Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 05, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Werks-fortt, Eo. Taf.
Dei et lustw- scdcm at »Anme
rcn«5 Lnsfesrr ljar lwrt fm pur lilhl
By Dämonen ntnltqnurstnjust-tu
Gang, og vi lmr san lmult mud
det, VI sinl llskih sua Ui Uftc llkc
fnar Tid til dot, der ogsaa durde
Mch
Junidlcttid lmk vt for nulig hast
Fest i Bett-Mord og del en stok
Fest, fom m illc not lau tolle Nnd
for. Som Folge us Mcsniqlusdrns
Bei-ist hat vi txt-mu- jndjrt, at vor
Wage-Weh aman Kirlcs var for
lilch Mm sim i Roman-: lcdcdulsbud
det hole-des for os, at der blrv
Enighed out at lnmqe en no ou flac
re Wirst-, og Mcnigheden tog Muts-.
fat vaa Aklusjdcsi. og den :.«. Mai
ncdlagde Postle Knudsen Grund
strncsn ttl »Na-latet dansfis vix-lallt
Kitte« i Vercsfcnd Kiesen, der er
ca. 70X36 Fad, blev iaa fulds
endl, under Vor danskc Bquester
W. Thompfcns kundqu Hat-nd, ef
ter en Tegning of Mk. Anton Hor
mcmsem en as vor Mcniabcds ungl
Uænd Soavcl Tmninqpn som lldi
fttelfeu er belebt-T at bot tjcnck
disfe Mit-nd til Æko —
Htjtidsdagen kom saa den 12·
Oktober-; vor nye sitt-te syldtcss til
Træagfeh ca. 400 Mcnncsket over
vækede Mtkens Jndvielie Kl· 10,30
tonede Orgelrt as en Vclkomskhili
sen i Msdc Eftck Affungclscn of
en Salme holdt Prof. Lang Jud
vielfegtqlen paa Engelss. Sau lad.
der igen Lovsang til Herren-J Aste-»
for at tolke »Viel-terms Taf til lmnH
hvorfta ql qod Gavi- lommer: Der-;
efter læstes de swdvnnliac Zkrift-»
assnit of Prassterne Knudsm ou
Lang, hvonsftrk Jndliiclsen intens
ges as Sanssundetss For-month Pult
G. B. Christianfcm i den treeniac
Guds Norm Højmcsfcqudsztits-selten
holdtes deteftrr as Postor W. B»
Christiansmx san made-I der est Of
fer, over 100 Dollam pkm Horte-us
Alter-. Menigbedens Prasst bød der-;
efter Vellommen til dcs fromme-de
Pttrfter oq til Mcniahcdms Gas
ster. disk vor kommka i san riat et«
Tal bemde fra Markus, Ja» chnc
oq Vibom, anillirn oq Mreons
stell-, S. Dak. Vi fomcedcs dort-f
ter i Kitkcns Basis-nan book vori
,,flinke« Kvindrr bovde daskket do
lange, nye Bot-de med heilige Not-»
tet as Middaasmad Der bcspiftos
s Hold, over 300 Menncfker. Eftcsk
faa at have hilft paa bvcmndrc oa
famtalt om nyt oq sammelt —-- om
Moor og Gan-men, iamledes vi
attet i sit-ken, somit-des vcd Her-»
renxs Altertuer tmnr Pustur
sumdsen en Prof. Lang dem-me
Terefter kalte sidsnmsmxte. Vi ujorde
ned «Enwer tunc-« et unt men cui-ti—
llusset Forsim lqu nt Wrtasre Mnin
Mist-ins Furt-nnd ns gnde Lllndnnrer
Cndmt en Nmm snutledeisi vi i
mrken til Aste-number lmor der tals
te-? bcmde nun Tunsl on Engelss.
Zagen ou theilen endte inu, ug vi
ais Hiern, enlcner til sit, oa jeg
hunder. used Følelsen as at Herren-k
«011—J ilke bare lmvde vwret snldt
nced Metall-steh men med haus, der
er al Jordens Fulde Jesus , Jun
deres Ven. Jn, sor han var iblandt
os, oq saliqt det Menneske, der lsin
Alten qik hiem ou kunde siqe sont
Johannes-: »Vi saa hans Herlinlped.
en Herliqlped, sum en enbaaren Ssn
lmr den sra sin Faden suld as Nan
de oq as Zaudhed«, og lmn er min,
oa jeg er hang. —
Vi lmvde san Missionsmøde Ugen
iaennem lwer Dag. Prassterne J. P.
