Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 24, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt
Ost Guts Otd bestem- komd-US
MI. 40 S»
s Haus Geruiuser.
Jeg man ger hansz Meran ;
ger, som scndtc mig, sua lkux ?
ge det er Dag; der kommcr ur»
Nat, da ingcn kcm arm-Ida
I. I, il(
Læs Joh. 9, J-——12.
Da Jesus er gaact ud m· Helli.k
dommens(8,59) bort sm LørsaL
festen, gaar bon og hnnsz Zumu
— maaske samme Dag, maaskc tu
ste Sabbat —- forbi et Menncsku
fom var blindt fm Fødfislct1.
Den blinde saa Imtuxquuis ilt«
Jesus, anraabte um« dmur neuer
MS om Himle mrn has-IN INCL
og haniz Tisciplc san og lkmdks LILU ;
ke til den blinde Mund «
Det et nmsrkmrtdch lau wrmstsl
lige Tantcr. der gør sig gasldcndo
hosDisciplcnc og hos Jesus
Zdet de set den blinde.
Difciplenc spørgch ,,))iavvi. hoc-m
hat fondet denne eller hale For
ældre, faa han skulde fødes blind?«
Det staat altfaa sum en afgjort(
Sag for dem, at her foreliager en
beftcsmt Sand fom Aatfaq til Man
dens Vlindhed.
Te tasnker siq endug Muligmsdeu
af, at Wid. sum set og kmder alt.
fsr det ster, sorud kan have set enl
Synd i Mandcns Liv og del-for
have straffet ham med Blindhed fm
Fsdselen af.
Det, der nu befkæftiger Tisciw
lencs Tanter. er det fing Svørgss
maul. bvem der bar synch Man
den selv eller hans Fortder
Lag nu Mcvrke til Jesu Zaum-.
idet ban for den blindeMnnd. Etat
len, der maa tigge for at frifte Livet.
Han svaret Disciplener »Dort-ken;
han eller hans Forældre lmr sonderl
wen det er stet, for at Guds Ger
uinget skulle aabenbares paa bam.«
Jesus sparer paa Difcipleneis
Sptfrgsmaal og ketter paa den for
kette Opfattelse, fom de næredc
fqmmen med deres Tib. at de, der
sterlig led, maatte vcere Syndere
frem for andre Mennestetn
Men Hovedfagen er, at Jesus
Mker paa at gute noget for
ck hjcelpe Monden —- »det et stet,
for at Guds Gerninget skulle au
benbates paa ham.«
Dei stulde mäenbares, lcegch
Ratt for Dagen, at Synet og
gekaumdkett andre Sanfer et Guds
inqer ellet Gover, oq at hvad
Ins völ, bei wisse at straffe U
derem men at stelle fra SW
II den« Jäger
Det var Guds Geruhig i Ska
ielsens Morgenftund at stabe Men
Wet i sit Billede, udcsn Bksst oq
Lydr. og det er nu bang Gewian
at Anat-rette bvad der ved Son
deu or bleven nedbrudt.
Jesus figer videre1 »Im fester
en anden Læfemaade vi) maa aste
hans Gemingek, som sandte min.
saa lamge det er Dag« oft-.
Mærk bet, bvilken Vægt der losg
ges paa Getningerz vi er til
bsjelige til undervurdere Gemm
ger.
Dei et ved Geminget, vi feel
ses, og deriom Mcnnestets egne
Gerninget forslog, faa kunde vi
blive ftelft ved egne Gerninget. Det
fer vi af Jcsu Qtd til den lovkyns
Use: »Got- dette, saa skal du le
se« fLuL 10, 28).
Men MenneskesGerninger for
slaar ille til at hasve Syndcsns Fal
sch M vi set over for den blind
fjdte og i utallige andre Tilfaslde.
Der-soc naar vi tolkt om Ger
uinget til Itelfe, faa man Vægten
feeng paa »in-us Gewin
get-·
Jesus kaldet Helbkedelsen as den
blinde »was Gewim, sont sendte
han«-' altfaa Fadetens Gewim,
Wendetetnetopdet,viidette
cssnit mqa laue Besten paa, at
suds Gewinger —- sadams, Stu
Iens as standens Me- — til
W stelle oq Me for
W on Mal-ed give-. im Iwane
det et Das.
