Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 29, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Des qælder am, at Barnet kom
mer til at forftaa, at der er noget,
som skal bygges op, nemlig dets
egen Trosbygning, men at der ogsoa
et noget, fom steil rives neb. Dei
qceldet am, at Baknet holder det
fast, at Herren flal byge Hasel
De trc ist-sie Vers af Salmen
493 blcv nu assungen, bvorefter
flerc talte i Emnet. Forboldot
wolle-m Sindagslkolcns og Prasftens
Undetvisning stal altsaa være et
hatmoniih og ikke et Modsasltiiiigs
fokl)old. Et andet er Zpkogiorholi
det, at Vorn, sont slnl konjirmcros
i bot danfko Spros, du ogfaa kundi
faa lasrt dottc Zorns-. Dotto flnldk
faavel Forixsldrcne sont Zøndaacsslos
lelckkome tngo til Jndtkmt Blut
dog Bat-neue knndc nomi, Tolv om
det kim var at rscmfc dct op, tin-n·
en hcl Dcl lan iklc on Gang det.
Der stal bemmdcs i Oft-mutet So
endclig cftor. at Vorm-l faar Aktion
ne lwrt.
Man hstek san ofte, nt Former-no
fpstgen Hvorlechs ital vi bcete osS
ad med at holde Vornmic von Fak
menk Tot ital ske vkd at atm
Hjcmmct von Formen sna inmqu
ligt og tiltmslkonch at Bat-net lau
faa Lnst til at vwre dor. Tot lo
fter at last-in Tot inndl Israel-I
Falk udj dot lostcdc dem ils) Aar-H
Vandriim i Erkennt Guid er Mo
enten vi srr dot cllot ci. Tot nma
komme til at loncs ind i Vorm-to
Oren og Hirt-tm laa faor dot Lust
til at læte om oq af fin Livsquo
SIndnqSflolmorninqrn er en stot
(I·)cruinn. Det est-, lnsnd Vi ofte alt-m
utet-« Anfer- Lawnns dennp Nerniim
for at naer lidm og let. da dwr lmn
ikke til Not-nimmt List-sont Inn
dansfkolrlwrernc hme nim- Art-of
de pkm denne Merninq nisd at lu
fsqe Fotwldrene oa derrs Vern, sum
de Imdervifot, laa nim- i Von for
denne state Sag, vildcs der blive
state Interesse lnslt iqennont M
soc-drein at Birne-ne stnl lcmac me
qet Ikbejbe pag der-es Aktien men
da man Laster-ne syst-c det samtne.
Neu et der en Tid i Vatnets Liv
hvot det setligt ttcrnqer til at bli
ve«tnget ved Monden oq solt-, at vi
bar Interesse for det, lna er det
eftek sdnstrmationm
Det, der mangcn Gang fort-kam
qeesdtholdet mellrm Sandnqeslkoles
klassen og Konfirnmtionsllnglen et.
at« inange Formldre sendet den-s
Ist-« til teformertcs Inndimsskolen
hvor man last-er dem, ot di- ssnl um
vende fig, om de vil blivts frelsns
Vi·«la-tet dem, at de i den helliqe
Daab blev Guds Van. on derlor
sigek vi til dem, at de skal blivcs
hjtmme bog For-H Her blinkt et
forwivlet For-hold i Undcsrvisnitmen
mellem de to Messer Tot vilde
del-te qodt at lasaqc lnnsmndns rig
tiq alvorliq Ucc- errtc at san ind
preutet Ver-nom- Lsntbers lille Kat
tekismns, der indcsbolchr ksn fort
Troslære Sondaqsftolelasnsrne stut
de lau gcntone bot last-ti- for Vornene
Gaan part Mona. Mcd Ocsnlnn til
Jllustrationer, fom mmme Last-etc
bruger, findt-g ingen bodre end dem,
vi hat i den lnslliae Zitin List
stulde vkrte bondc Esndnnizskolclus
terne og Prassterne mn at nørcs at
holde disse from for Bat-neue i Un
bewiöninqm. Men nn fmnsis im at
list-e Sukket fra ntanqt et Sinn-:
dvo et her-til inwing Man sor
stacm at man mmmlcsr san tin-get
for at kunde fnldc denncs uigtizus
Post at vceke Laster Tot man va
te «Maalet, der ftadia stilesz est»
nemllg Darm-M nie-klein Sendung
state Undetvisningen oa ltndcrvis
utnkjen k Konfikmantstuen Nu blev
del sItfte Fuss af 836 t Salmebogen
sangen, og Axt-bei siuttede
Om Aftenen prasditcdc »Um-just
ne Paulsen oq O. N. Olfmz Paul
fen pao Engeln og Olscn von Dunst
Veqqe Vidnesbyrd var klare oq ind.
ttckngende, i Stand til at lebe Sins
le sen til den Decke Jequ deksom
man gav det Num i Hier-text Den
ftkfte talte am den forloxne Sen,
der kam tikbaqe til Fabrtlytfct Den
ftrste Del qf denne Beretninq pas
ser Iok paa en stoe Dei of os, men
patfet den stdlte Des faa lige san
qodtf
Den sidste Taler fremholdt for os
Rose ist«-Mal- ovet for Herren i al
han« Wing, oq at det gelber om
for alt Mk Zoll at liqne Moses.
