Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 05, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WNEDBY I I
Use-Mich
DAleH
läme
WHM
cchckl
AND-Etsch
WMXMOKOXCTTJ IKOJ I zNOZOXOXOZCZOXOZOXWM
anåkefen
«- I z!«1-:stsxsx-xi-Yixskxszo: I -:« H .
Nr. 45.
wVfluin Nebr» Lnsdag den Z. November 1913.
ZLJZIHIHF
Stillingcn i Mexico.
Nesetingen i Washington fort-km
at Huetta straks ital ttæde
tilbaqr.
------ i
Der link illc vcvrct incddclt videth
of Vetiidninq i Ugcns Lin fra dct’
ukolige Oiønie sm- i Gcmr. misn do
let-ließ folgende im Mexico City
under 3. Not-J ;
Prwsidmt Hut-tin man iidm Lvsi
hold resmnere sum Mexico-J Wurst-i
deut, oq lmn nma ilke sum siu Efsi
l
tcrfslger cftcklade General Aiircli
limin Vlcmqnct elle andre Misds
lemmcr of lin officirllr Familie iles
lei« as sin Itofficicllis Vcnncknsdsx
fom hon lan kontrolcrr
Detie Illtinmtum im Washington
overgnchsk Praiidisnt Qui-km apum-ins
hans Prinntlislnstar, Zonor klinan
go, ved Nclson OSImuulnusLsftL den;
amerikanllis Charge d’Llffaircs, deri
handle-r under Udcnriqschaut-tonma-l
tet. i
Sowi- Nabago ovekgav Nie-normi
dumcl til lin Chef i Zøiidcms, mon
iudtil Tirsdcm Aften lmvdcs denncs
intct Svar qiveck derpaa, oxi saa
vidt man ded, bar lmn boldt Jud
holdet sijult for bar-de Mehle-numer
ue al sin officielle Familie og an
dre lottrolige Raadgivote.
De, der er bleven vidcnde om
Roten ita Washington, unser Hut-r
tas Stillinq funkeln-, at ban vil
bllve tvimgon til at aim- et of to
Boot —- tet og llet ncoqte at ims
dekomme Fort-ringen og muligvig
qaa laq langt, at han giver vor
diplomatiste Revrwlentant fin Nei
lepqs, ellet vgl-a iraliqer fiq Prit
sidentstabet
Do, der ist most intime Incd Prwsi
sidenten, monot, at han as stets-«
Grunde inc vit tage sidskk nur-is
Den satnemftc Grund cr, at ent
sliq Oandlinq njldc Unsre nt give
oft» for Nelnsllcrsm Tot offfrjesllc
Mexico tvitslcr ittts bran mn.·!
at Adminjftmtionisn i Wushnmtonk
favoktfercst stirlnsllernksss Zim, m dist!
er dtst Middrl tout Witson uns
Vruan hat tnsflnttot at bisnnttis siqs
as for at bjasltns Unstnsrnl Earmn i
Ia til at trink I
Prwsidentcn taldtc det dmlonmtjii
ske Kakps til Paladfot i Afteih i
hvilken ccnijgt Dido-:- ist«-.
Tke af Miniftrcnc, Tnftlattds,
Not-ges og Auslande-, var fkavusrens
de. De hat vasrct i Vom Cruz oa
kantckeret ntcd Prwiideitt Wilions
personlige chkasfcntant John Lind
fom synes at vcrkc vol tendt mcd
de fidste Fokeftillinger fra Wash
ington.
Vi hat not lagt Masrtc til, at
Rebellernk appellerer til Regcrins
qen i Washington Sn Bruder til
den mardedg Præiident Mal-ern nd
talte fotledem at am Regt-ringen
t Washington blot vilde tillade Ub
fttlel ai Vaaben til Rebellerne, taa
vilbe Sagen lnart viere klaket. Men
deriom vt hat forestaaet Adminiitras
tionen t Washington rigtiq, laa
scatte- den sig tun tmad Bald og
totanni og favottfeter vtrkelig
folkeltq Reqeting. Dei
vil Ade-I not vite.
