Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 11, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    » IIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIII f
THE-ON TSD
DA- Hi
wANch Hat
UZTHUHS ’
Was-Me- T
Nr. 24. II
Vliiin Nclit. Lnsimg den 11. Juni WH.
22. Aum
Den spre. danfkc ev.-luth.
Kitte- 17 Aarsmodr.g
—
Recipie, Wis» H. Juni 1913.Z
Den forenede danske ev.-luth. Kir-;
kcs 17de Aarsimsde forsamchdcs hcrj
i Tag i Vor Frelfcrs Mcnighedss
Kitte. Past. L. Jenseit holdt Aal-J
ningstalcn ud fra 2. Kor. l:2, 2—-9.E
Tenta: ,,Min Rande et dig not: this
Kraftvn suldkommccs i Mngtcgløsss
hed«. Post. G. V. Ctjkiftinnscsns
tjeme oed Alterct Dereinst est-E
für-roch Aarsmødct aobmm og For-E
wandter ndkmsvnto en Fulduuws:»«
komm-. lscfmacndc as Elkrkrftcsrno L
Pcdersen ou E. M. Llson samt Tr-—
lcgot Anton Jncobsm. Hast N.
J. ang bad Ihrs-mod« Ist-Kommen ·
i
Fska zdsongtcssknkIz
Betekauetues Motiv-terms
Wafhington, T. C» 9. Juni. —
Vetekanct ska Borgcrkriacn Merkur-n-i
ger Pensionsburcmwt med Spskgsi
maal angaacnde Udtydningeu as
Lovcn af 11· Mai 1912, almindcs
lig kcndt under Navnet »die Scr
vicc Pension Art«. De flcste af
Lobend Besten-weiser » san tydcliw
at de ikke qodt san misforsth dc
bestem-non tnmr stor Pension der
steil brtulesd for soa oq saa mangc
Maanedcts Tjencsus i Vorgerkrigen
Strtninxnm der volder Vrvdeti. lysz
der: »Enlwck Person, fom tjcnte i,
United States Hast rllrr Flcmdk un
der Vorgerktigen og fis en hasdcrsj
lig Asskcty men som blcv faarctj
enten i et Slag cllrt under Ud-"
sprelso af andre Pligtck i Krisis-H
tjeacftcsm paaMrund demf er »Wli
fiq til at »dier legemligt Atbejch
stal virus berettiaet til at erboldcs
Mai-inunapensinmsn, nemlia M Dol«
lot-I me Manne-R nan Deus-m til
medm as fin Tjrnestctid cllcr Al
den«
L!L«-:1.!s.- IIIUIXKHTL fkjsin «;! cu Lxs
dcsrlii Afffcd Nu Nnntd u" Ums
jtclfvn ins um«-du sum-r i Txcmsusm
on nnd-up der blcr ujort 1:d«).«:!:,us tåi
at udsons lucnxlizn Nrstzosk som
Fslqks nf Lspskndierlsw Oe n! i Im
am » kkkr i Stand til at« satte
lwnrfor do jskc er Von-um« til den
no Mnrununmcnsion. Jst-Im- cn Vo
stcsnuncslsc sont Postiiunistmrmmst hin
futm Nov donnks Wut-nach ndlmn
til m Mode-, at tun de Von-tuned
sun- cr fuldsmsudjg nthmo til vät«
chier legt-Wink Arbkjde sont Folqu
of Krixtsztjmcftmk ital curre berst
tigtst til nt rrholdcs MaIjimumpisnsiw
nen, »Eska om Manne-den Mange- Ves
ten-net- som blcv sum-et i Ciriak-tu
oq andre, sum sit Asitcd pau Mrunds
af Soqdom de tmde paadmgrt sias
under Krisen, et nu holt udtmtiack
til at udføre lmetnligt Arbeidezs
men ist-Im- Buktsmtcts Faktolkninas
af vcdkommendc Paragraf i Lovems
kan disk ille give faadannc Mænds
Maximumvcnsiom met-mindre detk
san bcvises, at den-s Unwissende-!
