Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 05, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«
B-—
Ost-Uns den Z· November, 1913.
Visit- Uebr. ?
Mdeforeningen gsr Forbetedels
set til i en nær Frcmtjd at holde
Oasen Doter er itke endnu heiterm,
meu der funkles om at det stal
være en Gang, mens vi hat de
maanelyfe Aftener. Duter bliver
nok bestemt under Kvindemadet i
Dag, saa vi kan meddele den næste
Use. De, som vil give noget til Va
faren, kan bringe det til Mir-T stls
let naar fom helft
——- J Smdags talte vi med Mr.
Johcm Wolsmann fskfte Gang, eftcr
at hau er kommen tilbage fra sin
Danmatkstut Blandt andct, sum
han tortalte fra Reisen, var, at paa
Veer hjem tabje han fithigt, da de
fejlede over Gulfsstrømmen, et Tab,
hcm var vel tilfreds mcd Han hav
de været glad ved Turen og Bei-get
dekhjemme J hangHjemstavu sAnsv
fandt han, at Kriftendom og Ædrucs
lighed havde gjokt glædelige Frem
skridt. Enkelte andre Steder mødte
han modbydelig Raahed baade i Ta
le og Sæder. En Ting, ban sæklig
nævnte om Fotholdene paa Landst,
var, at Frankrig vift snart ejede
Danmark, idet Jordbrugerne heimt
tede sig i ftor lldftrcekning af Re
geringenss Lamm og Regeringen fik
Pengene i Frankrig· — Mk. Chri
stoffer Anderfem fom bot her i Nost
heden of Blair. var i Falge med
Wolsmmm baade hjem og tilbage
til Amerika De fandt Forplefning
osg Opvattningen ille faa lidt bedre
paa Beten fra Amerika end tilbage
hertil — hvorfor mon?
—- Julius Melsens Familie fra
Potter et flyttet hertil i sidste
Use. Sinnen Filip kam i Onsdags
med deres »Ent«, og faa kom hans
Moder og to Ststre Dagen often
De er flyttet iud i Fred Engers
samle Lejlighed i ,,Dextewille«,
som vi fotstaar de hat lobt. Mar
garet, sont hat været Læretinde nede
hos Jndianerne en Tid, et den ene
af de to Dotte, som var med Meg.
Meler bertil Danfkeren snsker
dem biertelig til Lnkke med Flyttet
bettill
— Det blev os fortalt i Aftes,
at Mr.Martin Vertelsen var faa
uheldig i Gaar at faa sit ene Ven»
but-floh Tet var en fremmed Heft,
Mk. Rose-C lkan Horte Mr. Nofs var
med, men da de com et Stvkke paa
sVeL beqmtdte Heften at slaa, oq
idet Vertelien da vilde springe af,
fik ban Venet i Forbiulet Han blev
indlagt vaa Hospitalet, hvor Dok
torerne Stewart og Mut-dort satte
IVenet Te udtaler det bedfte Haab
um« at ban flal komme lia, oa Be
net blive belt staerkt igen.
—- Mt. A. E. Christensen oq Du
stru fra North Dakota, som vi omi
talte sidft, fik Lefligbed til at flytte
ind i det Hass, de bar lobt, ist de
ventede, idet de, lom boede deri
fandt sig en anden Lefliabed i Sluts
Iningen af Oktober Christmfens bar
voeret ved at faa et Udhus bygget
om og indrettes til Honiebus oq
Jtald for en Ko. Mandag Eiter
middag var der en lille Flok fra
Skalen, vi bot-te A, nede og hjalp
til at lægge Sbingles pack Hufet,
laa nu er de snart fastdige til at
tage imod Vinterm Til Lykkel
—- Vor Landsmand, Sktcedder
J. P. Jolmson, anbefalet sig med
alt til Fagei henhstende. Klædet
fyet til Maal for 81500 og op.
Beleg bam, naar De tkænger til
en ny Dtagt. Flink og keel Ve
handliva garanteres.
Hat De læft John Lak
ie n s B o g »Mormouiömcu auffli
tet«? Hvis ikke, saa keb den og lass
den. Bogen spat-er til sin Titel og
vil tjene til at flabe Interesse for
Mormonmislionm
Bogen er paa 134 Sidek og kostet
i Omllag 25 Cts.
