Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 06, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIslssslssIIIIIIIIIIIIIIII f
fssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIII sssssssssssssssss
nåkekixn sp
: .1«O-O«« OJFKLOQOOLZ VII-L I LI« I 0«O:-:««-««Z’L XOIO ILLO II KOZMHXXOXO DREI-XII I«.
Nrszz II Blair, Nebr» usdag den 6. Augui 1915 z«v«'22.2li.u·sgs
fu. S; og Mexico.
Pisa-fidan Wilfon ladet fig ikke
roth-.
Den moralfkc Betvdning af U. S
Holdiag httper
Folgende Mcddelelse fra Waflysä
ingtou as Bl. Juli mmaacnde Dort
Land-:- rllck vor Regt-rings Forlpold
til Mexico findet vi vcrkd at meddcle
vote Lcrsm tcmmclig udførlig.
Prassidcnt Wilson gjordc dct if
Dag tlakt for dem, sont dmftede den;
meximnstcs Situation mod l)om, at;
han ikkc i tingcste Grad var bleveii
paavirlet af Antbassfadør LICan
Lanc thfoniz Argumcntrr til Gunst
for Hurrthegcringen i Mexico.
Han lud tlort forftaa, at hans Be
dsmmclfc of Tilslonden cftcr baadc
officiellc og uoffisiclle Rapportcr
og hans Mcniug onl, ljvad der bøk
gutes-, ilkc var blcven forandret ved
Ambasfadsrens Veretning. —- Pras-«
fidentend Politik over iok Mexico et
bog helt igennem venlig. Gan hat
Mc sagt, hvad hans Program vilT
blive, mm lian er eftekttykkelig vgl
uvægerlig og under cnhvct Omftcsenii
dighed inwd at anerkende den pro
visoriske Regeting, som Huerta har!
kamst i Stand gcnnem Begivcnheder.
i hvilke Prwsident Madero og Vice
pmsident Suarcz msdte en tragisk
Dsd.
Dct viftc sig i Dag, at Demokra
terne P Senatct samstemmede i den
ne Betragtning, og at Ambasiadsr
Wicfons Frcmstilling for Udlandss
Komiteen srcmkaldte cn ahnindesbg
Modstand niod at anerkende Huertas
Negcring.
Senator Baron, For-manch pag
nasvnte Komite, er of den Mening
at Anerkendclfe as surrte-s Negerism
vilde fertte en Pkmniv von Revolu
tion i Mexico. san moner vjdmn
at det vildo blivc en Opnnmtrinq
for Revolutionölcdere til at sniqi
mnrde Nationcns Hovcd i Hand
o-n, U snadan Vvdrift vildc finde
offiricsl Anerkendclfc has andre Na
tioncr
Senator Baron reflektrrcr Pras
sident Wissens Anstmslfcs sont fm
Vegvndolsrn bar boldt sor, at et
ftort moralss Liperan vor in
volvcret, ftørrc en Vrdmmmslfcn as
en enkelt Reacntg Handlinqer. J
sin latinstmmoriknnske ,,3tatcmcnt«,
der blcv udftcdt kott efter bans
Jnaumtmtion, fremsnttc Prassidcns
ten bostcmt United States Mod
fcrtning mod drin, der ovftillcdc Re
qrrina chd vilkaarliqcs Midler. ou«
kundafordcs« at den ontcsrikanskc Ne
gerinn vitdc foretrwkkcs Onmmm med
Regt-ringen Tom er arnndet vaa Lov
og Orden. Medens der ikke lusntyi
del-es til noaen cnktslt Nation, vides
Prassidenten at have haft Mexico
i Tonkcsr.
Da Neqerinqen absolut or imod
HuortaiRcaimcntet i Mexico. tror
Regerinqsfunktionæter ber, at Hast-»
tas Venner vil ime at bevasqe hanh
til at refiqncre til Gunst for cnl
provisorisk Præfident, de forskelli-;
ge Faktor-er vil taqe imod, oq somi
san faa et almindellqt Valg all)oldt.?
