Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 25, 1913, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « «
»Dann-errett,
f s W oo Ums-SM
MD Pol Dkk DWI Mk
I AW
Mst tf
Its-I Ladent- Psbmdiux Amt-.
blast-. sehn-k
OIIMPVY disk-M- Ollskjss I hwf Yes
Pfi- psc Aar-Fug
. kenne-I- Stsspk Itzt-. lmismipt 12 m
Mttlkt hoc-Is- i For-kind.
Ums-IIMlinxAdrpssokomnslrins »I—
— Umstaxelae M Bist-g til Buch-t
ladbolel sein-ims
DANISI LUTE ML HOUSIL
Blüt-, Nebs
Älle Bittka til mutet- ijhoid
Was-noch Abs-nimmer ojk Instr
Uklet — sen-ie- til den Redakteu
A. U. ÄNDWTN. Ahit- Nob
Isdsksti at Miit Post office- ais wiss-M
— satte-c
swrtislag ritt-s Mo know-o sapon
spplioation
I THE-He ti. It Mkdsst Urk« mode-ges
ywsh heisses nun let-go- tjl sit-!
stilis- kmtltontor. sltujsje desto Ziel-o
III-, bede- msa hausen-je sijk us
Dukeketsiä Kam-or
—
Nur List-me sparen-ist ais sil- Folk
— Jst-steter i Blutst· senken for s
— bot dem pllkk for sc fa- Okolysviw
- ckst Ist Bei-säh helles sit-, Ist-M ums
ID. It cis m Avsktissemestot i dete
hkl Dsk fU spri- M wssgscisg FULL
Lug-Das ocn is. sum :.-:»,
- » »
Den furc. dankte cv.-lum.
mtkes li. Rats-upon
Ssndag.
,,Lciuoa,1 ixr tut Herrs- Zag" s
pan Den skul zorremmgmic stund
se, sagte-Ich sgsaa Authnmdetix
Kisten-J Furt-errungen J Oc: Zud
bennncs Ttdcn ul Gurts-neueste
Guts Ords Pra·dkken, Zahne-Uns
pg Bon. og til more direkte Tale
km Guds Riges Arbejde og Ejasles
Halse Vj ital forsøge «.t cum
des-re Unsere en lille Mundsmag Hm
Spndagen under Aarsmøder
Ordinattons - Gudstjenchc
begyndtes der med i Vor Frelserö
Kirke um Morgenen Kl. 8,3(J. Det
te Mode Var jat saa tidlig for tkke
at troctte Forsamlingen ved at lade
Ordinatjonssfsudstjeneften og Opf
messesGudstjenesten Isbe ud i M.
Tet- begyndxes med" Assyngelsen
If Bonnefalmen »Sie-nd ovex Ann
du, kom ned frck pet hsje«. Sau
Esfsde For-standen Fuss-Felsen og
Trossekenbeifeti fokan Alte-et- vg
sum fang videte Vetfet »Gussl
Orts det er vott Arn-egon Teil
stal vor Akkoms bete-«
Nestformanden Past. J. Getrien
holdt Jntimationstalen ud fta
Rauh. 9, 37—38: »H-sten et stor
snen Arbejdetne ere fau: beder det
fpt Hsstms Hex-re om, at han vix
Lade Arbejdge nd til sm Hist-H
ovad det gjardt am var at fqa III-J
seiden udsendt i Heu-end Hsstr
wen da det kun er Herrer der kan
ndsvnde de rette llrbejdere, san maas
Hi udfende Arbejdete til sin Hast. ·
cstrt fauledes at. have talt kotts
nd Jra den nævnte Tekft fremftilledgi
salerea for Forsamlingen de tre«
Mcigete nævnte Amt-Mk —
christian Sirenfem N. P, Melsen
og C. E. Meler —- fom hvet for
fis oplæste en kort Oversigt over
sit Liv og Hex-read Fflelser med
tmiudtildenSttmd,dal-aunu
isd am Manch-beut Fort-In og
W Welle til Leere- og Syr
MW i M M. Mi
jflmteö Vitaet vil blive meddelt
i Ratsherexnjngen
Foxxnanden holdt Ordjnntionstai
les nd fra 2. Tim. l, 6.« »Der-for
paaminder jeg, at du opflammer
den Gudg Randegave, som er i dig
heb mine Heendets Paalæggelfe.«
san vilde dvæle ved to Hoveds
W — Paulus fom det store
W og Opflammelsen af
IUdTIT Randegave Under førfte
Mir droqes flete Sidet og Tckkk
if den ftore Oedningeapostels Liv
M, og under det fidste fremholdi
Les Nidvendigheden af vedholdeude
W- fortfot Studium og fliti
- II skug us Rmäms Mit-let Ptæi
III M ftaa blandt Herr-eng Falk
tu Brodes og candelig Foder.
et III hm kun, naar ban sta
apW den W Rande
MZ Mlis et M og W
W wage-« blev asiat
Ukt If We oplæste de
"DMU bruceliqe Stift
kjw «- «Matth. W, Io
FIQI set given at Mast i Cim
- , »
Pasi- H. P. Jenseit — 1 Petr.3»
Z, 2-—-4: »Beste-: Guds Hjord hosf
edet og fgsms Tilsyn misd den« Div.
