Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 10, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII s . If IIIIIPIIIIFIIIII s
- Z ’OH’ 53 V
» Ak
THE-WEI) « MEZMDAMIM WW
DÆFIZAL tout-um W
Luni . W WILL-M
can-Ich RUND Um
III-W IMW
scsleMOMXOXOXOXOXOJFIC ’ PXUZSIO Ic· l «-10!«1X·XX«A-««XXXOIOL l-;
· Nr. W. Is BluIIy Nebt ., :IIsdaII deII 10 xcccmbkr 10H II IZ LDIIIIII
Stilliisgeu i Mecim
Flystuiaset frq Chslpnahua mun
til U. S. Gurt-se
Gran-l Villa holder Jndiog i
' Chihnahmu
Hund vi bcrcttede sidft sont en fid
ste Nyhcd, at 7 as Hin-uns Genera
let med dekes Traum-r stod rede til
at over-give fig, bar vi ikkc sidcn M
rigtig Werken bekrwftet ellck benim
tet. Jmidlektid lmr der doq tut-rot
uoaet om det. De lmr forladt dcsrcsg
Stillinakr i vordre Music-iro, sordi.
som man stack-, »udcn Mad oa Drik
ke duer Hclton ikko«. Te lmr ov
givet Ævrrt. kapitulcsnm mcn det
stinkt-. sont de ika hat- Tilltøjclinlwd
til at fluttc fia imnmrn nie-d Nebel
leknc. kim det fna komme-r ni, nt do
Mk bat kannst komme- ovrreno om
chdsbetingelfotne. —— J floke Dam
Iyntes det, som den modiqo Nebel
qeneral Villa inacsn Lnft bnvdc til
at holde Jndtoq i Cbilnmlnm: ban
stolede ikke paa, at de ksdcsmlr Trop.
yet, fom havde forladt va ikkrA
kunde Oqa i Sinde at vean tilbage
oq assketke ham fra sin sovedstyrke
i Jus-fes Men under s. Dec. mel
des der un frei Print-im Ter» næsten
Use i M fm Ehibuabuak
»Drn fuldstasndiae Lprivnina all
Prerssth Hurrtos fsdrmle Hast i
norer Mord-T bang vamlprg
vemvittiqe Flimt for at naa et Fri
lted vaa ernlm m de ishr-kalte Sol
W Woralllntion aodtqsordrs i
Das-. da belade civilcs on Sold-ster
lom var Any-M frn Cbibnabnn. nn
Iom til Osimmm Mor» läge over
for Mit-. «
J den narrkeliae Flnqt (l1cairn),
der vqrede i otte Daue, 185 Mil
apum-m m uvejsom erm book di
flygtende led as Mangel pcm Fade
Met o«q Band, deltog General Sal
vador Marcabo, General Hurrtos
assatto .Militwmnvrrnsr m Kom
nmndsr over de fsdrrolo Trovmsr i
vordre Mexico. General Post-mal
Orozkck General Antonio Nein-TM
neral Horn-la Cnmwo General
Ynez Salaaar oa on Flol af under
ordncdv Oslicmsr To lmvde for
labt der-es Stillina as Frnat sm- W
neral Fronrisco VillasResbcllmsr. oa
de havde i Birkeliqbedru ovemlvet
chihuabym Statshovedltadem oa den
sttrste Sind l vordre Mexico
IT Wskss!·s «-’ — s
Med Heeren fulgte -— flmbeude
paa Ejendele, sont de kunde sprc
med fig —- Mænd, Kvindek og Bern,
tepræseutekende noqle of de riqestc
Familiek i Republikkm Deres Flugt
samtnen med Ida-ten var bcvirkrt afl
quter am, at de inan Staanscl
kunde vom-, om de sknldc saldc i
Rebellctnes Hemden
Luig Toskaqu en qutig Land
eiek, fom siges at eje Halvdelen of
Stufen Ehihtmbum bragte en hel
kontant Fortune med sin, idet han
Wiede, hem Milde blive den bers
vet, hvss hatt blev tilbaae i den for
tadie By.