Christiansen, J. A. Larseth Carl
Wilhelmsen og Jergild var bos o
oq sorssgte hver med sin Naadegave
at udslrs Sasden og at trcekte Gar
net i Land, og at sorberliqe Her
kens Norm sont Frelser og Forsoi
net, som Helliaqører gq Saliagts
rer. Londoqu den ill. Asslutnings
festen kom, oq vor nye Kirke snlds
fes til sidsle Plads on var syldt
bele Daqem soldt med Menneskes
sitt-le, bestemte sor Himmelem snldt
tilliae med stimme levende Vidnest
burd om bonI, i lwis Norm der
alene er Frelse, snldt med over
bevisende Vidnegbyrd out, at ban
- Jesuin as Nazareth - - oqsaa vil
oa kmt srelse, ja skelse til det oder
ste - - enlwer. sont vil komme til
Mud ved hont.
Zaa er im Fisstdaatsiie immdne,
oa »Ja-den er lagt i Hirt-fernen maats
te dct da virus litt-von en oa aiidcsn
bannt-, tmst oa fya Sjasl til Fde
oa Frcllcs oa faa tilliac liavo det til
Focac, at vi nu, faa mange sin
hom- Hctrvn til, maa staa inldte
med nim- af den trcfoldiqc Kasrligs
lied, der cr ftasrlcrc end Dødtsm
neu-lia: i. Kastligliedcn til Jesus
faa at lian clilcs haft-re end alt ans
dist, 2« Kasklialicdcsn til Vtødrcniy
iaa Vetdisn maa kuniic liaet »Se,
bvor de elskck Umstande 3. Kast
liqhisdcsn til Banden-, de fortabtc,
faa vi allt- iom km fil tkavlt mcd
at lade us brauc- til at brinac dein
tilbage til Jelu Hurdefava Dcrom
beder en singe Tit-net
—-cU.
Nye Btget,
Mmeldte as P· S. Vin.
I. In stmle Dag- qs J. Brodes-sein
Det trifteliae Livs Vasllelse oq
Vækst t Nordslesviq ska chyndels
sen as Bridketnenighedens Mission
til benimod Midten as 19. Aarhuns
drehe.
Ktbenhavn 1912 —- i Kommis
sion has Jndke Missions Boghans
del. 567 Sidek med mange Bille
det. Jndbunden 8200
Bogen »Im gamlc Dom-« vil
blive lasst as mango meb Glasdr. iswt
da Madaan som er ssdt i Stadt-r
iylland oq bar Interesse sor kri
stecige Ding. At dissc er set ska
Vrsdrckitkens Standpunkt, er selvi
sskgeltch da Bogens Forsatter ar
hejdek i dens Timeste og er besiass
let as dens Stand. At han bar
kunnet skrive en san stok oq i man-je
Mande- nuktkclig Bog, banger sam
men med, at bet Stand-nd han tit
htkey som Mel sordret as bets
Mtsdlcmmcsr, at de ital nedfkrivc de
nss Sonnen-lob ilasr da laadamm
sont stam- Optaqclse i dest, kommen
de fra andre Samfund, ligolom dets
Arbeit-etc flal site Dagboq over
lderes Vltlfombcd oq indqive flkrvs
Inc- Veretninqer til Samlundets Sty
;relle. Som Fslae heraf er Bri
drelikkcns Arkichr. hvor iaodanne
Vetetninaor er opbcvareL lande
Wuldqrubek for don, der spqu Op
lysnina om amnlc Tidcsr. Noaet
andet er, at den, lom acmr ovrk til
Brsdwlirlen fra f. Eis den lu
therlke Wirst-, natutligvis er tilbsis
elig til at le msrlt paa det Sam
Ilund, han for-laden oq at lom Fsls
lqe detaf hans Stildrinq deraf er
.itke lau lädt enlidia. Oq Andre-·
kirkens Missionæker, der fo oprets
tcde Menlgheder mndt om i Me
niqhederne, var fo naslten nsdte til
tun at finde Hedenlkab udenfor de
res equ lllle Krebs. At en By
lom vælentlig er bygqet paa den
Staat Beretnlnqer, san undgaa
at stildre de klrkellqe For-hold en
sidigt, er næsten met end nagen
kunde vente. Det er jo nassten few
sagt, at Brsdrekirten maa betragte
sig selv som den eneste fande Kirke
paa Jorden, og at den sirrlig i asls
dre Tage vor ikke langt fra det,
er der Vidnesbyrd nok om. Men
viit er det, at disk er udrettet sterbe
leLi meget godt for Clliidz Nige i de
isnkelte Sjwle og pan de fisrslelligste
Ztisde netop ved dette lille Sinn
sinnt-, trods dets Ensidiglnsd og Zust
isgisnbeden for ikke at siqu Sirt-lieder
VUHHL vi lier lmr imsd iit gen-,
lmudler um Vkødreiirtcnzs LIciIiiun
i Zlesoig og det fydlige Jyllmid el
ler, for at bruge et more mode-rni
ildthk, i dens- indre Mission. Tean
sitt-su- 52 Zidek Hinei- en fort Oper
sigt over derislikkens Lprindelse.
