Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 10, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    bortgioek en ftp-ne ngelum til et
ellcr andet veldædigt Ojemed un
- Sum, der i 99 as 100 Tilfaslde kun
can ver-re erhvervct ved Uredeligi
hedl), og det udbasuneres i alle Lan
dcts Aviscr! — Gudss Apostel taler
om et Sammcnfkud til de fattige
collina mcn der var for ham jagen
Grund til at offenliggøre et oms
itasndelig specificcrct Negnfkab, fom
f. Eks.: Markus Nin-C 5 Statoch
Enkon Strfonim 10 Tennricu Bro
der Linus, t Didmclnnon; An
dreas, Ti- Slwkch Jakob Tachos, 2
»Drec!nncr, etc.
Rot lwtmqtet knn disr tun-e noget
wdclt i nt trank siq sont ,,Un(1svnt«,
tmar nmn qivvr sin Norm Gid der
eftrr Wunden list-v flms Kriftms
mcnnesker. som b e l st wilde »in-lade
dort-s Nonne nf Wavtslifusn at do
da san meacst sikkrms nmnttts Unsre
skrevnc i Mudss mon Voq
-« Mk-WW- ----- -«
Vanmark
S. M. Kronmnm
—
En laiid«:«lciidt Mund blandt Wids
Vorn, Fabrikant Z. M. Kkuinanm
Sanderlio, Fano, er ofter flier Aars
tiltanonde Evaglwd indziaaet til de
heilige-»s- cnigo Hvilic
Han var igcnncsm de nianac For
bindcslscsr linncs nst snms FokrctninH
ferti- incsd iizL iaomnsm m. 50 Aar»
hieniin londt on mitct illc aleno i!
dort met Land, nnsn oalaa i Nur-·
go, Even-im Jisland on Fast-cruc-. (
Han sind i Forlsindclsis nie-d cnf
Mcvnadc Wind-J Vorn rnndt oinkkith
on liialp den- vcsd nimm Lcsjlighesl
der nicd Rand on Taad, lolv ums
dct var Falk, lian aldria liavdc fets
han ndtaltc tit, at troende Mennesj
stets »in-ich aim- vcl mod alle, men
most nan Trocns eqne«, og denne
Udtalcslsc praktiferedc ban felv og
gjokde dct nird Glasde J over en·
Menncslealder, førend de liaarde Li
dclfcr lagde liam paa Syqelech uds
vifns lian en stotftilct Gasstfrihed mod »
Missionasrcrne oa andre Ordcts For
k1)iidetc-. der beloqto lians Rade-, han
opnumtredc dem altid til for-get
Arbeidc i Hemns Vinaaard og var
cyllelia for liver en Sirt-l, der glki
over fra Mai-fest til Lnsist »
En af de Formaninacr. han« nie-i
bcns ban laa paa Syaelejet, ofte»
gav sinc Børm var den: Allem aldria
en Gtwe til den Jndre Mission;
den havde neinlig i lærlia Grad
bans Kærllabed ved dens For-kon
delle bade lian fundet sin Frelsetn
Han ovnaacdc en Alder af 69
klar on citat-ladet lia Huftru og firc
volan Votu.
-«n i »Kr. ngl.« of 25. Ana.
Dtonning Tanmats
Statut-us Mit-ring
Fra Ribcs nnsddclcsr R. V» at der
til Afflsringen as Mindesnmstket
for Dronning Dagnmr vaa Slotss
bunten i Nilu- var kommen 6-—-—7000
Mcnncsser til Stein-.
Pastor Jenscn im Jcknvisd stildw
de ftmnninacsfnldt Dmunnrssikkcllcm
cworcftcsr Fri. Juni-barg Steinnnn
fokcstoq Afslørinam oa en til Lei
ciahedrn of den 82ianriqe Forfattrri
inde, Fri. Danqnnrd fkrcvet Sang
blcv assnnact.
