Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 28, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det,jgjestyar».
iso. IWDS Lxd besmak eumdelm
us»z1p«y"
»Du er ung, immer ikfc«.
II ’ :·.: «:".’ s« kt
.3. . » §
: « ( X»
-s v « tin f
«- 5«« ! ’Å F :
r :"x« ««r «
«- ..’s«::;:U-: « :
(:’ ’ L·i«’ U .’.’ «- .
Läer fidsu IHmt flumdp inud
at feuqu m da Jesui- skonnsdix at
de Bilde komme esg Lage ham msxd
Magt Ecr at gøre ham til Fiengcn
gik san ev paa Viergest, ganskc
alt-ne.
Tcn ftore chmn fom bat-de sulgt
ham Mr Spen, var blcpcn uId
met-e ist-gesittet For tun-, Da Tun
paa underlig Akt-J hat-de defojsx dem
i ercncn —- faa bezeime at Po
med Mast riwe gøre Emm IjI Ken
ge.
Mij Jesusk- Var ikkc kleben veget
fussot Tor Zkarm —- Ta Beqexstrini
gen var naact sit heim-m dreg Jan
sig vert, ssgte Enrum
Orcr fotfkelligt fra, spm det al
mindeligt gaar i Verdenl
Mandel-us og Markus Inder vcd
bete-Es Beretning om samme Tildmi
selse for-staa, dels at Jesus gav slere
as de bortdragcnde et godt Ord mcd
paa Weitem dels at Jesus gik ov
paa Bier-get for at bede, og Mat
thæus beretter end videre om Peters
Bandring paa Sten.
For Johannes synes det at have
vætet Hovedsagem at Jesus traf
sig tilbage fka den begejstrcde Ska
te, at Tisciplene kam i Havsn-d. oa
Jesus kommet til dem og biælver
dem i Nodens Stund.
En Kongekrone —- —— bvor man
ge bar sagt nei, naar den tilbsdes
dem!
Men netop det, at Mcnncfkcr er
saa tilboielige til at gribe efter Mat.
det beviset deres Lidenhed: en K r o
ne fkal gste dem sitt-re
Men en jokdist Krone, Folkei
qunft og sBegejstring frister ika
Jesus, ban er i sig selv langt ster
te end al Jotdens Glimmet og
Oetligheä
Han havde jo for leenge siden i
Wenen tilbagevift Fristerem da
denne fette hqm op paa et bsit
Vierg og derita vifte hmn Vet
dend Riger og detes Herlighed
cn Stand alene med Faden-m
Leser-net Opmærkspmhed heule-;
des hetmed paa, at hvet Uge os
fentliggsres paa dem Sted i Bla
det Luadiu E Tut forskellise Til
bub, bvilke indbefattet Frie Ptefens
ter, Godtktb i Baker as forstellige
Mags, faafom Gtocetivater, Klæs
der for Vetter-, Damer og Birn
Jwelet Artitler. Ute og Kloster
Mtbler, Gusse-nah Mutter-, Pia
noet, med et Ord, alt sont lsehsvesl
i et Hjem ellet paq en Faun. j
Denue clegante Dame
Drum feudks Im Iev 51 s oo
Mangels-u as tun -
tsm erstem-met
del Its set-It Im
ea eakm Its-d post
:1tI,-s unwert-titu
lIIeI ss II fand-n
Ismlle, tu Dis-»
xkna atmend-s Inder
alle summt. sak
m et um- III-ke
blu. es Musk- Ists
tltlm Ist-m- sf Ill
Ildkr. Imm- er »
In blas Mem-lia
slllh Lille-Carus
kinqek sonst se III
Musen- i Isie hat«
til-Im Im tva oq
cum-ask Ost-s
secon. Alles et en
M. am- ialst Io
vmt. Its et Lag
lot-a is ums-u
Iwm met wende
Inst-et dem-nie
sei las-Ils- Sitte.
Dum- mäiet iom
tstz ist es In.
usw In cis-cum
use-usw sm
ssl stn K s
lktäs Lsssu I
tu.
Dem Utic- n
Imu use
mti Ists-the m
ils. Ul Rino
In Ie
sind il Ilst sl -00, is te Ill sss sitt-ge Dess
mt s- ictv Pisa-· fest-sat- Ika. but set a Ist
sent Ums-»Ist- Ikttlet De se user-Ist M. 7··p·
sti- te es Ist des-II- Iss, user pl u- mssps III
II Ists-ins is Illinois-In Deus Il. Oc
Klip sinkt nd deute
kupon H
M two-or ins WA
Måm ins se« i.100. Iat If Ieu sinkt qti
pel Mk Ils- Dme Dust. 4
III-III ....... .I-s IIIM ........ III.
,slmsci0smssotllls
Eis «-IÆ—"«
—IOisIOIOIOIOIOUIOICOOOIssts
s-Mo««00000400 Ost-scsooooo-·«
en W t Ben, var bedee for
hom.
