Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 21, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «
Onsdag den 21. Maj, 1913.
Blatt, Nein-.
J endnn høiere Grad gasldcr
It, hvad vi skkev stdst, at den fid
A Uges største Begiocnhed — sau
lan taget f Iin Almtndclighed —
hat vaeret Negnfaldct tned lidr
sagl imellecn Allen-ds- sannne
Dass Aften (On9dag) sit vi noget
If et voldsomt RegnscyL ledsaget
If HagL af lwilke noglo var am
M faa state som Hanicæg. Ter
Ide ved Redaktørens Hjcm gjokde
man Btug as Jsstumperne — frag
.Jce Cream«, ved Hjcelp af dem
Ican bsr ja gøre dedftc Brug a
st. Nagen Skade hat Haglen on
set folde Vejr vel gjor:, men huck
Ien Frugttrær. Hvedc cller Aliali
Ia set videre medtaget nd. — Tkst
hibek for Fannernc, sasrlig for
Im vaa Lavlandet. at faa Mak
jn plamet, men —- de, der benut
Oek de Chancet, der faar, apnaar
sok et godt Resultat ogfaa i Aar
—- Ved Skalen bat man ualmins
selig travlt med Farberedelfer til
cksamem som begnnder i denne
Zige, for den teologiske Afdelings
Bedkvmmende i Dag, de andre Af
Ielingers Vedkommende paa Fre
dag
— Prof. Vig kam i Mandags
Kern fra Ell Horn, Ja» hvor ban
Ist vmet til Missionsmsde
—- Sidste Fredag Aften (dcn
ts. Maj) havde Mifs Niclfens
flever vaa Dana den state For
Isjelfe at tilbringe Aftenen i ben
des Hjetn i Byen.
Vi var vel ca. 40 unge, haabei
We Mennesker, sorn indfandt" os
Iet ved Ottetiden
Det var det finefte Maaneski115
Iejr. faa vi foretrat at blive uden
Veto fokeladig. Det gik ftraks las
Ited alle Slags muntre Leut-, ja,
flv den gode gamle »Saa vasve vi
sadmel« blev ikke glemt. Henoed
Il. 9 blev vi arrangeret i en ftar
Kundektedå og detvaa blev der
Wet Jordbckr med Vanilleis,
hu smagte —- ia, vi fik nu bchr
Ia rigelig en Portion, saa vi gletni
tat Tige, at det fmagte efter mete
Den sidste Times Tid tilbraate
U inde i Hufet med Sang og Mu
IL og ved Ellevetiden beaav vi ais
m Vejen hfem, glade og tilfredfc
wer at have tilbragt en kmgnelig
W i var Læretindes Hiern.
.I:Y».
— Prof. Ruf-l Hm CXF Lnnx spssts
ts- bot-til en llqo Em i Mist-you :’s’
Its-: han vil holde Forum-U »st
Tana »Alumni Jssfosintjuw
—- J London-Z uer lser Flortfxrrik..
åon i Kirkcsn Rom nnae Ilskunkn
set ossodee »drer mode IT fi· )- 75
for mmmcs Nidner«. Tkl Wka
Gid J nltid mcm sorblivp tro impd
denne Vokendclfc
— Pan Zøndaq Asscn or Nr is
gen Gndstjknrftc i Kärkcn Hofsta
Dus Mmduondcsr Gold-er Assftsdrisisst
E»Citn Soll-U oq til dcsmle Im er
saft. Kjøller indbudt. Der er fle
Ik Donka blandt de Arnduerendc
—- Fra Mrs Jesocsrfm bar Vi
Ike bsrt de sidfte Tage Hundes
kilftand er nok kritifk, forfmar vi.
—- Petesr Chrifkionfcsnsks km ern
Zieht-, er kommen tilbaac fra m
tut til California, osg bar nu bo
Ist sig her i Mast Volkommen til
sage!
— En Uge fra Frcdag Aften
Mingsfeft pack Tana Eollege,
Den-til alle bydes bjerteligt Del
Imme.
— There will be mpmorial
Mee- held in the city halt
III-day May 25tb, 1913 at 11 A.
