Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 05, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
sit Guts Okd besinnt eoiudelig, »
(Es- 40- Id
Kristnsbeviset.
»Dersom du er Kristusä da«
sis os det tent nd!« . . »Ich
hat sagt edek det, og J tru
Me. De Getninger, som jeg
M i min Faders Nava, de
vidne am mig: men J tro ikke,
sordi J ikke ere as mjne Fnar.«
Joh. 10, 25——27.
M Joh. 10, 22—30.
Jndvielsessesten, som omtales i
Begryndelsen as dette Afsnit, havde
Judas Makkabæus anordnet til
Winde om Helligdommens Renscl
se og Genindvielse estct den Van
helligelse, den var undergaaet un
der Syrerkongeu Antiokus Epifas
Res.
Den holdtez i December Manard
to Maaneder efter Løvsalsfestem
veb hvilken de foregaaende Ord
vekslinget mellem Jesus og Jeder
ne (Kap. 7, 2 til 10, 21) foresaldt.
Hvor Jesus hat vpholdt sig i
Mellemtiden mellem de to Fester,
siges ikke: men det synes, som Js
detne her ved denne Fest sorisættet,
hvad der ved stsalssesten lagde
Veslag paa der-es Tauker.
Dei er Kristugtanker, der
bestæftiger dem.
De nætmer sig Jesus as Naza
reth, som de ved Festen set ham
gaa omkring i Salomons Saite
qcmg, en Levning as det gamle sa
Ipmonske Tempel, og siget til bamr
»Hm-r laenge holder du vor-Sich
i Uvishedf Tetsom du er Krisms,
da sig og det rent ud!«
Dei lyder, som om han ikke alle
tede havde sagt dem det klart not,
og sont am de var rede til at tage
imod og tro poa ham, blot de kun
de faa Vished for, at hcm virkelig
lig var Kristus, den lovede Messing.
Men naak de her opsordrer bom
til at sige dem det kent nd, saa
man vi mindes, bvad der forekom
Kap. s, ts: »Du oidner om djg
fclvs dit Vidncssbykd et ikfe fandt."
Vantrocn gør sig let sknldig i Solv
mudfigedie!
J det Evatz Jesus give-r Jødcrs
ne, fkal vi sterlig masrke osJ to
Punkten l. chu Henvisning til de
Gerninger, bcm get-, og Z.
bans Henvisning til hans Faatc
» Kristusbevisct hat fin objekti
Ive og sin subjektive Side, d.
v. i. det berot dels paa det, der
leveres fom Perris-, og dels paa den,
der stol overbevises.
Jesus havde alle-rede sagt rent
ud, baade at han var Guds Zen.
og at han var Messias, men han
fotlanqer ikke engang, at de skal
tro ham paa bang blotte Ord;
han henviser til Gerningerne,
han gir.
Ord eller Erklasring kundc jo
heller ikke bevise, at Jesus var
wrime Otd er ingenlunde at for
agte, men den, der talek et sandt
Ord, vil ogsaa kunne give Bedie
fot detg Ttovætdigbed
Hvad Vilde det notte, om et Sen
,debud fta eet Lands Negering med
blotte Ord meldte fig hos et andet
Lands Regeting svm sit Lands Re
præsentantf Heller-e vilde han
tavs fremlckgge sit Kreditiv for
!den fremmede Regering.
« En anden Smamenligning mcd
kendte Fothold Hvotledes kan en
Fader eller Moder over for Vorn
bevife, at ban eller bun er sit
JBarns Fadet eller Moder?
; Blotte Ord fotstaar ikke, Otd et
iendog overflsdige. Det et Ger
i Tide og undoig Vesvast og Hovcdbrud i sidstc Wohl-.
Jntet bliver more afholdt som Juleqnvo end et godt, fn :
Ur, og tilbyder vi os hcroed at sendc de nebensor asHl
dede og beskrevne Urc til enlwer Lirskr as ,,Dauskktca«
ved Modtagelsen as en Asbotaling as blut
sk. 53
gchsdh
»an pg
, J Inzllkl
z! c UN
«I :(·«-.LI )
Ic. 52
Dem- nnmæstkde Uhme
i toll-, Jst-is Mc sie-c
Itk use-) Izu-s pas ist-et
Side, M Its-mo- ss es
is Ists-kniete ist 26
Isr, et ins m stac
svtq fu- eawet III-is
sI Rinde just-r III vg
lllt es Kommst ca
Mk LIIL sitt-tut
l- TM use-. EIIP Fisc- ng okkkk nd II ir III«
uix Taste an et
e- st. 0- bess
Isr Inn-create
I I s i s k en se se
Isksi v s v u l · r e
IM- user.
