Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 05, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fäuderiyllatfs
Ritlc Pedet Lyhur. Om denne
Mkelige Mand, svm var sødt den
Jl. Makts 1812 i Kahenljoued og do
de sammt-stehs- den I. Oktober, fkrii
des i ,,Hejmdal«:
Lyhncs Lust var at legan holt fm
hans forste Ungdom, ng made tmnsz
Evncsr og Luft var at gau Vrjcn
spm Maler for muligt at nun frrms
til at blivc Kunstmulcr Hjctmnct
satte fig bog imod, og sum den go-;
de SM, lmn var, gik lian til at lie:
gynde med ind til almindeligt Von
deatbejde, bvkid dog iffe Hunde til
fredsftille lkmi Han ovxmv det ozi
gis i Tømrerlasren Meu heller ifte
det tilfredssftillede l)ani. Forli du
han var noget ind i Tor-erric, over-;
vandt hon Hjemmetss Mooin mwa
for sin llngdoms Tilvøjeliglusd oqi
drog til Kobenlmvn i Malerlusro I
J Kobenlmvn oulioldt lmn fig
nogle Aar, iik Ogsaa Jldqung til
Kunstakademiet men bcmde Alder
tg monglcnde Midlcr iiødte bam til
at nojes med at blive en duqtigl
Dekorationsnmlen
Im Iløbenliavn reiste bon tilI
lldlaudet qennemlmdfede Mel
lemenropa on Italien og op
holdt sig ilere Aar i Eos-its Tet
var en Fomøjvlfe at høre bam for
toelle om sine mange Lvleveller
der ude fra og de mange Jndtryl,
han havde niodtaget, boade under
Zions mange Vjetgbeftigninger i
Svejts og Fast-den paa de histokilke
Stedet i Italien.
J Stedet for at folge lin aode
Ben og Reffefcellei Udlandet. Ma
ketmeftet Mslmann, nu vel Kebeni
davns største Maletmester, tog ban
i 1876 til Kobenboued livor lian
Iidste, at en gammel Stedmodet
ig en svogf Stifter trcengte til bang
Me. Her drev hqn lau Maler
fortetningen i en længete Anna-k
kr. indtil hatt ved et Uheld faldt
ad fra en Maletstige og blev ude of
Stand til at fortfætte Fortentw
Iet. For at erncere sig og sztes
ten fik han sig lobt et Diomka
fom han reiste rundt med om Bin
MIL Om Sommer-en dkev han
WI.
Odem stulde tro, at en Mond
N Lyhns- Mel-HA, brav og ret
Men i alle Maoder. fom havde of
kcks sig fot at fri sin Stedmoder og
m« lvag. sittbelig Stfter fta at li
Ie Nil-, kunde falde Mondigheders
te til Befvær. saa de vilte bom ud
if Lande« Og dog sandt det
Sieb i Kollektidew Hvad liavde
has do gjort, vil man lpsrge2 Jn
tet, oldeles intetl san havde al
Irig befattet fig med Politik, hav
se aldtig gjort en Kot Fortræo
pas havde ktm vætet til Stede ved
It W, men hvekken sunget eller
takt. Og lau var han sauledes
keusch at han ikke kunde llivpe ud
fka Sassol-et da to tvsksindede
Lin-etc forlod Forsamlingen. En
W hensynslss Behandling end
pu, Lyhue her blev udsot for, bar
sum ondt ved at tænke fig. En
Wet, opofrende Barmbiisktigs
Weming blev ydet ham as For
Met Kund Peterer og Halm-,
ia de optog hom, fvag. strebelig
II GENUS foin hatt var, i dekes
Cian. Estet at der var gaaet et
sat, kam Myudighedernc paa Fore
siillinget hetfro ogfaa til Erkendeli
I of, at dette bog var for galt, og
III-· sit Lov til at vende hieni.
« Alt dette samtnen med hans Etr
öeügheder bavde dog ncdbrudt bam
skgemligt soc-dart, at al hans Ar
Iejdsevne var gaatst tabt J lange
tider hat han ikke kumnst gaa uden
pjælu Men en ganfke udmærket
kraftig Sygeplejetske hat kimnet
passe ham sum et ljlle Born, san
san i den dejlige Sommer hat
bmnet tilbringe mange Timer i
sahen. Aandsfkisk fom hon var
sunde hau sidde derude og spille
Nak, og her fad han helt vel til
Iat Dosen ist ban dabe, den I.
Oktober erd være med hans
Rinde.
Wut Galdbrylup. (Hmd.)
