Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 24, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fistekiet es Fistene i 1912. -
Landbrugsministetiet hier udfcudt
sin Fiskekibcretning for i Fjor, og
det fmugaar af den, at dem Dort
Erhverv er i glædeliig Fremgang,
idet det har givet over Ist-z Mil
lioner Kroncr i Jndtægt, hmlkct
er ca. «11-s Mill. more end Aaret
str. Her-i er san endda ikke indbes
samt Østersfisteriet om hvilket det
berettes, at 4 Millioner Skaldyr
blcsv opfisket i Aarets st.
Las-m vcd Færsckne cr Risse
riet i Frei-mann: Vwrdicn er ite
gvt fide-n 1911 mcd Uz ENill Kr. til
21,.»- Mill. Kr. i MU, cndfkmit der
er iiffct fasrrc Hvalcr (i52 mod
276 i Hm og ogfaa irrt-ro Grin
der (s3i;7).
Tcst er novnliq Torfh Nødspasttin
Aal oa Silb, der or fiskot i swms
Antal end tidligercs -—-- fauledcs har
de fifkrige sum-, der omfkniler nor
Krist. afgivci for 5 Mill Kr. Nod
spcrtter alone Mm ogsaa Nejeknr
viser en masgtiq Freu!gk1ng. J
1908 androg Værdicsn of dissc inmo
laser Paalægsdyr tun ALOM Kr:
i 1912 vor den fcmdoblct.
Til at drive dette Erdmer bar
vi omitcsnt 18000 Fiskerc sca. ZM
fiel-c end i Mii) med en Flaadc paa
14,380 Fort-je: kicmf er mission
do 3000 soff-mode med Motor.
As Fiskcrnrs Lonncforcninger on
as Statslaanefondcn til Anfkaifclse
of Rebstoer og Motorcr er der i»
1912 satt apum-it emmo Kr. !
Spore.
anledningsforedrag ved
Kredsmtiet i Nemah, Wis.
—
l.
»S« til, at ikkcs nagen fokfmnmer
Guds Naades Tit-". Gebt-. 1:Z, 15).
Dist er et FortstattingsOrd, sum
Vrcvcts Forfottcr aloorlig lckggek
sine Tilhskerc paa Binde-. De stod
i Farc for at forspmme »Gut-s Nan
des Töd« —- den Tit-, der var given
dom, do de kunde foa Rande Der
vor Faxe sor, nt de finlde gaa Glip
as den. J Almindelighed fortw
fter man fig til, at Naodetideu
vorer hele bette Liv igenmsnt ja
maaste holt nd over Dødcn Mcn
dette staat nu intet Steds skrcsch
Men derimod et der nieset i Guds
Ord, fom pegek i modsat Notning
— nemlig: at Naadctidcn ikke altid
vorer bclc Livcst igennvm men bli
ver osskaakrt Tasnk fault-des pcm
Maine-sichs der lovcdc paa Sond
flodens Tid og ligeledeg paa Soda
mag og Gomorras anbvggcre. Qg
kom i Hu dc mange Nationen som
Ond bekalede Jskacls Falk at nd
kndde Deus Nandetid klcsv nfssuas
ret, fordi de bavdr naacst dort-B
Syndesrs Maul Inn-f tut-ro kundi
aørcs for dem til drrcss Frcslso Ha
san nmnttc de fomnn, for at do illis
skulde tmsre on Znndons Zttrdejq,
bot vildcs nennt-nister drkcscs Medium
sicher oq fault-des draqe dem med
siq i For-tadelva Der-Es Naodctid
ssop op, de- qik Wiv of Nnndm
Da tmnk tma Jeder-ne von Jein
Tib. Hvorfor mon Jesus stod udcn
for Jrntfalrm on qmsd over dem?
Dct var for-di de bavdo ver-rot Men
stand for san ucsndcliq messen for
bormcnde Kwtliabcsd on Rande-, men
Im tmr der-es Tid lim- lwd at slin
pc ov. lot-di de lmvde fornqtot den
dem tilbudtv Rande Da drum-d
var oalcm Mitliqlwdon for den-Ti
Nvdninq loklsi — — Frvlfmsn blev tns
get fm dem — Naadotidcsn blw nl
Mantel ancm botasnl, at »for
agtet Rande flmsngclia liq basvnck.«
Dei er altlna illts laa luslt nlaforh
at Nemdcstiden noat hole Livot jam
msm Da at der illcs aivrs Naado
paa den anden Sido Graden kom
mcsr do tndcslia nol from i Foktmlliw
gen om den tim- Mkmd. der var i
Pinc »dem blesv io da mmtcst don
no lillc Nnadcssbevisninq at blink
lassket med en ern-ftp Drnabcs Band.