udygtighed til Akbeidc ikkivek siqj
direkte fta Skadc eller andom, de
paqdroq sig under Migstjcncften F
Eid: En Soldat med en sortræsscs !
lia Kkigstekord tiefrer faa lænaef
som til Staget ved Gettnsbum bvor
hakt i Slaget bliver alt-artig sama-il
i Armen, fao han ikke ltknger kan
gsre Bkug of dette Lem: han faar
hædeklig Affked fta Kkigm Aarenc
hat imidleriid ssrt med sig, at han
nu, 49 Aar ester at bcm blev af
msnstket, er hell udygtiq til at nd
fsre legemcigt Arbede men alliges
del Ihm Loven bmn me Mari
mumspenflonen, for-di dem ille et i
Stand M at bewe, at hanc mum
Mbe IVququ M at foriiene sit
MINIer Wider stq direkte ftc
de Laut-, den erholt-i i Krisen.
ttworuyellh sollng
« s Mit-Mem D. E» 7. Junk. -«
J den exctutivc Sessiom fom Se
natet holdt i Aste-T blev Voldgiftss
traktetnr mcd England, Italien og
Spanien, der imlig udløb, ikte for
nyet. Disse Voldgiftstkaktotcr be
ftemmer, at alle SpørgsmaaL sont
angaar Fortolkning af Vesicmmclser
i Truhen-n huorom angældendc
Lande bar dcltis Anstuelser. og som
ich kan asaørcis ad diplomatist
Vei, fkal indankrs for Voldaiftsdoms
ftolcn i Haus« mrd Undtagclsc af
sandanne Sparkmnanh som direkte
anqnar vcdkommcnde Landes na
tionale Æch lloflmsngigbcd cllvr
Ljvwrinciurwt En lignende Trak
tut med Franks-in or allen-de blcvvt
sammt-L -
Ouvcddissskusfioncn i Altes drejcdc
im um Vonstaiidui, nt lmis Trakta
ton mcd England blesv for-umst, vilde
Zwmsknmnlct om Vaimmatoldm
muntre lustillndciz til Voldgiftsdoms
itolcn i Halm-s Amt-tolle Under De
batten kom ouko dct japanite
Svgmsmaol om tvnngcn Voldaift
ov, og der inldt sie-re Udtalclser mod,
at Landct i Fremtiden ffuldc bindc
iia til en soman tvungcn Voldgift
Et Fokflag om at hciivise alle
ttc Traktatcr til Udenrigskomitecn
med Paallrg om at krudrc Trakta
tcu med England saalcdes, at den
udtmlteliq fkitog Paiiaiiiaspsrqs
maalct fra at blivc licnskudt til
Voldqiftsdomftolem opgavcs i dvttc
Madm nko Udsigterne cr, at der
vil blivk en langvarig Debat i kom
mende Sessioner. før Spsrgtmaalrt
bliver ofgiort To, sont iorsvarcdc
Voldaiftsvrincipvct. blm licslt for
luwlchcs over Ovofitionons Stocke
keimt-Ironie Crawiord, Posiickenc
ug szlriftow tioldt Taler iniod For
miplixs af Imttateu med England.
Ernste-r Vriftow indlevcredk et Afni
driiigsiotslag, lmowcd Traktathn nd
trnllislig flulde iritage Panamas
Tuldspørasnmalct im at limms lieu
flndcszi til Voldgiftsdomstolons Af
akmlscn Fornmnd Baum otijordkcdc
Eisnntlst til at itemme imod dcttc
DE ndriiigsfokllaq, idct lmn srcstiilvoldv
at der ikle bin-de got-es nagen For
ilcl i Traktatekne med de tot-stellt
ae Landt-, oa at England butdts stil
lksei paa lixus Fod nird di- øvtige
Gan var oalcm imod at bcnvise Trnt
tatcrnc til Udonriqsslomiteem idet
limi vemstod at dr- burde behandlcs
i olgehstive Segsioncr i Sonate-t.