I. Address by Rgm Lanz, as
- Asted by the mirs-ter- ak the
, EV. P. J. Sonst-C com.
--IIIsI-ssssstotsm
wsuskiuor. Und-ruh
Ists-ichs
Mk fsk Cis-et til
Pel- Retisied, Qual-c
Gott-M fm Side 6.)
; Listr 50
Its W MAX-» Bazile Wills.
IIWIIM T
Bleir: Sondag —- Gudstjei
inefte med Altersang. Skriftemaal
Lbczxmtdor Kk W. Singen Aftengud6«
tjcncfte
Manard s
i Ungdomisscsi trthmion as florssy
Aar-:- Kanfirnmndsri um Zondaa i
Etsmdsistkcncste migd Alter,;.)ng, besann
cht Kl. 10,:30 Fallosmiddag fru-»
W 12 ti1 Kr. gir- Talc og Jan-H
ivaa Engelfk oq Tansk im den TO
;af og til Kl. 4. Alle Orts-dumme til
jMødet
i
. i
» cnum Gudstjeneste l. og II
; andag i tmer Meutrer-. Kl. 10,30
vormiddag
Ol. M. Johnfon ..
!
!
fMgh form-a
I
Listc öl.
Zra Owatonuakaldet ved Kredss
Lasset-er P. Clausenz
Ehris Stephenfon ..
Anton Jakobsen
George Jacobsen .
Laurine Lotsen «
Andrew Steinener .
Viel-Z Benuet ..
P. Prasstesgaakd .. ..
3 »()( )
l
83900 !
Der kommcr merk fra sammc
J.C.Carlsen.
.. ....85.00
5.01)
1.()U
. .. 2.00
1.00
1·0()
------
Miss. Trine Andersen .. .. ..
Dr. C. Petersen ..
N. J. Jversen .. ..
L. N. Lotsen .. .. .
Andrew Anderer .. .
Konstka s: Stageberg
H. H. Christi-usw .. .
ed« J. Hansen ..
H. E. Jorgensen .. .
N. P. Jcsferson .. .
. . l.00
. 1.00
2.00
5.01)
2.00I
.. ten-;
. 2.0s:-"
Mir-T Christine Grass .
C. L. Ebriftcnsen .. .. .. ..
T. Benuett ..
Hans Sorenfesn ..
. 5.00
CLaustsen .. .. .. ..
RThompson .. .. .· .. ..
.D.Anderfen .. » .. ..
L. S Lawfon .. .. ..
Mrs. H. N. Christenfcn .
Wiss-. N. P. Jefferfon .
H. C- Lassen .. ..
Eer Jenfen .. .. ·.
M Isanspn .. .. ..
. 2.00
. 3.00
1.00
1.00
2.00
1.0s")
200
1 .00
1.0(J
1.50
1.00
1.0()
2.00
200
200
1.00
I
E
858503
J alt womij
Ved fidfte Jammrntaslliag ZZLUEH
Tilsammen sGZLGOZI
Hjettelig Taf til alle GivetncY i
Pan Menighedens Beque. l
Jaspcr Jenlekh «
8320 Damm-m St. E
L.A.Lautsen, (
2230 Ohio St. »
Kvitteking for Gover ins
komne til Misijoktsjslmset i Qualm
Zremont Memgheder .. .. 825 O«
Plainview Mng. . . . . « ! 1,1.·)
Hamuton Mng ·. ...... 4035
Potter Mgl)« . . .. . . . . ITHLI
BethoniaMgb..Ruskin,Nebr. Ast-k
Past. A· Rastnussemisindsm .'-.»(1
Mgh. i Wohnt-, Nebr, .. 5.3«j
Blair Mgh. .. .. .. Moos
Ssndagsskolen i Blair Mgh. mqu
Mgh. i Cordova .. .. « 16.50
Mah. i Verona .. .. "9.80
Mgh.iUpland.. 8.00
Mgh i Staplehurst ...... 48.00
Mgh. i Bazill Mills .. .. 5.80
Past. J. Marias-sen ...... 5·00
Frederiköborg Mah» Mindem
Nebr: Paftor H. P Jen
sen si; CAJensen 3150 2.50
Past. E. Hauses-, Musen City 1.00
Mah. i Davey, Rebr... .. 9.50
Akt-guts Mah» Brust-- Colo. 11.55
Peter Svmdsem Ille Len,
Mitm .. .. .. .. 2.00
En unævnt .. .. .. .. .. 1.00
Anmut-W 3.10
Jst-bitte .. » .. .. 5.00
851265 I
Paa Menigbedens Vegne hielte-»
lia Tal til alle Give-kne
L. A. Laurlen
Kvittetiug as Tal.