Og san Disciplene — de var jo
i Stole hos hom: de skulde uddaw
nes til den største Gernjng, der er
givet Mennefker paa Jord.
Nu havde de Faaet en Beine deri
ude pas det ubeboede Sied, cig Let!
neu var denne, at de, som ycngav
sig til hom, ttygt kunde betro sine
»timeljge Anliggender til bang Kret
lighed, ftøttet af Almagt.
Men de skulde lcrre m nn Lek
;:ie. You sendet- dem ud paa Seen
mlene om Ratten: Binden er dem
limod den reiser Vølger paa Spen,
san de set sig ftedse i Nod
Det Var den ferer Tel af Let
ltiem de fkulde leere at kende derei
»e,1en Afmagt imod Elementetne
Jelv ma det Band de san jævnligt
fcrrdedes paa.
I Sau kommer Jesus, der var ble
ecn tildage, vandrende paa Spen.
JLe Elementen som trodser Discips
lleness Kunst og Magi, paa dem tm
»det bun, de er Tor bam som fast
Lond.
» Ta Tiscivlcno fcr Jesus komme
randrcndc Vaa Even, Torkardcs
de oa trot, Not er et Evogclfc, de
VII
Tot var Do den anden Tcl as
dcnne Lektie, at do fkulde lcrre ikke
at Laufe jin Zvøaolset ellcr Tor
Tkraskkcs for dem.
Men den sidste Tel as Lektirn
var sikkert den oigtiqster »Ist er
mig: ftygter ikke.«
Altfaa bavde ban, felv om kmn
var bleven tilbage. ikke ladt dem
alone i Futen, han tamkte paa
dem, bad for dem og Var dem nor-r
i Fakens Stund!
Lg faa den underlige Mission
der var Herr-e over Vind og Band.
Horte over alt det. der kan reife
ing imod bang kære og true dem
’med Undergang!
Jo. Jesus var Mester over Zi
tuationen alle Vegne —- ved Zuge
sengen, naar Tusinder Ijeblikkelig
saa sig stedte over for Hungersnsd
og nu vaa Sten.
Difciplene stulde leere at hote
vaa og forftrsfte fig under alle
Omftændigbedet til dette: »Bei or
mig; frygtet ikke!"
Og det samme Qtd but-de vi
Kriftne til alle Tiber og under
alle Omstcmdigheder gste til von
Lsfenl
Men hvot er vor Hetre Jesus
dog stot og heilig: Sygdommen vi
ger paa bang Bud —- hans Velsigs
nelse fkabet Mættelfe til Tusindet
—- han smigtes ikke af Follegunft
—- ban teuer Vejt og St, og de
»loder Ham!
Stauditavey bofatte i Chicago
eller paa Bei-g het, indbydes at be
ssge Lundin å Ccks Fortetning,
117—119 N. Elizabeth Stteet, nckr
Washington Blut-» for der at felv
se og pttve saadanne Vater, som
de kunne væke interesietet i, sma
ge vote ægte Læskebritte oq pas
Stedet udvælgr. hvad fom helft de
maatte Unste. Tag Madisom Nan
dolph eller Lake Stteet Sporvogn
til Elizabeth Street.
Finder De ikke her i Bladet i vore Tilbud akkurat hvad De tu
stet, san raadspsrg Lundin ä Campanies Godtksbs Anteils-, som
de flefte af Læserne alletede hat modtageQ Hat De ille faaet navn
te Katalog, faa striv estet deu. De vil etholde den frit.
Groccry Bargaing
Gjældeude tun for 15 Dage.
4 Bund Svegevslie ....... .92
25 Pqu fmsie Siediker . . . JO
25 Pnnd prima Gute LEtter 1.725
l ZW- Tmtesckk Zwei-L . . .3·.d
1 III-XX Bringebcrr Syltctsi. . ZU
25 Bund Braue Votum-. . . . 1.(',.·)
14 Puud Sngur Cur-ev Skiakc 2.4l«
Skandindtfoikaty
Sommer-Orch
Desnie Kasse ins-balder 24 Kot-n suallkk met Inn
en Eli-IS euer ist-Immka M ne act-must acstnk ktk h
»Im-. Mist Im- Udvats oq ieno est k ek- Un
Ismene ek ins-ne, nsm es san-Im mes ins-» .7
anstaunten Wasser du«-vom ve- vleiek a: Inn-m
III-Inn Eilet-Mitm- os Mem-risk- i Himmel his
Iek sMe Ilasiek M at Smo- Tkmkt Ist-. t» tua im
Mut Isqet se- e. Sc- n ihn-s der den den Stag
Dkim. De samt-.
..24 Ist-ZU Euere-Ciriak Eis »t
ckansmende mrv sem- Curio-imm
..24 THE-W Malt Bru- 83.00
Ort-inst, sum-se das-m es Natt
.·24 III-M Anss- sptkttc 84. W
aliud-, last-un sitt If unm. time-u
..24 PRI« Msrissebæstttkäs R. 00
Ists-»so I est-.
