Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 06, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , befim
sit W Des biß-at komd-NO
MI. G, si
Des inbume Hoh?
Mon nagen as Raudsbers
rekne bar troet Paa hanc,
cller nagen af Farifæeknesk
Mcn denne Hob, sont jkke
sendet Laden, er forbatxdct
Joh. 7, Is og m
Las-«- Joik T, —15-—5;z.
J dette Affnd er dct jtfe sein-h
ellcr er as hinn, Der nmdcr o-:i.
meu Menneskcord ont Jesus-, om
hans Ord og Trorn paa darn.
Og lud os sasrlig læzmc Maer
til, nt Johannes- hcr hat« Formlt
on ircncsiillet fault-des at bang- For
writing indeholder mciteklige W
takterfkildtjnger.
Te Tjenem sum slsppmndpræstcri1i
ne m Farifæcknc lmvde ndscndt for-I
at gkibe Jesus ists V 320 konnncrl
tilbaae.
Mcn i Etisdrt for at udfnre den-IF
Ænnden qribc Jean var doj
blksvet Frisan uf bmn —- asj
I
I
band Ord.
Mmerfnsnrwsterne on Farisascrno
spann-r Tfsncrne: »Es-vorsor: have J
ikkc fort nmn but-hon?« Te syarert
»Aldriq bar noqet Menncskc kalt sum
dettcs Mennefke.«
Enhvkr staunen at disfe Tjenekcs
var qrelme as Jesn Tale-. Det fkøns
nedc de, som lmvde ndsendt den-»
da ogsam I
Mrn lwad var det mon, der Orts-;
slig baode grcsbct dem? Var det dot,i
fom der vom-s pcm i Slutningcn as!
Bicsmvmdikenenr »Don lasrte dem
som en. der bkwdcs Mnndiabisd m
ika fom der-es Zkriftkloqc«?
Manka oqfaa det. mm det ari
ben do i chu Ord ved denne Lei
liqbcd bar sikkert Vwret i Retning
af det, vi betragtede fidft: »Om
noqcsn tin-ster, ban komme bid til
miq oq drise!« oft-.
Tot var fo da ikke umuligt, at
digse Tit-note kunde vcere t- rftens
de, krelsespgendtz Siæle. Oq det
var io bogstavelig sandt, at aldtia
fsr bavde noget Mvnnesic kalt san
lechs, saa kasrligt-indbvdende.
Hos Dotidens ssriftkloge fandteg
der intet, der kunde flukke Syndekes
TIrft cftet Frelfe
Trøsten has de gamle Profetet.
der veaede frem imvd Kriftus fom
den lcvende Vandkilde, oversaa de.z
»Mng bar et Mennefke talt san-I
Jedes« — det et alt, de tjr fixie
men deti ligger jo fom Svat paa
det Spatggmaah der var rettet til
dem, at hatt var for god bat-bei
for dem og for Follet til, at ban
stulde gribes og sites for Reiten.
Je — Jefu Otd hat-de fundet
Klangbund i flete Vierter
Fatifæerne genmæler: ,,Ete vg
saa J forfstte? Man nogen of
Randsbetterne hat ttoet paa hom
eller nogen as Farifæetne? Men den
Hob, som ikke sendet Lovm, er for
HandeU
»ngaa J« —- da vifer fo, at
Fqrisæetne godt vidste, at der var
andre komd, sont ttoede paa Jesus,
men »Aha J« — derex haands
sangne Uænd Tjenere, sum de
stolede paa —- det var for galt.
Og faa er det, de fælder Dom
mem »Dann Hob, som ille ken
der Loben, et fotbatcdeU
1
Aa ja, men de andre, som var
striftlasrdcs, oa fom altfcm kendte Lo
ben, di- cht ogsoa under For-ban
delfe, men det vilde de ika vide.
Men Hoden -- dens Kendskab
til Loven var vel nok beklagelia
ringe, men noar Lovens Gerinjnacr
et streuen selv i sedningets Hier
ter (Nom. 2, 15«), saa bar denne
Hob heller ikke været holt uden
Lovbevidfthed, og detfor bavde den
Øre for Evangeliet
Det bliver saa et Spsrqsmaal,
hvem der udgsr den for-ban
dede Hob, de, der ille kender Lo
ven, ellet de, der ikke bar Btug for
Jesus, for haus kætlige Jndbydels
Og ved Besvarellen af dette
spsmsmaah maa vi hustr. saat
sæetne ikke det afgstende Ord.
Neu det stal vi ogsaa mærke og
sek, at Fqrisæerne forssget at vcets
ne sis ved at hæve sig felv og
Iaadsherreks til Autoriteter og
ved at ler For-Wie over Hohen
«der ikke ftlget dem.
