Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 05, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
»Den fri Stole-E Mtde i Fre
ticia. Foteningcn »Den frie Stole«
aiholdt forleden et start offentligt
Mode i Fredericia, hvoc der iflg.
»Er-. TgbL saldt Inange vægtige
Ord, der kastede et gtelt Lys over
de Vilkaar, Religionstmdekvisniw
gen i Folceikolcn er undcrkaftet.
Saaledes udtalte den fskste Ta
ler, Provft Ost-ziehe i Herning, bl.
endet:
Minister-few Evak til Laster Os
vald Rasmugsen gaar ud paa, at
en Zolkeskolclasrer can være adeli
iok Folketirkem naar der blot er
Krcefter not til at besorge Religioss
undervisningen — Konfekvensen
heraf er, at der i Folkeskolen san
undervifes i Naturhistorie og Geo
grosi poa en fandan Monde, at der
jagen Plnds bliver for Guts, og
Mistettdommen tun direkte modars
beides. Ligefaa i Historieundewiss
-ningen. — Kristne Forkrldke kan
ikke med god Smnvittighed finde
fig i, at dereiJ Vorn foar en saodan
lltidervigcii1m. Velhavende Jota-s
dre can qanfke vist holde en Hule
rer ellet fætte deres Born i en pri
vat Stole, men de ubemidlede For
celdre er nødte til at denytte den
offentliae Stole. Her er en glomde
Uketfckrdiabed, og vi er nødte til
at finde en lldvej. .
f
En fanden er »den frie Stole-«
Dei vil sink, at Skoleveimene følsl
get Bat-net Lileninqen can llnkaøs
teiti ved følaende Tonleelszperinnsni I
Lad os antnqe, nt et tBarns linder
vlsnina i den oifzsntliae Stole lo-I
stek Komnmneu 0 Kr. narliq Sau
lkal Komnnmen betale de 50 Kr
til den Elole, soin Formldrene vasl
get til deres Vani. enten den er
kkiiteliq eller fritmnleriss.
Den sorinldenmkmtille Tvmmss
stole er ieq Modstander nf linedens
jezi derimod lnn acm med lil adllil
link andre Kinn of Socinldemolms
terne). Slolenmnden Nilli Nas
mnessen link fault
»Nun Sinken indføter den len
fessionslsle Stole-, fordi den anlet
den for den bedile, lan man ille
dense, at Stolen vil give Tilllndl
til de Jota-Idee der vil have del-ekl·
Vom undervilte knnfeslimieli«, ldei
vil vealtill ialt fixie: i leisteliq
Aand).
Jn, til Veoarmnmei list-er ermit
li,1. at det ital forlmdes ni eveeile
private lieisieliqel Skalen lelv om
Forasldkeiie lielt nil betale dem.
Provlt Optische llnitede med at
fixie: En kraitiq fki Stole vil mer«
en Sikketbedsventil til at bevakeZ
den daulle Follellole og en Tilllyni
delle for Follefkolen til at virke laa
godt lom muligt.
Derefter tolle Foreningens For
mand, Sogneprasst A. Menge-, lom
mindede om Johan Ottolens lldias
lelle poa Niasdaqen under Behand
linaen as Follelloleloven as 1903:
,,Vi stilet niod en nn Stole paa«
hnmanistifk Griindlagl« Lasg Mast-les
lil disfe Ord, der betyder en Skoles
uden Misiendom z
i
«
i
l
i
i
l
i
Eaa damit-de vj Futenin »den!
srt Stole«. Vor Taufe cr: Lasten-n
ssnl lmms Lile til at undcrvjfls tin-di
fm Lin-l, Elolcsn fkol illts blos qive
Knudslalusr ou Fa-rdiglnsdrr, lnm
den slnl ledc Bahn-ne lusn intod det,!
sont er Liucst og Lollcsil Nu ist dek
fokllolligcs Anllurlscr out, lwad der
er Vejcn til Livct og Lyllcsn. Der
for maq alle Forcrldre have Achang
til at vælqc en Skale, som stemmer
« med del-es Ovctbevisninq.
