Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 08, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
Kotigen sprek Gut-den hjcm frq
Zoelfctnr.
Kobenhovm 15. Zeptbr. Os
Mnjestast Kotigen evecvasrede i For
middags Gardens Lvelfer i Ter
msnet omkring Damhuskroen ved
Noskildevejen. Eiter derpoa at have
deltaget i Officetskorpsets Fkokost
samtnen med Dronningen og Prin
fesse Charlotte of Nensisg satte Kon
gen Garden ind til Kost-mein
Kl. 2,40 blev Poetene mod Go
thersgade aabnede og Hö. Majestæt
Lungen i Spidsen for Garben red
ind. Bataillonen spingede op ude
pau Eyercerpladsem Fasten fsrtes
hen paa hsjre Floh og da Opftillins
gen var endt, ted Kongen frem for
an Franken
Os. Majeftast Kotigen mindede i
en lille Tale onn, at det altid vor
hcnn en perfonlig Glæde at vasre
fannnen med sit gamle Kot-ps, og
næste Aar var det 25 Aar, siden
han fik Lov at basre Gardens Uni
form Vase ovekbevist om —- fort
latte Kongen —, at jeg« til Trods
for de Aar, der er gaaet, omfatter
Garben med ligefaa stor"Jnteresfe
sont den Gang, og lad mig til Gen
qæld have den Gliede oltid at se
Gar-den fom Nr. l, hvortil Hærenö
andre Asdelinger kan se hen fom
Essenan
Sau hilfte Kotigen oa red, me
dcns Honnørmarchen spillcdcss,
lonqs Frontm
«Taf for i Daa!« raubte Kon
gen, inden ban nslcvcskede Vanil
lonen til Oberst Froh-flehen
Wiss-m Fiotds Brief«-up
Holitebm 12. September Eiter
Jndbydelse as Vemb Bemer- og
Daandværkcrforeninq, Nisfum
Finde Fistrkforening oq Lodsejers
ne omkking Nislum Fjokd foretog
Folketbinggmasndene J. E. Ebri
stensem MslgaardsNirlsen og Sand
bæk i Gaar en Tut fra Vemb gen
msm Stamm-n og Nissum Fiord til
Tbotsminde for at se paa For-holde
ne i Fiordem fotn Befolkningcsn er
utilfreds med.
Som bekendtgiorde et tsngelsk Jn
arnisrsimm i Slutningcn af60etnc et
storftilct Arbcjde med Udtørking as
Nisfum Fiord, et Artusde der flug
tc Millionen men i 1885 maatte dct
opgive8, da Havet brød ind og ade
llcigdc de masgtige Dasinuinger, mel
slem hvilkc Storaacns Strom fkuldc
Tech- ud i Havct gennsnn et start
lSlufcvaskk ved Thorsmindc. Sidcn
den Tid hat der hckskct Utilfredshcd
med Fiordforholdcnc, da Resterne
af Dæmningernc griber fqrftyrtendc
ind i faavcl Udløbs. som Besejlingsi
forholdcne, og de interesscrede Par
tcr indfcndte i Fjor Andragende til
Landbrugsminisieriet om Oprcsns
ning cs et Lob paa co. 1300 Me
tch Lining
Pcm Tut-en havde flcrr nf Egnens
Falk Ordct, og di- gjokdc bl. a.
gjasldcsnde, at Statt-n bar tjent mete
cnd den har ofret paa Forholdcsne.
l)ekude. J. E. Christenfmt anbefalciL
de Beboerne at fsge Samarbejdc
med Vandbygningsvægmt og iøvi
rigt smnlcs om en Plan, der kan
faa Tilflutning fra alle Liber
Religi« Panvirkning paa et kntolfk
SysthsP
Aalborg, 15. September Somm
pmsst Anton Pcdekfen i Aalborg an
gribek i Aften i ,,Aalb. Stiftst.«
skmniliancrklinikcn ud fko den Ve
qrundclkc, at der paa Klinikens
kvindclioe Afdcling Ich srwtk katolsk
Propaganda, og han fpømcr Mini
kens Kirug, Læge Olivarius, om
denne ck vidende herom Prasstcn
ansprcr fom Eksccnpel, at en net
vøs og let paavirkeliq ung Pius
bar var-et Genftand for indgaacttdc;
Propaganda fra Nonncrnes Side«
og han advarer mod at indlasggc«
unge Pkger paa Klinikcsns kvindclige
Afdeling, indtil der give-J Garanti
for, at der ille svcsg Bold mod Pa
tienternez religisfe Ovcsrbevisning.