Nibe Sunnforening nssana nn, ef
ccr nogle Slntninqsord of Paftor
Jvnfem »An need Valdrnmnsrs Min
dc«, bvoreftcr Statuen pna Komi
teens Braue as Konnncrherch Stift
anitnmnd Steinann blcv ovcrgivet
til Vom von lnsis Vrgne Borg
mtsstcr Vkunn tatst-de nnsd et Leve
for Konnte-m Villcdhngqcrindem
Fru Carl Nicllen og Bidraqndernc.
Som Neptwientant for Profes
sor Maus i Prag btagtc Fru Ul
rick en Hiler fra BIhmen og gav
en kort Stildkina as den bslnniste
Nationallamp. Hun sluttcde med et
Leve for Danmark, hvorefter hele
Forsamlingen afsang »Du skal elske
dit Hjem·«.
Eiter at Skuespiller Carl Meyer
havde udbragt et ,,Gamle Ribe Le
ve«, tog den mcegtige Fursamling
under Frasngfel den sjceldeut staune
ug stemningötige Statue i Øjesyn.
Kl. 6 fondt der efter Jndbydelse
af Turistforeningcn en Festmiddag
Sted i Hotel »Klnbben"s state Sal.
Her tolte Stiftmntmand Ztemannl
for Kongem Viskop Koch for Facdres
landet, Vorgmcstcr Vruun for Sta
tuen-J Komm-, o.f.v«
Den das-sie Jndnsttis Respekt
J disfe Tage skrives der den 25.
Aug» er man paa Statistik Departe
ment i Faer med Lpgørclfen over
den donfke Jndnstris cis-spart for
Aar-et 1912. Den foreløbjge Osmi
relse vifer. at der er udsørt for
mindft 20 Milliouer Kr. nteke end
det foregaoende Anr, nemliq for 70
Mill. Kr.
Dcttc storc Tal srcsnikonnner del-:
paa Grund af stigende Prifek, dcls
paa Mrnnd af den danskc Jndnstris
vokftsnde Konkurrcncodimtizilied, og
cndislig frismkaldt af en Mirlle nne
Vikksonibcdcm som i stigcsndc Grad
bar haft dcrcs Opnnrrkfonilicd hon
ncndt paa Eksport.
Til dennc sidftv Art kan Zum-k
ckssportcn licnkmnes. Alcnis for don
ncEI Vcdkonnncndc er der en Stig
ning paa 7143 Mill. Kr. :I.1i’afkinnd
soffan ist« siegst tin-d 11,-;« Mill. Kr»
on for Olionss Vedkomnnsndis er disk
liaislisdcsss stor Frisitiaang, scisrlig af
vegetabilc Oliisr, linoraf Zoyakaqes
fabrikkm ndførcr on Disk, ligcsom
disk- cr aprottht isn star Fabrik til
Fremstilling af Fiokniolic.
Til alle de nasvnte Virkfombcdcr
kan man rcgnc en Ztigninq of il
Mill. Kr. Der blivcsr da is tilbage,
fremkaldt af den svrige Jnduftri, ct1
Tal, sont i og for fiq alone er not
til at viic den ftasrkcs Stianingspekis
ode, den danfke Jnduftri er vcd
Voqyndelscn af.
Tot lillc Land Damnark brann
dcr altsaa nn for Alvok at kunnt
kcgnes med i den store internatio
nale Handel. Dot er ika let-merk
enkolte Virkfomheder. man paa det
internationalc Markrd nma tegnc
med, — dct cr hole den danfke Jn
dnstri. ·
Eu fis Særling dsd.
san begravcs i iin Hade.
Kolding, 19. August
Partikulict A. Korsgoord i Afkovl
cr i Morqes nfgaact vcd Toben i en
Alder of 70 Aar. i
Afdøde, der i mangt oa ntcgct var!
en Swrlina, var sødt pan Thisteds
Egncn oa lom sont sanfte nna til at
arbejde ved Jernbaneanlmg. Han
svang fig op til Storentrenrensr oq
lanlaade bl. a· Ochse --— Svends
Jota-Bauen for 85 Aar sidcn, ligcs
sont ban bade vasrcst mcd til at an
lægqe Statsbancn fka Frisdtsricia til
Kolding. Senkt-c- ovcrtoa lian ftorc
Jcrnbaneanlasg i Zorn-im hvokved
lmn til-nie betydeliae Summa-.
