Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 04, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der vestaatjä
Bot Gut-s ckd beim-: windele
MI. LU. s-.
To Stags Mad
Llrbchsgr kkke sur den :I.!-’ad.
sum or «-«"sr.1k1-n,1k1:q, sum Her
den Mad- souc nun-r ul It
cvigt Tun Hufen Nimmst-)
spnnm Eil Inn -:-Icr. Jun.
6, 27.
Lass Joh. ej, 22—4u.
Som est 011 nundcz, Ulde Starr-L
fom Jesus imvde bespisn strqu jun-c
Lager hmn med Mem og gxort Vain
til Lunge sVch 15).
Lg Ort Ecrslcsg PMU a: Zum und
drog fig. Zu De drn nwstc Tag
ikke findet me )ka den Ede ai
Spen, hvor de Vat, fau, unstet de
iftc Lan forklarc, lnwrlech Lmn
Inn Arke komme-n Oper Pan modfats
te Elbe-, da Emn skfiq gIk i Band
sammt-n mcd Tim- Tifcjvle, Ferner
de ever Zorn 111 zicvcmaum For
at foqe cfrcr Stank
Fcrnwdmmq tmr de flumm at
bcm kuudc okisrc minnen krcr cum
Und-erber Vis
Ta De Inder vom III-er dr:
«Nabbi! sMefterx nnnr ex du Lom
men bid?«
J Ztcdet For at Truer direkte pao
der-cis Evarqäsmaal Os, Tigcs dem
naar cllcr hmrledesji ban vor
kommen der, Tiger Jesus Tom Zwar
til dem:
»?n::dclizq, fandele sigcr Elku
edel-, J smc mig xkfsp Eprdj J san
et Tcgn. mkn sordi J cmdc a?
Brødcne og bleve knætte.«
Jesus føltc sig jkkc tmme for
dj de faa inrigt føgtc bunt: ban be
drøvedcis ( der-Z Eted over. at de
ikkc Imde ou dnbcre Forsmoelse as
»Tegnet«, som lyan bavde gjort.
Men dettc Tcgm Besvisningsuni
betet, viste sig just flikkct til at
drage frem, bvori de: sinke Iler
tals Messiasforhaabninqer bestob
Tet var det, at Jesus viste fig i
Besiddelse af bar-de Villie og Emnc
til at bespife Tufinder i Triencn
med lidet eller intet, der bavde
gjott hamjaa stor i detes »Eine.
Dette chek viser med al Inskelig
Klarhed at disse Mennesker var
Materialister af renefte Band: de
havde kun Syn for »den Mad, Tom
et fotgængelig·«
Han siger faa straks til dem, at
be skulde atbejde for »den Mad
som varet til et evigt Liv·«
Den Mad vil ,,Mennestestnnen«
give dem; ham hat Fadeten. Gud
seh-, beseglet. Dei vil sige, at Fa
seken ved Tegnenr. sum Jesus gjots
de, Hemde iat sit Segl under bang
Vcekt
Vi lasgger Mckrke til, at de, fom
Jesus taler til, ikkc endnu vendcr
sig imod Haus« men foørgcrt »Dost
fkulle vi III-re, for at vj kunnc arbei
de paa Guds Cspsscrningcr2-«
Jesus havde sagt, at Mcnnofkcs
sinnen vilde g i vx dem denj!scad,der
vorer. men de toler om Pl r b e j d e.
Tot-for fvarct Jesui- dcmt »Am- er
Jtpjudsxs Merning. at J tro ma den«
Tom ban udsendte.«
Jkke Gcrningcr i den ForstauV
at de selv fkulde gørc noget for at
hlive behageligc i Und-Li- Ljne: den
Gen-ring, Gud færlig has-ver of
dem. er, at de tror paa den, han
udsendte.
Nu bogynder de at fuørge om et!
not Tegm ..ch:d gar du da foks
et Tegn, at vi kunne tro paa digPT
Hvad Arbejde got du ?«
Te er kommen i Tanker om Mc
naen i Erkenem .,Brød fra Him
melen«: og det date-de i 40 Ren-:
fkulde den Mad, Jesus lonede at
give dem, vare lccngcre, saa maatte
han give dem et nyt Tegn.