Dä: kais-me Pmst, Vastok Las
sen, spat-et, at ingen Iyacs paa Kli
niken ck Genitand for anndelig» Paa
virkninsp Anqaaende dct skemførte
Eksemvel udtaler ban, at den unge
Pige frlv fremfatte Ønfke om at
blive Katolik, men det blov dog ikkc
til Mart
A kn- it at
act-ts- lockt
I. layx Some-s o- tbo Sassol- .................... IUS
I. loy- sskmus ou th- spistlos .................... III
s.P-W:Pnpckszsst le Gott. .. It
Carl-entlas- Nov Tun-tat Cis-W ...... »so
Wink-Uns- M Wsy of Ists-Us- ............... III
habs- sook of III-Its hyot .................. III
status-Dus- Dsily Intuition- .................. Ist
sann Samt-! Sehool Muswa ................... Ists
l«. s. Sehns- Uss's Kot-Isla- ...................... .7s
0. Risiko-i Our set-es sad Our cillcltn .......... «
Ist-asi- kiekg Use as Luther ...................... II
P. A. Pmn A Altdorf os ths Delos-sub- .......... .7s
Juli-i statt-on A Oblon of Une- .................. «
san-Im III-ist's Pfosten .. ............ Js. .0 III IS
instit-In A Mac- oI the sou- os VIII U s- A
Selssalcktk Sie-sträu- .......................... Los
sit-It Veto-s » .. .. ............................. II
DAMI DIE-. PIIL IOIIL
M- syst.
»1 VII-« IIMDI"
Ums-dot- ttt W Dmksi sei-o tü tot hellt-i but
As ANDSRS JØRCENSDN.
183 sales-. Trykt pu kodt Pspir os heftet i III-hist
kmotrykt cost-sc Pris S. cost-.
Neste Lotto Uädnk It Presse-s Udulsluk o- soc-I
...... Det st- ets ans stockenvssch äst- ueiss est-ill
Kaust, man vitkslikhodstro og iackttkouds olskvskdisx tot
ttsllok on Iins Oplsvslsok i et Psk Vor-dressi- .......
(,,Nsttoulticku0 ’ ’).
..... List-so Stocke- i Boge- or dek- eI mäs- III-losst
llttki i Mut-sey It III-I Ivilkuklixt blivsk kyläi It
Dorf-news- stomissz III set do Exis, hu skjltlser. Ists
is- Øjns, m oplsvok de sitt-Haus« III stock-s i; hu op
ssu It Ils- W stock cis .......
(MII stiwnswi
..... Den mis- Iolt imp- sk lass-do Tu, klu- es
Mk Ist-Ob- o. MI- Ul Skkiktss .......
(01kstst Mond i »Kr. Dsbl.«)
sofo- tomä It
VIII LW Psslslsslss Icm
M, Its-.
Guid-bete pas Sjællaud. J læns
gete Tid hat en Missionær Isr
genlen og nogle andre Frimissios
merk-h der er Modftandeke af Fol
kckirlen, men vistnok ikke selv hører
til noqet Kirkesamfund, holdt Mii
dcsr i on Række Sogne nord for
Nmswed. Ved de offentlige Møder
over Sang og Musik en betydelig
Tilftrcelning, og der rette-s ingcsn
Anng paa Kirkcu eller Bann-dan
bcn. Mcn desudcu findet der pri
vate Moder Sied, vcd lwilke der
bl. a. holdes Altergang rundt oin i
JOitfene
! Hvor Bevasgclfcn basrer l)en, er
’i Folge ,,:1.’i1»sw. Tid.« blcvcu klar
dcrvcd, at 11 Person«-u der hade
slnttet sig til drit, forlcden lmk la
det fig send-bis as Missionin Jof
gcnim ;
i
Zinsen-Wirt og Tubctknlosem —
Dek har i lwugctc Tid vix-rot Sil
l)ed om Ovetlægc Brinchs Forføg
paa nicd ultraviolctte Strcmlcr at
helbcede lettcre Tilfcelde as Tuber
kulosc. Etspekimcnterne fortfasttes
imidlcrtid stadig paa Sanatorict ved
THE-form og der fkal der vckre Udfigt
til gode Resultaten Nu har man,
eftcr hvad der mcddeliss ,,Natt.«
oqsaa besluttet paa ct købcnhavnfk
Hospital at prøvc Mothodcnz flekc
Patienter or allen-de under Behand
ling. Endnu sorcliggck intct Resul
tat, um de købcnhavuske Lasset-,
der ledcr Elspeskimentermh unsrer
ikkc nogen overvasttes staer Tro til
Methodian forelsbig Inflcr dc dem
intet at sige om de sandsynlige Ne
fultatisr.