Jes- M en Livsdag betriebe,
W den wede, maatte
M W —- pismk fee at
ptwe Marthens Tw og LydigheT
Der staat saa ganste ligefremt:
»Da gik han bort og toede sig og
kom spend- tilbage«. Det, der ske
te, og fom berettes, var jo statt not
i sin Ligefremhed.
Det viser den Opsigt, det hatte
Naboekne og de, der var vante til
at se den helbredcdc sont Tjgger.
siger: »Er det ikke hom, sont sad
og tiggcde?« Nogle sagde: »Du er
baut« ;mcn andre sagdex «nej, hatt
ligner han« Hcm fclv sagde: »Der
or mig.«
Nu bliver der en Spargent «.Lwot
lebe-J bleve dine Ler aabncde?«
Hon, den fattige Tigger, hvorlech
var hans Ler dog bleven aabnets
Anh, det var hans Gerning,
bvem Jødekne ikke vilde tende. ,,En
Mand, som kaldcs Fehl-ZU siget
den lykkclige unge Mand, »gjordc
Tnnd og fmurte paa mine Eine«
osv.«
De spjrger iaa vxdere: ..Hvor er
bon?M Han sparen »Bist ved jeg
ikke.«
Tet ftmoz som Jesus og hatt-I
Difciplc hat fjernet fig, saa fnart
ban havde fmutt Dynd paa den
blindes Øfne og befalet bam at gaa
ben og to sig i Siloam, og fault-des
ladet Helbredelsen vcvre afbænaia
of Munde-us Tko og Lydighed, bvil
ke ikke blev beistimmt-L
»Hast-Z Gewinne-H —- maatte vi
lade dem bave del-es Gang, og kad
os være mcId at Aste dem. san
lange det et Dag. Ratten kommen
da ingen kan arbede
Fka Ziwa Kreds’ Aarsmsde
Iowa Krebs asnoldt sit Rats-ma
de i »Vor Frelfch stniqkwN i
Eouncil Music-« Ja, i Tagencs 12.
—14. Sept. Uns-.
Jeg vil saa for-it fort-ge at med
dele Tansterens Lasset-: lidt fra den
opbnggelige Zide af Mode-t.
Ved Autningen of Modet bitte
jeg mange figct »Vi hat haft et
qodt og velsignet Krebs-mach Naat
jeg saa vil beridnc det sammt-, da
fynes jeg at hske nogle of Læferne
sptkge: »Don-i beftaar da det Go
de?« Sau maa jeg villig indrsnmm
at jeg er ille i Stand til at for
»tælle am al Herreng Velsignclfe og
JGodhed imvd os under Kredsmsdet
sMen det kan jeg sitze, at Herren be
Ifsgte mig og talte til mit Gerte
baxde Tugtens,Fonnaninget1s og
Wagens Ord, saa da vcev
kais U sjcelv og Velfiguelsp Og
M Wer ikke am, at mange Guds
M III Her-Ums det samme. Der
ktd M en kraftig Opfotdring
til de upmvendte am at omvende
sta II lede
Tot-wag Arten var venemt tu
Priestern-de mein beamndct paa, at
Missionær Joh. anf, en as Dunst
Missionssiscllkabs Missionckrer i
Kinn, vor kommen til Ende-, blisv
Prasstcmødet indftilcht m Pnitor
anf taltcs til en ftor Foriamling.
»Don-z Tokit var Davids Sal. 121.
pBlot i Korthed nogle foa Tonku
nf denne Prædikem »Den entsin
Ttilfredsftillende Fotbold, livori et
Mennefle kan sum til ltliid er Er
ziaringssforholdct Den oplæste Sal
ime nander helt igennem af dette
iEksakingsfokhoid. Jgennem Nod-m
lvar David kommen ind i dette For
iliold til fin Gad. »Min Hjælp kom
imer fra Herren« siqer han. Mnatte
dette Ord rigtig blive lagt dybt
ind i vore Hinter-; tbi Menneskes
lijwlp forflaar ikke David set san
lsud som: Den Alinasgtige V. 2:
»den Aarvnagne V. 3—4, den Om
jlmggcslige V. 5——6, og fotn den
Htrofaste Gud B. 7—8( Se, Venner
on faadan Gud bar vi, og ban vil
vckre vor ijlp baade her og udc
Im Missionsnmrten.« san surtals
te dernwst en Tcl nn- Missionsars
bejdet der ude i Kinn. »Den lillc
var bleven til Tnlinder«. Og, at
det var en dejlig Stund, da de
stod ved den fIrste Kineserd Daalx
Siden den Gang et den ene bleven
til Tusinde. En hel Del fksnne
Stumm-h sont han fortalte der
udefra, viste os san stsnt Ftelsetens
Haand udrakt med Cjcelp og Bel
signelle i Akbejdet der nde.