Iris-n Ist Wo
se 15 Sees-e Elst
15 Sm- tuss dem Use.
u Ins-Essi- ums-.
dem-- euer Tom- llbn et blot OIOIT Utlllskkt Iskk Itscl
man er uiijig til at betete for kt Uhr, iaq las man itke in
et bei-re cat- dknk, baave bund minqu og Pcalideligbes
aus-at. Entwer, sol- Isstn set hedfte san Uhr-angema
stens Lust-ade, can set echolde ktvtttktist Gewiss
Gksr et Kruw W for Dem Ubtet Rr. 52 est
Dme Uhtet Rr. 53 paa Kannen set ums-ich
Impvrtetkde
Schweizet Uhre(
Inss
vit- kiksdse di bei-sum bete Jenes
M, litt-ge sit et nieste Intui
tattm klimmt u
senmm sur »s
an«-. sc mit-set
Dem her et uht
mes cqte unverte
kkt Sang-Ums- d,
, ioksqakt sit-s ?
Stem- Iltc Viol,
lldtfisk ou nnd-e
Tote » äus vole
nbe vg Viertel et
i sitt Bill-ei et
Mvcl pas full
Inst-Wut- lasset
Itnct. sei-let s
Ists-met uns ski
guet Sols-Mich
mutet II II Mlec
M M « Its Alle-. tu Is
oq . S.."M up tut-must got Tisi
Utm IM- Ie Unmut et kannst-de losem-ne ins-is um stac
Iss adhutk i- c- u- mso dass-ell- kamh Erim et streute-ehe its-A
Ink. We k: ensbkwoevdnnkd es Sake-M f t Lenkt set-, ei Mit III
km « cui III-J m ist«-wesen cost r M 315.00tt«20.00. sitt-ket
Im kr. lö Ist ern-e Liszt-, m. o fu- Tme Uhr-t. sont-Ima- fei
IIOII iisic 7 Time Skiusselzx .« Ist-ke- ellkk Dame Mike er bon III
Issk et M zds sixd kas- -:J);r-.-c USE- Nk 54 Jg Dante
Ihm Nr. 55 hrc ums-we :·::: K -:)" -e:(·
III. sit-euer Dm III.
Mit ssstcitk IN
Aarsagen « i·. ksi «· mes- Lixszeiec m· time Blad dizse ovsiqtssvækkende Gom
Ijøb i Uler Er hckc Jus-sit man BE :« Hur at faa Anledning ul at sende enhver
Lasset af Zeno Blad vor szorarkede uyc Katssog. Vi ved, at enhver errc
ellcr Dann-, soin ·-.-1i)dl.«-ger et af diisc ;·i·r-e«.s,1·gelll) e, bliver en lebende Aube aling
for 1«-.«rtF::-::i:«:. Te behovrr ei at biuic for Uhiet inden De hat seet og pxsvct
H jzkmk m:-.-1tydc: Dem mu, at del er sum af os ndlovet og til Deres fulde Til
kedikhed. Äsjvr et Kxnds (x) paa nidenstaaeude Knpon somit det ellet de Uhre
xom De øtssxcr at vi feuder Dem, og indsend lkuponen til os med 81.00. Vi stal
da star sende Dem det eller de Uhre, De hat ndvalgt, tilligemed vor nbegrænsede
Silvani-For bindclse.
--———-—kupoN-——----.
Mkzkksssgggw two-« s- co
m www-, m no u. tax-W st» cis-mis. III. I
detach-vele O 81.00. Ver god at sende mig det eller de Uhre, for I
icg mdeufor r market med et Krde Ot) De sorpligter Dem til at
- s use femme pas Der-es Bekostning og tilbagcbetale min II 00« i Til- .