Undertegnede vil herved hjertes
lig takke og kvittere for den Venneix
gave, fom Pkæstebttdre og nogleT
andre deronre i Amerika hat famss
let til mig. Gaven er paa 893.50.;
Og·her lan faa nævnes, at Pastorj
Kr· Anker sendte mig 2 DolL der-T
ovte, viftnol fsr han havde htrt
can en feelles Jndsamling til enJ
Gabe Altjaa tilfatnmen Wus «
Ja, laa Tat til alle Giverne, ogj
fna ogfaa en Tal til de Rand, der
tillige but nickt Denltilltnq om at
indimle denn- Heimat-ane
Med tat for Gan-n og oslaai
for M Sindelas, fein bar staaet
M, sendet je- ha m kætltqi
sin- nt sa- W dem-e ;
» W og vix-W. !
J- Qthuiey (
Wi WHA» W l
Kiese- og Au Ratt
fører i Nr. 20 af«,,3:sk.« en Sam
tale. som de hellere but-de have be
Lsoldt bosz dem fclo sont Familieuns
detitoldntng. TM sont dct let kan
umwe- at Vmisl kan blande sig i
Samt-alk- -- fJalssdcss her, Uel uol
itvcudsc
Last-nett i Eamtalcn er cn An
desalmg til at holde Zamfunds
Ilsrstttodc i Ecluu Cal» 1915.
di erst-noch at del er haakdt at
spare paa. um Aar-:«tnødc·t bliver i
Zeltmx men toter til: »Der komme-r
an paa Aar-Lumpen fom tm fnakt
fkal afboldsk : klimmt-T Eiter Sam
fundets Forsatnmg forstaar matt
iste, at Aarstwdct 1 Racinc tun af
ztsren hvilket Etud Jlaksnmdet fkal
holdes 1915. Et Aar ad tslanacm
bitte Kur-steck dct er gmtunel Ettl.
»F Find Ha Ilttrsttiødet trat i Kon
ntare, fad monge as Vrasstcrnc
hie-muten for-di de ltatsdc ikkc Naad
til at værc med«, mcnck AnMari.
Hex-til spat-er K.: »Tc fad ikkc
dicturus sordi de ikle havde Rand
men Pol-di di- bavdc faact en Grille
i HovcdeL og den flulde vlejes«.
Man for not, at dot er en Psalm-M
twortil et Spørqszmaal tnaaskc tot
ftitles- ttcmlig: Hvorlcdes kan K.
vide fes-a god Veska vaa Prassterncsi
Ooveder og Rand til at reife til
AarsmødeP Tcrfom ikke K. er et
mactelsst Erst-nunmeka laa er man
tilde-selig til at ««.15!tmlde, at As Vi
den cum nasrntc Ommadck er me
Jet bearwnsen ntscn saa or det et
ander Zvømsmth om ikke K.
bar ladet sen »Ah-Elle i .(Zovedet'«.
ellcr most dct er Siestri-, der er
noztet i Besen mod?
Vi bar lust- i den sent-re Tid
sendt Judbndelsc til Prwfter om at
deltagc i et Missionsnmde hos os
lige Stier Aarsmsdet
Zom Grund for Afflag et der
bl. a. sum-et: »Kommet ikkc til
Aotsmødet i Aar. bar ikkc Rand
dettil.« Lg dct er skrt attet oa at
ter, at Priester nmattc blive hie-m
me fra Aar-Inmde fokdi de bat-de
jkke Rand til at teile. At RIEMA
det i Kenmarc i Fjor koftcdc »He
kc Dollars mindre« Tot Prasftcsrne,
end Amsmsdct i Wut-Para, lwok
K. siger, det vax 2l Toll.å-, er so
Tale ben i chnst La livad mon
dct vil Tige, at Pacific Kredlens
Pisa-Tier bar vcrrct ssubbot til Eide?
