Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 10, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    nd af hans Vej, iom jeg as din.
Dust vil itke iynke samtnen under
Byrchh det ved jeg, dertil sendet jeg
for guot Hundes fromme, starrte
SjcrL nusn hun vil lide ikke mindst
ved Trinken om, at den, hun hoc
kam kmäaa lidcr. Dit Afsccdsbkcv,
Svanst mm mit- skrcvct i bitter Sorg
og twst undisr mange, mange Tan
ker. lazwsr W lnsk indmi. Las-— d-:
igen og tnsnk Wo din Zon: uusn »
Fortidcn dad, send miq dct da igm
san fnrfmar im - -- alt-m og tthm
da, at W iqcn un i Aldcrdmnmcnszs
Dom- IJr kmdfct din Vef.
Ida Bruan
Ton aamlc General tmjcsdo fia
ned oa tna Jdas Brut ov, derived
oudaucch han det anbot me disk
var alcdct ud af siotnmlutmt Et
Øjcblik fad han Incd dtst i Haandisn
og flirrt-de vaa de- afblmcde Zirifts
Kurs Tot var fntrrtnve Aar, sidm
band Lim- fidst lmvdc lwilcst paa
dom. Fnrketyve Aar! Det var en
lang Tib, mcn hatt faltc i dem
sieht-L at Fortiden var alliaevcl
ikkc dad, tun gelitt. Tot var, sum
om csn Tar, der lasnac hat-de vasnst
lukket oa jun-nah nu pludsclia bau
dc aalnust fia oa lacht en Hast as
Minder fmmnnc ind. Han apum-m
lemsdc attcr Fortidcm sørst dens
dnvc, rmc Lnkkkn dons Tra paa. at
Kaskliabeden maattc scer, saa de
haatdc Kamm, Faden-us Vkodc aa
Truöler. Mudcrcns Banner oaLucrs
talelfer. Slasgtninges oq Braut-ris
Oaam faa Opaioclsen af Komm-n oa
Stilsiitisscn for Sinkt Saa hade
ban kastct sig ind i Malftkømmmh
sat alt ind paa at trindc Akte, Mant
Rigdans, udcn at aatcs paa, at de
Anstatt-Wien ban acnncm hende hav
dc lcrrt at fkattc derved stod i Fan
fok at aaa tabt. Han havde vundct
alt det, Verden Matten de bøjestc
Ækesposter. Title-r, Ordener, han
bavde omsider indaaaet et Monds
mwsiiat« Mateskab der doa allcrcde
vcd Tode-n var blesvet aplsft cfter
to Aars Forl-b: men Lallen —
Lykken, den hat-de han aldria fun
det. Hans Stoltbed, bang Akt-arr
tiahed var bleven tilfredgstillot, men
hans Hierte aldria, det satte han
tm med ubarmbfertia Klar-bed.
»Ja-at paa din San! De to unae
staat nu, Tom vi fzod«, lsd det i
hans Men. Ja, Iwad gialdt vef
alt det, han kunde aive fin San
mod Livslykkem den virkeliae Livss
collel
Den aamle General reiste sig oa
iraadte hen til Vinduet. Jnacn vit
dcs i dette Lieblik have kaldt instruk
ket i bang Ansiat baatdt og koldt
»Im hat ikke kannst værne min
eaen Lalle: im fkal spae at vcrrne
din, min Dasan bvifkcdc han.
Nogle Time-.- cftrr bltsv der bkaat
Tante Ida ct Kart, lworpaa der kun
ftod sitt-urt: Esaus v. Werber-". Oim
forftod da, at dct ille var Generalisa
erv v. Werden-. men Hans v. Wer
den Bannen fra Unadommens Daue
- der kam for i bendcs Hiem at last-e
fin Sau-k- tilkommcnde Huftku at
sende.
Bosialdals Stin.
Ved J. Nr. Pinholt i »Hu-J ou Of-«
Voessuldab, Sultan i Ægmstom
havde on cmssxe Eøn ist-d Navn
Atman Hatt clstcde dennc Sau,
sont en leing clfkcr Liver, i hvils
set han cndnu lmaber at nodc Frag
teu nf im Ungdoms Alt-beide
Hcm fumlcdc sia store Blum-, ero
bredc manch Nobolande oq akbejdes
de Daq og Nat for at eitel-lade den
nc elskede an et vidt udstmkt Hor
tedmnnns on en glimrcnde Trank-.
Gans Mast vor alle-rede sthct nas
sten til de lmjcfte Tindty da Ang
linaesh iom shtldc arm· den, paa
Jagten blcv trusfct i Hiertct af en
uforiigtiq asssndt Pil og dødc paa
Stedet.