— W its ei bliver facht tilfreds used del ellex de Uhre, De sendet mig. z
.. »Ist-. sä. Elg.a dem ils-, 15 Stett
....ss-. sc. Jam- Säimizkt Hex-te m
c ....sk ID. Elgts Dis-e Uhr, 15 Stett I
c »Ja-. Is. Jup. Schliche- Dame Uhr Z
M W Io- II Wh- Msh sitts- Ieime ists· Is nimm ist Des- si tust-se
s- Iqq W esu umso-W sum- toi It solt est-u n VIII-siehet Io- sine III-- i es
U « It Du III-et IIIAMOIOIIH sic- Msttt M II.
st. Ists s Ists-te I Ihm-o me Ists sei-I bet, Its-W It bei-s Lau- « Ochs Lust-h 117 II. cu
Pm Its-« sum-Inn III-»du- tt Ists Uhu-Gewinn unt Ism. n- II mit-.
I-U.
«ninger, der her udgjt Bevilet,
Moder- vg Fadergetningetne fta
Bamets spasdeste Alder af, de man
ge Kærtegn og SmlL kort sagt
den mod Bat-net grauem Gewin
gcsr udviste Kirtlighcd, dct er hvad
der udgsd Bevisct.
Det er oglaa lslcrningetne der
udgør chilet for, at Jesus as Na
mketh er Krifms, at han er den
Ilbraham lovcde Frelfer. i hvcm
alle Jordrns Slcrgtrr skulde Vec
fignes.
Hilft, bvad Jesus svarcde Dabe
srksn Johannes, da dcnne fta Ferng
ielet fendte to of line Disciple til
Jesus eftcr et Ktifnlsbcvis:
»Garn- hen, og forkynder Johan
nes de Ting, lom J hol-c og se:
blinde fes, og lammc gar-, spedalfkc
sonst-R og dsve hart-, og døde stcm
ols,· og Evangelin forktmdcs for
fattige.«
Tot er Frclscrgerninger, bot ve
ges paa: enlwer fries fm netop det
Qnde, der ttylker hom, de sattiae
endog fta Fattigdommcns Trot.
Og saodan var jo Jcsu Liv blandt
sit Falk fuldt of stelfcndc Kætligi
bedsgerningetl Ja, hele hans Liv,
lvans Lidelfe, Tod og Opftandclfr
var en Naskkc Gewinst-r til Frelse
for alle, som vilde lage derimod.
Men hvad var da Arn-sogen til
at Jeder-ne Mc trocsde von hom?
Ovad er Notlagen til, at dot
flore Flertal of dem cndkm ikke tror
vaa hom?
! La lnd os mcd dkst fammc stumij
Pmd er Anrlnqcn til, at san mmw
Ins do sorslclljgo andre Kollpslaq.
Tom Jesus- » sorlnudt for fom
sitistuisy ilkcs tror von haan
Tot ist ikkls lsslsniinxusrmu disk
nmnqlcr llndkr stumwliots Eiser
Uns-] nd ever Jurdm wie-Z der sm
dia nne Ftclscsrqcsminqcr til lom
Revis for, at Jesusk- er Armut-, for
Kriftendommcsns Æzxtlnsd oa lrisl
lende Mont.
Mm Jesus- naspnisr Anrlnacn
Htcmr ban liqu: »F tro iklcn sordx
II illv m as miucs FAMI«
Jgdcsrne djldcs iklc on vil Mc m
rcs stfn Fam-, oq do er desvasrrcs illr
one om det. Der er laa altfor mange
baadcsTanllcre, Amerikanore Nord
masnd, Svcnskere, Tvsscre ofv., lom
Elle Vil vwkcs Fast-, Jclu Rom-, oa
disk-for est otbvett Berti-J spildt
vaa dem.
Lod os minde om Forskelchn da
Jesus i Egnm nf Kaslamsa Filivvi
lmirqte link Tilkivle, lmcsm Fall
habt-· at Mrnnkstcssnncn var th
H, 13—16).
Nogle laqdcs Johannes Doberm
andre Elfas,·andre Irrt-wies rllest
m of Profeterne: men Peter laade
um mncs oq di- nndre Tilrivlcs Ven—
nis: »Du est Kristus, den levendc
Muds Ssn.«
Alle bavde bakt Anledninq til at
se den samtne Jesus, at bste hans
Ord, at vcere Vidner til bang Gek
ninqetz men For-stellen var —- Ti
lcivlene var af bang Zum-, de andre
ikkr.
Sau vil vi slutte med, hvad Je
sus lover link Faun »Mine Fam
bsre min Rsft, og ieg sendet dem
oa de folge mig, oc( jea qivet dem
evigt Liv, og de skulle i al Evighed
ikke for-Lobes, og innen stal rive
dem nd as min Hat-nd.
