Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 08, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 H E·UN ITED
DAleH
BØNCMCAL
LUTHW
TJHURCH
INW
IIssssssssssssssgsssslslss s
« Mk v41.
« WBlutk, Nebt., Offnsdug dcn d'. L
ist«on
deckst-i ·
Den nhe Toädlotk
Fredaq Listen i sidfke Uge under
sktkv Pkkksidcntcn dru, vg den
text-die i Kraft med det
samme.
Miste qf Lunens vigtiqfte
Bestrmmelfkr.
Wilfoncklndctwood Ioldloven »
nu Land-ists Toldlkm Den blev det.
da Prsriidont Wilson Fredag Aftrn
den K. Sept. Kl. M« nndcriknso
den.
Tjdlipere Pan Tagen undrrssnsv
Spenk.-3« Clnkk Lomin under On
sets dunokmtjfke Wohlwan Vi—
fald. Lidt sent-re underme Vier
vræfidmt MarflmlL sont Senatvtss
For-mund, Vom-n i nahen Freisinn
af Sumtet — under suldfmsndm
Stillicd, som drt spmmedcs sig demu
Forfamlings Vwkdiabcd.
Prcrltdent Wilson understrev
farst sent paa Aftenen as den Grund,
at Lotsen stkats traadtc i Kraft, oa
da vilds han itke spie sit Navn til
Laden. Ist Kl. var 5 selv i San
Franftgcm Iaa lmn ikke flulde for
aaxfaae Forltyrelse i Dazu-ne For
tetninuslin
Prwsidenten underslkcv Loven i
Ovekvirkelfe af Viceprwsidenten, Hu
sets Spazier-, Kabinetsmedlenunerne,
de demokratiike Medlenuner as Hu
fett »Ganz and Maine-« Konnte og
Senat-Its Finanssskomite foruden
andre lebende Demokraten —
Med to Guldpenne, der itte var
beugt str, underitrev Prassidenten
Toldlovem og siden gav yan den
sue af disfe til For-standen paa
ftrftnæoute og den anden til For
manden paa fidftnævnte Konnte
Ist-it strev han: »Was-keimt Kl.
9,10 den s, Okt» 1913« og For
navnet Woodkow med den em- Pen,
faa Navnet Wilfon Ined den anden
Peu oq med meget Ivmere Tut-f
end strnavnet. Pkwsidentett holdt i
Anledninqen en Tale til de Alste
devasrende, i lwilken han bl. a. sag
de: »Im hat haft Fuldsprelsen af
noget lig dette pan Hjectet lim-·
siden jeg var Tre11g.«
Naar det sige5, at den nye Tolds
lov er traadt i straft, foa vil det si
ge med Undtagelfe af Schedule K
(Uld sig Uldvarek), der tmsdet i
Kraft t. Jan. 19t4, og Schedule
E (Sulker), der trasder i Kraft den
l. Marts Miit Fta den Tid as
til t. Mai 1916 betalcs der 12.29
Procent mod 4854 Procent nu:
eftet l. Mai 1916 indfsres Sukter
frit.
Den nyc Toldlou lmk indsritst
de Laster om Toldnedsnstttslse, sont
den demokratiste Konvention i Bal
timotcs gav J san Denswndts er
den iokskelliq sra Paynosslldrich
Laden, der ikkcs indsricdts Nemtblitas
nerncss Progrmnløste i 1908, der
ogiaa !ovedcs Toldncsdsættelsc
Royakspntant Undcnoond nnsncr
at den nqc Toldlov vil spare For
btugetne 81,000,000,000 om Aar-et.
Lovens Forfattcre fotsikrer. at det
et de billigftc og laveste Toll-be
stennnelfer sidcn Voller-Loch der
blev vedtagrt for Vorm-Armen, Incn
Inqrt blev tilbagekaldt, fordi dct blov
nsdvcndigt at stasse Midlcr til ht
spkc Kkig for
Vidms par-staat Foriattcsrno, at
den nyc Toldlov vil bevife den Teori.
at anwrikanss Fortetning san naa
tin bojcsste Udvikling tun nennt-m
haard Eponm paa lige Vilkaar mcd
Verdkncshondlen.