— Præsidrnt Iilson vil i sau«
Fald timeligvis afventc Udviklin-«
gen i Mexico oq afholde siq fra at
tillwde Masgling eller lignende, ind
til Mckicanetne selv bar udtsmt de
tes Nesoukser for at oprette Frei-.
Tokken i Kansas.
Im Tom-to molk-es under l. ds.:
Juli Manard 1918 or den meist-tu
koste Manne-d, fide-n dct lokalc chr
bnreau blcv optettot for 30 Am
sidm Noanfaldet for Manne-den
var 1.57 kommen J 1887 Var dot
Um Tommek i Juli Mannes-.
Kansas-Flehen sont ikke vidvs at
have vætet tmke str. er tsrre nu.
Oder 30 Byer i Kansas bar set W
nsbte til at forbyde Vanding af
GtæsplceueL og et Dustn syst has
met-he Band nok til buslig Brug
l
— — J Aste-s blev M ,,tnnk cars«,
fnldt med Band, sendt fm Topeka
til Horwm da andre Tons-TM
holde-Es i Veredskad for at føre
Band fm Wechita til Wellington.
Kansas-Moden er det lnveste, man
ved om, den bar vasret — 3.3 Fed.
Castro-Oprøret.
(
Cnracas, Veneinelcn -i. Ana. —--!
Prasfident Jnan Vicente Momez ag
ter versonlia at fere Venezuelas
Arme mod Cipriauo Castro, cwis
Tilbaanere bar reift Oprøksfanen
i Provinferne Folcon og Tuchira
oa ligeledes i Landets veftlige Di
ftrikter. Prcesidenten udftedte i Dem
folgende Proklamatiom
»Eaftro, den shv. Tiktator. for
stnkrer tm Landets Fred, oq jeg
Vil derfor felv gna med Heeren og
nennt-rette Orden. Jea ved, at hver
enefte General oq andre Officeter
oa bver Soldat vil Aste sin Pligt.«
En Arme, der bestaar af Veteras
ner og Tusinder af Rekrutier, mo
bilifetes nu i Byen Marcaeay, der
Unget- 50 Mit Sndveft for Hovedi
finden. Dei ontaae8, at denne Sink
ke stal angribe Coro i Staten Fal
kon, on drive Caftto ud. Den fkal
bringe-s derben i to Dir-Money idet
den ene transporteres Ssveien og
den anden Landevefen.
En anden Arme famlcr sig i
Varmtisimeto, fom er Hovedsiaden i
Statt-n Latr-, 165 Mil Sydvest for
Caracaö Dcnue Arme skal forspge
at hindre-, at Castro undkommer
»til det Jndre ai Landet.
» Skønt Forrctninaslivet bar lidt
Tun-act, oa deiliapikcrite er gaaet
pred, tror man don, at Reacriuakus
svil own- i Stand til at undertrulkq
Ohr-tot i
Kinn-Opstandeu·
Piskiiig, 2. August. « UndenetsI
uinqcu out, at trc Divisioncr ask-;
sia fast-bin i Eauion til at uiarscherej
mod Nmerinacns Troppcty or med«
Eisilasde modtaavt ber, da Neaorinsl
neu-z Euibcdsmkrud start-, at de vili
taac Iuod dem oq tilssch dem cis
anufondc Nedrrlaa udcu at rciikcmi
at Eanton blivor plyndret oai
Ibmsudt oq at Handolkn i Sndru
edeln-aged
Prasfidcut Yuan Slii Kai udftcdtcs
i Gaar on Prollamatiom bvori lian
sinkt-, at de flesie Durste-ro batest
»iil Kwo Mina Tana Nat-tust- m«
og lian for-langen at de flal aaa ud
af Bottich lwis de vil undaaa
imsuacs Strain for lllydialwd. Hatt
uaalasaacr ogsaa General TitauCliili
sum-i, der lonuuandercr Negerius
ums Troppcsr i Distriktet omlriug
YanaichFlodmh at arrcitero on straf·
its Dprørcts Leben-· Dr. Suu It
Sen nasvnes frcmdcles ilkr.
Shanabai. 2. August —- Dr.
