Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 08, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zwrsgugns
Es Hundrkvaarigs Fødfclsdag.
Sp. sit-wer i,,Mm.« af 12. Icpth
Kolletupszs Ente-, sum i Tag Heim-»
fin lW Anti- zødfelsdag, dar mi!
den ai.lrrtjdligsle Morgen-must H
tet Gensmnd sur mekain LuntusrksF
Iomhco im Jenaer-J Rahmer Vg:
Byenii Vorm-rei- 31dc. WsndocrH
havde mmm uden for Toren mcd
Træer ug jurøet Ost-un ug De suma
Stuer midtes iuart Incd Blunsskksr
fta Vennrr og Nabocr. Ton Form
Hiler bragte erlsens Hast: um
trent tsn Vile Enes Mcdlcmmcr as
Frelseucs Hæk fang et Var Zutun-r
ved sjszidem medens den gamlc
endnu laa i Zeugen· Seen-re ued
sodt Syvtiden kom Suqmspræsmk,
Laster Mahler, samtnen mcd en Tot
unge Piger og holdt et Hort Morgen
tmdogt has Fsdsclsdagsbornet.
Haderslev Musikkorps bragte von
egne Vegne en Hilfe-n til anilukem
idet de spillede et Var Salmer oui
flere siner Etnkker udc foran TI-;
ren. Oele Formiddagen strammcdch
det ind med Blomstvr og Gnvetrs
Raboer og Genboer sendte starre uns
mindre Pengebelsh Tanfke Kvins
der hat-de samlet et Beløb og der
for kibt en Seng og et Senaestedz
som de sendte den gamle, boortil lnm
færlig nlcrdede fig. Henimod Mid
dag overbkagte V o r g m e it e r e n
og Borgerrevrwsentationens For
mand. Gen-ver Tams pna Vom-I
Begne en Lyksnfknina on Incdsdelte
Fsdfelssdagsbaret at Vyen havde be
vilget hende et Legat paa 90 Mark,
hvoraf de 45 Mrk kunde bit-des
ftraks.
Byens Embedsmcend bavde lendt
den qamle Kone en — Kranstckrte
Mrkeforstandefkabet sendte en Pen
gegave, og Underfttttelfesforeningen
havde sendt en Kjole og et vormt
Mitttlcede
Der var desuden ankommen en
Del Slægtninge fra Kongeriqet til
den fjsrldne Hsjtideligbed ligesom
et Par as den gamle Kones manqe
Plejeborn glcedede bende ved deres
Les-g
«Den gamle selv fad fornsjet i
M Læneftol og tog mod alle de man
ge Lyksnstninaer. Hun fortalte
need Glcede, at hun skulde ud at ksre
i Automobil med sin Liege men,
fsjede hun til, det maa ske en an
den Gang, i Dag faar jeg ingen Tid
til det.
Ncefte Dog skriver »M1n.«: Den
sundredaarige havde det i Tag eftet
Festliglieden i Gaat riqtig godt
Hun laa rigtignok i fin ny gode
Sena, som hun er fcerlig glad ved,
oq sont alle Gratulantet fkulde se i
Saat-, til benimod Middag og var
en Smnle does-: men det er ikte til
at andres over, thi hnn holdt nd
til i Nat ved Tretiden For den
100aarige Max-en Kollet-un sont ikte
hat hatt overmaode mange Zolfkins
dsqe i sit Liv, var bendes Hundredst
ausan et smukt Lysglimt. oa nun
km ikle nok takke dem, der lmr oist
Lenligbed mod hende.
—- J Middags mellem tolv og eet
indfriede Dr· Greifen sit LIfte om
at aflyente den hundredaarige Ma
dam Kollet-up paa Kloster-et til en
tut i Autotnobil Turen gik gesnnem
Oben notd paa til Skoven og til
sage igen. Den gamle hat i flete
Hat Mc vceret uden for Marter-et
og det er vanskeligt, at hun nagen
Rade senere konnner det.
Ved Totiden vendte hun glad og
Wende tilbage og sagde Doktoren
im mange Just-ed Tal for den dei
ltse Arena-.