»Hm-s Egcde« ankern Fokcnidi
dags den lö. Sept. til Kobenbann
im Ost-Inland Lin Bord besandt sig
uulonibestyrer Mathiesen Ined Fa
milie, Vistorikeren Tr. Vobe, Tuske
ren Dr. Just; sont var Deltaqer i
Quernain Etspedition, Svenskers
ne Friberre Klinekowstrøm og Søn,
som hat forctaget ornithologiste og
entbonmlogiske Studier, samt Frk.
Sakensm der kom sra Jnspektør
Verwier i Sydgrønland.
Den 6. September passerede
»Hu-II Egede" paa Kap Farvels
Lasngde Motorskibet »Nun York,«
sont havde Maskinskade, men dog
atbejdede sig nord over. Kund Ras
mussen kan ventes til Kobenhavn i
Vegyndelsen af November.
s
skætliqhed og KuivstiL Hadsund,
ts. September-. Arbejdsmand SI
rensen stod for-leben paa Gaben i
Hadsnnd og talte Ined en Bekendt,»
da en nng Mand, Thorvald Freve-l
riksen, fom sorbi og gjorde en Bes«
-na-rkning, sont Sprensen besvaredex
nted et »Holt) Kcrst«. Frederiksens
blev nn rasende, for ind paa Sørenis
sen og tilføjede ham i Overarntenz
flere KnivstiL der aik ind til Venets
bvorpua han med Knivskaftet bear
bejdede ham oven i Hovedet paa en
nlmaaclig Mande. Ssrensem der
led et stort Vcodtalx maatte under
Lasaebkhandling.
Frederitsen blev auholdt. Han er
ellers ex basderligt oq dygtigt Men
neske: men der skal viere Kcerligs
hcd used i Spillet.
DIde nett-. Lallen 18. Septem
ber. To Fiskere, Vrødkene Holgek
oq Ossar Damsgaard, vilde i As
tes nted en lille Band lande vchIks
ken: tnen da de passen-de Nevlem
kasntrede Banden tret ved »Marga
rot-'s Vrag. Holger ais straks til
Bunds, tynget of sine svasre SI
støvler, men Vroderen sik ham bjers
get op, saa de beuge knnde holde
sig slndende, indtil der kam Hin-Ip
hvorester de tennnelig forkomnes
bragtes i Land. i
Ei Fund fra Oltidrn. Da man
forledcn Eftcrniiddaq var della-sti
aet insgd Pløjnitm paa Maardcjcr
Jens Nielfcns Mark i Skitidbjera,
its-die man paa en Lornnm sont laa
6-—7 Tommer i Jordm Vcd imst
mcrc Eftcriyn vistc der fig at vaer
csn Urae til, som var nogct mindre
end den fsrft fund-ne Begge inde
holdt Benftumper og Aste, og det er
i Folge »Am-n Fllt.« antaacliq on
Gravplads fm Oldtidm, man or
smdt paa.
Trogss omlmxmclia Estksrsøqning
sandte-I der doq iklo ilcrc Tean
liorpan.
En hædrcnde Jndbndclfr. J
Yokkshire i Nokdcngland bar dan
lke Gymnaftillcrrerc viklct sian
l905, navnlig ved Skolck og Somi
naticr. Som Folge af den Jntcrs
esse, der derved er vakt for Gom
nastik, bar Skolemyndighederne i
Leith anstet at fe et Huld danfkc
Ein-limited inden Gymnaftikfasfos
nen begynder, og hat der-for ind
budt 16 Gmnnasier under Gyms
naftiklærer N. Basis Ledelie til at
komme derovet as give Opvisninger.
