Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 06, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »L
- ds- g. guguft ists-.
Visit- M
Vi msdte Prof. Lang i Tag til
Morgen, sum ban gik til Stationen
for at reife til OmalJa for at be
fsge sin Hustru, som blev spornt-et
demede for en Ugestid sidcn. Han
fagdey at ofter bvad lmn bavde børt
detnede fra i Aftes, befindet- lnm
sig efter Omstændigboder nok fcm
del For-stand der er godt Haab om
fmrlig Helbredelfe.
—-Sam Christensen blcv opereret
beweise i Omaha for et Por Tage
fidm Alt, der i Dag kan meddcles
om hans Tilftand er, at Operatio
nen fort-b heldig. Han blev befriet
for en ftot Gtsde (Tumor), men
intet Hunde forelsbig siges angaoens
de om det var en Kkasftknude cllek
iste. Dr. Nielfen, fom tog Chri
stensen til Omaha og asfifterede
ded« Operationen, og fom bar en
eller to andre Patienter dernedcx
tejfte i Dag tidlig pr. Automobil
til Omaha, og Christian Ander
sen Noer reiste med Motgentoget
ned at befsge Sam Ebristensen.
—- Mks. Sam Nielfen, sont i
mange Aar har lidt af daarlige
Ben, er i Dag rejst til Emanuel
luth. Hospital i Omaha for at un
detkaftes nsdvendig Behandling,
moaste Operation.
Bote bedfte Ønsker om godt Uds
fald og snarlig Helbtedelfe for alle
de tte Patientetk
—Mrs.Ande1-sen bedresfremdeles.
Hun et oppe omkring, gaok og ligs
get siiftevis. — Vi Infker herved
at udtale vor Erkendtlighed og hier
telige Dak for de mange Sympati
tilkendegiveller. vi bar modtaget i
Anledning af hendes Uheld og un
derlige Redning, dels gennem per
fonlige Bessg og delg gennem Bre
ve og Postkott. Fta gmnle ,,Argo'«
medic-g huu en hel lille Bunke as
M III M, fsk M
W m Welsc!
—- J disse Tage hat vi Bei-g
af Direktionsmedlemmerne for Dan.
Luth. Publ. Honig; de forhattblede;
i Gaar og i Dag igen, mcn endnns
bar de ikke fortalt os noget oth
bvad de forbandler ellcr beflut-;
ter!
—- Hans Niclfem fortasllek manl
ok- bar kgbt Mr. Jim Jenseit-Z
Platz-J sydøft for Skalen for
86,000. Det tydcr jo stcrrkt paa,
at Hans Nielsen tasnker paa at stif
te eget Hjem med det sprste Til
Lnkkri
—- Tørt et det bet, og varmt barl
det været indtil i Dag til Morgen,
da er det ksligere, og det prsver at
regne.
Fra Hierte til Hierte.
De Artiklek, fmn jeg genncm
Aarene under ovenftaacnde Titel
bar fkrevct i »Evangelistcn«, uds
kommcr om kott Tid i Bogforxm
og Befrillinger san indsmdes nu.
Tot bliver en Vog, Pan minde 250
Isidor-, smukt indbundet. Pris 8100
i Alle Otdre sendes til Udgiveren
Jngvatd Anderfem
123 Enft Arkansas Ave»
Denvmz Colo.
Ny Judbiuding of »Sei-gerett«
Eiter at voke finere Jndbindinget
"af »Sangeren« med Noder for en
Tid bar været udfolgt, kan vi nu
meddele, at en fin ny Jndbinding
i regte, blsdt fort Marokko nu fores
liggetc Den er udstyret med Guld
snit og runede Histnet og et i
Ialle Mai-der fuldt saa smuk en Bog
sam siegen tidligere Udgave, og der
til et det vor sikre Forventning,»
at den vil vise sig betydeligt mere
holdbat·
Preisen er fom fædvanlig s2.00.
Da. Luth. Publ. Hause
LØFT DIT HOVICIJ
TOLV UNCDOMSTALER
«
Asdsss csslsTcssch
l. coelt besass-.