Jndtiraten under den nye Toldss
lov anslans til IN0,000,000 for
Fiskalnaket der endet den« 30. Juni
1914. Indtunisttkat the toMaoncder
til 86·3,000,000 og Korporationsftat
til stq,000,000, og helc Neqerins
gens Jndtasqt, indenlandss Revenue
medtbeecgnet, tevttes til 81,029,000«
M, oa quiften til st,013,000,
000x Oder-find for et Aar 816,000·
000.
Jndkstnststattens Bestemmeller gel
,'dekfta1.Nart-1918, Der betles
—-—.—. .,« —
ern Procent of on HE, - Jndkomst
of 33000 o» sank-« CI sd iudtit
7 Procent as 8500,(-. H, wind
twgt. Det er en Etat par CZ» san
den.
En Hensigt Incd den nve Lon,
»vor at reduccre Pkifen paa Lins
jforimdonlwder for almindolige Mc
«nesk(-r, at aøre Fabr-, Klasdcr. Sko»
og Hande billigt-re end de nu ers
Viqtige Judfsrfclsqcnstandc, som
er fat paa Fkiliftcn i nasvnte Heu-i
figt er: Uld«oa llldvarcr, Fiwcdc oqs
HvedemoL Sukkcr fom kort Tid),
Kreatur-en forsk Kød oq flerc andre!
Rade-vorm Kul ou Kost-, Farin
rcdskabcr. mn Jcru ou Staat,
Last-on Tømmer oa nmnqe andre
almindtsliq bruatc (MIftandr. Tol
dcn von en Maandc andre Gen
stondc er net-fah Toldrn paa Luk
fugaonstandc er form-jet.
Jisnmrierede Vater til 8150.000,
W« Vierdi lmr ventet imo den mie
Lovs Jkraittrwden og vil nu blive
aileveret til Jnmportørerne lmrtiait
muliat Tobet i Toldindtæqt ior
Neqeriimen pao disie Vater an
ilimss til 815.000,000.
Loven tillader en Forskel ai 5
Procent imn Vater i Faust ai
mnekikmiike Fort-iet, livor der ikke
i Forvejen beimar Traktater, der
forbnder iaadan Vemmftiqelie
i
-- OOOOO —
En alvotlig Reiotmvem
He. Osbotne gam- irivillig i Faus
iels iok at blive i Stand til at
reist-merk Fangielsvæicnet
Im Aubukn, N. Y» meddeless
under Z. Oft-, at Thomas Matt
Osborne, der er bleven Fomiand
paa den ai Guyet-Mr Sulzek uds
nasvnte Kommission til Reform m·
Fasngielgvasienet, liak gjort Alvor
ai at iiudere iin menimnd paa en
praktiik Munde. Hatt er iimpelthen
anaet i Fcrngiel Der iidder han
nu, undergivet de immne Regler.
ium gielder ior de viktelige Straf
ianger, og der vil lmn iidde, indtil
lmn menek at have eklmervet iia for
nøden Judith i det, lian ital re
formt-te
Det iige5, at Mr. Oesbokne er
Millioncrr. Neiornwen ozi Filan
trop. Hatt hat allen-de tilbmgt ilere
Dage i Fasngilet i Lluburn og hoc-v
der, at der ikkc ital Aste-J Forikel
paa liam og de andre.
Mk. stome hat ielo Dom-n ist
lian gil i Famgiel udtalt iiq til
Fangerne om Heniiqten med iit
Faanielgophold iom folget-:
»Som Iman pna den Komi
iion, disk ital rcformcrc Fæanelcss
vasscnet er jcq velvilliq blcvcsn gi
vet Tillodclfo til at ivasrksastte cn
Plau, vcd lwilkon jcg vil spm Mar
lusd over de psnkologifte Birmin
msr, dest nuvasrendc Firnasclssufmn
nma øvc Poa Famier — Do flcstc
af de Bogen sont scrivcs om Fangcr.
uksngivek Jndtryk udcufm og de
innes et vasre bngct paa den For
udfætnism, at Fangen ikkc er et men
ncfkclth Verse-n sum vi andre-, men
ist cjendommcliqt Dor, en saakaldt
,.Fokbmdcr«, Tom ndflillck fia fm
Reiten of Menncskcr i Instinkt, FI
lelfe og Hund«-met — ch Infkcr
at san Klnrbrd over, om vokt Fama
fislsvassm or laut an paa en god
Grund, cllet om dct stridet mod
Rot-missen oa den mcnntsfkeligc Na
tur —- bvnd ica trot, det aer om
ui ikkcs Tun finde noqct bedro, nnar
vi lacht os lebe of Sympoti oa Er
fatinq —- hvad jcq trot, vi kap.