Zide 53 s-7Fd findt-I en Ovisrsigt
over Fort)uldene, siisrlig de krimin
si-, i.:1«’ordsle—:svig i det lsde Aar
lnmdrede Zide 80—517, Bogens
Hutieddcb beketter om det nandelii
de oq kikkeliae Liv i « Sugne i
Illordflecivig fra ca. 1730 til beni
niod Niitideå
Dei er i Virleliglieden en Ums
sleszsvigsk Kirkeljisiorie, her er ai
net, fm Sonn til Sogn og By eftek
By- Nnvnene pan de Prcrfter, der
link virlet i Evmiene, er tut-Unte, ou
derecs Virkfouiljed er hinsinken-L
likieledes er Raviiene paa de Mcrnd
oq Kviiidety sont sluttede fiq til
Vrødremenigljedens Kredit-, anfer
te, oq illi· sjaslden llddmg af del-es
Omwkkelsissliistoriiy tit isndoq tem
mislig udfnrliae Lin im ille ta
qer tin-get feil, kan der ved Hjaslp
af denne Voq qioes en temmelig
fnldftasudiq Priisstelifte for de nasvns
te M Sonne samt Prcrsiisrnes Stil
ling til Brødrekirken Liaeledes er
der mrvnt en Masimde Stolelcerere
Da ilke faa interessante Træk af
det sociale Liv pna de fokftellige
Eane findes nasvnte
Zom sagt, Bogen vil i Saskdelc-s
ned vasre as Interesse for alle, sont
er født i Nordslesvig eller Slesvig
i det Hele helt ned til Dannevirke
og helt op mod Nibe og Kolding.
Da jeg antager. at den vil finde
nmnge Købcre blandt saadanne ogs
saa her i Amerika. For derer
Zkyld fkal jeg her ans-re Navncne
nun de Sonn-n sont findes skildrede
i Voqent Haderslev og Anstrttp,
IEteppinm Christiansfeld, thrftrnp,
;ij-lstr11p, Heils, Zauber-Pferd Von
Yfild og Dalleg US Sider), Vilstknp
ou Hoptrup (11 Jider), Hannnelev
on Vedsted, Skrndftrnp, Beston
Tit-Island on Toftlnnd, Mustwa
Gram oq Æfter Linnet, Heirup og
.Arkild, Spnndet, Vodder, Hoiddris.1,
Nester Vedfted og Nefsby, Scasrbash
Nive, Vrønsri og Mjolden, Tenden
oq Abild, Msneltønder. Dnlek on
Einncerlev, Len Eylt, Vallnnh
Rad-T Nandrnp oq .djc-rpsted, BLI
lig on Ennncklev, Vredch Teftrnty
ZIksrkeltmnnn Lwnntklosten Oøjfb
Nanftetx Jordkjcrr, Tinale11, Uge ou
Vjoldenm Guttat og Binde-nah
Ladelnnd ou Mem-le Sonder- W
mnn, Hnmtrnxh Vordelmn, Oven«
toft oq WangssbøL Brodeknp och1-k.
Aalnsnkan un KappeL Anat-L Lsit,
Hellwad oq Egvad, Vedfted, Rinkes
nass- oq Prangen Flensvorg, Han
deoed, Adelby on Saum- Sonder
bera, Len Als, DybbøL Soltkup i
Sundeved, Uldcrnp i Sundeved.