Sun Yat Sen lagdc i Garn-, at Re
aerinaens Tropper ickc vil kunnt
holde iig længe i Naukina Han
paaftod, at Qprørerues Mod er
ubrudt, oa at de vil qeuoptaae
Kampm Dr. Sun foklod Sbanas
bai i Aftes for at bcaive iig til
Somit-um lwor han Vil bede om
Hjaslu til at ftnktv Yuan Sbi Kai
for de Forbrydelfer, fom han estec
bang oq andres Mening bar be
;aaact, iærlia for at have mod
iLaut-u henkotiet Officin-eh mytdct
General Sang Chiao Jen, udstedt
mrundlovsstridiqe Mandaier oq ai
ivkt Love udcn at raadføre siq mvd
! Parlamequ
(
Muldstrike imm. Jobcnumäbttm,
RO. Juli. Der blcsv prollamrrtst
Krigslov her i Astcs iam cftcr at
dot viste W, at Arbcidksrforbnndet
oq Regen-sagen Mc knnde komme
jtil Eniqhed i Spsmsmmäet om Linl
og Arbeit-sub ved Guldgruberne !
Sau inart sont Refultatet af For
hqndlinaeme forelach blev Strikonx
erklæret paany
De valkanfke
Fredsnmdettnmdmichä
slkig holder ingen Nation ud i
Lasngden Man ntaa lonnne til No
-igen. Det lmr de bryile Ballnnsolk
Galan fnndet nd Te er endelig
Hommet tjl nt nndexhandle otn
Frev. Over London Ineldes under
—l. ds.:
Llnlzmrien sreinlngde Lendan paa
erdizkunferencen i Bularest et Mod
forslcm i Anledning af de Vetingels
fer for en Fredslttttti1m, sont Ser
bien, Gartenland Mann-nequ oq
Numasnien opftillede FredmL bed
der det i et Telequun im Vulareft.
sllttlnnrien foreflanr, at Nrasnsen
nmd Vest flnl begnnde ved den qmn
le bnlqariske Nrasnfc ou aaa sod
paa melletn Kumanona og Egri
Palanla, derfra videre mellem Ve
leS on thip, derpaa i vestlig Ret
ning over Floden Bat-dar til Mu
-riohove nasr ved Monaftir og san
Ividere over Moglm Geogbel oq
Will-ish, Veft forbi Sen-s, derpaa
»aber Floden Struma og ned i Or
femibngten et lille Stykke Øft for
ZSaloniki.
En laadnn Gmnfe vilde give
Bnlaarien Bnerne Kotelmnm thiv,
Stnimitza, Sereg og Kavolaz men
det vilde tkke give Serblen Abgang
til Æqaserbovet erkenland vilde
san Saloniki og Serbien Monastir.
Bulqarien vil natnrliavig gsre For
dring paa, at Øftgrnsnsem nltlaa
Grænlen mellem Tyrkiet oa Vul
aariem stal være fom det blev be
ftemt i Freden til London, neinliq
ien Linie mellem Enos ved Ægasers
bat-et og Midia ved Sortehavet
Men da nma Tytliet onaine Adri
nnovel
anaarien nemter at qcm ind von
de Allieredes Krnv van Ktiggonp
loftninaer. san det nfslcmr at tnqe
dem med i Forbnndlinqerne
Videre meldeg fea Vnkarest nn- I
dei- snnnne Dato: !
. Fredskonserenren aaar ftadiq
sitt-mad: men den kan nceppe blive
wardin med line Forbandlinqer. snn
Hden foreløbiqe Freissslntnina kan:
Jnnderteqneä for Vanbenlwilen eri
jndløbet Nnmkrnien lmr del-for for-e
ssen-et at denne flal forlkenaes meh
tre Dage.