Atter hat vi Milcan A at
.psge paa, at Billien styeek II
«kenbetseu og give-.- den siu Ret
III-II »Das-Im sogen vil alte
site-, ha- iu usw »w,
Iwane fom neede paa Je
sus, hvad de andre havde bencegtet
Wen —" lige meget ljialp det.
De affejet Nitodemus med at
kalde ham en Galilceer og paa
ftaar, at ingen Profet opstaar i
Galilcka
Og de qik for at vckre striftklogel
Formodentlig Vidfte de nok, lmor
Profeterne Jana-is, Elias og Nabum
stanmkede fra, mcn de griber eftcr
dist fidste fortviulede Argument
Mcu lad osJ nu forlade dem. Las
fer, og sichs du saa »den sorbani
dcde Hob« en alvorlig Tause»
Alt Gudis Ord vidner klart not
um, at der er oa vcd Enden vil
blive en forbandet Hob
H,,Gaat bort fra mig, J fort-ande
lde«), men lwem udgør den?
k Kristus bar løsføbt os fra Lo
veus Forbandelsc, idet lmn blev
en Forbandelfe for os CGaL s, 133
Te, der kommer til bam og dritter-.
til den frelste Hob.
til den trofaste Hob.
M s
Ovad et MaalktiI
J ,.Tnnsfcrcn« Ast ZU dir-T
Past. NOTICE-ZU T Wams-: ::!i’ «"»j
»den THIS-l vclmssrtt T:lr.stt-::sj«—:r:rsv
mr mit Flrkjrcb :".1 Pilz m«
Tltismsmrd For !1-.m·:- .,T»r!«1!·:!ks;:—
luer XI ..Elri5n«rj« TWJr
Bald Nordmtoft untlsmor mig for
..:lcidf:xsrlscsd Erdm: Forsmnfsc diU
fault-diss. at lmn anerkondor »Bis
lcrrlwdkn«. saa le im ill-« rote sci
dorc vod den fidftc.
Hvad »Fukftandcn« anzman san
or drt vist unødvcndigt at disputctc,
om Post. Nordentost ellcr icq kmr
faact most of den« Man dct lundo
manle have Vctndning at undcrsps
ge. om dct var bans ollor min, som
ber i dette Spotgsksmaal om For-lo
ningen og den-Z Opfattelfe lob vild.
J Lasten om solve Foksoningon er
vi jo efter hans egne Ord enige,
og jeg banden at vi modes her ban
de med Hoved og Hier-te Det et
oltfaa blot i Forboldet til Post. Kr.
sØftergaatd, at vi kommu- i Konflikt
med Hovedct, idet Past. Nordentoft
anklager mig for Mangel paa For
ftand (ellet et det blot deng Brug ?)
Jog Hierielag (F-Iklsen), ivet ha»
icmklaget mig for Uretfætdighed
jog Ukærlighed. At vort Fort-old
itil Past. Østergaatd dog oglaa ded
Htstet vokt For-hold til felve Spsrgsi
maaletg Kerne, var det, lom jeg
egentlig Insker at paavile, tbi Pet
fonlighedet og blotte verlonligr An
gteb er forlasteligr. det et vi fis
kett oglaa enige om. Naar Past.
Nordentofts Artikel dog nærmest
Hindstrwnket fig til et personligtAns
Tgreb paa mig, faa tilgiver jeg hmn
det gerne, thi det er uden Totvl
hans Odelmodige Ftleller mod sin
Kollege og tilllge Mel-standen der
bevæget ham dertil Desuden et
ban jo ret elstvætdig i sine Angreb
pas mig. Ren til lelve Sagen
Vi et altsaa enige om Forli-·
ningslceren og givet den »objekti
ve Fotfouing«, o: at Kriftus ved
sin Dsd fotligte Gud med o- ved
at bete-le vor Skle, den faustre
dende Moos Jeg haabet, at vi
ogfaa et enlge om, at dette egeuts
lig et Hovedhjtmestenen l hole den
kristne Religion, at det netap et her
den stiller sig lta alle andre Nell
qionsfnstemet Alle lallte Reli
gion-t, de viere of gommel ellek
tm Dato, mjdei newlig l bette, at
Mennestet stal lorlone Gut-, medens
vor Religion lex-eh at Gul- i Kri
strts foklonebe sig lett-. Det man jo
bog være Montag-h nam- der staat
atdetvok»Gud,lomleo1-s
liqte Ver-den mev llg lelv, ldet
ban ikse tilkegner dem detes Om
tmdcller.« (2 Kne. 5, Im. Ter
eftet komme-r lau Post Istoraaards
Side as Sagen, naor dot beddett
«.Vlivet forligte med Gud«. Her
but-de jo Past. Atergaakd billig
fes, at Forli-Ringen for Gud træder
i Forgrundem og at den et flet, me
dens den ,,lubjektive Forsoning«,
den i Menneskebfertet, hsret Frem
tiden til og grundcr siq poa den
stritt-. Wen han giver jo desvcers
te Paulus Afsked, naar dennes
Fremstilling af Sagen ikke pas-let
med bang men. Det sm- jeg fort
paa hvidt for i »Dannevirle«.