Dan Luth. Publ. House
Mc anklenjnävjaHm M Linn
sTOMTZDB
3 JULEXKURSMNER 3
M dirs-Ist til ZKAN
Wintng
km Nod-« strlcx
Den 27. November
Ascars
Fm Nss u Yor Ikt
Den 4. December
UNITED STATES
MDAC DBN 9. DZCBUBZZ KL. 2 ZU
DZN PUBLIC Ule. DDN KORTBSTB VZJ
tü Kybeahavm kmäorikshsvv, Aslborg
og Zsbjsrg
UDZN OUSMTNINC
Mc OLAV ais-sc in- New York .............. 20. Nov.
Do oft reserveke Zlads ved at Sende M pas Haandsen vedkøjikt Nam,
« Aldek osv., hv1lket kim ske gpnnem nkkermest lpijende Agssnt
— ellek direkte til os
Pan-com teil-der Ohio-so to Dass tot-nd med
sxtntog til New York
under personlig Ledelse at« vor Agent under hele Rejseu
For ngewmes Bekvemmelighed hats vj kot- diese
« stoke Jule-Exkursj0nek ein-angeregt
»Ich III-PERS« og «DM1NC sm«
tatst er blos-ev spat-et kot- at gøre Reisen til der gamle Land san
behagelig vom muligt.
- III-VII Mss OCWMTPKIS ZU ssspc
ere Oplyminger henvendek man sig til
direkte til Hovedkoutoket.
Es
»
F«
Wde Billettek og met-m
Most boonde Agentnr ellek
A- E. JOHNSON öc CO.
General Westen- Pusevsek A ent
lss I. M It» Mo, 111. M M Ave. ·, Masken-. Ihm
I.
Dann college studeuts.
MklsikMststotsishmtosmoyom
Ost Vuisty Liue includes many things usekul ja your
f scbool you- stay in mu- city.
come here tot
M Mut-, Tit-Ists m» Post Cis-ils all pries-,
Wo My, Insel-z satte-P etc.
Ost fest Ihm- IIW bin
Ws have s M stock and soll it right-.
BLÄIR RACKET sTORE.
THE sth LIGHT sToRET
sELLs I
lcUPPENHEIMER cLOTHINC !
NO BLTTER ON THE MARKET
MENS FURNISHINC COODS
TRUNKS AND vAusEs
(
l am gis-sing out purchase tickets; and any one hold
ing tickets of a certain day in November. will be enticled
to dupiicatc amount of the purehase the following month.
l will post the lucky day in my window December 5th·
KEEP YOUR TlclET AND WATcll THE WlNDRW
J. F. WHITE
Gattin-steh
Plain Paa Esndag Gudstjenefte
fom smdvanlig Fokmiddag Kl. 10,80
og Akten Kl. s. andagsskole Kl.
9,15.
Kraut-id, Nebr.
Gubstjeneste ftrste og tkedie Stu
dag i hvek Magnet-, Kl. 11 For
middag. llngdomsmide and-n og
fjerde Sandag i hvet Mmed Ef
termiddag Kl. 2,30. Studagsstole
hvet Sindag M. 10 Im
cum Gubbtjmefte l. oq s.
Sindag i hvet Magnet-, Kl. 10,80
For-midqu
Log-tut
Udkommcn er paa Milostr Bog
lmndels For-lag i Odense, Daumen-k
»Har Kristus fokfomst Gut-L-« as
Johan Geismmz Zogneprasst til
Vor Frelsets Kirsc, Beile Ptis 50
Tre. J Amerika 20 Ets. Den oil
kunne fass i D. L. P. H. sskst i
December.
Et nyt Oplag of Erstens og Has
selbachs Udgave as »Tanmakks Me
lodict« er under Atbejdc. Samtidig
lbliver Prisen nedsat, soa Vasrket
.fremtidig vil kunne faas her-obre
Jl. oa U. Del i eet Bind kartonnerets
for kun 81.00. Hidtil bar det jo væiJ
rot kremstilcht i 2 Bind. a 80 Ets, ;
DAN. LUTll PUBL. HOUSIL
Mast-, Nebraska.