Den nye Meer-nie mellem Numm
nien m Vulaarien sinl beannde 12
Kilometer Snd for antik, der er
en annebn ved Sortebavet, oa qnn
i nordveftlia Retnina til et Punkt,
sont liaaer 12 Kilometer Syd for
Dahinten oa san videre til et Punkt
ned Donat-, ni Kilometer Veft for
Turtnkni. omkring 40 Mil Sydøft
»M- Rucken-est
Snnvidt man ved, vil de Allieres
de ille fastlwlde deres Krav paa
ot Vulaatien llal betale Keins-ons
tolminqer. Det vcvrfte er, bvad man
sknl asre med Kavala ved Æaæev
bavet. Det let ud til, at dette
Svamsmaal vil fremkalde en nn
Kriq am uoqle Aar, selv om det
via-ers nu nden Kriaeng For-last
telie.
Einian Cafro igen.
—
Latium Morgen fort-kam der i
anblndrms et feudt Nnvn oq Vil
lede. Tot var Voncznelus Misoka
dent Cipkimto Caftrnss Nmm ou
Billet-e Eiter 5 Aan Ovbold i
Udlnndcst som landsforvist skal lmn
vaer diikkcst on i sit Fødeland. Ei
den Castroc( ijsrnelsp tmr Laskdist
nybt Ro, oq de fukfkcsllims Roma
qcsndck bar trink-dris. Antmätcstcsnns
i Caracas mcntth at Castro lobt-die
stille paa de canakiske Ler, indtil
et Kobelarmn i Frcdaqs meldtcy at
ban var landet i Venemola mod m
lbesvrtsbnet Styrke Caftro fkal ver-to
;i Caro, oq der meldes fra fleu
ists-der i Landet om Opstand Fra
vor Legation i Caracns modtoa
Reaeringen I Washington Melbing
om Opftand i Staten Taehira oa
fl. Stehn-. Udenrigsdepartementet i
!L!ki1fl1ington bewundre sig strats til
»MarincsDcspartcnnsntcL oq strigksskis
bot Des Maine-J, sum var stattionci
rot msd Vrmtkswich, Na» ordrech
til Voncsnusla for nt varcmgc muc
rjkanske Jntcrcsfct
Hucrta vydkp Trade-.
meidrnt Wilfon sendet cu
prrsonlig Repnrscntnut til Mexico.
Washington, D. C» 4. Ang. —
Dist var Ined stor Interesse Kon
nnssscns og kiioaerinqcns Medlems
mer i Maar lmsns den inexitanske
Jndmrinsminiftrn Anreliano llrrns
tiasJ, Erllasriug, at den provisoriskis
Prassidonh Hart-tm iktc vilde ncds
lasgge sit Fmbede on heller ilkc taasj
le, at srcmmedc Manier blandedej
sin i lians Administration. Modenss
Roger-innen i Washington endnu ikss
te for Alvor bar drøftct noacn beis
stemt Plan med Densim til en di-«
rette Jndblandinq i do merilanskcs
Assasrer. er det doa siktcrt, at den
paa innen Munde vil anerkende
Ostertas Styre.
Hidtil bat ledende Mexicaneke
vaastaaet, at bet vilde vasre en U
muliqbed for Mexico at komme nd
as sine sinancielle Vanskeligbedcr.
mod mindre De Forencde Statcr
anerkcndte Administrationen, og as
den Grund troede man, at der vils
de blivk ovet Trvk vaa Hiccrta for
at faa bam til at rosig-irre
Konstitutionalisternc opsordrcr U.
S. Reaction til at opchvc Forba
det mod Udfstsel as Vaaben til Mr
riro, sordi det vildis snart asre En
1de paa Revolutionen Dettc Krav
vil blive beande sor Senatcts
»Udenriaskomit« af General Ednari
’do Gan, som er Grads-out sra No
trcs Dame Universitot i Indiana on
født as skotske on nicricanskcs For
erler Gan er Mincinaeziiør on
Tvar blandt dom, som snrst grob til
JVaalwn mod Porsirio Diaz i Revol
ton mod Mahom san bar vert
aktiv i Opstandksn mod Hin-tin oa
kisndisr aodt til dr- militwrc Asfasrisr
i Mist-ico.