Naar jeg kalder Forionlnqslæren
Hjmestenem «oq nagen san maaske
indvender. at mes et Hist-nieste
neu, lau vil feg blot syst-ge, om
man da kan qukille Kristus fea
W MS l sit Fort-old til os?
Kristal, Iom Cad- evige Sin, er
een Uns, oq heut Moll- til
os l stu IMM- Welle, Djd
W M etc-Ist M
»,det til-et bild? Jeg atmet-, at
Idet netop er Forstandens Funktion
lat rief-Innere logift til de sidste Kon
sekvenfcr. Vel ved jeg, at der
altid er fat Mrwnscr for Forstand
og Logik, most i de dybefte og bel
ligste Ting. sum angaar vott For
lsold til Gud baade som Skabek og
erlfet Mcn boor Gud i sit
er bar leistet Flor-eh det, mener
W. et dct ubckettiqct at ovbængc
et anbot of mknnefkeliae Hensnn
og Fordomme Tot-for menck feg,
nt de: simveltkwn or hast-komd
naar im bcrvdcr. at Past. Kr.
Oftergaard oq ligcfindodc stam- sont
on Vmsft udm en Forsoncr. og at
lnm bot ovqivct dot vigtiqstc i Kri
ftendommen, det. dor aiver den sin
ftørfte Beerdi. Tot or io netoo
dor, alle sknldbetmmcde og bekom
redc ijlcs findet den-s fasth Hvilos
winkt. bot er den Grund, bvorvaa
de koste-r Frelsesonkret
At dest faa fkulde være »unt
færdiat og ukektliat« at angribe tst
faadant Standmmnkt, indsrr jca
ika Bvem bør man most nnko.
csn Prassh com taacr feil of Beim
cllcr en ftørte eller mindre Flut
sum ladet sig lebe as hom? Ruder-E
ikke selve Kwkliabcdrn at time Ha
of Flokkem on bude den ika at vifkf
felve den vildfarcsnde bang Myoska
Vi trver i Liberalissmcnss oa
Zulssektiviknien-s deksnldft Volk «
«’-"’rN’nli«7! ENGU IspYZPk Hi i :«
n- Tmie ipk i11l111i11.n:t. nksssiliit
Da ulctskliat nt linve volititns Leim
telier. endliae at limsde iism »b»
tin:1et. Oq icm limrt nmn nimri
lier en -kcmd for lmn Mike Vieh-.
inn ffrknes der itmls M sum Takt-i
meivae o. i. v. Tet er m- ism lu
kvemt. Men ien er- stammele
oa im holder mia til den qmnle
Bibel Der spat-er bverken de anm
le ellek de nn Profeter of lmmnne
oa liberale Heninn de falile Las
ten-. fom iorlnnder Lean for Fol
ket og siget, at Gud ikle er vred
over detes Synder. Paulus tol
der dem Hunde og onde Arbeidere,
oq han vover at nedlalde For-ban
delle over ielv en Engel im Him
melen, om han dristedc sia til at
forkynde et andet Evangelium end
det, lmn iorknndte Men dette
bringet os til det nieste Punkt
Post. Nordentoit taler om Kr.
Sitergoatds Alder. Vasrdiglied oa
Fortjenester. og om Missioncer L.
P. Leidens Ædelmodighed, From
bed oq Opoirelle Jeg bat itke i
mindste Munde omdisputeret disse,
da jeg bat ikke med et Okd bcdømt
dete- Pertonet i og for sia eller de
reä versonlige Forbold til Gut-.
Det ital jeg vel vogte mig iok at
gere. Men det er den-s Stillina,
ellek rettere deres Fothold til der-es
Stilling lmn Lætete i Guds Wenig
hed, ieg angriber. Og jeg mener.
at da jeg indtaget en liqnende Stil
ling, san kan faadant ikke blot give
Ret til, men byde det sont Pligt at
get-e Jndsigelir. Min For-stand
stclnet mellem Sag og Person.
