Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 29, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sonderjylland
Dis-. Aabenraa, 8. Oct. Ved
Muhme-retten i Aabenraa behand
Ubes i Dag en privat Klage-Tag, sum
If Redaktpr Kähler ved »Am-umher
Tegel-lan« var anlagt snod Fredstss
isteningenis Formand. Past.3iiiiitidt
i Bot-den for Zornwut-elfen inde
Ioldte i en Artikel i det as lmm im:
Iivne Tidsstrift «Nordschle«:«swig« et
Hur Dage- eftet Valget Roma-r
stellen besknd i, at Schmidt i Ar
Wen bebrejdede »Am-umher Tuge
Ihtt« imod bedre Nidende og Zum
Ilttighed at imve befknldt Uaituk
schmidt for at have villet finde
tyskhedens Sag under Vol-get Unit.
Schmidt lmvde reist Tllcodklnqe sur
Isme fidste Eigtelse. Ved Denn-ten
act- Schmidt idømt ZU Mark i
Me, medens Modklaqen nivifkissv
Ester hvad »He-jamai« erfarer.
til Pastor Zchmidt appellere Toms
M
De sinnt-h J Ilnledning af, at
des tyske Vlad ««J.7?echlenbumer Zion
stzszeituns brinqek et Telegram im
Isbenhavn om, nt den dmifke No
smng stal have indledet nye For
Mlinger med den tvske Reqerina
im Hidfsrelfen of en mildere Vis
Mling of de lifemløfe bar en
s bejder haft en Samtale med
Departements-cheer i Udcukiggsmii
Iißeriets 1. Departement Kammer
Ietre Zahle.
Kammertwrre Janus »amte« at Lc
Iegkammrt var absolut mispjfcnda
Jmidlertid kan man doa fastdrles
sodt tænke sig, at der er For-band
Iinget i Gang, mrn i faa Fald bar
Oe staan paa i lwnacsre Tid oa er
itdledede fra tvsk Side.
Des us politifkc Proces mod
Judas-c Das 10. Okton stut
ie« er ved Landsretten i Flensbokq
ndles en m) pfaliti.sk Sag mad
. · dal«, for-di Amtsforftandet
set i Sjst bar fslt si- fornærmet
en Notits fka Valget i nasvnte
Osteo bvad ,,Lkpenrader Ta
« meddelet, var Amtsforstans
I- Nsm sist ist nævnt i det
»Ist-Wende Stykke, men kun antyi
IMM. Det er et ret eisu
eligt Tilfælde, at der under
II Omstændiahedek kan reier Til
for Fomækmclfe of en Mand,
IMM- sset ise er nasvnt i den
I , der dreier sig om.
Clubetiydste Aufs-gern Farste
bind af »Sønderiydske Aar-bis-l
Iekf for 1913 er udkommet i Vog
Mdelen Dei indeboldek: l. Te
We Sanderjvden Uddraa as den
officjelle We Statistik af H. P.
pay-sen 2. Gustav Johannsens
Slægk of Alexandra Johannfen Z.
Mteindberetninaer fra Ribe Stift
i-« ts. Aatbundrede af H. Weite
Ist-et
Hishi-up SIlvbryllup. tsnth
Ialer Ssktmsen oa Sustku her i
soen Bunde Tore-day den Z. Oft sof.
I den-S Selvbrnlluu Esrcnfeu er
W til sit HaandvastL han bar
Wes under Kunftmaler Møllcrs
W Vejledning og til dennc
Wenn-e Tilfredshed udfskt De
Monsarbejdet i Frincenigbedskir
II. J de senere Aar bar han haft
s gpd Stitte i fin Sm, sum hat
U sin Uddannelfe paa forfkelltge
Muskeln- i Damnark.
« UIEYSIretifeas Navn er kendt
f YUDIMEJ ·«Han et en alsidig
setet Mand, og han hat nat-n
IINeL virtjpm Del»i Arbejdet for
WÆ ·. As WITH
M for « otenimen
sdrivende paa Landet i
slev Kredi« og han et Sies
i Weg Sammsiutning i
ssster. Ritter-. (Fl. An)
ag den 29. Sept» fqthpndledcs
-" under flere Neggtiqumptcefens
s Næwætelse i Kirkeforstans
qbet om thandsættelfe of Kir
Jndrr. Det vedtogeg at Mand
en Del af Kitken ved at fjers
set paa Pillerne og Ssjiz
Ork. Dis W blev ffetnetI
tage for meget of Lyfet i
Det er ise tadeln-seh at
vil blive forsynet med et nyt
,ogdervilidennætmeste
blive heqyndt med Indlceggeife
C « Mer. Belygningen
« M vil Regeringeu site over
da W Mit-as ikke at hin
til Men- nsdvendige Ub
sw
- bet. pedes-»Mus- CH. Ft.)