WIIY WOUZN FREESE IT
Wh«-n this Iisswslsoy music-S
through tho- trai« with thss (·hic,-ii»
g» pas-ers, watikh tli·- inarriHl
oouple act-»das th- nihlsc lf the
man is a wisll-reizulut«l hushand
he will ask his wiss- which paper
she prefer-s, nnd then you mey
lay odds that this one chosen will
he THE RECORD . llBliALlL
There is no mystery nhout it.
The man know-i that hi« will
find All the new-H in TllE til-Ic
0lil)-II.-UcÄl-l), to he sum-» hut
the womsn known it is the only
paper that also given adeqagte
attention to the things in which
woman are especially interested.
ln every dnily issue she can
find a hill ok for-s for the dey’s
thkee wohl-, teliahle society news,
good book wrier an illa-Strahl
ed tolle on some mostetspieee ok
art, hright ver-es end jokes
without vulgskity, s. ourtoon that
anyhody can enjoy end s Leit
Shake ok the news of the day te
lnting to worinn. Dorne CNTtsey’s
«Novelties in Entertainment,«
Nonoy klollis Stadium-S beauty
and heulth tslks end the coun
toss of Onklyleh heut hints are
ksvorite future-. Bveky Mond-s
there is «Mst·tho’s Man-ske
ment,« s very helpfnl column ok
onlinsky topios. In the sandsy
edition s whole seetion is devoted
to Immer-, ivsludjnc the most
oomplete depsnment ok honte
hold eoouomy in the want-P
the letest festlich-. besatikal em
hroideky psttekns. Mut-! 0’Oon
not- Newelks Inseer ortieles nnd
many speciel skticles of timely
interest. They there is the sun
cksy Ums-ins ok M REMED
MALU s kesl most-ine. full
of good love stoties und bequ
kal platoni. Do you sonder that
vornen prefer M CMCACO
REOOKDsMÄLD s
M at We .Julestjeknen« i
Ists W samt ellek dir-Ue
fta
Du. M. seic. Me.
W i Ade got-Interes- M
WIWM W
Bekendtqørcliek
Lm Mde dil, blmsr der Missiotts.
nde i Jmanuelz Llfkcnigbcd Hazcls
wood, Minn» 6.— s. Nov. Moder
bcgnndrr den c. cim Aftencn Kl.
71«5-,
Lm Mud viL blkrkr der Kikkcinds
vielsc i St. Johannes Mknigbcds
Hirten Fatminqton By, den 9. Not-.
Kl. 10. Om Eftcrmiddaqen bliver
der fasllrs Hednitmemissionsmsde
for NortbfieldsKald(-t, og om Afte
ncn blinkt der pmdikct paa En
qulft Munde-gen den 10. Nov.
»Missionsmsde samme- Sied.
! Den 11 og 12 Nov. scjrer St
Voters Menigbed Northsield, Minn
»An-e Rats Jubilmcm Hsjtidelicp
beden begvndet den Il. Nov. Kl. 3
Eff» og flutek Onsdag Aste-n den
12. Nov. Fleie fktmmede Ptæstet
vil tale ved alle Moderne.
I Tankesptog for Mit-erne: Sal
14, 7.
Rettig Jndbydelle til unge oa
somit-. Kam og ver med!
Pan Mensgbedeng Beque,
P. M. Bett-rieth
Mission-wide.
le End bliver der Missionsmsde
i Evan, Minn., i Dagene fra den
21.—»23. Nov. Alle et venligst ind
budt. Tilrejscnde pedes melde siq
til undtsttegncde
O. M. Hausen.
Menighedms Wurst
Mission-wide
Lm Gud Vil. bliver der Missions.
mode i Nazareth Meniabed, Cont
ter, Ja» fm den 7.———9. December-,
bvortil Bonn-It indbydes
Paa Menigbedens Beque,
A. C Veksmann.
Mission-net !
Den 21.——23. Nov. afholdesMiss
sionsmsdet vaa Fremont Bakketx
Kam og væt med!
M. Th. Jeni en.
Es- Missioussge i Frei-ist«
Fta den 30. Nov. tic den 7. Dec.
asboldes Mission-Zwei i Fremont
besass-kath. Kitke Vi tagek mod til
rejfende nie-d Werde Mæld edet til
Præsten Kom, vær velsignet og ven
en Velsignclse.
M. Th. Jenseit
Missisnmtdr.