Te er cndnu gtundig i Bild
for-esse »Moses bar ikke give: echt
Brødet Im Himnuslen«, det Brod,
den Mad, som Jesus kalt-r om, vjl
ban Tige: »weil min Feder giver
eder det sande Brod fra Hymne-»
len: thi Guds Brod er det, som»
kommt-r ned fra Himmelen og gi
ver Verden Liv.« «
De siget til bem: »Hei-re, givJ
vs altid dette Brot-P H
I
Tone syneis cndnu at oaro saztt
i god Tro om end udcn Forsraacli
se af, hvad Jequ hat-de jagt tle
dem. Terfor udtaler kmn Fig mii
fyldigete og merk ligetil »V. 35—!
40j om fjg selv sont thust-:- Brød (
Her er det, vi bar de Dczltch law-I
rige og trostetjqc Udfagn us ner
Fresser-: «Jeg er Livets Brod. Deckt
som kommer til mig, skal ikke bun-;
gre: og den, fom tror paa mig, skal I
aldrig tsrste« ..... ,den. som kenn-l
mer til mig, vil jeg ingcnlunde koste-l
ud.« I
", Han siger dem ogsaa ren! ndl
’at de bar set ham og trot ifke, ogi
han hævder, at han itke er komman
for at gske fin egen Villie, mer
Ihcmz fom udsendte hom. j
. Endelig forsikrer han, at han!
skal intet mifte as alt det, spm Fa
deten hat givet hom, og enhver,
som tror paa hom, fkal have evigt
Liv og han skal optejse ham paa
;dea yderste Tag.
l-—
Vi beflitter os i disie Betrags
ninger pas at væte fortsqu og
vil dekfor denne Gang slutte med
at sige, at her i dette Assnit wider
" P-- JML
Denne Symashme sendes
ved Jndheuk
ling as tun släLo
—
puu :
30 Tages
Pcsve ’
W
Udicenkm Meist-may
Ratten-Ile. time cs
sti des et dran Instin
sMe Is Isa Otsve and stu
tks fest helft Ums-» sit-s
ist« »Hu-stund If Mantel
ki- slksu lau In set tu
mhotse so le is- Ist-Mk
s, lade s uns-Im m
Ies- pesos rate lot II ist-.
Inst-Ieise Ists Ia Ists
tr Ipsski elesstn sq Insekt.
sitt-n er Ins-c fis-austits, os
nistet Dsl er vmiok Oft-m
Ist-ten Zwei et a dehnt
list ca. fon- tqn fsqes set
Henke. Gab-et Dei kt neun
Its Dur-su- uf psqnse
YOU-monar- Risiken-hat«
sss asu tatst-nasse ecssssk Isllkc VII-II
ss su et forth-nor mec- k-«Z. Den aus
tkmt » user-en muten-! tm cpocpnmcs
II Its te, Stole-. III-let cic.
Im Auffinden et qjokt as Ist-m Mate
Mla J Max Ostia-as Iil wspkk Jst-citat
tk sen-e Macht-e soffs-set med citat-laut
um Il-- Raitinrus Osaq les oq laut-C
satt itsltt et ja arm Im Inn-me
esse can-pl- ans-r sqs ca stammt-«
kl- Ls n an nimm-eh ins at m Ihm-den«
m I sie-es Lob meo Leu-ed lan her-takes os
lsls sI en Ingrimm-. Its-Musen » gqu
nie-m taki Du maku i sey-e End-i as nksemk (
set-s k atm- ntes tritt Nil-ed
Ia If n stumme Ist-me u den stummka Liste
Istmuiss lot Rufst-stum- tM n- euem ss m
stritt-s as III-es. sont helles Raums-um« sicut
ist-e m is bestes-u Hm II, fam itspls see Ist-tm
selig sit-en til dem thtiudaiaiap Isi- tsuten
M W Ostens-as solle-, n- un nettes-, san
tief-sue et stumm as m stoss. Esset It stille-e
n kast« fester ums d it Ihn-. is sum-Wut
immsek di fls sinds I et Its-leie, Is- Mike-bist
t. .«-.:e· Ia tm cu- ss III-mei. «
Ii wa
tkkek Its-e
Ismss
Ost
sc Ist
j sit as Isi- siussn Ists-oh sc Iemn
: stiftu- u Ost is fis nost
Ismcd s tu list-. ,
til Iesm stumm scwmses tme IMM. kraus-.
nIIW umso-jin us I. f. Transmissionen-if er
ist-staunt Im sogen sonstwie-. ca dem bekun,
It sen II- Idttedusende Gusse-te If »Dir-senkt«
es sit-ts- ft r oq III-km · sei-links i imn oq
Isfke Its-I. Its-mu- st Ost Um Ins Instit-Im
Muts sitt-, It den-se Inst at miet- k Ist-— a Ist-s le-.