Min Feder, lotn bat givet mia
dem, er starre end alle: og ingen
lcm rive noget af minFaderSHaand
Xcsa oq Faden-m vi ete eet.«
Horliae LIfterl Hulige Sandbes
der-! Saa er det not vcerd at væte
af Jer Fast.
W
Daumtks - Korrespondaucr.
Hvad kostet Fnttiqvckfeuet
Statt-nd statistifke Departement
lmr udfendt en ngørelse for Aal-etl
1s411——12 over de Udaifter, der J
Tanmark findet as FattiqforsomenI
Ton smnlede Netto-Udgift an
drog for bele Landet 13 Mill Kr«
as bvilke de 5 Mill. faldt Paa Ho
vedstuden sen ret stor Procentdel),
et lignende Belsb paa Soqnekoms
nmnerne og ea. M- Mill. paa Pro
vinsbyerne, sksnt disfes Befolkning
dog et næsten lige saa ftor som Ho
vedftadengx meu for Mbenhavns
Vcdkommende andraget ogfaa Ad
ministrativnen og Anftalthjælpen be
tydelig Sammet — nemlig ben
boldsvis 368,800 Kr. tmod Sognes
kommunetnes 14,000) og 1,655,000
Kr· (mod Sognekommunetnes 1,
240,000 Kr.), men daqu Ildminis
ftration et jo heller ikke den bil
ligfte i Verbot Oq endda nedbtiev
ges de 1,240,000 Ke. i Sognene
til ca. 400,000 Ok» idet betet FIE
tigcmstalter kndbkinget en Judtægt
paa ca. Iß as Wedel-bei Gord
tilligqende m. v.).
De eaentllse Unbemittelter A
Jenae, Fide, M, Lese, Redi
ein, sent-welsc- Inbrlugelle Ist-Is
We m. v.) W Ha M UMOO
pe; M m W Heute ten
W Pest Wes i W
nann. hvor Anbringelse i Sygehus
sc var en ftstre; i Hovedstaden anss
drager detimod ngeløn og Medi
cjn et forboldsvis ringc Bei-b, mu
ligvis fom Fslge of den færlige
Ordning med faste Kommunclasger.
ncmlig 90,000 Kr. mod 270,000
Kr. i Sognekommmich og 123,000
me i Provinsbyerne.
Da den famledo Brutto-Uti-«
qift bar udgjokt nasstrn 18 Mill.
Ur» bat Fattigvassemst altsaa haft
Jndtasgter til godt 5 Mill.
K- r., of bvilke de 325,M0 Kr. nd
avr Staiskaksscns Tilfkud, 58L000
Kr. bidksrer fra Brit-am af disk-so
or over 400,000 Kr. Alimrntationss
bidtag. Dette fidstc udqjorde 215,000
Kr. for Ksbenbavns Vedkommende
Zisrftcparten af de øvrige Jndtwas
trk hidrskrt sta Vom-, der et Mut
ellcsr Cfgivne til andre konmnmnle
Institutionen bei-as suldcr 3371100
sit-. vaa Hovcdstadm nimm Kr.
ma Provinsbyerne on Imva Kr.
von Zognekommunenm
· . .
Films i Skalen.
Vi husscsr alle, lnnltc Bruder-iet
Zkolens fotskellige Ticivlinek ofte
staffcsde os: fnart sortvjvlcde vi over
Vcrdmslnstoriem og fnart faldt vi
i Esvn over Zooloqim Stint vil
vi ikke bnde vore Vorn Nopoleon
ital vcm Film og Ahn-ni- onsnct
Kort sagt — og alvorligt mont.
Lnssbilledcrne — samscl de ftnacnde
sont de lcvendc —- slnl tcmcss i Un
denn-Entnaan chncsfns J den Den-s
fiqt lmr der i den senkte Tid Vcrm
oflwldt en Tcl Formsixningcr for
Vasdagochr i Stolcmnlmct i Købcns
bovn for at bist-, lnmd man til Ta
to bar naaet i den thnitm. Jo, man
lmr entwng boldt ist Land-Zinswi
i Fusdtsticia for et Var Tagt- sian.
lwor Stolemcknd fra Landrts for
slcslljao Kredse msdtcsrx oq htmr tsn
ftwrk Interesse for Zum-n blen
lcmt lot Dank-n as mka nlchv Man
forvcntrr disk-for onlna at stoben
bavns Vorgerrevtwspnthon til nas
ste Aar vil brvilgcs et Belka til An
flossclsr as Anat-atm- oq Villcdcsrsp
og naar nn Zlolpr eint-kosts. uns
man siklcskt lot-langte mdnsttcst last
lige Lnsbillrdlolaltsr. der tnn mm
me et Pat- Klasler Piser nd Man
gm oa lwor man let lnn lnltks Lo
let ade.