Was-. Bing —- 1. Tim. 5, LI
22: »Im befværger dig for End-:
og Kristi Jer og de udvixiqte Em
lcxs Ihij o.s,d.
Eiter et Hur Vers as Zahn-c
678 »Kon( Risgu Im biet kch"' sub-:
te fclve erinatäienrn dicr OWNE
Delsen til Kandidcterne as heuc
sten i Mids Menigijcd med Tilhold
at prædike Guds Lkd tent og ret
csfter de Profctiske cg aposwliske
Zkrifter og i Lockensthemmelfe
med Vor widerka Kirkes Bekendelfa
Eiter Afsyngelfcn af de fidste to
Vers of Sehnen uflugde de unge
Embedsbrkxdre Ptasitcløftch og MI
det flumsdc misd Velsignelfen fka
Alter-et og Salt-tin .,Kc«crlägk;ed fta
Gut-«
Der var endnu Tid til, at For
fmnliugen kunde brude op, gaa
udenjor og drage frisk Luft, spt
Hpjmessfeswudåtjeneften skulde be
Lus; txt-gis - suxdsucncs
stc n. Tor ; 1r dsji s i--i;c
Zwin- ! Mc de irc d«:n·ss skrkir
»Es-gn- rrlzsorcr nor: Eamsimdx mcn
N »Es-krauen Tun fJndk occu- w:
I
E Its-I »U; surctkuk At writasrc UND-«
IT sws un z Tier Ihrs « 1«.-::1 »W- Usnnc
s
Fu Wind Nr D uderfcm «:-:-n:l·.1
sxsr Errika mrb fkn iaar man
nor-es nn-. JMO Zumlcr Icrsm
Her prasdikede Pqu B. Z. EIN
Oper Tagen-:- Emngciimtk Auf
s» 13:;-——I;3: »Ein Quer da vorm-»
h;cm«ge, sktm oder-:- Fadcr c-; ers
barmhjertig« o.s.v. I
Tenno Trist, sagdc han« Wwa
paa te- ftore LIkagtcr « Sand-;
Lied sog dtærlåthdk zmsklkgs
hed hedder, anrendt i Brut-Zis
Barmhxkrtrgbed sag Zandhed nævi
nes scsm yuldkummcnhed og dmnk i
Tum. Menneskcr forsonder sigl
imod disse Magtexy sonder daglig
Himod dem. Der er ikke Sandhed ill
Yvor Barmhjertigbed, og der maugleti
Barmhjisrtighed i vor ZandhedI
Dritte Ztormagtcr ——- Iandhed ag
Kærlighed. Ter betet Mcsd til at
brugo diese stote Ting. Jesus Var
den personlige Barmhjcniqhed og
Sandhed, derfor talisr han 1 Juden
Person: »Da-rot J batmbjertige,
som ederö Ruder er bannhscrtm,
som Faderem saa bot Bei-neue
viere «
Nam- vor Fadek er barmhjektig,
et det ikke not? Naar Messer-en er
Wisseme et det ikke not? Der
er Meunester, som siger: Jeg sor
lapgek ikke Bamhjertighed, men
ikun min Ret· Men vor Feder i
Himmelen jkke blot var barmhqu
tig, wen han er bannt-fertig- pas
dem-s ftelset hau os. Dettil for
tksstet s? p- som vor Stelle-stund
Menge vil III-Use Guds Miet
tigbed til at chkke over der-es egeu
Ubkttmhjettighed og Svnä med.