Den 18. Oktober kunde Former
Mtian Asmuöien og Hustrm ftdt
pocht i Slotsgade fejte detesGulds
W. Störunger er fsdt i Flens.
MI. Don kom hertil med Stall
sueåt i hvis Wtckberi han hat«
stillt-et i et halvt Qual-rede Aar.
Mia- et Man fra 64·
Wstnt efter Bombar
thvde hau- W
OWMWM
MMWXM.
W Wind sen-e op
’ Wabe, og stampfen
blev hjemfendt. J 1866 blw has
indkaldt af Systeme ca kam paa
Eksersekfkolen i Rensborg, men blev
dog efter en Undetstqelle as Kuck
leddet sondt bjem igeu og etklæket
uduelig til Krigstjenestr.
Agimusfon er en solid dansk
Mand, der aldrig bar glemt sin
Nationalinst, men har bevaret et
trofaft dnnsk Zindelag lige fide-I
de Tiber, da bcm sclv kæmpede un
der Dancsbroxx
Flatschen-g- Storm as Htjvandr.
(Fl. Arn Tkirsdag Aste-n ved Titiden
den Id. Lit. sprang Binden pludi
selig om i Nord-it, og famtidiq
tiltnq den i Ztnrkcx Ud paa Nati
iisn blasfus det on Stettin Vandet
iim voldsumt og ftod snatt ov over
Vulvcisrkct og nd poo Skibssbromi
Vod Firistidcn vaskkedkst m Tot
sjscboerc Vcd Zkibsbroem da Van
dist nmwdc op til Ousene og summi
Ztcdcr bmnndte at trckngc ind i
Forstuer og paa Guardsvladser.
Turmcd var dog Seidepunktct nun
ct. Vandvt bogmidtc inart eitcr ai
fnlde ikiem og Form var afvasrgct
for denne Nanxi
Oele tin-sie Tag ftod Vandet dm
mdnu ou over on lasnaerc Ztrcrk
ning af Zkibsbrnen, san der ikku
knnde arbcjdes ved en Tcl af de i
sonnen liggcnde Skiba og Passa
qen for Fodgwngere var til Dels
sperrret forbi Tamvskibspavilloncn
Kort efter nt Binden om Aste-non
var sprunqet om, beqvndtes disk at
ftaa on voldsom S- ind i Havnent
en mindre Jagd »Anne Margrete«
stilkiørende Skipver Knudscn as
Sau-ndde fom laa fortsjet ved
Bolværket nokd for Kulbandelsspls
skabets Lager-, blev tma dette meinst
udfatte Sted flaaet ind inIod Kajsi
mitten: ved Ellevetidesn blev For-i
tøjet let-k, og kort eftet gis det til;
Bunds med Ladningen, fom boftodf
as Nsddekui !
Jagten et ikke forsikret, og Ein-!
ten lider et iøleligt Tab, da For-I
tøjet fandfynligvis bliver fulditænij
digt Prog. i
Toftlund. Valg af Meaishedsresf
preis-mutet —- Itptt daasi Fletsj
fal. Eitermiddags den S. Okt. foresI
toqu der her i Kirken Volg ai sites
Menigbedsreptæsentantet. For en ;
Aarrække fide-n sad der lutter Miste-!
re i Menighedsreprwsentationemj
men ved de sidste Valg var Billedrtl
fkiftet, saa der nu kun var fire af!
de tolv Tyikere tilbage. Det var dis
fcs site, kwis Valgtid nu var nd
lsbm
Valgets Udfald blev, at de danka
Kandidater sattes igetmem med over
vceldende FlektaL nemlig med 127
mod 64 Steinnier, san de tolv Me
nighedsreprwsentanter nu alle er
danfke Mænd
De sfire Nyvalgte et folgende-:
Gæftgivet H. Fisteth Ksbmand Ehr.
Jeser og Rentiet N. Simonfen
her i Byen samt Guardejet Niko
laj Christener i Ørderuu
Der et i alt 304 stemmeberettiges
de Menigbcdsuwdlemmen
Tysterne hat-de opftillet Domm
neforpagter Bomstov i Gravlund,
Getmat Hoffmann, Bogtrykker Car
ftenfen og Anton Schmidt ira Sten
detup. Amtsfotstandet Rüfk kom for
sent til at vælgr. Palqhandlingen
blev lige fluttet, da han kam ind
ad Kitkm
thding. Laaddomtdr. Evde
Lnsdag den 8. Okt. talte Forftans
der Brink Lassen i Vesterkroen sur
en Forsamling af et balvt Hundrede
Landmamd om Kvægets Vintetfos
dring.