Vi bemerktest-, at Tannmrt wo
dvttp Lmrnadts sont um entom- an
dre gaar i Evidfcsxx :n:ct nnim
Land lmr tkmct RAE-un s El.«—l«sn:
Ismean mm ltllc Jst-IN lwprscr I
Brandt-n itlcs denn-. til Psalmen tslj
ver talcsnth scm kundc isi sum-is Las
rot-ne. C lli s
. . .
»Ihr Essenslust-I Film Co.«
lnnqck nn paa lit sidsns Wilh-do
Tot ncdlattr list-endi- Udvnln lmr
Mc formen-et at ftasse ndtsrligcstr
Kapital, oa man kan ika among
betale Skuespillervetsonalet betr
tilaodelmvende Lan Antagclia me
Jllastes Selstnbvt lallit en as de unsr
nneste Dage.
; Med rette er Elntslptllcsrncs ov
Hrtrt over-. at Udvalget lmr folgt
istemvisningsteqttet paa Gl. Kon
-gevei til Direktor Nathanlobm der
til Genqæld bat tilbagegfvet Selskas
bet ca. 16,000 Kr. vætdilsfe Aktiet
H bette! Samtidig bar Ok. N. fra
faldet Krav vaa Gage efter Kon
trakten (10,000 Kr. aarliq i 10
Aar-) og ban fortsættet nu sit Bio
qrafteater. Det er vel for svrigt not
et Sptmsmoal om Ot. N. over
hovedet hat-de Krat- paq 10 Rats
Gage ester den Ledelfr. hatt hat
vmsltetet i Selsiabetl
»Cout-nl)cwsn Kilm Co.«-Komcdi
im man mi hast-r endi. Tisn brqyndtcs
ssnm et Eventnr TTegning as 14
KMiit Kr) ioriiotfcs som Sskaespil
fl-« Mill. Kr. form-blos i 5 Maa
sse-beben bedrsvede Aktion-krei- oq
Skuespillere m. JU, gik iaa over
i Folkckomedien Acri-get paa nn
dksr falike quivendet at fælge Ak
tier til Dunste i Amerika) og endie
i Farren, da Selssabets eneite Ak
tiv (Biogtaiteatret) iolgtes til Dr.
Nathaniobm Selskabets egen Direk
tsr. for 15,000 Kr. tilbageleverede
Aktien der ille et Papitet vætd,
iom de et ttykt paa!
Der sales da ogfaa am en paa
tænkt kriminel Undetitgelle as den
ne Transaktton.
Ulrik Virchs Bestavellr.
Dei blev en pompjs Ligfckrd
Flyvesportenö sprite dcmste Offet
fik. Pest-weilen fokesik fta Hol
mens Kirke (Birch var io fom Ma
rineflyvet aniat under Stdn-met
hvor hcm tangerede med List-tan
tet og Namnmestre oq hat-de 3000
Kr. narliq i Linniugx
Wen havde sendt san vel en
Umstfuld Kraut som Mel-des en
New-imm- UWW Kom
maudtt Orm: Don-Matt id
tise Mehle-must harte cis-Jedes
fes-di sit-nistet til M. Print
fiel var msd M at M W us
as M M Met, es I Mel
sang baade den kommandekcnde Ad
miral og den kommanderende Gene
ral samt mange andre hsie Offi
cerer. Der var kun en, der savnes
des ved Kisten — Birchs unge Hu
itru, der i de ncrrmeste Dage ventet
at skænke et Born Livet.
Provst Fenget —Holmens Provst
—- talte ksnne og inderlige Ord
over den sympatetiske unge Flyvers
Kiste, og der var mangt et SI
mcmdssz der blev sugtigt under
Provstens gribende Tale.
Udensor, paa den lille Kitte
gaard, stod en Deling Max-Mesot
dater og gjorde Bonn-L da Kisten
bat-es over i Kapellet5 hele Begra
velsen foregik i øvrigt paa Statuts
Bekostning. Den nasste Tag blev
Ulrik Vircbs Lin brckndt i Kumm
toriet. —- —- —
Der er allerede sat en Lands-iud
smnling i Gang til Opketielscn as
et ,,Ulrik Wirth-Fortk) til Unber
ftøttelse as somlykkede Flyvete og
del-es Esterladte", Iigesom det er
Oensiqten at tejse et Mindesmastke
for den afdøde ude paa Flyvepladi
sen.
