Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 08, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,Dansterm«
MW -———
Onsdag den 8. Oktober this.
Visit, Rest-.
Nu or Ekolen out-r k »wku U ä
Iod Gang, frrsmnr m. Tor Or .m
kqmmen ca. sO Elovisr til .1.1 braun-IF
med, og der denn-is Ell-w —- En to
tke af de teologiske Etudmter er
ikkc ankommen cndnux Haar ds-:
kommst-, vil der tut-ro m« ZU i den
Ifdeling —- Nornmlasdelingen er
ualmsndeljg godt besagt j Aal-, ok!
for svrigt bar alle Kursus god Zog
sing.
—- Jredag i sidftc Ugc our de tu
Brpdre Johnfon, fom arbeder her
i Forretningen, udc paa Frei-tout
Mei- til Begravelfe. Det var de
tes Bedstemoder. Mes. Margrete
christensem der blev begravet. Hun
m fsdt paa Langeland, Danmark,
1821 og blev 92 Aar og 8 Manne
der aWeL Hendes Mond dde
Cfaldt i Krigem for henved 40 Aar
siden. Hun havde 4 Bam, en Søn
er dtd, og tre Dstke lever —- Mrs.
Raömus C. Johnson og Mrs. Theo
dor Appel paa Fremont Bakker og
MS. Hagfttsny Cbicaga De var
alle til Stede ved Begravelsen til
ligemed mange Bsrnebøm J de
sidfte mange Aar hat den gamle
Bedstemoder haft sit Ophold skiftcs
vis bog sine to Dstre paa Fremont
Baker-, hovedsagelig doq hos Av
pels, bvok hun døde Hun var rast
til kort fjr sin Dsd med Undtagelfe
If, at hmt de sidste 12 Aar var
blind. Hun dtde af, bvad Dokto
ren kaldtc ,,tvet lungs«.
Pastor Jenseit. der ledede Sorge
sudstjenesten og Beste-dessem talte
nd fta Stedet i Hebr. 4 om Sab
batshvilem der et tilbage for Guds
Fall. Qelfignet være den gamle
sedstemodetg Minde!
— MS. Bohs (Sara Trandbekg)
Iigger ftemdeles meget fyg paa Ho
Ipitalet het. Fredag i fidfte Uge var
Inn omttent opgivet af baade LE
sen og dem, sum plejer heade. Men
set fyned nu, som det vor Krier i
sent-es Sygdom Hun hat i liebge
ke Tib llsget hen nasften uden Be
-
l— l
vidithed, nætmest i en Dis det me
ste af Tiden baade Nat og Dag
Men ( de sidste Dage iynes det, som
sKrisen cr overftaaet Him begynder
fat vaagnc, og Krwfterne tager til,
san man im nun-r godt Hoch om
at bun skal komme fig og blive raka
Gud lade dist skck
—- Im de to Zofmn vi wusch
te- om i fidfth Mich Miss. Simon
Christonscn m Misst Anna Anbet
sen, kan tIi i Tag meddcle, at de
fremde-les or i god Rettung og de
vcntes bjmn im Hofpitalet med det
ist-ite
" — Mis. Kjøllcr lmk nylig børt
fra sin Mund Past. III-klein To han
Wer-, var han i Kabenbcwm men
agtede fig kort eitcr til Bornholm,
book bans Forældte bor, og bvor
altsaa hans Barndomshjem er. Tot
er iidst i denne Magnet-, hans For
ældre kan fejre deres Guldbtyllup,
iaa bcm bliver der til den Tid, men
pagter at rejse efter Amerika til
itraks eftcr. Han beder Mrs. Kisllct
»Wie Venner i Bleir.