BetyduiugsfuldeAfflsringek
»Shiraya- Tribune" bar for nylia
assluttet en Undetssgcslfe as flcre
Zimmer og Enkeltmænd der over
terer oq praktiferer der i Byen iom
« medikinfke Specialister. oq Resul
tatet er, at der kan ventes nærmere
Undekitqelle veb Politidcpattemens
iet
Ut der et Mvok i Underspqelfen
tyder det paa, at Bleibet hat offenk
llqgiort Navn og Adresse paa 6
fotssellige, fom hat vætet Genftand
for dato Kaisers-gelb — Her er
Ravnenh Lamme Nonne og Adres
fer, kom de bar avertetet under sum
Speciallstm
Prof. Ehrlich, BGB-L 145 N.
Mark Stteet
Dr. Edward N.
States Struct.
Tr. Jfaoc Waltcr Damens-, 35
South Dcarborn Insect
Dr. Howe 84 Co.,
Teakborn St.
Dr Francis Lmvereth Swamm
chst Nandolpli Ein-et
Tr. Lewis E. :,ins,183 North
Clan Sirt-est
Flint, 322 South
120 North
Macht lmr fnndcst dem at vasroi
urqaniserodc, støttrde af riacsliae
Midlor oq befknttcde bog kostbare
legalc Talenter Tot hnr oasaa fun
dcst mein-t, der tydcr paa, at derei
Ponftand om nndrrlims KIIrc er
tummis er ou Prol, oq dereI Pro
icst fion er den amnle kcndte at staf
sc siq Wiss-III vod falskc Fort-given
dIsk k.
Unberspaclfon lusgnndte uI Tid
tilbaqcr Wadet ndføqth siq paalidc
likus u.I dnqtiqsc ntmc Mænd og lod
di-: fis anders-IN of kendtc ocI aner
kIsndth Lassen saa de var sikre paa,
d chi- frifke og snndc i cnbvek Hen
spendi
De sendics san til de »wir-must
cllcr Doktor-er der var Gruftand for
Miötanke.
De unge Mcrnd blev ikke lidt
sorbavfede vcd at finde, at de led
of forskelliac vom-risse Snadomme.
En Læae fandt dem imidlcrtid at
lide af eet Onde, en andeII af et
andet.
Noaest underliqt faldt det dem
at de fiælden fandt den Doktor hieni·
me, under hvig Navn der var over
teret, derimod Assiftenter med an
dre simme.
Mcn alle var de enigc om at cri«
klaske vcdkonmicndes Sngdom for
for-liq, forsøatc at mit-e ham dyqtiq
bange-, mcu sidcn trøftc ham med
at der var qodcs Rand for inni, foa
lmn kunde Umn- trøstig og vod fritI
Mod. blot imn nildc qivc sig nndisrj
Doktorens Vcslmtidlinq, der i Nms I
lisn ankva at Mille koste 850 i
Vi bar meddrlt ownitimendv del-l
tmtnrlimsis fisrisfiisiiiiick lmmt udl
forliqcsns i »Ihr Tribums«, for atj
onsnn von- Lasseer Inn Wer piml
qut m ikkc aodtmcndo lade iias
tolle i en ledcs m dem, der over-I
toter sont Specialntck oa iudbnders
unqe Masnd, fom lidrr nf hemmt-liqu
andommc ekle-r lignendcs. Tot et
vt Kcndrtean pcm di- virkeliae Spe
rialistisr. at de ika over-toter De- la
dvr den-s Kur-· taic for drin.
Salvadst er overiomnmct. Sau
Zalvadoty 30. Okt. 5i1 Menmssker
or druknct i en Ovcrsvømmclfe i
Ncpublikcen Salvodor cftcr et sor
fasrdeligt Reqnfald, fom varcdeMani
daq og Tirsdaa, bcrcttcdcs her i
Getan Man meinst-, at Imar Ulys
krns hole Udftrcrkning blivek sent-t
vil Oftenes Antal vcrre betydelig
hsjere Landsbycn Pera Pad, fom
ligger nett Sau Vier-um fkal vætc
suldftændig sdelagt og alle dens
Jndbvqgere einst-atmet Her i Byen
dkuknede site Mennesicr. Her faldt
næsten 10 Sommer Regu. Alt Lav
land stam- under Band, og Land
mændene hat lidt et start Tab. Bro
et og Jembanelinier er revet bort »
oq Telcgraflinicr ligger nebe.