Aliplen Afdsd Betstun. sFL Av.)
Ratten til Lsrdag den S. Sept. af
gik ved Toben Torhenvætende Smes
demestec og Købmand Jsrgen Lau
fen i Smedemester og Købmand
Jst-gen Laufen i Vilsbckk Ten afis
Me havde paa faa Aar nær mrct
Smedemcsfter i Vilsbwk i 50 Aar-.
Han var Veteran fra 1864, idet
han fom Underossicer deltog i Kri
sen og maatte, som vel stere, draqc
bort fra Kone og Born. Kam han
til at fortælle om Krigem var dct
interessant at hsre ham skildte sinc
ctindringet fra den Gang. Han
var sjcklden rafk og aandsftisk, ind
til han for kokt Tid siden kastede
pas Sngelejet.
til Trods for, at han var For
Mgsmand, vedkendte ban sig al
Ud anbent sit hauste Sindelag, og
M Stud- hor han fvigtet, name
set blev kaldt Jngen kunde ved en
.Witglssdsesia met-end hem
MW(M.)
de11.gepteakbekum.
ijLi WIWMUW
« id- dea W
Muse-Manna
Mejericts Bestyrer, Brodes-few fejs
rede samtidig 25 Ausdequ spm
Beftyrer for Mein-set Gan hat unf
brudt i de 25 Aar lebet Mejeriets
Trift og et der; anden Bestyrek i
RUNDWin der tun se tilbagc paa
25 Aar-sk- Virkfombcd ved et og smn
me Mcsxcsri.
Este-whom Guldbkyllup. Zøndng
den T. Eust. frjrcdc ganle N. P.
Fimmrrmmm ug Huftnh der bot
Harrckievgade II, deres Guldbrvls
lup. Lin Estermiddagen indfandt
Logen ,,Ekjold’83« Medlemmcr og
dct gamle Ægtepars Slcegtninge sia
i det sestlig pyntede Foreningsloka:
le Nørrcgadc 42—44. Herfra ais
man sua samlct til Dansk Kitte.
tmor Paftor Matthicfen boldt en
Tale ttl de to gamle. Efter Nudsi
tjcnestcn gik dct tilboge til Lokalct,
kwor der ovcrraktcs Guldbrudepar·
ret en hol Del Gaver og boldtes en
fornsjeliq Fest.
Dolch-L De tyfke Gndstjeneftet—
Der krmmet ingen. J Kittel-ladet
for September striver Sogncprcrs
sten, furtckller »Hiemdal«, folgen
de:
»Jea man meget beklage, at den
tyfke Lsudstjenefte bei-gee- faa dank
lig. Den forste tn7ke Mudthenefte
om Maaneden beføges nwsten kun
af unge Falk, i den sidste Tid bar
der i Gennemfnit været omkring
FRO« Men den anden tysie Rads
tjenesLs dar nn sleke Gange munt
tet bot-tsalde, da der var msdt in
den eller kun en eller to, en Son
dag vor der 4 og en s voksne Per
sonen Man kan tun slutte et deraf,
og det er, at der ikke maa Vaer
Trang til san mange tyske Guid-Stie
nester. Og naar Bei-get vedbliver
at være faa dunklng san vil uden
Tvivl den ene blive afskaffet til Ef
teraaret. Det er jo en ganfke sorgte
ves Ting at ansætte Gudstjenestet,
name Vol-get udebliver, og faa gives
der kun en Vei, og det er at flutte.«
Studet Vilftnm Affkediptædikem
Sandagen den 21. September holdt
Pastor Jessen. der i omttent 20
Aar hat været Sognepræst bet, lin
Afkkedsvrædikm Sognebeboerne hat
i Anledning af bang Froh-Eben stern
ket bam en Gabe. beftaaende of en
Solvopfats til 200 Mark. Til Prws
fteembedet hat der meldt lig tre An
lagen, deriblandt Pastor Mahle-r
fm Hader-Am Befolkningen er nu
spcendt paa, hvem der blivet Pa
ftor Jesfeng Efterfslget.
--s— M-—-- -
Daumatks - Korrespondamr.