De hat del haft Kälte-d til at refle
til Antäus-da san vol fom andre-?
At K. og An Mal-i bar ,.fpakC-t"
lauledes, at de kan le Aldcstdommm
l Mode udkn Nasritmsfomcc dist
xsk manfke lmqgcligt lot dem at tcrns
sc- pasa »Er Aldcrdommen i MI
dcs »den chtinaslomer« lovct Her
ren en vis Slcms Mcsnnefker, lelv
um man ikke bar en Slumv Pengr.
Men same-link et det i Stunden at
monae af dem, der lanledes »wa
redc'« til Aldetdommm de lkal
bade en Dollat eller maasse en halv
Dollat bvttet, htm- Mana der fkal
wides- til HerrenA Saa. Er Inst
derimod dem lelv, der ital »schu
des« paa, da san manats al dem
tut-re ganskc rundlmandedc En ch
fe til Cal. til Aarsmsdkt knnde vist
let for manqc blive mete as en
Lystkefse end noaet endet. Og det
turde bog blive noget as et Sam
vittighedssptkqsmaol for et troende
Maine-sie om det er Ret at »listi
de Bengene ud« til laadan Reise
Der tin-de vckre andre Tim, som«
J« usw« WITH H -.:: 11d!«idis pt Irds .«
mde Mcskmsssfxr ,?nnIkrcsD-:i" tmach
ma ligj Mr m Nede Nin-IS ArlmjdeI
md m Miso til Cal. «
»Tfl-« «7h-dnktsr Umriß-r i fid
stss Nr- lmor moninazløft oa unst
Ensrdigt bot er m wdblitw mcd det
210mlc Nutz-noch Zxsitemt men føfrr
lcm en løn Forumning til: at fkal
vi blive ved det anmle System, san
lud as san det eftcsrlcsvet lau vi bli
ver alle lige om Arbejch Anlvaket
oa Vorder-ne ved at holde- Aar-Imp
de«. Ja, saadan bin-de det verre,
men lex-te Post. Andetsem det vil
aldrig sie under vokt nuvætende
System, det vil altid blive met el
ler mindre Localreprwsentation. Da
det er deksor i hsj Grad at hat-be
at der ikke bliver holdt Norm-de
i Cal. efter vort nuværende System
Thi uagtet der sillert ikke stal mang
le paa lange og btede Taler am,
hvor fordelagtigt det.vil væte for
Smfuudet, at Aatsmudet holdes
der abe, billige Reife oft-» faa km
mcm bog være overbwidst om, at
der vil mtde en meqet mindre De«
lgqatiom end der f. Ell. var il
Kenmarr. og des vil verlor mindres
end nagst ttdligere dee spare till
Amst- gsscsmids-uqksmm. Mal
l
da vi nu hat et For-flos, lom ing
W euhvex der me ek stimtj
ej fast-net i sonlewaiiznæ kam
fis-M er Mgere og W
scfifty-thus-Ists-prer-sen-likel
tales ved, om man vil sende Sam
fundssDelegationen til Cal. 1915.
T itu s
»chtige Sac.«
En tm Udgave as Dem- stmnkc og
tmkendtc Tigt i F. L. Man-tork
Lneksasttclfc er ctso udcmmiion
ma vort Rat-lag —- Nokmc Haut-! i
ct net lille Hasftc paa S Leder ä
L1nle9. Priscn er Pcr Efsr. Lp Eris»
per Tusin jU Ets» vier W« III-«
alt netw, Port-Mit
DAN. I«L"I’ll. PlYBL Rot-NR
Betendtqørelfer
.
. «..—L» , —
AI
Bekendtgttelsr.