I , et der blevet dannet et
, Ws Former-l er Axt-Urk
sleerne ved Bratup
. M Ver stal apiaqu
»Was vil man Itge
" II MM M Arbeit-et
Machst-. Instinkt-d Staun
ftmtlykket Om Ulykken i FrueSka
strivcs i ,,Flensborg Aviö«:
Onsdog Akten den 1. Okt. beend
tc der i Vor Frue Skov en Ulykkcs.
fom koste-de en of Vnens kcndtc Vor
avm Justitsmad Stemaan, Livct.3
Onsdaq Eftermiddaq gik Instit-THE
runden der vor en ivria Jasgetz paa»
Sarcfaat c Vor Frne Skov. To ban?
ikkcs var vcndt tilkmae Klokken 9
om Mkan blcsv bnns Familie
uroliq, oq ved Osaslv af en Ade
linq Zoldnter beavndte man noact
somer at apnnomfme Skoven. Om·
trrnt vod Midnntifitid fondt works-Zir
mann som Lin. Man fandt kmm i
ssddmde Stillina neden for rn 3
Meter bøf Jkrwnt som ban Tone-'
at mer ftnrfcst nvd nd, on under
Foldct » Rassen fotmodcntlin ann
pt of Skuddcst var trænat nennt-m
Hallen on mein-s buttiat at barst-:
modført Toben »
Ved Siden af sin idem-s Liaj
boldt Joatbnnden Vaat Drt vor-:
bnns Pibcsn der lebte Soldaten-ne
vaa Spore-L Salbe-ferne Inadcs Li
mä von en Vom-e oa ksric det korr
søbia til Kafemesn kmorfra det To
note brantes til den afdsdes Bolia
!
!
!
!
(
I J Llikn aik dir Nnxmr om utj
Mide sundet en Tml Et« I
ITktte Nnkms sn nor duj al nwund I
- JquitsI rmd -tim««m our todt
IRUH i -thrk an last-« JUI
I
(
m oq lsleo m? t ::’l sci »si: bisorrfter
«b.—.m »nur anfat : I Irtork og Fiauucl :
HTU blw lmn Viorunester i Itzt »
Ihue m sin- Aar smcre ned atte hanI
via fsm Etwa-Der km- i TM hour
lmn cftcrlmnuden fik en stor Pkaksi-:.
II O en nfdøde estcrladcr sia ssttftru oa
Itre Vern, as lwilke en Sen csr Ass
Ifeirsfor Ved Amtsketten i Esnderlwra.
I Tutfttnp. Not Fotfamlinghns?
Efter et Ungdomsknwde Todtde
Ästen den L. Okt. bos K. Raben i
Hvinderuplvkke blev der fokkmndlet
om, bvorvidt K. F. U. M. G K.
sculde fastte siq i Spidsen for og
foketaqe det nppvendiae sorberedendc
Arbeij til Opførclse of et stem
Forsamlingsbus her i Zognet «
den Anledning blcv der dannet et
Udvalg of 3 Mænd og 3 Kvindexn
Jota i den nasrmeste Tid vil lade fo
Iretaae en PreueiAndelstegning
Tadel-. Statfsgeligt Leip. (V.
T) En efendommelia Beaivenbed
bar fundet Sted her i Byen. Et
Poftbud hat i nogle Macmeder hatt
iUdfalg af Brsd fra det af Socials
demokraterne i Flensbora ovrettede
»ftorc· Baqeri Dette fotonledigede
Formanden for Bauer-ladet til en
Henvendesse til Poftdirektsten Fal
aen beraf blen. at Poftbudet ovbsrte
med Udfalaet af det fatlige Bild
den 1. Oktober Den videre Fslae
vil natntliavis blive den, at en an
den. uafbsenqig Mand, knar et Ub
fola at dette Brod, fom Baaerne bar
ajort aod Ren-me tot-.