Freng Fomiddag holdtes Nab
nlngsgudstjeneste Pulte-r G. B
Thrtstianlen tjente ved Altes-et og
Pastor Fe. Wen ptæditede over
knoget W og W pag Tibeu og
Timelighedeu, som hat Krav paa
dem. De foger da Guds Sus, de
betet Ordet, men glemmer at gsre
bereitet-. — De bedragek sig sclv.
Der mangler dem til Begyndelle
ort: de mangler Ovetbevisning,
.cwlligaandens Overbevisning om
Sond. Te bekendeV maaskc not, at
de er Sondern-, det er io en megct
almindclig Vekcndclse; men dct
manglrr dem hart-, at de skulde mast
ko Zandbedcn af der-es Veto-welke
fønderknufe bete-I Hier-ten sonder
brude dort-s Aand og brænde i desto-Z
Eanmittigbed, saa sknlde de nok fao
Vrugfor otvcrre en ,,L«rdets Wrcr
og ikke alene kets Horcr«, naor Or
drt Inder til dem: »Tro paa den
Horte Jesus-, soa fkal du bline
stellt« List uovcrbevifte oq det
sor uomvendte Misnncfker bedmgct
sig Teltn »Votder Ordth Meter oq
ikke alone dets Hamec Der er
Aod Grund til at minde stwrkt om
dems: tm den, Iom muet otsins w
Ting nd, bcdmgskk fiq selts. Hvor
er doq For-en her stor. Dct gaat
san let at lum- og san lade dct bero
dcrnnsd Tot-Tom det at here Ltdet
var Kristendom saa var disk cnda
m Tel; mcn ak, det ct Möko
Tor er saa meget, som faar Lov
til at skyde sig ind imcllcm Nuks
er og os fclv. Nam- der f. Eli
rules til osI om di- Lste. som fknl
brinqcss sur Jefu Nenn Effan da i
Ztcdct for at tmsde freut og aubem
tilftac1. at det er mig, som iklcs lmk
drum disfe Oste, l«a-1 spat-s der Tast
"uing bog andre. sum bar ofrct min
ldre end os; cllet Livsfokboldenk
Hirn-s Zkvlden. Ak, her er Eer
)bcdtoaet i fuld Mang. Je dig i Ot
detiks Zwil, der er dit Villcdc krimin
ket. an ind i Frilwdenxs fuldkomnr
Lov og bliv vcd del-med, san blchr
du ikke en glemfom Tilbsketc mcsn
Ordets Eiter-. ,.Saligc erk- de, sont
hsre Guds Ord og bevor-e det —
ille blot haltet det. Ordet man
blive giokt til en Del as diig ielv.«
Krebsens Emnet »Weder-kommst
sens Tiber« GU. G. J, 19) blcv
optqget til Drsftelle Lordog For
middog· Pastor E. Provenscn ind
lededo dct Ema-. For Pladicns
Skyld sial jeg blot Ineddele lidt
fra dmne Drsftelfe: »Dort Emne
er et Brudstnkke of Ap. Peter-s sit
fte Tempeltalr. Der er dog en Del,
fom sullet efter, at Vedexkvægcllens
Tiber fta MS Nolvn maa kom
me over de tjrke og tsrstige Hier-te
agte. Der et Tiber, lom mange kal
der gode Tiber: men Herren vil kal
de dem bucklige Tiber-, f. Eig«
Noahs og Lots Dage« Menneskene
laldte det den Gans gode Tiber
men det var doq i iBrkeliqheden
onde og bucklige Tiber. Ak, hvor
ligner dog vor Tid i mauge Maa
Ldar disie Tiber i Noahs oq Lots
Doge. Not Ets. 1 ussyeo : oet kraus
flabelige Liv, i Radelsecsfngc, i
vcrdsligt Begckt oft-. Det ct en krit
tjfk Tib, vi lebe-r i. Der er Inn san
san. som vil bsrcs Herren-Z er ou
bevake det. Ak, mongc af de Men
nefkcr. der reife-r til vore Mission-ki
msder og Kredsmsder. teile-r blot
for at faa en fksn on belmgclig
Tut-. Kun faa fcm reist-r for i Bit
leliqbeden at bste oq bevor-: Her
ren-Z Ord. Kun saa sna take-r med
sin Næfte om Jesus — nei, mnn
flammt-r lig ved Jeüt Norm L.
bvor trasnger vi dog til de aandcs
lige Vedetkvcrgcllczns Tiber-! Des
vor Treknselens Tidcr i de Dage
som vor Tekst oml)ondlek: mcn
gennem Ttasngflerne bercdtcs Hier
terne for Vederkvægelsisn frn Her
ren. —- Men for at Vedekkvæqcliens
Tiber lau komme til os maa vi
»Wie et andet Sind og vende om«.