Zorn man fer, er her mer end
44 Sogne nasvnt, snarete det dobs
belte AntaL ch ncaa dersor til
føie, at Beretninaen om den er delt
i « Afsnit. Der vil sich-et nasrcs
umnae lnsr i Landm, sont vil finde
gmsclc Bekendtc blandt de nmngkn
lwici Nonne findes- nasvnte i Vo
msm og sum tnl Hin-des Vcd at min
desJ out gamle Tuge- og fcndte Ste
dck og Person«-. De fltsstc Bille
dcr, sont finde-s i Vom-n er as Br
dnskirkcns bcskondte Masnd og Ste
der. Dom-den finde-Z disk Billodcr
af Tondcr Scot, Trøjbokg Slots
ruin, Pastor Ulrik Scchman Boc
sesn, Kirkon i Lygumklosnsr. Slottet
i Bkundlund, Broager Kiste-, Du
bcrg Stat, Ssndekborg, Kong Chri
stian U. fom Fange i Ssnderborq
Scot, Auguftenbom Scot.
Nu noget ocn det, sont ikke fin
des nasvnt i Bogen og iom er be
tcgnendc for det Samfund, den re
prwicntcrcr. Den fortasller ont
Inange Kompe. Mrn i den Did
den siildror og i den LandsdeL dcns
Stildkinqer fasrliq omfattcr. hat der
snnden to soare masrkeliac Kompe
Sted, bvoki et Title Falk kasmpesch
mod Ovemäagten for sit Spren
Nationalitet oq nationalc Ære on
Ret, Mian der er kendt i Histo
rie-n under Navnemn den ist-sti- oq
anden flesvigske Ast-M At dissv
Kampe hat hast den allerstsrste
Jndfl delle ogfaq paa de Iirkclige
«og stetige For-hold i Ssndcrfvls
land, kqn Inn den blinde ville nægs
;te. Og at der indtil denne Doq
foreqaar en of de markeligfte na
tionale Kompe, san allemindst den
der felv levet og virker der, være
uvidende om. Bogen undgaar med
Flid at tale om disse mastkeliqe
Kanipei At den skulde gøre dem
til Wustand sor sasrlig Onctale, er
en hol nndcn Sag. Mcn at Bro
drckirkrn, baade direkte og særlig
indirektc hat arbcjdet sok Tyskhci
disnci Frennne i Snnderjylland, or
dissnnsrro en Kendssgorning. Dcst
imsnzusr samtnen nitsd baudr VrøY
driskirkisns tnske Onkiiidelse, instit-!
den-:- sornyedv Skikkrlso anqnans
imnt incd dian csnsidixus Anstmqtninq
us siriznsn sont now-L on lnrisnsn
iin hin imm- nonon Tcsl i.
Zislucg Bogen vidnm ikke biot
nisd sin Tnnkcgi1na, tin-n unsaa vcsd
sit »Hika at donI Forsnttct or
mit ug at sinnt lmn tun baadc
tnlu og skrioc Dnnsk, san er okst
lnnn alligvvel ist insmnicd ZProg,
on ut lmn linr tasnkt nun Tusk, in
drn han skrev ncm Dunst At ans-km
Ekisisiiisilisr bei-paid unser im inwi
lisrtid for overflødint Kinn sful jm
benuter nt dist san-tin tnshs sont
tin-r grelt stem, imnr linn vcd Lin
tnlisn as en Papst altid scrtter P.
formt drum-s Nat-U. Tot cr det tyskts
»Pfarrisr«, sont lnsr snillcr Initiat
tisnsn ist Pnds, sont csn dmis Lasset
ifkis bar let ved at sorstna.
Mr.sn trodz alt disttis —« og »Im-,
suni knndc namin er Vom-n ikkts
blut naer at lasse, tin-n i Wan
Liiknnder onlyseiidc, on dist er mit
Onuly at. den nma finde- inanqe Las-·
sier onsna lnsr i Lundist Ton kan
fnas i Daniin Lntliemn Pitblishinq
Sonst-, Plain Nebr» til den ans-me
Pris, 2 Dollars.
Vlaity den 22. Oktober, 191:i.
Korrefptistdqancet
Fta Falntouth, Maine
Esndag den Lis. Oktober havde vi
her i Faltnonth Mitte en lille Høj
tjdeliglnsd Tet var du ZU Aar, si-»
den Menialnsden blen ftiftet her, og
i den Anledning lmvde vi indbudt
Paitor C. Christenfen frn Weftbrout
med fmnt hans Futt, of lwilke deer
Var ikte sna fan, trods det regnede
lnsle Demen· Det er jo nn e1mmn1,
fnadnn, at Falntontb on Westbrook
Folkene knn ikte qodt vasre hinan
den forndenz vi vil gerne Unsre sam
tnen oq dele alt audt med lwerandrIU
da det er note to kcere Prasfter ria
tin Ined paa. Sau linvde vi tilliqe
indbndt en tredie Pmsse Itentlin.