! Korsgaard var nie-get 1ndeslnttist,
Hirt-icon Incnncskcsky, og lmn levcde
fi ra. 7 Aar en fuldstasndiq Ein-book
ltilvastclsc ont Bord i en Mind, der
Linn i Aarhus Hann. J Assov hat
sticrstcn alle Bebocknc et eilt-r andcst
sinasrfeliqt at fortwllc om den faer
Mand. Micssioncsvirksomlnsdcn udads
Ptil omfattrnde han nied swr Inter
esse, og cn verfentlig Dcl af hanc
eftckladte Fortune sknl anncndes til
Fremme of Mit-sinnen, sasrlig til
Jndløb of Biblet san ejisdc et dast
difuldt Museum, sont nu er fkasns
let til Vritiik Vibcslselfkah
Eiter cget Ønfke rg ved lal. Ve
villina vil Korsqaard blivc beqravct
li fin Haue og von en Pluds, som
.ban icslv hat ndfet oq indlicsmiet, li
gesom hqn hat opført et pragtfuldtl
Maufoleum for sig felv.
Militærc Flyvuinger.
Købcnhmim 22. August Der er i
Foritiiddag i Tidcn mellem Kl. 6
og Kl. 101,.i, forctagct en Nivttc
ntilitkrre Flynuingcr, sum lcdcdcs
af Kaptajn Holthi.
Førft fortstug Prcmierløjtnant Ils
fing incd Prcmicrløjtnant Ham
mclcv sont Obst-maint- cn Jlt)1ming,
der bavde Avcdørcchjren og Vesi
fronten til Mant. Oder Avedøro
kom Mastimsn imidlcsrtid i 500 Mr
trrs Hade ind i en Nogntytning,
som tman Føreren til at vcndc out,
ou 25 Tlliinuttcr efter Stnktcn fandt
Landman Stcd paa Flyvepladscu.
Efter at Prcmicrløjtnant Ham
melcv alone lmvde fløjct nie-d Far
nmnsTodaskkcrcm fteg Prcmicrløjti
nant Ussing igen til Vejrs med Pre
Inicrløjtncmt Nkut sum Obscrvator
on fløi til Trog-h hvor bmi lan
dcdc paa. engen vcd Byen. Flerv
Hnndredc Mciuicfkcr ftrømmedc til
og ljilfte Flyvernc mcd kraftige Hur
rakaab. Jmidlertid var· Flyvercsn
Peter Nielfcn ankommen til Drngøri
paa Motorryklcz ban tog mi Plan-til
paa Todaskkercns Passagrrfwde, any
med Prcsmicrløjtnont Grut som Fis
rer gik Tut-en nu til Konaelundon,
hvor der forcstogcs Landing ved
KonaelundssMattcrict
Kort eftcr fortsatteg Flyvningcn
med Peter Nie-lieu iom Fører ogi
Premierløjtnmn Grut som Obfervas
tor tilbage til Aerodromcn, hvor der
laudech glat. Dct blæstc 8—10
Meter-J Bind.
Butnrlumhcdech Koldinq, IFLI
August En Zaun-ja Zøn as Arbeit-I
nmnd Sparvutlp i Hmnstsniq er indsl
laut paa tssrindsusd Engeln-A lidctH
do af Vornelamlnsd. Tut er un et;
balvt Aar, fidcn Stmdoiumm sidst
smtraadtis der Paa Egncn.
Djdsfald Ksbknand S. J· Magd
tidligere Medindehavck af Firmaet
Krngh ö- Soelc, nu Fokmand og
Meddirektør for Horscns Tut-last
lmndel, er afqaaet Ued Tode-h 82
Aar gammrL Den afdødcy der var
Nidder af Tatntebroq, var fra 1876
til 1886 Mcdlem af Harfe-ni- Bo
kaad og hat vasrct Formond for
Horscsus Handelsforcning og Fore
ningen as jydsse Trælastlmndlcre
mcd mete.