(
- Lienvidner. sont saa Staren tunc
nte nah imod Offan siger. at de
var ipredte i en tynd Linie Flcre
Mit lang, og den ftøvede Forvirrinq
af itnbrudte Wonne-, nfmæqtigt Ar
tilleri, blondet med modfaldne Sol
dater og ndbnnnrede civile. sum de
fttegledc assted gennem Jrkenem af
aav et Villede m« almindelig For
tvivlelfa
Da det r1)gtedes, at de ftderale
Trovver mnliqvis vilde forspae at
nun over Grasnsen kom U. S. Ka
valeri fra Marfa on andre Gram
sebner i Nwrlieden til Presidio, mcn
innen of de fodernle Metimnere er
kommen over.
Jmmne Tag meldes fro Innres
Neneml Francism Ville, Rebelles
derenqu lmns Armes Vefasttelfe of
lnmlnm, Statslmvedsmdm fom Ge
neral Mermdo baude forlndt for 8
Tage fiden
En offikiel Meldina om Rebellcs
deren oa band Armes fættelse as
Vnen modinaes i det militkere Ho
vedkvarter her i Dag, sendt ved en
Stafet til Sense en 30 Mit Nord
for Chibnalnm oq berfra med Tele
graf. General Billet felv bebor det
Knattern som General Mercado bar
forcadt.
For 19 Aar sian fotlod General
Villa Tom Flnatnina sammt- Vn, som
kmn ban nu botdt Soirsindtoa i.
Der var udstcdt karv om bang Ar
rest, idcst bnn brskvldtes for at have
dtwbt en of »Hm-eng Officin-et O
ben forfulatos bkm fom on Band-it
Sin msentliae Labebano fom FI
my oftm- at ban bat-de tfcnt i Ma
dcros Revolution, beqnndto bnn for
Tom Manne-der siden med en konnt
Rest-other ocj Taufe-des ben- bcm ar
befdet sia ov til m Stillan, bvor kmn
im kcm ndstrde Vefalinack i samme
Statg Sovodktad kmor Nrrcftordken
mod kmm var absieht
Progressive Demokraten
De omqnns med Organisations
Planet-.
Tcsnmkraten iont staat Prasfidcsni
Wilion nasr. ins-let med Planet- iar
en Draaniiaiian ai proarogiive Tr
mokraier, der antaaclia vil udviklv
sia til at spille on lebende Rolle in
drn ior Demokraieknvs Naskket Hid
indtil bar man knn aaaot forspasvis
til Vwkkktt mon en Komite blev for
ledkn udnasvni til at iokmnlrkr Pia
ncsr for en Omaniiation. Tonm
Komite befiaak ai Joseph W. Falk,
Advokat ior Udenriasocvartemenict
iom Rot-wand Senator Robert L.
Owon af Oklahoma, Selssabskoms
misiasr Joseph E. Davieg, assifierens
do Jisiiiisminiftor Louis J. Gra
bani, oa asiifiorende Arbeidisminiftet
Los-is J. Post. Heniiaten med Br
vckqeliM et at udvikie oa imtxme
vroaresfive volitiike Ansiueliek i do
fokskelliqe Egne af Landets Deiie
vic man spae opnaaet ved at danne
vroqregiivs Klubber i be iokskellige
DAM must-E
BLAlR, NEBR.
Vintisrtcsrmimsn luijyndte sit-n l. Den-. MU. sitt-lau km
dea dguslknmerikanskn Uns-claim- Undeskvisninix tilbyden for
lkesyndow Sau vol sum for vitlenskomtm
Udmnsrket Anlmlning km- Nykmnmssnk at Inst-o Engel-ak.
. Undekvisminq, Kost us bis-i for de 16 Ugor uf Vintckp
tot-mitten O80.00 aller B2000 pr. Mut-nett at Am Use-c
slusiv oft-et- Katalog.
DANA Wut-Züc
IW, MER
Bock i Lande-t, hvor progressivc
Lovsorslng km Auskuclset san blive
txt-steh
Det sknl vasre en af Organisatio
ncus ngcwcr at spqe at forpurre
de pwarcsssiue Rcbublikancrcö Plan
om en Smnmknflutning of Republis
knneknc og Progressive. En nnden
of den-:- Opamwr er at danne en ster
volitisk Livvaat omkring Præfident
Wilfon og statte lmnt i hans Besten
belfcr for at faa sit Lovgivningspros
qrmn pcmmnfsrt
Stock Ovecfvommr.iek
i Texas.
150 Menuesker umkomm, mange
Iider Nil-.