Tet er ikke sor nieset sagt at
Birchs Tod hat vokt Sorg og Med
sslelse Landet over-.
Spore
To Bsger.
Mode Nie-lieu:
»Bei og Sti« og »Danfk Summe-«
For nagen Tid sidcn modtog im
ist »Bko soiii blandt endet indislioldtx
on Udtalelse om, at vort Falk i
Amerika ikle kendte Fokslcl paa
Vodmislsveks og virkcliq Digtiiiiw
og at dct so for svriat ille kundi
1)ckre anderlcdes under vore For
liold. At via-ne om vcsdlomiiiendr
lmk Not csllrr ci, dct ligaek udisii
for min Henfizit mcd ding Liiiiisrz
nicii om bist er soci, da or dist —
om iklcs just ist Vovrftnlle — san
Mk nmasle wildt Ilkliisfde at lieu
lisdc Lwiiasrlioiiilicdisn pcm ovcii
iitispiite to Tiatiamlinzicr. Dog. im
tror dist niva Jklc blot indikiot
:(«.i licrinsd ist Visite-. iom simkt er
ixskkimiclt iiicn itski iiidikicsr det med
Wer-da
Lin-il tsr iltks note Dagcs Livkct,
Ist cr en afaiokt Zog-, omisiid den
i·.-;i iiiii siiiimt bisamidrt at ftikh
Ei Jkisrsiishomsd from lusk m disk var-»
«’s’c-ilå—:siiii-iic- profaislc Muttele Gelt«
i liklisiiiniisboqcn ist« den nldrig aim
-s. sssxi lau den aldkiii aim. J Mads
«!k’ii·liisiis:- tn Ti-,itsmnlinaisk bkiiirr
Am iiiisii ika fiildt Orgel, dnbrfl
tizi disjlixiii don. nimr lmii immer
s-iii Tonman Man iimk uvillaati
ligt bei Jndttyk, at Mad: Nitslirn
sonder lit Land i Sol og Elud.
· tindt ou ondt, i Zsmi og Delik,
: Vom- oa Winter-. ca lian sendet
«n-i, iordi hau link Awtliglied til
»:·t. Tom lmiiits tliiwn i-! imte danfL
·«--i iir limis Tixitninii Oa beniali
der han end nu oq da til noqist as
en saakqldt »Meister« i sit Ordvola
loa i iin Hang til at brimis britisiii
ti- Tisnoiimcr oa Udtmlciniaader. i
IM-. »M« ,,osi iaiiilor liid ou
not did«, o. desl laa et der til
Gengirld san nimist cis asatis Lsd cu
Und, dei- ganskv opvcjcr de spaacris
Punkten
Hans Vers er bedst, naar han be
snnget den danlke Paar og Ung
doimnm Han forenet baade det
»sbodlidc«, lette, oa det ,.fvdvlejqe«,
tungr. baade Skoven og Geden
baade bet blinkende Sand og det
bkulende Vestethth Gan et bei-de
Øbo og Jyde, men first as alt er
han don» Gans Gerte bltdet
ivcd Tauscin om StudekjyllandTmp
nmrks »oniftridte Land«, og bang
jførste Diatsamlinq »Bei oa Sti« be
minder med noqlc stillt- taktfnftk
Sttoset til Danmarks Pris. Forsat
term hat en Fokkætliqhed for-Stan
rim, som baade aimsr dcst fandc oa
det stsnne i hanö Poesi sget Bin-d
Men denne Forkætliqhed er ban
io ikke ene am, da Mcrnd som L. C.
Meler Valdrwak Nstdam og an
dre oqfqa anvender Stadt-im den
strste endog i stor lldftrckkning.
Der ftod i et Brei-, jcq nylia
modtog fta en cidre Wand i Kl
lnsnbavn, at Danmark er et ,,Snak
krialiqhedens Land, bvok der mo
les op ad Stolpet og ned ad Bam
ac«: nie-n er der noget, Mads Niet
fen ille indlader sig paa, da er det:
»at vrjvle«· Der er Jndhold, i hvad
ban sirivey oq dette gælder navns
lig, naak han talet om de gamlc
Gaatde og Slæqtm, der bygger og
bot dek. Tag Digtet Mauren og
den gamle Guard«, ellet bedte end
nu »Um Farin- skyq ver bted«.