Des et est-« III-. o Ist-et ksn de flim- Iyslek q
Its-et seh »Der aikiae ten-et II um et ims
hvksssl I III-It as M tilde-st- oq u ekelt its-et
; com I um«-et II Im Ist-i u sauste-sen
Dis-me prægliqe Entnafki1!e,i0:n af sure egne Kunde-r er blrrset vrrrdfat Ul
Sämm, fælgeg as og for den ovcrnmnde laue Pris- af dlm TIERE-. LE: sordrcr
bog Me, at De slnl indsksude che Beleb, Enden De frlv hat tmm Anlcmimg nl
It se Msfkinen. Zend os blot fflmk og Mistinen vil da blivc sendt nl Dei-es
Adresse. De reflekende Sls 15 bemlrr Te forst ved Mut-tageler as Mnffinm ’
ng esusr at De- hat fnudeh at Mafkjnen er til Teres fulde Tklf1·evc-hed. Hm-; Te
ei ausser beholde Musik-Ieis, taqu vi den tillmge paa vor Bekofming og ti.l)a«qe
sendet Teres Ol.»». Hviss Te vesd IUckaftmens Anfomft beslnctcr Tcm ul at
beholde den, vil vi deøudeu lade Tem hat«-e den pkm Probe i kä« Tage. Eli-tm
Tc inden Udlpbet as detme Tid finde now-n Ist-il ved demu- Zmnasltne, t sqer vi den
Ufna da tilbage paa vor Besosming og tilbagebexalcr vet of Tem erlagte Beqle
- Oliv frals us keins-neun Kaps- ig iusfeu m til is listige-ei 81.00.
Kli- as yet-.
3 W KnponEthmuaikiucTittmv
- uWIIII s qpqmäsååuäw st»
«»,c:.....- «eslæpges3 81.»(). Var god at fenve mig ifslge Lsfle en
MJM sssuitish Ins-nieset in 20 Ist-. »
It is III-, Its- mse ist«-- xu « i m Its-a «- dmta der-M
· Mos- Mgu disk lyfsks M u the sen cis ·- Iss .
, - Js- , se t I M
Ihrs-It Is- OIÆ et IW It It ost- sur-ZU
m aus-its
— öst-·oo«-ooooso-ossisss«-«.-«-·s·s-««.-· s--sssso-·ossi«s
— ·oassei-isoiosoo-osoosos-··-sio-Zi«--0-·-iis-o:ssissso
« I-U
S
-
Z
i
os des alt afgprende SppkgsmaaH
om de to Flugs Lin, de to
Flugs Mad og de to Flog-s
Mennesker.
Tor Var Memwfkcr den »sam,
Ja der er Mmmfkck mi. Tun-O Etu
rser as dem, sont fun lsar Jan-I for
diktte legenllige ou timelige Liv:
det er drin, of kaldcr Materialiitcrz
Hut-di de er aandeliq bode, hat de
jkkc Brna for »den Mad. der va
rVr til et eviat Li1««', ikkc Bring for
Jesui- spm bist Brod. der givcsr
Ver-den Liv.
M-- -
Spreu Kiekkkgaakds
Jndfwdelse paa den
Fndre Mission.
L
J Antwan If qundrcdaarisdas
gen for den smrc Tit-user Spreu
siusrkegnards Fodici. strircr For
manden sur Judrc Lskissim : Lun
marf, Provst Zrcdcnk Jung-ein s.
..-IJOP-cdf«ludck!«:
Im Lskjdxm ils Wirt-Je Aarinur
dredc stod Usrunktvig cg For-In
)iicrtekz.1k1rd Tom de Ic- mxsdsauc
Pelor j der dankte Hist-Mir- ON
sm11cdc-:-, at de zur-must Csjq M J!
zzandm i den«-J fu«-liess Lwcssmon
mkcd den Martcnfchkc ssøxkirtci
imhcd sg Exsckulaxixn
Man hat« nu IIJU mide de te
anndcljac Etrvun:::!qcr. Essrkindtrj
Jåamiimun :«,: den mdre ;!Ics.-35w!s.