Dei et bolejliq Tid at slaa til
Lyd for dislcs Ting nu of 2 Grun
de
l) Der tales om en Grundlov,
hvor Privilegierne ssal asslasch
Man nu er dct et Privilegium fort
de velhavendc at faa dere- Vsrn
undervift l den Netnlng, fom del
unser for den rette. Det Privilegium»
bar email-IT ille vcd, at alle tvinsJ
gos, men ded, at alle sank Fklbeds
2) Et ngsr af Forholdet mel-;
lrm Stat og Kirle loteftqar. Saa
kommst Stoleus Stilllng asdveni
digvis paa Dagsordenm »
Deklom Mrken stilles fra Staten,
vil den Stat, der bliver tilbage,
lkle blive en indifferent Stat, men
en hedenst Stat. Do den vll l Sko
len lndfjre Udviklingitanlen Eve
1uttonitanku0 ikke blot i Naturhls
steilen, men ogiaa l Religionem ja
l Oplattellen as Kristendommen oq
stiftu- Us
Og den Kriftendocm der faa bli
ver tilbage, duer ingen Ting til
— den kan ikke stelle; thi man kau’
ikke icelie sig fclv, lige iaa lädt iom
man kan laite iig i fin egcn Haar
tap.
Kouqepanet paq Lausclaud. NB·
Bebels-, 21. Oktober-. Kl. 4 i Ef
termiddag ankom Jnspektionsstibct
»Abfalon« med Kotigeparrct om
Bord til Lol)als. Pan Havncplads
sen havde decfamlctsighenved 1000
Menncsket, deriblandt Repkæfentans
ter for flcrc Foreninger paa Lange
1and og Honoratiorcs fka Radsp
hing·
Da Skibet lagde til, sang Lo
lmls Sangforcsning »Kom; Chri
stian«. Lungen og Dronningen gis
sttaks i Land, hvorcstcr Wurde-for
ksningcnsz For-stand, Postmester Jen
sen i Trank-kirr, bød Velionmusn oa
over-takti- Tronningen en praatfuld
Bukct lwidc Rose-L Borgmeftchali
tasMiiller i Nudkøbing udbragte et
»Komm! ou Dronningen Wel« der
besinnt-dec- mcd nifoldiao Hut-ra
raub.
Kotigen hilste vaa forikcllige til
ftcdisvasrvndc oa udtoltc sin Tat til
dc msdtc Formringcsr m. fl. for de
rcs Tilftodcvwrelfe.
Derpaa sten Majostasterne op i en
vontende Autoinobil so! ot ksre
til Tarni-last Scot. Jdet Antoniu
bilvn satte siq i Vevwaelse, raubte
Laster Nielsen ns Stoense et Leve
for Majestceterno
Pan Besen fra Lolmls til Tranks
ker bovde der slere Stedek sonilet
sia store Mennesleinasngder, oq ved
Enelnlch Steensqaard oa Nedets
nanrd var ider reist sninlle Ast-eis
vorte.
Ned Jndkokslen til Tranekjasn
hvor der liaeledes var reist en sinnl
Ærespott bsd Provst Sabroe Mase
stcvterne Vellommen oa slnttede med
at ndtale Ansket oin en lmm og Ink
kelia Regerinastid sor Kongen til
Mann sot Fkkdrelnndet
Konaen totlede sor den Venligs
bed, hon oq Dronninqen hat-de
m-dt, liae siden de gis i Land i
Lol)als, oa slnttede med at udtalis
de bedste ØnsIer sor Tranekcet Vi)
oq dens Beiwerk-.
Konaepakret lørte detester til
Slottet. J Aste-n et disk Tasse-L
hvori deltager 34 Personen Ost-I
dag og Torsdag deltager Kongen i
Jagterne
Nndksbing, 22. Oktober Jagten
paa Tranekcet i Dem, lnvori Kon
aen oq Dtonninqen deltoq, beayndte
i Fortniddnq Kl. 9 oq varedcy as
brndt as en Fkolost, der sandt Sted
Kl. l i Fasanaoarden, til Kl. 5 i
Estermiddaa. Jagtudbyttet var stott.
Kongen alone bar nedlagt 174 Sti.
Bildt.