Vil Gud, bliver der Missionsmts
de i Bethanie Menighed ved Ken
mare, N. Dak» fra s. til 7· Decem
ber.
Veulig Jndbydelfe til Naht-me
nighedet og alle. iom maatte infke
at dele Herrens Godet med o- de
Dage. ;
Paa Meniqbedenz Beque, !
E. R. Indessen i
l
!
Mission-i- os Uusdimsmlde
afholdes, vil Gud i Markus, Jq·,j
fta 5.——7. Dec. Venner indbydes’
herved paa det kwkligstr.
Tilrejfende bedeg indmelbe sig til
undettegnede senest l. Dec.
Pan Menighedens og Ungdomsi
forminqens Begne
J. S te·
Risiko-Ostia
Om Betten vit, oq vi man lebe
afholdes Mime k Wis
borg, Nest-, fta 7.«-·s. Nov» wis.
Rettig Jndbydelfe til Met
fom vil holde difttd M os.
M NeuisW Me.
C. I. Jenseit
1
Krebs-tu
North Dakota Krebs af »Den for
enede danste, ev.-luth. Kirke i Ame
rika« holder-. vil Gad. sit delegekei
de Kredsmsde i Trinitatis Neuig
hed vcd Krumme N. Dak» i Da
gcne Is. til 16. Nov» 1913. Isl
gendc Sager vil blivc fokhandlett
l. Krcdsmissionen oq andre Tingi
vcdrskonde Ktcdfm
2. Brot-san Højfkolc
3. Forfatningsforandkinam Far
slag fta Samfundsaarsmsdct: Skal
voke Aarsmsdek heteftet være Me
nigbvdstepmsfcntctrdc ellct Krebs
rcvrcvscntcsredc ?«·
4. Krcdsens Emne: »De hellng
Eamfund« Cl Joh. l, 7).
5. Menigbedcns Emne: Frafals
dvt og Guds Riqu Vækst i dette
Slwgthd (2 Thess. 2, J: Luk. 18,
!8: Matth. 28, 18—20)
Alle Kredit-as Mcniqbtsdek bebe-s
lade sig reprasscutete vcd Oele-ga
ter.
Msdet begynder Torsdag Form.
Kl. lot-«- mcd Gndstjcnefte i Kir
ken.
J. J. Kindin ROHR-wand
E. R. Inder-few Kredssektetæt
y J Henhotd ist kommende ind
xbnder botved Trititatis dankkey ev
ilutky Menigbed pac- dtst hierieliqste
alle fra sit-m og um, fom maatte
Inka at verte vore Gcrftct i disfe
Dane, til at dele Gndg Nich Goder
med os.
Tilkefsmde bedes melde detes
Komme saa vidt muliqt inden den
s. Nov til undertegmsde »
J. J Kildfia,
Nt.Nr.1,Vx 86 Krumme N. DakJ
Vrorsun »Es-Malt- anbmss ligcs ef«
tcsr Krrdsnmdim Minde den
l
l
N Ov.
Pncifie sind-« Antimsdr.
Parisic Krebs of Den iokenede
dansie ev.-luth. Kikke afholdet —
vil Gud —- Aatsmjde i Jmtnanuelg
daan lutberske Kitte, Eaftoty Tal»
i Dagene 27. til 30. November
Imde den almindeliqe For-ket
ning Kredfen vcdrsrende for-hanle
fslgeade Æmmst
»Den hellige olmindelige Kik
ke, de belliges Samfund«. «
2. Rom. 10, 10.
s. Skal vi have Kredsdelsgm-"
de Aartsmtdekf
Dta Stube-sen afholdet Meinig
heden i Fotbindelse med Kredsmts
det 25 Aufs Judicium
Maa vi faa god Repræfentatiow
as Priester og Delegaterf
Gud velsigne Atbcjdct og Seinig
hebernek
For Kredsen
A. H. Jen sen, Krcdsformand
Jmnmnucls dnnfle ev. littt). Mc
nighcd, Enftcm Cal., indbndkr her
Ved alle Venner i Pacific Kredfen
til chsdsmsde og 25 Aars Judi
lcrum Kom tigtig manqc og del
vor litlirde i dissc Tage-!