2. Den bstmede Acad
s. Zt dee med Guck
4. Den uuvdvasrligss.
5. List dir Eos-est
C. En Rolvbiogksfl
7. lndvendisvet
S. Rainer
V. Guel- uckstmkts Hund,
10. Et bebst-ht- Uf,
li. Om It sisge Gud kann-L
12. Den bedste Ven.
104 sielet i Omslsx kris 40 costs
Vmsll LUTIERAN Pllsxlslllsc sollst-,
Ins-, seht
Den danske Koloni
Standort-, Albettm
Stute Fordele bydes Dunste i demse Koloni. Daqu Kitte,
dauste Naht-et Land sælges pas 20 Rats Afbetaling Jokdbunden
er as den bedfte i Cum-da
Om nærmere Oplysning tilstriv
J. R. H. Miit-thu
Standatd, Alta» Canada
Dunst Neptæseutant fot Cauadian Pacjfic Railwmx
k Ams
ou
iflsxlv
splcTÄcM ·
FOISPLÄYZY 3
"-MWOIKS
« klkc RAE-Es hält-Y
fast-noc- Mulsant-denn
III VIII- LIIIT III I-I.Ism.
— — A U M
VMZJUJMZ MWWMY
Ä
OW.
Rai-.
Studagsstole og Bibelklasfe Kl.
9,15.
Hsjmessegndsstj. Kl. 10,30.
Aftengudgtj. Kl. 8.
Manard-, Nebr.
Gttdstikncste søtstcs og tredic Esa
ldog i lwer Maancd, Kl. 11 For
imiddag llngdomsmsde enden og
fjetde Spndag i bvek Manne-d Ef
Etcrmiddag Kl. 2,30. Sandagsskolc
Ihm-r Sandag Kl. 10 Fm
f
l
E
, Drum: Gubstjencste 1. og 3.
Itadag i hver Maaned, Kl. 10,30
Formiddag
f
sittli- for
Dann Colleqe og Trinitatis Semi
narium 1913—1914 et fmdis oq
faat ved Wmdelfe til
Prof. c. X. haufen.
Rettelfr.
Vi er blrvcn ajort omncrrksum
paa, at Nonne-Its Ealnwbug Nr.
49 a staat ovført til 8200 i den
lillc Fortegmslscs, sum vi for en Tid
siden udscndte til Jndlcmmrlfci
Lommeboqen. Tot et cn TrnkfejL
Prisen er fremde-los fom tidligcrc
sl.60.
Dan. Luth. Publ. Oousc
M ALLAROM
NUWSPAPIL
It is gener-any conceded that
THE (’lll(’.-Ui() RECOliD-IIBR
ALD is the gis-set familiy news
paper of the Central West. What
has given it this favored posi
tion in the homet The explana
tion will he found. not in any
aingle feature, hut in the all
around exeellenee ok all its de
partments, so that it appeals
alike to men and wenn-n, young
and old, gay and serloukthe
whole karnily.
The Superior newa gathering
kaeilitiee and hieb-dass literary
keaturee of THE EDUARD-HER
ALD have heen the main kactors
in its wonderkul aueeeas. Reside
the full serv-ice of the Aseoejated
Press, it receives the foreign
cal)le serviee ok the New York
World and Her-Id. lt has its
own leased wires til New York
and Washington — also Corre
Spondenta in all large eitiea. It
has its apeeial correapondenta
in ever town ok the Central
West, who report all important
news by telegraph Complete
and reliahle market reports and
financial news oan always he
found in its ooloma, with all oth
er news ok the business world.
Its sporting departnient also is
of the best.
But Inan and woman cannot
lin- by news alone. The trne di-»
stinntion of THE CIIIPAGO RE
CTORDEIBRALD eomes with
it given over and above the newa
—in such keatnrea as s. E. Ki
ger’ks daily column of humor,
Gent-ge Pitehhs witty eeaays, the
claily atories and pietnres of
«.Iones’s Daily Magazine-X the
hreezy artieles hy Mine. Rat-eh
Bernhardt and the admirahlss
art talke entitled »in-ern Onk
Thinq Every l)ay.« This new-—
paper’s oritieisrns ok the drama,
music and booka are want-paa
sed by any in the country. choies
oat of all these extra keatures is
the sanday Magazine ok M
RDCORDXMRADU a real kna
gazine, full ot good atoriei and
pietnres by the hest living an»
thora and arti-H tout of en
tertaintnent for the Ihole san-i
ly. M CHIOACO EBOOK-D
WD has earned its pre
eminenee hy aolid all-wund ex
Colle-nee
Ry Mission-instin.