Denne yys Tjenek fortalte sit
soll, at Herrenö Ord illr var et
Urteil-it Ors, men et let-ende. kraf
tigt oq viekenhe Ord.
Cvor havde bog Moses Omsoka
for sit Falk-f Frelle san sagde til
denen: Man dette Fell itke blive
freist, man du oqiaa udflette mit
Ucvn as Bogen«. Gar vi dct
fanden, der kalder os Herrens Fell,
enten vk faa et læqe eller lætdef
Det var faa den sprfte Dag af
IMM, og det var en her-Its og vol
siqnellestiq Daq i Heere-us For
sond.
Om Ratten regnede det faa gan
fke forfærdcligt, at Jorden stod i
blank SI, og nogle Vroer var
sknllet bott, faa det var ganske be
iværligt at komme from for dem
der havde langt at kare. Nwste Tag
opmndt tin-get skyfnldt. Tag var;
der en hel Del famlct alligcsch Pa T
stor Hofgaard indledcde Miniaan
dens Emner ,,Væklelfe« nied»
Ef. ö, 14 og Aal-. B, 2 fom Grund T
lag. Maatte nu blot Hinsicht-MusikL «
den blivc apblødt sont den Jord»
ndenior, iaa ftnldcs dar ikkc blot
blink- talt am Vasklcslfa misn der Vil
do blive V(1sllislso. Indieer sag
da at naar dat er Monialnsdm der
liar aimst Gunst-i furda man vol fak
ndiasttn at den anskrr Rasseln-. Da
sile Emnot iurndsastter, at der
Itrasnaisss til Vaskllslsv ilkcs lslat lnsr,
nnsn over lnslc Linien. Tot er ika
alle, der ausser-, bcdor oa venier vaa
Mrkcslfa drt m- knn drin, der folv
blev vakto oa annwndt til Herren
Vi nil faa i dmnc Morgenftnnd
fasrliqt dvasch Wd tra Sparqsinaal:
1. Hvad or Naslkolsp? Drt or
im Ovvaaanan im an ubevidft til on
Jlnsvidst Tilftand Med andre Ord
at den ankclte blivisk llar over Snnd
Fristalsor da Faust-, der inm- nnsd
Død aq ehia lindoraaML lart sagt
lnslcs dpt snndiacs Mpunaflcs Meridia
lnsd Rat dcnna Vasllolses limme
landet- Mcsiinc7k0t illa fia sollt Verl
kislien er at Gnds Pan-l na den nteft
alnorliqa Stand i ist Matinefkes Liv.
2· »Hm-m ilal passiv-J? Alle- uden
lindtaqufa Vi trasnaor til at mag
n(- km Inn-r meins af os. Der er
isiii inam lIst-indis. disk Pan link-, at
liaan Ansniina isr inldlonnnm Vi
nma blive naaaim for at vi lan
ihn-le dtst avrinatn iom vil da.
J.-Gt1orltsdci:s sam- vj VasftolseP
Vi lau iklo fmnlnldc don, mm tsi
kan hindre- dctt Lade-r nmn blot
vwre med at modltkm oq hindre Hol
liqumtdvtL lau blivrr der chkkels
so, in san bar vi Ver-stelle
Vi, sont or Miids Vorn, man be
dc megct til Hortqu oafaa venti
mmot of bunt, dct fkal hjaslpc Men
vi maa vglkm lade os bruge of Oct
rrn, stille os holt til hans Remdiqi
lwd oq saa til Arbcjdc
Eiter at Glutrot var indlrdct, blov
dct drøftet tenmusligt nlsidigt og ind-»
nackende Der blcv sagt noget Joch
heite: Det or vist et tcmmcslint al-.
mindeliqtØnske over holt- vort Zorn-«
fund: Vaskkelfri Tot er jo et ztlctsdesj
ligt Lithmn Tot » fuka Imarj
man kam-nor til at sumus on Ting,«
san Snvnkst bitt-er tucdlpoldcligt for
os, at nmn lau deute at erholdc dtstf
sama-de Vi lmr nasstssn tun-tot nd
lioldc cht sum dtst er, dcrfur kundo
dem-n sum-n Vaskkrlsc scndo os.