—— Jeq komme-r mt bei-til for at
lwre, hvad im kan pan førfte
Haand Over for Samvittigbcsdcns
Domstol er im kcndt styldiq i at
have lecht monqc Am- i sorglos Li
chyldithd, i Uvidenbod am, bvad
der hat tildraget sig bag dissc Mu
rg —- og er bleven tmnt til haardt
Ost-beide i Aal-um Fæanel for en
kort Periode. —- Jeg agter ht be
gynde Assoningm af miu Straf i
denne Use oq kommer her for at
leve fom en as eher —- bo paa sam
me Rande-, spise famme Slass Mad
klasde mig ligcdan og i alle Heusconi
de vasre undcrgivct famme Kam
lotn J. Jcsg vil nie-d cmus Ljne sc,
hvorlekcs Livet føkccs lust, ikke fom
det thcsr fig ud ndenfra, mcn in
denme
Sluttclig rette-de Osborne et Ord
til Fieugslcts Einbedsnmsnd Han
lngde dem Pan Binde-, at hatt-J
Plan vildc nticslt)klcs, met-mindre
lmn i alle Maader bohandledes sont
Ztkaffanaerne. Hatt var ingcn
Spion lwcsrken over for Ledelscsn
cllcr anaernc: lmn sagt-r blot Vis
l)c-d ons, lwilkcn Judvirlningvn Sy
stem-It lmr voa Fungerncs Eind.
Osbome lmk holt sidtsn sinc- Etu
dcntcrdaqc beskwftiqet im tue-d Etu
dict nf Fasimfelcsaphold J Fcrngles
let gaur lmn under Navnet Thomas
Vrown. Han vil under sit Fama
selsoplwld vaste fuldstasndig asskaai
ten fra Forbindclse med Ver-den
uden um.
J Søndasis iattes Osbornc attcr
i Fkihrd, estisr at han lmvdc til
braat Tidcn fra Lsrdaa Kl. 3 oa
til Søndag Morgen M. 6 i en
mng Colle- Han ital have set no
act forkommct nd. Skønt ban monot
dcst er for tidligt endnu at ndtalr
fig, lod bcm fig intetview af Mad
nnvnd oq faadc bl. a.: »Im ci
morc end noqcn Sindc ovekbvvist
um« at bele Saite-met or bnqmsndt
og brutali.« Don koste doq Kosten
oa Evilerucss Ruthe-d. Mcn Fanaen
blcv her-net sin Fride oa blev
en Autamat — et Versen udcn
Hirt-ne og udcn noaen Falk-Uc- of
Anfvat for nogct fom helft. Han
fættes saa lanat filbago, at ban or
uskikket for felvsttrndigt, naar ban
after stritt-s i Fribcsd
Missioncecct i Fast i Kinn
Haufom mita, ti. Oft. «1,WU
Mund of Rom-ringend Troppck out
givct Tfaot)asig, lwor flcre ameri
kansfc tg Iiorskc Missionasxer holde-:
fmmnc uf tun-sich Gaudium-. J of
iicicllc Telegrammcr. sont indløb her
i »zum-. licddcsr det, at Banditteknts
lmvdc gjort Juki-g paa at komme
nd as Rhein Torzdag Aftcn aabncde
de alkl Vorn-:- Poktis og forføgte paa
at flaa siu igcnncni den Ring, No
gcringins Troppcr bavde slaact om
Vorm men sorgen-es Zlaget von-de
i flere Time-L og Banditterne trat
fig tillmqe indcnfor Vor-is Mute
200 Vandittcr og 11 of Ncsgeringcns
Zoldmot blcv drasbt Der sinks, at
Bandittissrne udgør 1000 Mand, fom
er qodt bcvasbnct.