Men tun den« der Wscq bil væte
Mit-Ug, kam-. M i Gaps
Batmhjettighed. Dei er med Barm
hjertigheden sont med Negnem den
spart de nedetste Siedet Jugen
ten btuge Guds Whjettighed
til at deckte over egen Ubakmhjw
Unbed. Ja- barmhjettig imod
SM, im man give- deu pæneT
Name. Nei, ists batmhjettiq imoc
den Minde Spuk-. MS Kot-liq
hsed nahenbares sitnnest i det, som
Joh. s, 16 peqet paa. Distile
man vis- fig Iom Weste-m —- ielvs
ower Kulighed drev « Guds
Stn W. Jesus var den person
lige Sandhed, den perfoulige Kret
üghed. detfot ynkedes ban over
IFulket E
Men den bedith Lan, Verdens
Kunde finde til Eimn dcrfor Var can
JKrone as Zorn og ex Rot tilz
chepter. Men anderledes end Ver-i
jdens skal vor Barmhjettighed vcrre !
Den stol— mse sig som indbykdesk
Barmhjettighed, gensidig chrligik
bed. Men det bedste Navn pack
«vor Barmhjertighed bliver dogz
Ubarmhjertighed, ellet ufuldkom-.
men Barmhjertighed. Men i al!l
vor ufutdeommenhed tun der vgl
stal der være en Stræben efter Me
sterens Forbillede. Bi skal stræbe
eftet at væte barmhjertige fom
Faberens Bien, stræbe estet Fulds
kommenbed som Mesterens Diiciple
Odem et det, Jesus hæver Fin
geren staat-? Meu du, siger hau.
Det et den, der sendet den barm
hjettige Judex-, deu, der fan Ige:
»Wie er Botmäle vedetfas
ist-« Cvotledes tun du, sont hat
mBjællsiditeqetØie,fe-t
uddeaqe Sie-den« iom et i bin Bro
sein at jage efter is M Mdkoms
k-. Amen.
RAE Gtxdstjenesten for svtigt skal
m hist tin-Ema at der vor Vorne
v
dqu Jt Kikkcn var propfuld as
T Uner sog der sptoges et Offet
U pat indre Mission — 8290.15.
II femme Mission indkom der i
Der as de andre to Kirker lidt
; Vor Bluts sg —- lad os sige dct
krka du Lamme —- ved Eftermids
dsagsmodet i dct f·rie. Tom di nu
Frmkss skal Eoktcrlle Iidt fra, indkom
der til lige Fordcling imellem Jn
dianer- og Japmxmissionen lidt over
8150. Tot samlede Offet er op
givet os til 8642.00.
Estermiddagsmødet. var
et ftort Missionsmøde Dei holdtes
i det krie paa Luther CONng
Canwns og begxmdte med Assnns
Felsen of Salmm »Op J Kristne,
rnsusr eder.« Post. L. Pedersen le
dede Forsamlingen i Bsn om Her
rens Velsignelse over Msdet
Post. N. Hansm Mnncapolis.
holdt et Forcsdrag om Missionen ——
set 5m et historisk Sonspunkt,«og
ved et ftatisrisk ndarbejdet Kett gav
nun Oder-sägt over Tanskerne i A
merika og dercs Bem, Mike hvors
dan de et fordelt mellem Stimme
Imm- mange Præster ak de to dan
jke Kirkesamfund der finde-J i hvek
Etat etc. Eamlesk Anml indvandres
de Dunste 181,·549. dekcs Bstn
·.7-,8-59, enden Zlimtlcd 454518
Bau den Missionkmntt der er us
anvisf i Imme findt-s 1,5(II,WJ
Jammere.
Et Kn- 7;n:: For bis-w llndkr
sind lsar girrt«
·lT-.1sr L Jl. Lauticn kalte om Lvs
sOsxxntrjng ul zt drkrse Mission Gan
spumter Hvor meget bar du nim
tsxt diJ soll-. for Wind-L- Rigez Saa?
Tcr er udretiet fwke Tim- men der
staat laute miskm tilbage Tor
hmde nok se nd. Tom der ille rat
mean, der meunttcsdc til at drive
Mission Men alle-rede at le den sto
ke Forsamlina af Mennelker til ist
Missionsmode dar en ftor Sonn-n
trmJ Lg naar laa den enlelte
dem-Ufer: Min Ejml er Ort-lit, dct
mncr Lvmnntrin21 erlfte Zjæle
dct cr Lvmuntri1n, dcst stpcr Scmb
dcst flaer rilliae Wandel-. der stil
ler Midlcr VI Evnkr til chnefte I
isuds Nisc
Atter en Anklang
Past. Bina talke om thcsrnebani
nrret Tder var 156 Aats on Dan
nebrog fdet vat 694 Jlar aam
mell) lærlig dog om det sidfte: Den
rede Dua med det lwide Kors. Den
rede Dug betegner Strid og Ban
men hvem bar Del l vet lwide
chxsf Sygh og NId et Dugens
Lesen uden Kerle-i Den tsde Klub
er Tegn paa gingt-ki, det er det
Evibe Kors, bei order Verdi Dei
erdekbistalhaveDeli betet
vIIng vore Landsde sinlde have
Del i, det et det, Oedningerne sittl
de habe Del i —- det lwide Kors
det taler om Fredl --s—
Fort-runden, Pass. G. B. Ebri
fciansen, fluttede med faa Ord. Man
bat-de spurgt dam: Ovad seines du
saa am detf Man merkte vel Aar-s
mall-L Jo, det havde veret Frels
sent Dage pg Fremsttds Dage
Han ovfotdrede laa til at lægge
Gar-er vaa et henlat Bord til Mis
sion-. Dei er allerede nævnt, hvad
der indkom
Kot-et gav os enbnu en Sang.