Fleusbotq. Spekulation med
Judex-. Mk Am Den artefteredcs
Direktor for »sanfeatische Bank« i
Gomborch Ckamek von Clausbmch
bar ifslge et tnss Vlad købt Jord
bet- i Byen for i alt benved it Mil
lioncr Mark. Som et Essemvel paa
Spekulationeng Art neevneQ at Di
rekter i Fiok gav 93000 Mark
for et Grundfwkke med Hug, Tom
i 1906 kostede 33,000 Mark. Pan
Grunde lobt hqn detefter ind
fste Hypoteker til et camlet Bei-b
af —— R0,000 Mart Den ktbte
Joed betqlte han for en ftor Del
med Met- i ,,Hanfeatifche Bank
og nu staat de fstqende Sælgere
med dette wivllomme Bett-Ungewitt
de!C wiede Bankeq ex dxdhy as ,
WIT
Fu erget- Byen der bar aindkag:
sit Wer-stetig pas-wwwqu
NUM. Kraft Gottfried-few
Fra e·n anfet Mitarbeit-r bet i Sog
net er ,,Mm.« bkevet anmobet am
at ovtage fskgenser
Sandxig dep 28. Sept. toa Provst
Gottfriedjen yAfsked med sin Meuias
bei-. Kiste-» vqk sytdt til sidice
Bleib-. Som Tekst havde Provften
kpalqt Jesajas 53, 5 og talte til den
dybt bevægede Mensgkyd paa den
kbam egne inderlise og indttænqende
fMaade om Faden ved Jesus.
Provst Gottfriedsen hat i iin
mbedstid i Nufttup forstaoet at
vinde Meniqhedens Tillid ikke blot
fom Werts Tjener. mw ogssa ved
at kunne tage Del med sine Gegne
btrn haade i dere- Sotgek og Glos
ber. J Sætdeleöbed vil W Kon
strmmtder minde- ham med stot
-Wighed. Haus duitru hat
i W Maul vætet MS Mel-hiel
perste. Ved betet Bart-esse lad
fagebes de af Nustrup Menigheds
hinkt-the Taf og gebe Wer an
en los Wen
M. Ruhe-, der iler flu
W tf es Live. (Fl. Ich-) J
Max-Es stete en Ulylle i Hagenbecks
Deran i Stcllingen, idet en Kas
ferer Elbert blev angreben af en
List-e, der ikke flap sit Mitte-, før den
imge Hin Hagenbocl kom til Stedc
oq skød den. Elvokt dsde kort ef
tcn og bons Ente krwvede ina nd
bcstalt en Nenn-. Hirn blcv imidi
lertid afvist as Fagiammenflutnins
am, der ikke kunde foftflao, at Elvett
hovde vcrrct forvligtet til at gaa ind
til Løvernn For at Publikum bis
drcs kunde ic Rovdiircne, var lmn
aaart ind til dem oa bade sie-act
las paa dem mcsd en Pist, og saa
liavde en Heini-do ovcrfnldet hom.
Forli-den Dem bnvdc Lock-fortfl
rinqskontokrt dismns Zog til Ve
liandlinqs mrn dct aiviite Fru El
Wrt mod lwndcfs Kron.
Fels. de Hsftmsdet Tirsdaa
Atti-n den 30 Zent. i ..Londbobiesm
met« tnlto Vastvr Jst-geniert im
Sknsrbnsk over Dkdcne i Linnelicn
om Vintræet Don lammenligncdc
den riqc torboldsvis lot-te Gofttid
det bavde vmset i Aal-. med den nan
dcliae HsltI tbi dest er den. det kom
mer an vaa da give-r dort Liv dcts
Vnstdi Til Flntninn bad kmn on
inderlig Von for cnbvm for dts
qomlr oa lvaqcx oa lasrliq for de
unge, at de i vor itroliae Tid mont
te blivc i Reime-from oa san Sindet
Vendt til Ordet i den heilige- Stritt,
da dot alone- kan give Fred oq Mias
do vcd den Heilige-and
Den storc Forlamlina Kiltcs. alnd
ved den indbvldsriae Akten, vitkr at
have immct »Im iaa bam iom
Varn'.
Hngum Tit-ken. Her ma En
nrn Vispr Nnndmmmclcn Ha ika fcm
faa Steht-r snm Falae of den Imm
variqes Tsrkkx Manne man bis-nie
Band fra Moraelakave eller andre
Vandftcdcr for at foa Kreatur-erm
vandef. Tsken er alliqwec and for
de enkelte Este-missen com mdnn
ikkc bar hakt bei-es Korn i Hug:
mm aussequ vilde bei verte, om vi
kunde kkm Renn, san at den mahn
ede Nun oa Mode hmde spin, da
des ollers vil vate- femme
— — !
Jud-. Fuss is« Solln-G
J » Ente Amtstidmde« ffrivchaJ
stor Carisen, Stamm om Dialektcstsl
nor
Jvdrkne bar maottet børe mmrt sko
den-g »A«. Naturligvis udcn Grund.