Nam- cst Misnmssch tumuncr ou ou
kommt-r til at sc siu nlsd«eli:ifttldis
Tilsmnd. lcm blivcsr nmn klar over,
at det nil endr i Oolwch wim
sltmletz out nmn blimsr tusd at furt
lastte i det umnlc Lin Naak fu«-mi
grufnldc Virlislialnsd kommt-r til at
fnldr Oft-tust nie-d Nasdsei. kommst
Ewmsmcmlrt frtsmz Mmd slnl im
ums for at blive stellt?
Der er snrslelline Mrader i en
sllnsllelle En Mund lom til »Um-lieu
an llanede lin til hanc, at lian km
slede at iaa Fred med Wid. Prasften
liner til Manden: ,.Te maa iaa det
anderledes lvaset. lot Te laar Fred
med Nnd Zonen var, at Manden
lnnde unsilen holde det nd. Zaa
laane ni nassten lan holde det nd.
fler der inqu Vnsllelle Vliver vi
blot ved at liaa on tale om Viel
kelle, bliner der aldrin Viellellc
Ida-stellen lonnner aldrin im Ver
den. nei, den lkal fandelin komme
qenneni Nndcs Zoll Der-for neelder
det om for os, at ni vaanner ov
af vor Lnnlenlied. Lineanldiabed
on Selvisklied, saa vi staat ap on
let-er det belline Liv med nor Mnd
Der tales faa olte ons, at »Musi
ken on Klagen nat intet til Saneii".
Det et onlaa landt, ilast livis denne
Klaae blot er en Tale-standen on
man ille rintin vil le on indrsnnne,
hvor haardt man ten-met til Viel
kelle. Man ttkennet onsaa ttl Viel
kelle von et nndet Punkt, on det er
i Guds VIan indbnkdes Fokljold
Sold om der nie tindcs et viknant
Had, laa mannler der laa meget i
at liave eet Hirt-te on een Stiel
Dei nanr alt for menet pna den
namle Mellodi: Jea san nodt nnd
vnsee de andre troende Det qeelder
ons, at Gnds Folk laar det levende
ind i lin Vevldltl)ed,l1vad det vil
link-. at en Sicel naar eviq fortabt
Detiot gwlder det onlan om, at
der nettes Mart on statpt Stel, lan«
den enkelte man komme til at le,’
hvor han ltaar Der er mange lom
kamen at det kan qnn an at staa
med det ene Ben l Ver-den on det
andet t Gudp Eige.
Ver Freller ltod en Gang on laa
lnd over Fels-f on lande: M lltjs
tede for eder. on J vtlde Mo dan
le, Vl lann klageliqen, men J vilde
i
ikke grade· Vi Inn fløjte og synqe
klageligen, og endda sker der ingen
Ting. Folket paa Jesu Tid mangle
de da ikke dygtige Prædikantcr, for
Jesus og Dsbcren Johannes mang
lrdcs ikke paa Dygtigl1cd. Mcn det
var en Tidspcsriode, hvor on Makk
lig Lichyldiglwd bode lagt siq lusn
over Folkct
zolkct i vor Tid er saa apia
mst og intercgscrct i alt det such-et,
sum Tidcu hat at bude paa, i Etr
dct for at lcde solt til Estertankc
« Traun til at sage Gud out sin
Zwle zwisc- Hvordnn git cht siaa
Jensmia—:-’ Tid i Israel? De mang
lodc ikte en brdre Prasditant end
soman incn de trwngtc til en
Tmsugselis Periode-, der kundts anb
ms Ljnums Pan Foltet, saa Vætkels
sen knndo kommt-.
Vi maa ochm ljuske paa, ist der
ksr m Somit-, og der er rn Høfttid
Mut der-um Basmmt ikkc gimsr m
mde Lud, lmo vil da bcrrdc sin
til Firm? Der blcv en wmm sagt
om m Priest: »Halt but-do vaer i
Kirkisn nltid«.- Lnd Bastmen give
dcsn smmms Lud, Haar du mmr udts
blnndt Futter sum Haar dn sidder
i Kirkm
Frisdaa Eit. blau Kredit-us- Entm
indlisdist as nndisriisanisde Tot lndisr
iaaltsdisisz ,,E11iitiaisliiiiii or Osuds
Kraft« Rain. i, Hi. Alt Was er
kalt-vor i to Tisla sont vi alle liar
lasrt i nur Voniislasrdann Lavcn oa
Eummislinni Lovtsn disisr osZ lwad
Wind-I Villic krasvcsr as 0—5, oa Ema
aislinm tillsndisr oa iiitsddislisr osJ dei,
som Nnd krasmsr ai lwrt Mciiiicfke.