.24 DREI-« IRS-« Leib-stifte
ßlnas käme-M Disko- tun-kin- Ists-:
Ofe, ist-II us
ssssÆF s--«ä-··.«-«.s:.s;" . « Mk
I
uw ... tIike kaut-tot
u III-z
MAETFJI « mmy q
e III-Unsin
OI — mussuwnutrtw icn
ARE-kai
wiss-Eier
W· -
Odem vil fjlge kunn? Dei deutet
oi ai se nwkmere om nækte Gema.
-—- ——-.«·.-.
Fadrelandets Forfvar
Oder man dog strivscr og tnlcr
frcm Vg tjlvagc. ov og ncd om den
Ting. Tct komme gjokde man Eos
»Es-ZU Aar Fäden under Provisori
et og Eftrup, da Entan Om sw
benlmvns Befæfming ftcd paa. LI
cnbvcr tnlcr cller skriver natur
ligvis mcsd sin Forfmnd, jcg mcd
min. Enlwer bar To soc saa vtdt
Rot til at tage Dei i Forbandljns
chsm som ban er danfk og clsker sit
Fasdreland Maaske kmn ogsaa bar
Ne: til at vrpvle dort-m, Eorudsat
at bcm iffcs sormaar noget bedro.
Naur man tnlcr cm Troter og
dets Forholdsfmlcn saa Or der to
Tina, Tom ljazxcr ligc Zor, nein-j
lig Zimtegi cllek Krigsktmst og
Politik. Men war man nu tmcxkcnj
er stratcgikct eller skolitikcr as»
Fug, faa folget Jerus. at om man1
ovtrwder srlvsikker i saadanne Ihm-l
Tom man anbenbort ikke er Mem-!
me i, san et man ftcktkt udsat sorI
at kroch Lg der bliver istsklctl
Vj bar so Tales cg Zkrirefrihedj
Men. Hea rjl nediq Irwgc Vier-!
let. og dericir vil Hm nejess med at!
Eremsercu Ist-ad jcg mcner. man]
san Ircmsere wen at raste Isan
nmnd guten i den cis-e ellcr denl
andcn as de k-rcnnitr:1te«Vidc-nsia
ber ellek Kunden hmd man nu rill
Felde dem, de er rkl ttcsgct as EIN-l
Mk l
Fædtelandskckkligbed. j
Ton dar cnhver Lcrs til m mlc
em, sont cjer den. Og jeg menct Tom
sagt, at den er den sethc Geringst
je for overhovcdet at bar-e Not ul
at tale i dcn Sag. Ton krwver Mc,
at jeg ital udktamme min Bis-dont
for Sold mcn den hast-er Vierte
Jag. Lg det Lan man nok lade kom-l
Hme freut uden netov at vækc nigrng
Ldor jeg Fædrelandstætljgbed Haa:
ausser jeg Fædtelandets Gedankens
og jeg Insfet og delmger eftet Evas
i dets Forsvcm om der et nsdveni
digt. Jeg sporger der ikke søtft oa
frrwmese essen brkk fwu eller Xjllc3
(
mit Land cr, og bvot ftote elleskx
fmaa dets Fjender er. seg stmrgcri
.kun: Hvad san ieg gsteH
Men det ssrste og Erd-Fa ieg kan!
Stre, et at ftvrke FckdrclandskcktJ
ligheden bos mig fett-. vg vaskkeI
og ftytke den hos de andre. Men?
det gsres ikke ved at sidde Haus-I
somu«ftig og med en over-legen Mi-»
ne ved sin stgrvdc og take käm
det unsdvendige i at forfvate fig«
Den Stqgs th- vqsser tun til Gm-!
den, og det er dem i Reglen ganfke
ligegyldiq, am Sappeu er danss el
WI. dlcst km kr sod. U- Lapi-r
ksrller ikke nvaet rrd a: kunan
under Fremmrdbcrtcdømmc tksi des
fmr intct at Lober TM Irndpr U
Irr mnld Tom oldti,: Nuld p3s7d(",«;
m den qrwdck cf kvcst Tobct 07 ists
Rwdrclnnd ftm til-drin Eim- chsth
dcst Mcn fest er nndrrlcch ruch
den, der cMer sit Lond, sit Ist-»F
dcts Dir-. del-s Hisscric dcts MEP-;
del-, drts Max-or Sen Tisrr ner
EIN-. Nickmrdr .
Cmmv ’«csr Alt, Nod tx: Emr errtf
Te. cm fna ds: Halt-en
To er Lirct ej Tna Frei-ft
Tødrn ikkcs heller-.
i
sprud- kan dct hxccipck — Seggcl
«m1mige Ewrgömcall Ewi- dct not-;
ur 1ktc at fpørgcs ellck spare paa!
den Maade. Men dct nmtcr Oltxds
at gen-, bmd man tan. Tkt fundcY
nu sm- dct Horier nkme deriww m
man bernredc stn Zelvogtelsc vg;
Dksnmst Hunde dot bjdkage nl at.