—- Fokhu Højfkolcforftander Ja
kob Bcch er afqaaet ved Dsdcm 78
Aar gmnmeL Den afdøde oprettede i
siu Tid Aaby Højskolc og var i on
lang Aatrwkkc Skolens Forstandcr.
— Fabrikant J. P. Jakobfcth Jn
dclmver of Firmaet Nordisk Elek
tricitetsssclskab, er i Folge »V. T.«
afgcmct vod Dødm i en Alder of kun
32 Am- cfter on VlindtatmsOperai
tion. Han var en Voudespn fm
Vendsnssel og starke-de for ca. 6 Aar
siden en Fabrik for clektrist Jnftals
lotionsmatericL og denne Virksoms
sie-d bavde tagct et san stort Op
fving, at den allen-do bestæftigedc
80—100 Arbcfdoro.
Toqnhcld ved Last-inq. Fire Von
ne nfspokkt. Statdlmmrno nmn san
dt-, nt m Illnkkr kommt-r Ein-theilt
almo. Sidcn meminacsfmtaftw
fcn er det gaaet Slnq i Slaa misd
stem- oa mindre Ulusld, oq den 20.
Ana. er der spiet·etkdn11 et til, idrt
et lskodiztoa er blau-« delvis assvorct
Jmcllmn Veilc- oa Bodens-, vcd L —:
Infnq Station.
i Illnsldvt skcstis vvd Halvtsttidmt Et
JGodiItoxL disk kom sndfra, mcdførtc
Hist Pnr gmule Muskinrr, som bidtil
lbar ftkmet i Von-dank bvor do be
snyttedes Tom Drivkmft til clektrist
sLyQ men nu skulde transportksrcs
til Jeknbaneværtftedet i Aar-bus.
Ved Judksrslen til Løsninq Station
tobtes der sra den ene as de gale
LUTHER c0LLEGE BOOK sTORE
Anbecaler sig hermed til clet Eredc Publikum mecl et nyt og velassorteret
Lager as
DANSKE 06 ENGELSKE BØGER
Blblek, salmelwch skolcbiiger, Opbyggeligc slcriktety Kristellge Forcælllnger
skønlirtekatun
sllRlVElOlATERlALlER 06 sKOLERElchSlTTEll
If alle slags
W
LllTllER c0LLECE 300lc sTORlL
UlTllkI wusch Mclllc Wlsccllsls.
Maskiner en Akseltasse, og dennc
faldt ligc i Sporskiftct; derved af
sporedcs firc af de nasrmest følgende
Vogucy og en Vogn væltede og blev
slomt ramponeret.
De væltcdc Vognc spærrcde Ho
ucsdsporet og maatte skubbcs et Stuf
ke nd til Siden, for at Eksprestoget
uordfm kunde fort-s- igetmcmx dct
blcv cndda en god lmlv Time forsin
M, og for dct efttsrsølgendc Person
tog naacdc Forsinkolsen op til halvs
nnden Time. Kl· 1!,.«-(«- blcv der fra
Aorhus udseudt et Verlpr fau
lcdcs at dct i Løbcst af Eftcrmidda
gen lykkoch at rndde Spur-eh
Der kam ingen Monncfker til
Stabe Men havdo det Im vcrret
et Persot1tog, var man nasch fluv:
wt meb nmlcstercdo Vogncc
Teile chld hnr da puany un
dcrftrcgct, hour farligt dct er at
køre mod det gatnle, kassable Ma
terial. J drtte Tilfnslde var dot en
MaskindeL der foldt ned paa Spo
rct En anden Gmm bliver dct uma
fkc en gammel anbund der tas
lrr neb, eller blot on Brcntfoklods.
Der sknl io ikke unstet til at nfsporc
Toqu Men Virkningcn kan blive
frvqteliq, fkrivcr ,,Jnll. Pft.«
Vctctanerne. Der hat i de sidstc
Tage strivcr »Kr. DIle den 20.
Aug» gaact R1)gt(-r um, at Beterai
ucrne fra 1864 itfc vil ist-holde no
acu Hirdorsgave i Anledning af 50
Aarct for deres Dislmgclse i Krisen.