Oa hvor der iklcs kan vileg san me
gen Rande der am- man slkkcrt bcdsl
i lkkc at renne med en Nkmdcstidv
Do det tm fokboldcr siq fault-des Ins-d
Rande-illim, at den er begræncht til
dette Lin almo, oq for noglcs Bed
lommmde ster llq Inn ud over
en Del of bete-s Liv, da Erim-s dot
mig, at ver et saure bettmcllqt
Ord at tkmo til Hierm- «Ser til,
at ika nagen forlsmmor Guds Nan
dos Tidl«
ll.
Hvad ital da Wut-s Naadcs Tid
lustiges til? Den ital brugcs til to
Ana, ncmliax Frelse og Hol
liagørelle Uden Frelfc ou
Oelligaorrlse lagen Saliahcd hock
ken i Tid ellcsk Eviqhed —- ingen
Himmel. Set derfor til, at illc
nagen forlsmmer Guds Naabes Tid
til Falle Hvordcm kan man
forltmme Guds Naades Tid til
Freclek Dette fler i Neaelen paa
en as to Monden enten holder man
Mk bot-te fta de Siedet og Mide
hvvr Nat-den tllbydes: eller man lus
ker sit Hjertc iic for de11«tilb11dtc
Rande Syndvn er lige stor —
Foktobolsen lige sikker. Dauben
ozk Ordkst er de Midlcr, hvoriavns
um« « ssd tilbndok Syndcrc Runde
Order k Lasrdelcshed er det Middeh
ved lwillet Gud rwkker sin stellen
de Harmd ud til den voksne Sim
der. Men nu er det vitterligt, at
mangfoldige Menncsker, sont ellch
hat Lejlighed til at høre Ordct,
unfader bette, og de gør M i Rege
lksn af to Grunde:
i. To Vil bavcs Fde on No i dis
rkss Snndert
L. Di- vil haer fri for Ruhm-eh
soc-I Wde Ords Prtvdikrn vix-ker. «
Te rasionerer imn iaa: Vi vil
inrblitse i linidenlied da denned for-i
jniindites dort Nimmt-« Ztallels
;«.I.Ic’ennefker, iom de er! De niemer
iat et Lin i Sond, nden Rind, ital
sinke til Fred oq Ro. oa at Rinden-!
jljeden oin de Tim, der anaaar deres
iSiasleis Frelie, llnldc taqe Anivaret
ibnrt oa aøre dem fortfente til det
lehin Liv. O, n do« mdeng tit,
at innen forlsnnner Gndg Naade8
Tid til Frelle ved at liolde lia vaa
Niitand im Gile Naades Ord oq
derived iranarte iia ielv Fred oa No i
Siwlen oa det eniae Lin bislet Lad
dna ille Satan indbilde noaein at
nian ved lindladelie na llvidenbed
lan retfasrdiaaøees m for-Waffe fiq
leln et Hieniited i Mile Mai-.
Men det er ille alene paa den
Mande, at Rindifs Rander Tid til
Frelle ieiriniiiiiie3, at nian holder
iiii borte im de Steder og Midler,
linor Herren tilbnder Jnndere Nan
de: inen oqiaa demed, at nian lnks
ter iit Sierte til for den tilbndte
Rande-, iom reelles Menneslene
iaennent Ordet, sont de høretc J
Nenlen er der to Ting, sont ligget
til Grund for denne Udeluklelle ai
Muds Naade oa derined Frelle, nein
lia: Selvovervnrderina og Selvuw
detvittdering.
Lad os tage dein fresn enleltvis
til Underspgelse. Selvovetvurde-.
ring er der ingen Rande for. Den
link heller ikle Vrng for Monden
Den er overniaadc vel tilireds med
itq icln Den er ille, iom andre
MennesteL Tode, Nivere oa lGorlali
le. Den er maadeholdende. Den
bvetken fpiiek cller dritter for me
net. Oq den er gavnmild, den lan
nok give en liel Del til silndg Rige
— -— onlaa -— maasle on tiende Del
- — iiasr dekiom det tan blive aodt be
kendtaiokt Oa iaa ier den med del
tilfteds Mine paa sia selv oa tasns
let-: bveni er foin sea! livem kan
eqentlia maale iia nied mia — on
linad ital i det bele taaet al den
Tale til om Naade til Frelfe
den anaaar itke min. Den linker
biennne i Fienallerne lios ants
lmslanaere da lliae Steder. Se,
landan onna-nd taler Selvovervnrs
der-innen Den er eaentlin inm
nientksinret ai to tnkke Planken
Selvaodbed na Mandbed Den ltaat
beftandia imod Naaden, den bar iaa
ftnr en Portion at Modlied at stille
ireni med, iaa den kender livetken til
Jlnld·. Vlints ellek Anlvaeslslelle
over im- Mnd ellee Menneskee Oa
Mntnden til dette Ulendslab til sia
ieln er denne, at den at Naturen er
aanlke nland —- tet et Satans Fo
ster. Denne Zeltmnermtrderinaens
Zelnqndbed m lllnndlied viler lia
tmn den Monde, nt den vil ille la
de lla tiefe tmn Mist Drds Ver-ate
ssnnl —- den vil ikle lade ssa manle
Ined Sondliedsokdets Manleltok.