Vosialdab var ausstele Hast
udkev sit Skasg, findet-flog sit An
siat og vasdede den dsde med lwdc
Tom-etc Hans Klaqeskriq genlsd til«
de sjckne Biemex men han soc-nume
de ikkcs at falde den clstede Ssns
Lin Adam-. Hans Tit-note spgte at
ttøius lmm, mcn han børte dem
ist«-. Hirn fotbandcdcs sit Palads,
sit Nige og sig selv oa stiulte sig i
en mark Hulo i Steuer-r
Saale-des tilbraate lmn tre Dach
uben Svisc oa Dritte i vild For
tvivlelfc Hans Akæftek var da nd
tsmm lmn lna udmattct paa Jor
dm oa ventede mcd Lænafel Dødem
der fknlde cnde bang Hiertesorg.
Vludfeliq blcv ban onmivet as et
stmalendc Lus. Don 5loa Øinene
on on san en Ynalina sma for sig
i en bimmelblaa Klædninq oq med
en Lilliekrans vaa Bot-ehrt Ang
cinaen berstte Sultonens Bande
med den qtsnne Mist fom han
how i Monden. Nyt Liv qennemi
stumm-de Sule Amme-.
IM- OIM ils am- M M
stod op. og betragtede tavs det him
melka Sprudel-nd
»Bosfaldab«, faade Ynglingcm
»ng er Kalocb chdcnizs Cum-L on
udsendt for at belaste hig. wm der
for og folg migl«
Han tog ham ved Hoandw føkte
liam op paa et hsjt Bjcrsp lmor han
ftilledo tmm pna et stunk-Euchslipi
zssftnkkiy m fagdcsr »Es ncd i don
sns DOH«
LMkssnldnls ndlød m san en ødc
zui ter L« Empor-I Glelqer lirnsede
dintriin den aq kastede net-m eni
itxikkelis flildbrnden im van EtrandiH
lsrixddeiL Ten nlntfeline naldt i detH
one .cnmnd en Æsse fnld ai Diaman
!ter. an ined den anden hian lmnl
iia en nd den steile Mitme. Gan
Junide nasften nnaet Tom-en Hans
qlade Miner qav til Kende. at lmn
haabede at finde en beboet Ean
Men —- da lmn lmvde afarti det fid
ste Skridt da san en øde Sand-Its
for liq snntes ban at forftenes af
Zkkcel »Hast lastede Jnvelekne til
Jan-dem vred line Ideender under
klagende Strick oq qennemløb der
naa Sletten for at søae Rast-itqu
snidlert tnen lier vokfede liverken
Trqser eller Pulte Fire Mariae aik
Eulen on oq sied, »den at lian lmvs
de inndet blot et eneste eildt Vase
eller en fmmt lnsnrnted lian knnde
stille sin Onnuer eller liefke fin
kerft Mea on ndniattet laade han
lig endelig ned paa Fieldet ved Ky
sten, ssrabede lidt Mes nd af Klippe
rennerne on ventede Dsden
,.Atl« raubte Vossaldab og vendi
te fig til Einzeler »er naadia og
tillad illa at denne nlnkkeliae am
kemmer vaa saa frnateliq en Maa
de.«
»Na-r rolin«, fvarede Enge-len
»oa(la-a Mast-le til, lwad dn ser.«
Han fik Øje paa et Skib, der nack
snede fig Zen. Den stibbrudne blev
Zkibet var Han fik nyt Mod, sprang
op, ndbredte sine Arme og vinkede
ad Skibsfolkene Da de opdagede
liam paa Klippen, ftykede de mod
Land. Hast tastede sig ned for Kap
tajnen, tlagede sin Nod og lovede
at ville give hanc Halvparten at
sine Statte for at blive reddet. Men
da Kaptajnen saa de kostbare Steue
aav ban line Falk et Visit. De
bandt den ulykteliges Hænder og
Ftdder, fratog bam hans Juveler.
lod ham liage bnnden paa Strand
bredden oa iejlede ubelymket bokt
med deres Nov.