Det interessante Foredrag paa
lisrtes med stor Interesse og efters
fulgtes af en Diskussion, i hvjlken
foruden Foredragsholderen Guard
ejerne Mads Gram og Hans Land.
Ksbenhoved, Niels Skrumsagev
Toftlundgaatd, Hans Schwim
Øster Lindet, m. fl. deltog. Land
boforeningens Jemand Forwgter
Jens ijer til Billeslund, sluttei
de Drsstelsen med en Tat til Fore
dragsholderen
Slssi Herred. Budumtsel is
Title. (Fl. AU) Fra alle Sider
Ist-er man i denne Tid (8. Okt·)
Klage over den herstende Arke og
den dercf fjlgende Bandnmnqel
Den sidste gtr fis særlig gældende
nu, da man er ved at faa Kreatu
rerne paa Stald. Jlle faa san Ste
»der maa man Ijre Band til hele
iBeiseininqen da Vrtndene er tem
me, hvilket er baade deiværligt og
kostbar-L Bund-, lom bar holdt
lerne, ved Pljjninqah ask Wen
sie gewende- idet den er nieset be
Wer-I Jst-Mittätigen ta
ser Ratt-sitt sp. At en Ihr-orts
forening driver Gymnaftik og Fad
boldspiL er jo intet nyt; men at
den famler Kartoflcr op, er dog
vist en Sjceldenhed Dette bar dog
vckret Tilfcrlcht med den bewirken
de Jdrwtsforcning. Ton san fis
pludfclig nødsagct til at lade et of
sine Medlemmor uddanne til Nym
nostiklcch der var ogsaa cen dil
lig deriil: men ban kunde kun kom
me bott, naar Foreninqen føracdc
for Hin-w vcd Eftemnrsarbcjdet.
Da man ingen Karl kunde san fat
i, stilledc der d. U. Okt. lud-:- den
ungc Monds Inder 14 nnge Piqcr
og Kerle, fom under Manierde
tog alle Kartoflcr ov. fFL AV.).
Bnldmm Flug-gingt ch. Avd
zltwstcn lwert Flur lsorur man, m
llngkvasqet lnsnixusnd Esterauret
fnart bist stinkt her mmrilsess ns en
andkmh sont Haar under zlcupnist
»Am i Lungekne«. J Aar hjems
fmes fleke Belastninger lser Wo
Exmen us dcnne Ztmdonh og book
man iklc i Tide lmr ovdcmet den oq
ämet Osmelvjnslu er de oval-ebne
Im- bnkkede under for Engd0111111e11.
Flcusbotg. Lang og fto Time
ftr. ch. Aus J der m· Rirnmet C.
C. Clsrjftimklm j Ilcnfmden Unmu
de Lllderdomiihjem ved Turnekgade
somnsmllede Yordm den ci. Lit. en
Fcftlighed ser snv us Klemm-fis Llri
beidete, sont Mr Warst i detsts Tie
nefte i ti« si« Nin-, Tist vor-Gans
LIMme Peter Von-Hen- Jnkob Jep
setL Zomi klinknniissvrh Peter Vccl
Hans Nrme m Don-ji Immer Ved
stimme Lejliglusd sik de sno Arbei
dere over-kalt det Almindelws Moll-I
fiske Hader-stequ
Hummeln-. Redlagt Arbeit-et le
»Hejmdal« nnsddele-:«:
Alle dansktalende Mursvende, i
alt henved en lmlv Fries, der arbei
dede ved Lpførelfen as Rolle-ran
stalten, nedlagde Mandoq den s.
Okt. Arbejdet. Grunde-n var den.
at Fort-tandem en Mond sm Ren-Z
borg, asskedigede en as den-s Kam
metater, der» var fra Kotmeriget,
eftek deres Mening uden Grund.
Der fliftes neesten daglig med Fol
kene. Forleden gik tre om Middagen
efter at have arbejdet fm Ftolpfts
tid. Murerfonnanden synes ikke at
kende Fothvldene her.
Alter Levis pag Bitt-leu
Ttsvcrdighed.
E- delfisi Indstristsstem
Intereser for vot gamle Bibel
bog er i glasdelig Stigning.