Tot narlmc fasllegs Judremisjionsi
mode for N- Datum-:- Jndmnisi
sionssFurcningcn oftmwa mn stud
Dil, i Zions Menighed as Frifirs
im, den :!0;.——29. Juni· bogge Da
21c incl!tfi1w, paa Jndbndclse of
.’,mns:9 Momng as Frikuskckh Be
klmnia Wändde as Ton for. Kik
hu im Vettmnia Mcnigtwd as Hau
zusi-, 1 Minot, N. Taf Mstt
nahm-I mod Prasdiknk uf Missio
cmsr Jens- Tirm as die-nimm N
Taf» Kl WILL Fmd Emmalcs
mesZ Luk. 12. Zi-( N. fom ind
lcdcs a-« Wasser J. Las-me of Minot.
IVL Tal
Alle tilrcsfondc Haar frit Logi.
man mcm jndsmdc sirrs Nonne i
Tod Tid til ttndrrtegncdkh
Alle er bjcrtcslig Felsen-ne kam
nmnge mcd Von om wen-n Volin
swlfc Hm Hoffens Ausw-,
Bau Komman Varus
N W Lin-satt Zel
MZX!L’f. N T
Missisusmsdk
lmlde-":—, vil Gud i Et. Petri-s Mc
niglsed, Baum-, Nebr» 30 Mai
til l. Juni. Kwtlig Jndbydelse til
aller EHEcbmidt
Missionömsdr.
Om Gud vil qflwides der Mis
fionsmødc i Vetbanio Mensgbed visd
klimballton Ja» i Tage-ne 1. og
2. Juni 1913. Oder-til bewed
indbndes von det venligfte
Von Mcniqbcdens Braue
H L. Jenscn. Prasst
Missiiuimsde
afholdes i Betbania Maxing Ve
rona. Nein-» im 23.-—-25. Mai«
Venner et hierielig volle-Amen- Til
rcjiende bedeä melde deres Komme
til P. Simonfcm Vetona, Nebr.
Pan Mektighedens Beim-,
E. S Nosenbekg.
Missiousmsdr.
.1iik-oldes, om Gud vil, i Hat-jün
Ja.. fra 23.—-23. Mai lwortil her
ood venligft indbydes.
Pera Menighedeng Vegne
P. Nasmusfen.
Ditektisusscjdr.
Om Herr-In vil, asholdes Direk
tionsmsde i Fotbindelfe med Sko
lens Glut-sing
Medlemmer as Stoleditektioaen
onmodes om at give Msde vaa
Dann College og Triaitqtis Semi
narium, quir. Nebr« Fredag den
Zo. Nai, Estermiddaq Il. 2.
Pan Stoleditektionucs Beque,
O. B. Jen sen
QSkovNielfeu
Rkedstnsdc on Kiklkiudvielfr.
Ein Nud uil tmlcht JO. Dakota
chci sit Jumarzkrksksznmdc i Pel
lu Musik« enslutl1 Mem-glich des
neu, Montana i Tagene 213.-—29.
Juni. Msdct bmnndcsr med Gudss
time-sie i Kisten Tot-Odem Aste-n den
M. Juni.
Fslgende Enmet vil blive behand
let under Msdett
»Den kristelige ViibeM sam
menboldt med Rom. s, 14——16:
I. Joh. Z, 2——14.
2. »Da-stelle —- dens Aar-sag oq
Virbting«.
Btsdre beder for os.
J. J. Kildsig.
J Henhold til ovenstaaende Be
kendtqsrelse indbyder Bello d. e. l«
Menighed til nævnte Kredsmjdr.
Kom, Banner-, og del Gudg Riges
Goder med os.
Ver lau venlig at inbmelde edel
til undettegnede sie 20. Juni.
Pan Menighedens Begnr.
Nielz Damflov.
Dei fytteude Ins-the
--—for
»Den formede dqnste evang. sluth
Arke i Amerika«
Moll-es om Gud pil. i »Bor- Fiel
leri Mmished Meine, Bis» frq
Midas den 11 Juni til Mantos
doch Juni, bem- Dust LIMI
M
IN W med, Oliv-Oft
gudstjeueste Kl. 10 Onsdaq For
middag i Mmighedens Kitte.