J Taslet i Astcn paa Trank-kast
Slot deltog soruden antselskabet
enkelte as Eqnens Honoriitiores.
stirkeindvielfr. Mcllcm Bester
lmmst on smglcs stun- Mosesmrtnm
qtsr i dist indmsstlme Sturm- as
Vondsyitisol Wer :k()---—10 Dust- ou
Gaardo mmot spresdt paa opdmskcdc
Pletttsr tin-klein Hebt-r 011 ztlitisty og
»Am-n« kaldeg ,,?1iodl)us«. Her bot
henvod rt Nur Hund«-do LlIkcnnestcn
Bcsliggcnlnsden cr tin-get (1siidcs-.«-. Du
hat en Vejlasngde paa m Mil ou
deroncr til Kirkc og Købcttirnd.
For on Sness Aar sidcsn Log nu
afdsdc Postor Tannesem Saltun1,
Tankcn op om at faa et Kirtthg
reist i Rodlms, mcn bot var sprft
for en site——fetn Aar siden, at Sa
gen blev tagt-i op.
J Fjor Fotaar blcv Grundstencuw
last, og Sandaq den 19. Okt. blev
den Jillc hygqeligc Kirke indviet as
Biikop Møller. Aalborg.
En privat naadlts Teleqrasstass
tin-. J Anledning af, at en M
aarig Bruders-n af Pastor Baggc i
Asnass ved og i Asnes Pra«stcaaakd,
bar industtct fig m trank-los Mod
taqerftation, bvor han modtagcr
Meddelclfet, sont assondecs f. Ess.
fra Eiffectaaknet, bar Justitsminis
fteriet ved Dtagsholm Virtrkontor
beordtet soketaget en Politiunderi
spgelle for at iaa konstatekct, om der
»hei- et foretaget unget, fom er i
iStrid med Loh-ne·
Spulyllet us sicut-. Revij
vik, 22. Okt. To Fillerbaade er nyi
lig for-liste, en fta Nmkiavik med tre
Mænd og en fra Vesilandet med fi
re Memb
En frygtelig Sturm hat raset her
i Nat og hat anrettet betydeligeØdcs
læggelscr i Bycn og paa- Hunnen.
Er SpititnssForbuv pqq Maria
qer Find. Førerne paa Fiorddanp
perne paa Mariager Fjokd hat hids
til altid haft Tilladclse til at for
bandle Øl og Sodavand til Passa-»
gerernex det var faa bekvemt, at
man lunde Lage fin Pakkcs Smørs
rebrød mcsd og faa sig en Øl til om
Bord. Mcn skønt dette Forbold,
saa vidt vidt-s« ilke or blovct mis
brugt, er dct tm luklodcs Afboldss
lfolkme at san ncdligt Forbud hori
Imod.
Forbudct er nedlngt of Vorwie
itpr Snllinq i Hobro ofter vaori
drinq af Skolcinspcltør Sanft-n oq
den stcdliac Aflmldcsforcning og lmr
vnkt nimm Opfigt. Bands-rot
Finch Zum »Maaacn«, link meddelt
»Don-o Av.«, at Forbudct kim gast
disr i Rindsckiiislum Herreden Sau
fnart Vaodcsne kommt-r udenfor
Zwitsgaards Hagen lmr man Lov til
at sit-lac- vask iaen. Forclsbia. ior
dct varcr forniodcntlig ikko lasnaen
ist« oqicm HisllumsHindftcd idem-disk
ndstcder Forbnd, Tiger Hin Findi.
Mcn Vandførcrne vil doa itke
»den vidms finde sig i donno Jud
skmsnknina i dort-s Jndtcmt Di
vil lade Sagen prøvo for Søs tm .
lmndelsrcttcn Der er on Honier
misftenmiclfe til Stede mellem Vis
vasrterloven on Salovcm tlii denncs
sidfic qivvr fri Nasrring til Skips
vcre oq Liqncndc.
Et lianendc Forbnd er aldria før
lot. Hin Finch slnitcsr sanlodcst
Svømsmaalet om Ilndinlacst bar »
stor kakevidde. Mem t· Els. KL
benlmvnekdampercn faslms Trifft-va
rer bot? Man knn mission ika twns «
kcs fin, at de lmr Lon« imm· cht er
forbudt os.
Kaptajn Kochs Hirmkomsh Kri)
olitsclilalirtsts Stils »Jviutnt«, der
medførte Knutajn Koch oq lmnsts Nei- »
scfasllisty ankam sent Frcdog Astcn
den 17. Ott. til Kaltbrcrndrrilmu
non i Købcnbavih bvor Expcditioi J
neu-:- Komith havde givct Mode for j
at bide Velkonnnen.