Zciiatnr Baron var inde for For
nmslfisn of Rastatt-tue than gjordc
opmasrkfom paa, at ndcnfor dettcs
ToldswrgsmaaL spm nu voldcr faa
nie-get Hovcdbkud. lundc der i de
tut-sti- scm Nat ovstaa nimmeSvsrgss
ucaal niclleui Te Forcnede Stater
oa England, lom vi mcget gerne
vilde se afgjokt of Domstolcn i
ANme
Senatok Bewies raadcde Zonen-!
til at vifc Moderatiun og Heniyngs
fuldbcd. Don nacht-, at Spinns
mualct kundc blive last fault-des, at
dot blev mutig at fornye Traktaten.
Scnator Vorah sagde, at hvis Dr
Forenede Stute-r bavde taaet et
uriqtiat Standpunkt i det Toll
sparsscnaoL burdc vi qabcut oa
mandigt erkende det. Zo
imtor Newlimds var imod wun
arn Walde-ist men var inde for
Voldgiit, deriom man kunde for
ligcs om .en soc-dan.
Der krævcs to Trediedeles Ma
joritet for en Traktat i Senatet,
og de, sont var imod Traktaton
mod England, saqde i Aste-s, at
de kracht-, dct vildc blive dunste
ligt at ovdkive det notwendige
Stcmmeantal i Senatct for de af
Udenriqskomiteen indlevetcdetraks
toter-.
Vyguinq «qf Slankibe.
Washington, D. C» 7 Juni —
Kongresmand Grabma, Pennsylva
nia, indleverede i Gaar ct Forflaq
om at bevilge 816,000,000 til
Bngning as tte ftkste Klasfes Staa
fkibe, der stulde vasre iuldt san
stærkt von-rede on bevæbnrde som
noget Staafkilh der nn Inder vaa
Bank-et
»Ftedetik X’III.«
Dcn 27. Mai løb under stor Osti
tideliglwd anndinavian Ancckican
Linien-Z two Damper as Ztabcchn
im Vulcauverke i Stettinn og sit i
Dauben Navnct »Modeer WIL«
Illcue dot, at Zkibct er byggct of
det wrdengbcsrøsmc «ancnnwcsrtc«,
sont jo lmr bngaet «meratok,«
»(55eorgc Washington,« »Umsa- Wil
Mist ll,«· ,,Flaifcr Wilhelm der
s-'-ko—:-se,« ,,Kronprinzchsin Cecilie«
oq muuge andre-, Vka uer en Vor
Um for, lwad det Uil Hirn-.
Vrd Afløbningcn m dom- Ekib er
en m) Record sul for den Standinas
knskcs Stil-sinkt da dcst ncmlig Vil
Him- dct fiøksm hurtjgsuy most moi
dernc og Incst lsnjnriost udstyrcde
,.».- - =
Etw, sum nogen Linde cr rogiftrcss
rot i de trc Standimwiskcs Riger
Zkibet er Bill-z Fod langt, 62 Fod
hrvdr. ou 41 XI Fod dybt, regnet fra
molk-n til chrdaskkct Nrofs Re
gister Tounogon vil dlwv ca 12,000
Ton-Z ug sznlncetmsnt uil blive lö
WU Tun-tu
——-o—- - - -.....·«.·---.
Fra uonk-lmykt;kc «
Naiv-moder.