»Oh, Himlens Sant« ndraabte
Voslaldab i bsfefte Vevasgelle »Ka«
dn virtelia vcrre Vidne til faadan
lldaad on taale den«-» Diese Afskmn
de seiler bort og ladet den nd
vlyndrede Unkelig omkomme alsdan
act!«
»Ze endnn un Himml« ingde En
aelen »Ist-verliess Zkib sit-ander von
en Klippe Hører dn den-so imme
lige Zlkiql Jngen of dein blivek
reddet. Te innker alle under Vnrs
den as del-es Zunderl Lg von dette
Zkib, sont qik Fordcrruelien i Mede
dilde dn redde den forlndtel For
linit dia ikke til nt dudle Forimiets
Weit-. Ten Mand, sont du ist-Hauer
ikol blive reddet. sinnt det itke flei
nna den Mande, soin du uilde sure
ikrive Forsnnet lmk meke end een
Vej til at irelfe den« sont det vil old
liolde Tenne Mond var Herrin du
lumrd imod de innige Linn liavde
niere, end lmn lnsliøvede Men ikke
des mindre dtev qunntnten hanc nd
ima Havet, idet lmn vilde erliverve
niere. For-must ist-te lmm der-for
til denne Klippe- for-at Mre lmnss
jernhaarde Hierte blødere oq bans
korrige Haand mildere —- det vil
oaioa vide at frelse binn. Selig er
den Mand, sont ladet lig belaste ned
Ulyllen! —- Men vend dig im um
oa se et nyt Son.«
Bosfaldab vendte fiq og iaa ned
ita Vierget. Oavet var forsvnndet
og liavde forvandlet fis; til en blonis
irrende Stein-· Hans Vlit Ema-leite
end-in paa den flimm- Eam da et
lnsjt og prasqtigt Makinorpalods vi
ite sig tast fomn limis Linie Ellen
vensrsportene anbnede iig og viste en
longelig Trunk-, prydet nied Gnld
oq Ædelstene Uhan Niadonnne lnn
i store Hohe non bemie Sider of
Tronen, der dar onmivet of LandetiJ
Fnkftek og frennnede Lande-S Me
iandter, ioin nced ndnnme Miner ni«
laqde Ttoilabsseden til den unge
Konse, der fad paa Tronen
»Naadiae Allah, det er niin Saul«
inblede Sultmien. »Ob, lad inia
komme lieu til bonI, at jea kan em
favne haml«
W
« Paul Peterleu ded.
Vor Ven J. J» Marysville, Kask
lom indlender efterfslqendsr. bewer
ker. at aidsde altid var glad for
’.,Dcmlkeren«, den gav ham Næring
lot han- Aandsliv, fomivift var
Imere dybt og legte end ds streitet
Paul Peter-sen dtde i sit Ojsm
im vsd M« M» tot-las
den 28. Aug. 70 Aar oq 8 Maa
ncder gammel, af »Paralysi5«.
Paul Peter-sen var født i Jylland,
Dann-akk, 1813, og i 1868 kin
sum til U. S. A. Jndtil 187:3, da
lian kom til Kansas-, bocde linn i
Wisconsin. J k) Aar bucde lmn i
Toniplmn Countn, i de fidslks Jst
Am- Uaa cn Form End for Rru
Ilion i Marslmll Co.
Don 9. Februar 1881 cmtcch lmn
Regina Oulvurfush ou lmn tillixul
mod bonI-J 10 Vom ovprlowr inmi,
« ni Wann-Ins i Oft-umset- l Or xiii
u-.
Peter-sen fik cst Anfald of Para
lnfis for noglc Aar fideik, og attcr
for omkkina 4 llqer fiden fik lian
et Ansald, der endtc nie-d sum-J
Død.
Der siges om Petrrfcm san var
on qod Æatrmand oq Faden on
wrlig oq oprigtig Bomer. en
»consiftent« Kristen oq et trofcift
Medlcm af den lutbetske Kitte. Han
var elfkct og agtet af dem, der fond
tc beim.
Hoftstemning!
Mch Itirftsklnktv ej til Hotwdstasdet
starrt tmsldkm IIme sunrt er
- botto
fkm Farvrl mod nl din Zolstiniiipmgt
wvct justan Dam- blims form
Man oq Zion staat- klasdt i golden;
Traut. ;
Vi bar tmlnt pcm Makk, i Lo ou
Lade,
der Tknl »wirin santccs hjom i Jus-,
lstuds Natur oq Fimlesang den gladc
leder Stennneu som et Oraclbkus.
Nnar jeg bester Sasdem vil min
Stcccnno,
formc sig i Lovsang til vor Gud.
Kunde jeq bans Gavmildlusd vcl
Schmuc,
der paa Sinai gav os finc Bud! —
Bring dit Neg og lad os fmykkc
Alter-et
lad os takke Hastens Horte Hund«
Adqu at han hat sagt, at Vi er
Saltct,
tom og lad os knrkle vcd lmns Fodt
ex
Tat til dis, sum givcr cg sont stasntcr
Osst poa Hast og Vaskft til lwcrt et
Its-!