Fokhandlingsg enstande:
1. De almindelige —- i Anledning
af Jndbekctuinger fta Samsundets
Embedsmænd, Udvalg og Komiteer.
L. Valg af Embcdsmænd.
Speciellc Sagen
a) Ei Konstitutionssforflag om en
Forandring as Anrsmødcts Delcgas
tion —- fra Menighcds- til Krebs
revrwscntotimL CEe Aarsb Side
168.)
b) Jammcsnslutning af ,,Dansk
Lutb. Kirkeblad« og »De- llngcs
Blad.«
e) Plan for Afbetaling af Gekl
den paa Trinitotiss Smninakium og
Dann Eollcae
d) Vokt Jndrw og deemigsionsi
akbefde.
Etbvekt af disfe Emncr vil blivc
indlcdct ved et Fotedkog.
Mmigbeder vg Prasfter. fom In
sker Omagelse i Ton fotencde dan
ske Kirsc, »Ist-des indsendr Andkagens
do dekom i betimelig Tib.
Tankesprog: .,Hcrrcns hsirc
Haand skabet Kroft«. sSal lis,
HU
A. S. Nie-Mem Sek
G.V..Cbris.tianfsn,«komt.
J Henbold til ovenftaacnde Ve
kendtgøkclse indbyder herved Vor
Frelfets donfkc ev.-lutb. Wenigde
i Nat-ine, Wisconsin »Den fort-nettes
danskc ev.slutb. Hirn-W Folk oa
Vetmcr fm sie-en og nast til at vrrrc
mcd os i de Tage-.
Kom og vcrr hjcrtelig veltoms
mon! Vort Mkkcfnnifnnds Falk bot
vil cum- alt. bvad de format-r for
at alle kan fsle sig biemma Men
Jenaer-! J man endclig molde edcsr
i god Tid til Prmeen vcd Vor
Ftelfets Kirke — meld oder ikke
til nagen enden —- og ask det in
den Tirsdag den 27. Mai. Gsr dct
for at sier oder Herberge fris.
Der bemtchs 8350 for fuld Svis
fehillet Multh Overffnd tilfaldot
Dort Zamfunds Stole her i Normen
Lutbcr Colle-ach paa bvilkrn For
retningsmsdeme oil blive afholdte.
Herren g·:«-c oJ ct velsiqnet oq
for Guds Nige iblandt os fleugt
bwrende Steran
Racine i April 1913.
Carl T. Skom
Vor Frclfers qu.s For-wand
N. J Ding.
Pisa-it Ved Vor Fresser-s Kitte.
»Bova 12405 Nacine Etr.
Missionsmjdr.
Lin Mud vil, blwok der Mis
fionsmsde i Nazareth Mcniqhed,
Coulter. Jo» fra 25.-—27. Maj.
Enlwer er bferteliq oplkommcn
Pack Mensghedens Beque,
A. C. Weis-mann.
To Malen
kan foa stadig Atbcjde for Som
mers-L Kein qodt vasre Nnkommeke.
L. P. Jenseit,
Nitllim Nebr
Lcmd til Talg.
320 Acri-H Land til Salg i
daan Zettleimsnt vcd Coolridgc,
Mont» 8 Mil lm Jernbanr. 2 Mit
im dansi Kiste og Stole-. For nasc
meke Oplnsnirm striu vcm Enge-M
cllek Danlk til
Walter J. Nieliem
Vor 22, Coalkidqc, Maul,
Zlicridan Col-um«
Smtd taske6.
En Eined, gilt eller ugift, kan
ftraks ellet ienckc lau Arbede el
ler ksbe halv Port i en god Stache
fottetning. Vedkommende maa
vaste god til Monat-beide
Carl Olleu,
Eentek Pol-It Vibotg P. D» S.Dak.
Sie-unser list-.
En Sie-nagen der tun hiælpe til
med Selettjsarbeidr. ktm lau ital-ist
Arbejde og qod M.