Jslams Sværd og Kætliqi
hebens Korstog af Theo
dore R. W. Lunt. Zumifem
Oberfer ved Frn F Brin
stsd. 200 Sidek med Man
famst Nat-ne- og Song Jud
i fnmä Shirtingchnd. Pri
s1.10. a
Ehqu vaagnert As Dr. Thwi
Atthm H. Miit-. Autorisetet
District-helfe for Darm-sog Rot
qs vcd M. Wolfs. 200 Sidek
msd W W JUM
net M W i Iowa-.
M i W Musiker-et M
Ql.00.
colv Miss ionspttkdikei
ger. MERMI
IWCQ M Mksm as fop
W M. 111 fim M.
HIWWCQ
Dei-. Osti. Inst. sovi
Bekendtgørclfcr.
Abtesfessraudting.
Rev. L. Johnfons Adresse er nu:
718 Miles Et»
. Los Plngelcä Cal.
Mission-einfuhr
blitzen om Herren pil. afholdt i
den danfke ev.-lutl1· Mcnigthd, Au
dubon, Ja., i Dagcnc 29, 30. og
31. Aug.
Kætlig Judbydelsc til alle fjern
og non-.
Pan Menighkscns Vegne.
J. P. Ehristiansen.
Kitlciudviclfe
holdes, vil Guid, i Betlmnia Me
niqhed, Donner-, Eolm Sindag 17.
Aug. Menigheden sendet hervcd en
lxjertelig Jndbydelse til alle Verme
i Zamfundet til at tnge Del med os
i dennc Festlighod.
Vcssgendc vil vckkc saa venlig at
meldc sig til undertcsgnedr.
Paa Mcnigbedenik Vogt-e,
Karl M. Haufen,
668 Jnca St» Dis-wen Colo.
Krebs-s os Ungdomsmsdr.
Ton atlantifke Slrcds afholdet,
um Gud Vil. sit Aarismsde i West
bwl, Mo» 29·—-—31. August.
Emncr:
l) Vorneslolen i Fotbindelfe med
Matth. 28, 18——20.
2) Te bellich Eamfund U
Joh. 1, 7).
31 Kredsms Micssmniiakbejdc
4) Menighedss eller Kredsdeles
gation ved Samfundets Aarsmsder.
Abningsgudstjenefte Fredag For
middag Kl. Ic
Alle Krebsens Prasstet bedes mi
de, og alle Menigbederne bedes
sende Voll-gener
L. H. Kjær. Kredsf.
Ungdomsfotbundct for den at
lantifle Krebs afholder. vil Gad,
sit Aorsmsde i Westwood Me.,
den l. September sLabok day).
Sinnen l) Salme 84, U.
2) Drsftelsen of von- VIII-wer
Alle Fokminger bcdos lende De
legater.
Chr-. Chriltrnsem Form.
Ton forer dnnflc ev. lutb. Mc
nighed i Wem-wol- Me.. indbydcr
berved Venner til disle Mtder. Gek
ftet bedes melde der-es Komme i
qod Tid til M. Fabricius, 154
Park Raub, ertbrook. Me» eller
til undettegnede.
Pan Menigbedms Begne
EIN-. Christenscn
Qtedöntsdr.
Iowa Krebs holder-, om Gud
vil, sit Aatsmsde «i Vor Ftelfers
li. e. l. Menighed i Council Blutsp
den 12, Is. og 14. Sept· Folgende
Emner vil blive behandlet: Kred
sens Enme: ,,Vederkvægelsens Ti
dek Ell-. G. Z, 19).
Menighedevs Einan »Wenn
bvekandre« (1 Pet. 4, 10).
