Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 01, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f MS den 1. Oktober 1913.
—- —
plus-, sei-.
J Gaar aabnedes Dann Collcge
q Trinitatis Seminar for et nyt
Skoleaats Arbcjde· Tot csgcsntligc
Iabningsmsde holdtes om Este-r
sciddagen. Efter Ilffyngefcn m· Jal
Icen »Lovfynger Herren, den evige
Lange med Ære« oplæftc Prof.
Lang et Skriftassnit og ledede For
hmlingen i Ban.
Efter en Piano Solo af Miss
Imanda Haner holdt Prof. Men
Iers den egentlige Aabningstalcs.
cons- Emne var Dannelse. Til
M og virkelig Dannelse bører tre
Zins — Kundskab, Kunst og Kraft.
Ver skelnedes mellem almindelig
sendskab eller Oplysning og Fug
ümdskah Under Kunst paapegcdcs
Gans for det stsnne og Sans for
set fande. Undet Kraft lagdeg der
Irrlig Vægt paa Villiekraft, saa
W vil det absolut sandc, det, der
It velbehageligt for Gud og fsrer
M Salighed.
Man fang nu Salmen ,,Kom
Sandheds Aand og Vidne giv«
sporeftet Past. Gertsen holdt en
Iale ud fta de to kendte Skriftste
der — om den kostbare Perle (Matb·
13.) og Pauli Ord: »Jeg agter
alt for Tab mod at kende Kristus«
Ost-. (Fil· Z, 7. 7). Der er meget,
igfaa meget af det, der bydes paa
Skoler. som kan lignes ved Per
ltr. og lom er værd at spge, men det
Iælder at finde den kostbare Perle,
stiltits, mod hvem Paulus agterl
alt andet for Tab. — EstekmiddagsJ
Met stuttede med Afsyngelsen afi
Calmen Alt staat i Guds Faderij
stude ;
Om Aftenen var der atter offents
Ist dee i Skolens Kapel. Man
legyndte med at lyngeSalmen ,,Paa
Jerusalem det ny«, og saa talte
Last. Laut-sen ud fta Ordet 1. Tim.
s, 7 og S: »So dig selv i Gudsi
let-M . . . men Gudsfrygten er
MS til alle ng« oft-. Det kunde
Iok fynes, at dette Ord ikke ftemmes
se used den praktiske Erfaring, og
som Gudöftygt var anyttig for Stu
diet uden for dem, der vil værePræi
ster. Men Vismanden Salomon si
ger, at Gudsfrygt er baade Kund
fkabs og Visdoms Begyndelse. Tet
lkal not vife fig for den, der ever
fig i Gudsfrygt at Paulus lmr
Ret.
; Efter Afsyngelfcn of Salmcn
I»Vor Sjasl er dertil født og bauten«
talte Past. H P. Jenfen ud fra Her
lrens er i Zkabcslscns Morgen
sstund: »Lader osS gute et Menncslcs
si vort Villcch eftcr vor Lignelse.«
«Det gælder nndnu, swrlig efter at
vi et blcven fordasrvcde ved Syri
dcn, at blive dannet efter Guds Vil
lede. Der er de, som skammer fig
ved at kaldes Guds Bern: de vil
maaske bellere vckre bekendt at bade
ten Vaskerkone til Moder. end de Vil
)
være bekendt, at de er den bøjcftes
III-rn. Det gceldet ogsaa om her
spaa Stolen at ville lade sig danne
Iestek Gudg Vinede. — Msdet stut
Htede med Afsnnaellen af Salmen
,,Helgen der og Helgen bis-fet«
Foruden de nævnte Prwfter var
Past. M.Th. Jenfen fra Fremont
til Sted ved Aabningsmødet Jkke
faa Bessgende fra Byen var til
Stede.