Jndcnrigsministcrcn gov saman
Aftcn en Middaa til Aste for Kap
tujn Koch-J Exvcdition
Kongcn modtog Kochs Erpisdition
i sivtliq Andims i Pnlwot paa
Mitteilhaber-» Kotigen tildrlte Dr.
phil. Wem-nor Niddorkorfct af Dan
nebroq, Knotan Koch et Spændv
nie-d Jndfkriftcn .,Jndlmidsifisn
Mis« at basns wo Bnundct ni den
bmn tidliacsris tildrltc For-Umstan
dnille un di- midrc Dvltcmerch W.
Sigukdslon og L. N. Lotsen, For
titsnstmedaillcn i Solv, forfyncst med
dot Lamme Spnindc
Festen fot GrmilandsExpeditios
nen. Til Ækc for de hjcsnwendtis
Tcltagcke i Finptajn Kochs Nrøni
latidLi-Expcdition gav Krigsministei
rcn Aftcncn den 19. Okt. en Fest
siiiddaq, i hvilken deltoq Konscjls
massidentem Udcnrigcs» Jndcnrigcsp,
Forsvatss, Kultus- oq Landbruqss
niinisicskrm Landstliiimcts og Falke
tliingctg Fortmrnd, linivcrsitctots
Nektar-, den tyslc Clmmc d’aifaircs,
Kabinctssekretcrtcn im en Tel Niqu
dagssmasnd m. sl. Jndmriasminis
steten ndbmqtc iin Staal for Kon
aisn og taltis dercftcr for Kaptajn
Koch og bans Kanmustatet Kav
tnin Koch rette-de en Tat fastlig til
Fiomitoon for al Hjaslp ou Støttcc
Tor fulsttcs endnu en long Naskko
Talrm og sent-re paa Aste-non forts
viste Knvtajn Koch Lvsbirdcr.
slvindcvalgetsssiongctcoscn gcns
valgtc pnu ct Mode Essidug For
middoq den 1!). Okt. Landssorbuus
doth Bosttirrlse nusd llndtlmclse af
Fisc. Hulda Petri-sen i Raume-, i
lwisz Sted valgtos Fru Tlmmscn i
chrritslcu Til Mode-steh for tut-sti
Llars Kotigrcs valutes Aalborq.
Fka Grundtvigs Hug, hvor MI
dcst boldtcs bcaav dc ca. 300 Del
tagckc siq til Ehriftiansborq Sini,
hvorfra man i et famlct Optog paa
ca. 70 Automobilcr ksrtis til Nigss
daagbnqninqcsti Her modtoqesKvins
derm- af Jndcnrigsminisker Rode
oq Folkctliingrts Formand Pedcrs
scnanfkov, hvilkcn fidfte, efter at
m- var platt-rede i Follctbingsfalm
zbød Velkommm livorpcm Juden
Hriqsministerem bilst med fiasrkt Vi
sfnld, qov en Skildtina of Salens
Judrcstninq samt Ninsdaarns For
rrtninqsgang. Man bmkw sig der
vaa gennem Vygninacns øvriqe
Sale oq Udvalsværcslfet.
Statt Legt-t. Proprietasr L. E.
Necberg paa Ftedcriksberg bar i
Fslae »Socialdemokraten« fornylin
oprcsttct et Legat, der forudcn en
Leqatkapital paa ca. 500,000 Kr.
omfatter Eiendommen Ludviqs
Minde i Allegadc paa Frcdcrikss
bera. Naar Propkietasr Mel-end
band custru og et tredie Medlem of
Familien er afqaaet ved Ost-en
skal cimdommeus Jahre mal-mes
iaaledes at der blivek 5 Lejligheder
og en Portnerbolig. Lejlighederne
skal tjcne til Fribolig for ftørre
Landmænd, for hvem dvt er gaaet
ticbagc, der-es Enkrr eller ugifte Du-.
tre. Legatkapitalens Reuter skal an
vendes til Legater for Folc, som bar
Fribolig i den gmnlc Guard, og
hvcr Legatportion bliver paa indtil
500 Kr. Endvidcre kan ogsaa træns
igende Haandværksntcstrr, deres En
kisr og ugifte Tøtre sau chatcr,
for saa vidt de hor bocst paa Frcdei
riksberg mindst 20 Aar.