—- !
zra Nod Wing, :Utinn., huan
»Haugcs Entlode holder Aar-Juris-!
de i Ank, btsrrtthk «Zl"and.'s:-Korr.’
under 7. dis. vi. a.: «
Coseducation chd Syuodeuå Sko-V
ke i Nod Wing er en of de Sager.
vcd dem Aarsiwdc, der stærtt in-!
teresiercr Tclcgutioneu. Eis Prøss
vcasstmsning forciogeis msd Eiter-«
middagsfeiåsionch i Garn-. As til-«
stcdrmsrcndc Delcqater var 75 in
struekct of den-s Mcnithsder til
at« fromme mod Coiedumti.mh 35
sor. mode H bavde innen Jn
5crukcs. dle »Um-irrt stemto Im for,
is mod. oq 15 holdt iia unttralct
Af Aufmin susmte Z mde og !
for CoednccUML Mangp of dom»
som stemte mod, var doq for Co
rdnmtion mm vao vix-se Votiugols
fer. Asstcsmninqen vor ikke afgss
mtdcy oq dennc Sag vil sna en
merk udførlig Vehandling sent-ro
i Modet
Fm ,,Jnfjrfsn«i:s :’lut«;-:inssdc« Dur
Wolf-« j k.!.«"snnmwljsks, lasset m un
der si. dI i ,.Zkand.":
Im Wotlmnm Eullochsxi Vom-d
OF Iman lassusss esu Jndbcsrctniim.
kasr lmvde naer tu Lasrckcs min
Idris end i Fior. derka more Ar
Ibeidis for de andre Wasldcn vor
stum- En Subikription havde ind
bkcmf 82500.00: Skolovengc si
200.00. Gaslden var m. 810,000.’
BeftyroxenT Prof. L. Za-tercns,
Jndberetninq blcv oqsaa lasft. Han
vilde minde om, at Betbania Col
lege var cn krificlig Skale, oq hur
de as den Grund have en ftorPlads
i Menigbedsfolkets Hierte Angs
bukq var Nr. 1, Bethania burde
vasre Nr. l. Stolen afhiælper et!
Sonn paa Vestknsten. Den forbeiJ
redet for Auqsbmgs Seininaky;
ellcr Colleqe, oa spat-r ellerö at
uddannc Folk for forskcllims andre
Livsstillingot Skolen anbefalcs til»
kristne Falls Beloillic I
Der var Forslag fremme omJ
at Frikitken optaaer cacn Kinn-;
mission, san snart dct lacht siai
sei-UT
( Stvmninqen i Mødct blev noqpt
spasndtx det var jd Ovtaqclsen as
let nnt Arbcjde, fom skuldc drøftos.
Manne for-langte Ordot vaa ocn
Gang. Man vilde indfkrasnko Tale
«tiden, mcn lod det doa Unsre-. Den
Fnc Saa drsftedcs da i den Tib
Ifom var ttlbaae af Eftemkiddagm
Prof. Bienen var bange for, det
vssde stude- Mrkens Madaaaskars
mission: men bvis Aarsiwdet be
sluttcsde at optcttc Rinomission vils
de lmn loyalt fis-Mc don.
sum-: Resultat :«11En1ucdc-:s.
Angsclsfoiv cinäug .——
Mivvel nioo Oymd.
»Hu York II. XII-i —- skssiun
W mud de Uij Pcijcr Ums Qui
Itcstcitnmlrt vegmidcr nn m um«-«
--u: ng nir säumt L ;.si-.n. Is, Tor
nziis Mannes-i um«-I ,,:"i.’.110«-.ki ki(
Opernliuc Eos-www et Lilmrtfr 1
.!(-lnmcm·, M 1 vix-se Lage imr
Hismnbist rein-»zum nir, tworoan
sirlikmstm tanja drum-L M
21kammlisn, sciin ksr mcknt tsl Säu
«:»!,-"«W, ital fis-ges niucjrwmku
.,.:) L»111i11;1 us Bittin vluudtnnn
.cu !sc-mid1ct:k. .p.—: til et Vol-m ai
NO Tor ml FULL-dess- bhw sciu
..I.«ill«-n.sr Jurccsxesenlcr. Iclskabu
hat til Fort-und sit snslge zum N
Forum-odquot 1 Entom-artin im
sine kam- Bntimr i smrrc But-r m
ztl lustige-nimm tunc at klan- im
»Don nuka :!I«’««!«-.-mnmnd: wom
,-,--.· du Mmingm at bnxmc Molk
..««- m Drum-msabriktcr samt ou
dirle n! form-h- Udlnrttvt as For
retninhcns Trist molk-m Aktionasi
rcsrnc ou thledisrne.