Nu hat-· vi faaet Regu, saa dct
sorflaar. Grassfet grot, sotn var dct
om Fokaaret, faa her blivet en
"god Efteraarsgræsning, og om Reg
nen end kom noqet sent, saa gar
den sin ftore Gar-m bl. a. ved at
der sparcs paa Jndfoderet, idet
Kreaturerne kan gaa poa Græs til
»sent paa Efteraatet.
l
I —- Vor Landsmand, Skræddek
J. P. Iohnson, unbefalek dig mcd
alt til Faget henhøkende. Klædcr
spet til Maul for 815.00 og op(
Oel-g hom, naar De trcknget til
"en nn Dkagt. Flink og keel Ve
rhandlipa garonteres.
Os TML soll kann chesp bei-use
os use-. Dtnjsh neigdbots: R. R. 4
hours to chimga III-Mis- No cycslomsm
ENo Mel-e dkoughtu No Hand-. One
crop this year woktd 8106 per sen-. la
vestigstsr. San- csso pay tot kam from
emp- is few you-. Cooå title. Oft-ed
20 yestr. Wär-, OW. OUVIQ Al
lein-, lich.
Fu Salz.
Vel lsnnmde Auster-Forstwirts
etableret i over 80 Aar, dansk By
-og stort dansk Settlement
P. Helft, WWO Wis.
Daua students Welcome
to visit our Store at any time. Our line of Variety
coods is complete with many ltems usekul to a Stu—
deats Room
statioaaky atul Novelties. Post card-.
Our prices will Suit you.
Blaik Raclcet store
SEE OUR LlNE OF to cENT cANDlEs
Dampskibsbilletter
mesd
cunarkl Unions storahunisaskibe
sælges sf
hAlell bUTiL PUBL. ll0UsB,
Bl·AlK. NIQHK
(
(
(
·
(
En m) Bog
»Der-tut Gewinnes
Ti triftelise Fortælliuset
seh Pastok L. Jenseit, Instin, Reiz
Bogen et m 133 Sider i qltpindeligt Boqunot Des It
tust und sy- lsttnste Typer paq qodt Papir es fremd-ede- i T
W sit-h indlmudet i net os filidt Shirtiitssbmd Jus
Misso- sysvllvcnmmiudesgmstmceisoe«
ists-Massen- site-.
WIWWTUWMIUI forslsswsfks
RGO IIIMWIWM
UIMMWIMQMM
MWWMH
usw«-.
Itsstfesester.
Blatt-: Pan Sondag Gudstjcmsftc
sum sasdvanlig Formiddag Kl. 10,3().
ou Aftcn Kl. 8. Eøndagsskole Ali
U 15.
U c H « a r d: Forsikssuntusndj»
Fonds-u US Theber Lmstscsi im ;
.?-.1-.-:—1.·kol.« Im M W til Il. Eins
wann-Wi- Mech nexsd Okudxsxxchtsj
«.!1c1:f-dn.,1—:slm·kl im Ul. 13 111 L. knsr
vsrcr Moder sorxsættvr used Taie VII
Zum- dclsi um T -.1 nsf km Mi-;
Wo En,101’"k til Mx nnud dil. !
Ottmu Gudstjeaeste 1. og Z.
Esadog i hver Wonned, Kl. 10,30;
somit-das
Vanmarli
!
!
i
«-.---—.- wsww- (
l
1
f
Dtdsfald. Titeln-i- i Vissts im
Zundckjydslc Xikcdiifokisning P.
Nocss er den 9. September aigaact
ncd Tode-n i Riiigkøbiiig, 69 Aar
gammel Den aidksdis blcv i 1885
landglcndt vcd Afiirron i Halfte
liro, da lian iksrte Volitimcstckcn
ned as Tribiinen iiisd et af Falle
iinqsmand Vom-Es Wlitiile EIN-deinL
— Fokhcmnrrcndc Zogiicmirsi i
for Fieldstisd —- Foarrcndrup Me«
niglwder. Paiior sum-r. M. C. Jen
sisn, er aiaaact ist-d Laden i Oel
singøc 635 Aar gl. Linn var, ikriinsr
»Fort-I Tid.« en isvnekixi Mond ciq
en Tid meact aiiwldt sum Brust
Man bans uroligc Rand fortr liam
ind i Epoliilatiimer. sum cndtc inrd,
at lian aik over til Pausskirkisn Da
han masrkedkh bvor dct bar ben
nedlaade han som en astlig Mund
sit Prwiieenibede, bød finc Menias
hede et qribcnde Farvcl og droa
bott. Nu virkede lian som rann-rit
katolsk Kaki-fest i Helfingør.