Eftcr huad Bladkst fra suldstasndig
pnulidclig Kilde rrfarcr. et dot
lmmtfra Tilfældct. Forslaget blev
mødt med Vclvillic sidste Vinter par
Rigodaqem og i Lscinisterict herstrr
der ogfaa fuld Emde out at til
dcle de gamle Kriaore den tiltænts
te Erkendtligljedgak1ms.
Fruqttrtkcr part Laudcvcjenu Si
drn 1905 lmr der lwcrt Aar —
sortusllksr ,,Tstj. Rom-bl« —- værct
plautct et mindre TIlntal Frngttmser
lang-J Miene i Lndurislev Kommtth
Tot er fikrlig et Pur l)aocdføro, sont
ucudncnde oq bøjsmmmende Æblci
trascr. der er blmsn betont-Ida Pan
de Stcdcr, bvor Tmscrne er bleven
vasscsde oa Dust-newI af Bcbocrnc,
stam- dc tm i god on frodig Vasksh
og Trwerne fka des sørste Aargangc
lmr alle-rede begyndt at give en god
Host.
Plantninqen er fotetagct eftcr
folgende Nearl: Knmmuncsn beplans
tcr chone i Soqmst mcd Nønncbærs
miser, mcn do Lob-kirre, sont onsscr
det, kan vcd deresi Ejendommc faa
plantet Frugttmer i Stedet for Nøn
mod Betalinq of Frugttrascsrnes
Vasrdi. Trkrcskne tillmrcsr altsaa Lode
cicsrmn der — hvis de da passe-r
Trwernc aodt —- i Aorenes Lob
vil kunne vcnte siq et godt Udbytte.
Gavc til Radinmfondcn. J An
ledning as, at Hinsnmnd Hans Jen
scn, Tijtrup vcd Wurde lmk stasnkct
jin Ejendont til Rudiuncfondcn, af
-l)oldtl-S den l·7. Alt-L poa Tiftkup
Højstolehjem et Mode, sum lmvde
Hamlct Z—-ll)() Mennrfket
; Fulltstitmsnmnd J. C. Christen
Hm lwldt et Kunsqu om vott Fut
tigvasscm og Prupitsmsr Schutt, Kol
ding, Modlenc as Fliadiumfondons
Vestyrelfcu gab Oplnisninger um Na
dimnfondksn og rctnsde pcm Fanden-H
ane m Tal xil Minore-L
Ojonlmnninsn or dormed ulnsrlnqct
us klinkstunfmtdm.
Hund Jouscnis nndcn Hitjtrn lum
de i Hi Anr lzdt us Krast indrn
lnm dudu Tlsrfot Wflntttsdt1 lmn at
zum-. lnmd lmu Hde for at hin-Un
i Amtan inud demn- Slmdotn
Motoksdlikduiugdbaadr. Redukan
Dassnots Clnsi. lmpmjn P K. Nil-l
fcn, er i Fulqc »S-lalb. Amt-It« af
rcjst til Englade for paa forfltslliacs
Plndser at se cnqclske Ultotorsklkcsds
itlngsbaade i Virkfmnhed Man staat
nemlia nu owrfor disic Bandes
Jndførclle der lyjlsnnna Den sprste
MotorsNedninqizbaad stationckes ved
Singend-bannen
Privatbauctne. Vele 20. Au
gust. Beile s-- Wandel Bank-n af
ljoldt i Dag nrdluch Generalfors
Tatnlina under Ledelsc as For-man
dcn, Stiftamtnmnd Bardenfletl), sont
aflagde Berctning og Neunfkah Der
lmk vix-rot Frcmganq i faavcl Per
son- som Godsfasrdslm Aaretsz
satnlcdc Jndtmqt bar været 92m5
Kr. mod 87,578 sidste Aar og Udi
nisten 69,958 Kr, Driftoverskudet
blivcr dercftcr 22,l)57 Kr. mod 16,
008 Kr. sidstc Aar. Deraf henlakages
10 pCt. til Reserve-s og Fornyelfcss
fanden, og i Tantieme udbetales
1148 Kr. Dct vedtoges at udbetale
l th. i Udbytte til Aktion-eiserne
for 1912—13, en Sum paa 10,
476 Kr. Reiten as det disponible
Overfkud, 9038 Kr. henlægges til
Fanden for Nyanfkasselfer og ch
liqe.