Gut-Hat fta Side s.)
qudlovsfokflaget
et nu fokelogt i Folletinget, og den
deikalis Regering bar gjokt fig
fikler Forbaabning om at kunne
komme til at fastte Navn underTcm
marcs Niaeiks nne Grundton Jmidi
lertid er der nu beendt noget, sum
ask en faadan Parafering mindre
fandfnnlig, idet Venfttes Fonnand
paa Nigsdagem Or. J. C. Christen
sen — forelybig i sit Ugeblad »Ti·;
den« —- hat fremsat et nyt Grund-;
lovsforslag, der pas væsentliges
Punkte-r afviger fra Negeringensj
og derset hat sitt-re Chance for ats
kunne tnsde Sympati has Haer
og hos det mest konservative Ven
stre
tinget Vælgcs — ikke of de kom
munalc Rand —- men imellenu
Mænd, der er cller bar vasret MediT
lcm af et kommunalt Rand, Amt-Si
raod, Folketinget el. lign. i mindstl
4 Aar; 12 af Medlemmerne vælgesl
af Kotigen efter Jndftilling af de
jvrige 54. Valgberettiget er alle
Mænd og Kvindey der er fyldt 35
Aar; Valget sker ved Forholdstalss
Systemet. Landstinget blivet uopløs
feligt og de 12 kongevalgte Med
lemmer ikal repræsentere Erhvervss
virklontbedm Videnfkab, Kunst, Sko
le, Kiefe, Militæret o. lign.; den-ä
Funktionstid er 8 Aar, men den
kan genudnasvnes af Kongm
Dette er Hovedpunkterne i Or.
J. C. Christensens Forslag, der kom
dumpende ned fra Himlen fom en
Bombc Dagen fsr Grundlavsfoks
handlingen i Folketinget; det oms
bandler fertig Landstingetg Stil
ling i Forfatningen —- det vcmfkes
ligste Punkt i dennes Ordning.
Forhandlingerne i Grundlovss
sagen vil sikkett trække i Langdtag
og der er en vis Scmdfynlighed for,
at det ikke blivet dr. Zahles men
Or. J. T. Christeufens Novu, der
Immer til at ftm und-e den nye
Gen-dich W Meduse-i en
Htc J. C. C. foreslaat, at Lands-i
i
l
Aar siden paabegyndt Ide, fom
han havde indbudt os til at over
væke Forevisningen af: Drach
manns Kro. Tanken med denne hat
oasret at sætte den store Digtcr ct
Mindestnætlc Paa det Sted, han
fclo i sinc Vasrkck gjorde kondt og
minderng og hvor han inspikcrcdcs
til den storc Roman ,,Forskrcvet«
Tot var jo ium bekendt ude i den
lille Voriete i Illlcgadcy at Drach
mmm traf E d i : li, sum han i flcrc
af sine betydcligste Arbejder bcsyns
get under forlkellige Navar. »Tradi
manns Kro« er en chærdighcd i
Zmag med ligncsndc halot muss
umsagtigc Jnftitutioncr i Udlondct:
Rembrandts Hus i Amsterdmn,
Goethe-Hasel i Frankfurt osv. Tra
dct man ind i Krocn, virkcr Jntcrii
pret ganske sont en gannnel hol
landfk Vondckro med Haue-backen
Tagrygning og de lockre Egctrirs
bjælker paa kruds og tvcrsspchrst
ovpc under Lostet svirvcr en via-g
tig Havsrn mellem to Ekibe —— en
Hentydning til Trachmann fom
Evens Digter. Vikggene daskles af
5 of den geniale Maler Aksel Jst-i
gruer udføktc vasldige Mitleiden
det stsrfte lmr Titlisn ,,Tracl)m(1nu
kommt-r til Himmel-US Kro« og er
malet over det lmdte Digt til
Zovbuss Schandotplx Original-Ma
nuskrivtet til Mindedigtet has-Umri
i en Ramme ich Eiden af Ma
leriet Man scr her den »Hm-Ihm
ijold« trast ind i Himmequ-J
Kro« fulnt nf August Etljnner
oAchtlaitncr i ..Ror5ktcoct--«s on
hnnsz merter fm fcnnme Roman.