Ersa diese to Maan sum Irre-:- lld
formg, sank-M at ""sr1mdtp:zxmmi
Zum naturhsxrtk ixdiut Hm ermdt
Pia m den mdrc USE-Hirn sm »Im-r
kegaard
Tom Or jnndimjd ckfe rigtia
For den fsdstcii Vcdfummcndis
TM indrc IXan Mr sit lld
sprjng ska dr- qudcljgc Fokfmnliui
act Leu Or ncmlkg asldre end
Verf. Ton anndtcs fom en ten
Lasgmandcibcvasgclsk ma Moder i
erkuv ldJL Tetnwdsskal den
ikigcnlunde vaer na-qtet, at Kierkes
ward hat ndøvet mcqcn Jndslndcl
sc vaa den indte Mission. Lm
Missioncn end var stomftaaeh km
Kierkegoard i fing Vladattifler oq
finc .,Iicblikke« rettcdc den volds
femme Sturm mod den officielle
Kirkc faa kunde den bog ika ander
end blivc vaavikkct as oq til Tcls
sna Vind i Zeilene as dennc Stettin
Men der var ingen as de unge
Mænd. der var ftcrrkest qrebnc of
Kierkcsgaard, som sluttcdk sia til
Missioncn. Menge af de bctyde
ligste as Kietkegaatds Venndrcske on
Difciple — om man kcm tale om
faadanne —- blev gencm dekes Me
ster. imod dennes Villie, fort bort
fka III-Ums idet Kierkegaard vol
viste dem et Ideal, men ikke gav
dem Ojælp til at naa dette Ideal.
Saaledes Sc. c. Laksm, Tun-ts
Lund, Htffding.
Wilh. Beck, fom ellcts itte tend
te Kietkegaatds Ekrjfxer. sit mcidi
lernt-, medens han var Lmret i Kal
lundborg, sin Vætsclfe nasrmcssx gen
nem Lassningen af Kiertegaardss
TLjedtikkc cg nas: Wilh. Bock
’totdnede mod de vantto Prwstet.
»Da er der jo sillert not i dennezoks
den nogen Gentlang as »Sie-blit
Lene«. Tag behsvedc Beet iftc
her at gaa i Stole hos Motte
gaard. thi Angrebcnc paa Pia-ste
standen var begyndt Jst Kierkci
qaards Tid as det gudelige Fotsams
lingsfolt Man vildc f. Ess. lasni
ge ikkc vide of nogen Præst i den
indke Missions Vestyrclse, og da
man endelig optog gamle N-nne.
var det ikke fom Ptæft merk iom
Broder. Oppositionen mod det of
firielle Kirsme var altsaa godt
i Gang ftr Kietkegaards Tit-. og
det et vel ikke umuliqf, at det gudes
lige Fotkamlingdfoltö Kamp mod
den dsde Kristendom bar medvittet
til, at Merkegaard tog Bladet fra
Mundw, fauledes Tom ban gjotde
det.
f Kitsrkegnnrdg Bladartthcr UJ
!..L-iphxi»cs« hxcv umwung mgcj
Hijl Jndtmgt us alle- de mod Jotkwj
Juki-n fiendtlige Partien der ov-’
zsordtede til Udtrædelse as den som
Taf Vabel Med dem hat den in
Jdre Mission dog oldrig gjott Parti,
sog i det faste Stabe paa Folkekits
Jesus Grund, fom den sra Begondels
sen as hat indtaget, stiller den fig
fta Kiekkegaatd Der gik fo Mid
lertid efter Merkegaards Dsd en
Strsmnina as Jndetliggtrelse, Al
vot og Sandhed igennem den dan
ske Kirte og den hauste Priestestqnd
Jea hasse- 7aa1edes, at Bis-del m
det standinmässe Melan-de i Lund
1859 stærkt fremhewebe den sm
lige Virhtiug af Messer-d- Sol
be m Mrsen vg Its-sterne. VI
at denne Wink hat hjulpet til
den Franks-um sont den indre Mis
sionfik-ksudekillevteketvivl
sm. Monds Wydelle m
W W but Mit W
?