Mandng Formiddng.
La holdtcs der Ekrlstenmal U
Lilxerganq ! Vor Zrclfers ducke
»Hast Q. P. Jenfcn boldt Zinne
:.1«en nd sra l BU. 5 1——7: »De)
:"-«-1dste shlandt oder fokmaner jekx
s m en Misdaidite og Vidne til Fin
5:; Abt-USE O«f.V En WU Zkkifs
male, smkijg for Pisa-ster, om Yds
umgelse og Lphslelie Mange del
wa i Nadvetens Rudolfs og det
var en velsiqnet oq opbyggelia
Stund
Maadag Effetmiddag
Ibuldtes den sidfce Fortetningssesp
:sion. Den aabnedes med Salt-redet
Tset »Ur-nd over Aanderc og med
Man as Past. J. Th. Land.
I Forwandeu henstillede til For
samlingen for Fremtiden at holde
»Ilarsmsdet i kun 5 Dage, begyw
Idende Onsdag Morgen og sluttens
jdcs Studag Akten. Der talles en
IDel for og imod Tausen, og siden
overlodes bei til Mrteraadet at be
stemme Tatsmsdets TidslængDQ
Past. set-M cubet as Ohio
Syst-Iden, der var til Stehe, btdes
Istrrsiwüdllsekemttalte
dets Udginclse fw pas-Date Tidj
Pan Grund-lag as dein-Je Henvcsni
dclse gjokdegss der Fokflag Im at
tillade oedkommendc at ovcrtags
sBladSL » - -
Let var en noget vanskelig Sag,
Eika- os den Grund, m der var
Etrid om den« men dog delte
Mcninger ellcr Auskuelser, og Sa
gen kund-e so ikfe godt tagt-s op til
sonnt-et Forbandling reden Refun
jkdcrauisn of den allekcde fancde
Beslutnämx. Et For-flog i den Ret
ning Munde-de Man havde dog
en III-stelle of, at de, der hævdede, at
den faul-de Beslutning var »Moti
let«, havde nagen Ret, unglet der
var give-: Leitighed til at udtale fig.
sm- Bellutningcn wundes Den in
formelle Fokhcindling endte med,
at det blev benstillet til Dir-mis
nen for T: L. P. O. at fortscrtte
Bladets lldgivelse til Juli Its-ist«
san mkftc Aarsmsde kcm san Lei
kligbcd til nsjere at dkøfte demu
Sag.
i Eftet nt det var beslutm at
i
icrve Aarixmødeh sang Forlamlins
Igen noglc Vers of »Va- Gud han
er soc fast en Vorg.«
i Formanden fluttcdc med noglc
iOstd om Msdet —- et praktis! Ma
sde, maalbevidste Forbandlinger.
Broderkcrtlighed hovde vrrrct ken
.delig gennkm hole Modex
Staaende fremlqsgde Forli-mün
MI Forsagclfen og den apoltolisse
Trosbekendelse og lang sidste Vers
as nnsncwnte Sohne
Mandag Akten
voldtes der Affkedsmsde i Vorstel
scrg Mitte-. Der begnudtee med
Ealmcn Ist. lö: «,T«I1 Oimlene
tcrkkcc din Mistundbed Und« og
Bau as Pastot Gestirn — En
Umfang Post. «H. P. Jenseit kalte
ud fta 1 Pir- ö, 7 km at koste al
vor Sorg paa Herren, sum bar
Lmsokg for os. Tot er en dejlig
Tause. Last dit Øje til Wohnt-II
Kors, det taler om »ude Eins-Im
sRSsten i Smnvittighedcn, dian Bo
brejdelfek, ncmr vi get Um, rkdnck
jogfoa om Jud-J Lnlsorg. Manch
lcmkwkndighedrr i Liret ridncr am
Idot sammt Tersor — sasx cdcrci
Sorg vaa dont —- Nok m Emku
ruf Kutten — Past. N. E Carisun
kalte ud fm Matth. Il. Hist »in-m
met bid til mig alle-, scer ch- br
5vasrcdr. og Fesg Vil gika cdssr JZIJUN
oft-. Han logtm Vsrm Tun alle
kom alle. — bdem M cr. Essns
kglden han« Icm selr Eun- zwm
at akbejde og blire int. Okw spdt
at bvile eiter Tage-II Muse
Fotsamlingen sang imaende Zwi
iGut- Lmn et fass Last en Vom-«
Fomanden fagde san Tat paa
Untsmtdetö Begne til Menigbedcns
Pia-ff og bang Familie oa i dcst
bele taget til alle dem, vaartcrms
ikke qlemt, som havde taget faa
’gasstevenligt imod de mange Gassusk
Gan wette det, Hat godt at tafkc
Werten, men ogsao Memjefked on
han bavde en Fplelie af, at vi
kunbe Junge vor Vesi med Glæde«,
referetende til Ap. G. s, 39.