Der-es, Past. Notdentoft, inne-s
at foweksle ellet dog iammenblans
de de to. Jeg indrtmmer. at det
kan være vansteligt at stelne mel
lem dem. hvok Monden er identi
ficetet med sin Stilling. Men iaa
gsr feg det vaa den Monde, at jeq
iætter Sagen over Ver-innen Er
det ille ret, Past. NotdentoitP
Past. Nordentost findet det met
fætdigt af mig, at jeg klassificeret
Kr. stzstergaotd med Nationalisterne
Jeg vil blot henvise ham til litte
historiste Daandbsger oß Letfita.
Der vil han finde, at netop den at
Litergaard hævdede Forioningslaste
farit tog klar Form has Faustus
Sman Feder til de moderne Uni
taret, d.1604, oq at denfra ham bar
iorplantet iig ned gennem Natio
nalistetne, gamle og nye, til vokc
Dage. can vil find-, at den i av
ere Tid isæk hat fundet mangeTili
hængeke blandt eng-like oq ameri
kanste Teoloqer. Jeq missen at
deterhosdesidsthQALarsen
et strdt pas den, da how sont Mis
sionckk io maa være kommen i Be
tttinq med dem elle- detei Sitiij
Naak Post-n- Nordentoft til Slut
formanet til kristeliq Ydmyghcd
oq Vesiedenhcd i Følelfen af, bvvr
vanskrligt det er for os svoge Men
nesker at ,,fkue til Bunds i Madg
Dybbedet,« faa siget ieg As Hist
tet »ja« detttL
Der findet Elle Spur of person
lig Ostia-heb i wiu Sie-l mod Pet
f
Weite fresij Oder from
zma gode og selvopofrende de end
kan vcete, faa kan alt betu- ittc
frelse on eneste SjæL det kan Mo
.en Engel ikke spre. Men dei can
det Zaudhcdens Ord, sum unt-plan
tcs i Ein-leite Derfor gtklder det
out at holde fast paa dem-.
J øvrigt hat dct vcrrtst mig en
Glasde nu og da at læqge erkc
til, at Past. Nordenfoft staat fom
on Riddet uden Fryqt og Tadel.
der trolig iorfægtcr »den Tro, som
m Hang er blevcsu over-given de
hollikxc i dct Kikkesmnfmid, hvori
ban staat. ch trot, at im vildcs
famftemme mcd hnm i alt væfenti
lim, som angaar vor Kristcntra
Zaodcmne anfket im holst at trak
kc i Haanden fom Rennen Im
tmwr dcrfor ika til Neumasle mod
ham igcm uden kmn fclv tvingcr
mig der-til
Men Maul-et er den frcls
send-e Sandhedss Versarels
se for os og votc Vorn.
End-Z Ord det et dort Arvegods,
Tot skal Vott Afkoms værc:
Nud giv os i vor va den Ros
Vi bold dct hsft i ÆkeL
Tot er vor Hjcklv i Nod
Vor Trsft «i Liv o-; Dad:
O Mut-! ihvok det anat,
Lnd dog mens Verdcn staat
Dist i vor Æt nehme-II
I. K. J t- n sen.
Cn lille Reife i Osten. l
Nmndcn til Noisin lan andt si
sie-J um den Mandi -: Im tman
ic- til at saa en lillc Instit-; den
lmmi pincmtiqes ygdmn lmvch gjort
det noducndigt, og da nu not-hol
dem i mit Hiem var faalcdcsz at
im udon lwkliq Zavn kundc vaer
harte-. san tog im Anlcdniugcen
Gik derior Ist og ist-mode vaa at
gsre Reisen til lidt as on Missionsi
Reise i ct audet og for mig bedrc
Klima —- oq san, mcd det femme
fe, om der kunde vile fig en An
ledning til at flytte lirn i et Nimm
lwok irg, om Gud vil det, kund-s
leve oa gskt lidt Gami cndnu an
lille Tib. Terlor i Sammad nich
et Par Doktor-er gik Reisen paa fal
acnde Befe, og lau inmet knn tm
liqu med fuld Rot og Forftaaclsc
qud ieg fau!
Jeg tog et Nattog i Cattol, Jo
wa og gik til Cbikoqo: man for io
tun lidt, naar man sum-, og Nat
ten svandt som iasdvanliq med lmi
ge Sktidt Da iea Damme-de tin-sti
Morgen i Nin-heben ai Ciiimgin
lau feg, at den Tisl m Illinois
kun hat m middclmaadia Hssmd
fiat —- oa inakt saa fcq Vncn ou
gik lau ud at ic min qmnle Ven.
Paftor L. Weder-sen Eiter en lilc
le Hvile gis icg um Astenen mcd
Tag mod Lit: chscns Maul var
»Ihr Department of Agrikulturcs
in Albann. N. Y.« Pan demu
Tur kam jea den Vei, leg reiste-,
gennem en stor Tcl af den over
svsmmede Distrikt al Illinois og
Ohio. Hvor lmk der bog vaskct
Nat-, oa book vil bot dog vakc
længen ist Ulnkkens Svor vil nd
slættes.