Tak, fordi du Isfte vore Lasnketz
baned' Frelfenchj vcd selv at del
Ovok jcq hac- diq kast, du lyse Som
mer,
bvor ich clsthk Eftcraarets Pragt —
sryder mig. naar Vintcrtidcn kom
mer
oq naar alt or tlasdt i Foraarsdragt
Johanncs Haue
»so-O
Fta Sud-in Miglie-leih
As J. J. tiildfiz
Zum bekendt iidfeiidtecs i Januar
ltiläå Dr. eriiinuiii vg Hin-tm til
ligenied Freien Rufe til Sudan i Af
rila af Eelstaliet ,,Dansl forenede
Ziidaii Micsiitm« iiied Hopedlontor i
leallwra Tet er ja tillige Taiifkes
ten-:- Lassere betendh at Fru Bren
inun inrleden aiaik ved Laden i hilf
rila eiter heudes Nedtoiiist, og at
Fristen Nase rejfte tilbaae til Stut
laiid nied Dr. Brøimiimg Son. Ei
ter Frii Vrøniiimis Død sremlnm en
Situation i Sicdam dei- knevede den
altsorliaste Overoejelie Vrøiniuiii
lunde tianslelia viere aleiie dernede
Bestyrelfeci liande da et ekcstmordis
nasrt Mode i Randers den tät. Aug»
lmor der fokliandledeg om at feicde
Zeiten-rein Missionin Hang Jiiul
iilligeined Haandvasrkerinikisioiilereii
ttjasr til Iiidan i Efteraaret. Juul
Milde saa farblive i Sitdan som
Brenta-ins Medltiaslper. indtil an
den erelv tan feiides. Jniidlertid
ei- der siden Vesttirellesmødet i Ran
deks kommen en anden Faktor til.
i det Missioncer Hans Junl og Hu
im- lmr meldt siq til at aaa nd
sum Missionasrer til Siidam i Sand
(Ied en stor Watte til illiisssionen paa
dette vanlteliae Tidcstnmtt Dei er
san Lllteninqeik at de to vordeiide«
tiiindeliae Missionkerer. Frøkiierne
Erleier oa Tillilli, ital reife med
dem. Det er Trinken at udfende
dem alle i December Maaned over
London, lika de faa kan iaa Reife
ieltkab med en Del enaelsse Miit-tin
met-er til Sude-it Fomiodentlia
ilictter Freien Note lia til Reises-Il
aet i London. Dei er Hensiateiu at
memm Jus-l og Kiin lnnreft
muliat kejier op til Rola. den danlte
Ulrbeidsmarb oa beredet Veien lot
Arbeidet verstehe-. Damerne kommek
laa op, saa lnart lom ske kan. Bran
num kunde to like godt være alene
der-appe, og en ugtft Rinde kunde
lo heller tlle ret gebt gaa med hom,
medmindee der var et attt Par. Det
te komme im Man t W
vcd Familien JuuPs fvlnfornasgtcndcy
LusfhnuhU Saale-des stam- Sngcsn il
sit-bittrer Forslaueno cirmlcrep
sur Tidm ilslondt Vostnrislsisnz man
rikanfkc k’"i.spmssentnnhr til L11er11ksjk
los ou Mjmkclsc LEt under Weier
Tode-ums vjl un rot fsmrt Mino us
i «-«-«"-L sur at laws vimclczx Akt-sicut
WITH um Udfondclsm km man
l1!«’Z«L«,
Bund JnnL Dur irr :!i(s7suns«csudll
Jsmr i Tannmrf sur stlstulw
,.L1:;5t«;k-onsm«! Ende-n .««’j »mit«
«- -- I Disms sit Llrlnsksws us Wusmr
»Ist-Rai .1. chmt dvk Wdltmxwk slt
Omlnst sur at indvip fig holt til Ak
ledet for EndmL Onn or Redukwr
W- «.«lndot ,,:Inln«, Furnmdrntliq
nil kllsiiisinnwr »Gan thul lIlims ok
dimsnst fnrindcn lmn sendcssji nd.
Korrespondanccr
Rustity Nebr.
Tet er itte saa let at vix-re Juki
mer og Strilm pna een Nun-g, inw
lm igenneni Zotnnierenss Tronlljetu
oj Regndnge lmr del vix-rot sinnnt
ined de ftdstc tre Muanedeix Tllf
den Grund vil lllcajgialfene bline lidt
torke, dog lmr Mnjsen tlnret siq
over ForoentninkU der nil hlive lidt
Majss nun Steder. on en Tel godt
Juden Mangi- er i Hang ined at
nieje Massen.
Hueden gav et godt lldliytte fru
L« til IW Vli. pr. Acke, Og Hamen
noqet limiende. En Mund Deinnsri
tede sorleden Tag ved en Zinntale,
at her var noget af det bedste Land
til at taale baade unndt og tørt Visit,
on det set nd, sont han lmvde Ret.