Det vil tum- ono Manne-der uf
saa opsprt »An-fingst Dust-, Imsn
m· kxm tunc-J i Briku naar fom
luslst Man man have up imod et
Hundrvde Kalten-ich og Handelt-u
skal fotcgaa fra to Tufindc Detail
butikker. For øvriat fkal der auffas
fes et betvdclig Parti Jernbancs
vogne for Befordring af Slaqtedyr
oft-. Oele Anlwgmst beregnes at vit
ke komme paa 823,000,000.’
anen Interesse-sit maa eje over
1000 Aktien men hver bar barc
1 Stcmmc ved Aarsmzdet
ZEOttiJ EndwltierurditioIL Lun
dun, M. Maj, Risr tsn Forfamlhm
as ndskillia Tusksudc Wonneka lmldt
smpmjn Evang« i Aste-I i FUle
Gall i Londqu Fisrrdma ont Jrottss
Crpcsditivn til Pishsn To com-klomm
bis LIstdlisnmusr us Erpoditionen var
til Stcsdc von Moder Lord Cumm
førtc Foriasdtst ou ndtalte ftwrk Aue-r
andolse of, bvad dot- vnr ydet as al«
»so Modlommcr of Expeditionm
Evans fkildkede »Im-m Roms« Rei
fe- on for-kalte lusnrlcsdos ban m to
af bans Fasllcr den 4. Januar IIIH
toa Assked fm Scott oa bans firc
Kommt-raten ,,Lidet anede vi den
Mang, at vi var de- sidste, der fkuldo
ft- dem i Live-, oa at vorc trc
»«Cbectg« var den sidste Anerkkndels
»se, som de sknldc maskiqu
; Fm Scott ovetvwrede Foredragpt
og en Modtagelsp før For-klimmt
De Mich-i Dislildvyroes
For-holder incllrm dem et tktccttdc.;
Luni-um Il. Inn-. s — J et Tele
qrmn sra Wien bcddor dctz »Im-g
melchzi Lmltuuinntsrnc sum-s nas
stc;:. Oft-It lmad disk telcgruscrrs fm
ist-km til Blndm None- Frrjc Preis
io, unndqamljkr Isicgsringsktrjseu i
Zofia ml uswka owns 011c-rsmact
wir an !:3. Juni Ahnu- Tr. Tuj
raner Illcmsringsschci. ankamer
Hei-« m Im« Hl unsre- i Stand tilk
;t soer Rot-holder mellem VIlean
rim og du m- Ztornmgtcr Luft-s
Juni-, Lftrin og Italien luser ends
xilfasldrl llidtjl bar vcrrct. Im jJ
Tag-. as man alle XII-sc i Zukbicsni
mir-.- lsslkct Eil H nm Aste-nun soc-Z
Vandcl u- lm i Krinsstilstand. Teer
ex on Enrsardvlia Lonidselfc i Lan
ds-!, kl«..-«-:i«rini,1:"n tiliadcr inM but
nat-ff Tollwut-l m Wissen- actan
Wunder l
F.rohe-vwww-Unwer lw i anl
-.-n tm M not-um Vendinq Nin-·
»Im-»m- ;!)«’øtn»1 umsde i sm- Ti
:I««.!’, UFI dvt Turms RssslllW Duk,
.;: Etksslfkmfmtcmo mr blonot ondnu
»Ist-II III-Immer End wr, sktmt Ins
disn er flumst mcd Turm-L Isl.
Blum-i ,,Tailn Mail« dlev de srr
luka Fredgdolmnter pludfcslin
hinnkaldt uj Ncmrinqcsn i Guar
Frssdsttmscrmscn holder Mødo i
Tag igcn Man trot. nt den nil
Oliv-I twløsL Bette vildts lade flckv
nthiae Eimer uafnjort.