Evaniiislinm ist ist Ord, disk riatia
Dass-sei ind lieu naar dri- nu bar va
rist Tale um Baslkolsic List Misnno
säh der er blauen alwrlia vakt til
Erkrndtslse af sinc- Landen triviigcr
liøjlig til dist, sum Evaiiaclivt til
bydcsr den vaktc for at blivc frclst
Hvok mange mon dcr findt-I her
inde i Dag, fom vcd, lwad Evan
aelium ist-, oa lwad det format-N
Jea mencr at Lende det 5aadan, sum
Okdet her taler am det, altsaa sont
Paulus kendte det nemlig af Er
saking·
Hvad er Evangelium? Tot almin
dcsligc Saat er: At det ist en god
Tit-enden et aladcliat But-floh Apo
stislcn fvarrr lidt paa en andcn Maa
dc her i Tekftordist Hatt start-, dct
et m Wuds Kraft til Salialicsd. Tot
vil Hain dct stellt-r oH fra alt ondt
oa stellst- os ind til alt. lwad Or
dct Salialnsd bwrrr i lia. Altfam
naar Mut-S Evangelium blivet for
Iyndt, da er det en Gab-S Kraft, der
made-r dia i Forkvndelleti Da dct
or kim Mut-s Kraft, disk formaar
at frelfc Smidisrc Da det blivcr
tun til Frellc for dm, fom trot.
Jndbcakcsbcst af Evanaolivt er Jo
fnss Krifni«:s. Saa naar Drdct fiaer
til os: Linvisndisr oder ou trorEvani
stelltan da csr dot onsbctndondc nicd
at modtaav Rein-Z lom din person
liqe Frolier
List Or mer m tmqu Masrle tu.
lwud sit-sus- smier »Ti! lnrflc lmr
illi- Utmis ist-link imin di-. sum lidc
ildis.« Emnmisliisl ist« sum m klir
der dknmnssts til-d i et unlnsndis Innr,
isn lamsndis Vulsmn sur dut sann-do
im. smidisrlitnfus Nerli- Jxm vil nn
stemswttis fin« ZwmtsnimiL sont ui
san tun tum- ov til Drum-Ue
l. Mund er Emmquiils JudlinldP
i 2. Hund stellt-r bist nss fra, on
tmnd inslfisr drt ob til?
l .. wian W dct imm- Mon
mslle stille fiq til distlis Evangelium
iu«r at fnu Tisl deri?
4. Olmrlcsch lnn disn trat-lich san
mms nf dcsmo Ilmft til sin misn
istsllimwkcllr nzi til Aklnsidist for
Nuds Rimsi- - -
Vi imia mi de trc writi- Verc
,ni Salmcn Nr. -ll, og diskeltcsr bleo
Ein-tot droftrt Forst naar et Men
nclkts fkmr tilmncst sia Evmmoliots
Jndliold bar Vasllelien immst fin
Idealist Evangeliot hat vift siq at
riet-re memtiaetc end nogcn anden
Maqt i Ver-den Evangeliet indehols
der alle Guds mange Fptjasttelscr
til Sunderes Frelle Evangeliets
Kraft visisr sig deri, at dct tejsck
den i Synden dnbcst sgldne Syns
der op sm al lin Elendithd Dct
lnbeholder Gudg Mliahrd til for
todte sonder-c Sibder du ikke her
i denne Stund, der sukker oq bcdcr
til Gub: Giv mit Hicrie Froh idet
im effort-r din Kraft i min wal
til Nella
Evangelicl ftollcr ikkc blot fra
Fortabcllem nie-n oqlaa fra at vaer
Syndonc Tut-L Guds Kraft formaar
at spraane alle dp Lasnket og Var-nd
der binder et Wonne-ice Mrn Men
msstets Villie maa b-jes, tbi det
er den, der llasnget Hintodøren for
Gndg Naade oq Guds Kraft
Sænk dln Siæl nod l Evange
llcts Naadedyb og sle ille vao via
lolv, men paa Guds Krotligbed i
Kriftus Jesus. Det» giver Kraft til
at vende llg dort fto Synden oa
til at leve et helllqt le oa lsbe
Bmens Buds Ords Veie —
F Om Aste-sen btev der holdt et
Foredrag om »vort Samfunds Sko
le.« Forcdragsholdcrcn blev of For
samlingen bedt om at lade det tryks
ke i »Danskervn«.
Lordkm Formjddng lmvde Pras
stcrncs Madc, ou Limfolkot lmvdc
Tnnttulctuøde i diirtuk lodet of P.
Clanfrn !