Vaftnk W. Pedersen fm den norsksx
lntberfke Kirke i Portlnnd smn
tun in heller itke qodt nndvienn ou
lmn vil gerne vcrre iblandt os: lmn
er en her Vrnder on nidkker i Her
ten-I Tierlein-, Nnd fte Taf for lnnn
Post PPTtmrelm sendte et Uns
nnfkniImötelmrmn i Bogens Anled
ninn tned L. Kot-. M, Il. Tet er
itte san nnderqut, ont Pnftdr Thore
lnysrs Junker Her en an til Fnl
month enqmm intellem ined Von til
Nnd unt bank- Velfiqnelfe over de
Falk, sont nun under Ven, on Inøf
sonnneliqt Arbejde bar fortnndthds
er for, da det skal siqu ber, Nnd
til Æke oq Punka Thore-by tilTrøst
nt dette Arbejde bar ikke nasret for
qnsness, det er treliaen blenet fort
fnt as de to esterfølqende Priester
nij Gnd give-« Vcekst
Misn dot nur jo Mødot jm skuld(I
sortasllcs lidt unt. Vi Imde Mildt
.W. 1«, TI- uu Kl. 7,fk(), Postul
Jmsrscsn Umsdikodts om Forttciddnmsn
over Tom-ni- Lsnmmcliunk um Etat
tonirs Mont, m dvnslksdcs fuskliq 1nsd,
at ksftcsrfom Nnd bode unstet and
inmd oH imsmnsm de 20 Aur. san
lum Im bavch m lillts Flok as tko
euch Mir-nd km Kvindksn Mkd dist
da kundc fiaris om dom, at fon
Ekattons Mssnt bar Krisen-us Ville
de ou Ovcsrfkrist at vi altid month
basre vor Fremer Oderskrift ou Vil
lode, saa at mhver kan fe, hvem vi
Alb-ten on Ovcrfkriften loder: Vi
elfkck dani, for-di han elskede os
føtst, oq Villodrts Trask vil da nøds
vendigvis blivc Kærliahed, den Kask
liabed, som ikkis spat-r sit egoi, mm
fon- Kristi Tit-nen- spqkr at dragcs
andre- bcn til Horn-n Ja gid vi rig
tia kunde sorsum den Kunst at dram
andre ind i Fadrefolden under den
auch Hut-des Bevogtnina: thi ban
lmr omforg for Zum-one Kl. 3 Ef
termiddaa bavdv vi Kirkrn fuld af
Mcntwskrk, lnmr Paftor Pvdcrspn
vrasdikode først over 1 Kot-. Z, 10’
fla· Grundvoldm fom er Jesus
Kristus, oa bnn laade fasrlia Væat
dau, at naar vi bygaer paa dennc
Mkundvold, vi da ikke bruqer den
Staas Vygninasmateriale, fom Jl-»
den vil fortaer — thi al vor Ger-»
ninq fkal pruni-s —- mcsn at vi Ema-;
nor med den Slaas, som Jldcn ren
scr, mon ikke Inn fortære. Sau bli
ver vor Gernan saft, og vi bliver
frelste oq erholder Naadelsnnm
Dcrcftrr fortsatte Pastor Thristeasen
og stadfæstede digle Sandhedek mcd
sit klare innesbyrd om Kristi Kast
lighed, fom kalder paa hver ener
af os, beder om at komme til Je
fus og i Trer tilegne os hans For
tjeneste.
Om Aftonon prasdikede Paftor
Christi-usw først Pcm Dansk oq Pa-;
stor Pcsdcrspn paa Engelss, lwonssmss
Pnftor Jmskscn sluttcsdts. Hvur isr dxm
sundamus XVI-oder pessima-Mk lmor
Horn-n rigtig øfcr nd til oiks as sjn
rigcs Nimm-, og im trog-r, at Vi um
11mtmts, som riatiq forstod, at Nud
lmvdr vasrct fornndcsrlin and imnd
os- lwr i Jalmoutb i de fvundnc ZU
Arn-, on fom sonder en hjcrtcslig Tal
til Gud, fordi vi er iblandt de Ink
kolige: lad os derfor, lwcr for fin.
den cnkcslth og med l)verandre, sigis
Nnd oq Feder-en Tnk i vor Horte-:
chu Krifti Novn.