Det maa altsaa first erkench, at
det Sind, vi hat et forkert —.
Een as de state Hindringer. Tom
bindter Vederkvægcllens Tiber i at
komme til og er: «Dår et Band
i Israel« (vava 7. Kab. om Man-J
Vrsde). Det vil altfaa sige, at Son
der og Daakligheder faar Lov til at
qaa i Sang i Guds Meniqbed, f.
Eis-. Uenlghed og Ukorlonlighedet
imcllcm Btsdte ellck Ssstre Og
Herren sigrrt »Im vii ikkk met-(- m
te msd eder. dersom J iklc Ferner
denne Band fka edets Midtc.«
CJoZva 7, 42—«—1N. Al »Bund"
maa bott ftq ob sit Den-us Leder
kvæqelle san komme til os. Entwi
dere blev nævnt lom Bindi-lager
Der er for lidt virkelig Længfel bos
Guds Falk efter Væselle og Weder
kvægclle: Guld- Foll staat ikse tæt
not fqmmem vl hat llke Inivatsfjs
lelle wi, og vi et ille nok M
Kuc- fot Gad. Inspatet maa win
ge as i Kntr. stter oq atter set vi,
at den dybr. stjulte Nessus til, at
Bettelleu- oq Beweise-IS U
Syudet udsiettedef It M
gelfens Tiber fta Heu-Mc Aasyn
kommen til digs
Menighedens Emne: .,Tjenct»
hvekandre« (1. Pet. 4. 10), blen!
Idrøstot Sondag Eftckmiddag. Pa-i
ftor J Knudsen indlede Eintret. J
Korthed noglc ,,ovsmnlede FRka
ker«: I
Dom-for fkal vi tfcne hvetandteh
t. For af afl)jælpe Nod-Im 2. for
di dct er en Livsnsdvendighcd, og
3. fordi. dct et Heu-eng Befaling.
Ovnrdan skal vi hjirlpc hvemudkeP
Lad os sc paa, hvordan Jesus tjcns
th: Sau tmkedcs over Folkck ban
nnkechs over de mkclte og bjasp
dem i der-es Nod og Trans. Don
tirnte ved Dag og ved Nat: han
tientc store og Trium. Ja, han tog
sig of alt og alle. Selv de stakkels
fpedolfke Mennefkcr« fom alle andre
var bange for og wrmmcsch ved at
komme nasr til, hjolv Jesus —- ksttc
ved dem og helf-todte dem« Jesus
alt-mir aldrig, at Maalet for al
Hjaslv vat, at Sie-clan maatte ftels
fes. Herren hicklcm os Muds VII-n
til rot at last-e as Jesus at kunne tie
ne med Werde. Men for at tun-«
ne tiene bvetcmdkc maa ei first og
frennnest lade os tjene of Jesus-.
Im bam maa vi saa det fondc Tie
nefind, ellers bliver dct kun slct be
nendt med vor Tjeneste Vi flal
san tjene hverandte med de Rande
cher. som er oss betroede: Guds
Ord, Sakramenteme og Vsnnem
dicsfe blev kaldet de »obfektive« ellet
suldkomne Rande-Inder Mcn vi
skülle ogsaa tjene lsmsmndre med de
.,subjeltive« ellet de fra as felv
ufuldkomne Naqdcxmver — soalomt
Det milde Sinds, Lockbætcnhedens
Yeg Kletlighedens Rande-gover, samt
jPenae og Gods o. l. v. O. lad og
lsatt tjene bvemndre derwed, »Ja-m
aode Ousboldere over Guds mange
Eli-as Mindest Heer stol vi tie
ne? J Hjemmet i Menigbeden og
faa videre udadtil Og alt det der
vil hindre os i at liesse. moa but-n
des ud. Vi skal time i Lndigbedl
Ydqubed, Kretliqhed oa i Sand
bed. — Nam- det smdcs saa lidt as
Tjenetsindet iblandt os, san et nol
Stunden den, at xmmle Adam alt
for meaet moder: tlsi del er lmns
Natur iknod at time tllaat der
bliver Trwghed i Tit-nememjngen.