" —-— Fabrikant Jens Thorfted i
Nyksbing M. er fotleden asgaaet
ved Tsden ai Lunaebetasndelie ef
tek 8 Dages Zuge-leie, 655 Aar gam
mel, Den afdsde, der tidliaete boo
de i United hookfka han ilnttcde
til vasbing M» fkabte iig iom
Murermeftet et godt Navn ved iin
Soliditet on Dnatialied Han grund
lagde ifl. »Wars- Av.« en Nat
vævsfabrik, hvortil han sent-re hint
tede ct Cementstsbeti. der eftorbaaw
den blev en betydclia Vitlfomlied.
Fabrikken fortfwttes nit ai bang
IZInneL
—- Sadelmagcrmeitet Eniil Hal-»
ling i Aarlms er den 17. Sept. af-»
:gaaet ved Laden, 82 Aar gammel."
Han var fsdt i Ksbenhavm inkn
bar siden 25 Aats Aldrten dtevet
Fonetning i Aar-bus, livot ban iaas
ledes bat lagt hele sit Livs Arbei
de. Hans Sabelmagetforretning blw
eiterhaanden Byeng ftsrste, og sam
tidig fik han Tid til at rtgte en
lang Række Tillidshvem lom bang
Mel-bargen bettoede hom. Han fad
i mange Aar i Lianinqslammisfios
non oq i 12 Aar i Bnraadet, og han
var ved iin Dsd Æresmedlem as
Haandvcktketfoteniugem i bvis Be
fwtelse han i adfkilliae Aar havde
Sæde. Desuden var ban Æresmeds
lem af be fydste Sabelmagermesters
Centralforening oq af Sangiorenins
gen »Prage«, liaesotn lian hat ind
taaet ledende Stillinget i Haands
værkgsvendenes Reise- og Undetis
ftsttelfegforeningen, »Dam? Lædets
fabrik« oa ,,Bikuben«. Bed sit 50
Aar-g Bargerfubilæum i 1906 nd
nævntes han til Riddet af Damie
brog.
— Praktiserende Lege i Meu
havn Peter Lassen et afgaaet ved
DsdenienslderafssUar.
Bekkudtgørelfer.
Adkeöfeforaudriuger.
Past. H. P. K. Hanscns Adres
se, spr Froid, Mont., er nu Ellen
dale, Minn.
Post. L. A. Luxusan Adresse er
nn: 2721 N. 30 Et» Lmaba
- Pakisik Kkkdss Aus-um
Pacisic Kreds of Den formede
daner cv.-lutb. Kirke afbolder —
uil Gud — Aarsmøde i Jmmanuclg
dansk lutherske Kitte, Eafton, Cal.,
i Dagene 27. til 30. November.
Foruden den almindelige Fort-et
ning Kredfen vedrtkende forhandch
fslgende Æmner.
1. »Den hellige almindelige Kir
ke, de helliges Samfund«.
2. Rom. 10, 10.
Z. Skal vi have Kredsdelegeres
de Aarsmtdetf
Om Stube-gen afholder Wenig
heben OFMM med Kaum-«
det 25 Um samt-am
Um vi san qod Nehkæfmtattou
us Its-im m Ost-samt
Efff v- ——1
.