TrosJ den Weine og ten-e Sommer
link Helbredotilstanden Unsret god
lnmde iblandt Folt on Dur, san vi
lmr innen Nrnnd til at klagt-, hellere
Talfigelse.
Ena det nied Nnhederne.
Hnor skal man beqiinde, og livor
slnl man ende. Pastor Jan-es Pe
tersen fm Harlcm hat vieret her oa
aflaat sine Forældke et Afftedsbes
sag. Don prasdikede for os to Gan
ge oni Eøndaaen Paftor Peter
iens Faden Ehkis Peterfem lmr
folgt fin Form til sine to Sonnen
Peter oq Latone-, fom sknl overtaae
den i Efterauret Oni en Maaned
nil Ein-. Peterfen og Onftru samt
dekes Immer Cliris Olsen reife til
Los Anat-les. Cal» enten det saa
liliver et Beim demde eller et Op
liold pcm Uivstid, vil Tiden jo vise.
Im antager, de vil lernqu tilbage
til deres Vorn oq annile Venner
ned Rnssin Vi onsker dem Lnkke
von Reisen.
Chr-is Olson csr Enkemand, han«
trofastc Huftrn døde den 27. Maj.
Te havdc lcht i Nufkin By nualc
Aur, fide-n do jlnttcdo ism Fahnen
Enn i Fjor blov lnm lammvt i den
»m- Zido oq lmvdks ist immeer Jngr
hsju misn bltsv dnq ljdt lwdrv ou sont
stadiq i Kirkcs sum To do ifka san
siq i Stand til at Imer ents, slnttcdo
de ud pcm Lmkdct til Møllrr Mit-l
fon, dort-s Sviu(-rfsm. Tor lslksn
Mrsrx Olfon fnn Plndkclia fna oa
dodis sammt- Tax1. Inn var sødt i
Arfmld Inan. Vendfniser Damian-L
REF-, dølvt km knnsirmcsnst sammt
Etoh. Ton »i. Febr. 1876 blen lnm
nsqtmicst til Chri-; List-n, of den be
kondtks arm-li- Pnfmr Jenseit Te
reiste soa til Linmtm Nebr. fidon
var de cn Tut i Iowa, csn bnltmns
dkst Aaer- Tid. Eidon aik Turm
til Nussim Nebr» Ins-»t- de san lmvdks
tmsrtst sidmt Korn-n lmvdks mslsiqmst
dont mcd 11 Vorn, as lwilke to Pi
msr on on Trcnq ksr dødo. Fircs nf
lnnsr Blau-I bot lusr umkrinq, tre of
dem or wish-. Tor vor cjt umn
melt Ord i Damitan der sagt-e at
dcs fix-fu- fknldv lastes paa dcsres
Vrnllnpsdog on rufe-?- i deres Grav.
Rose et Mcnmsfkcs i Gram-n nahm-r
dem Mc ou laftks dem skader dem
ishr Ton var Mrix Olson m as
de trofasth iblandt Knindornc bar-do
fin Husmodcr ou erbcichr indcns
for Tllkcsnigbcdm cum var gasstfri
i sit sicut inmd nich Nis, alle slige
Tudksr san et TlIhsnneTr aodt bade
m doq Mk- finn ist tmlltro Mermi
st«(-: nasnn lvlims Wiss-f fnlig denn-d.
nnnr de disk-: nnsn bot vil nok Mr
wic- op i kommen Lasset vi Joh.
sk. IM, fna for Vi. nt lum, fom ikhs
tror Staunen, sknl iffo fc Livct, nuin
Nuds Vrcdcs blivrr onus bonI. Ton
Tro tma Saum-n nlasder im mia
nosd nt fro, at Mris Olfm bin-des
spsor var lnm qchd Ist-d nt take om do
Tim« disk bot-ist« til Gnds Nin
Jidcn bim blov W- ncmr vi takti
mn at blive mik, var dcf oltid lim
dcs Volaspwm »mde Villie fro.
ica bar bet san aodt, do est alle qodcs
svtsd mkq.« Dcri bavde hun Ret,
Invlsianet verre- bendkss Minde.
Vor Prcrst bar vwret i Donner til
Kirkeindvielso. Hans Haner on
Jens Haner med Familie oa noqlc
unqe var Jud-d, oq deltog i Festen
Muts-w M MFM TM
at bcsøge Wirs. Hansons Forwldrc ou
heute sin Huftru l)jem; hun hat va
rot dcrude paa en Foricnisit.