U. N· S. thomplom
Butt, Iowa
Farn- til Entg. ;
160 Ackez til LEah;, behggende
m. 9 Mil Øst for Luci, Wie-. Kan
købcs til rimelig Pris. 80 Acri-IF
»imptoved« og ZU Acres »Mutt
proved« enten tilfammcn ellek den
one Del for fig, efteriom Raben-n
maane snsse Ta-: ved Stole-, St.
Pauli Mgh. byggek i Sommer Kik
ke ikke over en bolo PRka Mad
ien. Past. H. W. Bondo betjenet
Meaigheden. Mulige Ksbere bedes
benvende sig til Jst-gen Haufen,
Route 2, Luci, Wis» og bemerke-,
at Avertisfetmsntet er set i »Dan
skeken«.
Dr. G. G Lemley
Graduent as
C h i c a g o
Vetetinary Col-lege
Kontor: Dr. Willens gamle Pladc
Visit- Rebr.
. Ind. Phone 248 Bell Phone 74.
Vi oyskcr Dei-es HadeL
Isrmu est Jsst us ullki msgtpkmljggrnue M
islge vor-e Umsa- til page-n lade-te vom-ins 1
(
l
»s: uns-s des· Samme- lwssns Dem
Dei imme. tm finde- l han«-lett
Its Ido- tkkp »Ur-nass- --I. si( Won- fkthfs lssssmgss R ch» «!.-. II
d« mit-«- us «-n« lu- ·.":! »Na-Mo »p- « sie-»k.
x kxxskixh F-11’;H Hix«" Hu-—
Las Sees
sTYLlSH DEPENDABLE »
FOOTWEAR »
For The Whole Family
sHOE REPAlRlNC
Plain-Sim- G-,
Hist dct gældct det
gamlc, kære Tanmatk.«
da hujk var-, m os. I ZU Am bar besann-F
xsasfaqmi med H damb MI- og engem-«
Luna-. og Imak san-deuc- nl Tetess Ijeneftkk
alle Stehn ben oq uind htkltqsL M niqu
inod ums Possen-set pag Smnomu ogI
duldet dem micr- ihm m de( atdganp
« belenme Ennsa «
Moctiaien se Trost daner Eigenm.
Ists w Muth Ave, Ibtcago
nun Ca’. Nu. okmok Balken
I
Its-inu. Ums l-; IT. st»
TM T- («--«teknas.
Nun-sie lpst N W Nin-Hequ
T § LosntpkckksL
Dr. M. J. Jensen
Oanzk Liege 03 Kirurg
K·-k-(«- s. HI- nuHsisn Ausschlij
711kst-.·sss ·- «--- cito-( Aus-nun
IINUIAFUIJO - - PUFN.
The Stuf-« .
AK Flugs Woge-IRS Arbexde us
Esres est-.- Ttdms nueitk Maode
Eleqmwk Bmeder. - Nin-liqu
Vrifer s. c. Hist-. j
A
- IM III III-I PLDI —- «
U Ast l ji«-lob II Ists-sägt
II( Tsk til Von-us- 01 Ist-th
is ds- svustlso TM lud-Ida l)k .
still-It M It dem-s es oft-stu- «
von Ists-nackt Nisus-disk I
ssk Ist syst-. stät as Its-s- phr
lsvs Nie-I indusde Its Mai »i
kstl scheinst-g
Jclls IcCllUIlI
W«
· - « .
Cittzens Stute Bank
»«amx111so-1i«s«"sx’«"· Akm ;"anksonem:::qz
Wen-» 1«: Jus vsrm tmhn ng W« Oce.
BLMCnumek pag hcnqe in 1und og UbtaJt ,
»r; .k-·s I- .-,-. ists— Argus Kier i
»I. h Roma-sen I. Mantis-sich !
Orts-Pf III-.- jsrssfsw (
T. z. Mut-mutt, Sind-et
C-» MS NOT-il f! HWW 342 PHW
I. Kosenbladt. Dr. Med.
Prsksis inclaknssalcet til
J DUCNOSZ 00 III-VIII
. Equjtshle Bläs» .