Med andre Led: den kender intet
til Zeltninklngex den kender intet
til Zelvfordønnnelse, fordi den liele
Iiden lmt indtnaet et ninndt Sta
de til list Mu, til litnd ou til iine
Medinenneiter. Dei-sont itle Selts
otnsrvnrderingen tiliver tnnst nied
Boden-I- Hannner. san dens Plan
ter at Selvqodlied mlllnndhed splins
tres i Stnntpek oq Stillst-V saaledes
at der bliver Slyld- Pligt. on
Anlvotsiølellm da vil man qaa
Glin at Naaden til Frelle Da vil
nmn til lidft ende med at aøre den
Innd ont lwillen, der stand at der
»itle er Foeladelfe hverlen t den
ne Ver-den eller t den tilkoinmende«.
Terka se til, at ille notien fort-m
iner Muds Nandes Tid ved at lnks
le til for Mnds Sandliedsord ved
Selvovennirderiim i Selvaodlied oq
llsandbed,
Lad oss nn le lidt tma Selvnns
bewnrderiimen, lwilken iea anqav
sont den anden Alt-nnd til Udelnks
lelfen at Muds Rande on derined
Nella-. «
Zelvnndervnrdekinqen liqer am
trent fault-ch: Det er rent qalt lot
Ined min. Jeg er en usfel Stalkel
Der er tntet hob min, lom Gud
bar Behag l. Mino Synder gaar
iot- over mit Hin-ed. Jog verder- mit
jLeie den ganske Nat med mtne Tau
lretn Men ten stner tagen Falle —
lngen Rande Der er maaste not
Rande for andre, men like lot
mis. «
Grundeu til, at et Menneike lau
komme ind i denne bedrønclige og
pinlige Stilling can undertiden væs
re den« at man gaar og flirrt-r paa
ist langt forspilt Lin i Sunden
« ftp-Ies, at man er kommt-n sani
f
l
lntmt i Hunden og bar modftaaot
Nndsd Naadc san l(1sngo, saa don»
man vcrre fluppen ou. !
Tonne Stilliug knn oqsnn Wer
blevcst fornnranct denn-d. at on
onlclt Snnd hat« fnnlsdccs tonrmst
sig im for vedlonnmsktdo, san at lmn
illxs ·lnn tm at der er Illknlinhtsd
suc- nt ucstup denne spocjrilo Bund
knn blivc for-lobt Men i bmqe Til
faslde er dct en Dfasvclens Lsgn
kllnodon vaatoqer siq ika nagen
for-nein Mino oq udspømcr. om der
er manac eller fna Sonder: men
den lauer alle Snnderc i Fovn og
fotladcr alle Sonder. Det er sandt,
!at der er intet bog os, fom lan
Ibeklano Gud —- at vi fatteg Guds
;9L7re. —- in, at vi sortfcsmsr idel
jStms Mrn dct or jo netop ogsaa
Person at Nat-den tilbvdcs stit, at
stii intet bar uden Sond, oa intct
ten aøre til vor Falk-. Dcst or
sandt, at Gud badcr Synden, men
lmn eiskek dog Synderen trods al
lmns Sond. Oq naar sørst en Son
dcsr er komme-i til drt Resultat, at
lmn intct bar og iniet kan, da toger
Sind dette ,,"intet« oa ligrsom has-n
aer sin Nnade tma oa gar bot til
et Monden-J Vorn. ,,Tlii den, som
iixi sclv sorncsdnsn slol ovlmftss.«
sincr Horn-It Kam dorsur misd dit
»Jntc-t« i Tan. Drt vi- iicsn behage
liqc Tid -— dvt csr Frcslscsns Dim.