Nu i nasste Ilqe gcmr Turm til
Nebraska-k- sirodcsmødu Huur man
zu- dcr I·i"«.: Nrnixxr antor Jensun
nod Hm jin-, Lmn muu in mod: dkst
»k« Jus sunomi ut mer »Hu-inst. :’-i
Hsrxslimc , Wer et gc11:-.·«i Ltsd
Tut Iw· finme i Isurt 1-.:·-,!
stlikendffud den sidstc Ltd. ? c·
reka fil Juma ou :U(’innu"«.s:u: ussth
Dur nrlsssidslesfth m and» mis
diss wilde Nin-c for tun ch :lIk’ui:-"1nsi
lust
Jm bar forfnmet, vort- unms lmr
smnlot omtrent tro Hundrksde Dol
lnrs til et not Orgel i Kirkom en
fmuk Moden for kwilkm vi bnrdcs
owns mcaet tnknmnnteliac.
Hilft-n til »Danskeron«s Lassen-.
Korr.
Link, Wis.
Vi liavde Missiisnkiiiiøde i Mill
town Menialsedeu lmilke toa here-I
Veanndelse i Vnens Gall Tarsdaa
Tllften den Li. Ananst an fortsatte
i Kirlen vaa Landet Tagen ein-r
Formiddaa oa Eitersiiiddkm. Lin
Tilitenen i Vnen ou liaeledes Lordaa
Eitermiddaa aa Aste-i. Søndaa
Risriiiiddaq i Kirken vaa Landet nied
9lltemaim, om Estermiddaaen i Vu
en on um Aftenen Zlntninasnmde
I( Vnen kaltes der sur en Del paa
Engelsf. As Prwster var til Stede
N. C. Carlsen, Snperior, A. Hof
Haar-d, Qwatonna, oa H. W. Vando,
Buck. Vast C. Kroali var til Ste
de den første Atten, nien reiste Ta
nen ester i Følae med sin tönstrn til
Brule Colo» for at overvasre Fest
liqliederne ved Mes. Kroalis Zøsters
Jndvielie til Tiakonisseqeruinaen
Moderne- var nn ikte saa state de
søane Tsaae, da Fell liavde tralvt
nied at tasrske oa stattl-: men oin
Søndaaen var der kuldt Orts-. Man
ae var til Etede im vor Freisier
Menialied i Vnen Luck og liaeles
des fra St. Petier Menialied nde;
vaa Landet oq tilliae fra Cusliiiig«
Meniglied. i
Vi siaer lijerteliq Tal til Oefkenss
Tienere sur det dort-date Ord eins
Zynd og Rande, som blev sorkyndt
for US i disk-se Dage, oa Tak til den
blinde Pia-H Miss Levin, sont op
bimgede os med sin opløsteiideSana.
Tal til Meniqliedens Kvinder ude
paa Landet for Vespis nina oa Tal
til alle for Saiiiv«eret i disse Dage
Carl Cliristenset n, Lack, døde Oas
daaen den li. August paa et Hospitalz
i Miiiiieapolis, lwortil lian blen;
iørt Jøiidaa Morgen sornd.
Gan var kort i Forneien kommen
flemt til Zkade i den ene Haand Da
det er inuligt, at Zimdonnnen flam
Inede dersra, Ja han blen faa lncrtia
anareben Asdøde blch nnikring —18
Aar aannnel oa efterlader fia Snsmi
oa J Wen, af linille"knn eet er
lunfinneret Einwaan efter lvlen
ban under meaen stor Deltaaelse
itedt til -c511ile naa St. Ueteris Kir
keaaard ved Siden af iine Rom-liste
soni døde for faa Aar siden
P. C, qederfen i Cnsliina tPla
strer Hederfeih under det Nann er
han liedre kendti døde den m. An
mit vaa et Hoitsital i !llliime(wolisri,
himr lian var nnderkaitet en Opera I
tion. Gan var født i HelfinaørJ
Dantan MUS: lianss Jordefasrd
fandt Sted paa Menialiedens Kir
feaaard ved Cnsliina
Carl Cliriitensen folate fin Farnk.
fort før ban døde, til A. V. Sonder
mard for s2,500. TilFannen lin
rer im Arres. Den er beliaaende i
Pan-lieben af vor Kirfe
»Der bar ikle lneret saa faa Eiens
donisbandeler i den senere Tib, on
her bliver slere Zala entde thi de«
Finale Farinere foretraskker at faslae.
nd oq reife ind til Vuerne for at
leve lidt i No paa deres aanile Da
ae Prier Paa Fartnland med
Vnaninaer er forfkellia, sra sof) til
3100 dr. New
Var-Z Juliansem Elk Gam, oa
lians Fingerme Willie .83øeali, nied
Sisflrn oa Son, fmn hat« kørende lier
til Liiek i Antonmbil for at bespae
deres manae Slasatninae na Nenner
reiste lierfm Aus-bauen den LA. An
anft efter to Uaers Nest-a
Slriveren der nde im M illtonm
lienmsrker i »Dansleren« for 7. An
anst, at iea løber over fonnne Tina
isied en Haresad Ja det sker ja
ved sliae LeiliahederJ tlii lwad iea
ille bar riatia Flendikab til, det tier
iea stille nied. .Men lniiss ille sen
taaer Zeil, var det fikkert Skriveren
der benuttede fia af Harenss Vaaben
da lmn forlod Milltown
. J den lenere Tid bar Farnierne
haft tmlnt ined at bøfte Kleiner fan
den SleV fnlde Silv, twrike o. f. v.