Ommm sum de fmntalodc mn L -.·n’
Ordsp.11, 8. Mr. wollt-nimm sms
Luck oplmstc nonle Vier us Mund
T. Kinn og ledede i Wu. Dereinst-«
kaltde P. Clmlftsn nwlc indlvdcsth
er nd im Entnet m Wut-do pcm
de for-Holle Ildtr1)k, sont Skriftrth
bnmck om strs Vorn. oder er Talr«
out ou :«’ød, fom rt Und-: But-n fun»
komme i, den san vj san talr lidt
nut. Mut-codes kundo vi ju oqsaa
talks lidt om den Nod. sum et Men
ncskts nmn komme i, sur at Nud knn
Hin-c den roth-Why fom lcsver uden
bunt Inn san-g MissJ Lmin en
Janu, ou der-offer dar der nimmt-,
sont udtaltts Tig i Cnnust Tot var
m rigtiq lumgcliq Stund. Mr. Z
P. Zumudfou iluttcdc Mødct tut-d
Wit.
Lørdaii Eftcrmiddim linvde vi
Rot·ri-tniimi-iwdv. Mr. 3 Eønsnsisih
MinnenuoliT lwste den 121. Snlmis
ui David on lisdisch i Blin. hinsicer
nsn niilnsstis da lin Nommrt, den lød
sollt fillilckt
Judkonnnisn i Anret Løll 85l).t.535
J Uns-sen til-d Aan Vogmidislso
Willst-, lldbctnlt i Wem-ts- Lob
MAY-ji« Macsiobislmldninat-n VII-El
l«. Iliisiuissnliist var rftorfist nf Ri
nifonsrms on fundisn riiitiat at vaer
Tor ltrcsdisss nn til ang ni Einlde
inasndJ iafter H. W. Runda For
»mild: V. Chiusi-m Kost-irren: L.
V. Kiiilibii oii E. P. Zwisndfisn
tiiisnjforisr on undurtisqncdis Eistre
til-k.
Komikean Rammrt blov oulasst
oii qisnnmnaist ptiiiktisig. Folgende
Punkte-r blcsv vedtoact1
Punkt l — Saaircsmt dtst visd
tin-knickt- llnderspqelsv viiek fig, at
Mit-I Anna Olicn ika kam-r sia til
at iidlisndc fomMissionasr til Japan
oii lmn da ønskcr at lade sig uddmii
no til Elllouiglicdsføftcr. vil oqsmi
da Itrcdfcn stotte heade.
L. Krisdszniødet liisnstillisr til Mis
niiilnsden i Dulnth Lilinn., at føgis
Liitaqcslfc i Ton for. d. co. lutlwr
.sti- Miete visd den-Z imsitc Stark-mode
» Jlt Mcsiiialusdcn tillnch at furc
timis isn Jndfainlinq i Kredit-n til
»Na-li- at til-mir dan Kirkr med.
li. Fircdsmødct aier Etiirolfcn
stuldnmnt til at unsasttr en Floltwrs
tør til at orlnsidcs i Krisdiisnx i øvriiit
lusmiifissz til do tidliiusrc Visdtasntisr
disnne Sag visdrørisiidis.
4. Kredsmødct slknnncr for, at ni
blivisr vcsd Meninlusdsdolisaation til
Zinnfimdcts Amt-nme
.
.«- J Vctnmtniim ni. at llsm
dont-»schuin trautqu til at irisiiihiasl
Dis-.- i Strodlisik lustnttisr Krisdsznmdist
nt ovtordro m m« itrtsdlisnits Pra
insr til nt lnslmis dksnsrs sllcisiiiqlnsdvr
im· at tnlts llimdnmslamsn
ti. Eitisrsuni Pnslor L. N. List-n
isr klllisdlism ni Ziniifimdsgtis lltiqdnnsirs
limian limilnsnmsss dkst til ham sum
tin-n misd Ftrkshsinrnmndisn nt m
mnqisns ist «rcspsinmdmiseiniodts i
kllnrctcs Lob.
T. In Entwinden :«lar—:iiuødis
lmr hmfljlltst til di« citftsltts strtsdstss
llnkidoin at tustnlts link-r en Tcl us
ttirlisuusldou i Japan Hilf-Oh smi
Walastqisis dct Kredit-US Pririter at
somi- int, at du« bliinsr fortstanct
cis Judsmnliim lvlnndt den-I iumc
til den Eun.
d. Pein Mnmh ni, at disk er jun
lsdisu Juli-reist c Unsdsisn for Oksd
niiimsncicssiomsn, opfokdrssr tin-öd
niødct indivde til, at disk indisn
for de miteltts Kald clltsr QIttsniqlwdtsr
gen-es et lnsfttsmt Arbridc for Hed
iiiimcmisiionm
9. Krcdsnwdist udtalcr lin Tat
vod Nojcsninn til Den d. m lutli.
Mciiiabcd, Stillst-w Wis» ou den«
Pmslt for Gasstfribcd "oa alt nodt
lvi hat nndt i dcns Midte under
lKkedsmødet
! EIN-Ich Tvltwitioll bisstod as 25
stoniincbtsristtiqisdis, 9 Prckftck og lti
Telmntor Tot blcv Licdtimist at
flasnkts Samfnndist 8300 til diststs
Jndtcsmislioii f
Ex. Petier Akt-nigle Noktlificld,
Minn» iudbød Krcdjcn til at holde
sit nassto Krodcinmdr dek, lwilfksn
Judbydclfcs blisv modtagct tin-d Tak.