Udenrinsminiitcr Vrnan sandi
i Gaar vitesk m Kontos-onus niod
Prassidcsnt Wilsan, at ban paa
Grund as, at isiatiqe divlomatiskcs
Zank-r sorclaa, ikkc vildo sorlade
Washington for Tieblilket Dct lan
linsndch at ltansI Fortsdraasturnv maa
iniaives, lwis andre diplomatile
Vanskoliabodcsr slnlde ovstaa
Prassidcsntisn m lldvnkiasminiitkss
ern nwatrr at ndtalts sia om, lwari
vidt Antliassadar Wilson skal son
tnss tilbaacs til Merim clltsr ikle,
Wnsbiimton, J. Ana. —— Prassis
dont Wilfon tmi i Don dct førins
-ki·idt til Jst-s nan of den nnsrimn
ikcs Situation Gan nmdtoa Am
basfndsr Honrn L. Wilfons chiqi
nation, der ital trwde i Kraft den
14. Oktober-, on sendto sont iin per
sonligc sitisnrasiksntant tidliqcsro Nis
Vernør i Minncsiota John Lind til
Mexico, nnsn itti1 akkrcditcrct Hin-r
tas Nesacsriim. Forftaaelsen cr, at
Mr. Lind vil blivc ndinrvnt til
Atnbassndsr, nunr der bliver optist
tot csn stabil sitt-gering i Mexico.
Ambosfndør Wilspn hade isn lang
Emntnlcs nnsd Ilscinister ann oq
Fornmndon pcm chntistg Udcsnriqssi
tomitc Senats-i- Varon on drøitisdis
Situationen mird Prirfidentisn i dist
Zwide Lin-a then nd over Mr. Linde
Zesndelscs mnnIsks der innen Rimsin
rina ananmsndu Neurringcncs Puti
tik i Forimld til M(·rico. Vrnnn
fiigdm
»Emnvcst«nør Jolm Lind as Min
ntsfota or snndt til Mexico sont Vrw
fidentens Versunligo Nepræscntant
for at banle sum taadaivesndc i den
nasrvwrendks Situation over for Am
basfadcsn Rom Prassidonten blivor
fckrdiq til at forsmndle med de- nnsrii
cnnike Antoritcter om Genoprettclscs
Hat Frei-, fna nil ban ossentligaørc
sine Anstuelier Mr og Mig. Lind
afteiste i Aste-n pr. Jembane til
lMexieo oq vil lægge Beten over
New Orteans eller pacvestonÆ
Ymcrilm —xlyt.
Vcd cu Kulgrubcetsplosion i
Eofl Brooksidc smhnincy Pa» for
lcdcn omfom der isl. Melding fro
Tomcr City, Pa» af 4. dg. lsjsz
Mcnneskoc Tor vor sremdclcs Los
Ohms i Grube-n, sont man forojsq
mentc var begruvut under Jordfkrcd.
Senotor kaan holdt i Lordaqgs
en Tale mod Generalpoftmein-thr
lmnsJ Paabud om at reducch Pak
frpostportocn for l. og L. Zone
Idcn 15. August Senatoren lmsodck
dc, at nmn helle-re burdts nedsasttr
Prisvxmrtoeu til i Et. end at txt-dict
to Portoen for Vesordring of Pakt-on
.
Vejrburmuvt i Washington spcmr
køliacrcs Vksjr i donne llgc over hole
Landet med Undtagclse of Ema-ne
oed Stillehavskyftcn og Mexicoliita
ten. Dct er ikke sandfnuligt, at no
ch Vanucbølge vil gaa over Lan
dct Oft for Klippebjergena Vi bar
lidt ondt vcd at tro vaa dennc
anadom her midt i Ugen. For
øvrigt sich at chnfaldet Vil bli
or nbetydeligt — tun nogle lokalc
Bogen
Ilrbejdere i Autoinobil. Fra De
vils Lake, N. Dak» melch oin
Mangel paa Høitarbejdere, oa for
at aøre det tilstmskkende for Arbei
derne er Formel-ne bl. a. blevet
enige om at flutte Arbejdet Kl. 6
liver Tag og køre Arbejderne til
Buen om Afteuen pr. Automobil
Der ital holdes frie sinneerter og
Tagen i Dag er iat til Side fom
Fridag til Forciøjclse.