Dedcde Eskimomc Wituiipeg,Ca
nada, Zi. Okt. Man hat her mod
tagct Undcrretnina om, at Eisi
mocste or blcvcst rcddct fta en Ø i
Mundinmsn af Hubionbugtcn eftcr
at have opholdt fig der i 10 Aar.
De drcv til Hat-S paa en Jsflage og
landede paa Øcn eftek at have op
holdt sig paa Pflaqu i ils-te Use-r
oq lidt weget ondt. Noar det vatede
faa lenkt-, fsr de kunde komme
hart fra Gen, havde det fin Grund
i, at Skibene undqaar at kommt
den nær paa Grund af de mangc
Rev og de maqnetisse Forfwrrrller,
fom Kompasset er udfat for der.
Øen liagek over 100 Mit fra Fast.
landet. Esiimoerne lcvede af Fiss
oq Swllmndeksd Der blrv fde
sscee Bsrn paa Øem men der var
ogfna nogle Didsfally
Mts Pankhukfi i Chtkagr.
Hun taler til ca Skake paa :s,500
mcst schindet-,
Faun fokfuarkt de cum-like slviudcts
kriqckfkc Metoder sont uødvmdigr.
thsstur ,.Et«and.« of —1. Rom
Mr-J. Emnusljms Punkt-näh Uc
dcr m· do krixusrskc Zusimnorctsfuiu
der i England, tnlte i Nanr i An
dituriunt her for on Forfmnlism von
LIJUO Bild-trete for dct nieste Kom
dek.
Tot var lnsndocs sørftcs offontlich
Anlcdnina til at tatk- ttl mündet
fom lmr Ntst til at just-um«
Ein-r cn Velkomfthilsm nf Mus
quvernør Osaka blev lnm introdn
roth as MrH. Hart-fette Tanlor
TrmdwolL Prassidisnt for Chicoqo
Politiml Eannlitn Lvnqucx
J to Timtsr boldt Mrs. Pauk
lmrft pcm mcd sit Fort-drum bvori
lnm forfvarcsdc den Fremqangcinmæ
fom blcv fulgt i England af Stem
Incrotsknindernc, og sandte drt var
den cncsfte Monde, hvorpcm de kun
de baabcs at komme vom-n Voj nch
den eimelske Regerina. Heut-es The
ma var »Døt bvide Slavcri og
Kvindernes Kamp for Stcmmcret«.
Hun pristc Cbimqo fom den sprftcs
Storby, der bavde faart Tini-ne ov
for Nædslcsrne i det sociale Ondc
oa bat-de qfort Forspq paa at nd
rvdde det. Serrlig koste knm »Mus«
Kommissionens Ravport, fom bun
fagde var blevet Irrft hole Verden
over og havde qivet Stadt-f til Dan
nrlfc af talriqe lignenbe Kommis
sinnen
Tot vor dcst foriach Lnde on dr
loftcfnldo Tilstande, som men- end
noaot ondcst ajokdc Stcmmeret for
Kvindisr pnnkmsmsh oa sum dclvisri
lmvdr nødvendiagiort de krimsrskis
Motodtm fom stindcrne lmvdts fule
i England
»Im lmk nnavt iamnom de forskel
lqu Studier- af Foresttllinmsr ou
Amtnncsnter i Eimchnd,« sandt
lmn. »Komm-n or ikkr mod Laut-etc
Tllkkwd, for do » tut-d os. Don or
inmd en Haandfuld Politik-m sont
ikkcs vil nim- ois fuld Ztetmncsrvt
sør do blivcr tvuncht til dot. oq vi
vil tvinms dem. Von- Kvindrr man
cntksn blivcs drwbt cllcsr friafort. Vi
vifcr Mast-denen at Kvinder. lig
Mir-Id, kan atm- kaør. J vor stri
dcsnde Hast er ni Ticndedclc kom
mist fm dem-sont bar foaet Himm
ap for Rædfelen vcd dvt sociale
Dude. Der est Mel-nd oq Kvindcsr.