Byen Leith betaler alle Omkostnin
ger. Gymnasternc, der ital bo paa
Byens ktore Seminarwn1, afrejser
den 7. Oktober.
s Stor Brand. K«øbenl)av11, LI·
September J Hjørneejendommen
Hejrevejen Nr. 1!), 21 og 23 og
Lrnevejen 20 vpstod der i Efters
middag Brand i Pulterkamrene.
IOele Tagetagen stod i Flammen da
Brandvassnet kom, og i Løbet af
et Pak Tinter Var ra. 50 Pulte-r
knmre og 8 Knistlejligbeder ade
laqt of Jld og Band ·
Tot er tredie Gang i Løbet as de
sidste frre Aar, at der bar vcrret
Jld i Komplexet J de to tidligere
Tilfaslde bar Jlden vieret paafat,
oa det famme mein-sk- at vcere Tilfceb
det oafaa denne Mang.
De nye Ritunletn Kolding, 19.
September. J Aste-I afboldtes i Kol
dina Kirke et Menighedsmøde til
Drøftelfe af de nye Ritualer. Jngen
ndtalte sig imod dem: -men dcrY
vifte sig nogen Meningsforskel med
Henfyn til, hvilket af de to Nadver
Nitnaler, man shtlde vaslge Man
enedes Tluttelig ant, at det var rettest
at overlade Prasfterne Mast-elfen
Meniqbedsraadet ftillede sig i et
baaefter afboldt Mode paa det
Standpunkt at lade Prwsterne pkøve
siq from i 1 Aar. Først derester
skal den endelige Afnørelse traeffes.
f
Vote udvnndrkdc LandscunrnH
Vilnirs1, 15. September-. En an
Almentinas Storfnrittero, den dunka
fødtc N. Ambrosinss, or for Tiden
islg. .,Jn11. Pst.« nao Vol-g i fin«
Die-main For 25 Aar siden droq
lmn samtnen Ined m Bruder til Ar
aontinci, lwor dcs to Vrødre nn ejor
15 Fahne pcm nmnqc Tusind Ton
der Land, som ndolnkkendc drives
of Dunste-. De lnir i Anrencss Lob
nddonnct nmnge Danka til dct ar
aentinikc Landbrnii
Djdsfald. Ovvcbørfelfkontrollor
ved Kobenbavns Mitaer L. S. E,
Hausen or i Folge »Natt.« Lordog
den 13. Sept. ofaaact vcd Disan
i en Aldkr of 59 Aar. Don afdødc
var Kasse-ret- i »Den danfke Toldes
tats Forcning« ou i «Understøttel
fcsforcningen for trwngende Kontor
betfisnle og disfes Enkctt
—- Profesfor ocd Polytcknisk
Lasrcanftalt Chr-. L. Jacobfen er
Onsdaq den 17. Sept. dad, 40 Aar
gammst
—- Jseiikræinmcsr Hans Chr. Rest
ing af Frederikia er forleden afgaaet
vcd Dødcn i Kobenhavm 69 Aar
gammol «
— th Manufakturhandler Lau
ritz Kaloni i en Alder af 57 Aar.
Han lmr bl. a. været Medlem af
MonufaktnrbandlevForeningcns Be
styrclse, nie-n er udadtil bleven mest
kendt soin mmmeanrig Formand for
Dunst Musik-Klub
—- Grosfcrcr D. Ol)lfcn, For
mand for Aktiesclskabet Ohlsen 83
Al)lmnnn, er Ratten til is. Sept.
dad, 73 Aar gl. Den afdøde var
Medlenc ai Vesmrelfcn for de Dan
fte Spritsnbrilor on af Direktiomsn
for Visilcfjord Zanatorinni.
—- th Unsrer, Kainmorraad H.