sonnt-d sonder vi san en Hilfcn
til Vrødrc og Søftre i vort Zum
fund: fkønt vi ika kvnder binnndcm
san qlwdcss vi alligevel i Lmnbct
til dct ftoro Møch lwor vi umangw
fknl samch. Tor bor olliqemsl m
Lasnuspl i ctlwert Wild-I Varus Hier
te oftrr den Tid, da vi flnl altid
vaer Inn-Z Herren oq iblandt do srcl
sto, i dvt ftoro Samfund, lwor demn
Vcsrdcsn iklo mier fknl bodrøvc eilt-r
beimer Gnds Falk. Dorf-w Vildts im
norm- lmve Lan til at miudc oder
om, kaer Vrødrc og Søstrm Sau
flittia Jattsftindsksinødvrtuh lmor J
lmr, tcm altid Del i Moniqlnsdcsuiji
Oplommelscsinødcr: tbi im nod as
Erim-ina, at dvt or nødvcndiat: tbi
der-sont Lnsten der-til tobt-B, fcm lii
der man Stabe oa Licht dor. Lad
os winni- drt annilo Mennkskv i os,
san dct nv Monmka sum er slnbt
ksfttsr Gut-, lau lmve Frile til nt
Wkso en luslliq Vwkft i Horn-n.
A. Mads(-n.
Fckndalc, Cal.
Tot-Idan den Its. Oktober nnkons
Pnftor Niolsms Inder og Søftor
lnsrtil fm Ja» for at tilbrinao i tust
Inindsto Vintcron Ins-. Da det timho
Var Pastor Niclfon oq HuftrnsVryls
lnpcdaq den Is. Oktober-, bavdcs
Meniglnsdon ormnacsrrt on lillc Fest
liglnsd —— Dom-rasselka — i Wirken-:
Sal. Eiter at For-umnan bovde
lnsdt do to stumm-de- Vollkommen
on ønskot Vork- Pmsfnsfolk til Lnkkts
paa der n-: lelnpcsdam takkksdc Pa
stuk Jciolfcsn pna fin ou Hnsmtss
ano i Mem-lim- oq varnns Ord.
Tisreftvr blev der snnqet ct Pai
Znimc, lnmrpna Fornmnden over
mkte Prassnssolkoms et fmnkt anvL
til-UmI fm Mrniglnsdrn sum et lillk
Bein-J nun den Volnillic. de nndor
iblandt oc» on nt Velvillicsn oqfan
stmskker siq nd over Tllkcstcialnsdonss
Nmsnsth fik do ist sunlth Bein-J
for, idet der as Wonne-c ndon for
TUccniqlnsdisn litt-n lnsnsdt dem ondnn
on Auskunft-Ue idct tst Var Masnd
nd nun Aftmtsn kont oq tnnsrmkte
Poster Nivlson et lillts Eølv Jinnsls
skrin, sont lmn itnidlksrtid blev un
ntodrt knn at ovcsmivo til sin Du
strn. lnwritnod lmn nok fein nmatth
lnslmldts Jndlioldcst, sont vifus sig
at now W Tollnrsri i Wild. Entn
tidia lslcv der overrnkt Pastnr N. on
snsnk Zang, sum lmn oplassus for
Forsmnlinmsn Prwflefolkeno blcn
giesstsnnliq nlasdoliq overraskot vcd
disttcs nms Vevis for, at de or visd
k1t-slan and Nod iblandt den danka
Befolkninq knsr i Daten, on Pastor
N. ndtaltts, at lmn gekni- vildcs tut-ri
Prasst jkfc alone sur Moniqlwd(s11,
fntn Imr kamst lmnt, tin-n kmsan sur
alle midn- Tunffr lusr: og nt dcstfc
tsr lnsd nt Inffecs for lmm, tror ni
nt dcnno Wun- som i al Hast var
indsmnlkst im nuglo san ancr ndm
sur Monmlusdksth ksr et Innliat Tksun
Wu. VI nil Wulst-, nt den Tid suan
vil kommt-, da Mit-ten nuer km nns
ri- nil snIdtscs nf stif, sum ledor
Im msd Pustur Nitslsmci Neminq
iblnndt o—:—.
Berti-I Wolf.
InlesDkklamntioukk III
Vor irr-die Samlina as udvnlqtc
Jtnkker imsicsndc til Bka vcd Ju
lkstms chster on arrange-rot tiI Frem
Iimslso del-i af mkcsltcy drls afGrup
ist-r as Vorn, fort-Hauer nu oc( kostet
limssom do tidliaorcs Samlingcr 10
Ets. 15 Ekscsmplaror for sum.