I
Paa Michigauføen flog Veitet
tiurtigt om Zondag Eiterniiddaa
melleut sil. 4 og I. Termometeret
fnldt fra 95 til 70 Gr» og der rei
iie siq Sturm paa Eisen Pcm
Wnnd as den imsrke Hede tidligere
Daa Tagen var en Maande Meutre
fker paa Søen bat-de ved Eliicimo
Hi andre Siedet-. Der meldes um
sut minds: ZU Mennefker var i Lin-J
inre, nien de lilev alle reddet. Ter
iidedeö god Tjeneste im diiedniiigciiE
stationen ned Clyicaga
i Vatikan-er i Washington Iliider
-i. d-:-. nieldeiri im tlsusliingtoih at
Finansminisier Mc Adoo liak
’iiidl)ndt reiimsseiitutive Bank-stet- i
lZU Stil-der i Sydeu, Midniesien Da
»von Uacii"ict’m·teii til Washington
fior at konierere ined Finanzdepar
Ytementet um Anbrinnelsen af PM
;i)()0,000 of dilegeringeiis Benge
Jsmu man staat i Begreb ined at de
Ywnere i Bliatioiialbanler i disse
Vani- iur at leite fGanndteriimen
nf Null-it Dette er et Ekridt »den
Zidestykke i vort Land-Z RegerinzL
Im Ausfall-, N V» meldess un
der »i. ds» om at katolste Kviiider
fliar organifetet en Liaa, fom vil
Hnmdnrbejde den niodernc Kvindebes
Mem-liess- Tendenfer, deribisndt Kra
zvet om Stemiueret. — Linan aq
iter at danne Vranelier over bele
Landet Ærespmsfidenten MrsFrev
sendet »Kvindebevasmifen frennnes
Jnf Kvindety hvis Aiiskuelser er af
Zqiort liedenske Tersom deres For
Jdriimer skiilde lilive virkeliqajorte,
»eilde den krifine Familie opliøre at
«liefiim.« «
TusriweilmspitnL Im Outclyinfutk
Zwin-« Lllkoldecs undisk- -1. dis. nt Un
ser-us i Mchsod Conntn for-leben
lmldl Mode i Lake Marion for at
madslaa out at, bvad der kan note-I
sur nt san Anat mcd Tuberkulosen
i Conntht Der blev fattet Willst
nina om Opførcslscn of et Tasrikms
lnsspital i Hutchinson -— Jfølqcs
Napport fra Statens Sundbcdsmads
der der gennemsnitlia 12 Meinte
skcsr om Aar-et af Tasrinq i Mr
Lesod Co. — Stute-n vil botalv
lGanska af, bvad dct kostet at op
føre Hofpitalet oq en stor Dcl af de
dcmliac Udaifter vcd dets Mist
glordeu rnndt.
J Nasrheden of Jeknterinoslov i
Russland nur der raset en Huiweb
freun, under lmilken flere Hundrede
Mennesfer er bleveu liaardt fvasstede
.
Ertraskat Paa llngkurle Paris-»
1f). Juli. Teputeretkatnrets Finanz
udvalg lmr vedtnget at optmsue en
Extraskat Paa 20 pCt. lyos Ung
karle over 30 Aar.
I
Triebt Flyvet Strassburg, 14.
Juli. Da Fluveren Djetrickhs i Tag
oilde lande paa Flyvepladsen Mühl
lmusen, kasntrede Maskinen. Flyves
ren blev sna lmnrdt sum-et, at lmn
døde i Wbet af noqle fna Mitmtter.
Breldia Skovbrand. Archangelsk,
18. Juli. J Rast-beben af Etatiouen
Emza staat 2(),()00 Tesjntiner Skov
i Brand. Der er udsendt Soldater
til Hinslp ved Slukningsarbejdet.
En Soldat er omkommet.
.