Hvem kendet ikke de Hiern, hvor
Bibelen —— bortset fra en vis err
bsdig Nedtagcn fta Hylden ved Ho
vedrengsringen —- samler Stuv i
Stedet for at bringe Velsignelse
Grunden til den ringe Vibellæsning
kon blandt endet sitkert ssqes deri
at Full findet Vibelen lidt borte
fka .,Virleliabeden«, selv om de
ellers ifke lwetlen tot eller hat Luft
til at sige mete. »
Te lenere Aar-S mange sokskellige
Udgravninger og Fund af Jud
sktiftsstene hat ftcetkt bidkaget til at
komme en Pæl genuem en saadan
Betragtning. En delsist Jndsktifss.
sten hat yderligere givet et opfigts
vækkende Bidrag til Kristendoms
mens ældste, fikte Aatstal Herom
fktives der i »K-benlmvn« fä
sende:
Tot er, com belendt, fmoat beumdt
med sikre Tidsbeftemmelset i alt
livad der angaok det ny Teile-meine
og baade for Veqivenbcdcrnes Tid
oq Striftetnes Assattelsestid er man
met-e eller mindre henvist til Mis
ninger. Selve Krifti Fsdfelsaar er
jo nsikert, felv om de fleste synes
enige om at anlcette det nogle Aar
tidligere end vor Tidsregnings Be
gyndelfe
Sau weget mere glcedeligt er det,
at man nu ved Hitklp at en nylig
funden Jndsltift er i Stand til at
tidsfæste er Periode i Apostelen
Paulus’ Missionsvirklomhed Der
stabes hewed et fast Udgangsvunkt
for andre Betst-nimm og sont Kei
stendommens ældste Date bar det
crav paa at kendes ogiaa as Reuig
heden. De, der Infler udfjrliqete
Belcering, vil finde den has NORD
man: Paulus. 1911. S. lös
177.
f Dei dreier stg om Begivenhedewe
it Upoftlenes Gerninger is. Paulus
ek kommen fra Athen til Korint og
fluttee stg der til den jjdiste Telts
mager W oq htm- Custru Pri
sktlla, der beqqe nyltg er konnte did
fee Rom, htm- Kejfer Claudins hat
drevet deane nd. Paulus bliver
t Kotint og ptædtker i IV Nar.
Det hedder me videket Wen nwdeni
Mo var Presme i state-, rei
ste We flg mod W es
flehte dem for Dunst-ten W
afvifer Klagen, og Paulus dvæler
endnu mange Dage i Korint, fsr
ban drager til Syrien
Dct fremgaar of Skildrinchi, at
Vegivenheden med Gallio ikkc blot
lixmer vcd Slutningen af Paulus
Lvhold, men ogfaa Vift nok kort ef
ter Gallios Tiltrwdcsn af sit Em
bedct Prokonsulerne ndnævntcs nor
malt kun paa eet Aar ad Wangen,
firrlig i Senatsptovinferne, bvoktil
Aknia fdet er Grwkenland), den
Gang indbefattet Makedoniem Wo
den Tid harte. Men ncmk var Gal
lio Prokonful i Akaic1? Det or det.
vi im vrd of en Jndskkift der for
noglc Aar fide-n or fanden i Drlfi.
mesn liltiss Vigtigbed Nrft Dcissnmnn
tilsulde bar erst-Mit
Jndikriften geiigiiser et Vrcsv im
Flcjiisr clandius da lau ised Ofnslp
as Koffer-nei- Tiielaar dann-Ti- til
Tidou nie-klein Vmuudisliksn ai Aar
II un Iluanit famnic Plat- J Ver
rot nmvner Claudinzs Illrauinfvnsts
Ocriten Min lasns VIII Ilkwlnuiulisn
over 9ltnia, Mollia Ncnumn For
thmsu Seneka ist-d vi, at fauuuv
Wallio iorlad tin Provinz i lltide
Nu Nrund af Fcbistz sum lian til
ilrisu Kliinacsts ulieldixns Judilndclsix
Pan uusqet fikrercs blimsr det, at tun
Fluu link sunncret ist Flut-, ca da lmn
»i Manndclfen af Ellnr 52, sum Jud
slriiusn viser. er i Funktion, kan
uqu mcd Eilkerkied firtte liansks Til
:r.1sdelfe til den smvanline Tid An
m i Fortdejein omkriuq den 1. Juli,
antun ved Midioniuusrtid Aar 51
ein-r Flriiti. Faitlwlder vi nn imu
det faudinnlinsm at Paulus- er blo
ssen autlagct tort ritcr , at Nallio
liavdc tiltraadte sit Einlnsdcn blinkt
Tidskvnnttet berfor vcsd Midfounucks
tid Aar öl. Tet iusunuer med, at
Paulus inidnn drin-lot en Tid i Ko
riut og bereitet dtazirr til Enricn
tlii August-September betragtedcssi
sont den aunftigfte Neisetid for Far
tcr giwaa til Lilleaiiisu ofl Ein-jen»
un incd Datidens Sejliotljold laade
man ineaen Papst paa at naser den
rette Neisetid Paulus vilde da ver
ke kommen til Korint 11,,-2 Aar i
Form-few altsaa i Begnndclfen af
Aar 50, oa umiddelbatt ist var At
vilas kommen til Korint eftet Js
dcstotislaelsen i Rom. Demd kom
met et Sted i don,,V(-tdenslsistokie«,
fom. den spanske Ptcsbytet Otosins
skrev paa Kirkefadeken Augustin-Z
vaordting, til Æte og Vætdiqbed,
idet ban ansektter JadeiotislqelseM
i Rom til Claudius niende Nessus-I
rinqsaaty d. e. Aaret fta 49——·502
eftet Krifti Fsdsel Saales-es ftsttet
de to Vidnesbnkd hinanden «
« Som man let-, vil man felv med
»vidtdreven Skepsig ikle kunne for-sw
de Begivenheden more end thst et
Aar-. Jmellem Sammet-en 51 on
Fokaatet 52 ligget i alle Tilfælde
Pauan Anklam- fot Gallioö Dom
ftol Alletede i 1858 havde H.