Z Des Meine-, — —- ls«
EÆMWW W
Z.R meaci «
orDentiSt
i
Roomi ln mavle but-sing. ;
Phom 7b. ·
che Itali- nstionsl sank
l". — 1«-.1s».-«T«m
Als-»Ohne- sig mm un k.i-Iit«ou·.1.s.
u. lkacssturreuijua Und lässmmdltnk
»- Warte-nu- Prtmek
c. A. scHMlDT· case-hier«
ist«-mi. Nkjsuc
« . Gode oq billi
Landpøgkke. FM M
ges i Sünd-le, Nimka 90 M
md for St. M tret M
pg Naj- trives bebst M fw
m—00 Donat- pek sae. Dis-is
Kirke es Orest
For not-merk Underretning
fkriv til
I. J. Jst-ice
ellet
D. s. passe-,
Bot-plus, R. l, W.
Las m Juki-s es Cis-q
Natu
Flere qsde Sections M O i
alt) i M dansce W des
Brot-fou, es næk sitt-, M,
for M tU kkmklkse W CI M
lille W. Wisse-ehe ft- s til
10 M fka Bauen. Dem W i C
Geie ellet i hele ellek W
tiottt
H .-».«—-.--, - - —
Msrkeclkzi .-—s
Zslskb
H-I«s1t(’-V!UU« k TI
- Ispflns« ... . 7-i
M«is(shel.). »
--s (vI-1lo«’- . . As
Ihr-O -««
sss . l«
Un- . . .. s
svsr. · ;
dUl· il · »
Slndv «.-m-. c s · r« - H
Phnfts YOU-Nek- s « - »
svm » » - « · I«
414
is nsrtc W. N-. :1»»«: «-1 «
fis-»Iqu Nr «- «,.»; . «-- .- »z«
slsvfe.sifds. IX 2 » — OR .«s)
Hm- - . sy
lscsctoflssti ) -« - XI
sinds lL Ums ( acht-—- s - TU- - s«
Syst-» — - ’« - so
:I.I..I..OIOOIOOIOOOOOOOOOI
· Th F -
« h
. one 8k aka etg .
: los-r ist ianeknihke «,«s « fst It :
. Sls slbeKRAMJLsV HZIC .
. MA .l« NR «I"l«l-.Is«lAl-H IXDLH y- .
. Nldh us VARI« APPAKATHI. .
: Vssd sc W n ZW. :
. sit-Ans- sxtsJUs .
« -
. CZOWILL YOU-III
- um onus o-. ;
Pstlshissniism us nustmksksd l« «
Is-- It sle Eli-· «l-tmpox »F by
nmjfsmswnsssq Ku- 0 «Ct-Ist I
Ists-kin- Kjbov sikk farmmk :
m Dass-n Ujssts Pris t
ILUX Ia- s
t ............. . ................... . -s
nach-»der
- ... sum-»Es s p.
l«»(«k A N -’«-« '- « Eis h- tin-.
tsss- is« !«-1-«-—»««-r-·« Lust-- si« iis
sings- ltyizgpmmisnsus Lunis Hu«
Hut Eule-. Ums-« »Hu-Um r »
A"s-r--1—k ’-’
l.«'·» fix-s s.« J-« s O«
Irr-« wisse-es ’.··«.ss·- »k- -«» »i( :»
kputjs nun-- mn s- l«rI--·—
Hmk » los-I kH s- «. » «
r.,.?« »s-«
Haus J. Nielson.
EDTovENuAGEN
soustobslc for skrssninkn
.—---w-.·
I
X -’—-:—.-z - «. . « ,
- FWWPM .
UI ciAICANTITIIIC
im u «copsancn« snui Ir es h» Im
its-at iukdstsndsc sen
PM- Dsru Poch-mits- iHss hsseiqt m
ff Its-»ja Dem desg. Pos« I.I den sie-»Is
tsss Pu-. s com shsn instit Das-u sus
hzrzezlss sur sah sum-JU- »so-»Ich
com-usw« u Vom-us dort-es sma
70bslt.
· III-LI-IIMI Mit-DIE
sc Isla- Sqasto. Its York
«sltal du Reim- ,