Irr til, at du illo sorssnnner ittnds
Mundes Tid i Tag til Frislsc imd
insmdelcs at stirrcs dia sislv blind
poa dine Sondern Gnd lmk fo doa
skabt dia i sit met Wille-de Tror
du da, at Mud sorkastcr sin egcn
Stabiiina, der rauher til ham om
Rande. Da maatte Gud sclv vasrc
usandx men donne Miiligbcd kan
io ligesrem ikke tasnkes. Nei, be
tasnk kun du, at Jesus holdt sig til
Toldctc og Syndcre, at han kom
just sor at søge og stelie dot, som
vor for-tobt Han kam sor at gøre
det, som intct var, til noaet — et
Guds Baru. See deksor til, at du
ikkc sorssmmcr Guds Nemdes Tid
til at komme som du er, og du
skal saa Naade til Frelse.
Ill.
Vi har nu set lidt pao Naadctidcn
og paa, hvad Naaden tau udkctte
i Henscende til Mcnncslers Frclsc.
Lad os nu til Slutuiuq se lidt paa
ljvor nsdvcndigt dct er itlc at for
Tømmc Guds Rande-J Tid til Hist
Hast-reise
Ojud vit, at de, der ist bleuet stel
iu·, oqsaa stal l)clliam1res· Apost
len Paulus udtryllcr dct saalcdcs:
»Den-e er Guds Velllie edel-s Hel
liggørcslsc.« Han iiger visd en au
den Lejliglicd: »Im formancr oder,
jeg den bimdnc i Horn-m at J
irrmstillcr oder-J Martin-, sum et
loorndch helligt, Mud vislbelmqeliqt
Ofscr«. Apostclcn Johannes siacrz
»Deine strivcr jm t liidcsre
»Da-m- skkichr im til oder, mini
Vønh paa dct J itke slulle synde.«
La licrmcd pmek lmn altsaa pao
Fuldkomnnsnlusden sont litt-ds- Vøms
Ideal. Da Herren solv Rubin-steer
Ilimstlonrsz Vidncgbnrd, »nur lmn
sinkt: »Vordcr luslliqcy thi im or
kusllia!« Alle dissc Skriftstoder oq
summi- flrre mancr til alvorliq Hel
liagørctsr. Qa et Sted tiltnlcr Pau
lus ungli- lnslliqo Mcnncssker san
codes-: »Im fornmnor edel-. at J
ika somva man have modtaget
Gut-s Nande.« Detto tydcr boftcmt
ma, at Mcmwfkcr. fom lmr mod
maet Guds Naadc til Irrlic, kan
tabc denne Nat-da Ja, felv en Pau
lus teqnede med Fortabelscns Mu
liabed, det Inn-riet man grant,
ncmr man httcr bam fiqcx »Im
formt-r mit Legcme og holder dct i
Trasldonh at ikke fra, fon- mit-di
kcr for andre-, selv ital blivc for-I
skudt.« Saitdclig, man masrkcr. at
Vmilus toq det alvorliqt med Oel-J
liaaørelsm og at ban vrasdikcde
Lwlliaaøtelse mod fammo Alvor til
sinc- bcsllige Søfkondo. Han opfori
drode dem til at »Mir den belei
liqcs Tid Moadctid011"), fordi Daman
vnrc ande« -— Tiden var und. Dorj
blov nnvcndt san monqcs Forførclw
fenö Kunftqrch imod Herrons lpelliss
ac, skm de stod i Farr for at alideI
nd of Naaden. Dist cr m nnd Tidl
vi lenkt i. Vetdvn lianer allt- Tiber-H
on alle Veqne fiq selb. Den tsr ikkcs
blevcn bohre, end den var i do Da
m-, da Paulus for Alvor ovfordths
he til Helliaaørelse oa Mo stod
midt i Helliagsrelfcskamvm Det,
fom estcr mit Syn karaktcriferer
vor Tib, or Nydcllessyae oq Bløds
aufs-weh Oq disfeto Ting bwnqer
bogstavellg samtnen sum Ærtehalm
Den, der besinndig under oq vil
nyde, bliver blsdaqttq —- alt for,
blsdaqtia til at holde Stand paa
Kampens Dag. Den, der falder for
Nydelsessyge og Blødagtighed dra
gcr niangc andre Syndcr og Syns
den-J Folgesoende med fig. ch haa
licr. at nogle as disse Ting vil bli
ne drimot from til nlddislig Drøfs
tvlsc vod dette Mode. Im uil itkc
tagc Tid til at nrwnc niere. Jeg er
Lange for, at jeg allen-do hat gjort
M sur langt. Misn lud u—:s tilstims
di- liocmndre til illc at forfkmnms
spude Mundes Tid til Hislliqgnnsl
si- at di don man san qiort Bnm
ni Tiden til at heilige-J Herr-Im
Tun linn kmi iua di— ais-U fmsrkis du
iicmidi,n-, fault-des at vi lau besiaa
nun den onde Dag.