Kiekulff. Bellnmnn dar reist siq on
flam- sin Luth, og knndt ont sjdder
Tinte-re oa glade Ein-le i btoget
Blanding: Salbe-m, Oeblenschlwaer,
Rande-et Johannes- Ewald, Wes-Isol
Earl Bangen Aarofmm Schan
dokpb, Wieder-, Henrik Jbsen J.
P. Jacobsm den dersmtc fredckikzi
berqfke Restaumtør Las-S Manne
sen o. fl.
Ved den ene Vqu er en Tat-anb
ning ind til det historisce Viere-lich
»Tkakhmannstrkelset«, det lillr
Num, lwor Tinteren tilbragte saa
mange lnkkeligc og lyftige Timerx
over Dsten staat splgende Eitat:
Her greb en lille Sangerindes bvis
de Haand i mine Strenge, indtil
de tout-de of Momensiætets Wild.
Her glatte-des min Bande-, san at in
nen Nnnker fide-n eftet har knnnet
sure den. Holger Trach
mann
J Vækrlfet staat alt pietetsfuldt
ursrt: Bokdet, Stolemx Jofuku
Sveileno, «strne-Lamperne, bvoki
endnu siddet nogle Stumm-r Eteo
kinlos stq den sidste Aftm Drach
mann tilbragte i den lille Stue
Det overocdentlig interessante
«mindefoldte og sevckkdige lille Mu
seum staat Or. Feiberg i ca. 20,000
Kr. Spore-.
Rogle Crit-dringet fm
1848.
Der tut-de være nagte-, sont min
des »den gale Onsdag", det var
den 4. Onsdag i Fasten, den 29.
Marts 1848. Der var i Aarevis
bleven qgitetet i Hertugdsmmerne
fok at rive dem lss fka Bestimmt
Det var Hex-tagen as Augustenborg
og hans værdige Bruder Prinscn
us Noes Un Ziecl Most-sen nsrd samt
den-H Advokater oa Tiplonmtcsr
Te hande i lange Tider baade vcd
Tale-r Vg Plakater sagt at ovtndfcs
Vesolkningcn og det vnr til Deli
lykkedes3. Nn hande de recht Masken
as og Vilde ikke lasngere ftaa under
den danske Negerinq. Tot var sont
sagt den -1. Onkdaq i Fasten. Im
var dengang i Smodclasre i Gräs
en Mil norden for Befle. Der var
bvet Onsdag Heftenmrked i Weilt-,
og Bande-me fra de Landsbyek
Nord for Greis var alt begyndt at
komme ksrmde igennem Greis efter
Beile En Mond fra Holtum kom»
»fotbi. Han var nasppe kommen til«
Tan ntermeste By Hornstrup, flrend
Rygtet mødte hom, at Slaverne i
Rensburg var lnkket ud og fendt
ned ad Jylland og plyndrede on
brcendte og dræbte Falk i Masse-vis,
hvor de kom frem. Kolding lau al
lerede i en wgende Rain, og de vor
paa Vei til Biuf. Monden frq Hol
tum vendte da om og kom ksrende
alt hvad Heftene kunde springe og
raubte, alt hvad han kunde, at nu
kom Slcwetne fta Rensbutg ned i
Landet og streute og btændte over
alt, hvor de kam frem. coldinq var
alle-rede ask-mutt, og de havde be
gyndt ined Mus. Jeg var dengansg
WinkqmnmeloqvatiBesiddels
se af ill- saa lldt Nod. Neu ieg
som jeg var jo ikke i Besiddelle as
nogct Vaaben as nagen Flog-J, oq
Gud bevor os, Slavernc det var
Basttncn af Befolkningen, de knndr
umso hvad som helft. Nu begyndtc
Vønderne at samles til Entcdicn,
der lau omtrent midt i Vycstu alle
bevwbncde, nogle mcd Oele-er og
noglc incd Hsforke og andre mcd
Gesamt-. Om de havde Amnnnntioth
ved jeq ikkc, dct var vist ilke wozu-L
Tor blcv nu holdt Rand: der ssnli
de jo nsrst vcrlges en Kommandot
Tot sknlde jo være den llogcsstm det
var ju sclv sagt, det maattc mrrc
Zognefoqdem derfor var lmn blcven
Zognefogvd Bi maatte nu love lmm
blind Undinbcdz thi Etlllingcn var
kritisk. To jeg intet Banden hande
fif jcsa fat vaa en gammel Hele
mtedc den ud Dolch-z at den
fwd läser nd cftcr Skaftct Nu tax-us
tc jeg: gad nu nok vich om 2 ellet
il Zlaver vovcr lig ind Pan saadan
ist daubenl Der skuldc nn tkwsfcs
Forlwldssrcglet Fast lknlde der 2
Mond ud at singe Kirkeklokkm