sont fsler det fom fin Pliat ot kæms
pc for dom, som er mindre lnkkelich
Tidcn for den ftore Tavsheds Sam
mensvasmolfe er farbi. Mcd cnaana
beqnndte Lasqerne at fortaslle om
Lastens Pest: Chiroku forto an med
at udaive sin Last Rat-port, oa straks
blev Last Kommissioner organiseret
nd over Ver-du«
Englands infame Stilsmisfelove
havde oqfaa gjort Kvindcrne utaals
modige, fagde hun. »Hvis en Mund
bar en utro Hufmy kan han faa
Siilsmisfe fka heade; men hvis en
Winde hat en utro Mand, maa hun
fsrft bevife en hsi Grad af Gru
somhed eller Desekttom for hun kcm
saa Skilsmisfe.«
Flere Spskasmaal blev rettet til
Talen-n, som bun heimisch Pan
Spskasmaalet, om hun ikke trocdc,
voldsomme Handlitmer virkcdc de
aradcsrrnde oa fkadcsliq, saade bunt
»Ich-r J, fom kaldcr edtsr »Es
tre af den amerikanfke Revolution««
at J bar lidt noacn Skndc as de
voldfomme Metoder. fom blrv bruat
of edrts Form-dre? Hvig J findet
Fall bliver hegte-betet ved voldi
somme Handlingey da er det galt:
mm bvis de bliver littet ov, er det
tet."
Taleten stuttede med en Appel
om Hin-It- til Massandet oq en
Kollekt blev obtaqu hvorved der
indkom WILL Med Jndganqspenqe
oq Sala of Fotvgrafter qik den
famlede Jndtasgt op til ea. 82000
Teatret vor under Fokedraget de
konsret used Kvindtsklnbbers qush
sum bang ned fra antoncrms, og i
Laut-me og paa Stemin nur san godt
sum alle Chimgocs kvindoligs Stein
nnsrctsz Ledeko ropmsfontrret Manne
iszmmnbedsnurnd lmrtcs ugsaa paa
- Fortsdmgeh
Jndkomsi-Skatten.
En Etat paa de tigc og paa dem,
der drum-r Ist-i Um.
Man ventck en Dcl stomplikationcr
vcd Los-rni- Anvcndclfe.
Looen osn Jndkontstslat tmadte
i Nmst den l. :1k’ut1esnlnsr. J Jud
ledninaen til denne Von lnsdder det:
»Der sknl lietnless anrli,1 pkm den
hele Nettoindtasut fm nlle Ajlder i
det foreanaende Knlenderanr of en
huer Il. Z. Votum-, enten lmn bot
hiennne eller i Udlmtdet, as enlmer,
der bot i Il. S» om lmn end ilke
er Vomery oq of ener Vorm-r pnn
Philippinerne on pan Porto Nico,
en Eint of een Procent otn Anret
nf nl JndtcegL sont overftiqek sti
s)00. Det famme qcelder Korpora
tioner on Fortetninassirnmet«
:Ilf starre Sammet nives der ftørre
Procent. »
Det hedder fta Washington i An !
lednina af denne Lovs Jst-»Mens
den:
Jndkomftskatten er den mest re
volutionaske Mant, der noqu Sinc
de er aivet Reqekjngen til at staffe
Revenue. Den bis bringe Millioner
ind i det offentliae Skatknnnner.