Mcn Da Kiksrkcgaotds sidstcs völdsomi
me singt-so i Tiden Solvet fetmtidigt
med den indkc Missions Borndotnsds
»Im-, og da de Meint-, Irr samtnen
mcd Bock Nov Missioncns Medars
beiden-, hande- Eaact den-J Uddcmi
»arm- og vol ozcxfaa den-s Ver-steife
ji Kierkcsgaords Tjd euer kokt cftrr
Ism. csr dct utwnfscliat ander. end
jnt demth jndirrktr Paarirfning bar
kmsnst betndelig.
We isrwdikcncr hat man koldt
.,T«-u«-Pmsdikener. Don mlrr til
den cnkcltcs om bans ijlszs Ist-Ase
Tet er vol sandfnuliut, at dmne Ap
vcl til den enfcltc staat I zkorbindcls
sc- med Kierkcganrd Jcn Beet
bliver ikkk stoaendcs dcrved. Raar
han sogek at famle de enkclte i et
Sakriska kaa offer lmn sig ikke
sum en Eftckfslgek m« Kickkegaard.
men fom on Fortsmttcr as den gam
le Lasmnandssbevwgclse med dons
..lillc Flok.« Bock vildc ikke isoles
ri- dcn knicken mcn tustov Male-.
Unmet Beet postswd. at ban in
tet bar-de lastt as s·s’)rundtvig, vil
man fikkm i den inde Mission kun
ne poovisc liacs san Im Baadirkninq
Hm dennc som Im Kierkegoard,
Jndirekte er Missioncn movirkrt
fm begge Sider. mkn dog stam- dcsn
med sit fwtegne Prwa ca fin Efeu
donnncliabed, sont den Im Jst-it as
dcls bar fra Forsmulinasfoldet Ja
del-Z Im Wills. Beck.
.Jeg hmt Mk til Sognct«.
s
Ja IIde :!Icandu, .a man jpnrgtc
Lan-. tmorfor ban km lnwde grasdt
over den konne- Wurdtkisn.«
Alk. tmn er äffe- dkn mein-, banss
Bredkc san Nile-i- i Tusindvissl
Oper ofte lwtek nmn dog ikkc den
Jndnmdnm! Hatt or Mknndtniais
aner. curr, ban er Missionsnmndk
La scm er dct ncnnriigvjss galt. hvad
ban sinkst-, bviski Leg ttasssct til at
note til dct ander Sonn: Porti.
Hm Hunde med Villic nur«-er til".
Z
?
.
ttn disk er ofte nogkt tiliwldigt for
bnndet del-med, Lutncrndiqlwdcmc
bar fort dvt mcd sin: Rodch Lvdmi
gelic, Lniqangstrch o. s- v. Er
det er den rne Eidc as Zagen. Mcn
der er ganste vis: en andeu.
»Bist er faanmsnd läge jodt «
figer noglc ..Vi ffal w til somnn
Könnan fiacr Annrjtnnckcsn qu
jncn m fcm trot- han incd it Zion
at nach jasvmst tlt M smsuemlm
spende. Tot ovcsrser man, m san
kan man jo san mmt Log-c alt jor
goch Bam-. Man ital ifko sam
partiss. Vor Iid er Iolcmnccnis
Tit-. Man man bwvc fig over drt
ksnasvm Tot ist den nndcn Sich
W- . O » « U .
« -.: n-. L« t- rs f
« st- s — N » E pka E Js.
if s « Un U. «« s-- H
ik Dnsst r . .1 »n- ? r ."«
.:’s r s":1:’ "-’s.." VII « JEAN
l-« « «’-r«":-.1, 1 Zss . s. n·
DURCH-ed r Uns-A :: «le Endi
T. l« mir-.- :« »Hm rlthd TJ r
D-.
to «'-ns«!s«r zum Ell-le Zxdc n
LTIJEm .!!.’--::- den« Nr Jsksxidpr Cit
s·.«r mehr · «»re7tck:!is. Tumult Im
Clspltqt til Anm. La rj Pildr se
NO ask-ne !:l Ins-It tsl ksimlexxsks Vn
Jmidlertjd liikxcr disk m tlllinmdcs
"."n(-r lmnsJ fixmcrpHmL sem er qd
de at Use-UT tlsi nmn bljpscr lernt-!