Plsdctsen er i en Aldcr af 91 Aar
afqaact ved Toben i ange Stole
visd Skandcrborg. Don ofdødc bar
unstet on ilmsrdig Forkannpcsr for
Læterftandcits Pensions-Inn og det
sknldes i førftc Jnstans han« at en
Revision as dtsnne blev fortstagct
Den afdødcs csfierlader sig to Son
ncr, sont beuge or Our-klirren- i
Aarhussz
—- Fredericim 12. September
Forligktnasgler P. B. Dithlessen er
i Dem afkmuet ved Døden, hmp s«
Aar gannneL Hast var fra 1882 til
1906 Medlem af Fredericia Bymad
ou Forligsumsgler fiden 1885, og
lmn huvde i manae Aar som Billet
tør forestaaet JndkvarteringeIL
Titl)leffeu, der var Beteran fra
186-1, licwde i 33 Aar vætet Med
lem af Bestyrelsen for Vaabenbrøs
drcforeningen og var Medstifter af
Forfvacsbrødrefoteningen. J 1900
blev han benaodet med Dannebrogs
Incrndenes Hckderstegn »
—-— Lasten, 12. September
ngdsmand Chr. Madsen i Jng
strup er i Tun død i en Alder of
74 Aar. Afdøde havde været Lasng
mand i 43 Aar ou tillige i 40 Aar
iiddet i Bestyrelfen for Hvetbo Her
reds Spore-— og Launetasfe.
—- Rondeks, 12. September Den
formentlige Koppepattent, Jstqu
Sprenfem er i Aftes dpd. Stiftss
systan Lunddahl udtalek Tom sin
For-moving, at Sygdommen var
Koppety medens den Las-ca der be
handlede Patienten, er tilde-Selig til
at antage, at det var Blodforgifts
ninq. Sprensenp hustm isr net-bli
vcnde interneret, men« der km ikke
vist skg noget nyt Tilfwldc
50 Ante anilæum. Vogenfe
12. September-. En dngtiz vg anfet
Voer i Vogense, Knntor Møller,
der bar beklædt esn Naskks Lillidssi
bvckv ug for Tiden or dpn ftedlige
Højreforcsnings ihwrdige anand,
fyldck t Dag 70 Aar og kan sam
tidigt holde 50 Aar-?- Jubilæum
sont Lasten Pan Voraadets For
ansmltning findet i den Anledning
sen Fektmiddog Sied- bvortil der or
Hmmicldt mange flcrcs Dcltagcro, end
Bycns Hatt-l kan nimmt-. J Bycmä
er der i Dag unlinindelig rig Flog-!
nim. og anilarcn er GisnslmsdI
for mmcsn Opimkrkfomlwd !
Storc Tumricr. Man bar i lim
gcre Tid masrket et betydeligt Svind
i Lage-rot as emaillercde Sager bos
Glud Fz Marfirand i Købcnlmvu.
Politict fik Sage-n til Undersønclfe.
og det vifer sig i Folge »V. T.« nu,
at 6 asldro Mwnd i Fællcsskab bar
drovet omfattende Forretninger mcd
stjaalne Sagen Man antager for-esp
big, at Tyvericrne bar staacst paa i
3———4 Anr. De 6 Tom-, der beklædte
Stillinger som Kuskc og Lagoratbejs
dere, er arrcsterede.
Statt Sslvtøjstyveri. Nation til
Qude den 17. Sept. blev der bo
qamst Jndbrud i Tirisktør Bison C.
Ebertlis Villa i Hellerin og sticmlet
Zølvtøi til en Vasrdi af m. 1600
Kr. Tyvcricst opdaches tidliat om
Momcncn og blev sime onmeldt
til Politiet, og da Assiftcsnslmsct i
Købcsnhavn lukkede sinc Tørc op,
ftod en Opdager Vogt derinde. Don
førftc Kunde var en godt Mantiss
Mond med en stor Kur-ti, iom han
knap kunde beere, og Kurven vifte
sig at indcbolde det ftjaalne Salv
tøj.
Tyvcn beddcr i Folge »B. T.«
Valdomar Frederik Asmus og hat
vwret straffct mange Gange spr.
Brandc. Standcrborg, 18. Sep
tember. Et Voelsfted, tilhørende Ja
kob Andersen i Alling, er i Aftes
vcd Syvtidcn totalt nedbrændt.. Jl
dcn mcnes opsmact fra en Lampe
der link-g for nasr ved Loftet. Krea
turerne oq det nieste Jndbo reddes
des. ·
—— Veilc, 18. September. J Mor
gcg ved Syvtidcn nedbrckndte Auge
Lykkegaards chndom paa Hvols
gaard Mark ved Ølholm Alle Kred
turcrne rod«dedcs. Aal-sagen til Jl
dcns Opkomst er ukendt.