J All-any, N. Y» faa jeg vor
gamle Lands-wand Hr. J. Mulden
bover, fom i Statens Tfenefte pkss
ver at gsre, bvad ban kan, for sine
immigrerende Lundsmcendx thi hcm
er al den Menina, at mange gaak
lorbi en god Leiliqhed til at san sig
et hieni, og dct et maaste tet nol.
M hatt og bang Arbeide lau be
bst-mie- forflelliq er io ikke anbet,
end hvad baade hatt ögm vittm ven
ts
Im vms alnd vcd at made bunt
tbi Mo om bon hat vasrrt best- i
Lnnth i de mmncs Aem soe- hat
tmn Mc- qlomt vnrt dankte Spross.
Ost Mv Um bon staat i Statt-ne
Tiksneftc, foo bar tmn Mc set sia
nsdt til at formth det lille Irr-dro
land, men tmn or on god Tanssrr
ioa iea trot, at entwer, sont vil fme
Neiledning bog hom, vil finde-,
bvad jeq sandt Send ham din
Adresse og bon skal tnqrt tende
Dig en lille Vibliotek am, bvad du
san finde i New York! —- Det et
da tot den, sont fsget et dient
den Ulejlighed merk-.
Sau er det not otn det· Jeg vil
siaet Jea vil ogtaa godt, on- nagen
vil spirae mig am, hvad were ieg
tau, end det sont her tm stu Mass,
give Svar paa saadqnne Prene
fom sendet til mig: tin der et In
ledninget i Osten.
th M fta Many nd tll en
By, fom heddet Lauten-, vq hek et
most- tom et sttnt tot Stet- her
et Runtssksnhed sein vore Pre
Misohnnsangessltvscms
Ballet- oq mcnge M It
I
Jst Me- tzgka og lata vi
felv tun lam en Vtttdel af. Jeg
kunde ikke se beste, end at en hel;
Del dog er unaturligt: thi manges
Stedek hat man lwetken Kul ellef
Raamateskiale, mcn alt itnpottetes.
og tun det Band, de skal brugc i
Danwkedlerne, Lan fcms pan en let
Munde-. Der er nmngc heilige Flo
der og Seer. Ja, og saa hat de
Folkenc der nedc; det er en fæke
Vrimmcl as Mennester, man fer.
der nedc alle Vegne »
At VomuldssFabritkcrne er stot
tct til de Ema-, lwok Vomuld grot
o. f. v. cllcr at mange Fohrikkcr
or qaoct ben, bvor enton Knl euer
Rmmmtoriale findes, synes jcsq na
turligt not-. km det vil vift vile jig
at am den Vej more oa more —
lun llndek for mig. at der n- san
memst demrde ondnn.
Med de flnttmde Fabkilfist gam
fo loa en ftok Del as den arbeidendo
Slægt, ca derfot blivek loo wonac
aamle Folk oa mange komme Hjem
oq Rainer-ne tilbage. Menge Vnii
or, som for Am- tilbaqe var qcmskc
sum-, er nu kun lmaa, og monge
as do lmoa Rat-me sum densang
kund-I drives med For-del, ligart
nu komme oq enten sset ikke dnrkcs
rller dnrkes pcm en fand-m Mande,
at des er omttcnt vwrre end latet
Landbnmrt kan lun frcmbringe en
com-e lillc Btskdcl af, lmad der
buqu til daqlig af den ftore Br
solknina. Tor er en nnturlia
Reveng, mcn Skovmc er san ode
lagt. san vi kan illc rot dannc os
Hm Jde am, lwor galt det cr. Tct
Hat dnrke en Skov dckinde er ilkc
Jdct daarliqste Foretagendcs, felv om
»dct est lidt sent i sin Resultat San
Hdcllcp der et Muligbeder der-inde.
Im lau, at manch af de Tinq."
Jlom ni sank beruht-. lavcss der on or
billigen men de bliver dnrc nol, fsr
de naat os: og im lan, at lwad vi
laser brtudc, blivcsr dnrt nok, fsr
del naar til dem. Mais lollrdcs
lust- 52c ver Vu. Jeg laa dem
at betalc lot lauft Mai-Z 2c pr.
cRund, oq 92c. pr. anbcls Mass.