-—Te to Søftre Mrs. Simon
Christ-knien og Miss Anna Ander
sen, Christian Andersen Noers Ditre
ligger paa Hospital i Omaba, bvor
de begge undetkastedes Operation
sidfte Ftedag. Efter hvad Ebr. An
derer fortalte os i Aste-S, befindet
de fig begge vel efter Omstændigbes
der, saa de haabet snart at vasre
raste.
—- Mrs. Bohs paa Hospitalet
bet, som vi skrev om fidst, bar væs
ret meget daarlig og er det for Re
sten endnu, men der fynes dog at
være nagen Bedring, saa der nceres
Haab am, at hun stal blive rast.
- Missiousmjde
lafholdes fra den 17.—19. Okto
ber i vor Frelfers Menighed, Tot
dova, Nebr. Tilrejfende hiertelig
velkomne·
Pan Menighedens Vegne
E. S. Rosenherg.
Dana studeats Welcome (
to visit out Store at any time. Our line of Variety
Goods is complete with many ltems useful to a Stu
dents Rooux
statioaaky stul Novelties. Post card-L
Our prices will suit you
Blair Racliet store
sEE OUR LINE OF 10 cENT cANDIES
Dampskibsbilletter
meet
cunartlliniens storohunisoskihs
sælges af
lUNIsll LUTIL PUBL. ll0UsB, ]
BLAllL NIIBR
En m) Bog
»den-ers Sei-inse
ti triftelise Foktælciuset
seh Paitor L. Jenseit, Instin, Uebr.
Boseuek m 133 Sider i almindelist Beginn-at Ve- «
Mund-y- lqtinste Typer m gon Papir is fremtrsdeki
Wsimkndmdetiuetosiolidt Was-Und Zue
stWhar-iuvidtviva,ftkmettryttmw.
OMIIWMOPIUUMUWMIIQ
Wusiistvklvmesmlesde sannst-missi
Stilqu
Mewwcts.ustb,scts.fnsl.ss,sm.
III-UT VIII-IMMEN
suswmmwtwsaqwsp
MWWM
Ist-M
OW.
Plain Paa Søndag Gudstjeneste
fom sccdvanlig Formiddag Kl. 10,30
og Aften Kl. 8. EøndagsTole Kl.
9,15.
Qnsdag Aften den 1 Oktober
holder Menighedcn sit regelmcrsfigc
KvurtalssMonigbedsmøde. Modej
holdes i Kirkens Krnvt og begun
dck FU. 8.
Manard-: Jorstkommcndc Eim
dag — Sondaasskole og Konstr
umndlassning Kl. lo, Gudstjcneste
Kl. 11 og Ungdomsksmøde Eftcrmids
dag Kl. 2,30.
Orts-: Gubstjeneste l. og s.
Stube-g i hvet Maaned, Kl. 10,30
Fotmiddaq.
Zlaverict paa Pi)ilippi11cr11cs. —
Det sidste fra Washington angaaendc
den Sag er, at Kongkesmand
Junos fta Virginia, socn er For
maud paa Hufcts Komite for Obe
fiddcslferne, udtoler stasrke Tvivl om
dot, Tean C. Wotcestm tidligetc
Jndenrigsministcr i Beftyrelfen for
List-ne hat bcrcttet Auditsr Phipps
mener derintod, at Vorctningen or
rigtig.
Dampfkibsnotitfer
»E. F. Verm-ji« et nfsejlet Hm
Cliriitinnämd ined Tit Pndsngcrsr
um Bord m seine-J til New York
den 7. Okt. Vil alter offele derer
den Hi. th m Denker da at an
kunnne til Cksriinmisand den ZU
f( Md.
Edeln-g Llnu' asil in til New
York den ZU Sein ,!«il assijlis der
im den is, th. oJ ventes til Chri
stiansand den W. s. Md
Form for Folg.