Sammenstnrtet LuftskibsbaL J
Dresden er man for Tiden ved at
ovfsre en ftor Luftskibshal: men
Mandag den U. Juli stnrtede den
samtnen. Oele Jernkonstruktiouen,
der vejede 70,000 Pd., ktmskkede
samtnen Som ved et Vidunder slap
de henved 100 Arbejdere paa 1
tum- uskadt fra det.
AmursBanm Tet russifkc Rigss
raad lmr nu vodtaqct det tidligere
of Riasdumacn vcdtaqms Lovfors
flag om, at der til AmursBanen
anfkaffcss rullcnde Materiel til et
Vol-b of 20 Mill. Rubletx oa at
der i femme Øjemed for 1913 be
vilges et Laan paa ca. 10 Mill.
Rublvtt r Jzk i »Is. s----- sk
. .
sh( « ZU »w
D..s· . —
llnittsd States-Z sont Molche-n
Tit-musi- Aircs5, SO. Juli Ton ar
acsntinskc Dir-gering indbmgtcs for
Ratsoimlforfamlinacsn i Gam- et
Lovforslkm, sum i alt lmsfmliq M
qtsr de i Einst-man Ilntitrnstlomsn
afitnkne Linien Jfølch Forflngct
fknl dot vasrv ulovliat at hindre den
fric Handelsvirkfomlwd ou komm
trcsrc Produktionen vcsd Oprcttcslfe
nf munopoliskc Vcsdriftcsv
Konq Alfonso arm-r 2 Mitl. Frei-.
Et. Mondens, 15. Juli. Der er mt
saldot Tom i den San, disk vor
reift af csn Frnnfkmmid Samsnos
Arvinmsr i Anledninq af. at linn
kmvch tcftmncntmst Kona Alfons 2
Millioncsr Franks. Vod Dom-non cr
klnsros Testamvntist for anldint, na
den spnnske Konku- vil fna Arm-n
fom lmn vil overdmgc Butsu Lucan
i Visndcch ndbetnlt
Ztcfmwfousxs Ermditioik Fm Cin
Nomc i Alaska tcslmmfcnssi, nt Etr
fansfon lmr kobt on nusd Petru
ltsumsmotor forsuncst Ekonnert fon
Ojaslprskib for ,,.8mrlnk« ou »Ach
fka«, Her bar vist sig nfilstmskkclixus
til Erpcditioncnszs Udrusmitm ou
For-rund Don kmmdifkc Majorian
lmr sanktioncrot drum- Forøavlfo of
Ztcfanssons Erpcditiondfkilnn
Voldsomt Zwist-nd Teichen, Schle
sitsn, 17. Juli. Ei volkisnmt Efnlsrud
forvandltsde i Aste-:- Vaskkcsno i Om
mnon as Teichen til rinciidc Strom
me ou sam- Fnrsmsdmns Brandt-ic
nq Glqu undu« Bund. J starb-in
nnslcmsrs den nnrcttcsdc Ekndc til HA
Mill Kr. Landsbumw Armut-shar
oq Stcimmu m- ovorswnnnodkn on
Dosten or fuldstasndiq ksldclngt
Jordfkaslv i Tuskland. Skoxftcsnens
saldor um i Stuttgart Stuttgart
20. Juli· (N. V.) Ovpk here Wär-«
jembcm samt i Strasfbnm masrkci
de man ved jiTiden i Mit-dass cn
fort, men brftia Jordrnftelfe.
J Stuttgart ftyrtebe Beboerne ud
paa Gaben, oq fra nogle Bygninger
faldt Skorstenenc ned.
sordrystclfen sum-L- ligcfom for
rjgc Gang, nemljg den lu. Novem
ber wil, at owre udgaact fra de
Ischwabiste Alpen hvor den ogsaa
solle-J jin-ruft
7 Menucskcr omkomncc Dust-eh
l. Aug. Sm) Montkefkisr omkom i
on Jldlø—:s, fom i Tag adelagde
Joseph Poquet af St. Johns
Parish, Lrleancsøensss Hjctu onckring
lfs Mil øst for Quemer De onl
kunme cr: Acri-. Paqmm hendcs
sent Børn og en frommt-d Rvindch
sont opholdt sig«dor i Hufen Bran
disu var format-sagst ued, at en
Lamm- (-ks:spchdorodo.