Ltkgctnc og Brammingeilllykkem
Statsbanerne udbad sia iflg. »Ribe
Stiftst.« for nagen Tid fide-n has
de Lasgcsr. der var kommen til Ste
de ved BrammingcsKatnftrofen,
Mcddeleslse om, hvad de betrogne-de
sig for den ydede Asiiftance der paa
Jtedot Medens cn Entelt bar svas
rot tilboge, at han ikke ønslede at
modtoqc noaet, lmr Statsbanerne
tilftillet de øvrige Lasaor den-s Ho
nomkcn
De inaredc fta Brutus-ringen Es
bjckg, 18. September. En af de
scmrrde fra Jctnbaueulykkm i
Vrmnniingc, Im becsn fka Grennm
er i Tag udskrevct fra Sygohusct
sum licslbrcsdct
As de saarcdc er tm kun tilbage
Sturme Wcllmsr og Vorre on Fri.
stahl, der esndnu i længerc Tid vil
komme til at apholde sig pua Sygcs
lmsct, samt Fru Kranic, ljcudes Stdn
og Einak Williclmscn fra Fredcriksz
l)onn, der alle snart cr rasten
Eurialiftkruc i Odcnfr. Vcd et
Tocjaldmtofratisf Faslleszfturelscsmøs
de i Odense TorLsdug den 11. Sept.
fandt der i Folge »Hovcdstaden« ct
fu«-re DIer Stcd mcllcm de gnmlc
Fort-re og den Opposition, sont er
voksct op indcnfor Partiet her. Dian
Leder er Sparckasfckasserer Arn
dal. Oppositionens Resolution, sum
udtalcr Misbilligelfe af de gamle
Form-es Holding i forskellige store
Spørgsmaab vedtoaes.
»Man Vcnsttcblnd« meddcler.
at de socialdemokratiske Byraadss
mcdlcmmcr med Undtagclse af to
skal have trurt mcd at nedlasgge de
rcs Mandotcr, og at L· D. Nas
nntsrsfon erklasrcsde ikke merk- at villtI
kmstilliss fom Particts Folkotl1inas
kandidat.
40iAars Jubilkeum fejrechs den
m. Sept. af Generalkonsul J. C.
Teilmann. Forudcn at lode sin store
Vinforretning, har Teilmann fnact
Tid til at ragte cn Masngdc of
fcntliae Tillidshverv.
Han bat deguden oprettct og for
ogne Midler i 13 Aar drevct et
Opfostringghjem for 20 Bism. Dette
Hjem hat tjent fom Model for flerc
lignende Institutionen
Teilmann hat fra 1903 været
perfisk Generalkonful for Danmark.
IN » IMH unhm
HONORSMT
s K C "
III-Ju- llmmrlsilf Hm pfrmr i Fzsidsksn fu« all« ins-il nansyn Oil
Htkl (;; Musik«-il Isi: k( r ill I. L, «:-.——-· is psslc uiz Minu- .
Umst. h-- gjxs r 1)««ni dsn ..««.t- Klub-» ssxltlsmsniliq Til
lrksdksljllleZ UL virkpljsg IHUZHsUfL Diss« Hippkljgn Sko
hats jklco Bin Lige blinka Klio s--«»1«4 :zz1,lk;k.ss til
samm- Pris.
Gjort for varig Tjeneste.
PIssk Ils-( lmskltd HEFHssstlodh fis l tscN »Hm-» fTs »Und-Dr nk »li
LmLHI Ihn-»Ihr f--"(Wt«ch ksxuwss Hl J IT Ihn-usw« Hkm
l-» H- ).-:«rk UI Jl HI-- «-- Isph ht« un I-’«--:.. El (:.7 zidsnz
Kiols Ihn-r llisnsirkilh Sk-« »k- IOF xil s-;l.---..-- JHJ huthi
tut-ist- hHJl f«r ihpi Ptslutsn
ÅDIv KERFE-l'ai- nllitl itms at Is-- ssstssk Nara-I
Minis- nq leInss-«l-I«;sss-l.-I ji« Cis-Ihm lllet
Inst-»O Uhu-nan il.I-·« III-i sitt-fli- DUn satt-II«
III Jxrh Ill »O.
fsl fuhrilusrsss Xl..x- r lit«1»rh«c Cslcu l wohn-l- SHI
sol- U.-n·l, Ixxiuilrr tig Bot-II: Hut-subs- sitz-usw«
Plis- fnk xlssl stiulfkv I «-i-·; Yvkma ("tt-III0- sho
uk bist-Hm Usuklslngtim comfokl sho
F« XII-yet Boot
« shoe co»
Milwsultkk« Ist-.