Ich-stand Den 19. Aug. mellem
Kl. 12 og 1 Mlddag opftod der Jld
i Ladebygningen til Mantel-en
,,Aatjær«, tilhsrende Hofjæqermei
Iter Raimund
Den enc af de to store nye Lade
byguingcr brændte. Der brcvndte
800 Læs Ha og selve Ladebygnins
gen er fuldstwndig nedbrasndt Det
lnkkcdes ved ihcrrdigt Arbcjde at
reddc de tilftødcndc Vngninqer.
Den brasndte Ladcbugning paa
J»Aatja-r« var i Fl. ,,J1)sf Morgen
»bl.« assurcrct i »Vondbygningerncs
olnL Brandforsikrinq for 0500 Kr.
De brasndte 800 Lasss Hø var assfus
rcrede i »Danmark« for ca. 2-1,000
Kr. Brandskaden kan altsaa forw
big opgives til ca. 38,000 Kr. Om
Vlakfancn til Jldens Opkomst er end
nu intct oplyst.
Wange-sue paa Hei-ca. Dct Huld
Titatl)nsfmi,usr, iom den 10. April
droq as Stcd til ,,(stcsdlmf(-t«, er for
Tidcsn lLL Lilith i erd mcsd at
gravi- Huller til Foraarsplantnins
gen. Holdet pleier gerne vcd denne
Tid at have forlagt sin Arbede
vlnds til Dejbjem Liede-: men naar
dctte ikkc er skct endnu, er Grunden
i Følgo »Hm-l Folkcbl.« den, at en
nie-get ftor Tcl as Fangcrncs Tid
bar tin-rot optemcst af Lnngslaaninq.
Lnnarm der som bekendt brach-Z til
Jsolcsrinqsmoterialc ded. Jsbnfe, ex
vortcrcss til Norm-, Sverria ou Eng
land. Der opnemos on Pris of 4
Ørc pr. Kilogrnni, saa dkst er ikkc
noaen rinae Inwqu der ad den
Voj tilveiobringcs.
Pcnqc paa Landriscjcn. Pan Lan
deren-n i Nasrlicstn as Nin Vurlmlt
i andrrszslisv fandt en chsmsftcs
karl for imglc Maancdisr sidisn en
Fionnolnt, sum indclioldt 815 Kr»
deriblaudt en Femlnmdriskroncfisddisl.
Gan kastedis Kommlutcn bort og lus
lioldt Peting, og R Tage somer fik
lian chlnindrisdkrimcsfisdlen verlot
nrd at kølve en anlcn Hiswed blvv
lian imidlisrtid opdagth og Penaene
tilbagclcsvisrcdcss nu til Efrrisn, m
Propriistær vod Ti)lstriip, ljvis ts
aariqc Sau liade tabt Konholntm
chsncstckarlisn er iil »Hiørr.9lintst.«
nu blcsvisn idømt en betinaet Straf
paa 15 Tage-I sivdlmnliq Fangekost
for ulonlia Onigang ined HittisaodC
» Ei voldcligt Ovetfald. To Karls
ira et Hatt-l i Kolding bar Ratten
til 23. Aug. giort sia skyldig i et
voldeliat Ovcrfald paa en Time-ite
tarl ira Eltang og niishandlet l)am
iret uliyngeliat. De to Hatt-Karls
kworai den enc- var noqet berufet,
mode-us den andcn tidligere hat va
ret ftraffct for Gadeuorden, væltes
de sig føkst ind paa Tjeneftckarlcn
inde paa Banegaardens Enemærler,«
on ritt-c at de her var blevcn udsz
vist at Ptsrfonalet, fulgte de ifl.