Besten bar været god i Aar, og
Majer vil dalag blive sod, bvig
Froste-i vil udeblive til midti Sep
W J J
Istarck Pianoss
P A sYARcK
Pacdmiuf
No Money
iaAdvtstmo
—sutisiac
cioo Gust
s n t o ·- tl —
LowtsntNec
F t- c L o t- y
P t i o o s —
B s - i os i (
Tot-m- —A
St vi us of
s l 0 0 to
s 2 0 0 —
Ftom Fsos ·
coky Dikcct
E- X- CAN-»M
c--c-«HV·
ZU MIs’ FREE MIAL LMW
XVI wlll ship zscsu a hpautlsnl Statt-sc Plan-) sur Im Hast free triaL in yuur
humo. N» cis-st- Isaymsint »Halt-ed- All wie ask IS thut yiiu will may upon. us«
nnd lex-L this Islan» sur :1» days U, at the Hist »t· thut time· y»u·1»nuttinil it the
liikkliisst grad-» musmphst tunc-il und linessxt Nat-» in isvkkry witz-. that you have evi
s wen int- thss muss-sy, zwu urc »O Werks-H liberty m sssnsl il has-k, antl wi- will. in that
ermit, pay Ih·- srpikchl lsuui way-. This Starck Plano must make got-il with yuu.
ssr Use-re le-: ti» sale.
sisc.cc ok I
Wo Ship dirs-et m Jst-u from »m- fatsfnry, It
priccss that sow- you upwnrsls of 8150.W in the
cost c-( your pjanm Wi- gsmmntw to tun-ist
ynu I bcsupk pign» Issr Use moncsy tlmn you can
out-um olsswlnska You Im usw«-il »i romjving
s Satisssctoky sweet tonch du«-bit- Isigh grade
spinnt-.
s q Its-Instit
Yon pay no »ich (l»wn, but alter 80 tløys
of tkisL you can bog-in payment on the law
Csst, csasissst terms ever stiqgtssttsd by I pfan»
munutmsmnsr. Those ttstms »e- nrrsngtssl m
Mit yiiuk ksirsvcsnissnce. and it is pas-ilho for
you to Insy a Dis-no lot your homo. without
missins llns money. -« ·
25s7ur Ausnah
Evisry Stdn-R Pia-m i
Ktjsrsntescstl fut- 25 )«is:u·.(.
This Fuss-antu- Mm list-L
os it our 35 ymm of kyjitnu
orptsricnc(«, onst Um ask-n
Liilion csk im k1l-1-(ISth-Iishe«1.
kesponsililcs piimn las-use
Sc III-u Ist-le
tun-n
To tsvesry purrlmspk of
start-I Hans-m wss give free
music imman in »m- ok
the hegt lcnwm srlnmla in
Abtes-km The-Sc- Iosgnng you
can take in ymns own Imme.
by mail. This risprcssmts
one year's snse instruktion
2mls llsats Iskgslni
W-- hin-- ssunslamly un Inn-l
J Lin-«- nutnlssk s-( kiliglstly »so-l
nnsl gis (--»n·1 stund pignus us all
Hund«-l misckss
Thomer sur now SO. usk Pianis
gntl Hqu HIMS 'll»- soll-av
ittg an- a law samplts List-guins:
Webet . . . . . . . . .8110.00
steiaway . . . . . . . 92.00
chjckeking . . . . . . 90.00
Kimball . . . . . . . . 95.00
statck ......... 195.00
send fas- onk las-est compleste
second-band bat-sau- list
Ins-ou
Plsysksklsaos
stitsscsli l’l«)"s-t· Nunm- In
tlm lmst ilnsl um«-It bis-Juli
ftsl Playtsr hin-us un thi
maklch Tun will l)-- tlks
lichte-il Witls Uns many U
rlusiw fis-Unn- nl Uns-«
Wmnltriul imlmmpntsk nnsl
Will las plump-l wills llits
wry law Print-g m whiwls
Umy Nn lu- sc--:I1r-«-l.