HONOIIIU
Ønsker De ct Piano?
Lasset-ne vil have lagt Mærke til, at der i længere Tid hat
staaet et Avertisfemcnt for »The P. A. Stank Piano Co.« i Bla
det. Drtte Avcktissement har vi paa saadanne Bctingelfer. at vott
Udbytxe er aflnkngjgt af, om vi kan aftage cet eller flere af Fit
maets Instrumenten-. Samtidigt er det faadan, at vi er i Stand
til at spare en eventuel Kober en ret betydelig Del af den almins
dolige Udsalgspris, entcn faa det er ved kontant Ktb eller pas
Afbetaling.
Firmact er fuldftasndig paalideligt, qg dets Jnftrumenter et
betend-e baade for Elcsgance, Udstyr og Fortrinlighed i Tonekvalii ·
tet. Katalogprifen rangerer fra 8300 til 81000 Dersom De Ost
i Sinde at ksbe et godt Piano, saa tiJlad os at gtrh Dem et
Tilbud Das-im Luth. Publ. Hinte
Vlair, Nebr
DANA ««c0LLE(iE
sinnst-terminu- bomdsr den Zo. Zepter-bis
Tilbyder Undckvisnivg i kølgevde Kann-:
PRO-sBM.: Pindus-ist og tot-beredet til Ade-as til Trisjtstis
sominskinu
NORMALg llsk Rot til at uclstedc state Gemüt-steh M sttl
second Spule-.
ACADBMY : Braut-ist- Pald Anerkendslu for Axbsjdst ki
vss vecl Miete skoletn
FORKETNlch Zagt-klug og Stenogkss Oregk systcm sk
stenoxtsü).
Ullsllc: Klassen-, Orgel, Violin, sang.
Bett-link i Ponkud pet- Tekmia. Pot- Eiter-Interminei
9 Ug» 84050 skriv ektcr nyt Kot-los til
DANA All-UND
ZLAIK» NBBRASKA
Et Udvalg af
Gyldcndals 2sKtoae Bibliotel.
Alle ftnukt indbundne. Fotmat 7-—514 Tonwer
Ptis 60 Ets. per Bind.
Selma Lagerlsf: Legender og Foktællingek i Udvalq.
Lcrpold Budde: Julefortællinger.
Vildelm Ostergaard: Danmarks Vor-ehle
» Tyge Brahe.
Jenas Lie: Lodsen og lmns Hustm
» » Livsflaven
» Dyre Rein.
cotften Hauch: Vilhelm Zabetn.
Johannes Helms: Soldaterliv.
Thomas Lange: Udvalgte Skriftet l, Il
Magdalene Thoresem Udvalgte Fortællinqer.
Johannes Jtrgensem Den ydekste Dag.
chr. Winther: Fortællinger paa Veri.
. Fortællinger i Profa l., Il.
P Fr. Risi: Last Mansson fta Staune.
Saphus Bauditzx En Aften i Skovkidetqaatden.
Zuch. Topelius: Gustav Adolf og Trediveaarsktti
» Fra Karl Gustavs og Karl XIV Isid.
I. Oehlenfchlagen Udvalgte Digtninqr.
I. Oehlenfchlageu Haken Jatl, Baldur hin sede, W
Kristosser Infan: Han og hun.
cakl Bernhard: Ei Aa; i Ksbenhavn
sitz-ins Erichlenx Fka Klit og Dav.
Oenril Gerip: Romantilke Skuespil
« Tre Lystspil
O. «.c Underfem O. T
» Kun en Spilletnand.
centll Wem St Dattel-jun
can-it Mien: Konqsemnerne øq Gildet m Ists-I.
dem-il Riem Kejfet oq Oalilæer 1., Il.
Dtnill Lutheru Publilsiss M
Blei-, seit
F For Ifqu
III-Insel
08 »vor-.