Liberale Bidrag til de ntdlidendes
Uudor 4. dis. lasfth fra Dollas,
Tot-J Contret for den hsje Band-»
stand i Tean ilyttrdcs i Aften Tod-!
paa hen imod Golfen. Fra Hearnei
Itil Richtude vcdbliver Hsjvandet
fka Vrazosfloden at gsre stor Ska
dc. Mcn i sin Almindelighcd bcgyns
der Højvandssituationen i Statm
at bedrcs. chnen, sont bar strom
mct ned i tre Dage, er ved at stand
fe, og dc mindre Vandløb i nordte
og vestre Texas beqnnder iaa fmaat
at funke. For Lindringen kom, em
fattcde Overfvømmclfetnc fcm ftore
Floddale, fra Sabincflodm i nord·
Istke til Sau Antonioflodm i fyds
vestre Del as Statm
Antallet af omkomne lom Fslgc
af Overfvsmmelleknc seing tidlig i
Aften at vckre 24. Overflagene an
qaafnde deirn at Eiendomstabet
varietrt·fra een til to Millionen
Dollar8. Moko oa San Antonio
link, blmidt Vom-ne lidt most. Sau
Antonios chndomstab fasttet til
8250,000, oq Macos Ejendomstab
meins-J at være lige faa stott.
Jlte san fnart begyndte Vandet
at lynlin før rovgridfth Mennester
niftc sia non Sei-um faa Millier
nmattr iomnmndrrch nd at holde
Vogt i aitre Mai-o over chndoms
men i ioklndtc Vutilkcr og Van
iiisigslutso.
, J Heut-u- dtuknedc 7 Regt-e i Daa
og der meldcs, at Hufe, Heft-h Mu
ler ou kareoturck komme-r finden
de ncsd grauem Vrazoszflodm Fleck
Hund«-de Mcxikancrc og Negre flim.
tcdc im Ballen Junction til Gentuc,
da Vandcfbegnndte at taaeBomuldsi
ballernc on sprc dem bott.
Tot » i dctte Tilfasldo ikke atmet
fom det cllers faa ofte ster, at de
fsrftc Vorktninaer ovcrdrivcrs Med
kunst- nn Vereinina om Oøjvondct i
Texas tsr Antnllist af of omsomnc
siegt-t. Under s. ds. beddck drt fra
Oduftom Tex.:
,,Antallct af dem, sont man ved
mu, at de er entkommen i Oder
spsmmelserne, som hat omfattct et
halvt Dufin Counticr i den fydi
centkale Del as Stute-h naaede i
Aften 150. Flere Tusinde Flygts
ninge i halvt overfvsnmcede »wi
ton gins« og Vaaningshufe er for
Tiden iikrede mob Hsjvandet, men
de lider of Hunger og hvad de maa
udftaa. Fire Femtedele af de oms
cumne er Neste, svm arbejdcde paa
Faun. Menge as dem, der er inde
spwrket vcd Band, er oqiaa Neste.
De fleste af de omkonme boede
i Nwrhcden af Bronn, hvor cn
tret-we Mil of en Demnning for
Vtafosfloden qav eftet.
Hcmpstcad in Wallcr Co» hvori
fka Eiterreminqctne lmr vwket spar
spmme iIdÄl i Atten, melden-s
20 er druknet, oq andre savtkes.
Meldinqer fra ex halt-I Dusin an
dre mindre Byet i Wäller og til
grænsende Tountter reiste Antollet
as omkomne kil 160 i alt. San
Frühe-Sauen l Austin Tounty mod
toq i Das en Sending Motorbaode
fra Honftom og fkeke Haut-rede in
despærrede Flygtninge blev btagt i
Sillerhed
Den stoke Fore, com truede i
C
i Aften, var fra Hunger og Kulde.
For andcn Nat i Træk forudsagch
der i Aften Js paa Vondct over en
tusdive Mil stor Stræknina omkring
Brunn, hvor 1800 Ermessen most
Neure, er omgivet af Band og hat
knn lidt at spise og but-two
Jndtrwngende Opraob om Trep
por og Fødevaret indløbcr sra de
mmtc Egne, fra Midttetas næften
til Wolfe-L Terasbyer svaredc li
bksralt paa Qpraabenc i Dag i Form
af Pcnge oq Vater. Haufton bi-l
drog 38000 kontant. »— Hsjdcpunksj
tot i Vrazosflochn Incneski i Aste-n atk
mer ontkrinq 50 Mil fm Whtndin·«
gen, og Høidepimktet i Coloradoi
floan lobt-r i Aften nd i Golfksit
En Kauqihelt ded.