Kirlen var et Stykke nden for Bys
m. men det var jo forbundct mcsd
Faun deksom Slaverne skulde kom
me og drive Baader-ne vol ch
blev nu valqt til en og en andcn
von min Aldek til den andeu. Vi
gik da ov i Taarnet til Klokkon for
lscsdrcs nt lnnne rinqe den. Vi rin
gche del i et Var Tinmx Vi lom
da i Tanter oin at ie nd, limd der
imsgil udenlok. Der mr ille en
leisendc Ting at le. Vi llnndte os
da ned og ov til Bisen, lmor vi
iandt Bønderne forsomlede ved Kro
en Tec- blev nu noldt Mandtalz
nien der manqlede ern Der blev nn
sendt Bud; tbi di var so alle vier
nevligtige Vudet lom tilbage med
den Beste-d, at lmn limde ikle koni
nie ligc nu: han var i Fast-d nied
at akave sit Solvth »ed, og lmn
skiilde have et Mastle derved: thii
deklom ban ikle skulde komme leveni
de tilbage lau lunde Familien da
finde, book det var. Der skulde nu
vælges Mel-nd, nogle ai de modigs
ite og san mange, lokn de kunde sor
lyne med Gevcen til at gaa over
Vejle eiter Viuf for at dkive Sta
verne tilbage igen. Der blev liges
ledes bestemt, at der skulde refles
en Bann ude ved Kirken med en
Timetøndc vaa en Post, og der
flulde 2 Masnd paa Vogt, og i Til
iaslde Tollkan slnlde nærine fig,
Ida at stille Jld pac- chrketøndem
og dette vilde les i vide Kredfe
Der llulde ligeledes 4 Mel-nd va
trouillete Mode-me hver Nat: der
blev i lang Tid baade føk og efter
den gale Onsdog holdt politiske
Msder Der var laaledes indbudt
til et Mode i Visirdstrup, bvot den
gmule Herredsloged lelv var Taler:
Der var en as Till)skerne, der for
talte niig fide-n, at han undrede paa,
at den gamle Mond belud laodant
Mod. Man fortalte at lau lnart Ty
slekne begnndte at nækme fig, da
vilde de teile sig een iom alle, og
lian Iilde gaq for-an i Spidlen og
drive Znsserne nd af Landes. Der
loin da en Stufe-i fra Staugaakd
oq m«-!d-te at de var i Jellinge, og
den stod i lys Lue. Taleren beim-t
kede at dette stulde man vel ikke
tro. - Han talte videte. Eiter en
kott Tid kam der 2 Sie-letter fra
TUrring og meldte, at nu var de i
Hygmn Nu stoppede Talerem blot
lagde han: Lad os gaa hjetn hver
til sit, og jeg vil spænde for og li
re for min Kone og Bsrn helt ned
til Singen
L
Let- mr en nun-selig Fonærdcsrw
over alt. Der var saalcchs m
Mand, bosiddesndr nnsllcm Bange- oq
Isrrictg. hang- skunc spdtcs et Born
of Forstrerllclse, og Monden hasngtc
fig set-J. Nu, der com jo som be
kendt inne-n Slavcr. det hele var
blind Allakm Efecsthaonden br
gnnte Falk at drive lidt Spas med
at man kundc vix-re faa cnfoldige at
tro uden videte Mulsant Rygtet
kam holt ned til Steigen den sam
mc Tag, oc; der var dog innen
Jembanc dengang. Tænk om der
stulde bave vasret 50 Slavcsr i Renss
borg, bvad jcg vol næppe troer,
der var, do vilde aldkiq kommet ned
ad Jyland; de vilde have spat de
.res Frihed, derfom de var bleven
losladh men der blev gjokt An
ftalter cvetalt, og ingen tvivlcdc et
Øjeblik, men lidt efter begyndte
nogle at more sig over, at de Iunde
være san mfoldige. Der var som
fsr besnærket stillet Skildvagtet ud
i Greis, 2 ved Bavnet og Matt-ou
illerede Gaderne i Byen, og -6 pa
trouillerede i Greis Mille, og de
vedblev, indtil Pistelhuetne kom. saa
dtog do dem ind formodencig for
ikke at komme i Spektakkel med Pis
kellmemr. J Muth-gen var det
voksne Wend, der hatt-stillestehe
ttl sidst km der M Preuss
pas Basis der var faul-des es Uf«
teu, besitzt DM M M
let-de; oqeu Im- M mm
stod sent og arbejdede i Værkstedet.