Zkønt der lmr vwret talt onc Jud
komftflnt i nmnae Anr. nq dens
Tilblivelfe silredes, idet det nød
nendiae Antnl af Statt-me sfemte
for en Ændrinq til Konstitntionen
i den Netnina lidfte Fomnr. san vil
denne Ekatsi Jndkrcenninq ved Ne
geringen let-We Veslcm Pan Finanz
deonrttnenttetiri Wenner Nesonrfer
ou blive ledfuqet nf Insinder as
Fionmlilationev Helt fiden Prast
dent Wilfon nnderfkrev Toldlonen
Ined dens JndlomflfkatsVestennnelfer
først i Oktober. lmr Ficmnsdeparte
inentet arbejdet pna Nealer for Ind
drivninaen of denne Stat.
anen i Fitmnsdepartententet me
ner, at de lndtil assottede Negler for
Jndknetmiiwsn er fnldkomne, Inen
de konnt-er til at qeelde indtil nogen
belassen at de bar forandres, nq
Entbedsnmsndene menek, at dnntiae
Zauføreto sasrlig faadonncy sont er
i Korporationers Tjenefte oa faule
des interesserede i Skatteopkmsvniim
»at the sonnt-« of Jndkomsien sra
Obligationen Vantelaan, Snlwrer
etc. nok lmr forftcmet de Reuter-, de
bar ndaivet for at sikre Reue-ringen
Ovordon Toldnedfasttelfcn 041 Ind
komftfkatton til at daskkr Manalor
i Toldindtasqnsnus cnd vil virkcy san
» een Tinu fikkety neinliq at den
»fattigcre Klasse Arbrjdcrne ou over«
inow-dick den ulmindrliqe Forbknqcr
or blechn lenkt for den Toldbnrdc,
der vor laut poa Nødvcndiqlnsti
aktiklcr fm lldlanch og san or den
laut over Don denn, der formt-or at
basre den. Hvor stor praktifk Akt-tod
nitm dct vil fau. dct vil vol Viso
sia litt-d Tidrn
Vi faa en Karton forlrdcn, lnmr
en riq Gubbi- klaavdr fis over at
fknllcs botole Jndkomft Sknt. En pjnls
tot stot- Tmm Lna von kmni ou scms
do: Im ønfkksr blot, at im um«
blandt dont, disk fkal botalo!
Sulzer Sagen dumm«
Fm New York meldcs, at der den
30 Oktober or nnlaat Søasmaal
i U. S. Moder for om mnliat at
nndcsrkende »Jmpeocbment«et imod
Samt-. Dot er en W. H. Moore, der
bar anlaqt Sagen. —- Saaen er
bmqt i Form af en »Jniunctton«.
Jobn Leam der er Moores Saa
fsretx forklnrcsde. at man qrnnder
Saganlasget paa, at Dommerne i
Appelretthn og Medlcsnmserne of Sc
natct ingen Myndighcd cllcr Rot
thavde til at ,,impcm«h« Sulzer sum
Hauern-r for Handlinger, som han
lmvde udsvct, før han overtog Em
Hbedet
« Guyeer Martin H. Glynth allt
Ztatsembcdgmwnd, AppelretssDonp
merkte og Mcdlcsncmerne af Srna
tot net-ones sum Tcsfcsnforcr, on for
at aørc Proccdnnsn lovliq or Eul
zck taqct cncd blundt Trfcnsprorne.
Moore siaer i fin Petition, at
Ztntcu Juno-»J- af en nsnnlig Nr
gcsrinq, der dominerrs af to cllor
lmjft tre Masud«, ou at dtstte or on
Forbrydclscs mod den ,.fødorale sinn
stitntion, der lwstcsmnusr en mmbli
kansk Negvringsfor111.«
Moore nnnioder uni, at Nimm va
alle andre Ztntsemliedsdnmsnd lusl !
dei- fm at ndøue deresti Einliedszsfunk H
tioner. !
Eii Kopi us Petitionen sendth
Nimernøk Fell-er of Tiew san-us
fl)ire nied Amnodninq oni, at limiT
ilke anerleiider noqen lsenneiidelfe
im New York i Seil-m TlmwsEa
am Tette aav Silnledninq til et
Nnate om, at Seinen fknlde tin-re
milkmt i Tlmws Interesse-, men det
te benimtes of den-, der rennt-len
terer Moore.
Fta Vatgcne i Gauk.