Baltimons, Md., 6. Toc. Oberst
lssjtnont David- du Bose Naillurd
døde sum John Hopkins Hospital
her i Gaar cstcr at have verrct son
aelicmcndc siden Mkdtcn as August
Don bukkedcs nach sor Folger as
det nat-lange og anstrenqondc Ar
beij «vcd Panodeonalanlæaqet.
san sorcstod maaskp dct vanskcliqs
su- Jnaoniørarbcidx i Forbindrlsc
mcd Anlassva man Culcsbmsti
(s3ennemskasring. J Hw Nat txt-muc
de ban med Orden ssq Udglidninqcri
ne paa dette krkti e Punkt, som
lmr voldt Hirn-us ·«11««1(-niørcr san
mmet Hovedbrud, ss Zlaget kundi
vinch En Ast-M som trnkkcdr
vkm Patientens Hsekåoccsllrn ou sum
Wassan men sikkert. lsidføkte Do—
don, var ntvivlsmnt-swmknldt ved
»dem Arbeitses Lastglzenrns txopisko
Mit-m Detsor qik wäsna nmnaes
Taner til Hospitalot i Valtimorcs.
lwor »Culebras Darmwand-« lau
»dødsfna, da Fuldmdclspn of Kivms
pearbeidet praktisk tnlt fandt Strd
Ei Washington i Oktober mod Vort
svnrngningon af Gambootimnins
am Hans Gustm sad da ved Sian
of bans Srna oa ftslato banss mind
ftc Vomqolspr: mm ban ktsndte bon
de ikkc. Dort-S Skm var samtidia
nm Bord von et littrtiaaaacndo
Damvskib vcm ch til Mammon-.
Oberst mainbkd W sødt s Wams
lmru, Es D, i MIN. Halt toq
Afwnqscskfamm fm Kriasskolen i
West Point i 1880 oa bar siden den
Tid mmdet mmcsn Vommncslsc for
sin thatialmä sum ancnimr Gan
vil blivo laut til Ovilc vaa Kirsc
qaarden i Arlismton.
Stemmeketskvindek des-get
Pkæsidcnteu.
J( Mandagsi lmndis Prasidisnt Wil
son Vissøif as ti« windet-, »Um-sen
tisrisndick dikatioiml Ante-rinnt Wut-tun
Enssraac Agsuciatiusi. Do nildc paii
der-es Foreninqsz Visasiis bisdc tmni om
at koste- sin Jndsludclsis sor, at Kon
arossen immttks snttis Voslutnina oni
at lkmae et Forslmi til Konstitu
tionsændrinq drrlicsm at Kvinder i
tiefe Landes saarStdmnierot, sot Fol
kct til Assteinni1m.
Prwsidentcn toq inmct lsøsliqt og
misnt isnod Delmationeih men lod
dein sorstaa, at lmn i den Stimm
lwori ban sinnr, onst-r sia sont sit
Bat-fis Tals-Island oa da Partiot i
sit Vulgproakmn inttst havdc sont
om den Saa, soa kunde han son
Præsident ikkr koste sin Personlige
Jndslydelsc for rllisr imod den« san
bade gsort det til en Regel ikke at
iirqere nogrn Tinq sor Konntes
si-n, som ikke bovdc vasret Genfmnd
sor «oraemir consideration« i »du-f
dismokmtiskcs Parti, bvis Talsmond
lmn onsaa sia sor at værtk
Dr. Anna soweit-d Sbam der
var Talsmand sor Minder-ne) uds
tmkte ved Andicnsens Slutninq sin
Tilsredsbed med, at Præsidenten
vilde give Jdecn om en Speciclkcp
mitc i Huset for deres Sag sin
Stuttc Hun mmtc, det var alt
lwad do nie-d Nimeliabed kunde ven
te.
« York sagt.W
Fra vor Nabolnp Frcmont melch
under 4sds., at County Sheriffcn
famme Aften fandt J. A. Butter
sn gammel Soldat, dcr boedc 307
Sciutb Park St» dræbt og nedqmvet
i fin Kasldor Han var set lenkan
Degen fort-d. Hatt boedc smnnnsn
med en San, on de levcsdc nok i
Kiv med binanchn, saa Mistnnkcn
for Mordcst snldt paa Sønneih foin
fandtrs i Cedor Bluffs, Nebr» on
streiten-diss. nsm nwgtede at vido
dist niindfte mn Morde-t.