Gul- velsigne Arbede og Festliw
hebe-met
For Kredfen :
A. H. Jenseit, Krcdsfokmand.
. s f
Jnmmmusls danka vxs lut1). Mc
nighed, Caslcn, Cal» Individde ber
msd alse Venncr i Pmisic Sircdjon
til Krebs-mode og 25 klar-J Judi
lasunr. Kmn timfo umwu- oq del
nor Glirdc i djsfc Tagcl
Tilrejscnde beide-J at vanune Inn
ta Fe Bauen til lendvr bande
Eyd og Nord fra, da alle denne
Baues Hurtigtog afsattck Passa
gcrer drrx cudvidcre Liede-:- dc at
tneddelc Tag og Tid for dcrcss
Komme til M. P. A. Pilegaard,
R. R. L» Oleandck, Cal« førcnd d.
IT. Nat-Eh
Paa Mcnighcdrns Ase-mer
V. A. Vilcg nord, Malt-:- Form.
A. P. Hausen, Mghs Prwst
Missioasmsde
aslmld.«.. pil Wird, : antonm1,
Männ» Im den Mk ".«- Lit. Lin
Tor-wagen dlivcr der Modi- i Le
mund m om Frrdaqcn blivcr der
ils-de i Enst Prairicn »-m Aftcsnen
blmor irr Mode i Vom anmsr er
insnliqft indbudt.
Pan Mmiqlmdcsns Wurm
A. H«!721k1k1rd.
Missioasmsde
aslpulch fra den 17.-—19. Okto-;
bcr i vor chlsers Mcnighed, Tor-i
dona. Nebr. Tilrcjfmde bjertcligi
Volks-Ame !
Paa Mcnithdms Regina
E. S. Rofcnberg.
Kikkeindvielfe og Miosiousmlde
i Berti-ford, So. Tak. ftq
12.—I9. Oktober
Jndvielfe of vor nyc smke findet
Eted Sandagcn den 12. Oktobet,«
og dcrcftcr Missionsmsde hver Dag
indtjl Slutningmsderne den 19. Ok
tober. Vennct fta fjctn og nær
indbydes herved venligft til diske
Msder For at faq Jndkvartetini
gen ordnet paa bedfte Munde bedes
Gwitekne venligst anmelde detes An
komst til Undertegnede
J. Knudsem Mqh’s. Præst
Missiouömtdk
afholdcs, otn Gud vil, i Ebene-set
Menighed, Audubon. Ja., i Da
gene fka 17.—-19. Oktober Ftlgens
de Emner vil blive drsftede om Ef
termiddagene:
l. Hvad fattes mig eudnuf
2. Guds Folkg Akt-M
s. Guds Folks Arbeit-e
Vemmn kam og vær med os i de
anmdede Dage. Jndmeld edetMoms
me seneft den U. Oktober-, og der
vil være Vogne i Audubtm cftet
edel-.
Pan Menighedcns Beque.
G. B. Thristiansew
Mission-mise
Vil Gad, afholdes Missionsmsdc
i Bethlehems Mem-lud Jacksoni
ville, Ja» i Dagene fra 12.—14.
Oktober 1913. Vennek indbydes
herved paa det venligste
A. M. Neuen.
sitkeiudvielfe es Nimmt-fest
Vil Gut-, blivek den nye Eben
Ezet Kitke i Liqcoln Co» Nebe» ind
viet Stube-g den M. Oktober
Gubstjenesten hegt-aber Kl. 10.
Msde holdes de fslsesde Dage.
Venner fra fjern og mer indivde
venligst. Guds Fall hfcrlp es at
bede at Vasrket maslykkcst Tilrejs
sende vil blive afhentet i Taktis,
naar man i god Tid meldek sig til
Mensghedens Zornwut-,
August Olfem
Taktis, Nebr.
Bau Menighedens Beque,
C. H. Schnitt-L
Missionömsdr.
Om Gud vil, blioesk der Nimms
msde i Rusiin, Nebr» sta 17.—19.
Oktober-. Hiemlig Jndbydelfe til
alle, som vil vasre sammt-n med os
i de Dage.
L. Jenlew
Mission-wide
afholdes fra den 10·——12. Oktober
i Bethania Menighed, Verone, Neb.
Venner er hjertclig velkommm
Meld cders Komme til P. Si
monsw, Betonu, Nebr.
Paa Menighcdcns Vegne.
E. S. Notenberg.
Mission-mit
afholdes, vil Gut-, i Staplehursp
Nebr» den 10.—- 12. Okt.