Tannnaun lidseztrnkkeliqt Ne
detlnq i New York Cim.
i
chublilanekuc vinder ftok Seit is
Staten New York
New York, it. Not-. -—-- Tumnmims
Soll lileis siieet under i melgetl
her i Tag, Pension inmdt det lielej
Jolni Pumsn Illiitrliel valqteg tilI
silomiiiester med et Flertnl nf over-.
IW,W«, set vil nmasle nun 125, I
Wil, iiiiar Llitwllinaen bliver endt.l
Tmnnmnn fGall fmi fin Flundil
dat, Ednmrd E. MeEnlL Amt un
der i det største Nederlax1, sont neuen
of Omanisationens Kandidater im
aen Linde lmr lidt. Tet ftore Vlutnl
Instituten der lufiedeJ for !lIi’itcl)1-l,«
droa nied fiq limididaterne for For
iimnd i Aldemmnanndet ug Kaki-I
troanadet, Geome Mk Anenn ou,
Willimn Il( Pendemaft. Tini-nimm
Deniolmterne iiaoede knn at vieer
een Kandidat til et ubetndeliat Em
bede.
Willimn Siilzer. den assatte Nic
vernar. blev valat til »Asseml1ln«eii.
Store Seite vandt Nepiililila
uerne iide i Staten efter en Kam
vaane, i livilken ned med »Tum
nmim Ruh-« var Slnqordet Ester
lnmd der forelna Kl, li,30, bar
Teiitokmterne tobt Kontrollen of ;
Lenislaturens lliiderbits. De sidsteI
anqefterretniimer tnder paa, at der
er valgt 75 Nevublikaner, 36 De
mokrater oq 5 Progressive 9 af de
Demokraten der vandt, og 8 as
Nepnblikanerne, ltøttedes as de Pro
gressive. 32 Distrilter er der ikke
børt fra mdnu.
Te Progressive vandt dores ster
fte Seit- i Sinon-se Lewis HilL
deres Knndidat, vandt over lmade
den demokratier oa den repnblikani
fke Kandidot med en lille Majori
«tet. Jobnstown valqte en progressiv
Vormnefter Ined 11 Stennners Flet
tol.
J Statekne Massachusetts-, New
Jersey oa Viminia, bvor der vor
Nitvernørvalq, vandt Demokraten-ne
med ffort Flertak J Marnland dala
te Denmkmterne en U. S. Senator
on en Konntesmand, oa de fidste
Beretninqer tvder paa, at de vil
fcm YA Flertal i becme Leaislatnrens
ane
Roofevelt i Montevideo.
Montevideo, III-nation, il. Norm-—
Col. Theodore Noofevelt ankam ber
til i an oq modtoaes of den um
mmnnanske Udenriasminiften Med
lemmerne af det udenriaske diplo
rntiske Korvs oa Reprwfentanter for
ledende DannellessJIIftitIItioner oa
Mnbber i Montevidea
W.»M- M»
Yorden rundt
—— —.———-—s— - :;?-—-——..——-——x,
Flyverc drasbt. Paris-, 21. Otto
bcsr. Vcd Chaumont er i Gaar to
Militærflyvch en Løjtnaut og en
Soldat, smrtrt ued sont Følgc of en
Likotorexplosiokc De bleso bogge
drasbt paa Ztcdct
.
Epinch Frankrig, LI. Oktober-.
Zum Følqc af en Mutorcskplosion
stnrtcsde en Militasrflnvksr i Gaar
nud i Moselflodcn frn en Højdc as
500 Meter. Hatt bit-v brogt i
Land i bcvjdftløszs Tilsland oq dødr
fort cftcstx
.
Prasslon i Efmstla i Italien er blo
wu urteilt-rot Hatt lmvdc folgt fin
Mitte-J størstc silenodicy Madunna
Inod But-not, til en rig Xiunsuslstr
sur 80,UUU Lire og erstattet sinnst
Mrkcst Imsd on vasrdiløcs Kopi.
.
ijogesy Frattkria, 21. Oktober.
List-dens- en Del Vinarbejdere var
beskasftiaede med Vinuersnitw saldt
en uua Piae ned i et as de stnre
nat-, hvori Bitten persedes. 4 Ar
lsejdere ilede hende til stlpx men
alle 5 umkom.