san det blivek svasrt for os— at time-.
da er der noget Keil med os. Loh
os da ket se ester den dabei-dumm
de Aarsag dertil oa san den ijeknet
Man det var sveert for Jesus m
time-? Jeg twt det Me· Mon det
var fvært for Paulus? Im tror
det ikke Tit-net Herren og beemns
dte med Glckdel Bis-make i Tan
mark var der en troende, gigtfvaa
Mand, fom lmvdc en vantw Nahm
fom aldrig havde Tid til at gcm i
Kitkr. Han undlkgldte fig med, m
de spann Tum- ssuldks lmn arm-im
sor andren m um Fonds-gen muntr
han san smse Fremde- sor si,1 ichs
Ton musndc :I.·«’.u:d, der Mker Inn-ku
hcmrdt not Pcd at »Hm-is sit mrx
Arlscsjdcn da brmk qu mk nnd-Jst
danrlich beflnttodv fig til at lusle
ov misd sit met Arbejdc tidliq Om»
Lørdagen, csg faa gaa over oq such
Vmsnde for Notwen. Da Mandcsnz
kom bit-m fm sit III-beide blcsv lmn
ikkcs lidet sonmdrct ved m se den
bclliae, qigtsvage Nabo sma og such
knmndc for kmm Hnn fvjcrqfc for
undret1 ,,Ovordnn can dct doq unsre»
at du staat M ng fis-ver Vrcvndk?«
Nu, for at qøre Form-klingen tot-is
Tenno Tsesncmerning oikkcde von
Monds-n bodrcs csnd alle Ord. Her-i
ten fik sammt-m dette takt- kmm til
Vierte »Wie du bM on ask the-«
foa'.
Endnu dem-: Der blksv prwdisetH
nver Aftcn under Msdet as en ellrk
to af Prckftetne. Sindap Formids
dog var der(-3nd5tjene mod Alter
sang. Pastor A. M. Nie-lieu pras
dikede over Tage-us Ev.: Mart 2,
14—22. Og det san fis-es ot i at
Forkyudellen gav »Bafunen en ty-;
deliq Lod«. Gud met lovet der
fork Undet hole Msdet havde vi«
fuldt Hug. Ved Isteumsdetne vg
ligeledes om Studoqen var Kisten
kadt til TtængfeL Der blev op
taget et Osset til kredsmissionen
ssl27.lö).
Fra Fortetningsmjdex
Der var ss stunk-Mk Med
lemmer til Siede: W Mikr, nein-T
liq: B. W. Bande-, G. B. Ebri
stimtfem J. P. TMMQ N. P.
Clemmeufm Thr. solch J. Geist-;
cen, G. Grill, D. L. Jenseit, I. Dir-i
segnend J. Knudfeth J. I. Wen,
P. H. Mlleh Il. N. Wellen, H.
Wellen, Fr. Petri-fah Jomei T. Ie
tekfsh I. Itsvenfeth P. securus
ien, c. c. Bestimm- os Its-betten
nede. 14 Neuiqhedtdelesatey new
llqt c. schwim- IIIM C. II
perfew Mk M M
(W), Indus-m Ich. Men
U M: M W
MJ c. All II s. c. W
ist Muts-: Ziegen Nat-seit en
Horn; N. Jenseit, Seratttom Jst
gtsn Hendtiksm Ringitelu Carl Jen
seit. katoiixA «. C Jenseit Moor
beab: C. P. Kloster-, O:ycn8 og P
Beck, Royal; samt Kredit-us Kas
7rret Mr. Peter Bank-a ·
Af Kredsformandens Jndbcrcti
ning stal jeg for Pladiens Styld
Iktm nieddele nogle Btudftykter. —
LHckrcns Miskimhcd hat vcrret over
’os og vort Arlede i Aarrts Lob til
Velsignelie for us og vort Falk i
Mel-fett Tcttc burde tilftynde os
til met-e thirtdigt Arbede til met-e
Bin og til at give flctc Gover, saa
faar vi og starre Velxsignclfc.—Paa
vort siditc Ktcdsmøde blev dct paa
lagt Krcdisbcftytclicu at forspge paa
at faa en Missionsvirliomhed laut
ind til Post. Chr-. Falcks Kald.