Lehmann iokeslaaet Aas-et 51 fom
det, book-i Anklagen fandt Sied, men
andre Forstrre bat-de willst oa An
fwitellen ai Tidspunktet havde vari
crcst inellm 48 oa M eftet Ktiftus
Nu bat den deliifke Jndslkiftsiten
niort Ende vaa Tvivlen og tnyttet
en Fast Fokbindelle mellem et Sted
i den belltqe Skrift oq Samfundslis
vet i den store. komekste Vetden
Frederik Po allen.
-- --—
Dromiing Dazu-an
Af Tand jur. Cai Denn-mann
Lindenktone i »Und-. Stiftst.«
Jamin danst Tronnjng er 1 den
Mrud blevcsn til sin Samtids og Es
tcsrtidg Ideal sum Tagnan-, Valdei
mak Vatdenmrsensz ftkste Dronniag.
J Navnkundiqlwd maa hun vel vige
for Margtisthe og ligestilleg mcd
Thyta, men disses Bettmmelfe ligs
get i, at de Ivede Mænds Gewins
Margtethe, da Riget var kongeltst.
og Time-, da Landet havde en cad
»Konse. Og nu, ca. 700 Aar eftet
shendes Dad, reier der Windes-um
lke sp- hende i Nive, hvpktit das-de
hun og Vacdemak stal viere knytede.
Hvorledes kan vi set-klare drum-;
Windes enestaaende Sttlliug i Tra-!
ditionen og i Folkebwidsthedenf J
Bespatelfeu here-f mtdet os den merk
telige Dmstændighed, at vi as hi
ftoriske Eftmetninqet hat meget
fan, ja færre end om de stefte as
vote Dronninger. Ovad ved vi da
om hendef
J 1205 blev den bthmiste Kong
Premysts Dotter Margrethe gift
med Kong Valdemar. Hun tom
dog ille til Danmark ftq sin Fabel-g
Hof. Kong Premysl havde nemlig
forstsdt sin Drounins, Adela of
Meisleth under Md of nætt
Slægtskah men i Mligheden as
Lyst til et mit GiftermaaL
Adel-: vendte nu tillsoqe til Meis
fen med sine sm, bei-Monds Dag
mar, der derfra kom til Dom-Mk
Dagnm fsdte i 1207 Cmen Val
demar. oq hun djde i 1212 Statt
merevideskkkemhesdexvtvedk
Ess. Me, nam- hun er Mi, ca
hendes Navn sendet vi ikle til fnlde.
Til Genqæld hat Traditionen gen
Lnem Folleviserne met-e at fortælle.
Hendes Herkomft bat i Vilernc kun
:snt sia utndelige Spor. HendesFees
dkeland laldess for ,.asdeliafte Veierg
kund-C da imn heute-I - - sont det
nasrmere liesskives i den lmlvt spa
qefulde anlluvsvise —- im Fade
ren—:s, ..Veieklmmen«sfi, Hof used fnld
Pomp on Pknat as den fnmlle Jun
ler Strome der bringet bende bjem
til Nibe vao den vrcrgtige Flaode
med «3ilkeleil og fomnldene Ran«.