Bankrøvctc Uaa Epil Tor-Idan
Eitermiddaq Kl. 4 i sidste Use Plnn
drodes trc Vonditter Blinken i Uriin
rose, Nebr» for 84000 Røvmus
loni ridcndo ind i Vom Eisn ni
dont sprang as Gestein qik ind i
Bauten droq fin Revoler og wann
Prasfidont Davis og Calbin Wirt
til at fln lmm de Pcnch der laa til
Snnex Før der knnde qsrcs Alniin
dgliq Marm, var Vnndittmie for-;
fnnndcn nin del-es Both-. »
- I
Eins i Dinvet Vnadcs Freitain
on Lin-dem Morgen i fidftc llac incldiJ
tcs okn ftort Sucfald i Donner-, Cis-J
los Vordem Moral-n bekcttedcs, -nts
der ifnlao ofiiriisl klimmort var fah
den 455 Tmnnnsn oq nl Tmfik vor
itandlnt Nocht ns dvt vasritc ved
Situationen var Knlmangcl En
at do ftøritv Loaisbnsp nor of dcsn
litt-nnd iblrvcn tvnnqisn til at lnlke
link Don-. - « Fra Vonldor, Colo»
.-Ineldvs it) Tommci Sm-.
Minister Oaldams i Enqland aav
»i on Tale, hatt forlcdcn voldt i en
acmsrikansk Forenina i London, Dort
Wand oa vor Prassidcsnt folgende
Pri«:i: ,,«llnitc States bar ladet fia
lcsdc af lmie Jdcaler over for til
arasnfoudcs Lande« oq dct or fordi
Prwfiiwnten bar indtaaot faadant
Etandmmkt - Ovad der maa as
tvinae alle-I Voticidritm, lwad Fel
arrne end nma blivc - - at jea nd
brinacsr ou Skaal for Mr. Woodrow
Wilfon som Prasfidcsnt oa sont Mon
wake.««
South Dakotas Vrandthb. Cftcr
lwad Mandmarschallrn i Picrre op
lnsor. vor Vrandtabct i dct Aal-, der
rndte den l. Juli, omkrina 81,000,
»W, nogenlundc ligclig fordelt over
hold Statm As dcttc Tab skal
PMBJMB fkuldos Skorftcnsbraitdc,
Kam-) Masolinekcsplosioucr oa ski
000 Vøkns Lea iucsd Svovlstikkcr.
Hvor manacs Vrandcs disk bar vasrct
uaasat, oa lwor stort Tab der fkyldcs
disse, kan ikke oplyfes.
I Nu zunimmt-. Prof- N. E. Han
thin insd Landlinmesskolisn i Brookiich
FI. D, sortoltcs forlcdm fini- Studen
tc·r, at dot kimififkis Kndi i dot sod
liqks Siliisriisu anscsti for uinmdtaacs
iliqt for Tastan oa producorcr nimm
nim- Smørfcdt end noqen andcn
koiidt Kvasarace san nicnetz dist
vildc unsre iornustixit at prøms at
indførcs bis-me Ida-arme til Amerika
ou lmn beklaut-du at lmn iifr lmvdil
Votum-, san lmn kunde lmms kølit og
must walt- af disk-fi- Tyr med iia
Ibiem
Julegaver.
Der gika ingcn bkdkc cllcr met-r
pqsfkudc Juleqave end en qod Vog.
De vil finde mnnge fandnnne —
baade danfkc og eingeler —- opsprt
i vott Julekqtacoq, sont fes-des ftit
til enhver paq Iothngendr.
Dav. Luth. Publ. Haufe
MWM Mvvwww
FFleck-Zion rundt.
M- «
Te udoandrcdc Virriiepligtige. «
Wicn, 17. klcooisiubcsr Nisiioralroprws
fciitanteii for Caiiada-Pacific-Liu·icn,
Altinann, or blcoon los-todt niod on
Kaution paa Mann-) zip
Albanicuci nor Herster. Berlin,
4. Dei-. Dei blev bekendt her i Nimr,
at alle curopasiskis Mann-r liar aioot
dcros Samtykkc til, at Bring Wil
l)i·lm, Cliofcn for Htisot Wied, be
stiaer Albaniisiw Ironie Hatt er
fodt i 1872 oa isftcrfulato sitt Fa
der i 1910.