Forstaget om Forfatningsfotaw
dring fta Menighedsrepmientqtim
til Kredsreprwseutation til Sam
fundets Sturm-de
Alle Kett-senk- Præiter bedes give
Msdc Alle Mmighelset i Kredfen
bedes sende Delegateh
Msdet begyndet med Stirne-le
gudstjeneste Fredag Formiddag den
12. Sept· M· 101-s.
Priestern-de Tor-das Akten beu
U. Saht Kl. S.
Pan Krebs-us Beque.
h. Nietleih Kredit
- - - j
Vor Ftcllets stand. luth. Wenig
hed i Council Vlusss indbyder het
ved Venncr fra fjcrn oq næt til at
deltage i Kredsmsdet i ovennævnte
Dage. De, som saster frit Ophold
under M-det, maa melde sig til
mig indeu den 7· Sept. Man hens
vende sig i Kirkens Mpt for Jud
kvartering. Paa Menigbedenö Beg
nc. J. Wer-Hen
1289 Faikmount Ave.
stedmjtr.
Nebraska-Indiens 9. sarsmsde
afholdes, um Gud vil, i Plainviem
Nebr» fka 4.—-7. Sept. Msdet be
gynder med Hijmesfequditjeneste l
Mkken Torweg Akten den 4. Seht
Kl. s
Wende Saqer foreliqqer til
Mistwa
1. data of Etat-Wh.
; I. Mein Ins-e- »Wu
Momheden«. II. 4, U.
AMICI-U M: »W-»
lens Betydnknq for Mensch-den«
Famil-, og hvorledes fast vt Verk
kclfe7« Ess. ö, 14.
4. »Menigheds- ellet Kredsdeles
gation vcd Samfundets Aar-Zins
den«
Krcdfend Menigbcstr mtmodcs om
at sende Telmntct
Tot forventesz at alle Krediens
Brustri- vil vaer til Siede.
Alle Modcts Toltagcrc fcmr frit
Logi; mcsn ifølgc den vcd Krcdsmøi
det i Fjor vcdtagnc Beste-mittelst- be
talcs der en Tollar for Bcfpisning
under Madot
Paa NebenskasKrcdlens chnc,
L. J e n f c n, Kredsformand·
I f I
J Henbold til Kredsformandens
Vckmdtgøkclfe indbydcr Bethania
Mcnigbed ved Plainvicw, Nebr» paa
dct biettcligftc alle, fom maatte In
lkc at væke vore Gasftcr i disfe Dage
til at dele Guds Okds Goder med
os.
Tilkcjsende bcdcs melde dekes
Komme, lau vidt muligt, inden den
26 Aug.
Man kan reer pr North West
etn til Plainview eller pr. But-läng
ton til Copenbagen. Vert- saa vcnlig
at melde eder til undertegnede og
new-h naak J kommer og over hvili
ken Banc.
Pan Menighcdeng Beque,
X J.C.Carllcn,
R. F. D. Nr. Z, Plainview, Nein-.f
ngdomömtde
holdes, vil Gild, i St. Ponli Menigs
bed, Pottam Co» Ja., den 3., »t.
on 5. Oktober En bjertelig Jndbns
delle til Msdet lendes hernied til
Venner af Ungdomgarbejdet Be
løgende bedes indiende den-S Jnds
meldelse til undertennede fenest den
26. Sept, samt bvillen Dag J kom
mer.
Alle Vesigende ftq Øst bedes
ksbe Vilet til Undertvood, dem der
komme- Rord tm bedes til-e Bil
let til Honey Treks.
Pan Meniqbedeng og Ungdoinss
foreningeng Begne
H. Ntellen
Stadt-schlanke
Blait Menighed indbydek herved
Stndagsfkolelærere og alle, fein el
sler Sindagsskolegeeningen til Mi
de. i Blair fta 15.——-17. August.
Ftedag Akten den ts. August
aabnes Msdet med Gudstjenestr.
Lskdag Formid. Kl. 10 indledet
Pastor M. Th. Jensen Sinnen
,.Hvilke Fordringet bit en lam
vittighedsfuld Sindagsfloleatbejdet
stille til lig lelv.