Zofim H. Juni. - - Vlndkst »Mär«
disk betrauteg sum Roqeritmcns lmlu
officier Ommh sämer »Nun-n
lmlaarsk sit-gering vil vom-u Eindr
mm used paa at rovidekc W for
bistibulgarske Traktat. Hofes Scr
bcrne ikke ikmtder sia mod at op
uive fit dumme og irritercsnde Firm
Ima en saadan Revision, kcm vi ikkcs
se noqen Rotte i, at do firc Pro I
mierminiftre kommt-r fannnen, oq
Du fin tmmsl Imer MEI dpt thwk
nsaimtsnuh Jcsristsrchs sog Eikmskunw
mu- Llldansdomsnus IÄ »Hm-stand for
Inder Wa, at dist er unmliqt for do
Miit-rede at komme til noaon For
staaclsc.«
Vchmd If. Juni. Zerberus
lslimsr nim- og mon- irriterkst oq
survlimh Xa dks nu trotz at Risle
Lpsiisn nisfthor nusd n! bester den
ist-wisse Nim- fnr nt vinde Fäd, san
Idot kat- anlnsiums sinc- Tromm
hhor di- kcm nørc størst Rotte an
anrvrms bar nttcr forsøat at fwttcs
sia i Vofiddclfc af det scrbifke Ter
ritorimn mellcm Donmn og Stru
mitm Man foteflaakx at dctte Tor
ritironm formell indlcsmmes i Scr
bicn for at faa noaet bestemt at
qaa ud fra, naar det sknl afaøros,
bvnd de to Lande stal have.
York-en rundt
-WH-.-:
.--x-:— ——.-. -.--—.—--——
M
En Kasmpebrand ljar lagt en hel
Vydel i Presb11m, Ungern, i Aste
og gjort MWW Person« l)us:svilde.
Brondvassenet i Wien reddcde ca.
30 Memusskvr nd of Flamtmsrne
Der brwndtcs bl. n. to Kirter.
Vcd en Frimasrkeauktum i Vor-;
lin forlcsdcn føbtc et Medlun af Pa-;
rjs Aristokruti et Umstan »rinu1srko«
sra Moldmc sur 2610 Mark. Rødez
sachiiskv M Pfcnningci Mustkor naaik
ksde op til 1200 Mark pk Zik. ·
· E
P
Tiroktøri Jcinmn Wbite Etat-U
Jinicm hnr jndgivet jin Begæringj
unt Afffod cum den Wsnoralfnrfumsi
WH, lnmr det blch meddclL at?
OsrsmtniImskmvcnc i Anledning afs
..Timni-:«·:- Undcmmm belle Eins
til SICH-is Pd. Sterl. sOver USE
:!Ikill. Zwar-IT i
. I
En ca. IM- Ilar gl, EA or fun
dist i on siikwabifk Lands-bin over H
Meter under Jordoverfladen Stam
men var nason 20 Motor- lang on
nasfton 1 Meter t:1k, fort sont Ihm
holt, oq nntagoss as Vidcsnskabsmmnd
n: Vwre nciudst 10,000 Aar qH
Don lcm lwqravet i ot m. leg Mc?
tor tnkt Log Sand «
f - s
Vatgenc i Prcnssen Vorhin 4.
Juni. Jfølge de ntodtagne Balg
cftetrotningeu fm Landdaagvalgcne
i Prousscn lmr Zocialistcrne dun
dot 4 Pladser, do Radiknlc l og do
tssationallibocolo R. To Konserva
tive og d·c fri Konservative hat til
fmnnusn mislcst Ex? Plndsor ou Po
lnkcrne 2. Tor «; mr tillsnnis mdnn
nt naslgo 4 Landdags1xic1snd.
Monat-n i un ituriszar Vallus :.im«.