Er Roiiipiot paa Formosa. Tokio,
Jl. November-. Eiter lioad Bindi-ne
iiiisddclor, or der opdaaet et ftort
Kompiot af Veboere af Formosa oa
kinefifke Sørøocsre misd dot Formaal
at Ulyndre Zukkorplamaaornc. Der.
er foretaaot 300 Arrestationor
Etolor oaa England. sioiistantinm
vol, Z. Tor- Don tiøie Port hat
sinttct on Kontrakt mod ist britiski
Firma om Onibnaninaisn af Arseuaii
lets Doktor i det goldne Horn. Dcri
skal ogsaa animaqu .(-n Flaadostaii
tion i Jsmid. Fioncessionen cr af;
iior politisk Vetodniiia, idct Tot-«
kiet straktifk talt over-ladet til Stor-;
britaniou at udoikle detcs SøforfvarJ
Katholfk Prasfr skitdt BrysseL
Vclgieii, iisDec En katolfk Præst
blov i Nanr skudt oa faaret lusr af
on Socialist, fordi lian nasgtcdc at
oasre nin i ist List-»m- kwor Stichli
stcrncs tde Floß Wen Darm-t. Mk
af drin, fom aik med i Aas-ölget
trimato sia chd fin Tilbaaokomst
ira Kirieaaardm ind i Prasitoaaar
den nie-d Maat og fkød Prasftcn oq
faarodo isn af chsnermn
Et zllliudosmasrka Wien· m. No
nksmlusn Til Mindcs Um Koffer Franz
Just-law CZBaariao Neacrinasjulvilcw
unt tasnker man paa at reife ist Min
desmasrkö til Ære for den ein-sie
omsrlevcnde Mcdftifttsr af Troforbuns
dist. J den kaberisdcndc Kontin
sindes fromraacndo Porfonliglnsdcsr
sra Øftria llnaarn, Italien ng
Tnfkland.
i
! Veslaalaat Opimns Poftmnndias
jlusdcrnc i Marscille bar on- Bord
Ipaa on hollandsk Poftdmnprr be
Hlaglagt 22 kg. Opium, bvis Eil-m
lfire Kiste-few nasattsr at give umr
’mcrc Oplysninaksr ani, lworbrn Opi
lautet fknldis sont-esse Man antaaetn
;at det var bestrickt til Qpiumslmlcri
Jal- i Toulon, Rina, Breit Eber
slmnm oa Paris-.
! O
! Jordskaslv i Messina Rom, 4.
xchk Tusinder af Jndbnagerc i Mes
inna tilbraate Nation til Onsdaa udc
ipaa Vyens Gabe-: skrwkflaqne af et
Jotrdfkaslm »der var dct voldsomfte
-fidcn Katastrofen i 1908. Stødcmn
Hdor brfkrives Sonn en chkke bølqos
formedc Bemqelfcr. faltes vaan i
Noqqio, der liager paa Faftlandct.
; Ruck-ferne i Finlnnd Fm St. Po
itorsbom meldes, at Rette-n bar
idømt Kronlcsnsmandcn over Gurte-r
ntsmentct Wibom, Kavmttwn 6 Maa
nedcrs Famafel oa erklæret bam for
nvasrdia til i Z Aar at beklæde no
qist ofscsntliqt Gabeln-. Mkundon est
den fast-dadqu Kkasnkelse of Loven
mn Rassen-s Liacsftillinq med Fin
vorne-.
.
anth oq den verdslims Mant.
Da Pcwv Pius forloden Daa bmcw
fia til dtst Siktinske Kam-L holde-des
ban ftomusnde of en Del Pilmrims
me, oa to of disfo ranbtcz Lom- Pom
Konaesri Men da raubte Patron nie-d
bøi Rost: Nei! Nef! Nei! Jubelon
forvandlcdcs vlndseliat til dvb Tons
bed, mens Pavon velsianende aik vi
dere. Vmivenheden bar vakt stot
Ovsiati
Naturfredning. Den i Bettes-ro
lweitz, afholdte internationale Kon
qres for Natitrfredning, der mir stut
tet den 23. Nov» Vedtog at nedfæts
te et madqivende Udvalg, hvor hver
Ztat skal have to Medlemmer. Ub
nalqet skal trcede samtnen mindst eeu
Norm lwekt tredie Aar i Basal;
dets Opaave er at sumle og offenk
liqqøre Materiale mlgaaende Natur
sredninq oq at aøke Propaganda for
denne.