Thi A er en adssilligt bar-de- sinnt
krns on selvfscgelig væqtigm L:1d’
end drt udflydcnde, werfde »Je«4
Mast cndnu vaa Kristian den 1.—":
ITid Adelsmwndenc fagdc A, oq naar
den eingelka Range siqcr Aj, kan en
judsk Bonde udmasrkct aodt blink
vcd det, kmn ben- lwrt as fin Moder
A’et er foa knroktcsrfuldt. Ja, im
er rasd for, at de jndskcs Bøndet skol
forrinaes, naar de- en Gang » disk
Mr vol alle anor over til at bru
m· dct tnndc Je. A er, sont bes
kondt. dct for-fic- Voaktav i Alsobcs
tot, oa bvod et natur-Harren end at
Jst-act Udaangsmmktrt for et Men
ncsies aandelige Orienterinqgevne,
oasaa hedder A? Ja, det siql strives
med statt het. Sau lignet det et
FavnemaaL et, bvormed en Jyde
sindiqt sstidtek Tilværelfcn as.
Lin Jndsendcsr 1 »Nein-vom Vol-I«
lmr m Many trkijjcnde kuldt Mo
dcrönumlrt sur Vor Ianfcis Natio
mitsamt Eudnn nnturlxgtsrc kan
man bruge dcttc Villede om Mund
akternc, Male-trennt Hvilke as
dem, der et de kmmcstc, kan man
vol lige saa vanstcligt vlwc cnig um«
som hvis det gjaldt dc forskellige
gamle dankte Nationaldkagtrr. Te
ksnncste, sigei jcg - - jeg sfulde mau
ske sige de mindft grimme. Wange
Udlasndinge findet twmlig dct dan
fke Sproq i det hole taget grinst for
Stsdets Wut Ade et cfaa
godt som) særliqt danfk: Dei frem
fsrte Eftertryk, vi lægget paa saa
mqnge of vore Ord. For Esau
pel naat vi siqet »Hu Mille-I« (i
Nodfætnjm til ,,en MIller«), ellet
moat Sjæltmdewe siget »en Fragt
skxasvw (i Modsckming til udtqlelieu
i ,,Have«). Dette »St-d« hat man
fommenlignet med Hikke ellet Stin.
Men stal »Sttdet« væte bekam-ren
de i Spitgsachet sinnt eller usi-nt,
bciver de fydkigfte Dialckter Gl
sssk, Sydfqndst, Sollt-nde Sydssæli
W, til Delp Bornholme de
Weste, sords de nemcig memgler
Silbeh og Bendsysfecsi bllvet det
qtimmestr. Rast det i Bendfysfel
mes: »Ja, pruni-, kapi- iut des
la«t Wt«, Inder sum en VognsI
uasiadellge W og Hoppen paa;
en duckt Bef. ’
Jakob Knudseu htrek faa wegen
Fonmdttng i Ventelbomaalet W»
foresommek det, at der et mete of
den fomdtmse Klaus i he spuste
WANT In Why er updat
llgvis fordeva miuhst en Gang om
Degen —- Fynboetne ex jo Dan
marks Bskn —; det er vel detfoty
at detes Sætninger endet mcd op
adgaaende Toner, med Klang af dct
forundret fpjrgende j
Mia tiltaler og fortwer dot ftmiz
fke ved dets livligc Klang. Nansks
vist inne-s ieg bedft om det i kvidkcns
de unac Pigers Mund. Tot fiasdcr
ikkc den vasrdigc Olding san zwdk
Juden der gerne udtaler del-es Med
lnde solidt, sum-s heller ikkc Nu
Fvnbocrmss Slsjfninaet of distcr
..an:-lic« forRyslinge, »Im-- i---c«
for Evindinge. Tor er blevet von
ftaaet sbvad der dog fonnodcntlia
er eu Lvetdkivelfe), at Zadfnnbo
ist-no udtaler Navnct ,,Vilbcslm Bir-:
krdal« san Ude at de overlmvcdot
icmen Mvdlydo dumm-. nnar dcs figu
dcl
« Fispllmidik bot- csn non Mem-tm
Nimm sen Klang of Tiligriadrliqlnsd
«-. Troiaitkwd. Tot er XI sum tidi.