Lttdag Eftetinid. Kl. s indleder
Pastok L. A. Laut-sen Sinnen
,.Hvokledes naaes Barnet gennem
« Undetvisningen.«
Sindag Eftermiddag Kl. s ind
leder Paftot J. Gertlen Emnet:
»Ist-Abtes Miit-at over for Sin
dagsstolegerningen.«
Sinng Morgen Kl· 9,15: Bir
negudstjenefte.
Hsfmeslcgudstfeneste Kl. 10,30.
Slutningsmsde SIndaq Ilstrn
Kl. 8. ·
Alle Tilressende liebes venltglt»
am at melde fis inden den 10.'
August til I
Jens Inder-ten,
309 West Stt..
Blatt-, Nebr.
Jbukomniende Mestetens Vefa
linq og Foriættelle:
»Da-rot dein at holde alt det
fom ieg bat befalet eder. Og le,
im er med eder alle Dage, indtil
Vetdens Ende« (Matth. W, 20).
Pan Mmtghedent Begnr.
L. O. Kitller.
i
l
Malekfottetning til Sols. ;
Et udmckrtet Tilbud for en dyg-;
tig dansl Maler lom maatte snfleJ
at slvtte til et godt Klima og gsre«
Forteming i et danfk Settlement
og en trivelig By.
Foruden en ,,ftocl« of Maling,(
Papst-, Mauldinq oft-. haves et Op
lag af Z --10 og We Vater. l
For via-kniete Underketning lieu-l
vende man sig til
H. E. Kieldgaard,
Brufh, Tolo.
Stille-.
Z aode og ædruelige Mcrnd lan
faa stadigt Dtæningsarbejde bog
Petersen E Dim.
Sttive til
. B- J. Direkt, l
Bot 76, Coulteh Ja.
Erteil- M Salz
sa- M sl Djdssald et en
god We bellsqende i det sed
U
c. Il. saulluh
sq tot, IM. sc
Vi oyskek Dei-es Ray-Ich
lderfor cgr der os ums msgtpusllggvndk m
mlge von klarer til bisw- Isvun vom-Ins
ug mecj riet samt-M- lpnsre Dem
bei verme. am- mmu i hanc-leih
« l)4 kkkk »Es-NU- ·sn sif vtsns sum-— mauss- knckrjssk u» H«
»Te? III-J «." us: U» VI JOHN-MS »k« M. Heu-Ist.
-A.—X XL LAY XI THIJIXITI IH’.H) VI llÄR —«.·.!
sAsBKos.
— --—--- ----- -A--«----.-.------.--.-I---.-.--.. —------«.—
f
JEAN
skiok
. M
J sTYUsH— DEPENDABLE ,
FOOTWEAR
For The Wbole Family
I
sHOE REPAlRlNC.
JZWZIWO G
o
.
Raat dkt gældet det l
gale kærc Tanmarts
da hast paa, at vs i 30 Im hat besotdm
Posfaqem med « haust-, cyste og eng-Ists
Links-. og staat fremd-les til keus- Timeste
alle Stedek hm og altcd billig-L Vi mgek
mod von sog-Fingern vaa stammen ng
lnælper dem unem. Skkw m der aldgami
le, beltndte Firma
Wort-ums « Trost vonst- Agemek
Isls W North Ave» Thscago
mark cat. Av. over-for Pakt-m l
not-Mk 2700 II. PL, st«
TIL T· s fonds-IND.
K(-NT()I- Tsl N W Frei-list lM
»Wie k W«
Dr. M. J. Jensen
Dansk Lage as kikuks
Kot-tun TM Dust-isten liuiltlinc
hie- Gsitse « Nicolksst Ave-tue.
IINIIAPULII. - - IIII,
---- --------
Wyoming Cskoy tot Uml
id the vtlloy ok Iden- Port-ils
SoiL Perpetosl wstek Right
830.50 per non-, long time, euy
payments-easi» thun psyins
rent. No Cyolones. No Droutbt
No Roms-. No bettet- stoclt Conn
try ou entb. kloon and Fortune
»zweit- yoa. Home- thst psy sor
themselvos. Rich vix-sitt soi1. Bis
orops ot Als-Us. Guid-, Voge
tsbles and small kmjts now grau-—
in the Volley. Do not let this
opportunity pas- but Ist-its It
onoo to s. s. set-m sales
Mkn Edev Irrf. sc band co..