Et Mindest-instit Werte-minde,
m. Oktbr. Ved KikkcnborgsBroen
nord for Kjrrteminde By er i Gaar
reist on 31,-«z Alt-n høj Granitfteth
sum med fomvldto Vogstcchr for
twllcr. at her gik den Jl. Oktober
1659 de forcsnedc Danfke og Hol
lasndere under Henkik Vjelke og
Ruyter i Land ou fordre-v under
Feltnmrskal Hans Schacksis Auf-r
fcsl de fiendtlige Treppe-r im chrtes
minde.
Den smukke Sten er flasnket af
Kammerbvrre JueL Hverriime men
iøvtiat fknldes Mindesinwrket gan
sle Voramefter v. Wnliil), der aens
nein flere Aar hat nasret den Tanke
at reife et saadant Miiidesniasrke,
inden lian forlader Vnen Den
aanile Votgmefter liar derfor ladet
Pladfen indbegne oa beplante, link
sont lmn endvidere for eane Penge
liar ladet Mindestenen anbringe oa
for-inne med Jndfkriit
Mund- og Klovftmr. J Anlehnun
at af der af VeterinasrfysilnS er kon
stateret Mund- oci Kloosnae i Ve
fastniimen paa Soanefoaed Fr. Jen
seit-I lksaard i Menstrnp tied Nil-ft
ned, bar Politimefteren i Holsteins·
bot-a Virk ladet lnsle Nein-minnen
nedflaa, liaesom der er beordret lo
lal Afspasrrinq as Menftrnp Vn med
lldilnttemaarde.
Dust-sinnt Landstinasniand Mad
ieanidaL der i den sidjte Tid hat
liaget sog af Lunaelnstasndelfe i sit
Ojem i Tarni, er Kl. 1,35 Ratten
til 19. Okt. afgaaet ved Dødem 78
Aar al. Familien, nied Undtagelse
ai en Zen, Direktor Madfenislliygi
dal i London, var til Ztede i Ends
ofeblikket
Den aidøde toa Liererekgamen i
Naan 1855, var ira 1862 til ist«-Z
Laster i MiiadaL lilev i 1882 nalat
ind i Landgtinqet liar tnlsret Med—
lein ai Toldkonnnistsiioneih tre Jerni
lmnelonnnissioner og Fnrsparsloms
uns-sinnen beklirdte Stillingen fom
Etatsrevifor 1895 -1912 oa var
Medlem af Nigsretten ffra t903)
oa af Toldraadet isra 1010). —
Nodstiforvalter paa ,,(55ainn1elløge
aaard«, Cand. jur. Chr. Kramp,
er den ist« Okt asnaaet tsed Dsdem
52 Aar al.
—- Endvidere er Botameiter W.
N. von Wulich i Feertetninde samme
Dag aigaaet ved Jeden i en Alder
af godt 71 Aar.
Vorgmesteren bestrebt-s Embedet
i Kerteminde siden 1890 og bar i
de fotlsbne 23 Aar ndført et stort
Arbeide for Sparekassevæsenet paa
Fon. Han var R. ai Dbg. og Dbm
« Ihr-. Dampfkibsfstcr C. H.
VierinaiPetersen er i Folge »B. T.«
afaaaet ved Dsden efter lasngere
Tids tiltaaende Enageliqbed, 74
Aar al.
Sin unq witmint paa Freqatten
,,Jt)lland« deltoq VieringsPeterfen
i Lampen ved Helauland og liasdres
des efter Krisen med Dannebroaizi
ordenenss ?!tidderlurk. Den afdøde
var vistnok den sidstlevende af Of
ficekekne paa ,,Jylland«.
J en lang Narrka syst-te lnsn
dort-just storc »Es-w under cnqelsk
Rlng, og han www-de gcnnent diessr
Aar den dunste Smnandcsstunds
lnsdste Traditionen Under Dunste
ligc For-hold lmmns han bl. a. i
1883 on for de inmlidcndc Monthnes
qrincrc besinnt Kornladning til An
tivari. hvorfor han belømusdes mcd
Daniloordenen Sinc- fidste cheaar
tilbragte han herhnsmme
—- Odcnsc, 15. Oktober. Dristss
inspcctør vcd De dnnfke Cikoricfas
brikcrs Tørrekicc on Leder af Hinl
lcsc Eikorictørrcri ved Odeufe V.