Lad mig faa ilutte med noglc
isnlislte Rand eller Vinc, der flal
lijaslpe os ind i Helliimørelim
l. Vi nma vaer oldclcss villige
til at give Nud help Ærm
L. Vi nma bcdc Wind om, at limi
nil give os merk of dct Zindelag,
disk bar Lre for, lwad Sandliedcns
Rand bar at lige os.
3. Vi maa være villige til at nan
dro ritt-r Rande-n oa ika efter Ka
det
4. Vi nma frygtc for at bedrøvc
Gnds Helligaemd, med bvilktsn vi
isr belmledc til Forløsniimcns Dog.
Til Hinslp i alt dctte bar Gud
aidct os vislis Midler. som vi maa
ver tro i at gøns Vrim ai. Leid
niiq mrimcs dem: Ordcst, Vønncm de
lusllimss Smiilimd. oq ika mindft
disn helliqe Mide
Maotte nn al Naadcns Gud for
barmcs siq over os, lna inaisn as os
skal fnrfsmme Muds Nandes Tid
til Frelse oa Helliaaørislsc AmenJ
E. Mollcrstlkiollen
Coultcy Josua.
J Dan, den sti. Zep. fnlder lser
en fin on stille Nenn, sum vi lsnr
lnantes efter bande for »Zer on
Eftetnarspløsning. Den første Ugc
nf Zept. var san vnrm sum nogen,
vi lsnr hast i Sommer, til Tiber
over 100 Ast-» on dn kom Majan
vist pnn det Stadium, at Frost ikke
knn qøre den nogen Stude.
Vi bat i denne Tid Frennnedc
ude srn Butsu Colo» Mk. Alsred
Zorensen on en Mr. Mndsen So
rensens er lser oppe ester en Auto
mobil, lsan bar købt as sin Svos
net- Peter Madisen, sum lsnr Ma
skin- on Antomubilfurretniug s
Mutter De lører snn i «Vilen«
hieni, on Miss- Elle Ladennnrd.1
snm er lsjeimne i VespkL onsno srns
Brule on en Misis Maan Peter-;
sen fra Coulter aør dem Følqesknb
med dernts Tit Niemale er noqle
ns note Falk i Besen deucht-, nein
lin Mr. Jensz Hausen ude hoii
sin Dotter Rom Frau-I. Veføxset
unrer nok en 2 til tk Manne-der
on Mess. Chriss Finder-sen on Mker
:I(«. H. Hohlmaan er i Pest-n lsosrs
den-st- 3øfter Mrsi Hans- Christen «
sen. -- Der mnn so innrt Unsre et
helt lille Conlter demdc i Brusts.
Vi lsnr lmrt nm 2 EølvlmsllupsT
ver demde srn Vesi: Pnst. Ell. S»
Ilcielsen on Lustru sejrede bete-ji«
25 Aan «llrtsllsusi—dnn, lsnr ni hart»
med en dobbelt Fest. Ude pnn Eben
Eser om Dank-u til Fest, blev snn
lusntet lpjem, on snn vnr der Hof
tid i Vnen Dis-se vore nnmle Prie
sttsfoll sendet- t1i M lwklltl Hilft-«
nusd tst ltjtsrttsliqt til LnllCX Htslt
udc i Californim vtsd Paftor N.
E. Nitslftsuss unt disk onlcm Zølvbml
lup. den L. Etstst Lqucm den-d
feucht vi Hillcu un til LUMY
Vor donlle Zlolis fluttodcs nusd
un vellnllct Full lud-I Mr. Pult-r
Haus«-n, lnmr unufkc nuumks um
Iuødt from for tu lmrv lidt of lnmd
XII-Immu- lmndo lwrt Der former
des fri »Ja-es Cream« oq Koth-,
Fri - « in, vi lustnltcs uusd Kollekt.
»Um-neue bade and Lefliqlusd til on
munter Lea, tout de da oqfaa fik.
Jo, da fik do riatignok Skoleftøvot
rustot at, san dot bavde Stil. .