Stockholm, 6. Tec. Kan beleSals
meboaen udenad. Professor Gede
linss bar i Anledning af, at man i
Sueriq bar truffet paa en ungMand
med en annfke fasnomennl Inkom
melse, aiokt opmasrksom paa, at det
et ikke noaet ofgørende Revis for en
fund lGerne oq ftoe Begavelfe, at
en bar en and Httkoinmelse Pro
fessoren lmr trusset paa en sinds-sogv
Puglinzh squ knnde hele den fvensse
Snlmeboa udenad. san var optims
get i et fromt Hieni, book man dag
liq lcrfte en Salt-te Oa Ort-luden of
disfe bavde bem von den Maode Mi
eqnet sin.
F
En vovet Flngt. TetnmL Markts
ko, 2. Tees PrinsisAlfonsm en Fast
ter til den spanske Konse, foretog i
Gaak en Ineget driftia Rekognofering
i en Fltwemafkine Summen med
Oberst Viven fløj ban fra Tetuan—
til Arzila« over et Landfkab, som.
vor fnldt af Mauren De to Flyvere
aav fiq god Tid, da de befondt- fis
over Fiendens Stillinger. idet de
fløf frem oq tilbage for nøje at nu·
»der-We enhver Tim. ArabiskeSkaw
iskydere giveääkinmd de kund-« For at
Ttrusffe dem. bvilket Prinsen og Ober- -
then bespnrede med at koste Bomber
ned von de firndtlige Stillinqee
Et smmant Firigsinaabm Dres
den, Inn-n, J. Disc. Don smfiske
Krigstniniftor lmr i den smer Tid
prømst ist Krndt, som nnliq er bleven
upfnndot, og sont bringet Folk til at
Hovks ind. Tot pnaftaas, at Gaser
me m out-sti- Vombc lmr bragt flmsev
jsrcndnsde Mond til nt fove fast i
Ums ellor ottcs Time-r. Det er en Kum
m-, Ida Voekmc, sum har opfundet
zdettc timsrkvmtdige Krudt, og de
Tprøissiskc militasro Autoritcter hat
Yanmodckt bcnde om at komme til
szcsrlin og vjse, hde bendes Opfini
fdolfe duer til. Viser dvt fig, at den
Ibolderv bvad den lahm-, kundts Fies
!dm befejres uden synderliq Blodgi
Indqndolfe
l
i ...... . «
i
Hollondcs Srlvstasndighod Am
sterdam, LI. Nov. J Anledning af
Hundredunrssfesten for chcsrlandcs
ins-Z Unflmaniqlnsd lmr TroninaWils
lnslmina ndftedt en Prollamatiom
bvori omtolos det store Opsvina, der
or fkct i Landet i enhver Haus«-ende
Proklcsmationmt udtrvkker derofter
det Himb, at Landets Frei-, Frihed
og Vclfærd ikke maa lide nagen Af
brndcslfr. E .
Dronningcn vil selv stede i For
bindelse med Folket atbejde for
Lande-is Bel. -
En Ing Underoffiker. Athen,
Ist-n December Graskcnland bar
antaaeliu den yngstcs llndorofficer
i Verdru. Gan or tun ltk Aar anm
nnsl oq var Opvartrr i on Knie
da Firmen udbrød«i Fior. Skønt de
militasns Antoritoter ikko kunde ind
rullorcs bmn i Hirten, fordi hau var
for ung, da ban nusldte siq til Tie
iusft(-, lökkedos dct lmm doa at kom- "
Inc- med det A. III-aiment mon fis
intot chbm J Staact ved Elass
form toq ban doq Del i Kompon,
idot ban bruqte en Rifle, iom lmn
fandt paa Valgpladfm J Staat-i
vpd Saranaporag udmasrkesde han
sia sauledes, at btm blev optaaet i
kakerne.’ Senkt-e blev ban for
frtsmmet til Korn-ital oq derpaa ttl
Some-unt Ved Mai-us Slutning
blov ban before-rot of Komm