»Da-stellen« Gebr. 12, lö) og
«Retsærdiggtrellen"" (Rmn. 4, 4—
ö) vll blive drjftet
Præftmte J. Ehr. Reverer oq
Bisse Mengets vil We.
W et velkommem Moll
oder- comme til UM
J. N. hanc-m
W Iris-.
Mosis-wid- i
holdes i Jmmanuels Menighed vedJ
Hamptom Nebr. den 10.——12. Okt»
out Gud vil. Enkwek fom maatte
have Luft at tagc Tel mcd os stal
virus volkommm
Pan Mcnighcchns anc
A. Th. Schutt-,
Dunste Vogct er ika dyre.
l· Napslesn Botmptttr. If E.
Marco Te SohttsHilaike med Jl
lufttationek of famtidige Kunst
nete. To smukke Bind med til
imnmen 639 Sider. Ksbeuhavn
1912. Vor Pris for Beet-set tun
81.50.
2. LIndsbybskneur. Af B. S. Jn
gemaun. 716 Sidpt i folidt
Sbittiugsbtnd. Nu kun 80 cri.
Z. Insemauas hist-risse Raunen
»Valdemat Sejk«, »Er-it Men
veds Bamdom««, »Kong Seit og
de fkedlsfe«, og »Ist-ins Otto«.
Fite fmukke Bind: Komponetet
Shikting med Guldttnk -—- til
sammen nu tun 82.60.
I. clivet Tit-ist Samfundskoman
of Chatles Wesens Bau Dunst
ved Prof. Wilh Millnc 349
Sider. Solidt Shittingibind
Prig 80 Tis. "
Z. Udvalste Bitt-set If chntles Dies-;
eas. Judeholbetx »Wer-! Coufe«,’
»Vor- Fælles Ven« vg »Stkense1
Tidet«. Fem Vind i HalvsShirt-;
ing med Guldtwt tillatmnenj
1983 Sider Vor Pris for del-J
Bastket 82.50. 1
s. »Es armes-. Nutivsskitvkmgj
fw London of Gall Eainr. lldsj
kommen von Dunst i 1912. 480’i
Sidet i fmukt og stinkt Was-J
bind trykt i hvidt. Brit s1.00.(’
Daaifh Luft Publ. Ostse.
Des IIM
Den ny ABC et nu Mis. Den
et ma 56 Sidet i W mset
ftmetddengmkprithtt
WMHUWJIWUW
bode- muu Mit Ins-be, uu
W sufkec den tw, ellets sendet vi
W den M End-til diver
Dsu. Luth. Just conse
.Musik.
Fu It irrt-bekomme de wie
Zotespskqfler fta musitintensfetedt
Kundet, hat vi iat is i Fett-Wie
med Udgivetne ai kristelis oq klas
sist Musik oq tillsydet nu Mqu
Musikthtet (Sbeet Music) til ves
fsjede Ptijen
Des stin, hrise Ilst di fe.
As Bifcop H. A. Brett-m Miit
qf E. Stieg. Dunst oq easelst
Leist. Prit. 25 Tis. j
Faden-in
Musik of I. Klem. Daqu es ea
qelss Teka. Ptii 25 TU.
Mars-texts Its-eins
As ,.Kongiannetne«. denkst P
sen. Musik of E. Grim. Dunst II
engem Tekft. Ptis 25 cis
detietms Sind-.
As Jskgeu Mee. Musik If cle
Bult Dunst og enselsk M.
Ptis 25 ctl
Klme
If Jvae Hättst-Ah Inskk if
Jus Osiiekn Dunst Betst Iris As
M.
»Jet- sei-Ist«.
As Jeppe Aakjær. Musik If
Carl Niellm Dunst Tolst. Iris
30 Ets
As Jolm thlr. anehoM
fikftemtniqe Sange ffot Somit
Alt., Demn- og Bos) til M des
den offentlige Gudstieneste oq tu
dke kikkelige Lejxigheder.
Zscste Del. 60 thapsider. Jub
bunden i Popbind Iris soe.