Specieslt Tilbuds
Jusledellnnmtiumsr l, L ou II til
smnmm 20 Ets. 7 af Inn-r for Pl.
Dan. Luth. Publ. Haufe
sIIILIIIIIIINb
aller seh-bindende ItBei-blind hvoti De
solv i et ØJMI Its-s Indivan Deko
Mars-s laws M alle Styx-to sei-. VII-des
Icoll ossl Uclbkoäslss over alt. Pol- It
Um vokt Klrleafollt hakt-mit mesck Bla
donps Portrlnli hecl somit-- cis-se sol
en TM spukt-»He M ffIIemTe Miet
Dansk hatt-. Klrltsblsck« .. 30 cts.
Kirke o- Po Ik ........ . .ss Ges.
Bsmeblsdet ............. 40 cts.
Bestll direkt-· its-. Fortisan
P. s. smstlb
san Waqu An» Wes-m M.
Siedet fr- det- beelste ndsøste Not-I Tot-II as steht ist-k
lsvet pss Gott-meld- svissiw ass
kelse. Belisncklest o til
- Bonn-s- ss.25; 30 Pä. gl.50. Prim- Not-alt se sllcl w kö. Imp.
» I 20 P(I. sum- 1mp0ktokedp Ast fka to Fel. o- up til lsc g. M
Nmslc tin-est use-»St. 7 Prin. s und 70c. W stimme-ke- äst
Kwiliusl im inlsl XVI-m starrt- Partitsr end-m MIU -ere. Unst- sIet støkste beklst achtf
nsths nzz »Hm-u- Flslckslsløtlpki l Ame-riska. Alle Or res sende- prumzvt ved Modus-Felsen
nf liestisljis-s·«-n. sen-il PHI sei Money Order eilt-r ke- istnsnst Brot-. p lv Hmlisncs VI
I« »U« Skssl —(’!«1t-s«n-(ls J« DANILLSEN 8400» PRINCE sT., IN EAPOLIS
MiNNLsOf .
lstarck Pianosl
P. A. STÄRCK
sit-mer«
No Money
End-buntes
—ssci-fso
cioa Gust
sncootl —
Loweulet
F u ol oky
Prioos —
II s s i es c
Terms —A
ssvi øg of
I I 00 to
s 2 0 0 —
Fkum Fac
coky Dis-soc
--k-kk
c--C’«50
0 MVS FREE IIIlA WME
We will chit) znu a bssaullsul Stank Man-. «r J» «l.us fru) lrinL jn Fisnr
Lump. Nu susli lind-sinnt loszuntssl All w- ask is Il-«t zuu will silily um«-L usi
«n(l lssst tlsls Nun-s fis-« Im days U, ul lliek esnil »l· llssil ins-H zw« il« 1··-l tin-l it Illi
lijksliicki unt-los, Harten-»Ist lot-· il untl lincsd 1-i.»«-j« s n I) n U, llull zuu hin-(- Ovosr
n sur Il»- y«««·sy, ynu ur( ul I» st-- il Muser m H- snil U hin-b , unll w — will, in thut
tim, pay illi- snsuznl l- stll v.«).s. lllis dturclk l lunu must Indus Huml with you.
«1s Huer it· 110 Salt-.
san sisd.00 or sen
We Ship dinssst t» yms Its-n- nur f:1--mry, It
Frist-S that unt- )-»u nkncanls of 25150 tu) in Um
weit sit ysmr Immu. Wts Himnsntkp t» sur-risk
)««u u Insel-r plan» ful- tlm um«-J- Ilnn »wle Nin
pas-Inn- cslkmwlnskru you uns »du-nnd «i within-:
is Astissuctsgky Lin-usi- tmscsl Juni-Its higls grade
Diana
« cui Its-mais
You pay n« (s sil- -1»wn, but alter 30 slsys
of trinl Wu s n link-in paying-m on the law
cest. rast-M list-»h- Hsssk suggvsltssl hy a Dis-ni
Inisuufupmrisk 'l·l»-.sis· Irr-n- an: arrange-il t»
Suil )«--u- (·-«m-(sni-n--cs. cmil it is possildlcs for
y«u 10 lsny a Ist-no sur ynuk dumm without
Inn-ins Hm music-M -. -
25sfnk satt-Inh
Isswky Slurssk Man-) j-:
anstand-Ists f·«r 25 Fuer
This stumm-so MS has-R
of it our 35 ymrsi us schm
·sxk---rit«nr!ts, and Uns »Du
katitsn of im r-Ir1---st«s«lolislussl.