10 Fiskere omkontne Mesen (Guv.
Arkangclsk), 22. Oktober. Da nag
le Fiskere var under Bei-J til Kanins
Oalvøeth blev de overraskede af en
Statut To Bade kwntkede, lworved
ti Fiskere druknede. De øvrjge haa
dev Skasbne er ubefcudt.
O
Streng Solon St. Petersburg,
ka Okt. Regen-innen bar i Du
maen sremsat et Lovsotslaa, som in
delsalder Besteinntelsen um strenge
Etrafse for dem, der nasater at
lpsaslpe Ekibe, sont er i Havssnød
Tette Forslaa kommt-r sum en Fol
ne af Titanic-lllykken.
.
Eiter sitiaett Den bttlaarske
therst Petety der blev stillet for en
tiriqssret for i Slaget ved Lalmna
imde Neu-ferne at have sarladt sin
Brissadth er bleven dømt til —t Aal-H
uaardt FasngseL Tearadatien an
Tals as de borqerliae Æreirsrettig
heder.
I
Den serbiske Hat-r. Velarad, 15.
Oktober. Paa Kriasministerietcs Bud
aet for 1914 er der soreslaaet en
Vevilling til Anskafselse as 500,0(")()
Nether til Veoasbninq as alle Al
dersklasset Med disse Geværers
Jndsørelse skal de nu betmttede Ver
dans on Kokætstevasrer asskafse6.
.
Tisn unwika Flaum-. London, Hi.
Oktober-. «11i111s(-rkr1)dsismi »Am-n
Elizalnstl)« er i Tini lølnst nf Einbo
lisn i Portlisrsiiiniitli. Skibet er disn
førsns cnxuslflis Pnnfcrkrndsisn der
ndcslnkkondo sknl antnsndc Lilie sont
Vmsndfcl Arnierinacn er 8 Stkr.
15 Tinnmch oa 16 Stkr. 6 Toni
nnsrs Kanonen-.
Krisen-n sein-kn-. Berlin, 28. Okt.
dliiqcsmadct lnsdtoq i Goar mitein
niia en Resolution, sont nam- nd paa
at aørc Prins Ernost Ananft af
Cnnibcrland til Hering af Vrnnss
wirk. Hans Faden Heringen of
Enmbisrland, bar frasaqt sia Reiten
til Trunk-n til Fordcl for sin Sim.
Kcsisisrisns Sviacrsøn
.
» Saniinviifvquclse. Sau Jnan
stl Sins, Nimramm, Bl. Okt. En
revolutioncvr Sammenfvwmclfc, som»
aik nd paa at mnrde Neunblikkens
Prwsidrnt, Adolfo Dim, oa noale
of de mere prominento Ministre,
blcv apdcmet oa nndortrnkt i Ma
noana Onsdag Akten. Politin Paa
staar, at de Sammenlvorne blev
arebcst ancrlk Gewinn.
Franlk Flntnsr drwbt. Mit-ims
Frnnkria. 20. Okt. Scrqeant Camil.
disk tilliørto dci franske Flnvokorps,
blev drasbt i Garn-. lGan beanndtks
for kort Tid fidcn at lcvre Flnvnina
i den militasris Flnvofkolo, on i Mam
gjk hatt-km for førslc Gang alene.
Hans Monoplan naacde en Hsjde
af 300 Fod, da den kastedc siq over
paa Siden, saa Sorge-unten faldt ud.
.
Wamle skejfcrpaladset Rom, SI.
Oktober. Professor Boni, sont fores
stanr qurnvniugcsrne i Ruinernc
pau Polatimsrlmicu, bar funcht Kejs
ferne News- og Caliqulag Paladfer
ou ligolcschs Minimum-, der blev
bnqnet lidt span Fundamentet
for den kcjferlige Trone er blcvct
nfdwkkot Hatt har- fund-et syv Hufe,
der or bnxmot i chn ropnblikanske
Periode.