Jacobfen er efter ist kortere Sygcs
lcic i Gaar afaaatst vcd Dødcn pao
tsn Klinik i Ksbenlinvn. Den afdss
de, der omtrcnt i on Menmsskisaldor
lmvde vwret knytttst til Odense, var
nur-got afl)oldt. Onn bar stistct flcre
Lea-ster- bl. a. til Fordol for Fri
mnicrlogen i Ohr-nie
— Fhv. Voghandtek now i
Staat-Ue er den 15. Okt. dør, 81
Aar sammt-L Han var Medlem as
Ligningskommissionm og hat-de des
nden flere andre kommunale oq an
dre Tillidshverv.
Grundton-Sagen Mbenbavm 22.
Oktober. Fristen for Jndgivelfe as
Ændringsfotllag til Grundlovsfors
siaqet var af Hv. Pipet Iom For
mand for Landthingsudvalget M i
Dag, men endnu i Listen er der ikke
indleveret noget Forslag til ham, og
eftek Forlydende vil der heller ikke
fremkomme noget i den ncrwnefte
Tit-.
Saalænge Grundlovsfagen dag
lig er Genitand for Debat i Falke
tl)inget, synes der da heller ikke at
være Grund for Landsthinget til
at stemfkynde Sagen, og nthd
valgsmøde ventes da heller ikke af
l)oldt foreløbig
H—r. i ,,Jyll. Pft.«
Aufl-us Bancgnardsfothold. Aar
hus Byraad vedtog i Mode Afte
nen den 16. Ott. at indscnde et An
dragcnde til Ministeriet for oft-Int
lige Arbejdcr onl, at der snareft mu
ligt ma blivc taget sut paa on til
fkedsstillcnde Ordning af Aarhu6»
Bancgaardsforbold, som for nylig
af Atencsmldirektør Ambt betegnedes
sont de flettcftc i Danmark. For 13
Aar sidon tilfkødede Byraadet States
lmncrncs 290,000 Kv.-Alen Jord i
Møllccngen samt 30,000 Kr. kon
tant til en Flytning af Godsbaness
gaarden, fom den Gang betegnedes
sont paotrængende nødvendig
Eu stor Fccllcsgrav. Der er for
lcdcn udbrudt Mund- og Klovsygc
i Menstrup, og Professor Bang be
ordrede strals Bcsætningen ncds
slaaet.
Forleden Aste-n blev 8 Mund fat
til ot grave en Grav paa en af
Gaardcns Markt-r, og næfte Morgen
var man i Følge »Na-im Tid.« pa
rat til at slaa Bcfwtningcn kred.
Kreaturcsrne blcv trnkkct hen til
Kanten af Graveu, hvor de blev
studt og fik Haler skaarct over. 29
Kreaturer kom ncd i denne Fasllesi
grav, der var 3 Alen bred, 3 Alcn
dyb og 22 Alt-n lang. Desuden blev
noglc Smaogrise slaact ned, medcsgs
Nisftvn af Guardcns 64 Svin, der
ika fejlcde noget, blov kørt til
Zlagtcrict i Nasstvcsd og slagtet der.
J alt wem-s Tabct ved Bcfcrtnins
ums chslagtning, der betales af
Jtatm at ville andrage ca. 10,000
Kronen
cIIsleonksko
der Endrer
,I
H
spu
.«I II« » r
« IV
(
.:s « ; sys· s.s»-I III-l s
(,---.s«:«« » «s« « s--«-«1..«I,»,
slss I«I-I-h-Is-- »I- « «·- »-II Fu Lust-ru
«;,s « J: « ·
HONOABIU
FKO
sots III-Incl. luiIIelisIs nie Reis-m
dlszssir Xssrnns ' II Misn H » kktsslktu
km« I IIIIIszo 1«I-I I--·lm. t-«« -:I r fut
dlslsnsl «- siIiI«t--I; (1«- H noli-- »F
sctsksicfnlsjssz ·!·- « I« I -, sur-II -1I- MI—
I» Ill llsUsIsr lli c ssIssjli SkuhsloL
III-III l-s- n.s-l.--r II--1i«l lxi-Inf’..-··. d
IsI1.I.- du«-« r I-«:·IIII,- Wust-Inn Ihm
AlIVUhlcl-— « uns-! III-II sc Ie- ek
Isk III-III1««.·.-I- --I .