Men det er, liaefom vi stimtcr et
Unalidelint Tun-f i Traditionen, nnnr
en nnden nf Vileme iortasller om
Mode-ren, der aiver Tatteten Vej
ledninn inn insndeis erd fom Tron
ninq: lnm lette Bin-denn- for de
fnttims im nlnlkeliue Hin- nmn il
ke nenm en forftodt Furliinde lasrt
at kende Højbedenis Fomwtmeliabed
oq fotsmmst at den fande Lnkle for
Fnrftetne spat-s ille i Nndellen of
Manieri, men i at fvrede Mildlied
oq Fted om fig: tlii medens bini
lomcmr i et Nu, bietet dette vorige
anter. Jiølqe Vifen ouiordrer
vndvidere Moderen Tcmnmr til at
floife den fmmne Mko Valdenmr
Frilnsdm Ter inne-J virlelig at
lmve vastet noaet betont Han blev
friqivet i 1206, oa det et ille insond
lnnligt at det netop var von Tron
ningens Venwritig. At Visen nain
ask Vissop andemnk til Dominiks
Mokbroder, befimsler naslten For
modningen ein, at Trwklet er bi
itokisl Det wdet i alt Fold von,
at Fokeftillinqen om DonnmrsVirfs
lombed bat fokelinnei lom en given
Sag lot-nd for Visen, men at denne
lau lmr tilføfet den fokklarende nriai
tiae Familieiorbindelse Vilen sor
tmller lmnlt om. lworledes Dom-nn
lølaer Moderens Anvisnina oa for
lnnaer lfokuden Vispens Fkibew
Former-ne last ai Jern og Plovfkatten
eitel-widest oq om bendes Energi, da
Konan vægrer ligr
»Am tog Wildkroncn as sit -sovcd,
satte den for Konnt-n von Vord:
Stmd ikal im i Tanmark aste
mig moc- ikke Vides ist er.«
Til en gkibende Osjlwd ftigcr den
tredics as Vifcknc —- dcn bckcndtc
Folkeviie om Dagmaks Dsd. Her
set vi, bvor elsket bun var of Tet
ncrne, ja, of »Smaadrengen«, der
sendes afsied med Jldbud til Kon
gm Dei-es Kætlithd til Dis-min
qm vifek fiq vaa hvet fin Vis: Ter
nen, der sial læse for Tokikuni-:
an tog lnm Et. Mari Vog.
kam lwste act det, bim kundcz
bim kunde ille Lnsot von Kronen ic,
ina saure bendes anc kindis.
oq Emaodrcngem
Tot var den fide-n Emaadreng,
lian lod ille lasime lide:
ban mkte Such as Viasliisn sied.
loade det von Its bint iwidc "
Konaisnks voldsommc Nidt, Tag
iimrs Tad, Korsar-us lidciissabcligei
Fimv oq Von om, at inm man kom !
me til Lim- iqm, Mark beran i m!
mkclt gribende Stildking, der sol
bsrer til dest alle-kniest keudte blandt
voke Folkeviiers Form-klingen Ei
lille mmneskeligt Tut-L der iættet
Fatve paa det inehvide Billede of
Tagnan-, er bendes Tilstaaelse ai en
itor Forfængelighed med Klædedtags
ten: fauledes man sikert Tkwkket om
«Sttigeme« og Ærmerne opfattes
Og til fidst iamler Viien cigefom
hmdes Skikkelse i den stille From
hrds Udttykt
»Na gangrr Himmoriqs Kcokcsk for
mig
Muds Engle ester miq bie.« »
Af faa Træf er altsaa Don-nur«
Skiksclsen sammensat: Mcdsslelie
med de ulykkeligt stillede, Samfuni
dets Stiibttn —- fot at bruge et
modekne Udttyk —, Faugekne og de
sinttebetyngede Binder. Den qode
Huftru og Mal-malum den fernem
me Minde. Men det ek, som om
det bærende i Billedet er Medfslels
sen med de ulylleliqe —- hun min
der heri om sin Stand-falle den
hellige Elifabeth· Dame Medftlels
se udgtr Moden-us For-moving oq
er Formaalet for Dogmen-s essen
Unstrenqelh ja, i Bier am hendes
Dsd et bei heade- ftrste Bin til
Kotigen («alle stedltfe Mænd dem
givet J Fred og ladet alle Fanqek
af Jem«). can var en Birkeligs
quelle as det, Tom que Gregor den
Mende kott estet heut-es Djd stkev
fom Fotmaukng til en enden Fytsis
inde: »Medllbenhed oq Barmhjets
Aal-ed et stamket Minder-ne ved en
DELIMI GeweC
Maasse nett-h fordi heudes Bil
lede et Iaa kniest hat det stabt Mo
blot et Ideal for sin equ Tit-, fau
cedei sum f. Its. todestisellen var
det, meu for alle senkte Ader s
Demutqu
Motiven-www
cjendommeligt Vidnesbytd i heut-es
Nava: Das-nat -—— Daqens Mi.