IM) Acri-I beliqqende J Mil Den
for Albicm Connmfæde of Boone
Eo» Nebr. Formen er i ndnnetlet
Trift, godt indieneed on midters
fenced, 10 Arke-J Eninepofmke, 50
Acri-s Kreatutpnftnre, 28 Arres- Al
falso, Reiten under Plovcn llds
man-let Brand og Vindnislle, 2
Cesterns, ftort nyt Stnelmss, Begn
vandspump oa Telefon i Hafer
Fkugtbave oa en Grove nied Ekngs
getreu-U Stald 28 X 32, Krea
turftald til 40 Kreatur-et dobbel
Cokncrib, Cement Evinelms 20 X
28. Disfe Vygninger et alle nn.
Dei-»den er der en Tel smle Vnns
ninger vaa Pladfen Prisen 8110
per Acri-. For nasnnerc Undene-t
ning ttlfkriv eller se undeetegnede
Robert Hauses-,
Vor 543, Albion Boone Co» Neb
Musik.
For It bit-bekomme de me
zorespttqslet fra musikwa
Kunder. hat vi ist is i Forbiudelse
med Udgivekne of kristelis os klas
fisk Musik oq tilbydet nu fslsende
Musikhckstrk Ghe- Muily til ped
itjede Priset:
Den sitt-, späte Ilsk Ii fe
Af Biikop H. A. Preisen Rusit
of E. Stieg· Dunst oq ensellt
Tem. Pris. 25 Ets.
Fadens-.
Musik as I. Klem. M sc en
gelsk Mr Iris 26 cis
Istusuetu smesup
If Muwaetnec M I
sm. Musik uf C Sei-I. Dunst is
engelfk Tekst Pkis 25 TU.
Sein-jema- Satt-·
As Istqu Mee. Mit of Ol
VulL Dunst oq mqu M.
Ptis 25 cis.
West
If Just Muth Itan If
Jul Ostia-. Dunst Tekst Iris ss
W.
»Jen- sei-sw.
As Jeppe Iatjæz Musik if
Carl Melken Daan M. M
30 Ets.
Sangs-s for sit-sehn
Af John Dthle Judehocdende
fitftemmige Sange (for Gift-u
Alt., Tenok og Bat) til skns ved
den offentlige Gubstieneste os su
dke kitkelige Lejlighedet
Ftrfte Del. 60 Oktavsider. Jud
banden i Lobi-IT Brit We.
Juden Del. 47 Oktavsida W
den i Bat-sind Pri- Me.
A M W c
IIIIT Mc
AI InsM
Ssemä sons. Iokds by Ast-.
Statt-, D D. Unsic- by Ist. A
kslksolc Pilde Prio- Is.
Om- ptioe Us.
Dau. Luth. Inst Ostia
slsih Leit.
A Nov Bock
NUM.
By th- lssmoas Sind-I W
»Im-C Public-ad by Ast-stu
Zook M M M Ul
A smä W — A- W
ins stoky —- A stoty vis- s
wisse-.
380 Pisa- i hsadsomo clotls
bit-ding. Prio- diss
csnsied in stock by
Publ- Luth. Publ. sont-.
Itzt-, seht-.
PUBLIC sÄLksl
100 IINIJ of Pnris Iktststl Filt
tl(- St. "l’atl(m«s’s Fehl Yxs1-(l, Unl.
X(slsraska, Wodnpsdazx 0(:t. lä.
WH, Pmmptly sit l:3:.«30 l’. Jl.
50 lumd ot« lmnlslss Stnsulanl
Pallas-l Durhamsx Zu lnsml uf
Shutstl10r11s. This welk-klug will
consjst ok a draft us furty lmrd
from the lmrd Of Wallasr Brim»
and the entins her-l of l.. B.
Bransun and will include- elewn
clmicp yotmg l)nll:-i; thirty-five
miiturml cum-A, tmthth with
»als-is ut fu«-L ssftwn two-Dink
»l(l hi-ifcsm. knnl tmsniy )«i«nrlllig
lusjfisks.
B. Kl. lellimns. («li-t«k; Z. S.
Rmusun antl »l. W. llxmlccszy
Artetiuueers O. l. Musch- attcl pl.