Tilreisrnde bebe-s at brunttc San·
to Fe Bauen til Lleimder baade
Zyd og Nord fra, da alle donne
Vom-H Hurtigtoa asscrttek Passa
gcrct der: endviderc bedeg de at
meddelc Das oq Tid for dcrcs
Komme til M. P. Il. Pilegaartd
R. N. L» Oleandrr, Col» tsrend d.
i7. Not-b. ·
Pan Meniqliedms Braue-,
P. Il. Vilegaard, Mah.ö Form.
A. P Haufen, Mgb.s Papst
Send DetesBarberkniv
til C. M. Cliristenfen, Route s,
Hebt-m, Nein-. 25 Ets. tot Simp
1Iina, 50 Cents for Hulslilminq·
Mr. Christener er belendt fom en
dygtig Sliber og gakanterer alt sit
Ist-beide
Only-berste instit
Eu Enkemand paa heut-ed 60 Aar
stiller en Husholderfke of omtrent
lamme Alder. Jeg er ene og hat
en lille Form i et haust Settlement.
Adresse: For-weh ,,Dansketen«,
Blatt-, Nebr.
Stlset In- Dilig
paa Grund at Aldekdom Henftand
med Bett-lim, danste Naboeh 4 Ti
met til Thier-so med Jernbanr. 30
——-368 Akte-, Kitte, Skale, lundt
Allma, qodt Band, tagen Tyelones,
inqen Mc ingen Overivsmmeller.
god Silbe pag Ejmdommem een
Inl, værd 106 Dollats i Aar pr.
Akte. Enestaaende Anledning. For
nennen Undertetning tilsktiv
Geo. Oliver, Allegam Mich.
»Zum-net Ist-us« til Stil-!
Flet- gode opdyrkede Fett-ne her
i det hauste Settlement i Pult To«
Sit. er eudmt at taa til rtmeltqe.
Miet. hat alle Stsrteller fra 40
lletei pp ttl 200 Amt sama Im
oq le ellet ttlstkiv
P. O. Nellemamh
Such MI.
Vi oyskck Dei-es Hat-del,
Dorfm- ek dct os alt-M mcgtpaaljsgeorlo m
mlqe von Ists-er M Dogm- Isvuie vom-Ins
og metl klot Summe lcsvore Dem
tm des-ie, tm Inse- l han«-len
lsr De Ikkks allen-di- ssn M vork- fiwtss mungks Hund«-« it« III-« :
sloss glteclts »s. om De- vll »Hu-Im- mi et listig-h
ÅAA VI RAN S"l.x1)l ENij llVAU Vl llAlc sAtW
sss Bnos.
----------- - -4—-----—-..-—---------..- - W
l
sTYLlSH-—s DEPENDABLE
; FOOTWEAR
For The Wbole Famil,
f sHoE REPAtho
« LJZWZIIOO G,
Faun til Ewig-n :
Eu und Farin. lustiqude to Mil»
sm Wnunstoun og tns Mil fmj
Crcmlytmh Amor Co» Nebr» er tle
Zulgixw Tor er dnnsk Fhrtr i Wirt-·
neme Tonne Form ri· kusl »Du-(
Urser, ou Landcst er us lwdstc Knu
1mst Tm knn kaltes Pan godc Nil-(
sank Tot pjl Alasdc den dunskcs
11Icknjleusd Nu m isllcr unben, foms
er intcrrcscrut i dot kirkcltms Arbei
fiin nil kølm den.
Lin tin-rner Lplnsninqrr tilfkriv
Post. J C. Gurts-ein
N. sk, Vlninvicm Nebr
- Naak dct gælder det
gole kæke Tanmath
dahuskvaa,a1m i km Im bat befokdtet
Passe-gern med « Musik« koste og engelske
Lauer, og staat mmdeles nl keus- Exenesst
alle Skedek den og alnd bills ft. III taget
mob von Basiagem pas tanonen og
hmlper Dem nume. Sknv nl det eilt-gam
1e, besondre Firma
Atti-usw E Eteok, hauste Agemer.
Ists W Rauh Ave» Thtmgo
lnæt cal. Av. oversot Barke-U
IIUPMIJ W s. U. SI»
TsL T. s. contes »I.
KUITtII-TII» N. I. Nie-tust lU
T. s. cenlak W.
Dr. M. J. Jensen
Den-It lage os Mer
litt-tun III Drin-Most- Rulldias
Ast- Ussdr « Nicollkt Ave-nur.