Tannmrk trods alt, bevoredes sin
Selvsmsndigbcd Hur-de Evejtfetne
spurgt: Hvad san dct mutet- san
vjlde deres Ferdrkland i Aarknmdkcs
der have været en sstrisk Provins:
bavde Rederlandene spurgn Hvad
san det nytte? vilde de for lænqe
siden været, hvad de en Gang var
en fransk eller ipanst Provinsx hav
de Gartenland spurgt: Ovad tan
det nyttek saa havde det endnu vir
ret en tyrkist Provinz Man kun
de blive del-. »du-d staat de cætte
bi« men jeg hat albrig htrt nogen
paastaa, at han staat de fejge og
lade bi. Men dette fjrer os lidt vi
dere, newlig til
Religion-.
Dei er jo moderue at tate- Iom
om Religionen fort-d al W oq
alt IMM. Nen, hvis man set
lädt nsjm est-, Im a det tatst
den-, der sitt ins-I Religion hat,
iblandt Msititester bot nd as et
Blod Nu bete Immean Flach, tdet
bau saftinttc vrirwnte Tidcr og
Hmnfcrnc Tor derccs Bolig, soc at
de ffuldc sage Wid. om de dog kun
dc sales fia srsem Vg thde band
ffom Linn ikks ck lang fta hoc-r
cnsclt as os: ttsj i iium lede, rotes
m ker Vis« Wen säh-In dct nu ck
Entm. sont hat fqt Nmsnferne scm
icr dest vcl ogsao Zum-» der somndret
dmt La ber smat- xj Erd en Tom.
sont Gud i szsmmn ksctr assngt
mnnktc Gange nemlig drum-: Tot
FOR fom asrligt, kanwiftigltedsfuldt
og kroftigt tjcnor mig, dct bcskyti
ter og bevater sog. Kongcts Hier-tot
er i bans Hasnchr sont Bandbcvkke
og ban fmret Beiden-Z Ztokmagtct
i en Zottaad. Tot-for pas-set
Kriftcndom rg Fcrdrclandskmligbed
komme-L og de Tiger alrid: Gsr
bvad du kon, doa »den Sond.
Hois man nd Im Vibelcn kunde be
risg, at væbnet Jst-Mr var Sond.
saa var det en enden Zag. Mcn dct
er so nctov Dann-km fom vil be
vifc dems, oq der Semes. Tom km
dct csr ctl den Prim. den Ton sten
as Religionm dpa nri den vil
oofaa gerne brime den til at fnldcs
Kodqtvdsn med. Nu, Gud ril Frist-.
mcn ikke vaa alle Vctingclfcr. oa
bcm giver Fsdc og Alex-den men
ikkc vaa enbver Munde Hatt given
bvor der modtsacs i Tro, Og gi
vsr bait de vantm kaa or dkt
bvetken sot- dms Vanttos. betet
Oiacanldiabcds rllcr Smtissornuftg
ZEnlkn mrn trcdfs alt dem-: og det:
Jst m For-sitt «
Vi Daner i Ansktikm
VI elsker Tamxth Vi elsscr vors
Moder. Oun rat cgs m god Moder-J
Tct sigek de sitt-ein scm sonder den-!
de bede Tet er ci- derfot Elle Ach
megct, om der er Tannebtog euer-!
Tknem der vajcr es i Mode, noanl
m en cukelt Gang jaak Lejlighedf
til at Hei-ge heade. Tosketnc som;
Folk Lan vi vis: cllcks godt tommcs
ud as det mcd baade her oer og
himme. Mcd Undtagelfc as vore
skanvinavisce Brpdrc sindcs der ins«
m Folc, rii et san Tun-it della-gut
med cller san qu i Inder og Stif
te. Vi sftzlder dem ogfaa megot Zan
acmdelige Lan-ander- Mcu bete-I
Erobringspolitik bcwttcr di o-:- for
og den snstck ri iste. at vor aman
Moder skal raer et Esset sor. List«
et So heller äkke den mste Nation-z
brændende Lnjkc at Hugo Tan—
mark. des et tun noglcs her-m- Po(
litikekes Begækljgbed. Mcn trat vj
mon Me, at Gud kon omsmrtr diss
fes Reuter? Jeg Tor en trot. at
det cr meqet let for bank. csg i den
Tto siget Teg: Lad os elstc norts
« , .
»O!k -.:- r · If «.r!
Andre-Ich ksd .:— III-. Or Ist -
m Here Er ?-«!, ":«-.n’ :«: fis En«
rnkib dct sr th! il satt sor. I-»·’-«
Ir« .:1 .:d. »Ja « s s s :Y«
Hkr «t s: « O J2I«s! d 7 ! :n(
dssl Tle «—’ s Qckn Isr- It
’»· 1s » kit« s«::7!k7 l ":?-« V- :
U Ist-d » s frnki kisrl · ist-us II !