Søltdaqsfkoleftsft den 27. August
ist-d Mr. Motten Mille-ts, lworlith
ilvdcss en ftor Fnrfamlina var til;
Stube .oa Vorm-tu- ndførth et lillp
Priman oq ui tilbmqtc cu lnms
tuslia Eftermtddnn tillmnuusu Kvin
doforcsuintusn ums Børwno Ranun
Iusr oq »Noch-r Jakk«, da klafft-;
tut Mute fernende til lule For
famlinaou
Nu førft i thobrr vtsnttsr vi at
nflmldcs Missinn—«sntøde. Mautto vi
lau vaer modtnkwlims for Dem-us
Rande oq V(-ltiutmlf(s. lau Bellin
unudvu man tun Lov at aan sit
Ost-beide i alle not-o Gerte-r Dct
lqitus Gud i Nnndth
Mr. oa Mrsiv Motten Jobnnlrns
lmr bnft den Tom at mifto disk-es
lille Zum-lat- Tatter Cicilia. Suu
blev sna Sondaa den 24. Aimuft
on døde Torsdua Formlddaq den
M. August of Mavcbrtusudellc
Hun bldv bearnvct Ssudag st.
August fta Coulter Kler lwor
mancus vlstc den-S Dkltaaelfe med
de lstaende Fotwldro oq Sustendu
it Hvidllasdte Pian fungerede tom
Ligbærere, alle Kusinet til den lillts
afdøde. 2 andic Pier nmatte basrc
BlomstertUH sum der var rn Mastin
dc ai. Post. Weis-wann tulte lidt
i Ojemmcst ou lioldt den cgentligxs
Ligtalis i Hirsin Im blev den lillo
Cocilia lain til Lili- paa Eoulter
Amtmkmrd su, disi Dir du i.
dist lilch nssjirlch Umonst-, frns til-N
laut dort Eiælksn er i rilbrnukinszs
Eli-d sur dur at lmilks i fuliu Elst- t:
Luimndxslirns klitnmmn da dsn sm-«
amsr sle qtsniorismssz tut-d Max-uns
fnm litt-n tagt dor: Zutun or i
Abmlimuci Skød for der at lwilH
i salig No til Opstandelfens Mor
gen, da den san attcr fkal aciifors
one-Z nie-d Lege-met Fred være mcsd
lwndcsss Minde!
Kvindesoreningen havde et vol
lycht Salg af ,,Jce Eream« ou
»Vie« en Aften i Skalen, og nu
skal vi fnart til at forderede os
uaa et starre Udsalq til Jndtwgt
for Kassen. Vi hat dct ncmlig fan
dan, at Pengrne blivcr ikke gamlc
i vor Kasse; der er altid Vrug for
Pengcne i Herren-s (sieming, men
til Gongccld er Befolkningen ou
scm volvillia til at møde op vcd
vorc Foretaqondcr oq otter hjælpc
os til Penge igen, og det Tiger
vi Tat for.
Hilsen til alle. Ladcr os som
Daaens Vorn urer wdrne, iførtis
Troonsz ng Kasrliqlicchns Position
ug som en Hin-cui Zaliqqørclscsnss
AZnnlr l« Tissi 5, s.
Korr.
Last Engelsk
Disrsom du ausser at nua from
i Amerika, da gør du vol i at laer
det Unselka Sprog grundigL Dpt
vil give diq buade Jndflydelse da
starre Mngt til at tjcne Pcngo.
Genucm Vintervn knn du faa et
grtmdjgt Kur-Jus paa Luther Col
legc. Terminen bcgyndcr den l.
December. Eli-ver modtages ikkc ef
ter den 2. December. Sktiv efter
new-were Oplysninger.
Luther Collese,
Racinc, Wis.
IMer .
Flkplllli Vlll Unser hast-s 12. 000 Tot-.
STORARTEDT H( KUKSIONER
ask-sur kca Nssw York sun- folg-N
Toksclag den 9. 01ct
Hinlgon
Toksckag den 16. 01ct.
lcun Ost-n Unmknlning mer«-m New
Yurk cig stock««-.«s»(;»issl)»rg. Hast-ing
l)»rsx. Mal-no »wes-IF StsnsmsserPrtplut
suenk l«’-oilnksh«vn. Aalhurg ssg lis
Werk
Pause-» slgsst lrs Ussugo 2 Dsgc Mitgen
IInt tin-knu-« Uplysnnug I»-swk-n«--r nssst
I UT Hintstlhmvlsup Amt-»Hu- Mnli n
«I«kn»--t Is(-k«t(1(- Aktst.st rllssc UT
L E. JOHNSO«" sit CO.
HHH Ufrst Fuss XII-sitt
iss I. Its-u st» cllTcAcI, lus
tv sit-( Ave« s.. Inst-poli-. Its
4
l
I
Karat-s in
Dann College og Trinitatis Semi
narmm Ists-Nu er ftkkdiq us
saas ved Henvendelfe til
Prof. E. X. hausen.