Past. Bing sluttede med at sigex
»Bei var gebt, at J kom« Ep.
G. 10, cis-) Dei var Entnelius’
Otd til Apostelen Peter, da denne
kom pag bang Jndbydelle· Udfta
dem Ord udtalte hcm san iom Ste
dets Pkæst paa rang hu- Wenig
heds og de andre Nemahelm
Vegne dsetes Tat ti! Astsmsdet og
de mange Gefiel-.
Nu hat ri con zuvct ziksqet mj
srk Reform im Jlnremodet U vi?
IXer Tot dct scnk List Lpchve blotz
at form-Ue forboldc os refercsrendo
Ikke bedammende .
) Ncmr Lassetno sank en Mund-s
Hmaq of Mode-c man de scer
zdomme Hvor »gudt« og »dt)gtjgt«;
zog »fkugtbrins1ende«, Msdet var,(
Idet maa en hsjete dsmme om.j
FTog faak vi have Lov blos at siae,
Hat der forhandlcsdes med All-or
"med Kerklighed til Guds Niges
Sag og i btoderlig sond.
z Vi hat kun iortalt fra de Moder
som Referenten bavde Lejciqhed til
lot ovewæte Der holdtes monqe
Here Msder. fasrlig Lftensmsder
Dei bat ille været vor Hensigt
at »ovekflsdiggtte »Aarsberetnini
gen«, fom inart vil udkonmtr. Den
aivet Ravvorter im Samfundets
Virksomheder. og den tm- bevor-et
Fmetningsmtderne holdtes i
Stole-us Gymnaftiksah Vespisnins
gen i Stole-II W. Range lo
qetede m sit-Im Der er mumt
am flet- Nfdet i Vor Fuchs Mr
kr. Den var betont-et fmukt fo
at tagt tmod Ausstand-h man sor
talte os, at Dekoration-I oq Ub
anen hat-de kostet ea. 82000
M MW havde W M et
site TM en sti- III-Unsel
sr. M for sen-liab- oq Logi
vsk set W sitt Im same
I M W W
fi- sids Ists-.
F
-
; f Daumakks Deltagelsei T
; Sau Itanciscoc Udsttlltngcm
»He AmericansscixktdjttkIULan !
»Dir-view« for Juli er udkdmmeM
Log mdetwlder en ledendc IlrtjkelT
of den danfke Generalkonful i;
New Yes-h J. Clau, om Tamnorkkz
chltagelse i Sau Franciscosudstici
jungen· Konsulcn sit-wen s
E »Aabningen of PanamasKmmlcn
!vil, det header man tillidsiuldd
Ebmynde cn m) Æra i Verdcnslmnd-«
ils-n. Jngen kan i Virkcligbeden for
søge nøfagtigt at forudsige, hvor
»inn- Jndflydelse denne two Band
Ivcj vil faa vaa de forskcllige Lan
fdiy men eet kan trngt F«1r1«dsiges.
jat den vil rovolmiomsre Europas
Imendel Ined Amerika-S Veftknft.