IIINIAPUI.II· « - IlII»
»Ist Stiii·«
M Slags fotogmsiss Its-beide nd
fswi estrr TM weite Mit-dek
clagcnis Billet-r —— Miso
Pisa-. I. I. pun.
—- IM III Im kl-« —
siUle usw«
III Tsk M fass-f Wat- l
kit- sss M Tls its co- Ue
»Ist-It til u kam-« sk ist-kos- ·
von sonst-Id- hth l- l
Ist syco sitt It m ysmt
u W sum-sei Its ils-I is
ms Ich-ius
JOII IMM
Citizens Stute Bank
Gan-Weni- M),(l10. stat. Denkst-nennqu
Pesge lau-us pas Land es ksssjtr.
Innsntnget paq sclenge got Jud: es Udland
stslses til Dagens Aling Kuts.
I. c stritt-ist« I. Ists Mes,
Ists-mit
sue-It dest.
D. s. Ist-nd casbier.
I MDM Dr· UOC
Pnksis ists-kostet M
VUCIOII sc mml
squitsblo Its-»
Des Ieise-, —- — Is
l)k. Z. R. weich
Dentist
Kum- ln III-vie sammt-.
Mo Id.
ch- slsir stauen-I stu
U. s. Dunst-cost
habet-lot Its Inn Ilt heult-keuc
ttl Doktor-status— M ison
os Mist-s W.
c. A. schlDT, cui-seh
til-AM. NEML
Mscskequ-prisp;.
ist-Ists I-i
fis-ON «Us’lt-!I» .7«-’
-—«- «spkmj ..., s«
bu,-(sne-l.’.. ZU
- l1o w Jst-I s
Apis-» . , s-.
Ists i«
Hv- «
Svirs , f s
«- «· ·
Aha-Ti- ;-« is. , yf - IS :« sll
tin-« -- 7«-- ««I ; »O ? 7I
Srirk , . . ;.(-1 ?.:«
( Ul --.
riva Pf N-..«!«t«-«. W - UT
Ihn-eh sp. Nr Sma. - s s R — .--i
klitsch-L A 2 ..«!s Jl
Man .?l J
kcsrtnsssssnpusk . .. . Jst- -- 71
Studi- «( hohe L »r- «(-Jp s IS b 75
svin — 7 II Als
3I0000000000000000000OOOOOO
Thoae s- Fsmberg
spre- et iutrjstssndl t l- » If sl
Sls slsstNAU, INV Is
MA JZRNATIHIHALIL lNULS
XVle If VAHUHAPPAIATHI.
fus- ss W - Mk
nun-. Mist-.
« ..................................... ,
: CIOWILL LIM
Fuldussmäjst is vol-W l-- i
sk- ss site All-s- ITIlIUr B s
ts , I
: Recht-. -m ishr addqu s
M Dis-s- W II -
; Im III- s
I .............. ... ..... .-...»»··.»C
Kuuixudet
sum Biwrblqor Ul Flrmsst
Ruck G Niklson vxl »F sinnst-r
ist« et vssjwckuskost Lake-r It N
singst lsyqstsmutksrmle Mmt Kul.
ists-»ja XVij Mantis-on os
Avlsnsdgkusøsk
lmmismtsnd nun-sum M at of«
Los-»so unm- Var-er »i( zum- sis do
kendt Ins-J wim- Hing-.
Hink es mal sphmujljnk Is
tausend-.
llaas J. Nielsoa.
OODENUACEN
Xstaates-sit lot- staunst-k
I ,- t» '-«. . ,
««I«l-.Ks·t«17x«fj«t7.««1««,z
sk . s ,-,
VI CAIIAITIZIII
lot u »So-Industri« sag-nottut Its
»Ur-I folg-Dachs nn
tivtt Dom Post-misse- lltis du sit. II
II umt- Dtm CI . Post m CII III-mais
Iis· Pris. s com Inn Inst-l Dsnt FI
Wsk im sit. Inn-Iph- Mut-.
«- Coniadqsa« se Ver-un W stets
O Isnsssssms MIPAIF
sc III-I sqstsq Is- Ist-.
.--·-W
«- IF
»W
»Wme k
H