Jst -jallandcr1w er min- Sicrtcnnns
nifir end dr- isvrius Ia siike mnn
Iisisr or Nmmiifolk Jndir ,wrimnds .
l« Tot er oqicm tiitiat »Skri
Iiv d Qmun er i Gusct«, imm Chrisj
Istkm Nickmrdh Komm, d r lmr Nest-.
l km tii Andcsbnret mm tilliw i dur»
",x.»rs«mnd. at tmn csr M kvindili.u·;
sti nixsdkrliqe Element i Tannmrst
Sei;!!kild11it!k1. don, der bl. n sri
mindit pvtmwt nf at risse fiq ich
Zank-dess- ikiidrrr Tr. ’-r«w1nnd bm
do Inn lim- mere IikistiticsTiskiiiid
Wis. mnimar bou. end Jndimcs
Tini man da vwfr dct k:": HIiiw u!
itjkt. disk ast- sia awidcndc Tons
Russlandka Mundart kmr nmrt imsnti
Da fordringslsft over sin. Nichts«
nmn klcmc over dot, fknldcs dot notov
mm for-di cht vor for fasvnt. Dr
lmr ian mmme .,Ovcr-.mna(s« von
Jinslland »Der var m Drcnq on
lieder- Pedrr'« — dettr »Da« er for
iwvn en Ovrraang fra anedicrtuina
til Pisa-www »Bei Folkvtina, iom
at det blw vakat i Fior« bar im
bsrt en ifællandll ftdt Minister siae.
Der est hattet for manae Sten i
Vadeftedet.
De fokskelliqe Landgdcleg Bcboete
san have mmen Fern-solle as at
imnadrille bvetondre Lob dem ha
ve den fremde-leg! Dei et en »Mit
dia on for Rest-n meaet belætrnde
Mal-sieh Der et et uudtsmmeciat
Fort-and til folkelia Sclverkendelfe
og dermed fannnenbænqende person
lig Selverkkndecfe i note Mit-steh
Dei-for bcävet man belt vmwdiq ved
at tanke paa, at den Tid maoske
kommen da de dst nd. Ak, noar
iea tasnket pas Ebr. Bslliuas »bem
lolige sydike Historie-z bliver jeg
bclt ..kiv«. Tbi de knn moaske Mc
soriwllvg om 30 Aar. Jngm kon
vide. bvor buttiat vore- Dialcktrr can
Wisse-T i alt Fald bvad Otdforraas
bot ernannt-.
T—-—..-—-':-’:?x: »» -- : ::-T:. —-—-—»—ss
Kottespofnvancer
Vorstand, Orts-su.
qumst Isn Eid,
fxdwn Tcnfhsrpw Lassen- horte
fm o-:- lusrndks lus, Moment-; man
1si kwd xo nut, nt dursom m er rig
«’x.:, nn cr der !
tiq glad,
san lau disk Mc
faudan
fcjulcis for den-,
sont vedkomnusndr
komme-r i Bekomm med
og snodun
csr des onsua mcd oS hrrudc i Port
laut-.
lia glcrdcst o:,
Raak vj bar noqet sum fast
san strivcr Vi lidt
um dri,
for at Dunste-nat
La» etc
man glckde sig mcd os.
Im vilde
lnslst first fortaslle om Dort Mig
sionemsde fotdi dr-: var fanden et
nrlsiancst Mode, mm for Orden-:
Zkold vil jeg nu alliacsvcsl form-Ue
oin d(-t, sont qik forud. first·
Ton sidstc Sandng i Zepter-Ihrr
Var der Konsitmation i Kittem 5
thnae aflagde den gode Bekendcls
se: det var rigttq en Hlltidsdog
for og alle. Birken var faa festlia
fmykket med Blome og Ast-nd
oa Konfirmqnverne san san pæne
ad. Svarene lUd saa frimodigt, det
qjorde fsa godt at bit-e: Mc
Herren bog nu faa Lov at behel
de disse unqe evigs sont fin cita
dom!
J Dagene fra den lo. til den U.
Oktober havde vi sag vitt Nis
sionsmjde: det begyndit med Ends
tieneste om Fredag sites-. Fsrst
vrædikede Pastet- Hjorthqnss baut
Tekst var am Ætiopiens Dronnings
Kenntnis-end- Dereftek predikede
Paswr Thoreby over: »Se detGudö
Lam«, hvor han ist-r betonede det
njdveudise i, at vi Ismesier sam
Miene faul-des fcsttde pqa M
Gab-Laut havifaqrfehmnmed
Fremd M- Ul vor stelle Om
Studagen ptædikebe Laster Thore
Im til VIMMMML Des
blev Offetet M W her m
WW W im Im
ftmles Nest sit til Muts Jas
se M M ZEllesfpisvjng I Loka
let W W Omsiddcgm
VM II M, is til Ast-s
monllkdei fewmde Ungdvmiforei
- is
gen Lunch. Om Estenniddagen var«
der Samtalemsde om Emnet Daabss
nagte-w Pastot Ojortsvang indle
dcde Enmet paa en klar og indcrlig
Munde-. Post. Engbolm og Thore
bn tnltc ogsaa. Ordct var frit for
dem, der foltes Traun til at udtale
lia. Lin Ellftcncsn vrasdjledc begqc
Vmssnsr igM Titsdaa Alten sluts
tedc san tmrt Missioncsmsda Tot
or ellka de ukmcs Alton, for da er
der nltid llimdosthnmdc: men den
Aste-n Eil vi alle Lov til at vaske
unzw, ou drt var qodt, for dvt blcsv
Tandmk en Wlsianet Aste-L Hfortsss
vasm taltc lot-ft, lmn mache osJ fast
lig at mms Jndkøb, at lobe den be
lojlizus Tib, oa Umkrka mindrdr
vix um del nødvmdige i at faa folgt
nd alt M. sont vi lmr i oss Mo:
lmn vogcdcs von Wetter lmorsm nd
xmar uudc Tanlmx on visto os, lwors
dem vi for ud i od felv, nwn visus
nahm at der or Fnsllc for nlle dem.