Pistinkk ti. Ott. — Ton amerikan
stc chation irimter for Folget-ne of
den Kamp, sum allen-de bar fundct
Ztisd molk-in Regel-insects Tropper
oq Vanditternc i Tfaoyong imod di
Jnstrukser. Regt-ringen i Pekinq hat
Hirn-t- Ncgeringen hat telmraseket
til Antoritotcrne i Simm Bang Fu.
at de skal tilbyde store Bislønninaek
i Tilfsrldc alle Missionasker i Tfaoi
nana kommt-r levende im Vanditicr·
nis. De opfordkcs til at benytte ade
cige som Melkeniniænd.
Jndtil dennc Tid cr der itke of
ficiclt modtuact noqcn Eftcrnsiniim
oin Missionærerncs Stasbmx Den«
aiiierikcmite Charge d’Aifaires i Pr
king, Edward T· Williaiiis, under
rettodcs i Nam« lldcnriacsdcpartcmcu
tet i Washington mic, at Lmntioncn
ikke endim limidr niodtnqct nagen
Mel-drückte om, tmor stark Last-Postw
DLInndittcrnis fortnimmt
Don amerikcmfkcs Vicctonsnl i
Shnnqhai, J. P. Jana-sum bar un
derrcttet Lmationcn onl, at en of
di- udenlandikc Kvinder var kommt-i
tilfkade, anfanle da Bycu blcv
onna-bist Jsplae den sidste Nap
vott holdes følgendc fom Jungen
Postor Georqe Halm med Huftru oa
San, og Wiss Sather, som alle
fire er norste fra Amerika: Fristen
C. L. Ragmndlem He. Verdahl oa
Paftor H. Fausteiog Gustriy fom
alle er fra Not-ge. Paftor oq Fru
Fausies lille Ssn er blevet dræbt
l
iEn Morder og Stummen
E Lveundw-:)wisckms indeuotdt m li
fmsfmn gruopvaskkendc Von-ruhig om
m Lskaitd vcd Navn Hean Spen
ccr, sum var blevm nnholdt i Chi
-mgo Zøndag Aften soc Mordot uf
Leu Mer Reproat i Ihn-heben af
Nimmt-, Jll» for on tmln Smss Ta
jqks fide-L Manch den-»du- suckgodt
Ist-m ftkakss jkkc alcmn at lmn hade
Tdmsbt Akt-J. Nchat, nusn et Tu
Tjin andre. Listen qik endoq til sidft
san let sum til 21 i alt.
Men Gaarsdagcus Aviscsr bragtc
m sorskelljg Mcddclrlsc. Zaulech
meddclcr ,,Cl)i. Nec. Hon« sølgcndc
kurte Ovcrfigt:
»Form«-J Form-Hing otn Morde-l
nf Mriz Ren-out er nasfontliq vlcchn
lnskkwftcL
san-J Form-Hing mu, at Imn i
Uns-) drasbtc en Winde- i Nasrlnsdon
af EouutysHospitalet er Muts ble
vcn stottct af Politircskordm
To «Nestaukant Humans-« as 50
cller 60 Personen sont hcm »be
kcndtc«, var ban blevtsn keudt ·skyl
dig i as Oste, sont gettkcndte l)am.
Viatige Vidneöbord, fom mutig
visJ fan lebe til Politibctjcntcne
Pennells oq Devines Morderes An
holdclse i en nast antid hor man
suart gctmcm Spruch mcn det or
godtgjort, at hans ,,Vctmdclfc«, at
han drasbte dem, er faul
llndcrsøgclsc of , Politifortogmsls
scr i nmnge Bock «)ar opklarvt, at
nimmt- af do Forbtzwelfcn Zum-mer
lmr ,,bo!cndt«, at san bar begaoct
nldtig er blovcn begaact, ellcr oin
de cr, faa er Oft-eures Lia aldrig
Juni-et Fu
! llndersøqclfer har liqescm gam
Huiort at Sporn-er sad i Faanfcl til
sdcn Tid ellcr Tidcr. da tmn scmdc
Hmn lmvdcs bcsgamst strer as Rot-bru
delikt-ne
Memnsskksn sont Evenccr fimsr. at
lan bar drasbt, er fundcst i Lim-. ·
Hund Iowa-r lmr sortalt om
siuc ,,F-orbmdks1sor« or fundne i di
refu- Lfiodsastninq til Mond-Darmw
Auc«
Eua Immt Immcte Mad. Ascan
Zwitter or ou tidligcke straffct Per
son, on det sum-H. sont han, da lnm
lslcv opdaact ou anlwldt for Mor
dkst as Mrs. Nrcruat, bar sat on Ærr
i sin Skændscl oq malt-t, san dct
forfloa, of san summi- Forbrydelsor,
sum lmvdc brauner s-« Hvok Djwvci
Im knn ,,danse nusd sin Zlave.«
Japanfkc Buddisckt ssgkk U. E. As
Vcnfkab.