Da vi var sxerdiga blev vi enige otn
at gaa nd at skrasnnne de 2 III-enge
De var paa 16 eller 18 Aar; vi
gik ncd End paa ester Skolel)nset;
det var en deeinrende Taage; vi
knnde itke se langt, inasrkede da, at
der com nagen oq det var snst dein
Vi bezmndte da at tale Inst, det
var itle Tosk, nien det var todt not
tcl dens, de lnttede da, og vi hsrte
dein fixie: Jo, det er Tnskech nien
vi sonezsnede os; vi troede at sttasnis
me dem, nien de fo’k lige ind Paa
osJ incd den-s lange Spnd Min
Kann-lernt bedrog Inig, tln lian
løb sin Ves. sen lsavde dein da bea
ge to: de ikle alene stangede, men
de skkeq as snld Hals: blot eltet
en lilte Kann- iil sen den ene kastet
oinknld og seg dlev stinkt sasedig
nied den nndenx ogsaa jeg leb da
ned eiter Kkoen, nien da seg kein
i Nasrdeden as Kroen niwrkede sea,
at de allerede liavde saaet Vud ester
Ztildvaaterne lra Greis Melle for
at bsaslpe dein at fange Tnstekne:.
seg drejede da til Venstre ind over
en Tost og kam lijeni og ind ad en»
Baade og ind i min E-J.eng j
Der var en larliq Speltalkel
liele Ratten: der koni stadia stete!
stil. og jeg harte sorstreektelige For-J
’bandelscr over die-se Spinnen men!
lien i Taaningen loin min Kamme-«
rat tildage, on lmn bekendte det
bele. Te kom da til niit Vindue oa
vacktedk mig op; seg gjurde natur
ligois Braul, de bnrde lade niig
sove. seg var kommen sent i Eeng
oa tmnate til Hvile Te lovede
mig, saasnart det blen Tag vilde
jeg dline arresteret De kalte Inig
en Spion og niange andre Nonne-,
sont sea nn ilet itke hallet-. Zaa
snatt det dleo Dag, kom Sognetoi
den oq skaslte niig nd i foriaskdelige
Mondes on min Mester skeelte tnig
nd, seg lsavde so ikke det minste til
mit Forsvak; tlii min Kammetat
havde jo bekendt det helex men til
sidst gik Sonn-senden med den Be
mærkning, at dersom jeg forlsgte
saadant ostere, saa ved«seq nassten
ikke, hvad Straf det var sen ltnlde
have, jeg tror nassten seg stulde
hænges.
Hntchinson i September 1913.
Jenas Petersen
Erbat Fall-, In.
Student Jcppcsm iom i Zum
mcsr bar undrrvift i vor danfke
Fistiskoliz or reist til Plair ich,
for at fonswite sincs Ztudier paa
Stolen der.
Jakob Jenfrm sum i et Vor Aar
bar haft Aøbmandshondel i Vcnion
is Mit Veft for C. ZU bar folgt
fin Fotketning og agtcr at flytte
her til Byrn.