,,Kold. Av.« cfter liam op ad Jeru
banegade, hvor de faa ud for Haj
skolelijemmct for ind paa ham og
flog hain til Tini-den« De flog oa.
sparledc hani dcrpaa, indtil der
koni Falk til og fik bain befricst
Han var da saa medium-L at lian
maatte førcs til Læae og forbindes,
et start Saat ovenfor Tindingen
maattc føres til chge og forbiiides,
et start Saar ovenfor Tindinqcn
maatte tin-S samtnen. Han blisv
bereitet paa Politiets Foranstalts
niua indlaat paa Missionsbotcllct,
medcsns Hotclkarlene blev anholdt.
De jydilc Bancplaner. Viborg,
III-. Llnnnft Estcsr Jndlsydolse af
Hoer Bomode Jcrnlnnusndvulg nfs
lsuldtcs i Nnnr i Hobw et Mode til
Trojtclsls af Platten Utn un Zern
lmne fm Vilmm til Zimer J Mo
der drltog tu dllisurwsontnnter sra
bin-r nf do interesscrcsde Kommt-net
Tot Vodtogos cnstcsnnnigt at indsens
de Andnmlsndc til Alcsgcsritlg ou
Mucde onc on Bank- sm Hulwa
over chsjtrntn vidms over Tit-le
Lc11mfø, msnncm mencn Sonn
over ijlcs Demng nennt-In Vom
nnsn Sonn over et Punkt i Nasrs
lnsdrn nf Omnnnsrsbøj oa ind til
Nil-org.
Falk-en as Tagen Nnkøbiug F«
LU. August. Da Tom-: fra Vatikan
som ankommt-r til Nykøbjng Fil.
THIS Forunddag, befandt sig mel
mem Maribo og Saxkøbing, saldt
Tons-kenn of, udcn at det øvrige
Porsonalc bemærkcde det. Eiter An
komsten til Saxkøbing blev der iendt
en Trollie ud cftcr Togførerem
sont ikke hovde taqct videre Skadc
og var paa Vej tilbagc til Mari
bo.
Hsftens Gang. Vibom, 23. Aug.
Do sidstc Tages vedholdcnde Ncgn
bar soraarsagct en Forringclscs af
Osftafgrødernc, der staat ntojcdc
pna Max-ferne Særliq Biwasng
dcn, der hat ftaact paa Markt-n i
lasngerc Tib, hat tagct en Tvl
Skadc Der klages over, at det er
vanskeligt at faa Havken helt mo
ch, og meget er høstet i umoden
Tilftand, men der er ingen anden
Maade da Straaet angribeö af
Nuftlvamp. Saafremt Beer blivet
heldigt, vil man være naaet til en
Affultning paa Histen i næste Use,
hvlllck et ulædvanlist til-list
Kritteriuser.
Japanmisfioneih
Før kvitteret, se KbL Nr. 36 .. .. .. .· » ssss.l7
Elk Horn, Ja» va. .......................... 25.00
Milltown, Wis» Børnencs Offer ved Missionsnmdet. . . . 6.89
Ferndale, Cal» Mrs H. Andersens, ,Missionsneger« PL,
,,M PL; Kollekt ved Afslutuingsfesten paa Missionss
mødet810.. » .. . . . 14.00
Brooklym N. Y. Salcms Kof. .. . 5.00
Antwme Ja, Børncnes Ofer vcsd Missionsmødet»12.77
HERR
Tilsammen.... 8946.83
Jndianetmisfionetr.
Før kvittcret, se Kbl Nr. 36 .. .. .............. 324067
Ferndach Cal» Mrss. H Anderscn »M«notspnegcsr« PL,
»M« PL. .. .. . . . 4.00
Brooklyn, N. Y, Salcms va. ..................... 5.00
Sip- -—-——
Tilsammen 824967
JUDIeMiHioneu
Før kvittvrch sc Kbt Nr. 36. .. .. .. .. 862402
Nebraska Krcds ved L Vedsted .................. 20.04
HEFT- —
Tilsammen ...... s644.06
Morminmissionem
Før kvitteret, se KbL Nr. 36 .................. 8133.22
Ferndale, Col-, Mrs. H. Andersen »Misfionsneger« 82,
»M« sl ................................ 8.00
Minnkapuliä Minn., Mrs. N. G. Hausen .. .. .· .. 2.00
Tilsammen .. 813822
Skolekagfcm
Før knjttoret, sc KbL Nr. 85 ............. - ......... 826725
Vrooklnn, N. Y, Sah-Ins Kof. ...................... 5.00
Tilsammen ........ 827225
Til Miura i Japan:
Før kvittcrct, se KDL Nr. 36 ........................ 82350
Chicago, Jll» Zilomniks Kof. PL: Mr8· John Hyldahh Past.