Mein-II Hishi-must -I.—..- Luu sit-Ufele
fu«-II- Hm »Ich- Ul »I
Yl k.Il-I«lli«sl’«k· Muts-r lstnokbln
F·L- i Ist-L Ists Nil fssr M.0«II·l.
Kuh-hit- «;. Umn: Ums-missi
«1-1«I d'--'»’ ds» fis-( -l··s umlag
VII-; iix Il: »Um U III-justus
(’«II·1·.-l Pl s · z» »
f· M KYlch U»(sT
A« Nutle (·(I.,
Milusmush Ist-·
Its-km Puc
Its-als
- kfäxflstss
VI sendet krlt II Prospektkurt I
kagtfultlo Pskvsk im do stunk
costo sgaol Norm-I og original
Jus-— og Nytsskasliokt til esntswr
som Intiua I0 Unge set-disk 5ss Comp
tok »Um-tratst Pstnlllo .I0umal«
tll Jst-unt 1916 (ls Mannedsk).
lllustkskot ksmllls spukt-II
nelkmnsmsrlswsr Nimm-il i Ist-us IDE
qislhxl Form-It »A; iutlislnsllltsr Fuss-U
lauten Novelle-, »Mit-. Mosis-lieh smle
list-l lot Uns »- Hier-h Anehdousn »..—. -..
Du Aar-sang uk dem- Tldsksin ( r
lls omtrgnc I.0()0 Bogslslar Sk Sud
unclordultjondo l«üknlng. Pot- I»
Gent-s gxcm tll Port» HIU IM-) ril
vl ondvldtsro stmx Sisnilo krit- on »l
drs Akt-gnug at lklxetloh
Vet! lnthvn disk-« :«s s TsJ for Ich-IN
tu Auf l27 Ausnule si l)(- »in-Hap
J I As slistssss FULLan s-« us Honi- su
in·l--lt«-l«l(-n·lu III nunljkilm han«-«
»san« csn nv F--r«-«ssus1—sis ins-, r il«-s
Tusinslts iislk·rr——k—unt(: linzzpp ils-I H
—- xlgcsst til Ist-s V delikt Ins-lacus- l’1"i—«
Fut- LII cis-US csxlns lil Hishi AL-»
slsfm vil H tsnslvlchsssn Sinn-, gis-Uh- t«
til-In- Aunxunxp sit lilmhm
»l’ll(’;c« til-I isg lsjnnskm p:«—s-—-- Mitm
«l·fllm(l sur l Anku. nimlPs:--tnss1.7ls(s,
»Ei! Kurs-sings-. uns-I Pisa-Hist — sit-.
Ponqo has-lass South l bl. Usili k. ru,
Dichter lsrev eile-r U. S. Frist-.
stmrf thust-. llöj Kaki-heimst
C . Romas-on Publishias Cum-um«
720 so. M- st., Mintscspolis. Minn.
thun viarsatisssssz
W sssvwxs .--W MLW
s vs s vvvvv
r
skscscchuqua a » » .- -. -- « -..... .- » -. «-.. « .. » .- » » .. .- -. « »
Ltrs ncdcnstnaeudc Tilbnd.
For at interessere saa mange sum muligt i Arbejdet for Ud
bredelse as Samfnndets Binde bar vi besluttet for Nov. og Dek.
Maaned i Aar at gøre følgende Tilbud:
l. Enliuer tiltrasdende Holder, der betaler for et Aar i For
slud, faar Vladet frit til Nytaar.
2 Aliuimentsainlere faar soni Prwmie for lwer Dollar as
nut Abonnenient paa sanitlige Simifimdets Blade, Vøger efter eget
Balg im vore Fortegnelser til en Vasrdi af 50 Ets.
Z. For hver Sisllj.0(), der indsendes for nye Holdere til Wade
ne, faar Samleren en etstra Prasinicz til Værdi af 81.00· Altiaa
Boger til en Vrerdi af 8600 for 81000 i Abonnement.
Det er at liaabe, at mangen rundt om i Menigl)ede:ne vil be
nytte sig af dette ydcrst liberale Tilbud til at fkaffe sig en For
gelse til sit Bibliotet uden eget Udlæg, og samtidig yde vor Vlads
virksomlied en vmrdifnld Støtte.