Traditionen figer, at Margrethe var
heudes rette Nava, men Dogmar
kaldtes hun for sin Vienheds Ekyld.
Maasse hat-de hun vcd Siden as det
almen-kitkelige Navn Margretbe et
flavisksnationalt Norm- Dotte knu
de have vceret Tragomir. som fnn
paa Dunst omsotes til Dom-w Hi
aesom Bladimik til Valchnar). Men
.sclv om dette sidfte virtclig er Til
fasldct tsk man vist antago, at det
tc as hende officielt ubetmttede, i
Tanmark bidtil nkendte Novn mep
ve kundi- have birvdet sig paa Ve
koftning as dct lwr allen-de atmend
te Morgretbc, bvis ikkc den sym
lwlskcs Vetndninq of Tau-Mem bcw
do gjokt Udslaaet
For den ncrmusre fiskaelige Ef,
tertetning lyftc Damnors Navn med
en Glanz, der uderliqeke sorbsfes
des ved Mindest om Valdrnmr Zeit-I
end-m usokmsrkedo Stokbedstid.
zDiatninacn begnndte at syslc mod
Ebenda oq de omtolte Folkeviscr blcv
Hil. Endvidete foktælles det, at Fol
xket viste tin Glasde over Crit Men
sveds Dronning Jngeborg vcd at
sprodtoqe bcnde mcd en onlrediqeket
. Daumen-disk
I Middclolderrn iaennem blev Dog
knmrvifckne fanget, og von Reforma
ltionsstidem da Follevifeme somit-des
Jblev Vifmdgiverrn Anders Siren
fen Vedel san akebet as Doamatvis
terms Stemninq. at ban fliaesom
»in-d Nie-IS Ebbefcstwist fasede et
Vers til, der Gold-It fmukt smmmsn
med den anmlv Nmndtoner
im egcu sm. cis-pas ha- vi u
Oun kom uden Tnnch knm kom mrd
i Froh
jsun kom goden Vonde til Lise.
qupde Mit stut- W
W
man stulbe dem ern oq Me.
Da i det 19de Aarhundrede de
nationolv Minder attet drases frem,
stam- Dagmakskikkelsen attet lyfende
blandt disse. Navnot Dogmor kam
nu i Verm (fokmodentlig for sprste
Nnngy Jugemaun knyttede i»Val
dmnat chr«, alle- de forskcllige En
kclthcsdek fm Viscrne sammt-n (ogfaa
ndssitlich disk Mc et nasvnt i det fo
kmmusndes, faafom Advarfelen mod
VengotdL mm knyttede dem sam
tnen i en onan indte Sammenhcrng
end Viscritcs. Dctte faar dog net-t
meft Jndslydelfc paa Jngemanns
Vrbondljnq of chivmbederne:Dt-qi
marssikkcslsm Mo bevorre.
Rnnr vi dorrftrr citcror en anan
Diutcn somit Hort-is Linie-r om
Tronning Tagnan-:
Fra ficrnc Landt- kom bun, Tronning
Tnanmk
Inn var san ung, san fnvr og fin,
tultks nie-d kwer Mond mildt.
mcsd Nidder og mcsd Bunde,
mcd rinqeste Gangctpilt,
da scsr vi, bvorledcss Digtcme fta bei
13dts, drt »Ihr og dct 19de Aar
btmdrrdo ftmmner sammt-n i den
smnmc Tom-.
Gelt op til vor Tid rk Dronning
Tamnar belmndlet, ogsoa i den bil
dende Kunst: Rosen-z qribende, no
aot ubnaarliae Wille-do paa Freve
riksbom fDronnina Daamaks Did)
oq Frk Hofmann Bangs stesmninqss
sulde Wille-da fremstillendo Modcrens
Formoninakr spaa That-IMMEN
ndftillinam i Aar-) og cndelig Marie
Carl Nie-Ums Statue af Dronninq
Dogmen- vaa Skibrt, der netop tm
rk opftillet paa Riberbns Voll-steh
Jqunmisfisueu.