Krcdåsfmrclfcn licnuijte da Paftok
Fall-l til »Garnet«, lwor der bot
en Tcl as vort Falk. Pastor Falck
bar faa fra Aas-ists Begyndclic by
saat Gut-nor og Elear Lake en Gang
am Womit-dem Og i Ftlge hans
lMcsddclclfc famlcs der itke saa faa
Falk paa bcggc Steder. Han me
net- ot der et Udsigt til en stsrrcs
Vikkfombcd dek, da der bot mange
af voke Landsmasnd dekomkritm
Vcd Pastot H. L. Jenseit er der i
Aar-ists- st begnndt en Missionss
virksombcd i Nuthrie Centcr. TH
or i Aas-ists Lob indfat 3 Pkwftcr i
Kredit-m nrmlia Pastor Fr. Petekfrn
i Moorme Post-. P. Nasmnsksfcn
i Erim og Hamlim oq Past. J. Zøis
i March m Onens.
Kasse-terms Navvokt lsd som
mentmsnkt halt-des: Jndtæater i
Aatets Lob PLSZLOCL Udaiftet
81,777.77: Geld fta i Fior 88075
hvilkrt qiver etUndrtskud af 82752
Pengrne et blevcn udbrtalt faule
ch: Post V. W. Bandes Lock 88001
til Postot G. Grill Ism: til Post
James C. Peter-sen 81!)0.78: til
Post. J. Pedersen 825.()(); J ch
fcudgifter til Pastor Chr. Falck
ME: til Smnfundcts Juba-mission
821.0.37: til Jmmigtantmissionen
SMA; Rejfcudgifjor i Kredit-us ch
nrsscs 85.00: Kredgformandens Lin
Amo, on Korrespondancendgsstet
As GL.
Et Put- Lplysninack bot bot ai
Past Janus-J C. Petri-sen yqt
slinmcbctolt Kredit-n WHAT fom
an lmvdc samt for tut-get Hatt
s f da hin 810089 of Krrdfcns Kas
IF i hnftor P. W. Bandes
mle indkmn til lmns Løn 8241.50.
Zum-list Mal meddcles de vigtigftc
Lscslunmmcsn Begae vote Missiouss
main-r sit winfotbchlsw Pastok
!—’ LJ Buudo 8200 og Paftok Jas.
E. Peterfcn Flut-. Moder vedtog
mindde »At Kredfen fwmk Post.
Ein-. Falk-i mcd tsWO for det com
nusndc Ac1r,'fmn Godtgskclfe for
hanc- Ilckicskioniksatlwfdc i Garn-er m
Clmt Last-, samt betalek bans Rei
fksndgistcr til ncwnte Missionsvlads
fisk, imod, at ban betjcnet disfe
Vlndscr ern Zøndog i lmer Man
ned, m boad THqu der indkommcsr
vaa nasvnte Sie-dist- indaaar i Kred
scsns Kasse-. Any-wende Dei
Moinos Mcniqbcd blev sslacnde 2
Fokstag vedtagnm 1.Ktedfrn stot
tor fremdcles Des Maine-s Meinig
hcs mkd 82500 om quincdeu ind
til 1. Jem. mu. 2. Kredsmsdrt
over-ladet til Kredsbcsfsnrcslscsn ot
saa ordnet med Des Moimss Monm
bcd sanft-des at Atlnntir. Muth-sie
Ernte-r ollek nogen Linden Plads
lægges til Kalt-set faa Kredit-as Uds
aiftek ikke blivek for ftote paa det
te Felt. Liqeleds overloch cht til
Styx-elfen at okbne med Missionsi
vitITombed i Forbindelle met-Stran
ton Mepighed. Som Encne til nas
fte Kredsmsdc blev yet-mach »Den
rene og ubesmittede Gudsdytkelfc.«
Jak. l, 27. Der var Jndbydrllr
fra Meniqheden i Betesfortx S.
Dak. til at afholde vor net-see Krebs
mfde i dere- Midtr. Denne Jud
bydelle blas modtqget med tat til
kendeqivet ved Odium-.
Sau en kctkllg Hiler og Tat til
»Bos- Frellets Nmighed« —- J
gis-de alt iaa seht for est
Frits Aal-erken, Sclr.