sont nil lommcr Und os dorfor san
uu alle lmftc misd m kommt- og lobt
dcsn hell-flim- Tib.
Estisr Wüsdpt i durchs tndtmd
lltmdmnsslonsnnun-n hole Jorfam
Hin-Ton ned i Lohltst under Wirtin
slmsk Vokdcllc llssd dtl’ll(’dt’. Ot] lkctl
lttsrvdc osJ alle nnsd Stoffe nzt staat-.
i Jo, vi var qlndc ved iner Mist
liindmødcz dtst nmrltst aktiaa tnm
iRi1rfcttttlitt-.mt. den em- tsltcr dtsn an
jdm lmvdc et ltlltl Ltd at siitv sur
ldmscs Ort-ro m Meinst-, iskt Vi tat
Ilcr lmm for den Vvlfinnkslfiy lmn acw
List-. m tillitcs Tal til Prtrstcsrnet
iknm fimrt inm! Mm Panos Wortsi
anq tniitcsr ni lttart lnsrndr tnm
iiminn lmn rrj7cr fnart tillnmv til
Iowa, lmorfm lian lmr modtagut
Klub-Ihren
! Ton 23 Oktober nilioldor vor
llnadmnstssorminq est Piano Ein-sal:
Yde bat i laancsrc Tid arbojdct oq
Jfamlcst Prach- sot at fastte et bedre
lViano i Kisten-s Valcmtsnt end dct
Innvasrenda oa nn vil dc san vaa
Iovennasvntc Aftcn afbolde en stskre
»Mit, sont vi unstet med dem maa
lokingk dkt bei-ne Nest-nat De hak:
faatst i Stand ist aodt Program, da
lavet manae fmaa Gmstanch lsmil
saa vit btive sorgt vcv den Lejcth
heb. Censigtvn mcd det alt sammt-n
or io at famle Unqdommrn til Kir
lken og dcrfor hat Unadomgtoreniw
jan oqsaa paataget lig den forste
ISsndaaattvn i lwer Manch at scr
vere Aftensmad i Kirkms Bahnan
is de store Byet er der jo aktid en
»De! unge Knde oa Mit-nd, tom
likke bat uoqct Ofem og Tom drkfvt
manaler et Steh at qaa, iaa naat
der nn inatt kommst et aodt Plane
laa kan de alwdos ist-d Musik ou
Jana, naat de- tsr samlede oa blivck
i Kirken til Aftengaubstieneften nted
dot samme. Dei-for irr vi paa den
Tisl at Atbeidet mcd Wasde oa Tak
ncsmmeliqbed on trot, at det oalaa
vil bidmae lit til at lamle flets,
isasr nn. da Reantiden staat- for
Darm saa er dar ille faa mcqet iom
lokkrr oa draaer nde i Natur-m
Mtsk Engliolm som i lang Tid
var fcngclifmmde ina. et dog nu
faa nie-net i Bebt-inq. at lnm lan
væke opvc en Dcl as Daum.
Saa til Scutning Hilfe-n til alle
Venncsr nd over bele- Samfuudet og
til »Danskeren« i Swrdclesbed.
Portions, Ore» 20. Okt
Kot-.
Ebeuezey Aus-both Iowa
Zum-net og Winter - lmilko
nsmviizcsliw Krndcsgrrnhwm og vib
ner onl, at Wird-I Ord er Taubheit
De ital sur-mich lmt Gud Tagt, og
vi set dem ftadig for von- 2jne oq
Wer den-s Jndslydolsp poa vorc
Vom-met Ligc saa vist vil Jkrifi
tcns svtiae Laster oa Forjctsttclfcr
arm i Opfyldelle, baadc dem, der
qwldek en evig Sommer for Mut-s
Roll, og dem, der awlder en evig
Mutes med alle dens Næsler
Her er Folk mrd Novnmy bau
»de Winter og Sommer; ikke sac- un
jdekligh der kommt-r en lille Winther
feugang imellcsm J Naht-texts Äxt
den hat vi ogfaa mætkkt lidt til
Vintetens Komme, en lillc Winter
som Forlsbek for en ftma Nam
de i Danmark for en Menneskeab
der fide-n sik faadan en lille Eiter
aargvintet med ca. en Lamme Js!
paa Banden san var der, sattelte
de gamle, enkelte robuste Natura-J
fotn med bate Finder gis nd at tue-!
de ern i Swsen for KreatutetneJ
noget man nssten ille kan alte her.