I , (7sc« »F Inpy rc « c»
: l«-«.:·E)«s "«::dt", :".«r satt-IF Ws l
Hr. rrr !r.·s·.7-7!c Knrkkafsck m Tak(l
7rr alt, Fras- Hm Zank mrft r-: ch
Irr Vä- .-««!::·."c1·pr:«2s.snk- EIN-I
aptnc ruf-UT !
Ikssttkkrjitinnfsp15211
M-«s—«
Fokfoning cllet
Forligclfens Tienesths
J den innre Txd er der Icnnncn
m no Mrczztntng chm af Zor
sonjngilaruL sont dar Uakt mcgcn
Bedrovclje ins mange Rkisnnn Ton
pynter man ixg med at hat-: man
ml itte mde as ander ul Zangned
end Jesus Knikus og denn for-I
sæslet. Der latei, a: Jesus er jin-»
dsd for Mennestenäs Sonder· Tot;
et tun en Fokllarinq, man giver’
nogle er i det ny Teil-meineoi
Man fortkrllcr ogfaa, at AnfclnLj
den middelalderlige Kittel-steh hats
set feil. Noa, de: er ustugtbatt at;
sitze, boad de siqer, iotn er imodw
l
!
prattelfen af, at Muts dsde for
voke Synder. Der et fo«ingenGtcens
set for, hvad der san siqu naat
man gaar udenom. Men mange al
vorliqe Mennestet vil spstgex hvad
bar vi faa at holde es til? Saa!
vidt jeq fan fe, et del en Planke,
der er vokset frem as den satt-bund
fis-n vi tun kalde en Mangel paa
fuld Gudserkendellc Der ex et
sitæb i vor Tit estet at ftemhæve
dennoSkdeiLækmomGud,-1t
M er Herrliches-. Ren Forstaaels
sen af, hvad MW et, blivet
winseln-w sittliches er i stu in
sastr stund Minute- Neu
Wen de hat of M fotn
MU- vll M Mit sub
M M: Ins It MU
VWMYUM
« M s M III
.W. Its.
qud er streitig-seh pg mev has-J
Etat not Messen alle anesket komsj
»Im« us Rette, imn taer dct ikke sea»
strcnat mcd vg« Mknncskm han er»
so Kasrligbed, og del-Tor lukket ban
Lsnme for Llscnncskcres Mangel oij
Zeil. anadn en Jud vil Ver-den«
have i vori- Tcagc skil man saas
cis-ro mcd Tidcsn og lottc til Men-;
nostmcs Kran. san givcr man der-IX
ksrad de forimmer og vindok der-z
vod Titlcn at rast-c Irifindetl Mij
Nud blikcr das-g den samme, bvorj
monge der end Vil love om paa!
bam Tet, Tom bcr er kommet frem
cst tun et Tegn var-, bvad Tids·»
aandcn Inn-cr- »
Desg Ncegtelsen as Jesu Ferse-i
ning er vistnof i Fomiliestob med»
Ncrgtelfen of Jeka Undfangelse ved
den Oellignand og Jesu Ovstandelse
fta de døde Jku er Sandlscden den-!
net Gud er Kasrljghed. Ja, bell»
og suldt, lang: mer end Menneskesi
erd eg Tankcr lan tumme. Men(
Nud er ljgesaa fuldt hellig og set-»
ärediks Tet er. bvad man ikke vil!
Te. Lg der er dist, at set man
ma Gud fom den bellige og reicht 4
disc, san kalder det from den as j
sknede ?lnf1«arsfplclsc. Gud blinkt
site lernaer den gomle. skikkeligc
Wind. com ifke Lager dct faa nsje
Den moderne- Gut-s opfattelfe siegen
at det er ufokeneligt med Kastligs
Eed at Gud fkulde irrem-, at hans
:en fk1lde lide Korfets Tod for
Menneskeneik Z.nndet Men set vi
It Nuds anbenbatede er leerer,
at Mud er bellig og rot-Erdm, faa
selber Modkigelfen bott. Bibelen
Taster c5. at bete Mennesiebeden
saldt i Adam, og bele Mennesfebei
den blce wadete i Adam Lad os
toge et EssempeL som Vor Erfa
ring vjser es: Et Born ovcrtrcrdet
en god og tasrlig Modets Bose-link
mon den Moder-s Kætlighed spran
dre- til dem Bat-n? vi maa fige
.Men Batnet offkyer at nætme
sig sin Moder Tet et Varnct, som
hat lidt Tab Saaledes er Wonne
skcnaturen blevet ved Syndefaldet
Tet naturlige Mcnnesfehjekte af
sknct det bellige Tot er denne Side
i (smddommeu, sont uomvendteMens
neiker et bange set-. Adam og Eva
Stjulus im da Mud fom i Vereins
I Mos ig, m. Evnd er Oder-tros
del fe. Te cerrtmadte del Bud, Gud
spnde meet Ennd tut-ver Stka
« Zimdeus Straf er Tsden. Jkke
: den Tod som vi for-staat vcd
Limberg-« Udgong as Legemet, men
i Lin inderste Grund hvad Jesus
udmlte poa Kot-sen »Min Gub! min
Hut-, tmorsot bat du for-todt mig. «
Adam sorled Gub. »Ovad Mennes
sfet sum-, ital han bsf1e«. Gal. B
JNIWS Oelliabed og Rctfætdighed
»Hm Iris-. It ITAD der cr gxortl
.:kst, rmm ums-;- qckst men. MisnI
-’L-;"::.-CL;Z·kP-qtl kund-c ZUC strc det
:-«, »Hm ITstcri ca Euren var blcsl
:«. «-r).1r:««t : d Etn:k1c’u!d(’t. To,
T dul, et »Ah i fix-. Karls-Web Mk
Piu Ekxsdtrc lecstnmsskadis Jrclfc gi
l
I ) :: 1 -I.·«’!i’d«l til Pius-:- mer-.