PKIT EOWZTIÄDLÄND I
WESOTA.
!.500.000 Assnss Amt-samt til lsve Frist-»in
is AU- lsssmlingstitt Pol-holde meet
Hof-syst til .I»nllnmd. Klima og Mak
Lxssd «- iiissnle. Pki Literatur-. «1’ll-kkiv
Fluch D. sllIKUAN,
stste lmmigmtlon Amortisation-,
nicqu N. statt cspitoh st. Paul. Minn
—-..-. .- .. »
Ruhms-, Ismm kun. link-li
LÄND komme Ists ozz Mosis-Land
. f M- Jthkø lcoloniest i
llsrlilss Voll-sy. Dann-silb- ng Wtsidtlsy
l"onsn-slsip i Dis-ists- (’0nnt,»v. N l)uk. anr
visit sinnt-. ng html-It » ssmlnu sl0 ti!
HI) pssr A--»-. Korn Its-lik- csllisr nkrsvss
sit Hans Andntxom
lspktilh N. l)-Ik
LN TIENDEDDL Mk BEFOLKNINCEN
l sYD DAKOTA Ell schNDlNAVER
l)(- msltsk Vorm-as bricht-s MAIS ok! AL
FALFA til Fisch sur KIND Beste
Cvin nq Fast-. as BLlVER AND
Vor Juni tsr most-O sknxzklmr. nusn Di
knn mal-m lesbq sit-n til law-. Print-.
Vasnlion vil sokckobles f fis-n Aar-. De
kun halber-to fulcksttkntligo ofsieitsllo
Oplysningok krit. vsrl at aktle pay
Sag-state til- The contain-lauer et Im
agination-, Ren-, s. vakat-.
· C
L
»Is
HARNIVAL
« » skhkk 21LII to October Ah 1913
II ZODY sHOULD cOUB
: »- O VIÄHÄ To sm:
IO
TM zssss Fmp JU- FARADZ Jus-In RU. DISC- -E1;J f
ji«-U ice-«- « Ezimox , Ema-spat- NICHL Ocmizkle
C: « « T « T· .:::«::."1 sunsm Änzguoon Octosssss ·
« G; . .:.::- b-:LL.Z«R1:-AY Eventua, contra ZU
s 1·-·-—w3.- I-- ; sum-smng thwznssss -
Erd-»- .- ;-:-;."s-»««c)» SEPTEMIDISN tosen-usin
« )--» « k:"-- ..« Y i«--ri AND var Stock SHOM
I Z»; .-,’. ««;--t.:." .;::; Izu-L NEW WML GROW
:- »J- Y sp. 17’-" Zi- Howm
i , rmuc Nun IDEAMDWS NOWP O
« MPTENO · III-m W III-g
fstarck Piasms
V
I. A. sTARck
fass-Dem
No Money
ioAtlvtmoo
—sstisssfsa
tioa Caor
- a i c s (l —
LoweutNet
F s (- t 0 c y
Pk i c s s- —
E s s i o s i
Tot-m- —A
s- vi ag of
s l 0 0 to
s 2 0 0 —
Fkom Psa
toky Dikoct
»Okt
c--c’-qu
sc MAY FREE TRlAL WITH-Ei
Wo will shm you u· beaukltul stanrk Pian« iiir .«,-- ils-US knie- usiJL in NU- l
h0me. No erst-II- mymcsnt require-C All we ask i-; thut zwu will ji«-)- ucsm. us- (
und Legt this »san« sur 30 usw« «, at the isnii us its-« «iu;««z--»1·!s«n«i Ums it - i
htghszst made. Immer-sit tuned und llnem Isiium in pnery wus, niiu zuu )s-«-,.- pxsisr l
·
l
seen tor the n1t-n-«y, you urs: M Iwrtuxt liherty t» ssknsl n but l., nnd w.s will. in tlxnt
event. pay thi« fromm both ways. This starck Huno must nka »Hm-d wltn you.
or there is no sale.
Ins slslhcc dk Ists
! We sltip dikutt t» you from our facto-sy. sc
pkicss thut Hans you unweit-Ja of Uhu-m in the
cost of your pisnm We gucnmttse to sumish
you s bettet- pimo im- Uxe momsy then you can
sit-eure Cis-where You Ikc man-d os receiving
I umfqu Ist-et toned dukahle bis-h grade
passe-.
25—Issk cui-sum
Every stnrck Hat-o is
Instituts-d for 25 ycsars
This Fuss-unten has back
os it out 85 years of plano
tpetieneQ san the kepu
tttios of In ok1-M-b11she(1,
responsible pisno hause
sc km III-le
tun-n
To evsky pukclsuek at
stack Han we kive free
music les-okt- ls one of
the but known Ichools la
Ohio-km The-c los-man you
m txt-e is Hut cum holde.
by mill. is kenn-sent
oss v-k’s irae Last-nation.