Mphrt sluttedcs nnsd Von afsjkcdss
soc-»macht Otn Atti-non vcasditcdis
Haftok H. M. Dank-n pna Eimelfk
over t. Tim. t, tö. Dnbo oq her
liqe Sandbcdcr lød onlaa til For
lnmlinacn vcd drtte Mc
Søndaqksn, Herren-J Tag, var
squ altid den storc Gøitidsdaq, lmor
M tückitl Skans of lnttctth Mon—
kicsfkcr liavdo fortamlct fig i Her
rcns Helliadmn Vod Skriftemsdet
talte Pastot Bock ud fm Stil. St,
R on Pnftot O. R. Olsen prasdikcs
de til Høfiiiissfr over Ef. 6, ttpstf
Jeg har ikke saaet noget nedtegnet
sra denne Gndstjcneste, da jeg pras
dikede i den enge-like Kirke, der bleis«
os tilbndt, livis der ikke blev Plade
i vor eaen Kirke. Beage Kirker varl
snldt as sllkennekker baade Forniid
daq ou LI·..si«nIidda;-;. Oin Efterinid
dswsn Umsdifede Priesterne Sei
,J-.1.iird, Eil-nah on Carlsen i den dxin
ske, aa Prassterne Bei-l ou »Es. VI
sausen i den enaelske Mit-te Lis« s
ret um Zøndaam til-lob sm. :" s
sit-Hast «
Lin kllitenen var der Plntninns
meile Til tkodss fer, at en T«el TM
nat taaet ind til Ltiek for at san
det tidliae Toa nieste Momen, var
Kisten doq alliaenel snldt. llnder
teanede talte over 5. Moseboa M,
SO: derester talte lwer as de srem
niede Priester et lille Slntninasord
oq Kredssormanden slnttede Miso
Levin sana for oss ved lmert Mode
Eiter linad im liørte, var der viit
entlrina 400 sont blen besvist baade
Zøndaa Middaq oq Søndaa illften
Der var aanske manae til lnier
Tau, men slest oni Søndaaen set
ten velsiane eder alle. der var saa
slinke til at same for os baade ved
Fasllesspiskininaen oq i eders Hieni«
Alle. dei- var nied til Modet i
Ensliina, aik sikkert bietn nied en
simaere eller stasrlere OverbeniEs
Inina ant, at Herren liavde talt
frastiat til es alle ved dette Mode
Maatte iaa de dnrelmre Sandlnsdes
der lnd, saa Lan at tiene til en n-»
anden Sniiders Lindendelle oa Frel
se, da var det start. Da Atndis Falk
blev sikkert løstet, opbnaaet,
nederkvceaet oa srnatbars
aiort til det lielliae Liv oa Ar
lseide sor Mitds Niqe
P. M. Petersen
Selreteen
Ists-I sitz wiss-In
:?
VI Sen-let 15 imnsirnsrtsslss Pms ji«-H z
I(«kti1-k:sgtlultls« l«;sr1-t«t'Ir-«1t- du« ,
dismvistke Ianclts H-; "ll!u.s»«·rrk Iw
mmo Junnml i 's Fl. « tin-inm- sein« i ,
»an lsirtigmlss over stunk-I «1. )
sind-« into-« ess. «-tnt( »Hm r tlts r Im s «l ,
««-· i sil sah-It list »Hi- ill« l I « -«
iris til »Hu-«- wim s-·-«tl·-r «.-" N« « (
Hist Ach-wo sum litNisncI »Hu-r ljx «s i«
tlesrstms lntssrsximsnsr ssig ins kml l..«
nich-. »z- lls com- l Hdlv old-: i·ri-n.
Inst til Durst-. ,
«
C. Roma-Sen Publislsin;: Ums-pup
720 ch Streu-: Io.
Micisiespolis. » K inn.
, s
WA-- -
U. s. GOVERNMENT sALE
45,000 ACKES lKRlCATED LÄND
Kiwttom Wyo., Nov. l, 1913.
(«mIss-snsing »Ist-n- iliIl«·. ri(«II irriin
·--l LIHII link-l ils Un- slnhlsssnss »s- Hin-l
Hin-r lis«—-·H«Ili«n niil h-- snlcl »t· lut
s-«I for) lilstsrssl l··1«m—. Psxtstsptinnitl
·-.-I-»I«It«:il) I» wisnrts .I lmuscz lIIII
Ums-- I·«-l-I·-r- »s! full l--«Ii««ul;«--· un
«l,l,2j·s,-«j«« l« II-- Ists »He-M« l·hit«il;.«s.
iuil Xmlls U·-losns li«s.