Tokio, si. Lil. - sk,000 Vuddi
sie-r vedtog uaa et Mode i Hang
wanjisTomplot on Resolution, on
Ommsndclfc til Prassidont Woodrmv
Wilson angaarndp Forlwldct nusllem
Japan oq Amerika Dct lade-r saa
chdcfu
»For· at frcsntnns almindelin Irr-d
oq Monncssotasrliabod bvad der er
Vnddismons Jdtsnlcr er det, i al
Ætbsdiabed for Prassidentcsn vort
Justiz at der ital udvikles et varmt
Venskab mellcsm Japan oa Unitu
States arnncht paa Frilnsd oq Just
fasrdiabcd uq nnsd Udolukktslfe as
Fordonnnc der strivor sia fm For
strl i Religion oq Racc.«
Det Progresfinc Partis Fores
Lifbi. crklasrtsdjn at knn Kria tnn
do ffaffe on anmdia Løsnina af
Landspøräsnmalot i CaliforniaVla
hist Jifi Sbinnm fiacstx at om tatst
Tid vil Undorhandliimcrms misllcsm
U. S. A· on Japan om Californiasri
nno Landlon blino qrnoptaaist Di
pr blovct udfat siaos der, fordi Nr
wrian i Washington bar var-!
aptaget nnsd Forbandlinarmo i
Mexico oq Ined Toldlovsrcsvisiomsn.
DampstibssNotitser.
C. F. Tit-kamt ankam til New
York den 7. dis. bvorfta det atter
IVil asseile den 16. ds. on ventrss
lda atter til Standinavien den 26.
ds.
Ymerikwxlyt
l M «
Iniuckulcraom Tnsinder af Zoin
fiqoszs at vaer dode as Soinckolcm
Hi Zioms Cotmty, Ja. To flostc Far
IWIUI hat brasndt m- dødks Evim ou
dct sjqk-—:s, at dct ofto lmr hasndt,
at slcre Hund«- csr Mem-u brasndt
Wo ou oq smunns Anal.
Lokoutotivsørck Jolm Fitzgemld
og thrbødcr N. J. Turm-U blru i
Zwiqu dødclig sannst og I« an
drc Wonne-stets blov lmardt sann-t,
da et Paöstmcrtog kørtc iud pim
et Lotomotäv pua Milwmtkcr Bas
msnid Ztntiun i MndismL Wiss. Pacsp
sann-wart var sont oq kørtr Inmet
lmrtiqt, da dct ftødtc smnnusn nur-d
Lokomotimst
Fra Pananm meldes out on ten-:
ntclig olvorlig Jordrnstelsc Ongdaq
Aftcn i sidstc Ums. Flerc Stcdcsr
szordcs dcu stor Stadt-. Der sigeis
saalcsdrcy at Regerinacns Bygning
i Los Santoss Tagen estcr sandte-J
at liagc i Rainer Men Oberst Moc
tlsals kundc om Torddagcn melde,
at der absolut innen Skade var
skcst paa Konalnnlcmet
s
Dann-usi- sor Bammskelsu Ziouy
Falls, S. T» sk. Okt. ——— Jurycn
i den Sag, som den rcpublikanske
«(sstwernørkaudidat i Fior, George
W. Eumh unbde mod »Einna
fmllis Press« for Baavaskcch under
Valchnwaqmsn, tilkcndtc Mr. Egan
»Hu-W i Zkadcserstatniim. Hcm san
us out VZlWOQ Zagt-n laqdc Be
slkm zum Nonen i ni Dom-, og Vidi
nun-must nur tin-gest smrt Vna beuge
Zidckr
Eulzr.stt Tor herum-L- jo susvnlig
mu, lworledccs det Haar med lmng
Zag. Tkst sidftc, lmics dot er sandt,
Judex ikkts qudt for hatt-. Tot sichs
neinlin. at lmn bat for-sont at ana
ma Akker mod Tonman-Boden-n
Mut-plus tun-m lmn lmr Must, m
dorsmn de vilde standscs Ansprach
nusnt«-3musn imod Von-, san Vil
lmn non-, ,,lwad sont holst, der er
riqtim.« Tot er Financsnmnd Nimns
Zon, disk widmde dettks i Haar
.