Sandclia er drt Mcllemspil lidt
dntt betaltl —
Ved Damens, N. Y» bar an lllle
Flol af note Landsmcrnd bolat lia,
» Var af dem hat boet der i fleke
Aar, man nn er en bel Flol kommen
darind i Aar, de rr nn m, og fle
rv er i Rente. De bar alle lobt
fiq Die-m paa laa billige Villaar,
lrm im tsr link-, at spart du, lom
lasle dette, ester et Sie-nd laa spsm
dia for derlnda lsr du aaat — en
tcn til Nordens kolde ellet Beste-IS
aoldc Egne —-—: lbi der et man da
illi- boriv fra Civililationens Kil
dksr -—- Skolar o. l. v
Jm traf on Mand, lom var laa
ilink imod Inla, oa lom er kommen
Era Nebr» band Navn et: Nicls
sanft-m Lautean, New York. Gan
» illa LandsAgrnt, man tet oa
llist en fattig Formen nie-n feg er
fillekt paa, at om nagen benvvnder
lia til dam, da llal ban rast-e dem
til Hile i alle Maader, on im
landt lmm as hast-c fand on «rrlig!
Der er endnn innen likleliu Be
tfrnina dor, man Palme Mast i
Volum lom Kredlens Villtator lag
de, da vi taltc der-Inn at ban not
llnlde prsve vaa at naa dem, laa
dcn Side al Sagen kan vol nok
ordnes, laa ingen al den Grund
bar vckre bange
Jeg laa den Sandbad, lom en
af voke Digtete dar lnnqet um«
bele New England bar en ltor Sten
til llndetlag. Oq Sten maa man
icke ver-re bange sor, lwis man vil
dctmd Naar man staat nede ca
let vaa Niaqaras Vandlald, laa lan
man le den lolide Sten lom i Aar
tulendet hat holdt ud lmod de man
ge Bandes haarde Slid: sle det er
Undorlcmrt Lq im san de- fmnmp
folide Stett vaa min Reise i alle
Statt-r dcrinde J Main, kmor im
beføate Postor Jvrrfrn va Christm
sesm var den san sier items-m
san man delg faa den oq dels horte
den, naat man forte: Store Strass
ning as Massachusetts lmor im
des-gis Paftot Kfekt i Boston oq
Andern i Worte-steh er fo den som
mcs Mivvearund den ftore Del.
Gnmdstenen kommet io ikke alle
Ame liqe stckrk frem, oq den Dvl
qf fmaa Steu, fom findes vaa Top
ven, er io nasse meget fotfkellig
daade i Stil-tolle oq Art. Der
et Siedet-, hvok knllemtiqe Stcn
findes, men det er kun for-, bvor
ieq vat: og andre Siedet er der
den tene Flyvefqnd med runde Stett
idlandt, og pas andre Siedet faa
seq de mest formdekllge Blandini
get of Jotd og hurtigsts Mess
llngek Use sen Orten-de til den
Wie Lords-und hvor fis
Waldfde Mlek med hqlvt nd
llar De Raml til at bruge lleste?
TllUdlAs A. El)l80N, cis-n smrrs Opfinclcsk link Hast: »Um-ten et
llcsu klaukllgsltcs »sich-ask lltsr llnils-." l"·-(l lthonsnlcts nl unu- Ogsum
« flklths M ll"S«’" W »Mir-Nil sl·n tisimN sunlpluglizzp link- smci Fusan-m
Gesunmmnitlig knn llpsichn knn allnsjklss l'- Titus-r i Hokus-L ls Tim»
lnsilcsk cl(-n, og h-«l«« Aus-ist kundt mlpr «l«-n. esntisn ilisn »Hu-Flor ell» lklcsn
l)(-n lurlissrcsr 10 llssml sm- lsnir fl·im(«. ils-n isvsl«-j«l--r. llssl lxmswr l
.«li-n- nsl us lnspr I» slrn Islyjph lil as fkvlss «ls-«. lkkinr ils-n —xj.-. sum link
man l))’rl.s·z.:«sn n( l-·-tnl·« lorucltsn Tal-H iaf Akl,«»««lts. lwr »listi, H· disk
--t- løltsligl Tal-, Rlslvn Jlscävrmisslc ls)«-F-;,«---·l«- tlssn Uns-Hi Splxliinilosh link
,l«-«snelssns(-u psxssrsst lsml sm clm liissgsnsamis llnnnsl «,c.- ll«-l·«lc-! sfs tsg lum
lnm(l titl- o« pvscigtsspukissnles Mit-Sklavin llvur -«ml«,-l-l «-n
I H C Oil Tractor
liicltll lmr wen-( pmust sum m l".«sn. lmr -l·«t IN -i;.-. ist .«s.·s« inulm
Zlasslclmk lmk lcllilllssc kuts Ilot ml sur sit-I nun-ges llis-ts«. -ll-: mullggslksI
sen stnf liespnkelsks as ·l«itl ng Post-« l)i—« lmr r--n)l«!i«)s»-ss«i lunnnsiissL
Om clms lstrk sinkt-I- tlet, kalt tlm i le Tun-T Iplsup lag-— Hm tin-»Hm .lunl,
Dom ssn llesusplov i on lusl dlncmmä l)(-t kan tmm lciilclis nt Jst-es sttlek
llmil Stils-n De lirugosr tle til m Iris-klo- lcisqlslcalusk i Karls-In MIN
llkmlnlctpr lil Nyeth »Ist-ki-. almer llulctslau Wes-so lla tsllosk innltsc At
lusjkltn sicut xil (-t- l ll (’ Treu-hu li-» -i-,.- ·0k--ssi-ksIl-lc »k- 1-rnl.tl-l(. l
Simlelsst oxk llolkllmrlt«-(l. Upismtion-lsIlsisil »z- ULmsismi findt-r l)-- ilcke
don- Liysc llisn lnnss i flier dlnslssllisr »z- i Notwer zum «l-l-’. T-lä.