.’). Juni. Ihnng Viktor Enmcannri
um i Naar smnmm mel) sin over-fu«
Jldjntant tusnomlllaoVri.sutj, ou i
i-« imrbar :’«irm(sbaltnn i Vmccintyk
sum lizmer Zsj :«I·.’il im Rom Fiqu -
um unt mecht intcsresksstsm i nt kn
su- anlusr fra Baum-ten nei: pan
Taste oa bevasmslj,w Nitsnfmndis nein
wars JorchL
I
Sultamsn uiscedgørlig. LondotH
si. Juni. Hof-I ikfc Tyrkict Disker
»Im- Maadebold i sit-J Krau, MJ
del tut-»du nt Brod-lehJst-tue ifkesj
holder slms Moder mer det, fomI
holdes i ; zumuten nimmer
at opfuldc Osrætcnlnxidii Mrao paa,
at doth Morgens fkal i hans Lande
node de snnuuo Privilegien som ch
und for miqu Wüsdens Sultancn
nfslaar diese Kran, forlanger ban
of de Allioredc cndnu smer Prisl
vilegicsr for sine Undersaatter.
I
.
j
i
l
«.Wiitimtinfjord« Imdtswejii. stri-;
klomm -i. Juni. Don norskc Amt
ritaljniosis Ekib .,.(d«ristianiafjord«
Manusde nd fm Dom-Moden i Tau
Am sin førfus Rvjsc onn- Mknntur
»Ernst Konq Saat-um Elsckodlcsnnncr
us Akt-geringen ou sanqodtfmn lnslH
Eturtinmst mcdfølacsr til Vernan
Wut disk er armnqksrcst storc Foftligs
Nsdms i Anlodninq as Damm-risik
’..(kmnst. De ruiscr tillnmv Inst-til
fu«-n nnsd Wrzwtkksbknteit over Firl
Nr,
Ncnvindrr Vcsvidstbcdcn Epfom
England, A. Juni. Emiln Wildinq
Darüme on kriqcsrsk Stemmeretsss
kvindcy fom i Qnsdcms vaktc en fan
dan Scnfation vcd at qribts fnt i
Tøjlerne vna Kost;:cns Heft,’1ned(sns
den vor i fuld Gallap under Hestei
»vasddeløbot, oq sont drrved kom
Iskraskkeliq til Stadt-, acnvcmdt Ve
vidstheden i Gaar Eftermiddag. Hun
var i Stand ttl at besavre Spur-as
maal. J Aftes misiede hun atter
Bcvidsthedm En Detekttv staat
Vnat ved Hospitalet ——— Hirn et si
den bsd —- i Spindan
Die-geringen resignercst Budapeft,
i. Juni. Den snngarske Regering,
lmis Chef er Tr. Ludislaus von
Utica-J, bar besluttet at tage Af
slcd Dem skndcss den Omfukndigs
her-, at Nigsdagsmanchn Dcfacs
hlksn as Rotton frikendt i en Sag,
sum Promjcrminiswr nnlagdc mod
hmn for chvuskolse. Defacs be
fknlthI lmm ncmlig for at være
»Vi«1·dcu«5 fmrfus Pmmu1ist«, lmilket
Nmm bende til Zkandnlvrnc ved
den Mandi-, lmorunn dot fmusce
Punmtmsislsknb i Anrpms nwllcsm
1879 ng IMP- nidfte at sifrc sig ho
litjsf km sithmciol Sigm-.
g
Knindcskutmwg i Paris. Paris, 6.
Justi. Tislsskmterucs til den interna
timmch Unindcskmmreis, sum Or sam
sct hor, nur Gaste-r Und on Recep
tiom sum dct fmnskcs Ssnat gap
i (««’snm·. Te lmdisss veslknmmcn af
Raum T«(7stmtrn(sllcsss de Eonstant.