»de- 2 qu Sep. l
VI hapde Animus-de im veuI
17. til og med den M. Okt. Preis-I
stetne J. N. danken, Elias Privat-!
sen, H. Melfem P. Rasmusfem II
J. chrisan og H. L. Jenfenj
var Mvinkede og kam oafaa at bit-l
pe at dras- Otdets Bad og assi
stkkchk vorm O. V. ThriftiqnieuJ
Amt hell-ts- 8 Gange i W-.
og um« Istetmiddqgene drtftedes deH
benlaqte Einver- »Hvad satt-g dqu
endnuf« »Gut-d Falls Mt«. oq
»Guds Falls Arbeitse« Kirkeu var
den sidste Dag san full-, at vi maati
te have Bwnke baodc pcm langs oa
poa wer-E
Nofinen sidder gerne- i Pslsmii
den, fanden et dct imsan i Almin·
dellade mcd MisfionsnmdtsrncA
Don fidste Akten fundc man an
fkot noget merk, da Ordct lød meqet
nannt. indbndende, indtrwnmsndc oa
boftnkkeith »Im bar lnsfkikkkst din
til at ovrnkkcy on omftnrtr — til
at Manti- oa til at bnwv, lud dct
til Jorcsmins Jer. I. m. Andcsrlrdcsss
kmi vi ika vcnte rn fand For-koner
se. Der er nomi. fom moa ovryki
cis-I, de Planke-n fom den bimmelskc
Inder illcs bar Musik-h der cr no
qet. som man onkftnrtos. nl Solv
retfasrdiabcd oq bnxmm vrm nl sit
met: mm Sud sse Lots! at der ost
5aa kem blive vlantvt oq bnaacst ov
tnm MuhssDkdetg Grund Der kom
vist Guido i Tnknrmmrliahedm
-«
Broderkætliqheden oq Arbewa
lad os foklsge at ftre disse s kul
under Orden Gudftygtighedswels
fe.
Jlolefagrnl Jo, vi bar bitt det
ou fest dct med, Post. Laut-im Jeq
las-Ists svlv paa Aarstnødot, at det
var m ftor Sinn do s7,000: men
nn, im san vor Liste, at den var
knn still san tasnlth im: Tot lau
pi sagten-Z mcmte bore tm alle vil
Halm-. oq inacsn Mut-. Vor Havte
vcicsr i Am- 65 Vullnsls Lasssrt og
des 13 Bule lmr vi endda ilke be
tnlt for at fkm fast-flet. Hvad om nu
do slrftv bnrcs nicht Tovpen lde 15
VnQ andre more vrlftilledc Toppo-n
as L rllor 4 st Hahn-, scm bar vi
di- s7,0m.
Kwrlia Oilscn til alle-, sum var
nusd til Mødet, oq illc mindst til
dia min unlmindcslige Vens Veu
oa Moden-. til bnm og brnde i
Endlmidct under den ö· Verdonsädel
Mel-bebst
bitter-iusti
Japanmisiioneu.