Its-m lZ-25». 15 M. 2545 og Zum »Hu-» kn-»
Du Vll Hist-es Ell Don-— Fund-l M zur-s ljssm luslusntll miscl Hi l. lL U
Tun-tun skmrjz Den-s l(,l-«-Il(- llssuillcsnils- --llsk »du-ils »n) n·-1m«-c» Up
lysninksr. Konrlsgesrnlngisr us Tal ljl
International Ame-let company of America
slururxu :« m s
Clücsgo U C I
Vcd Lamms er Londct ogsaal
fuld of Sten. most fnma fluch stif
frragtich, som blandct nnsd Muld
jokdcsn set nogct fortoivlct nd, mmr
forst man set dem; mcn hour siljpil
von ilke konnt-er for surrktfrqu
hour Stcnenc ikkc er for stock-, der
or sum Regel stugtbart Dog tkor
jeg nok, at ch ck sont Nest-l sandt,
at Muldjokden et tynd cg udpint
og vic ikke give, fst den feur! —
Der et herlige Gkæsmarkcr i!
Østcn nasften alle chnc, og der erl
dejliqc Skovegne, fom om de blev4
siedet og bjulpet, vilde bringe states
Ting. Fkngttræct qtot dcjligt, oa
det nasan i alle Arm-, og Vin
ranken samt alle Slags Buskikugs
ter fynes at væte faa natutligc
Manier, lom Vælgfrugtek oq Nod
frugtcr er for Dykknincp Der qkot
ogfaa dejlig Danke, Buch Rug og
Ovede Mafs san ogfaa dyrkes, og
paa sinc Stcder med FordeL men
Jowa Majs er det da illel Kljvpr
i alle Artet faa jcg næsten alle
Vegnr. og jeg fan, at de oqfaa dek
nede bar opdaget, bvad Alsalfa er
verrd, om det end er i sin Begundels
sc
Detsor er Mællcfakming den
ftskste og den sitkrelus Tel drrindc:
men Falk er langt tilbage og tret-n
aer fikkett til at faa lastt lidt as
dem, som nn i ffiqcnde Tal kom
mer her vcst fro. Nassten alle
dan. der bot ved Laut-eng nu, er
kommt-n fm Visiten mJ bar sumer
at bist kunde de fcm et sit-m of do
rcsg met oq det er je det, de flcflcs
span.
Avlrn ftod sont chsl aodk Ast-«
ftrn var sent i Aar. Tot fvnc For
cmr, Tom vi fo ogioa Mode blcv
Ucm Grund as den fwrc Flod end
km iencrcz tbi det blev vtsd at imst
langt ind i Juni· Im nmattc du«
for-andre miq over, at dcst san nd.
fom det awde oq man var vcd aodt
Mod: tbi felv om der vor tørt der
msdch san var de doa sillcr paa, at
det vilde blive helt godt endnu.
Im san dot ftote Hat-, bvorvoa
im for 26 Aar fiden feile-de fidstcs
Gang, da iea kom her, og fea fik
en heilig Seier fka MostoIL Mast
til Portiond Me. O, bvok det var
deiligt. Jeg faa i min Kittel-t
saa lanqt ieg fande, ud mod det
gamle Hieni, men nei, im saa det
ifke og sank det ve! aldria at se.