H Tmrlist zum Wissen Nd at bei-sur
dem. Ast-er Rang ri nmr et ellvr
endet grcdt illlonl lmer Nimm vi ari«
lsssr m scllsr Juden Zandlscsd oa til
owner osks den« nanr di fnodcm en
NO, brve Fursrilkninqer inktmekx
lM r? krim- lnn Cvrtlwttr Neffen
Cq so misre ri sonledes Tini-les- N
Cornnez so bedre et vi stille-! til
nt bscelms andre fremad vaa Vejen
Tot er derfnr af Vetndnina, at
vi kcnder Besen. Kommst-few Lins
veien. Vejen er Jesus Keim-s
san er Besen, Sandlwden oq Li
vet. oa der kommet inqen til Fade
ren uden visd baut Hanf maa man
altfaa kende Men den blinde
Partiskhed sendet ham Me, oq den
ovetfladifke Taler-auch fom findet
alt at væte lige geht« sendet ham
heller Me. Jeg fkal soff-ge at
soc-klare det mere ntfagtiqt Pau
cuc talet om Saul-beben i Kriltue
oq Jesus talek om Sandbcdensl
Hans-, som stal vejlede oz til all
Sandheb· Der er altsaa en ab
solut Sande, en Sandhed, fom
ingen kan lægge noget til, og fom
ingen tun tage noget fra, og denne
Saudhed er Jesus Mississ. Neu
han et We blos Sandbedm i stg
seh-, han et tillkge Sandheden i
Leiden, ja i hele Alpen-elfen. Og
Je liHmwT jkkis sit tlojt« stets-l sit txt-: Hilcsn til .It
EDAltid parat til Brug
I-1;«UI(I·-.tmi»· lI(- Luni-n- r sisnt hjun
(-H(-1" Jst-if liilljzx nlk (l(-1·.-·»«I IN«
liur isn
New Pet- ction
Ojl cookstove
De str)·gc«r Mut en TimIdstik ng
sictter den til Vasgem sua hat
1)(- Struks csn passe-nie Var-me til at kugts
vecl »den at uphedes KOCH-net
lagen Kul ellek Brænde
lagen Aske eller Smuds
»TllE NEW PIZRITC·1«10N" Inn-s
Incel l. Z. II »He-r 4 Britsntlpnc l«In
Vjser ungjnstx tin-r tin-gen Uhu
tlcsr er j BtsholtlcsrUL
stauka I) 01 I« Gouv-on
xkxsxsusws Umsu
Wolfes Mcn er der liegen, sont
man steife-A san er der noget, de;
man stellt-c- fra, og drttc noget ers
Emtdm Englenz Lkd til Josch
dir-et osJ dct hole i en Nsdcslak
»Du sknl taldc dans Nur-n Jesus,
tx« kmn ital drkslfc sit Zoll fm dercs
Ewide Tct er oltscm den rette
Ich-I umfing-, der irr-liest Summe-,
Jq dct er den rette Vet, at blive
Telst im Znndm —- ,.Dct er in
IJ nnt.«« rxl unmitt- nogcn indvrni
dir Ja »Im de est oftc de aller
Arm- til at alcmmc det. La selv
sm di- imr Zandlusdrn i Horn-der
»Im lmr de ists fcnnst den ncd i Hier
m, m de qlcmmck at anvende den
i Lin-t. Mcu dot er der-til den et
qimst os.
zlllm n« kommt-r vi til Udganqss
nimmst jam. Ton blinde Vanill
msd sonder lidt til Bottich men den
sonder ikns Jesus, som frelfer Son
derm. Lq Grunde-n er egmtlig
des-t, at Menncsffct aldtig bat lætt
at send-s sia sclv sont Syndetm
Tot et mtsd andre Otd Fatiiwetem
fom her insder os. Grundtvigias
nisten fiaer mai-sieh at ban findt-s
i Inder Mission, oq Mission-Ismen
dkn Tiger, at lmn findt-s lioantndti
viqiankrm oq der staat man fan.