Iåtaterne vaa Pacifikkystcn bar
Itkods de store- amerikanske Jernlmi
Euer og Roman over Landenng
Hisaget mcaet fjetnt sra de entopwis
Eske Lande: alt dem vil blive for
land-rot Dct fjerne Postens Produk
xer vil blirsc leveket hurtigt og bil
ligere til de mange Millionvk Zot
Druqeke i Titstaustne og i Ernme
cis-I den gamlc derben-s ProduktcrI
iij blive i Stand til at uaa items
til Max-kehrt paa StillchovsiKy-(
strit. Der vil udm Tvivl blivcs
stok Jndvandkmg til Stamm
vaa Vestkustm fom paa Grund as
derei- milde og sunde Klima vil
droge anmigtamek fka nordligc
Lande Der er fauledes al Grund
til at tro, at Handlen mellem Eu
ropa og Pacificknften vil tiltage
i start Maal, og as denne Handel
vil Tonmark forssgc at faa sin
Tel. J denne Fotbindelfc san det
ftratst nævnes, at et af vote ftørste
Handelsfelskaber alletede bat sat
en Dampssibslinie i Gang til Pa
cikikkysten Den Kcudsgerning, at
Tanmark hat bestemt officielt at
deltage i Udftillingem er et Be
vis ikke alene for, at der er fast
digt til at ftemme Ecsvorthands
len, men ogsaa for Dunst-Amerika
ncmes Garn-J praktiske Vætdi.«
Zom Vj ser, slnttcr Konsnl Elan
mcd at name ZausksAmcriknncrs
n« »Ska Tot Or Tannmtks
quntngctr sont sei ilex-e Gan
:. her knsnledx Lpnnrkkfcmbcdcn
;--.u, kmn mnkcr um Vcd Rade-L
Tut ck riatxgnot csndnu kun en Ga
- -st.«-«:L7s.1: Illkm her san mwve
txnslucs .,-m, at stgningcn tle bli-;
« reift san «s·»e1r!cn blivcr til Wir-I
gliqhed Vi unten-L der mcsd lichj
Eos-sie tiil frcsmsommcs en nn Den-l
kssndclfo den Ema nnkmaench
——-o- -
Udtait af Livcts Teguebog.
, » kAi x.) .
l
Ten Gang Karl den Femte ds-!
du, sortæller et someka Sagmz
wandte en anklagende Engel frem?
ji Oimlen med Kejserens rwdfommes
isynderegisten hele Lande laqt"
»Ide: Byer plyndrede, bkændte,Koins
Ider ffasndcde og myrdede; Hundtcdi
Ytusinder as Enker og usotfsrgcdc
Born fort i den bitteste Nod for
medelft denne ene Monds Ærqets
tighed oq Hævnesygr. Jngen Advos
kat kutwe formilde dette kostende
Register Den onde Aand krckvede
steifen-us Sjkrl som sin ldvlige
Ret, og det san ud, sont om Noa
den intex kundi- fotmaa mod dette
Rav. Dog, i der ydcrste Lieblit
lagde den storc com-dummer sig
imellem Krisen-w fagde han, var
sendt til Jst-den i en imlig Tid og
for et fast-lügt Sie-neb· Altsaa kun
de han itse solcher og dømmes
ester almindelige Regt-r og Lotse
Den state Maler, Titiqm hat
afbildet deuue Seme. Leise-ten inw
Ylek fokan Treue-L zllscnnestislm
j?uogl)ed staat ifrcvm i lmnsthrt
smen han sum-s euers Mk »for
jsmw fordi, sier de ko:ku-k5kc, tmn
Ubetinget stolesde paa, at al Men
ncskcbedens Tomnusr tilde wri
Ret og Stel, fasldcs en retiasrdjq
Tom, for-di kmn alme Forstod at to
qe alt i Vetmatning —
Disse paveliqe, de sorsmot elleer
bvordan sliae Voller skal skasnss
Dei uvidcsnde Lægfolk tkor felvspls
geliq fuldt og fast, at hin fingen-de
Scene i Himlen virkcsliq hat iundet
Sted. J Ticgift hat man jo bint
mesterlige Maleri at henvise til:
hvordqn kunde Titiqn itemstille det,
naar det ille var sandtl Pan det
te Spindeln-ev grundet man da
altfqa den wgte katolfke Laste, at
Konser, Eifer-, Ptælater. Panor
o. i. v» ikse stal maules med den
almindeliqe Illen og ikke dsmmes
Met fWe Printippet fein almins
MhtM-m2ære,deret
san opportun, at selv den proteftani
Aste W Cdtt bog Inn-de vib
bedte) W W oq Wer M.
sen bat M Das W den
»du Dis. su- htm- vll des bli
lu I sit VII. Im We Mit
soc Osm- os Wes
Spindclvasv skal fejes hort. san man
attet kan sc. ,
Tbi its-Ist da vormaer til den«
Tags
I I I
J den kinesifke Provins Donau
: Hai-?i«i:gsiu, selgtccs Eckchen en
sammt-l jsdist Ermimogen den sidste
smtlige Nest as sordums talrige
igdiskc Kolonier i der udstrakte Ri
ge.