Her et Mads Wellen fuldstcndigt
hienmm man im Jamllet af,
at i en Linie Iom den Mgende stam
Viksellghedeu basved med sin btede
M: »Badmelsklædt oq handelt-ed
lud Fasten felv for Bord-c Dei
er en MW samstettstll
as us Mk sonde- smgivet Ist-I
verschwemmt-Him
J LY onus-stah
llar De Raacl ltiljatvyldttfltge Beste-?
THOMAA A. SUlSONz den sinke cysinclck lan- Soßh »He-Um of
den das-listig Umsan der Ende-N lccl Sinkt-Inla- vil nun ogsss
Inde. It liest-so et ums-sent den mindst kotrlsslagtigss Ting pu Formel-.
Genosstnsnitlis kan llsssten lcnn Irlpojdss 6 Timisr i bog-um ls Timek
hvilct den, o- lIslks Aufs-l- mnclt als-r sit-n, uns-n den skledcsk ell» its-.
Den form-rot l0 Puntl for livek Time, dasn crlusjilon l)(-l Ins-ver l
Akte uil If Inst-r ö, (l(-n plisjissh til It fide d(-n. lkliwr ils-n sys. m Ist
man Dykltsgisn It bot-le- foruclm Tal-et If Arn-zielte Dir den, » riet
ist file-list Tib. Sich-n Miscorknicslt byggisilo den first- seh-binden bit
Tenäsnsen sonst bot-r in clisn longwmme III-mä- o llcsstølcmft og Ist-n
imml titl- og Pages-Freudi- Mgkinsm llvok somhcllst «
I H C Oil Tractok
dich-il lut- vssket pksvcst ps- en Farin, list- dot visit sitz. m ingcn Indes
Itskine Im kanns-l- ike del nd kut- ssm mange- llissstsz ell» musle
m nor Bespskelse If Tid og keines-. ljisn Im ki-v-)lutl-)n·-ktst Pulver-Ist
Os- dons Tier ital-et del, lcsn den l 24 Time-s- pljjo li s m most-n set-L
sos en liest-sple i en del Als-nat Dot lcsn msn lm ils It t» Nytdsl
lind unten De- lmsgkk sit-n til st ins-like- Msslcsbek i blast-ken. ists
Produkte-« til syst-. tust-las slmsrs Halte-link pro-w llj ellek Intltst Ak
bsjcltu tu vll en I H c Turtnr rin- sig Ilmnmnislc o fiktish l
Simplidtet Hokus-klitsch 0pemll0nsltsthtsd og Olmnotni ntllclk Do ikks
elen- l«iI1-. n lsves i sleko bit-toller og i Mitreise-r pas 6-12. 7sls.
l0—20, 12-25, l5—30. 25ch as MHZO llssstsss Krust
l)et vil vske til Dom Ponltsl at Lan- lhscn holt-nett nusskl en l. li. c.
Tristan s II Dere- lolcnle llnntllisndo kllcsk shkiv otn cmsrsntske Op
lysningsr, carltgvmingrk og Tsl til
International llsnutek compuy of America
(lncokx--mlss.l.
’cbies.ko UFA
JUleftjernen WZ
bringet bl. n. fslgende:
xsl Bin-Ist Jul. Jll. us Umluu Juni-sen
J smlk Ist-sauer Te hvide Dein-. Jll. aj Ev. III-mu
Llss Nicurdx Udsaktkn. Jll. us Ir. chmmku
Carl stole Juli-no Gliede. JU as A Hut-,
EIsts-wordiPmsrirn: lelalvstonr.
Mindkt Fslnven Evndctjndssv Wieder Mcd et lndtjl umstt
Tini uj Nwlaj Ahhnann. Temunaer of Z. Clod Zum-Zion
Gan-link Anmlie oq hkndes ist-sie Lækrkindr. En Nackte hitz
tjl utrnftis Brom- fm Prnnfcscsic Caruluw Amahcs lltmdomstid.