;.rs .«: chlsk »aus mksl
.«."«’-:-::k-I"!s..»s»-.V:! Im EM til m ::«.t
Um : :!I«·-n::k«5!cl«s.·dcn Tun dm un
ten III-arti Iris-s LIC-«1:11«:fh"·odI"-Jl .
Tier DIP- !I--ll:-»;nm:dm, Auweh annl
zumunmcs : LIADULV cxz MADE
:::«-i;1 Ennd Ich Tour-m us· Juba-:
::«- nldriixx Iscn 111 5«:k Jrrlssmw
itzun« Wir tm i«s15:.«.« m ruw m
srr Acknueskcbcdcsns Eundcbnrdr
;«.:.: s«:,: .«: schaut-we- fnn EIN-: Fehl
kkst «-!:d:— Umst. km tun-U Horden-:
:d. Tusiw sr dier mein- Zwlliqcl
U Euldfcsmksc Wank- .LI-’c-:nuif(s!se-·
den ksat Ztnst um Jord Oan cr
·"nid-.r Jiispari«(;;1wdistt-:- Fckmr m
Leu-U Izu man U huka Pan um«
ncsr fjg fclv sont »Mcnncfken-:s Eøn«:
jkke c: Lfkcnmsssecs Jesus- smar i ali.
le Mennesch Sind ! sannnc For
bold, lig Adam, der fu«-D scm Mon
ncfkehedens Isade zcu merkte-r n
as Forstrllen mellcm den sprin
Adam og Jesus sont den anden
Adam. Ton sprstc Adam-J dec
var Ulydiglied. Sein Lkv er keuch
mastket as Lydighed. Ten fakstc
Adam state sit eget, da hau tog
af Kundikabstmet Den anden
Adam state mindst as alt sit eget
Vi set her i Jefu Liv, at han gjocs
de geht« hvot den fskfte gjotde ilde.
Man nu kam-net vi til den«sidfte
Del as got-sonstigem det et Dtden
paa Kot-set Nu Lager Jesus frivic·
list Syndens Straf paa iig i Men
nestehedens Sied, nemlig Dsdm
Adam toq seh-. Jesus gav iia
secv i Lidelle oa Dtden for en
Mennestkhed, der i sin Natur var
Wende Dei var ei frivilliqt Of
fer for os. Rwetm paa Kot-set
Lan stac: «Vi kam-, hvad note Get
Ukvssk Ist svalU«- Da den, Ism
Mis
Saat-. Ef. 53. ö. Sinne Paulus to
lek om III-klagen imod os for Stin
dcnss Stolz-, saa siget han: ,,Gnd
ketfwrdiggør — Krisnis er den«
Rom. s, tu. Tot fortjcnstsuldc Iigs
get i chn beltigc Lin og III-den
som Rettasrdighcdcn kife kunde fras
vc: mcn sont er i erets snldcste
For-stand Ftmtlkgyedcm der opofrcr
fig for den fnldnc og fjendtligsini
dcdc Mcnntsfkcbcd Jesus bar fotn
den nnd-In Adam Vundet Neuen
til at fotlige Mennestene mcd Gad.
Ved Kot-set Dsd udslettcde Jesus
den Haandstrist, som var os Wod.
Kol. 2, 14. Jesus Tiger seh-: »Men
ncskcns Ssn er komme-i for at tjcnis
og give sit Lin til Lsscpcnge for
mange« Matth. 20, 28. Men for
ovrigt, bvis der skal førcs strikt
ligt chis for chu soksonendc Tod
for Mcnncsker nd fra Vibcslcm saa
er Bevjserne sna mange- og store,
san dct nmatte fnldc mangc Mode
Tct et fun en Dante. der vil fisc
nt der inanglet klare Ektistokd for
den Laste. Eelv den kunnte OF
scsrtfcncfm sont jog regnet ligcsnn
gnnnncl sont fm Adam, er jo rn
Trclfendc Lnsftmnlc sm. nvod der
fkrtc vaa Kurier Vi knn san ssjc
til, nt vor Ersnringssforstaaelie er
den bcdste Stoffe for den objektive
Forsoningslaste Hvad stal im sinc»
til en døende Evnder. der grnet for
Tonnnenf Skol jeg sigex Gud er
chtligbkd, det gaat not? Ellct fknl
icg sigcz Kristus er dsd ogsaa for
dine Syndcr —- »klnng dig til Kor
set, Syndcr. fom saldL Kriftns bar
Greift os, iuldbmgt nlt.« Tot et it
kc m Treit, sont cr i Moditrjd mcd
Nind scim Kwkliqbed, mcn du er
m Trost. som bar sin Kraft i den
alwpofrcsndc Kcrrligbcd. Erfaringcn
bat lwtt os, at Metmcskcr kan do
soliqc i Troen vcm chu Tod oa
Lostandclscx Skktlde tm den Laste
vcrkc en gammcc Løgn ska Mit-del
aldercsn, faa let-rot Erim-ingen, at
Løgnc hockte-n bar lang chetid.