Anders Del. 47 Oktovsidet· W
den i Papsind. Ptis soe.
A M IIICI Of
IW III-lo
U Ist-Mo
sscmä sons. Wokds by Soo.’
Statt-, D D. Ist-is by Its. A.
costs-U Pol-litten Pri- so
Oas- pkioo Wo
Don Lutks. saht Ost-se
Vlaitz Redi
A Nov Boot
VOICI8.
By ths Psmoas Swodisls print-,
»Nun-M Poblisheo by AIWI
Boot convert-, Rock lob-ich IIH
«A kood stoky s— A- into-seist
ins stoty — A stoky with II
mission
M Poss- i bono-ons- elotlsl
hinaus-. W Us. ]
Most in stosk by s
MI- LUL Psbt M i
m, Ist-. f
Sansso- fir Hirsch-.
i
l
L
Uf---- -------·
Vi oyskcr Dei-es Haydcl,
but-it tsr del os nltld tuagtpuuljggendes m
wlge von Ums-I- tsl psgmi Isveiie voluan
iig the-II its-: summt- lksvkns Den
llei des-m im- Ilmiei I handele-h
r: Ue ikkos alle-usw Hi ist xisns kusus cui-»F km itik u« um«
kjisi glaub »s, »u, has YH »Hu-geo« i-« tik Basis-.
CAA V! KAN OTHDZ EIN-UT llVUI Vl « VI -«
sAs Bnos.
» STYLlSHs--DEPENDAZLE
FOOTWEAR «
For The Whole Family I
SHOE REPAlRlNC
Zfiziaiszim cis. ;
Naak del gældet det »
l
gale kærc Tanmart.;
da bqu ow, at ou i Lin Am bax lmoktmti
Passagner med H deutsch tofke 09 sngeilkt
Linien og War »und-les til Teressljmessr
alle Siedet hen og amo billig-L VI tag»»
mod ooce lugmgem pas Stank-neu og
hsclpek dem »treu- Skno tu der .kldgam-;
le bekenote Linn-a
Rotte-siec- E creat, danfte Agemm
2818151 Wonhxslvr. Cbtmgo
tun-c Cos. An. oomot Lenkern
Uns-seh 27W s. H. st»
Tit-L- «l’. S. senka loss
lcuXT()sk-Tf.t.. N. W Nie-»Hei IN.
T. S. centosk THI.
Dr. M. J. Jensen
»
l
l
l
l
l
t
l
l
Dsnzk Lage os lcikuks
Hut-tun Ws l)--«Il-1th Bunds-II
»Is- Uisdø s- Xicollest Ansan
IINNIAPUlslG - - III-«
Wyoming Cis-If M III-ils
ia the vslloy of Iden. Pol-Mr
soll· Perpetutl Intel- Richt
83050 pet- sctse, long time, essy
psymeatsqssiek thun psyiss
rent. No cyclovcs. No DNUUU
No Mond-. No bettet- Itook cons-»
try on est-th. Isslth und For-tuncl
twsits you. Rome- thst psy for
Genusses-. Rich vian wil. Bis
okops ok Lunis-. Ostia-, Veso-!
tsblss nnd will kmiu so- know-.
’ia the Vslley. Do not lot this
»opportunity pas but Ist-its It
sont-o to s. s. Rot-U sales«
lbkgn Ecken Its-ri. sc Lsad Co.,
Rock Sprian Wyo.
»Ihr Stuhl-«
M Zions Sowwa III-beide »d·
ftkes eher Iident M Dis-Der
TM Billet-c — Wiss
W. I. I. VII-c
- I« III cui-I OW. —
U Ast l Mu- II Islshmset
Us( Tsk M Veso-et is Und-I
s- sss Ins-du TM las
willst M It Los-o is sit-kot
vin Ist-van- siltstsscise l
ks Ist syst sstlt It un ytlpnt
n Mist setva — MII is
ml seh-älts
1011 sen-un
—
Citizens Stute Bank
Oekanmonh Zwwa stat. Bankiemmmg
Penge laanes vaq Land og Log-ke
Invssmngek paa Penge for Ind- es Udlsud
Hals-I nl kagens billigfte Kuts.
s. d Muhmen. s. Im seit-.