zytmnsbiismj og Tusklund. ski
nacs Prassidont lmr til den uoopi
rottcdcs tnskskinefiske Forening i Pe
kitm skwnkct et Stykke Grund og
et slørre Penmsbeløh To den tyske
Logotionssokretwr v. Malxzmt aflags
de Takkonifit bosrs Yikanssl)i-Kaj, uds
taltc drum-, at hatt altid vildc un
dcsrstøtte tysk Arbeij To af hans
Eønncr. der hidtil bar studeret ved
dcst cmuslske ,,Collear« i Tientsin,
skal nu paa on trc Maaneders Stu
dierejfe til Tyskland.
Gast-innen i Portugal Paris-» 30.
Juli. Af de fidfte Meddelekfer fra
Portugal fremnaar det, at Oppo
fitionspartiet udfolder en livlig
Virkfomhed, omcnd foreløbig meft i
al Stilbed Man er forberedt paa«
at Oprøret kan flaa nd i lvs Lue
bvilket fom helft Øjeblik. Omfats
tende Forberedelfer er truffet i Lis
fabon oa Opotto. Cenfuren er frem
deles streng i Portugal, nien man
bar dog Kund-floh am, at det allere
de er komme-i til fvredte «Saniniegs«
isød i Moderne. «,,-z« '-7·’
i Au » »
.« . « Z
Todter-I Steinen NR Moko
2s). Juli. Retten bar qivet Ordre
til m konfifkere de tre iørste Bind
af en lidgiwe as Leu lefmjss Vase
ker, foni for Tiden ndkonnner pna
tsidrlmnofsri Forlcui Tet er en lieri
medoptaqet Oeerfastielfe ni de 4
Evangelier nied dertil knuttede For
klaritiaer, der lmr qivet Anledninq
til dette Ekridt. . , -.,.-s
i v ·" L·
Cn Flsider Lpfindelfe Paris, 18.
Juli. Vleriot tmr opftmdet et AP
ant, lmorved det Here-:- nniliat for
Jluueumsfiner at fmrte fm et Ztimls
fabel, der befindet fia flere Meter
over Jordeie .ti·alilet kmi unan be
Imtteis ded Landinqeii Zaum-l det
smnfte sum det eiikuslfie Marinemis
uiscerinm lmr amnodet om Tiler
delfe m· de finenmtngmiifke Filmsiv
der er outnxiet ved Rot-segelten da de
meiner, nt Lufindelfeu fmi fcm Ve
tridniug for Flnvning fm Krigss
skiMH
Un nor stritt-. Fru Lod; i Po
lun umlde at den socjaldcsmokmtis
sh- Ecntmlkomito for Polen ou Li
tlmnm i Mai-for us Flnveblndc op
fordrer Arbcjdcrne til at iværksastte
m alm. Etrile. Hidtil (l(i.s"nl.l lmr
Etrikksn lmsdt siq til m. 200 Fa
hrjfkck mcd (i5,()«() Akbcjdcktk Al
le ftokis Fabrikker or holt lnkkcdky
on Fabrik-ferne lmr used disk-es Fa
milier sorladt Lodz oq or reist til
lldlandet. Der or Bestrasbclser i
Nmm for at indføre et F·ot·lig, mon
ljidtil fomwvcss3.
De smnske klhtstnitwst Paris-, 182
Kuli. Temitcrtstkmnrkst lmr i Nanr
lnslmndlet Furfnarxsjorilmxx.- imi
kcl 12, lwortsftcr der tilsmns do Fa
milien lwis Forsømcsr or indkaldt
som Soldat, en daglia Underftøt·
tclfe samt et Tillæg til Underftøts
tclscn for kwort Varu. Nenn-innen
havde foreslaet Underfksttelien jat ·
til 75 Centimer oq Tillwaet for
bvert Born til 50 Centimer. Girr
»ndvalget forefloa Underststtellen for
Ebsiet til 1 Franc 25 Centimer, hvils
ket Forslag net-tqu med 866 It
mod '204.