Ligeledes give-s ned dettcs Tilbud en ndmærket Anledning for
Ungdomssoreninger o. l. til at faa grundet eller for-get Biblioteker
nden tontmit Ildqist Naar en Forening tager sig alvorligt af
Sagen vil det i de sleste Menigheder være en forholdsvis let Sag
at flasse et betydeligt Antal nye Holdere
Huf« Tilbudet gcelder alle Samfundets
Blade —- »Danskeren«, »Kirkebladet«, »Es-»ne
blade« og ,,De Unges Blad«.
N. B. Vi bar endnu nogle saa tilbage af de fortrinlige
»Alumimun Tealettles«, soin vi brugte til Prcemier i Fjor. Sau
lasnge de vorer, saas en af dem frit tilfendt for 3 ny Holdere til
«Danskeren« eller for 8450 Abonnement paa famtlige Blinde
Danifh Luther-an Publ. Optisc,
Blair, Nebr.
DANA c0LLEGE
Tilbydek Undekvisnjng i kjilgende Kur-us
l’lI0-8BM.: Braut-ist og tot-beredet- tjl Adgsng til Trisjtttjs
semiosrinm
NORMAl-: Hu- Ret til at Udstede state Certiücsteh Hm und
second Sude-.
ACADEMY: Armut-ist- Puld Anerkendelso kok Arbsjdst It
vcs ved Miete skoler.
PORUBTNlNGz Bogføring og Steuogrsfl (Grogg System If
stedognü).
MUS!1(: Klavier-, Orgel, Violin. Statt.
Deutung i Forskud per Termin. Pot- Efterssrotekmjgsn
9 Ug» 840.50. skrjv after ayt Katalog til
DÄNA c0LLE6E,
BLÄIRsp NBBRÄSKA.
Vore nyc Bibler.
Da vi i lang Tid bar sølt Savnct as merk Praktiskc Jndbins
dinacr paa de alntindelige Hur biblcr og Konsirmandbibler, sik vi
for en Tid tilbage trussct Aftale mcsd et Firma i Udlandet om at
indbinde et Parti dauskc Biblor specielt sor os. Sendingcn er nu
ankommt-n, og vi kan dcrsor nu sorudm de i vor regnlcvrc Bibel
sortmnclsr opsørtc Biblesr, tilbydo cig dortil swklig anbcsalc sølgende
Imc Nimm-:
.(’r. Ni— :«l. Almindolig sw. storskilot Husbibcl i stærk, bøieligt
Clmarin med Nuldsnit oa runde Osørncst Pris M.00.
Nr. 2-1—-—A. Den alnciudeligcl Konfirmandbibel i Lommesormat.
Zweit-l Jndbindina i sjnt, bøjoligt Clmgrin med Guldsnit.
Pris 81.40.
Nr. 24— B. Sanmus sum Nr. 24——A. men nusd runde Oft-mer«
Pris Pj.60.
Alle bis-fis Vibler er as disk danske Vibclsrlskabss lldgaver, og
mcd drt m) Testamcntc i m) Overscrttcslse.
Ten. der bar set disso Viblcr. vil vaer cnia ntcsd os i, at de
saskligt caner sig til Garn-bogen
Danisls Luther-an Publ. Hause.
En ny Bog
»Hm-cui Getuiuser«
ti triftelise Fikttklliusek
Ved Paitor L. Jenseit, Anfkiih Uebr.
Bogen et paq 138 Sidet i almindelist Bock-kamt Des et
ttykt med uye latinske Typer paa gebt Papir II W i
tiltqtendcs Form, indbundet i net og solidt Shirtinqu. Jus-n
as Horte-Masern hat« iaa vidt vi ch, fsk vætet ttykt m M.
De einer sis soktrinligt til Oplæsninq ved Sammkunstrk es s
die-matt es Bogen vil viere en wie-de Ia Wust-mai case
bude til unse og cldrr.
Iris-n ek enkeltvis 50 Ets. nett-, s cis. for tust-, Z Its.
for O2.00. Pan sttkke Patttet fett-still M.
sta- i dort Udfals under Unksmtdet eller direkte fta
Dauisi Luther-s stilifsiq posse,
Und-, sei-.