Pritsdear. But-Or deut.
D. Z. Its-ern cui-Iet
)ysss D
R WhM Dr. Ist
Prakti- imlskksskst til
IUCIOII u III-II
sqaiisbli Its-»
Du Kaido-. —» —- h.
«
br. c. R. westl,
Dennst
Rum- In III-vie sammt-.
« Phoac 76.
the slaik national sams
U. .- Unkostme
Aulis-titles nig ruf-u alt tmnhsrønm
til lihnktorkesssing« Und lieh-mellit
ug hast«-mu- Privat-.
c. A. scHMlDT· cui-leg
til-Alk. NEML
Wdtnstahetkesellekdoeni
M,Wsattisu,ps,
W- M Sei Mcwe es- ts
Ichlstchtdetsiqsljeisiste
UWIMIOQ
Ed. Matthicfeth
sit-, Ist-.
Markedsprlseo.
FU- OJI NIIIT
svecie (I’1ats«.
-« »so-se- t 75
-- (spilnsi..... .. IT
IssssshsLL . . III
s- cvhites s— sU
stvkk«......».-. . . ..1-0
III-. » . -- .««
sys.....«........ ss scc
Svlu.....,... . . TM
soc-m -:-«: - ts
stgss lsooa costs-Im« ------ S 73—9 IS
cbolce steckt-. . -- FJZ HTD
svsn Uns-U
cschGn
Ave-It W.Nt..’hsn1- —-—— .s6—ss
Bude-w Ut. 2 stoss- -- — — —- .ss- .-,7
stvtmvhd s— —- — -- - — — —- ss .ol
Isss ————————— Je —- .70
IsMsslaev)-.. ji- wo
sma- (chqm can-tec) —-— -- —- 7.m us
sw——-———- ——————— uo »ko
- —
OIIIOOOIIIIOOIOOOOOOOOOIOC
Thon Z- Paul-ers
iste- et sum-Somit I l-. » ss II
sls IlsZNRKAI lNV III
HA ZIIATZUIAl«l-«. lNULs
NlNG Its VARIEAPPAIATII
Ind- sk W s- Mc
ist«-usw Ism
0000000000000000000000000
MIIIMILO It
- »Im-IM
: CO.
kultuswiiktox vol-W sh
ksk ss Ille sit-s "t--ik ca FI
Ists-la- sc K l
Flokks IFWUIUOLM
. m Dust-— W M.
;
I--·....---...;.·
Kulhxndel
sum klktisrsslger «1l Ists-must
Flut-I sc Nishi-»- v« Jssk how-»s
Isrs est velaswmkst Lust-r M II
singt- lsyquensistuiulis Amt kul.
KrtmdL Wiss-«- "V;mltlnoic: »F
Avlsroqjskiihsr
Land-chit! nmhyiloss VII St ess—
irr-m mins Var-er »F got-i- siq bo
kcsmil mo«: nun-« Frist-L
Flchk sx fis-l lkossmnsllins su
rund-kos.
Haus J. Nielsoth
End-NUMBER
san-toble los- slckssalns. «
«·"««· h: ’ " «
Os. .'-.s
M N HAOEN
· szk F
·
MW ·----I-II· ,
U
VI ciA sc A NTlcU II
lara U««copsnhqen sruu sr o« M Its
wiss-sc sum-I- MJL san
Mls Dem Rom-mic- llski hattet m
sI leis-Es Dem dst f. Psisk lxl Ist Urkund-s
l qs Pns s csnt zkcn Indus Dass For
fis-»Was sur ast. Erim-stim- mode-su.
C»c-sndqen" at Voeüsns Mus- sk tu
Tod-k
- kasssssscfok MIPAIF
. sc Uns-m squskq Io- York
s—slwl hu RUSU
; » H
a.
L .
WAGNme M
smm« smww »
«
m