J Krisis-: Haus Tid (ca. 200 fsr
Krime grundlagdcs odfkillige Ko
lonier of indvandtede Jst-ist« men
gonncm Tibernc ck esierhaanden
disse gaacst op i kinesist Type, Swd
Og Skib mcsd Undtagelfe of en lille
Fkok vaa nasvnte Stets, der bog
tun bar nieset lidt i dct ndre, der
minder om isdisk Afftonnting. Et
Fotogtafi as en saadan Judefamilie
vifexz at- Klædninger. Ansigtcst og
samt er faa nær kinesiske, at vift
kun en gnmdig Krndek formt-at at
fastssaa Jsdemærkernr.
Men denne lille Rost af tilovmh
blrvne holder lanhtsra den rcne
isdille Nisus-. ej heller er dcTilkmsns
gestc of linesisso Trossnfnsmsst En
kelte ovcstlcperech Tinq knxr dm
boldt ded. Tot or dem male-dest
sorbudt at nyde Brindisi-, og fm
andct Kød maa farsf Sencrnc fikt
nes. Videre man de vrd Feste-r oa
Hsjtider itke bkuge »dem-usw« fdct
et kinesisie) Musikinstrumenten
Det var fsrft i det l7. Nat-htm
dtede, at den rivilssersdcs Vom-n
Eil Meddelrlfe om dissc kinrsislcs
Jst-etc En last-d Jesuit, Vater
Nizzi. der Ved den Tid cplwldt
sia ved dct manfcburisle Kessel-MS
braatk tilsckldigt i Etfaring. at der
fondtes en LGiotonf af sasrligc Rims
sen-, Tom lun troede paa ern Muh.
Han satte sig nu i Forbindclse fncd
dem og sendte udføklig Vetetnin,1
om dem til Paris-auch Senkt-e
var der last-de Mund, der opssgte
Kolonien og studercde Familie-me
samt Jndslriftcrnc i Synagogm
En as disfe hat folgende Erdlde
»Wer ældste Zokfader er Adam
Vor Neligicms Rtundlcrgqet var
Admbam Este-r bam fulgte Mo
ses. der iltets Lovene og ovemav
Follet de hellige Tovlet. J Hau
Tidcn kom vor Religion til flink-.
J Hekslcrrn Zion-Mng andet Ris
grringsaar (det er 1164 ritt-r Kri
stus) boggedes dennei Synagoge.
Te, der mer og lyder de bclliac
Eli-isten last-r alle Tings Tilblii
velsc qt kende."
Nu hat altsaa de tilovetsblerncs
folgt denne der-es gamle Srna-sage
Mcd dette ydtc Samlingspuntts
Forfald nat-er det vol næppe man
ge Aar, sør de enkelte Mcdlemmcr
holt glemmer dekes Forfasdres ene;
Gad, glemmet den- fidsic lille Nest
as de fasdtene Overlevetinger. Lade
og SkMer, For holt at fokspinde i’
den state, med nye Probleme-r stærkt
optagne Nation.
.
Et lille Ltd i Fortkolighcd, LE
ser.
Ovis du hat tagt Mast-te til, at
en cllet anden vcd Lejlighcd pissck
eftek dsg, tm og da ladet falde umr
lige, spitvcnde Bemætfningck om
dig, dit Arbeit-O dine Vcsttasbelier,
Inaaslc cndog om rent perfonlige
og legrmlige Ding, soa stal du ac
drig make vaa at got-e Gewand
at betole tilbagc medfammr Mnnt
Thi got du det sog du spie-r manch
book uendclig let og lettende dct
vilde være), fe. da et du jo i Vit
keiisheden ikke bedke end vedkoms
wende. —- Nei: kwad du man am
er at tale og sitive kcktllgt anerken
dende om det, du has vedkommende
findet Anerkendellen værd. Thi at
han pikket eftet dig er inqenlunde
entbetydende med, at hqn maa m
ke et simpelt Menneste. can hat
vel sine Grunde Lob ham altfaa
have dem, om du end ille aner
Evilke de et M hatt net-Mk sit
gcm so, da sag weget mrte for
Vom Tot-te vil væte bunt Straf
not, desto alone.
Hvad du sknlde last-e as det bcle
m- at ver beiisnnåfuld mod alle-.
Tist last-er den Højcsies Vog. Og
at fscge den vil altid Viere en Vin
ding.
J de mnmtiae Uksiove lang-J
Amazouflodens Vtedder fkal der
i Folge reifend-es Udsagw sindrs
den smukkcste Fuqlebestand i hole
Baden Menge After fremvispr
en saa vidundcrlig Kolorit, at dtst
»et· en Ofenlvst at befragte dem.