cllcr Pastetme En Lsgn maa ofth
Kiste chrder sor at kunnc holde
sm. Lasten om Jesu fotsonrndc Tod
Tot Menncssenes Zondcsr bar be
vift sit Udspking ded, fom Klippen
at stcm urotket ned gcnnrm Tiber-ne
Lg lad mig sige til krifme Monm
skcn dct moderne Syn pan den
gamle Fotsoningslcrre er tun en
Tidens Vslgcs der knuies paa Klip
pen. Mcn det san olligevel bebt-ve,
naar man fer, at en saadan Last
dom blivet udsprcdt as Mit-nd, som
bat May paa vor Agtelse og Til
lid. De bar fclvfslgeligt Rot til at
bar-e dette Son. naar de blot vil
fisc: fault-des sitt vi paa Forsonings
leeren: mon naor de vil bkvise, at
andre bar taget feil, og de er do
spenden Tau stal der mete til for at
bevise dette end nogle Plain-nistet
I Horte-as Meniqbed slullet man
Mc de Lus. vor Her-re bot tasndt
for sit Falk.
C. J. Zfovgaard
Tobatgkygning.
J ct .«'usr-.huuumcr us .,Tanitc
r-.·u"« Kassxc Jog mrd stok hslade u
Mäc- Etnttc mod TutnIti-rn.«1-Iiit««;
.’s-..,; sum Priis Zum det, scrdj du
c- Nr Etsrstcs er uncd den Zag.
M imr lassx j ,,Tunsfcr(sn«. Im lmr
ists hrngc txt-Im onst disk sammt- m
ers-»in at disk bin-do arbede imod
Izu-) Ende Enden Eck· Uer Ins-Hund
:!I«’ut scm Zmr Jm must men: in
mcn ttwftcn lxmsr emon Pisa-ji mdcns
Esr txt Hort d. cu. lum. Kiste rrts
Her Ictmi. JO, VM ’;«’rcs««.--3forrr
Ihm Eknlm imnr We Alb-Mc TM
størsus Bart of Eundnqiskoltlasnsre
En, Limfollot i fin Oelle ls«-n:)1tcr
Tolsafkmn og lwod san du san
Halm at jeg inne-k- dck burde ok
lscydes imod dem- Lsnde! Systes J
im iste, alle J fast-e lodcndc Masnd
indes-! for Samfundet, at J mer et
daorligt Eksmwel must-for den op
rotscsnde UngdomP Vil nogm as
oder nasgte, at dvt er et dautliqt
Esset-wel? Og hvis J wrligt oa
outigtigt indicr dem-, hvorfor faa
holde Hoqnden over det? Thi EIN
miplet fmittetx Den lille Trengx
tager gerne Faders Hat, Frasse ogx
Stsvler vaa og spadfrret op og nedi
ad Guts-et iic swk Mars-ab soki
bam selv og andre-. Naat han bli-l
kicr starre, vil han gerne have iat
vaa Piben og esterligne Faden
Seneka naar Um kommer i Stole.
da gam- det gerne ud over Sigm-et
ten, fotdi den er lille og billig. Oq
ist Dreugen ved det mindste mn
det fett-, er hqn hinnfqlden til et
cnde, fom et lau sen-list for hern,
at han vil ryge, saa snart han hat
m Leiliqhelh ja et Dude, iom for
man-set Mkommende http desw
delleu til et sen-re W M II
W. VI et Dude- IM list ind
fu We W s
ftrttsellst M MI- is« st
dets os sc W W. sm
fort M satt-, it III-I au
de selbe- og lebende VIII II
dckes Tiger Barnet for jagen Fer
skel paa Eisen-, Pibss ellet Cis-weh
det er altsammeu ei og det sammt
Tor det. Sex- vi san pkm den over-k
fendc Ungdmn i An og paa Land,
san set vi «Eigaret-Emooking» mks
sten alle Vegne ’L-g beten-It Fau,
bvor mangc mager on new-se An
sigter, vi nieder-, og twnk, om en af
eder bar veeket Arn-sag til, om blot
een of dem blev et Offer for dette
Ondel Pan vor egen Stole findet
der nok of Rygning om ikke gaben
lnft i Klasfevcekelfckne og Gangene
san i Sttiderxwrelsetne, en Blinds,
hvor Rygning mindst but-de fin
des. Thi Studentens Tanker butde
»ein-e klare og ikke indbnllet i ng
og Taage Tcrnk san pas lkvor
inmnge Date der er lukkede her i
Amerika for den Eigatetmgende,
netov fokdi bon er eller vil blive
new-s og uduelig i en ansvarsfuld
Gewinn —- Her fknl nasvnes nd
Taf en Messe vcm 27: Union Pari
Hir Nnilkend: Dmaba — acboolsz
Lstist F Co. Packirm Hottse Cbicas
mo: Mnrslml Field Tenno-obs. Chi
matn United States Arme Posi
tion-Es: U. I Napel Schock-It West
ern Union Teleamvb Eo. sin mes
senget service): But-liman Rait
road: Mentqonmrn, Ward s: Co.