Incl- llstni Ists-los
We lksvsz constantly os- hsknl !
- lasse number nk sljghtly use-d
and sorrsndshdml pinnos of all
stund-m makes take-i in ex
cimiqe kot- nisw survi- Pinnos
taki Hoff-Planet The follow
jnk skc I few umple has-ins
Wepet . . . . . . . . .8110.00
stetowsy . . . . . · . Nod
chicltetiax . . . . . . who
Kund-U Vspd
Ist-tel- UND
« Sei-d tot out laut wmpbte
second-html W- M
Ins Psymmäs s
You kmy Im rnsh drin-n, but after M szs
of trlnL you mn ist-Hit- qument tm tlxsk law
est, essiest terms ever sagst-stets by I pfui-i
msnukstctnret. These terms are srksniksrl to
sult ymk convevleve9. nnd it- is possihle lot
you to hny s plsnu cos- your bona-. without
missink this money. .«·-««
IIIIII
Iltyikslslsnu
starck Playerkianus an- s
the bis-It nnd Ins-St liess-urk
lul Plisysk Pimmq ou Ohr-»
market- Yuu wle lu-, stri
lightcski with Un- mguy ex
clusva Its-stum- ol Umst
wondksrsnl isulrnmema, onil «
will lse plus-ums with Uns '
very law mitw- st Wliirls
they eas- be somxketL
Ists-so soc-( km
send tod- lok out- new
bessitifully l um«-tat pfano
book which kivss you s
Ist-ge stammt os informi
tisin kegskkiiak planor. This
book Will Interest Ists
Neue M. Wkits todt-.
P. A« STARCK PlANO co»
IJOLVP I)l"l’ Il(«)v1cl)
TOLV UNGDOMSTALER
U
ANVSKS cHRlsTsllscll
I. Gast bpgymjL
2. Des betrat-Je sicut-.
s. Bt Mpdk muj (-"ud.
l. Den txttsscivmrlige.
s. Lpft dit Hob-act
s. Ek- St-lvl1jogmfi. .
7. lnckvendf k. »
s. Rainer-e «
9. Guels udntmlctts Ein-kul
10. Ist holst-ht- Liv.
U. 0m at, si e Gud Faun-L
Is. Den ste Ven
104 sjdek i Omslsz ktis 40 ceats
DAlell LllTHBKAN PllsLlslllNc sollst,
Zum Nest
Et Udvalg af
Gyldcudals Liskroue Bibliotet·
Alle smukt indbundnc. For-nat 7-—-«51,«4 Zonen-up
Pris 60 Go. per Bind.
Sislma Lagert-If Leqrndct ou Fortaslljnaet i Udrasp
prold But-de-: sulcfokmsllingcr.
Vühelm Qstergaarln Danmarkiri Vom-hats
» » Tyge Probe-.
sp""«« sp-» odst » Ists-IS Erz-Ihr
» ., Livsslavm
Dntc Rein.
Tissten Hamb: Wilhelm Zudem
Jehannes Helms: Soldatcrlir
Thomas Lange: Udvalqte Skrjftct I, l?
Magdalrne Thorefem Udvalgte Formllumcr.
Johannes Jomrnfcm Den ndcksns Tag
Ost Wittwe-n Fortasllinqer hat« Vers
» « Formsllinger i Prosa l., U.
P Fr. Wiss Lasfa Manssson fra szlaane
Indus X":s.ndit.z. En Affen i Skuvridcrqnafdm
Ruck-s Tom-tin « Wissen Adolf on Tr Mist-ans» m:
Im Karl Muster-. - on start « ’ « l'- »
I Lenlpnsrhlnqprs lldmhtt Mut-I » Ist
I Ophlrnsmla.1-1. Darm ster Valdut bfn assksc XVIII-Ist
Kristnffpr Jansnnx me oa Hur-«
Uan Vernimde Et Ant- i Ksbks....1; «
MMUS Crit-hielt Fru Klit on Nu
Dem-it Hcsrtxr Romantiskc Stui;..:,
» cre- Unjtspki.
H. E. Undktsem O. T
» Kuh on »W: »nur
Hei-til Jbseur Ei Pullebsem
Henkik Jbiem Kongsemnerne ssg Gildet pas Soll-Its s
dem-il Mem cejIet oq Galilaset l., Il.
Dssifh Linien- PUMIIIUI M
stät- sei-.