E Mcn bvnd de bar windet paa den
kne Mande, bar II- fabt kmn den
lfanden saa at ssae. De bar not at
bnde for LIM men intct —- cllcsr
Thet, der er vasrre end intct —- for
IN Etbvekt Spur af Sang
Estcsmme » bfeven dem net-am Ja
ji den Grad er desto fonds, at der
Enavnlla er ren Akt. bvis Sang er
zfoo amncslim at f. EksJ Panth
,lens erkle- Skriq i Sommenlkqninq
kastmkd lnder snm en deiliq Mklodf,
E Deri sm- man Naturen-s udswhs
nendcs Retfwrdkobed Nntfprxmspn
zmed dcst lidmssabesigr Somerka
Her lille m armselig.
I Hvilkcn of de to sit-erbot tm du«
»Im-e Ven, at Uan
l
Vaat i All-erla.
Gen Z. Mai 1913.
—-.
Nu 2r dkt Wac, dct figer Almanas
I ken,
fL Jordrn man vi gsre kct i
ILA Stand.
Hm er det Vom-, Im gaar det op ad
i Backen,
Enhver artcxdcr nu, fom bedft dan
j san
Den kolde Hast, den isnet mjg i
Ratten
J Futen stundom staat det klare
Band.
Vi ujorttsden Jotd tilde-redet
Ekønt rsaad den ek, mest paa de
lave Stcder.
Trodås Sne og Sagt og Frost dog
Vaaken toller,
Ls stade ncrtmere paa Livct ind.
April, vi ved, hat sine sei-te Nnkked
Den Wer os spie tidt den kolde
Bind.
Ved Svlens Smil dog Jicn gaae
i Stockst
At se paa dette alt-de lau mit Sind.
Og imod Norden driver henad Flo
den
Ja, ern er til Undetgang nu
mocht.
Nu Waaren kommt-, og vi set dct
« gerne;
Vi eitcr den hat spejdet længe unk
Mon Vom-en kan de trifte Tanker
sit-me
Dg kalde frem de glade Trinkers
Flot?
O, lad es om de lyfe Junker vasrnel
Te sibfte Haut jeg wstct of min
Sok,
Den indte Kulde of mig og jcg
miter
Og mcd en Tom-sang jca mig
sorlyfter.
Nu Waaren kommen er med tusind
)
f
!
!
i Sange,
)Snakt er den lange trifte Vinter
! glemt,
IDa i Natuan all var Vintrens
) Junge:
M af den« Favntag ttdt os falle
, llemt.
Hvad bringet os de Sommetdage
) lange
As Sorg oq Glædef Dei bar Herren
, sont
Vi spskqe kan, men vente maa paa
I Svatet
Thk Herren bat det ille aubcnbart
J. T Gaul-eint
III-sah los Ist-Inst VI lus- l·0-«i til sslst bliesva sitt-lot Ist-sonne
Kløwst Bont- i MI( nokklll o Ernst-! thscunatm disk Ikcsdstsk Lan-I
ins Die-»Mile l VII-Inn ums-list « ist-U liess-list Ins-d sei-I du«-»
«1·.- HKANlOlNAVIAKE FAIMLICIQ Ins-Ists- Ikrmltet « ist-n M— !
sis« l«unslt«tl1eliskctsnslk Iskd Umsc- Vosie l Apis-essen isf Ih« «
1ssknhanoys mit Vsnch Ilimcs n« Mariasle Sirup-. stille-. Nisus-«
«-.()yu-«»» »Ist-mahn- im tin-»Im konnt-m Ist-le cis-me Tisht. Hinwltsl IM
les like-seit Lin-IN « smvsntuilpl fm Vesicsklrinit Lesu- Vusunn Sltnv Ists-s PL»
gest-It sitt-c ( mlpsminctsh III l W MI- ccsftsf GU, II
1913
Mutes faskdiq I dmne Ums- Tc Memghodcr. som Mc
under Aatcstmsdct rller oim unden Vis allerede hat ind
qiucst Bestilling, bedes gskts cht stqu saa Bogen san
bcive uddcslt 4. Juli. Til Inaba-nun sont ikcc hat
Lejlighed til at faa Bogen hos en Wurst rller Aar-at
sendes den vortoikit ved Modtagelien as 10 Ets« i
Frimærier.
quivelfen of Aardberetningen betragtet vi fom
et vigttgt Leb i Samfundetz Arbeide. Derfvt tsr vi
not opfordte Dem til at stre, hvad De kan, for at
Bogen maa naa sqa vidt us som muligt.
VARIE- LM. VIII-· soc-I
- Warst-creatingan