For Witten-I fis KbL Nr. M ....................... 8137206
Plain Nein-» en unwvnt ......................... 2.00
Elnmucx Jll» Andnsw Andotsm .................. 2.00
Nrccnojllch Mich., Emftns Christi-usw .............. 5.00
Lwatonna, Minn» Vømmcg Ofsck vcsd Missionsmsdet
8300 De- ungcs Macer »Er-Wen wening kirrte-" 810 »Um
Tilsammen 8139495
Indiana-Instinkt
Rot kommt se Abl. Nr. « . . . ..... . ...... 837298
Bloir. Nebr» en nnasvnt .......................... 2.00
Bekom, Nein-» Studaggsiolm .................... 2.85
Cordooa, Nishi-» Sandagsskolen .................... 2.90
Musenvillr. Mich» Emftus Christi-»Im 500
Tilsammen 8385.73
Gutestun-net
For winkt-et fe KbL Nr. « ........................ 81481.76
Plain Nebr» en unewnt ......................... 2.00
Dicksoth Mit-» Tan» Mmiqhedens Oktoberossek ...... 8.20
Danks Vollm, Mont., Ebene-set Mah. . . . .. . . . . . . . . . . . 16.00
Nebraska Krebs ved L. Vedstrd .................... 45.36
Grecnvilla Mich-, Crassus Clpristmsrn .............. 5.00
Mantua-, N. Tak» Vetbania Mah· .................. 8.29
Krumme N. Dak» Nazareth Mah. ................ 12.75
Tilsammcn 8157936
Nokmonacilsiuux
For kvittmst se Abl. Nr. « ...................... 824722
Why-, Nebr« en sum-mit .......................... IN
New misme WII . (allt- Mrs. I Thomas sonst-n, Chr
Hausen, Ehkis Petri-seyn Nikolai sanft-m P P United
hv. 8100 .................................... 5.00
Grecnvillcs, Mich-, Ekafms Christi-usw .............. 5.00
Tilfammen 825922
TilEjendommen i Hidm Japan·
Jst wittert-i se Abl. Nr. « .......................... 827.00
Greenville, Mich» Ekasms Christo-Um .............. 2.50
Tilsammen 829150
Til Ssndaqsfkolrns Julettas i Japan.
Ist Witten-i se Kbl Nr. 41 ......................... 8200
Krumme-, N. Tak» S. P. Meler .................... 5.00
Greis-wills Mich» Jva Christenfen .................... tm
Spenccr. Iowa, Mrs. Carl Lotsen, Mts. Dorthea Jenseit
hu stos) ...................................... 2.00
Tilsammen sto. O
Til BIrnenes Juli-tra- blandt Indiana-ne
Kenmakcn N. Dak» S. P. Nie-Um .................... 85.00
Gteenvillc,i Mich» Jva Christener .................... Lop
Tiliammen sQOO
Stolen-fes .
Fst bitten-i se Kbl Nr. « ........................ 840855
Blair, Nebr» en unævnt .......................... 2.00 "
Grcrnville, Mich» Crassus Christensen .............. TO
Gilfillam Minn» Bothania May-: Jens B. Haufen,
John H. Meist-m Niels Christmfkm Niels Jedem
Anders Oassbecb Hans Knudsem N. P. Messen, Peter
Petri-im Peter Meler Man-sama John Johnlm,
L. T. Niclfem H. P. Christiansem N· Island, Jamei
C. sanft-m Ehris Anderer ho. 81.00; J. N. Christen
fen 82.00; Robert Knudfvm Olga Knudsen hv. 50c.. ITO
Krumme N. Dak» Betbania Mah.: Peter Christiansen
82.75, Martin Pein-sen, Fted Jahr-few H. D. Haufen
bo. 82.()0, Leim-eure Jesfen 82·25, sahn A. Rohe, Jst
gen Haufen, Idolph Haufen, Peter H. Haufen, Christ
Christianfem J. Haufen, Oscar Petri-sen, Jakob Peter
sen, Adolph Aas-nassen ho. 81.00, P. T. Petktfen 85 Eis-w
Tilfammen QÆJZ
Plain Nebr» den 30. Okt. l913.
Otto dass-h
l MI. f. d. for. d. w.-cuth. M i II
Tll stets-Muth
Nebraska steh-.
Fjr kvitteret for s141.88. Lindsay, Nebr» Icme
JAWT Pottet, Nest-» St. Peter- Mgh. ZWEI- Davey, M»
Marias-eben ALLE Ver-ma, Nebr» Bethauia Mal-. WHAT
cotdova, Nebr» Vor erlfers Mal-. MADE W, Mk» so
ihania Ugh. 810200 Stahlehutft, Reh-» Vor Ws III.
III-IT Ulme sssaoä