De- manqe Skibe og de sssnne Øer
mindede miq om nieset, ja om mine
Ungdoms Udflugter og de Stra
badiet, man var med til
Jm iea var glad for nieset as
bet, ieq faul
Det, ikg httce i Este-h
Jkg hurti- rn Prasdiken nede vkd
Niemandä brufrnde Banden lpoldt
as en of Natttmis stskste Ta
lere, men ieg gsr bede i at beboldc
den Prasdiken for miq frlv. Mcn
man bliver bog faa lillc, naak nmn
skonr detncde under de solt-ende
Vnndmasfer —- Q hvilken Kraft
og bvilken Bittens Noa, nok om det,
men ieg bitte et Par Mennefktsri
i Laut-ens, N. Y» siege-: Bin-el
der bog kam nagte stere, som havde
Interesse for May fqa vi kunde
faa lidt qiott for vote Bim, fom
vosek apk Oq bei san io me at
hande, at del stal uaas tiqu der
assmetdtkkensdusogetsts
beide M CW Stelle
OI M bitte i svstem sthnvar
jglad vcd, at lidt ai den tryitende
Tsktrtcgaxld var ord at ivindc. Jo
Hjcg var glad vcd at mode Paitor
»Hast og hang- Zannlie, og glad ved
Tat se Ardcjdet gaa im godc Gang
Luufaa dek; man dc dar saa iptcdt
bog hat Mc jorixaact dct wann, det
er for Guds Max-, at man bot met
samtnen Men der er en icsn Ger
ning, am end Flokkcn tun er lillr.
Der et viit mange Dunste i Byen,
men spkcdt i den state Stad er det
ivcert at finde og endnu svasrere at
vindc Men de er dunste, og Arbei
dct er danst.
Ude hos Pastok Jverien bar man
paa Klippen i more end ern Zot
stand, og der er vist en Tcl gammelt
IroslitY saa man et fund og stets
Hom- var jeq glad vcd at bei-ge
ham og bans Hufttn, incn fes
harte noget af den fasdvanlige Kla
gc — de faa og det trygge, fom
kan blive faa hindrendcy det vi sendet
iaa godt, man er iaa sitter og Clem
mcr faa let at sorarbejde iin Satis
gsrelse med ngt og Bett-en Der
hat de baadc Kitkc og Ptæftebolis,
unsn jeg harte lädt Tale otn, at man
skal til at bngge til Kitkem et Taarn
oq lidt more-, det er godt. Herren
Vasrk maa illc gaa i Staa blandt
os: on Herren vil himer dem, fna
de maa san et Kot med en dejliq
Namme for dct sanne Altetbilledq
de bar iaact. Dct ital not naask
Im Falmonth korte vi faa til
Weicher lmnr Uirlcbladets Redak·
tksr Christensisn bar mcd fm Fami
lie. Her lmr man fokstaaet at sam
HXe sig om FRer og næsten bele
JMcniabeden bot tust omkting Kir
2kcsn on Prasftcsholigcn —- En stot
sanilicsInsds « cllcsr et Settlcment
O
Hi on ftor By!
! Tot ist- ssønt, som »Hm-en Lan
Junge det: tbi »r·Pm"t. Christensen
fvag, og ben- ban og bang mogeu
Sygdom at kernme mcd faa man
Jan kaldv dem den baardt prsvede
Familie! foa under de da vist den
Hist-fik- Wabe i Arbofdrt Der er
,vift det meste Troslity drt et vaa
lvtmqen Plads i Akt-m og de bygqek
on forsksnnek for Tidon deregsisudss
;lmg. O s-- hvor det ask qodt at fe
Arbeit-et i Fort
s Sau reiste jeg den-im til Wor
,ccfu-r, Muse-» oa boføgtr Paftot
.Aabcrgcs og der ck alter dct samme,
een ftor Fabrik-J Vordem mcn o,
Zhvot er der natur-sinnt og hvot er
’der tkavlt, ja, saa Sindcne er fqa
cum-geh at det er vanlkellqt at faa
de nmnqe i Tale. De hat hverken
Kirke ellcr Præftebolig, og Menigs
heben er forboldsvis kun lillr. Men
Ijeg harte de Suste, som vi sendet
naar det kniber at faa fat og faa
noqet qiort i Here-end Gewins. Oq
don, im bitte oasacy at der ek
Haab iblandt dem om at faa enVygs
geplads og sau, fa fremad Benner.
det er. noact der et godtz vatme
Vierter for Heu-eng Saa, og fqa
gaat det —- Gud til Ære oq os til
Om
Im kaldte disfe sin- Pia-stet
for Ostens Wirther de bot hu
nckr sammt-n, foa de Inn nyde no
qen Gavn as hvetandre, og Neuig
hedekne san so bvcmndre enqm
imellecm san trosllvet kais Wa
tes: M et io m as de sitt-st- cis
dtinqek paa manse Wissean
fer, at man skke tm komme W
such andre: og i W man des
meqet dedicated hell sont Mssimsi