Kan J saa Tige. at det ask ille
neqet med Eksenivlet2
Held ikke Hnnnden over denne
Im i eders Hier-fe, meu lad Je
sus- komme ind i det for at gste
rent der. Saa tkor feg, at Herren
Gerning vil faa et endnu Erieke
Lob indes for voet Samfund, og
det bsr viere vor Bin, at bang Ri
ge maa fna Fremaang iblqndt os.
En Lckgmand.
W
Btkv fta New Zustand
Monticcville West, N. Z»
den 7. April, lsjlä
»Im-re Pnftor J. M. Hausen!
Wange Tal for Julchtlfenen, De
scndtr os gennem Postor Christen
sm ch fluldc have flrevex for
lange fide-n; mcn der et saa man
gc Eing, der optagcr eng Tanler.
ch hat lovct at strich lidt om Ref
sen fra Vrcmen til N. Z. til »Dan
stcrcn«, dct hat jcg illc faaet fast
digt cndnu.
Vi hat lige haft Aarsmsde l
:ll0rlcwood, hvor Pair. Legarth et
Prasst Ja, her holder vi jo ikke
Aarsmsde i san ftot Stil som J dek
bjcsmmc; men eftet Forboldcug var
Modet godt des-ge med ca. ZU til
Hrjlcnch Zotretningsmsderne hol
des-:- omtrcnt fom has edel-, med en
Tclegat fka hvcr as Mcnlglzedcme
» Mcn De vilde vrl vide lidt
Tom Mauriccville? Her or Beboekne
inwiusn udelullcnde dunste. Der er
hegte- svcnlkc og norlle og fem el
let scks eingeler Familien Men
Erwart. lom drum-s blandt de un
ac, » mai-Ist Vj lmt lsludsstzcnelte
ma Tnnsk om Formlddamsn oq
pac- Engclss om Nin-um Ia vor
Kirlo er den knickte vna Vladsem
los-muss de enge-like Fell til os.
:I.s.'«mmsis:·s111x ksr Etatjonuinsstwn;
nun Tur, hnsk rj dor, lnsdk r drt
:I.«.’nurm-ulle West Tot ck ca 3
Mkl scngrlsfu im Statiomsn Mon
rkunllis West er xmrnusst sxskit m
U.1:!d«:s«.i Ins-nenn- i Dann-Mk Tek
xr PUNIme Inn-bin m Anru« og
L«umsr-as.tnr11«. Both-me Or --«-r
flsrjlp txl nt Nnjty mcn dann-Er de
Ndstks "·-r-.i-«-»7:m;1ss. nmn tm: kmfke
TisI Irr-Dr smr antmns kur-. Paar
kq Einer Ti- ncmr mu NmsI nackten
Pole Arn-ist rnndt Micn nnd-It kna
dmmks Rorhold but Folk Iidt
sprcdt, dog Wo san mmrt son- paa
Landct i Nebraska --— Dahn .1:tdre
Etcdcsr i Rast-bran or der Juristen-,
ellcsr retten- SkmtdincweU thi de
Eucnikcske ou Jkokdtncrnd disk or
bist-, holder sig til os on renne-s
sont von-. Jn, der n- vcl naan mon
ms of vore Landsmasnd paa den
fydlige L, sont vi ikke sendet- noqet
til. Nn Roland, set jo lille nd san
Kortct. men flrwksek siq i Bitte-liq
beden iaa langt i Nord on Ind,
at man Nord sor-Anckland mater
Advrlliner. mrdcns man vaa South
Island bar den strengeste Winter
Hvotdan vi sclv bar det? Vi bot
en halv Times Gang fka Kikken li
qe ved Faden af det Ikovbevokste
Mi. Bruer. Omtrent ti Mit harte
bar vi Urania-Viergene, hvis Ton
ve ofte dækkes of Ene, midt pm
Sommer-n Her et vi ille Inn stot
te sont i Amerika De siestr case
hat san een Stege J de fleste et
der mäsnt Storsten med Im. der
heb-ver man ill- »stlf·fesders«. I
Arten hat vi inqu MM