III-no soul- kkco
sssnsl tmluy fut- smr sit-w
l)(snntil«lly illustmhscl Hur-»
tin-ils Miit-h Ein-s yuu a
lang-s nmmml Of informa
tism sogar-link- pitmsls This
lmnk will ins-Inst til-il
plnssss you. Wrius t«ds .
lP. A. STARCII PIANO GO» 1081 stskclc Zug-. cachtiU
-
s-v----7—-7--’--7--s-s--7"-----7-v
,,1 DBT FRBMMBDB«
III-ladet in unxs Dsnskes Reise til der helljgo Lum.
Ak ANDBKS JØRGBNSHN
183 Ader-. Trykt pas godt Pspir og bmktct i crusglujdt
karvetrykt Osmia-; Prjs 80 com-.
Nogle kam Udcing It Presse-s Wulst-» »a- Bis-es
...... Det et- en tmg Soedkersvesd, der udey egevtljg
III-t. mea vikkeljgbedstm og jadttgende elskværdipm fur—
Ulle om sit-e Oplovelser i et Puk Vsadreask .......
i"". Nsti»nsltidks,nde")
..... Mut-ge stecke-· i Bogen ck der en auss- txt-jedoc
hkx i Promstillisgeu, It man Ivilkukligt bös-er lyldt II
Dorf-news- stemnisg: tsc- sek do Este-, hu mich-eh cusd
hu- 05ve. msn oplevek de sittstioaer, Is- Itiedcs 1; h-- up
tuk u nw Masken med sit .......
Unka- stjitstjdosåeJ
..... Den under- Isolt igennoai sk Inst-de Tro, Use ox
its-ichs Ists-selig Os- Issdshb til skkjktes .......
fmkert Ricsrd i »Kr. Dghl.")
Bogen kokhsndles It
DANISI LUTIBRAN PUBLISIINI toll-I,
III-ir, Naht-.
Gode Bøgcr billigt.
Boapakke Nummer 9
8220 plus Port- 30 e.
SOLO sode Btger as sirfkellignrtth Jndbold Alle i Omslag
l Den Rette En Oandszlmniswrie Pan Taqu vvd Post N.
P. Msdsen. 654 Sider. Brig III-O
2. Syrwnste Lenkt-erf As G. Neumond. Lrersm as Post N V.
Madsen 502 Sider. Pris III-M
Z. Brtragtninaer over Kristi Liv. Af Thomas A. Kenwis 227
Zwei-. Nedsat Vris 4012
4. Danmarks Kamp for Studerjylland As Zahn Heinfe Iz«
Sider Pris 50c.
ö. Strasnge Vom-. As Jana-S Allen Laut-. Oncrfat af J. Ehr.
Bay. 215 Sidsr Brig sm
6 Krjftrn Bluts Unadomsftreaor Forfkrlliug of V. S. Juck
1:-«un. its Zider Vrccs Agu
Xilfammen 1930 Säbel-. Ssmlet Gesinde-pri- 84.15.
Nu altsammen for
FOR-Its Jus Dem Mk.
Pogfakke Nummer »k.
8225 Ilsc Port· 25r.
Ickl godr Roger af forfkrllsgartct Judbold —- Æle Jndbundms
LE. ga.-«.II««Z:-ui,;-k- Man As Lcsuise M. Ileott 350 Stdet
«?«irtin«:kssbind.
» Hub isr tun Fr,!?k As »Ta- lhtaws Biblivtkt« BUT mes
EHETYIUIJFTUZ
k. «x.·"-.«d«jf:1rfti«1· oq Rast-fass Isj Tat-it Elle-L 190 Lärm-!
?htrtä;.g mxsd Gizlksswt
4 mrbrkf Orsstesffq Forti!slliuz!. Wo Emer drd Post M»
Christi-usw «-« Sidcsr Fhirtknq
H Kirkm i Jordkwtc Historiflfssormllinq km Fand-k·«1.
M Hat-old Tandrnp 155 Sid» Kaum-irrer .«..s
-3 msmefottasllinget l. Krisiser Fonmämgcr nor ·«s:«7« «
’Oss«-llm.« For-fasten- 115 Sid-- T«Is--t-s—.n-s---:
"«".!fn-.:7smsn 12911 Ade-r und fund Kurz-Izu s tiimämoss Fssnrs
.
Mast fomleoe Vozjladpvnz stsssi -- m: CHORan for t««
8225 plus Pono Ase
Mftks
Hi dem der send-r n« IS M sc Umwaka Its 's! IF h- -i.;
si or » i Ktbet send- g rati- 25 sorssklligs imvonmde Wars
korf kred Prospekte-»- fra de s Ist-Miste Lands. VIII sllrrs M(
wic- Lici- Ist-(- out-. Miss