Brote-Ofen ondt VrnsseL Vol-sieh
sm. Okt. Der er mI boktsndt at Prin
fcssrsfvrne Louiscu Steptmnie og Cle
mcntims, afdøde Kong Leopolds DI
tr(-, lmr bissluttet at indstilch Pro
cesson nmd den lwlaifkc Rom-fing
ananmsudc bete-J Indier Bo ved at
mm ind puu et Fiotttprutnis, fom
TLIsinifusriet lmr fort-sinnst Hver of
Prinfostrrne vil ifølqc Kompromiss
set san siq udbetalt 81,400,000.
.
Poftlicsømtslsc nd Lichtwij Vor
dann-, 15. Oktober J Tag er den
transotlantjskc Post for iørfte Gans
limgt til Daumen-n nd Luftvejcm
Flnvcrløjtnant Ronin sit-g Kl. 7 i
Morges op i Villaconblan og lande
dis Kl. 1214 ved Pauillak; lian med
førtc Posten, der blcv brnat out
Vurd paa den transatlantiske Dam
per ,,Peru«. - J
d
Skrap Jiistits. Wien, 18. Okto
ber. J Anledning af den imod
Runda-Barifikjasrnbancselskabet ind
lksdcsdcs Undotsøgvlfcr paa Grund af
Zolsknlusts Vogunstigtslfe of Verne
Pliutiqc der vildcs nimmter blev
Zolfkabcts lnsrvcrrcndc Kontor i Das
lnkkrt nf Politiet, disk beslaqlaqde
allt- Vøqcr oa al Korrespondance.
Zamtidia lilcsv allt- Kontoretss Filiri
lcr i lusle Øftisrriq lnkkist
I
Sucsusk Lundszslmbmnd Upsaln, is.
Oktober Lande-duckt Kilbn i Alunda
Zoqn er i Nat blcvon advlaqt as
isn Brand. Jldon opftod i et Damp
twrfkevasrk i on Waard og forplantci
de siq mcd stor Hurtiqlnsd til 5 umr
liqqende Gnardu Alt limdes i
Affe Kun von Gaard i Vorn red
disdc-L-. En stok Mastde indavlet
Siisd lirastidtv. Krtsatnrmus teddcs
diss. Tnlust or bewdoligt og krank-B
i Hundrcdtusindcn
En Flnnning i Tanxw Johannis
tlml, R. Oktober Flnvcrksn Bill-bl
dksr i Nat Kl. ji«-,- 5tm up fra
Wonne anlom Kl. ·l- Hi- til Fluss
msplndson lust. Tanan var imidi
lcsrtid fau tast, at lmn ika holdes
fl- at lundts, sknnt der var tasndt
Paul pnu Plndftn da der lilov af
snrct dlknkottrr san numtc dorfor
lslints nnd at lrodse rnndt i Lasten
nnsn gik infide da Fllolkcn var
lslontsn 51-2, ned til Trods for Tan
qon Vcsd Lundingcn lnnstcs Ma
skincn nnsdcns Flnvcron blev lot
sannst.
.
Doltoqelfis i Panmnandstillinqu
London, Jl. Oktober. Direktireks
no for de ftorcs Dampfkibsselfkaber
on Chr-for for Handelsbnse on an
dre Forrcttiiitqs-Fir1natsr Valqte i
Gaar en Kotnito, sont skal spae at
fcm den britifkv Elle-gering til at for
nndrc sin Voftonnnellts om ier at
dtsltaacI i Panosnnndstillinaen i
1915. Kdncitcen vil frcmlmsvc at
Forboldcnc er onderlcdes nu, end
da Roqeringen osslog at dcltaae i
Udftillingem Mange af de meft pro
minente Fabrikanter lmr belluttet
at bcnnttc fia as de nne Toldforbold
i II. S. oq dcltaae i Udftilllnam
Blutspur i London opfordrer Reac
rinmsn til at for-andre- fin Benut
nim
DampfkibssNotitfcn
C. F. Tictqm der anlom til Ebri
stianfnnd den 27. Okt» vel afsejle
derfra den S. Ndv. oa ventes da til
New York den IS. November