responsjblu ssjano Muse-,
So Fku Ist-le
tot-on
To csvssry part-hager of
Stskek Mann-. wi- give lkee
music les-wins. in »m- of
Un- htsst known sehe-»l- in
Ohio-Ia Thou- 1t-A.-z»ns you
m take- lu your nwa home,
by mail. This represssnts
one seit-'s Inse its-Immunit
2ncls ils-III karg-Im
Wts hats-'s- swnsliuISIy tm Luni
s- Laus-s nun-PM- uk hhqhtly Ihn-l
ais-l Kommst-sind Hut-un of ull
Aktisnsiiinj Ins-Im- tukpn in Ox
UHsssqss srsr sit-W Statt-sc III-nn
imd Huyisrslsianssc This tun-»v
ing are s ssgw samplc hurguinn
Weber ·.. . . . . . .st10.00
steioway . . . . . . . 92.00
cbicketiog . . . . . . 90.00
Kund-U . . . . . . . . 95.00
ststck ...·...·. ISHOO
send sok out- lsteit eomplkte
second-html W list-.
shka
Plain-Planes
Stuf-R Huyssr Hut-us st-«
klu- lissst und n««-,( bonI-ti
knl WANT Hono- ·)n Un
sncsrkch Y-« will Im Jas
1ic.:ht---l will- Usss many »
tslustvss sprmjrptz »s Umst
wsinclprsul iIHtrctctIcints, Ihn-l
will l«- Islssnswl wills Un«
nsky law Nin-H at whipls
tin-)- ·-:m lu- Hist-umd.
Plsnc soolt kno«
sssnsl tuJay kin- ouk now
bmntjkully illuslmcetl piano
book which Hin-s you s
largo amount of lnlokmas
cis-n kcgsrtjing plus-ca This
book will lau-rast snd
plcue you. Wkite does-Z
lP- A- STARCK PlANO co» 1081 sitt-oh Vldckq cachGOl
Bcn Hur .
En ny Udgave as Lew Wallaces hemmte Bog ,,Ben Hur« er
nylig udkommcn i Danmark og findcs nu paa Lager hoö under
tcgnede.
Udgaven er delt itre Dele og hver Del fækfkilt kartonneret.
Der er altsaa egcntlig 3 Bind, hver paa ca. 125 Sider, i Format
434 X 634 Tommcr. Paa Forsiden af hver Del findes iFars
vetryk Billedet af de tre Bise, der folget Ostens Stier-ne Som
Forord findes en kort Levnedskildring af Fotfattcren. Bogen er
ttykt med store, let læselige latinske Typer.
Den fortges, saa langt Lagcret rækker, for den bestedne Pris af
60 Ets. per Esaus-lau
Portoftit.
Dan· Luth. Publ. Haufe.
Dampskibsbillettcr
cunardliniens storahuniseskibe
ssclges Hi
DAlell Ulle PUBL. ll0Uslc,
til-Ani, NIIBR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
E
Billigt men Godt.
Bogpakke Nr. U.
Scks gode kristeligc Snmabøqer —- alle indbundne — let
bestadiqedc men hclc og ordentliqe —- lom folgen
l.
2
3
4
ö.
6.
A
Marier i St. Andrews.
. Skrsbelig, dog ftærl.
· J. M. Haufen. Splintek as et Verdensspejl
. Skovg.-Petcrsen: Kristcnliv og de studetende.
Hesba Strettom Adlede Sjæle.
Manch: Jelu Billede.
lle 6 for 50 Cts. plus Porto 15 Ets.
Bogpakke Nr. 12.
Ti forskclligc Boger og Strifter af blandet Jndhold —- alle
i Omflag og let bcskadigede —- fom fslget:
OFDPVNOPIPPIFOP
p
Lefolili: Fortasllinger og Sagaer l. (828 Sidet).
J. M. Haufen: Ny Udstillingsfrugter (t46 Sidcr).
Frelst ved en Salme (96 Sidek).
Gipsy Smith. To Foredrag.
Den kristelige Studentetbcvægelfe.
Volmar: J legernc
Smuler om Barncdaaben. J. C. Weder-sen
Skovq.·Pcterfcn: Omvender oder.
N. P. Madsem Er det nytP
Thicklch: Om Børneopdragelse.
Alle 10 nu for 50 Cts. plus Porto ls Ets
Specielt:
Vogpakkor 11 og 12 tilsammcn —- 16 gode Btget — for
st.00 portofrit.
Danish Luth. Publ. Heut-.