MH Michel Jenscm som boede
pcm Lad. St» var for nogle Ugek
fidcn saa Inbeldiq at salde ned af
en Kæ!dcrtrapve on sotflaa sig scm
alvotligt, at hmdes For-stand tog
Stabe faa bun i forkige Ugc mast
te bringe-J paa Sindsfyaebospitalet
i Jndependente, og der dsdc hun
plus-selig Mandaq Morgen den
29. og blev begtavet den 31. Sept»
vaa Hofvitalets Kikkcgaard
John Peter-sah jim.; fom boede
paa en Form ved Benson, hat hast
Aktion. og er flyttet her til Byen
med fin Famikir. Mads Wolss hat
kigeledes haft Aktion og er flyttet
fra Fett-wen og ind i sit nye Hus
paa Mein St. her i Byen.
J Qnsdags, d. l. Oktober-, fei
kede Wiss Gertrude Jochumfen og ?
Mr. Andrew Madsen detes Attil
lup i Nazareth Kiefe. Vieler spre
toges as Poftor E Brit-knien
De nngifte hat fat Bo paa 12. St.
Viert-Ha Lyksnfkningl
K o r r.
»Dein-e Sue.«
In ny Ubaqu as We Mut og
bekendte Digt i F. L. Wittf
Overiættelse et netop udkommen
pas vott Fotlaq s— denne Gang i
et net lille Mk paa 8 Sideti
Dianas Prisen et per Ess. 5 Ets«
ver Dufin 40 Ets» per 100 82.50,
alt netto, portofrit
DAN. l«l1’l’ll. PUBL. ll008s,
Balslevi Lenkt-.
Den uy Udsove as Luther-s Kate
kiimui med Billop BalsleVs For
tlating revideret eftet den we Overs
bettelte af M up Testamente og
trytt med latinfke typer. foreligget
km ftp-bis oq vil heteftet bcive nd
iendt m alle Bestillinget for denne
Vog. Den nye Udgave er en net
lille Boq i cidt mindre For-nat end
des-umle. Dmettryktmednye
types- m Ivdt Mr da W
mä Mw Wien blivek im
MI)
Van. Du thpuihcouir.
L-—-—
Wie-.
Japaumisfioiuit
Jst kvitteret se Abl. Nr. 40 ........................ SULLW
Nemah, Wis» Vor Frelfeks Mgl)s· Søndagsfkole . . .. 7.80
Cushing, Wis» Den danka Emkdagijskole ............ 1.60
Audubon, Iowa, Ebcnczck May-T Hconingemissionsfoch
H. P. Rassmusscn EIijij Mrss. H. P. Radmusscth
Mrs N. C. N. Echmidt, bo. PUM Marthe RAE-mus
sen 50c; Elarcncc Rasitttisspn P(;.00; N. E. N.
Schmidt, Paitor G. V. Christianscih O. N. Echmidt
ho. Pö; Tauny Scksmidt Motiv Schmidt Elencschmidt
Kikitcn Scbmidt tm si: Dunst V. Ommc 810 ..... 51.50
Atlontic, Jowa, St. Wmli Mglk Lucrskud im Licissionss
msoet ........................................ 1.70
Albekt Lea» Minn., cn untrvnt .. .. .............. 2.00
Weicher Maine, Kvindef. ...................... 10.00
Tilfammcu sl 195.86
Indiana-mittinnen
Jst wittert-! sc sdbl Nr. m ........................ 829727
Falmouth, Maine-, Kvindri ........................ 11.50
Colle-Weh Iowa, vandes. ........................ 5.00
Alber: Lea, Minn» en unmvnt .................... 5.00
Westbwok,’Mainc-, Kvindci. ........................ l().()0
Tilsammcn 8328·77
Indus-junges
Jst kvittcrct se KbL Nr. 40 ...................... 8804,74
Wisconsin Krebs vcd Chr. P. Niclsen .............. 77.—45
Atlantic Krebs oed F. W. Fischer ................ 4825
Tilsammcn sksslllsl
Mirmsumisiiinetr.