»Ti« rsvrasscntercsr do Kvindcr, som
zyrnnder sin Jan pack Rctfasrdiahed
on Inmqu idct Te modfasttvr
Tom fandan andfumlnsd, som knnde
skudcs dem« sime smn »Kvindcrnes
Arlnsjdcs qanr swrliq i Rotninq af
msnliq Siaslpfmnlwd.« Vræfident
Pninmrcs holdt fcncsns on Modtai
arise- i EdnspcsPaludspt
I . sk
Tc fmnffcs Epillolmnkctc Paris,
19. Maj. Depntcsrcstkmnret lmr i
Tag cui-d 450 St. mod 51 vedtaqct
et nf Bcsrry Ewer stiller Furflag,
Isnurisfthr der foismdos at drin-u Eukl
lrlmsij indem for en Afftcmd ns 100
Kilmncsthr fm Paris. Kann-et vedtog
s1dc-x«lis,1ckc sorszsllixc Forflog, der
:·««-ndor at drivcs Spillctmfc i Uni
not-ff ists Vom- oq bisqrwnscr Vorig
««-.sdi--» m« de Existvrcnch Enillclmses
» )!7s·(--:ssi:.1ncr. - —«.«.-.?i
Filum-link forkafnsdis Kmnret med
sian Flor-tax Ft of Verm stillet For
slcu one M sichs-Uns en siitmnission
til at anders-m- Rorholdcsnc vcdrøs
risndc Eisilüshankm i Engl-Eva
« I « - I
Lpdngkst Emunusnjun-tuele Kal
t«nuu, Indien, s-. Juni. Man nar
ondugct ct nidt forgrcnet Sekskab,
sont var til Maul at bekæmpc det
vritiskc Herredømnus i Indien. Po
litin arrcsteredc i Haar « Benng
lms as nnd Faman oftcrat der var
blevet somanu Ousundvrsøgelse hos
Sonnen af den acsjisnsrende Bot-ger
tnesusr i Midnanmx Dennc Undcrs
føgclsc blev format-: as den nnge
:I.I·’nnr--.— egoi- Fsadcr, after at you
havde innisi Undcrrctninq otn, at
Nr nur num-« galt Pan Fast-dis. Ve
ifnldinngcn ntud de nrrrstcjrcdis Haar
nd nan, at dc agtedc m tun-tunc
et Massenwrderi paa (.»’««;1(-lsfnta-ns
dene. . De Dokmncntcu fis-in Politicst
fandt i Hufen viscr dem-, un disk er
unsnn fnndst Newncfortcgnelfc over
alle Modlonnncr as dct hemmelige
Zolssaln
Not Scrum tnod Nræft Dis-In,
Tiiskland, -i. Juni. Tr· Otto
Emmidn sum or en sirasftspcscialish
st1nm·, at lmn lmr fundct ud, at
Urasft er on finitfom Syqdonh fur
nursaqet of on Parasit, oa at den
knn bewude Dettc udtaltr bau i
Alkackdogcs paa e: Mode i det medi
rjnskcs Solfkeb lust, idet han frem
laths Nosultotcrms of fin Undeer
mslfcs of EtmdoiinnM Opriudclsc og
den-j- imtliqc Hclbredclse.
Dr. Schmidt »An-rede of ban
ved Eksperimenter havde bevist, at
Enqdomnsen vor fmitsont, og at lmn
nur sikkisr paa, at den fkyldtes en
slsnmfit sont bnn bar-de- opdaact i
Kræftfvulster. can fortacte oqfaw
at lmn havde fundct et Sei-»Im vcd
hviss Hin-tu hon havde lnslbkedet
nmnqc alvorlige Tilfælde. Han
Paaftoty at de, sont bebaut-les mel
dssttk Sei-und ikke kan faa Sygdoms .
men mete· .
Tr. Schmidt anmodcde dct Medi- - -
cinstc Selskab om at nddfætte en
Kommission Tom fkal WW"
bang Behanbling of Most en «
ve, og long-be at f
W
Its-le AK