Nsc hattet-ist ic- Flbl Nr. U ...................... s1271.76
mlin Bwoh .-’. V» Can» BandenIsiolisbskncnr ...... Zins
anillioih Z. Tal» Christian Hnnsvn . .......... 500
Erim, Jn» Zandimisiiulcn .. .. .. .. .. .. ..... . .. 5.s)0
Coultcn Jn» Nimmt-tin Man .. .. » .. .......... :k:s.50
Illiner Len, Minn» Emidimsitulisn .. .. .. ........ ist«
Musik«-, Ja, Ariinir Ilndcrfcm ist Lsite .. « ...... götpr
Wonne-km Wiss» Juli-i sanft-n .. .. .. ............ Um
Entwillih Wis» Urm- Fiinsinnöfisn ................ 2 »O
Norm-n Wiss» Jmnmmnsici Muh» Esndagsiulcn ...... HUU
Tonika-, Jn» E. M. tiiiidisricn .. .. .. .. .......... 250
Tiliammcsn . 8137205
Judianetmisiionea·
Fio- kvittisnsi. sc IkbL Nr. 13 .. .. .. .............. 834252
Bist-million Z. Tal» Christian Onnien ......... 5«()0
Brule culti» St.91nskmrs:iquli. Einidagssiolens Mis
fic)n Zion-kling. .. ......... . .. 6.46
Tom-Nile N Dak, Dedningemissionsf . . . . . . . . i.80
Racine Wiss . ,Jmmanui-ls5 Mach Zandagsikolrn ...... 8.00
Tonika-, Ja» E. M. Finder-sen .................... 2150
Albert Lon, Minn., Sandagssiolcsn .. .. .. ........ 6j70
Tini-kamen ...... Its-fass
Jud-entsunken «
Ist kvittcret, se I. Nr 43 ...................... 81381 Its
Hamptom Nebr» ffer ved Missionsmsdet .......... 81.78
Kenner-d, Nebr» Eint-us Mgb.. .. . .. .. .. Csc
Vetmillion, c. D·a!., Christian Hausen .............. Z,00
Hazclwood, Minu» Jmniannels Mgh. Oktobetofiet .. 19.70
erenville, Mich» St Hefe-IS Mob» Okioberosser..» 4.35
Gteenvillc, Mich» Bethanio Mah. Oftoberosset ........ 7175
Elk Horn,Ja,Lau1-itz Peftetfen oq Hnsiru » 6.00
Zusammen ...... zukn .76
Institut-flink
Fsk tvitteket, fe KbL Nr. 43 .. .. .. .. .. 828822
Bist-million, S. Dak» Christian sanft-n .. .. ........ « 500
Scrmiton, Ja» iallc Mrsjj A. Kirkegnard, John Mittel
fcn. M. Johnfom Lotsen iivck Si ................ 4.00
Tiliammen ............ 824722
TilEjendommcn i Hidcy Japan.
Ztt koinctet, se Kbl Nr. TM .................... 82000
Waupoca. Wis» John Hausen .................... 2·00
Eli Horn, Jo» Lanritz chtckfen og Hitstru .......... 5.00
Tilfamnnsn . . . . . . . 2700
Stettin-sen
For contes-ist« ie Abl. Nr. « .................... 833725
Verniillion, Z. Tak» Christian Hausen ........ 1000
Wauvnm, Wis» John Dunst-n .................. 2.00
(iikeenoille, Mich» St. Petri-S Mal).: Jisns Peter Lotsen
sti, Nosmus Andern-tu Olcs Hennnianrn l)v. BL; Win.
Vcdstkup, Nicls P. Peterfcn, Chr. Liiiidkiiv. Jens An
dern-in Mai-en Lnndnip ho. Jst ................ 12.00
ercnoillis, Mich., Vethania ENng Niels Niclfen, N. W.
Petri-sein J. P. Nie-lieu l)v. M, Mads Jørgcnfcsn Hans
P. Imme Lakcs Andern-n hu. si; Halm-r Andersen 50e 950
erenvillm Mich» St. Pauli Mgb., Paftot W. C. Niet
sm Christian Haufen, N. P. Madfeih Vicmo Nielsen,
H. L. C. Caklscn l)v. PL; Geo. V. Jobnsen, Sam
Bnib bo. sä; Nie-is J. Nasmnsfen, M, H. Halm hv.
SA; Lord Christofferspm J. E. Nengman hv. sit; Miit
Mariis Nicscsen, Mits Ebristine Medic-m Mifs Astrid
Cbkifwfserfem Ein-. Christentcn ho. sl ............ 8800
Tilsamtnen .......... UOSJZ
Tit Miutai Japan
Ist Witten-L te Abt. Nr. 41 ...................... PLOO
Waupacm Wis» Jphn Haufen .................... Qsoo
Blatt-, Nebr, Miis Kisten Lillethokup .............. LCO
Titiqxnmen .......... Ists
Jsdemisfionen. «
Ist bitter-et te cyl. M ...................... .50
Ver-million, S. Disk, Christian Guten ............ » N
Utsammen ...... »so
Santhalmistionen
Fa mit-set se nist. Nr. 40 ...................... mm
Bekmillivm S. Das» Christian Haufen ' ............ I.00
Tiliqmmen Usno
Dunst stimmt-»ein
Jst bittere, te Mit. Nr. 48 ...................... UUM
Pennilliom S. Dak» Christian Haufen ............ I.00
Klimmen-. MHO
Den danikeSudanmisfion i Ist-Um
F-: kommt, ie im Nr. « ...................... umo
neu-amon, S. Dar» christiqu wie- ........... . wo
tin-mum- ..... . sum
statts, Nein-» den 24. Ott» Wis.
Otto dont-n
sast s. d. tot. d. anstand M i III.