J. Simonfon tm. Pl ............................ 4.00
fes-IT
« — Tilsommen ...... 82750
Til Matfumoto i Japan
Før kvittcteh se KsbL Nr. 36 ........................ 824.50
Ehicago, Jll., Mifs E. Andorsen PL, Mrs. Andre-w Linden,
Mir-T Christ Rasmussen hv. sl .................. 4.00
Exira, Ja., Peter Toft ........................ 1.00
Vrookville, Minn., Mrs. J. Jensem Mrs. J. Mølletz
Mes. A. M. Jcnfen hv. Pl ...................... 3.00
f —
» « Tilsammen ........ 83250
Til Nev. S. Yonemura i Japan.
Sleepy Eye, Minn., Mrs. A. M. Jenfen .............. sum
Plan-, Nebr» den 5. Sept. 1913.
Otto Hans-u,
Kas. f. d. tote. danste ev.-luth. Arke i Im.
Til Krcdsmissioncn.
Pacific Krebs.
M. C. Bramsmtp, Portland, Ore» sic. Pella Mgh·, Selma,
Cal» 851.05. Bctbcsda Mgh., Enge-ne Ore., 829.30, femme Me
nigheds Kvindeforening sm. Jmmmmcls Menighed, Fasten, Tal-,
846.85. For hvilket kvittcres med Tak.
E h r. P i l e g a a r d, Kredskasserer.
Tritte-singen
Til den for. danske ev.luth. Kirkes Bømehjem
Før kvittcret 3277.15. Viborg, S. Dak. Østre
Krebs Kvs. 810. Audubon, Ja» den danske ev·
luth. Mgh.s va. 810. Albert Lea, Minn., Eimer
Falkscn s5.00. Evan, Minn., Jens Mikaelscn sä.
Neenah, Wis» Mr. og Mrs. Julius Jørgensen
85. Vermillion, S. Dak» Christian Hausen Gö.
Cum-ne Oregon, Kof. PO. Red Claud, Nebr»
S. Lindqnist s5. Kennard, Nebr. Den danske
stindesorening sä. Bclnwnt, Wis» J. P. Nas
mussen Ps. Albert Lea, Minn., Fred Petersen si
Saxvill(-, Wis» Niels Jenscn si, Myrtcl Jensen
Pl, Sophia Rasmnsson BL, og A. Petersen si.
Nisenal), Wis» Niels Lnrsen PL. Pay Sippi. Wis»
Børnchjemsfore. 87.10 og Christian leen 81.50.
Nacincy Wis» Emaus Mngs K"vf. 850 Potter.
Nebr» St Petrrs Mgh.«3 Kiss. sä Evanstom Jll»
Carie Larscn Pö. Plainview, Nebr» Vethania
Mgth Søndagsskolcoffor PG. Albert Lea, Minn»
en unwvnt til Elk Horn Vørnelijcm 82.00. Jalt
s425.75.
Waupaca, Wis» den M. Aug. 1913.
Mcd vonlig Hilscn oa Tak
J o b n M a d s c- n, Kass.
LÆR ENGELSK
Der-sum du Ønskms at nun from i Ämprikkh da gøk du vol
i at laws det (-ng(-lslcks Spmg krumlikzt l)(-t vjl give djg blinde
Indflydolge ug Ihm-(- Mnkkt til at, t»j«-n·s Hingu
Gmmcm Vintisnsn Mn du sm- --t grumligt Kursus pas
Luther Collegi-. TOnninssn lukgymlpr ilm l. Docomhetn Blevcr
modtages jkke ostpr den L. December-. Skriv efttsr act-klagte
Oplytningen
LUTHER cOLLECE,
KLEMM WISCONSIU