(’. Fries-. Pipldmksn
Fus- (’istalogs .—X(l(lrs-s"s. Wolke-r
Brutdeer. Ord. Nebraska.
Pakt-im Can leim- Grand IS
lkinsl at 7 a. m., ansin- in Ord
sit 10 a. m» and lmvss Ord on
nimm das-. as arrangmnpnts have
lwsn made- to hold thss train un—
til J p. m. on salcs My.
! xUN Erz-r otvtstksks
l»»—ll«--n lsisrgissk Stamm-OR Trun
»l1«j«-m· .er-nilnl. l«-s.»iHiL-. Hut-—
l«-nz. lls-lsinkzl)()rg· Kl:il-11It.Sti-(-l(
lmlnk l·’r«««l(-rjl(slnnn· Änllmrkh
ll«Js-«ls.l--PL. »L- Ncsw Y»rl( sur PM»
www-IX sum r««·js--r »si«(l.
Jl)««tt-- luir txt-zog i sptrsiigtttit1g.
mun- msm vil lmlw llillit til PA
lslosr nxx Illmlcch Scists r sog Brod-T
osllssr Uns-tm »L- lkum til llcsjsisr
km Slcztmlfnavicn til Nin stirlc
Um nnnnksns Okl)-1sitsq lmn
von-li- mxm Sisz til l.inj(n.- usw«-I
mistis IXLtnt elltdr «l·-ril(t(- til «
A. E. JoHNsoN «- cos
Geist West. Psss. Ase-Its.
tu I. M st· clllch lu«
— Ilnt Av. s. state-sing II
Kiittetiuset fu- Ouet til
Bellt Mahl-ed Dust-.
Albekt Spanien, Wolbaclchsb 3500
P. Busch-L Fekudalc,E(1l... 2..")«
»dean Binnva Coultcr,Ja., sum
Mrs Ltto Jolmiom Thorntom
Iowa ., .. . ........ 5.0()
Zørcsn Panlscsn Trin Mah«
Flonmanh N. Dok, ...... LW
Viertele Taf til alle Minerva
Pan Itenighedeug seine.
Jafpet Jenseit,
3320 Hamilton Str.
L. U. Lan-rieth
2230 Ohio Str
Bekendtgøreller
l
Ritkriudvielfe og Missioasmsde
i Beut-forth So. Dak. frq
12.——19. Oktave-.
Jndujcslsc as nor nye siirko findt-r
Etcd Zandagtsn den 12. Oktober,
og den-stet- Migssionstsmsde hver Dag
indtil Stutningmødrrne den 19. Ok
tober. Venner sta fjetn oa nær
indbydes berved vonligft til disle
Moder-. For at- foa Jndkvarterin
gen ordnet vaa bedfte Munde bedcs
Meissner-ne venligft onmelde deres An
kamst til llndertmnede.
J. Knudfem Mgb’s. Pkcvst
Missionsmjde
afboldes, om Gud vil, i Ebenezet
Menighcd, Audubsm Ja» i Da
gene fra 17.—1si. Oktober-. Ftlgew
de Emnek vil blioc drsftede am Ef
termiddagene:
l. Hvad fattes mlg entmu?
2· Guds Falls Vækst
s. Guds Falls Ell-beide
Venner, kom og vær med os i de
antydede Dage. Jndmeld ederspomiJ
me lenest den H. Oktober, og der
vil vckte Bogne i lludubon efter
edu·
Paa Menighedens Beque.
G. B. Ehtiltianlen.
Mission-wide
afholdes, om Gud vil, i Ersta, Ja»
fra 3.-—5. Oktober, hvortil hewed
venligt indbydeö.
P. Nasmusfetr.
Missionsmsdd
Vil Gad, afholdes Missionsmsde
i Bethlehems Monighed, Jackfons
ville, Ja., i Dagene sra 12.--14.
Oktober 1913. Beut-er indbydes
herved vaa det venligftr.