Sandbcdisn ek, at ban lindes i beg
qc Lein-. Men ban findes ogfaa
uden for dem. san lan godt triil
ves has den ottodofsc has Wir-stiften
oq Nationalinen, ban Moos allt
chnc. ca non et oste den meft
sonstier Partimand —— Men pas
nn paa, tbi jcq bar ikle derived
sagt, at der isfe finde-l- andet
end Fakifasrkc has disie Afstygs
ningetc Jeq hat heller icte sagt,
at de er lige gede. Jeg hat blot
lags, at han findes blandt dem, og
at hcm er en fanattst Partimand
Og derive kqn den ktnneste Predi
ken flle me dam, naar den kom
met fta en, fom ikke bat-et til Par
tiet. Forli-me er ausd, hvok Je
sus er. san er ogquy hvor Je-J
ins ikke et, men du- scndck man
bmn Me. Farifascskcn csr nemlm
slrt og tet den nd mrdfpnte syndis
qe Natur, Den kan qodt ver-re rcs
ligiss, den kan vaer fnnntist re
lisM Den san ogsaa qodt snnllcs
nm Snnd. om Jesus-, om den Hel
ligaand, om alle de ftote Fremd
sanbbedek. men det er ikke Jesus
Men Farisæerne er ogiaa i den
brede Totentaan
Her hæver han sig magelig og
«ftolt over de: alt samtnen, og græs
der ikte over nogen Prasditem thi
han regnet den ikke for noget, einen
det er Paul eller Peter, der prcediH
ker. Dei vil sige, hatt san geht«
hnre en Del stanne Fing, han san
vitkelig ogiaa fælde Taster, men
de et saa lidet dybtgaqendr. cos
Fqnatikeren et Fariiæeten vikkfom,
bau ists-leer« roset og stam; ho
ben inqu tolekante er han beri
mod voren, luddovem oq i Birke
liqheden met han its- paa fis.
Neuladhniaunquotdmne
Gm- used du hem bar TM
III Ill blot W fli- ttl disk VI
U- s M ist M. M Inst bis
niedfsdt Hat du Fundet det? Jeg
tender hatn desvcerre alt for godt
lzos mig lelv. Men jeg elstek hant
like-, og nnne Besten-heller gaar nd
paa at tue hont, drwbe dank Men
her er det jeg trcengek til sein-zu
Frelfetem og til hans :land.
Men nu stal jeg lokspge at nd
male Kongevejen for dig, saa tydes
lig, sont jeg fan. Vejen et altsaa
Jesus og den er Sandheden i Jesus
»Lg enlzver Aand, sont ifke beten
dek Jesus, er ikfe as Gnd,« sigek
Johannes. Han lendte ham doq
og bekendte ha1n. Der-for siger han
videre: »Vi ere as Gnd Den, focn
sendet Gud heiter os; den sont ille
er af Gnd, hører as ille·« Ja,
»den, sont sendet Gnd, lpsrer os,«
tin han net-er noget met-e end Jo
hannes« Sternum han litter den
gode Hin-des Stennne· Den er al
tid tendelia for bang Fam, og de
derer den gerne, folget den gerne.
Men se nu leere, det ek, lzvad jea
var villet dkive paa nele Tiden
Leet at sende den gode Hin-des Rest,
ellk den da gleed dia over den, en
ten den saa lot-unser fka den ene
eller den andeu. Lasr onsaa at ifelne
ntellem den on sie-. stennnedes Rai-,
oa skn den fretntnedes Nasi, enten
den saa sont-net fra den ene eller
den andert. Du san kende Hordene
Nest derma, at den transger dig
dnbeft ind i Ein-leih vifek dia en
vasldiq stor og alt befnnttendeZnnd
men viser dia tillige en endnn ster
ke, nendelig ftsrre Rande-, sont op
slnger din Zynd med Tod oa Djass
vel on det alt san-men. Ie det er
den qode Hyrdes Nest, og den bsr
alle lmns Faak ver-te alade ved at
here-, enten den lnder fta Miglionss
manden ellet Grundtvlgianeren,
Lutheraneren ellet Metodiiten, Born
tisten ellet Presbntekianeten oft-. l
Termed hat jeg slet itke sagt, at
alle disie er lige gode. Jeg maal
gentage den-, fordi at den Stutning
blivet lau let drqget. Nei, Letsins
l
diqtied m Eomsnimd tmr skle hieni
me lust. Men det vil im finis, at
vHorden er altid den lmmna on
bang Rest er den lot-mich altid desj
lig og oltid værd ot hat-c paa, lwor
den laa todt-t, og gcmmn lwcin
lmu ved lin Aand ladcr den lode.
Lg jeg gentaqer det her ior Inde
ligheds Skyld, »Synd oq Nande«,
dct er stedle de stoke Grundtonet.