TM mu- Violsoszlov i Wisconsin
Ton mns Viclscslov, sum Wisconi
fini- Lmiglntur vcdtoq siditc Vin
tisr - — at alle Masnd, som vil Histoi
i Statut« man andersan sig Luxu
nndcsrsømslso - bar praktisk tolt
Jiort Endo pan Virlser i Vncty sont
Haku-r nasr Etatsamsnstsn meldtN
der sm TM END-Ha Prwsten i ou of
do størsns lntlwrsko Moniqlnsdor du«
Noin nt have nimmt- VicslTon mon
i des sidstr trcsvdlscaanodct bar sum-n
lusdt lmm om at vie dom.
Nebraska Mai-Zank Nebraska
Mai-rund or i Aar ifølms Statt-us
,,Vuard of Aar-imstaer Overflaa
S)0,299, .W; :’«ttsbcl-3, oa twrdsat til
70 Cts pr. anbrl ists den vasrd
sm, »Zum ) 58 -· Tot or Nobraskas
Inindfto Tllkajissavl i manac Aar. J
Jjok avloch lnsr VERMES-IRS Vn
kil m Tardi af BRUN- H,()7 l,i IOH
15;:’-,100,:z«3, vasrdsat til sw, FW
Wi« J 1910 bavdo Nebraska sin
smkslts TIWfIavl 178,925k,128
anlwlsi vasrdkat til RA7,R77,5";.
Ejdsns Wrdaa uaakørtks Prasidont
Ltkilsanås Autmnobil on 15 Aar-:
Drcna i Wafl)i1mtou. Da Prasfidon
tm i Zondaas besøatc den tilskadcs
konnte Uaa Hospitaleh fortalte den
nc-, at han fotføqte at undaaa Stru,
sum en andon Drena kaftodc oftm
smm, oa fault-des kam ban mod sin
Nimm-l fomn Antomobiltsn udcn
at so donne. Han mcnte, lmn nok
fnart fkulde kommcr ov, for ellcrs
miftrDe ban fin Stillikm. Pia-sicht
ton forsikrcdo bam om dot modfats
th. Treuan oa hans Moder var mo
aet qlade og rsrte over Præsidoni
Tons Veføg.
MMWYQ .- vx
Yorden rmtdt
. -,-..:—, -—-.« ..-,—.T. :Y-,.«-q- »» =
zlyneulield. Etunipeci, Frankrig,
Bl. September Da Henri Farnian i
Tag foretog en Fluoetur nied iin
Quirin-, stnrtede lelaslinen ned. Far
inun dleu stierlt wir-sieh inedeng
Fruen bmslkede Tilllniebenet
I
I Arbejdssløszhed i Budupest. Pan
t Mode forleden as Arbejdszsløse i
Vndapefh Ungarn, vleo det nceddelt,
at der for Tiden der i Bnen finde-J
·;U,WU urbejdsløfe Hei-sollen Tet
sneinldeniokmtisle Parti trasoer af
Fliege-ringen og Byensz Forvaltitiiig,
nt den skal lade ndiøre offentlige
Arbejder for nt lindre Ase-den«
0
!
I anfriqz Priesident lnsføaer Spa
Jnien aTini-J, ·i. Oft. PrasfidentPion
iare ofrejfte i AfteI til Spanien
lnmr en dllasffe glimrende Feste-r er
-i1rriiiikiercst til lmnszs Its-re Man
"nIener, at Prassidentens Bei-M Ved
det spansle Hof vil faa stor Be
rndning for det Arbede sum de to
Lande er samtnen oni i Afrika, og
nt det Vil føre til et inrrncere poli
tisk Forbold.