A. M. Nelfem
Kirseiudvielfe es Refmutisusfefx
Vil Gut-, bliver den nye Eben
Eser Arke i Lincoln Eo» Nebr» ind
viet Sind-is den W. Oktober
Guditjenesteu beqynder sc. lo.
Msde holdes de ftlseude Dass
Fenster fra fjetn oq user wundes
venliqst. Guss Fall hjælp es at
bedc at Vasrket maalykkesl Tilkejs
sende vil blive aibentct i Eurtib
kmar man i god Tid melder sig til
Meniqbedens Form-ind,
Augqu Olfem
Eritis-T Nebe.
Paa Menixibcsdcns anih
C. O Schinidt.
Htftsefb
Lin Sind vil, blivcr der Høfifcft
i Netbsemane danikc ev.-luth. Me
nigbcd, Ebicaao, Jll» Ssndag den
5. Oktober Paftor E. H. Jenseit,
Racinc, Wis» bar lovet at tale ved
denne Fest. En kætlig Jndbydclsp
til alle.
Pan Mcniqbedens Braut-,
J. Sim onicti
Missionsmtdr.
Om Gud vil, blivvr der Mission3.
mode i Russim Nebr» fm i7.——19.
Oktober-. Hiertclig Jndbydclfe til
alle, fom vil vaste samtnen med os
i de Dage.
L. Jenien.
Missionsmsdc
ailinldrs fka den 10.——12. Oktober
i Votliania Mcnigkicd, Ver-ana, Neb.
Vcsnner er lijrrtclig velkonmion.
Mcld oder-J Flamme til P. Si
monsm, Vers-na, Nebr.
Paa Menigliedens Womit-.
E. S. Nasenlocer
Missionsmsde
afhaldcs, om Mud vil, i Nazareth
Menighcd, Ccdar Fall-Is, Ja» i
Tage-ne fka 9.——12. Oktober. Ven
ncsr fra nckr og fjcrn indbydes ven
ligit til drtte Mode. Man bedes
melde sit Komme til Unbertegnede
fjr den S. Oktober-.
Paa Mmigliedmg Beque,
Elias Print-Heim
Mission-mid
afholdes, vil Gub, i Staplchutst,
Nebr» den 10.——— 12. Okt.
»Vækkelsen« Gebt. 12, 15) og
-,Retfa-rdiggtkelfen« (Rom. 4, 4
5) vil blive dttftet
Priesterne J· Chr. Vederlen og
Viggo Mengets vil deltage.
Enhver er vellommm Meld
cders Komme til Undettegnede.
J. M. Haufen,
Staplehutst, Nebr.
Mission-M
holdes i Jmmauuels Meniolied ved
Hamptom Nebr. den 10.—12. Okt»
om Gud vil. Enhvet fom maatte
have Last at tage Del med as slal
være hellt-nimm
Paa Menighedens Beque
A. Th. Schultz·
Medsmsdr.
Minnesota Krebs afliolder. « am
Gud vil, sit Aatsmsde fka 9.—-12.;
Okt. i Cushing, Wis. AabningsiI
Gudstjencste Toksdag Formiddag. l
Emner til Die-stelle I
Fotholdet imelletn Undetvisniwi
gen i Sindagsslolen og KonfirmaJ
tionsllasfm
Menighedens Entste: Væktelfe. Ei.
5, 14 — Aal-en. Z, 2.
Kredit-us Saum Evangelium, en
Guds Kraft. Rom. 1, ts.
Fortetaingsmsdu ,
Valg as Embedsmænd.
Rappe-Um Menigheds eller Krebs
Delegatian til Samfunbets Rats
madel o.f.v.
Paa Kredit-us Beque·
H. W. B o n d o.
Cusiiing ev. Luth. Mah. iudbyder
bewed til Kredsmsde Kam og vckr
hierielig della-innen
Paa Menighedens Beque.