« f For at inkroduccre
Bauer fru. vor Ommlog vit vi
sendc absolut frit to af de nusn inter
essante Bonn-, Te nogcnsindc hat l(1«st,
Pan Vetmgclsc af. at To fcndrr os
Nimm-o Vldrcgfrrpkm Wollt-r iltsrpns Ton-S
Vom-ek, Um n- imm-siehst I godc Vogt-L
JOS. LUclIIAlI E sw, Mindest-»lis. Musi
Lttk Engelfk
Ttsrsum du øktskcr at nun from
1 Amt-Ach du Mr du uksl i at luer
inst cnucjlfko EIan qrnctdmt Tot
vil give diq dankte Jndflndclse on
stam- Mngt til at time Pcnch
Nmnmn Vintcskm kan du faa et
qrnndiqt Kutsuss paa Luther Col
lcsgr. Terminen bequndrr den l
December-. Elcvcsr modtnges ikkc ef
t.sk den »Z« Dmsmbet Skriv eftcsr
new-more Dplncsningct
Luther Collrgc.
Reutan Wiss-.
sxlllllll « lllNll
(-ll««r solvslsinilonth lloszlpiml lIvori DI
Iuslv i est Øioslvlilc lmn intlliintlts l)(·kes
Illsults laws-I til alle-. StsikNlM. VII-Of
lcnllimul l s---lm(lilst mer all. l·’0r It
skøns vnft lrk·-knll( brime Ins-il Ma
sliwsn Fortrilis slwi ists-Ido- Ilimw soc
M Tlsl kmrtit til folgt-Ink- Pfui-r
Ihm-M hour kirktslilasl . . . 30 Ott
irlw o W) . .......... I cts.
llormslilulissk '. . Ot
llsitil itikekts lrs l orfmkclisztsoq
P. li. HANSE
2611 Wild-mit Ave» like-Am Ill.
net-r nom- MADLAND 1
musssoskk
s500000 Akkde sit-Islan "tn law Isrisek
In Ams- lietoliaxntlc Forli-sitts- and
Hønsyn Ifl«.lm-illnmkl. Klima ou Mur
lcisel » its-sale- lksl Lin-music Tilsleklv
PRDD V. sHZZUÄN
stste Immixkstjon commissinaot
III-IN N Smse cspttoh SI. Paul List-.
lknlnsesr. sum kan. but-de
LAID las-Inm- In ng kylu Und
. i ils- Illusle kannst-I l
---«i«l«t«s lwklllisj Dunssvlllss »s- Hostlsz
"i-uIs-lsiss i Pimlis Umsatz-. N Hub-. Nasi
--·sl Hans-. n- lmnclol N- (-vIIl-vn Nil tll
JA- kwk Arn-. kam sstsks Isllor Skrlvts
;«il Haus Amt-noch
l F·-I«filss. N l)nl(.
satt-los lot
Fano Colleae oq trink-fis Semi
·-IkiIIm 19.l3- NH » Fuss-bis ca
wag ved Hennendellc tsl
Prof C I Dante-L
lstarck Pianoss
P A. sfssck
III leSNT
No Money
iaAdvsaos
—sstisfso
tioa Gust
ss a t o o cl —
LowssstNot
F s o t oky
Pt- i oo - —
E s s i es i
Takt-IS —A
s- vi a L ol
s l 0 0 to
s 2 0 0 —
Ftsutn Fae
toky Dis-got
. « » ,
· ÆM I»,F, .
c"-c’-f-·
lll Iclls
so ons- FIIEE TM
We will slllp zsisu a hsiautlsul Smrssk Pismn sur km (lil)ss’ trog lrmL ln zuur
han«-. No Wiss-h l-«.Vms-nt nsqnlth All w« ask is Ihle yuu uill Iiluy til-»n, Ilsss
nnd Use-» llsls plans- sisr III Hilf-s U, as the lslstl nf llml tunc-. yml il» nul lind il Hm
liighissl Umw- sw« t·—( h «- il unsl tinesl Iliunss in »An u«l)-·1li«.ll zuu lsiusis onst
sisisn sur tlis mun- y Htt un ssl perfect llbcsltv m Smd U l-.«l(, isntl up wlll in that
«-u-m, pay tl«« l-- »r« lssim ways This Sturck Plnno must mik· Himd wlm you,
--r Unsre is nu mild
san ssstwc ok Im
Wo slsip dirs-ist to you from »st- fsssstnlsy, It
pries-s that Hans you unmde »l Bis-O 00 in the
rast of your sit-no. Wo Stumm-se- t» fitraisls
ynu a better piisno sur ils-.- mhmsy Umn you von
»wun- elsewlIs-r(-. You are Issursssl us rsskstsivins
a sstislnctory swecst todt-il du«-Ue lsigls grade
Inst-O.