Jena, Tyfkland, 18. September
Den skusialdemokmliskc Partidag be
skasftichls fig i Tag med Arlwidg
losliedszsspørqSmaalvt Alle Talente
fremlmsvedc den itugtkslige Stig
uism i Arbcjdsløszslchem dei til Vin
tor antagclig vjl lilivc eudnu lanqt
»in-m-. Tot var Watte-Wende mod
chndigh at der im Niqctcy dc en
felte Statier ou im Konnnmusrncs
Sich ums nogct for- Tilvcicbriw
gelic- af ijlp til de Atbcidszløsa
O
Flmmuluklc i ElmlandSaliSbunx
England 4. Okt. Man Ost-umt
li.flmrltun Merrick visd den lsritiskls
lemissz Fslnvckorps iniftrdc Livist i
Haar medcns lmn sonstng on Flmns
Humissziinq over den milithsre Flutw
jislndci lust. Hans Alsroplan fladt til-d.
ILlIinjor Mark-k- som var Artillcsris
loificisn Var knn sll Aar minme
ou on af de most onst-ist blaudt di
nnqris Officctcr vcsd Neuemlstubm
Hatt lmr qjort Tiomsflo under Flam
msncs i Indien on i Vestafrika ou bit-v
dislororct for Tappisrllcd pcm Stag
markm
i g
slieliziionsirilnsd i Peru. Anla, His
m, »l. Okt. Pein vil nn faa Noli
qioncsfrilnsd. sidtil lmk iuqcn andcn
lmfls Lan til at dnrkcs Nud pna Tin
Illlmido onMatoliist-nunDepntcsrkam
nie-rot Wdtnki i Tag sitt-d lili mod l
Zion-mer on Fumndriim i Grund
lolnsncs Pnnmms l, lwilkct qivlsr
Proloftantlsr ou andre Roliginnkisri
lule Zislmtct lmr tidlinisro lnsdtugct
anndrinnuk Nrkusrilmcn lim- i den
sisncrcs Tid tilladt Protisimntifkts slir
lesamfnnd at opførv Kirfor on Miss
fiunsslolur i forskclliac Toll- as
Landot imod Grundlovcus Bein-m
melle
En xmddet Eksmsditiotk striftiania,
äs. Okt. As klskcddclrlsor im Nord
land fnsnmnar det, at den ruistshs
Nordpolseksucsdition under wdrlsc
us Løjnmnt Ecdon m- lwlomst Irddct
af on Hinslpcekcwditiun i Rast-las
den «.1f Nuvnin Reinlich Anskdcnsrs
Delmaero lmr Imsrcst smsmst i lnants
re Tid, oq dot viftc sin, nt do lmv
de ndfmmst fvasrr Stmbndfw
Tun missiskc NnrdpulsichJncsNitiim
forlod Arknuaisl i August i Fior
lMan ji«-rede lnslt fm førft of Tnjvf
;om Skibets Sødmltigbod, oq da man
iikkc imm- lmrte nomst fm det bi
mmdtcs nmn at nka alvnrlig Fragt
ihn-, at dot sknldks vaer atmet under
ltin-d Mund og Musi
Kvindcrncs Valaret 800 Kuin
der fomnstaltcdcs Ortssdaa Eftrrmid
daa dkn 17 Sept.,i .,saan. TM
land, en Dcmonstrafiom fordi Tron
talcn ikkcs bavde indeboldt et Løftt-·
om Liszt-d for Kvinder oq Mænd
mcd Hmfnn til Valqrct For Demna
strationen bavde Ministerpræsidens
ten tnodtaget on Tcputation af to
Mvjnder der overraktcs lmnt et aq
lnmt Brev i lyvilkct do ndtalte deres
Utilfrcdsbod Tlllinistorprwsidonten
sunrcsdkh at cfthr dcn paotasnktc For
fatninqsrvviswn wilde Lomivningss
numtcn vaer i Stand til nt give
sinindkrne angrot Kvindcrncs droq
den-an i Tausle forlvi den Byqs
nim, i lwillon Andotkmnnnsr lpoldt
Møde.
Streifen i Tolslin London, Z.