I. P. Brenholdt.
PS. Tilrefsende afhentes fra«
Luck Onsdag Alten« Jndmeld ebe
til M Jenseit eller Peter Fre
drillen, cum-w Bis. Dust at iud
melde edek ist den 2. Oktober-; thi
ellers lau vi ille qarautete fri Be
for-dringt
O. B. Bands-. i
Miisionsi ss Und-Mulde
Vil Gud blivet der Missionti oq
Unqdomsmsde i den danite luth.
Kirsc, Sion City, Ja. i Dagene
7——12 Ost Præstekne J. P.
Christianien, O L. Jenseit M J
Gertfm vil »in-just frem of detek
Fortaad Nyt og Gammelt« l man
te Dage.
Tiltejfende bedes indmelde sig til
»undertegnede senest den s. Okt.
Alle er vellomnel
Pan Mensghedens Begnr.
J. Oc. Lotsen.
Dich-Ihrr spat-.
En ældre dansk Kvinde med go
de Unbefalinger kan faa en hell-u
net Plads som Husholdek i en Fa
milie m site Mediemmer paa Lan
det 2 Mc fra Bkair. Mulige In
WM VW sig U! »Daan
een«s Kontor
Vi oysker Dei-es Haydch
hist-sur or sit-s os alth msgtpaalixxencle m
Ulge vol-e Uns-er M Ingen- Isvuie vom-Ins
»k, mal disk Summe lesen-. Dem
bei des-te. tm finste- I html-len.
F m- Jklio allwrujp en Hf nsrp kam- mnngws Kuh-IN ««.« III ««
des glwdfs nd. nn- lfts wl usw-Im- nki H Hex-AL.
ZAA V! KAN STAUT .l·)d"l’l·. UVAU Vl UAH NMU
sAsBKos.
STYLLSHv DEPENDAZLE
FOOTWEAR
For The Whole Famil
SHOE REPAlklNC.
Glas-Blick- co«
--
Naak dct gældct det
gamle, kæke Tanmatk.
do hast ooa,m m ( km Im tun besokdm
Wosfagem wo H Most-, koste og engel tel
Länder, og staat net-weiss nl Zeus- Ijeuu e
alle Siedet bm og xlno balan VI taget,
mod vote Poe-anun kmn eitanomn ogl
hiælpek dem um«-. skno M del Mogoln
le« bekcndke Firma «
Not-trafen ö- ctopt hauste Agnus-. l
2818 W Noah Ave-, clmago
most Col. Av. over-or Port-m
nistelte-. 2700 I. «.."2. St»
TM» T. s contes-Inc.
KUNTUIUkal-. N. If Nie-»Hei IM.
T. s. sein«-WH
Dr. M. J. Jensen
Don-It Liege og lcikurs
Konto-: III Ihn-Musen linsldinc
Tdr Und-« «- Nicollet Ast-nah
IlNNIAPUl-l(. - - EINI,
Wyoming Con- M Lond
ia tho volls- ot scien- Postil
Soil. Perpotnsl Ists-« Right
83050 pet- soto, lot-I time-, ouy
ptymeaHujck tho- psyins
rent. No Ost-losem No Drouthr.
No Phon No bettet- itook souv
try on entd. sulth Und Fortune
»vin you. Bomo- thst psy kot
tbomsolves. Rich vika soii. Bis
oropo ok Als-Um Guid-, Voge
toblos und msll kkaits vo- gros
in tho Volle. Do not Ist tbit
opportunity pos- but Ist-its at
onoo to s. I. Kot-stu- Solo
-M’gk. Ecke-v Its-si. s bund Co»
Roolt Springs, Wyo.
»Ihr BEIDE-«
It Skkpo www Its-beide »d«
ftkes sfttt TM M MJ
TM BUQDIL — III-list
W- I. I. du«-. T
- IU III OAILI PLU. -
II h- l W- is sticht-del
Its Tsk II fes-et Dassel
ssk ds- Ivvscso TM isd yet-s Ut
voslssu til It cis-s I sit-n
un Wesc- talqtsscklso l
et Ost syst Iris of un ydent
u W soffs-Los Its fllsk is
nil III-this
IOII UIUUI ;
Citizens Stute Bank
Cerchi-send iso,0»0. Ilm Bankiotretnmg
Bei-ge toaaes pas Land ig Lsgskr.