NR Eiter at jeg hat stuttet
min Indien«-lich opdagek jeg, at
ieq bat glemt en rigtig Vessntninq,
newligsdtedgmsdets Svat paa Sam
snndets Henstillinq anqoncndIH om
vi ved vore Samfundsnaksmsder
sial have Meniqheds. ellet Krebs
kevkckfentation. Jowo Kuh-« SvatI
igemtem sin Neptæfmtation ved
Krevsmsdet lydek fauledese 25 stem
te for as beholde den gamle Ord
ning (Meniqhedsteptæfentation): s
stemte for den nye Okdninq, Mredsi
representatioux ct Form-O fom
Past. Thr. Heiles halbt, fom Jud
ledniug »in beste Umne- Dust-Ue
vll M Mira-bät Opfer-bring
bllve M I W. F. s
Enmlwxiisgllælclie Brngekd
Der es ingen Crit-me lot-, lnsacl on Tritt-mi- lcan utlnsttex Dos- ok ans-it
pas All-ver Aar-titl. llisn Ums- nt lisws uf Arlnsjilo. og Eli-n lsllvek schn
tksL El Famil-liin i lmiiakm sigtskr ..l Dis-z lsrngps Trick-wr- til Ilt
Fskmrbejcle umlag-In Plain-sing og (l(- still-u- Plostjningvk as dlsjgpn «
Dekoktksk furtnsllus um. lu«0rl(-(lca en Tau-tot ptm m Il20 ils-te Fu ko
ductskmlr titsn lsptlwmligp llpsttslvkslsml ins l2 til 5
Den kann-m closr tmjo aummtsnljflntsr Uklldytttst as Tmpturltrtlt og
Haus«-ft, lmn lcpbtsr unakt isa Tut-tun og must lnm omlixygisligt link
sammenligncst cle ssprslcislligss Tktctoks used limian til Konstruktion, VI
rislml og 0lcon0mi, s- lscsbek lau- isn
I ll c 0il Tractok
l. li. c« Tksetoks er anlsgt Im- at overvimle slle lllndringef, os
sivo swkst Inalig stytlus og Variglwl meck cis-n mit-Jst wuligo Vesi.
sllvpsl l Konstruktion, lot at han«-liser sllo Dole vol hilcyuet. spat
sommisltg mcscl Rru-ncls(-l. -- til alt ils-Us- » cis-r usgist lltsns)·n- Resolu
let loreliggssk i llumlnsclesk Il« tilfnsth ljjssns og Drum-re as l kl. C.
Tru(toks.
llvinltsnlen til at plath us. lmstis winke-, kjke til Linkltech III-le
Rom, am Uns-näh o. I. v» hvml Nin-n kanns-n » lillc tsllesr stol. m
vil De finde ssn l. li. (’, Traner kmssssmle til llsskos llkngL llosn links i
mengte konstruige bloclcsllot ng mml Im 6 til 00 llestm Kraft
Spott-g Don-s nusrmettcs lssmlltsml0 cslltsk skriv til
lutes-national Hinz-euer cgmpany of America
U N chicqo nconio a u- u s A
I
ZBilligt men Godt.
Voqpakke Nr. ll.
Ist-;- uodr cum-We Einnahme-r —- alle iudbuntne — let
brhduusdk tmsn holt- ug ordentliac ——- fom Mart-:
l Martyrcn i Et. Andrcth
L. Ein-brle duq fmsck
Li, J. M. Haus«-n Eplintcr nf et Vesrdenssfpcjl
4 Zkum.-Prtcrscn: Kristrnlw og de studrkrnch
- Hissiba Strcttcinc Adlech Sirt-le
CL. Manch: chu Billedr.
Alle 6 for 50 Ets. plus Pol-to 15 Ets·
Bogpakke Nr. 12.
Ti sorskelliar Vom-r og Zkkistcsr of blandct Judhold alle
i Omsiaq oa let bcskadigcdcs —- som folge-:
Bewule Fortu-llingcr on Sagen-r l. (328 Sider).
J. M. Haufen: Nu Ildstillingsfrugter (146 Zider).
Frelft ved en Salmc CM Sitzen-)
Givsn Stumm To Fort-brass.
Den kristcsligc Embmtcrbcvasgelfc
". Volmarz J Balgernc
Stnulck om Vatnrdaaben J. C. Pedericn.
d·. Ekothutckfcnt Omvender edel-.