Rock springt-, Wyo.
»Th- Strick-«
« m Stag- Wss stehet-de nd
fsres efiek TM missi- Met
Sleqanit Bill-den — Wiss
sziiek I. I. das-.
- k« I- IAILI PLM —
ii h- l W- es III-unt
’ I« Tu us von-« We
ste tun »und-o M Insysos De
um«-se tll u Its-I- ts singt
sitt Ists-roth XIMUW l
pt uss IFIQ M cs site feist-It
hu W lahm-cis soc ils-I is
ml seh-liq.
Jst- »Ist-III
Ein-eng Stute Beut
Genau-end säu, »O stin. Banksommms
Penge laamd Ins Land oq Use-ke.
Invssnmget paq Wage zpt Jud- II lldlsnd
Folget nl Pagen- Illjgsie Kuts
s. h Ruhmes-. I. Im usw«
krumm-. sie-Jst dun
s. s. Its-nd ice-isten
l sonnt-Mk Dr. Kod.
knksis instit-that til
mcsm OI mml
sqaitsblo Its-»
Do- Uoisss, —- — Is
ok. g. sk. meaq
Deniist .
Intu- In mole stumm-. -
Phoue si.
che statt national san-J
U. d Ins-»Anme
Aubesslsk Its moa ZU hontssceniis
M Belisar-summ-- Gott liebst-dila
isg bosnsmw l klim
c. A scHMlD«k, csshlek· ’
Ist-Am Nat-sc
Msrketisprise«.
shAlI- Nsss-:
svede iwtutex . . -.-· » - J
- (spflas)»...-....- — IN
sticlshol.«)..». . . 60
—- svbicsd .......... — II
ssvks .......... Es
III .................... Js
sys» ......... .. — »O
va-.................... . . Ho
sOUTK U-«U-«
statt-staats com-edl- . « . Alb-Lust
chotceseetlen ...... Use-IS
Ist-» .......... TM SJI
cslcscc
AMG I. XVIII-sc —- s — — — . MADE
Ums-w NU. I not-L i- —- - — .Id- ·si
sovie.It-. d s— — -- « —- -- — —- .40 «- JO
Isss —— —- -—-s —s — — --— JO- .7q
KnMeftneI)-.. is- W
Uqu ccboico com-ein -— —- — Ho Ist
Ivin ————————————— s.20 SM
—s———
Tit-me Z- Paul-ers
iste- et kamst-must c« » If II
slsss lS ZNKKAM lXV ZEIT-s
EIUATBUIA lND U -
NINC It VAIIBAPPAIATII
fisc- I W I MS
ZLAUT BUTle
RIEM- «..
Entstme soc-W l
ssk ss Illc Altk- Tflsq Ps,
- te- th »Es
sll Is. FEMUIILW
Mosis-two
Um
Wagner
Kulhatulel
sum kittprkslgsr til Hmuot
Nord G lelstm vll jsg herein-r
tin et velassoktsnst Lager It sl
Flugs lsyqseazmsrssus samt Kni.
Monds. Yspkxmz Msuainmn o
Avlskoklskuhtik
Land-nimm nun-Hm til ut sk
ttskso mit-s Ums- nfl serv si- Ins
kmdt me« ums- Pri-»
Plin- g rot-l »Nun-ums gu
rettungs
llans J. Nielsm
l
·
·
(
·
·
·
·
l
·
·
·
·
(
·
·
·
l
l
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
l
·
1
(
·
-
(
Vl CARAJTBIIIU
lot- st "Covonbssus" Sou- sk es tas- «
vwnt sussstsndls ten
Ms Dom Fort-Mo- lltlcs hu sit. vxl
a somi- Vsm du »Pa« m eis- sinnst-·
Ists Pen, s Oem gut-n lacht Dom Fuc
bsmilss su- sst sinnt-Li- momqsm !
JDWU" r VMW sitt-s
0 IstAIOIIMI MIPAIF
so Isid- sqascs, III Ists
slml VII Reim
...».-. IT
«wa »W- »
« OR w W
»Hm W
MWWWW« M-—