Fsk kvittervt sc KbL Nr. 40 ...................... 819622
Faltnonth, Maine, Kvindcsf ...................... 1!.50
Hamptom Nebr» falle Mrss.) P. S Hausen, L. Eskil -
sen, P. Haufen, O. H· Wcllicig, E. Simonsm N. Po
tersny Jakob Hausen, H. Lotsen, L. sanft-m C. Jolmi
sen, M. Madscu, A. Th. Zchultz, H. Chriftcnsm Z.
Peteksm, O. Andersrn bis. BLOO ................ 1500
Weswer Maine Kvindcf. ..................... l».00
Tilsammen 823272
til Mine- i Japan
Før wittert-: se KbL Nr. 40 ........................ 864.50
Antwme Iowa, Ebene-zu- Mgb., H. P. Nasmussem N. C.
N. Schmidt, H. N. Zchmidt bo. 31.00, P. E. Jonsen 50c. 3.50
Elk Horn, Iowa, Mrs. A. L. Boyfcn .................. 1.00
Tilsammen 869.00
Til Miss. Anna Nielfens Studagsskole til Jul.
Elk Horn, Iowa, Mes. A. L. Vonfrn og All-erst Boysen hv.
8100 ........................................ 8200
Sudqnmislieuen i Afrika.
Fsk kvittcret se KbL Nr. 32 ........................ 82200
Mberi Lea, Minn» m unrwnt ........................ 5.00
Tillammen 82700
Blatt-, Nebr» d. 3. Okt. l913.
Otto heulen,
Kass. f. d. for. d. ev.-cuth. Sitte illus.
En ny vanftiamerikanfk Bis
Sitte- i M sie-Im
.- J —
Iettses Nishi-ist
186 sit-et i Imattcnrflq 75 Es. Inst fu
WW its-W tf
UMI 1.W FULL-III IOM
tut-. stu
—
Gode Boger billigt.
Bsspatke Nummer V.
NR plus Put- 30 e.
M sod- Bjset If firstellissktet Jndhtld — Ile i Durst-I
Den Rette En Lindsbyhistirir. Pas Dust yet Haft Ic·
P. Radien 664 Sider. Prit ZUZQ
Ehrenst- Lcnter. ils G. Norm-nnd Die-ist sf Drit. k. I.
Midian 502 Give-. Pris 81.40.
Magtninsek over Kristi Lis. As Thomas I. W. M
Sider. Nedsat Pri- 40c.
Daumen-II Kam in Sindetjylland. M Jihn Mie. Ist
Sider. Pri- soe·
. Mk Lohe. If James Allen Linn-. Mai If J. at.
Bat-. 215 Sitten-. Prit soe.
Kristes Bliks Umdmnsstteqer. Fortælllns as s. C. W
Imm. 141 Süden Pris We.
Alls-mau- 1980 Sider. Ssmlet IIIW BUT
Nu sltfmmen ist
NO. plus Im- sc
seid-Ue Nummer Is.
8225 Ils- Ism Asc.
M site Pisa If istikcllissrtek Just-old — III Wut
l
cu smquqs Piqr. If Linise N· M. M site-.
Shitttuqsbind.
sub et min stelle If .De Unqu Vislbtckc M sit-.
Etwas-sind
sredsfyrfteu es san-foll- Ili cskit Ottok. 190 Biber
Chian med Gall-mit
Robert Kristqu Fortællisg. ft- fnselst set Mc at.
"cbtiitenieu. 144 Stdn-. Wirtin
sit-en i Jndksr. hist-wiss Fort-Illin- fn Ismiyllul
If parall- tqndtup. 155 Sider. IW sind.
Iswefektcllkuqer l. Mit-Use Furt-Unser for Birn. II
fsststelllqe Ist-fasten ils Oben Wer-.
IW 1261 Biber sod, fund Mai-s i Wende Zir- — »
W fanlede Voqladewis sit-As — Im tltfamm in su
Mls Ils- Imi We.
. W ;
M,dkkfellbetosss.00sttssswst.sislc,su.
Ul
til-es I W Mitatksssforstrllisewsoss
III-II
Inspcktafndessotdiflew Ists-Isc
MMMMIUMM