Okt. But Tillitt, sont or Sein-tust
for Doc, BUka Nivvksidp and Ge
noml Winters Union of Nrcat
Grimm sugdo i Naur i en Tale
paa den internationnlc Sondikalist
konnt-T at lmn nur tnknennnoliq
nmd Zir Edwnrd Carion,lllst(smnios
nistorncs Førcn for, at han lmr sat
tllrlnsidsklussrn et følacvasrdiat Ekszi
cmpel Laut Arbridcrms fik Mod
not til at følar liaan Efgcmpei. nils
de do bekmnpcs Maorian scmde
Tillitt
Jankcsncs Martin, on af Førcrne i
Etrikm i Dudlitu tkslcsanfcsrssdc i
Ninus dcrfm følgcndo: »Im cui-sol
len-r til alle Knnnncmter at scnde
Vlnnnnnition oq Masnd, der vil
kasmpe Mcfternc indrønmmr, at de
fnart man give op.«
.
Japans Planet London, M.
Zept. —— det liedder i et Teleakam
til Dailn Telearapli fra Pekina:
Japan for-beredet iia til at qøre
Kina til en Slaamark. Kavveftriden
med Russland blev ikke afajort ved
lidfte Kria Jnaen rnslisksjapansk
Qmsrenskomst inddefattede Mongoi
liet. Japans Politik bar gaaet nd
naa it opretbolde Status ano i
Ellcanchnriet, san Mikadoen knnde
liane Hasnderne frie til at taae de
nndnendiae Skridt for at oldretlmlde
Galanten «
Japinici Politik i Kinn gaar i dek
liele nd vaa at anbrinae Garrisoner
der nisn territorial Leiekuntraktety
tmnrnisd slklikadoen aaranterer Kinn-s
Jnteasttet ved at komme andre i
Forkøbct oa inierre Veje:! for den-.
anlde der lilive Ilwlialiedeix vil
lian asire Fordrina oasaa paa Jem
lianenie, livori Inan lianbede, der
nilde Dline anbraat liritisk Kapital·
· JAC
tlkrceisdentnala i Fisina Peking, si.
Okt. Ynan Eliili Kai lilev i Maar i
Fasllesjiniøde af Nationalfotsainlini
aensJ to Hilfe valat til fllepnlilikkens
Prassidsnt Kinn blen valat ved tre
die Oliiienniina Ved første Afstems
nina fil lian iTl af de 759 afgiune
Etennner Li Bin-n Onnq iik 151
Eteninnsn niedens Reiten ai Stein
mer-n- var jardelt paa ilere andre.
Saaledcs iik Tina Jana M. Tnan
Elii Jni »Z, Dr. Snn Rat Sen H,
Kann Flin Wei 11 na Tana Eliao
M 15 Stettin-et
Ved anden tiliitenniina fil Ynan
WT af de 717 EtennneL Li Vnen
Lsnna iik lGLx de andre Steininer
nai« fin«edt. Ynan nmnalede endnn
052 Zimmer-, da lian sknlde baue
ire Firrdedele ai Stennnerne. Man
ikred derfor til tredie 9lffteiiiiiiiia,
der reinlterede i, at Vnan fik 702
da Li Ynan Onna 179 Steiiiiner.
Tette aiajorde Valaet, oa Ynan blev
erllasret vakat til Netmlilikken Kinn-is
fnrite Vraeiiden Valaet aaslder Tor
5 Aar.
Nonn, Masken odclnqt of Sturm.
Wann-, Vllnsfm CI. Okt. Roms
ksr nasstisn ødclcmt as Ztorsu Disk
Endfidksn as Rront Ztrwt m- for
fvnndm Sondoddtsn er aaaist num.
En ftor Londstrwknina nd mod
Seen » laut ode. Intot Mssn11cssc
liv tobt.
Stark-wit, der satte ind »fr» W
rianørn i Atti-CI, um« den isan
man bar kmdt lust. Mund og Knäu
dcsr orbcjdcsdcs lmlo Nation i det Yedo
Band for at rcddr den-s Jndboi —
Tabrt anflaas til Pi,500,000. Et
stmdrcdv Hus er blevou Idol-tax
oq fleke er faldcfærdigo Der vil
Blive mequ Lidelle og Øiæsp aben-'
fra vll heb-des