Invismnget pas Beng- Loklznbss sg leanr
iclgel nl Tagen- illkgste Kuts.
s. p. Muthes-, I. Im Meu,
sccsdenr Mit-I- dem.
D. Z. III-Inn Geiste-.
s. Mahl-ist« DI-. Ist
knksjs ist-hattet til
IUIIOII II masl
Isde sitt-,
ds- Isisoq — —- h
br. Z. R. sman
Dentist
ani In Msvle sammt-.
Phom 70.
Echo stan- nstionsl sank
U. s Immer-som
» Antwme mg moa alt holst-stand
Ul lksnkkorktsttjng— Umj Konjunktur-F
-og txostemto Wiss-est
c. A. scHMID«1·, ctsbleh
!
T Hutte. Nthm.
Msrkedsps«1:.-.
JLA «5 .-, L
Hvst WZJ I.« , I«-. . Pl
-- Motiv-) — I!
stu (Illkl.)..... . .. 62
iwhlte) . -s II
H«v«-...... ... Jst
III ....... - . .. — J l)
Nur . . . - .io
sviu»·..... 770
80L111 l K
stud- (son«. (-us..,ss««- . - »u-« f« IS
cbotcsfeejess,» .. . .. . shk Eos
svm ............ . . Poe-Amst
USE-Aan
Its-ekle II Nr. Lust-d — . D7 Its
livekiesp. Nr 2 not-! — — — .87 -- Es
Hsvte.Ih. b I - — s— — — .il JZ
Isis —- -—— » - — .7l - .7s
Kiste-Hechte w).. »Is- U
sit-de (( links ( ninkecV —- - - s— 7.20 -V.50
Svin —————————————— säh - st. :I
Thoue Z- Furche-g
s kek et suldstsndlstl L- es ask II
II I lsstKAdl lNV
UÄ IIIATZLUXLZ INDLII
Ums » Lunens-winkt Ist-.
sitt II W - MS
III-Als. Nssk.
.«.-- ..................................
: .
.- ÅV HI- OF
: Mcssckiktos vol-W l'- s
: sotsssäosllssw I— obs-ji s
: s, Inst s
: Eil-Ochs law distme i
: II Dis-s —- Psh s
I.-«--«-·---·-·-----«iis·--s---s--·Is.
Wagner
Kulhatuiel
Sssm RAE-»Hast sit Fsrmsst
Rock sc- thslsnn vll Jus hist-Inst
str· » velizysurtkkrpt Lager M si
Flugs Hygikcsnmspsmlo »in-n Kul.
lkrsmlek VAme Mindan II
Aler-—4i«ik«k««t
Land-km- .id u.-«.«)·1-·- 111 U cis
lkrm nun- Yansx »F gw« sxg be
Iimslt ims- mss-·— Wiss-L
flink F fes-l lsphtsmmnfl xik
untere-s.
Haus J. Nielsou.
tr·c:0t)t:mw;tzu
( ’saustohslt Iok sitt-salut
«")P·k7N·t«1AEjt7
-· Wiss- ·
Vl UAUANTICUIII
lo- st ··coponhqcn" Sim- Ir o- h« Its
usw«-( fu«-ist« g sen.
kMg Deso- Fymsnetlos III-s hu dol. vil
vl ten-is Dem mit k. h» nl von Ihn-sto
hsg Pris. s cgnl alt-m meint Don-- fas
tulesyksU du« Ihm-» es Muse-«
«C(«oenm«on" sc Vordem W dktsss
Tode-.
- WIIIAIsIIMI costsij
so Unles- Isquntq Ist Ist-I
- slml VII Reisef
E
m«m«mmw»—-«m
uwmquk
anmqw smmw
tu i.