9 N. P. Madsmu Er drt nn«
10 Tbjksrfcln Lnt Vorneopdmchc
Alle 10 nu for 50 Ets. plus Pol-to 15 Ets.
Speciect:
Lsozusakkck « oq 123 tilsommcn —- Hi qode Vogt-r « for
8100 vorm-it
PUBLIC-.
NO
Danisls Luth. Publ. Hause.
Daumatks- Kirteipondane.
Købmlmvm A. Sept. lile
Loch-it
Tctte will-. frommem-, dnstkti
ulmggeliae er stille alter Hovcdtst
frem l)crl)jmnmc, og sum sasdlmuliq
or cht en ellcr nndcn Vaqatrl disk
lmr gjvrt Anlodnitmcsn En lillis
Etkilc bog noqlc Marteliabnllisk
hat tvmmct Arbefdsgiverne til at
Srna-te Lokkout —- et altid noget
kraftiat virlende Vaoben til at brin
ge en Konflikt ud of Werden med.
Arbejderne, der ledcs as dtsn iøvriqt
fkm ulnmpatetillc Hr. Lynqlie, et
klar til Komp og venter Hjassp fra
Svekkicr. Not-ge og Erim-Ind
Nu hat Urbcfdsqlverfokenlngms
Hovedlvestnrelle boldt Msde til Bed
tagelfe of LockoutsForslaqet, bvors
efter en Meneralforfmnlina bar
trittst-f Vesiutninqet m. H. tilde
sum-Ums Jkraftttwdm oa Om
fang. Dei vedtoges ensstemmiat
med 274 St. at lade Lokkonten be
mmbe Lsrdag, d. is. September
over-for fomtliqe Mediemmet as
Danss Arbeidgmandgsorbuud der er
besswitiqede bog Medkemmkr of
Akbosdsaiveriorrninqm samt over
jfok de Mehlemmer of de fortwirken
sde Faafokbund, der arbeidesr vrd
m bei Revisi- Virkkomhcden sonst-m
Cornentfabrikcr. Tonlan, Vortei
lasngfabtiker, Snedkerier. Irru- va.
Vimuvuskkim erst-WHka Aus-!
meister- ä Wain oft-. DersmokH
et allllc Vkrkfomhrdrr as ftatskiq oa
kommt-nat Urt, oq fom arm-m tit
Mq as Lmsmsdenbeder. Okt
vottvarer vq Ums. aber-ist as Lock
outeus denue vll i def bebudede Om
fqus komme ttl at ums-site ea.
STM M
Ideu Forllqsmemd Kontokches
N119«.Oacksen, sslet nu Pattckne paa
Pulse-I for at forspgcs at hidfske en
stehe-läg lldgnng of Konflikten
. I ·
Student-kne.
er nu konnt-ist til Kobenhaon for at
bogmtdc bete-J Studin ved Univer
fmsm og Polytckuifc La»rmnftalt——
du« m- det vol not sokelsbig Philo
sophie-h disk lckwck Beflag poa den
Disl of de utmc Wassers Tib, iom
Spott, Hovcdstadsliv og Solbcri
immer til dette Brug.
Der er et mogtst jevnt Ord, der
stach at der uu til Tags produeckes
fna manqe Studenten at der san
fide-S Svin med dem. Faktist er
det imidlettid, at Landet selbsthe
lig ikke ttlnærmelfegvis bar Bruq
for et ticsvatende Untat Eins-ds
mwnd, Pia-steh Lasset-, Sogfttere
o. f. v. Iom det, der saftig fabri
rotes of Minewalsnner: iaar et der
1000. Og de fleste as dem lot-Unst
tet —- ellek kettete paabeqyndet —
jo not Studien-e efiek Artinm for
at opnaa en as dlgle eltertmgtcde
Stillinger — og Resultate-me let
vi Landet over. Bilde Hovedvaktm
blot handle-, naqt de var blevet
Studenten-, oq lau qaa over l pral
till Viklsomhed med bei Fand of
bnaliq Dennoch lom Artium alt-et
Det vllde stabe et Fall, bvot lelv
de jevneste Elementet msdte ftem i
Livskamven med en vls anndellq og
lultnrel Ballalt — men uden Pre
tentloner l Retnlng al at komme
til of lndtrasde i den helllge Em
bedsstand.
erhaabetnllg vll den Simon-O
der l Ant- i Studenterlokeninger
holder Rasseln-, lcegqe de nngeStw
denn-r denne Vermutuan vaa Sin
de.