· cui Ihm-af
7011 pay tm wish ·1--wn, but alte-I- 30 day
ol trink you can besqu payment- 0n Use law
est. mai-Ist terms eka suggcsaussl by a »in-m
Iimnukncltsn-r. These terms ists-, errang-its m
Wie you- convtsnissncc, nnd it is passihle for
»von to lssliy s piano lot- youk han«-. with-nn-1
clllssllls lle Moses
kssbsk Ausnah
Evrry Stuf-R Han h
keinmal-Ost l«r 25 your
’l’hiS Zustand-o Ins-s l«»·lc
o( it out- LFJJ yqsszrq ist III-»sc
(-xpc-ri-ncs·-, sit-l Uns Ist-Pu
tstimi sit un s)1r1---thsl-listm(l,
kcslmnsiblss piimo Musc
sc km Its-le
tun-I
To wory Von-hager of
Starrk Honor-. wr- gjw free
music lesean in nin of
Un- bcst Inn-um sphools la
China-zu Tlimite les-sung you
can link-· ja your own Imme,
by mill. This trinkt«-wul
one yet-«- ins-s warmem-L
Zack- ils-II Instin
Wp los-n- »«nS«n-Il»v im hist-il
s lxsrqss numb» of Nlightly um«-l
ml smwntHsnnd Man-M us nl
-(;sI»l-m1 maka takm in ex
plmnucs fssk sit-W Stark-R Pinnos
nnd Plnyssrikiasmk The full-sw
jng ans :- scsw sinan li..»;.«iin-:
Weber . . . . . . . . .8110.00
steinway . . . 92.00
chickering . . DOM)
Ictmbsll sich
ststck . . . . . . . . . 195·00
Soml for out- Istest complete
second-bund M list·
shkclt
Stuf-R llsU ·-t-k lsisnos ske
Um lmstO .«1-l smng lnsanti
sul llesytk lsiunssks on the
marlitt You will lus dis
ljxklmstl witli tlscs many ex
cslnsiwc fisumnis of Ums
womlprfnl just-Inmian ansl
Will lm pl--.sc«ml willl llli
wry lsnv Isrjrcss ist sehst-l
tlnsy rim Im Srsmrcst
III-so soolt Ist-,
Arn-l Mklny for mu- now
lnsasstllully illustkslrcl Pinnu
lwilt wllleli Zins- ynu a
las-Ac- umount Cl lnluktna—
tion rcsgakkling Mann-. Tlslg
book will lot-sagst ums
kleinste you. Wkitts wes-L
k. A· sTARcIc PlANO co» 1081 ststsok Bläs» cschGO
scanninavjaHmckicau Hut-·
DEN DIREKTE LlNlE
MBST BBKVBWE RUTB TU
KØBBNEÄVN, MBDDRIKSIIAVN, AÄLBORG. UNDER-C
UNITBD "TÄTB8 akgaar kra New York den —-- 1. Nov.
UBLLIG OLÄV akgaar tm New York den —- .20. Nov.
c. k. TIETGBN afgaar kra New York den . . . . « . 2’.’. Nov.
UNITBD sTATBs akgaar kra New York den . . 4 Deo.
HBLLIC CLAY akgaar kra New York den .. 9. Deo.
For Billetterz Cirkulærer og nærmere Opzysnjnger heu
vendo man sig til LINIBNS AGBNTBR cller til
A. B. JOUNSON G CO» 155 W. chnZie st.. Glück-Fa Ill.
En tm danfks samctikanfk Bog
Saum I stinkt-es singe-e
— J —
Muthes Musikst
185 Sidek i Muttng 7566 Jack. floh.
Maine- moW Of
IMI LW PWI IOM
En ny Bog
»Den-est Gent-set«
ti Irifteliqe Fortællinqek
heb Poitok LJ — Renten. Rufkim Reh-.
Dosen et pqa 133 Sidct i a mindestin Boqformaf Den »
tkytt M um latinste Thka vqa qodt Papst oa immmdvt s
Wende onn.ktidki1ndet i net da Mit-i Shirtjnagbiw Jau
af Ioktckllgcgtme hat faa vidi di visd ftk vckm ernst arm kann
De Mitei- IS fotttinlkgt Eil Odlwsning ved Samniknkomtek oa i
Dies-Weh es Bogen vll vasüs en passe-be og must-nun char
bcabe M ums ou Ell-re
Krisen "ek mkettvss 50 Eis »so R see w xi tu F. sk
Scr 8200 Von Tun-r Perris-r smkist III-M
Rand i ookt Udfalq under J keck-tm Jst Ins-He m
Dnussb Unsinn-s THMlsmI Hut-Oh
Odem «« »Ist