Te lyder ltcrrlt og gennemtrwngens
de, laa de Anat til Bunds i Sirt-len,
livok der er Alvor og Dvrigtiglicd
Frugten blivcsr ogiaa den samme i
hiertelig Hengivelse til den gode
Hytde inderlig Kasrlighed til ham
og inderlig Kasrlighed til Vrsdkes
ne.
Men, hat du lau forstaaet, at
siden Horden egentlig et den lam
me, Beer er den samme, Reiten et
den samme, standen er den samme,
lom Fruqten os Maulet er de lam
me, at ltm hsret vi i Grunden alle
til lamme Gegn. M list detfor ille
stdde kolb- oe ltlelieslele mea etc
de med de siedend-es let-ed de
klebe, bloi pl W W Im
pl Mund ist Im W M
lsaa lmr vi Von ttl at vasre missors
lnmede ou dein-wette Men vier paq
Jldlm euer den og ikle often hvot
nmnge Ihm du fun finde at kriti
iere lsocs den, fein klle ljvrek ttl dit
Parti. Im sorsitrer dis, at am du
selqer mlt kllaotu vil du blive beri
qet mongch mange Gange, hvot
du numlle ellers maatte gaa tem
lukndet vert.
J modificeret Dorf-and gaslder
dem s sengt i alle leetg Fokhold.
Ten, der hat Lze til at iende det
fande, jwre sg gede, lzvor det Ins
der nun-, lmn et den, der bliver be
nach
Mea jeg vtl endvtdere gerne
vedgach at jeg hat haft noget ganike
bestemt for Lje med det, jeg her
hat udviklet. Der er en Trom, zeg
snstede at beksve hans syo Hode
der, et Epsaelfe, jeg vjlde kam-ne
en Pasl igennent, out jeg tunde. M
staat her ovre i det itoke Land sont
to smaa Kikkeiamsund med hver
nogle sog Tusinde, fom ilutter siq
um os med mete ellet mindre Tro
fafthed, men Massen, den haer
Million, den regen-r Tjasvelen med
i lwert Feld den stetste Tel as den«
Og der finde-s vel ikte en faa lille
siteds af Dunste-, at der jo er no
gem iom vtl regne ijg for lmrende
ttl Jndre Mission euer for beten
de til Wenndtviaianerne Akbejder
det ene Sau-fund, faa er der nogeth
sont itle vil gen-den og akbejdet det
audet, san er der ogsaa nogle,
sum itle vil gmsde, og arbejder de
bcsgge pcm et Steh, saa form-get vg
faa dette. Nu ved jeg jo not, at
vj her smka ovekfor Fotholtx sont
ikke med et Vennestrsg can skasses
of Vejm Vi staat over-for nagt-t,
vi flet- like munter at sit-me nu i
Liebliffet, thi vi kan ille med et
Slag asre bin-Juden ellet os ielv
om. Vor Opdkagelfe, vor Tilegnels
se, vor maaske tilccrmpede Qverbes
visning et bleven for forfkellig. It
ville ovetfe«dette og sudcn videte
«1!illr ttlfjdtssirttts dem-. dct Utlde ver
rc nsnndt oq usnndt Mcu med
tsn and Villio moams der vaskc no
act, sont tnnde nan Vi kundi- da
fis ot mer am at fcm et san helt
;oq fuldiat Tag pcm Krjftcsndommm
i tin Nod on Kerne fom muliqt og
llade dette net-te oii more nmqwaos
lliggmch end alt anbot Temæst
tundc vi forspae at msdes mod al
den Anrrttsndcslfe, som vi medSands
hcd oq Æklighed can yde hinan
den on se at tilbagetrænge Partisis
beden. Da vi tunde tm bcgge Sider
lade vokt Fels soritaa, at de bude
flutte sig til den Menigbrd, der er
tma Siedet, selv om de regnet fis
til den anden Side, heller end at
staa uden Mensghedstorbtndellr.
Oq faa fones ieg io not, at
vt kunde pktve at athejde os mee
meke samtnen oq tkke Were dort
sra hinunden. Dei et tkte fass iet,
det ved ieq qodt. sien its tret at
tend- Beien, de fttek til et fand-Int
Maat Den flqa III-, at vt W
Im W M W
Woll, Ist at W III
Molstt III Illve W