bibl-z stories
Many illus
tmtions in
6()l()ks.
Prioo 15 cra
81.50 per
Das-.
KAAPMANN’Z s. s. LlBRÄRY
12 handsome volnst
of storisss full of Eve
ly nctitm and Sounci
information. EIN-It one
illustrutiis a olean
Hi tsistisn moral.
Prioe 8250 net tot all
Transpmstatitm extra.
Tkm sTANDAUD Wink-s
tot Youug Volks
Three las-ge, handsome
Books in full elotlh
written in sjmplo lan
gtmge and profasely
jllustrsted:
l. Aunt Charlottes
sturios of Bible History
2. Beautikul Bible
stories kot- obildren,
by Jesso l«. Attribut
3· The story ok Je
sus by Heslm streuen
Prjos 50 cont- owly post paid.
—
THE
USE
800lcs
several
New
Titles
commit Thy way Um the Ima»... K
The l(’out·th Commsadmevt ............ 25
Ralph the Orplum .................... .25
sowiug and Reaping .................. .25
A Good Investment ................... .25
This Rich Morchant’s christmcs ........ .25
A Sen-unt of the Ring ................ 25
The Retter Way ..................... Bd
Pmmisps Pulsslksd .................... ZH
1)»r0th«v, n Story kor Girls ............ Bd
This Mut.h(-1-’s Pkuyeks ................ ZZ
Rimslmck Estate ...................... .35
Thi- Awaktsnjng at Taoavds ............ .35
Thi- Gnnd Shephord ................... 35
very law Prioos ou qusuxity dreim
Kept tot- tho Its-tm Its.
By P. R. klingt-geh
A handsome littlo sitt
book in oloth and gold·
Bach in Separate bot
Prioo 25 Ch.
The Uhu Wir-baut s
Von-IM
A kamous pntkiotio
story by Edwakd Bvekstt
noli-.
Pocket edition with
notes, 25 Ch
l)(-, Luxe edition 81.25.
Block sehnt-.
A story that davor
gkows old, and one thst
sveky child should rot-C
16 mo. cloth 35 Cis.
12 MoDcLuxe BLA.
YOUNG PUCK-III EISTORIBQ
By l«1(1w. s. Bllis, A. M.
1. Histoky ok the U. s
2. History ok Engl-tut
Z. Histoky ok Panos-.
4. History ot German-.
Our pries 600 each
PATRIOTIC sBKIZQ
ln Unw- lmnks the stoky Of out COUIIW
mici this hinh, gmwth and sjgnifjocnos o! the
Amerika-I Hut- uns tnld in n Ins-Euer thst Will
mptimtcs Finanz- Pisa-ders
1. ’l’l«- Stmsy of the Amekjcsm Plag.
Z. Thi- Stucsy of the White House.
Is. Tlns Stury of Itjbekty Ben
Prjce 40 Cts. Wh.
IIlsTORY OF ENGLISII LITZBATUKI
By Il. A. Tnine.
With 64 p()1stmjt,s. Cloth, 12 mo. Post
vol-« Rom-d.
Our speoial pries per set s2.50. J
Pius pur-trage 50 Cts.
vADsmsotm small-a h
—
legrims Progress.
Jesaicas Proz-ein
Ton Nights in c BU
Boot-.
ke
PS
-1. ln Ilis Steps.
i. A Christi-Ins Carol.
6. The sketch Bock.
7. Unclo Tom’s Osmia
R. lcvangelina
II. Iliawutha. ,
10 Antobjugraphy ok Z.
Franklin
bull 01snanusnml Cloth Found. Bach nost
I) IIUXHI 35 Cts
L unvosktotuh statts.
stepping Iowa-matt
By Prentiss.
A Print-s os the Evas
ok Dis-ritt
By Ingmhnm
The shophskd Pult-.
By P· B. Meyer
Kept for the Mutes-s III.
By P. R. IInvekgsL
Hauch-mun- Vcsllnm and Gold. ijoo CUI
in lmx 35 Ptei
JEsleAs III-AMI
by Habt Its-etwa
Ono of tbrs most widely known Ohristitp
storiiis km- ymmg people and one that deuka
a place in every homo.
Poe-Rot edition 20 unt-.
Lug-o Mo edition 40 eint-.
DAN. I«UTH. PUBL. llcllss,
Klub-, Naht-.
f- H