Med Tekmingcsk of Z. Clod Streut-fort
Ovnm Lorfgnz Den gqmlk Ringen
zjocanuo zchclsmz - - - - s- - — — —
melnqcstmninq of Frle KronL
Trrw Inn-ske- Jnlehasstc med sit strdse kcne oa lødjms Jndhold
m sit Flur sur Aar rikjctcs lldsmr bot fmdc Vcsj M Jnlcsdordcst i et
bvcrt dansc Dis-m hrroorct TM vil bringt- rt Etukko dnnss Jul
med fis
Pkis 50 Etat-.
i
s
)
i
I
I
i
ls Ekfcnwlnnsr ...... . . . . 81.35
si Cksmnplartsk . . . . . . . . . . YOU
12 Etscuuslarrr ...... . . . . ULU
25 Efscumlnkcst ...... . . . . 8.75
Netto poctofkit.
Levetiag i gib Tid gut-umch
Danifh Luthetqu Publiihing Heule
quiy Nebr.
mutet ou l)andksr, lcmsk ca der
Tot-Oasen- csr dcnno zuzu- aj Von
Ort Vlfl sltpkft Zum Ncluk Hund« :
Tal og Zustand
» Ttsk er umdlcrud ist-n EIN as
Mads Nielsens Diamin m cnduu
sjllc hat drin-let Ded, uns-i sum m
mcd Villie hat acmt til fjdst LJ
det et den teliaisfe Lasset man voke
Tinodekne Forfattmn vil man simn
"læaae Masrie til, at det stoke Flet
.tal stasnkcr Neliqionen onst-n inacn
eller ogfaa nogle sanfte uklake eller
susorstaaende Tancer. Hvot dcjligt
et det da ikke at made en moderne
Digter mcd et klatt og tætligt Syn
paa Kristendonnnen Oa en faadan
Mond er Mads Niclfen Te, der
sendet ham neu-were ved, at bans
Hier-te flam- varmt for den kristne
Ungdomsfag derlijemtne Da det bli
vet man oafaa overtydet am, naak
man i bang VIget findet Linicst
fotn disse:
»Don gis for at bære Menneiket
Vud am Livets Mende Rande.« T
elletx »Du beder jeg dis, du Li
vets Gut-, du lære mig Livets Brief«
Nu hsrer jeg en oa anden iigcz
»Ja, men vi vil hellere lasse Profes
og for Nesten hat vi ille ret meaen
Tid til at cæse«. Jo, du bar, min
Venl Læq nogle as alle de dumme
Aviset til Side Mo tænket ikke
her paa »Dansteren«, for den et
klag) og brug dine amerikaane
,,Magasines« til at sure pp med i
de kommende Mastenet —- det
et de fleste faumænd ille for qode
til —- og lces faa ungle of dicke
kenn-, lidcge Vers om samle Von
matk, M as es Col-, keiften
dmst Mand· san san du io fetv
fiden We, om fea hat fast for
nieset ell- sor lldt
Mute Miete Beste paa«
hu Exzcrtulmsns unlscsfulvt til alle
hum. fusr tsndmt Wer siq i mdcrlig
;I.r!-:::d.«1fc nird disk dmlssc Folc
H nl Mu, der Auster at fcm dette
Ihm-sub smrkst ou udvidet
Unmu- knn inac- acnmsm vor
Vogt-wo 1 Matt til lnsnlvuldssis
T« H m stmck
S ax o.
« f For at Introduekte
Vogck fru« we untolts vil m
fpndc qbielut icit to us de met inter
wimm- Vogt-r Te nogmjindehaklæit,
pcm Vinngslfk of at II senka os
Nov-»so Adressckpaa Isvellkt ileksai Deckt
Kenner om er Interesse-et i got-e Bsgm
JU· WIIM s MI. Illuspollh III.
Last Engele
Dersom du fasset at naa frem
i Amerika, da gar du vol i at læte
det engelsie Sprog grundigt Dei
vil give dia baade Jndfcydelle oq
sitt-re Mast til at time Benge.
Gennem Visiten-n kan du faa et
grundlgt Kurfus paa Luther Col
legr. Terminen beqyndek den l.
December. Elever modtaqet icte ef
tet den 2. December-. Skriv eftek
naskmete Oplysninget.
Luther course
R a c i n e. W I s.
M IOWWM l
WA.
IMM M Slatslutc M lau Pklsst
« Ast- sebliass titl. katholis
ssisyu M Jst-klimati- Ilims obli
kis of Its-Io. Filum-tm- lob-is
M p. MI
Itsto lot-Isaria Miso-u
am. u. sm- cqu It put. Miit
Mitb
Massewa
W ists-ists It M is
Inst-Wut
Inf. c. s. sonst-.