Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 21, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sz You dkkjguand
Mviiuiuq fka Aal-entna. Vor 1
Kste Uge omtallo lldokssmng l
Indem-an dar Uatt jrdr Losng aus
segne.
»Berlingste Tidundc« strzucr
Unndt ander: »Harmo« over dcxt
swiste hensynzlssc Kræntelie usw
Iolkningcns danjtcsiultur. dansszca
til-unlink og alt, lmad der kan »de
fygtes« at give denne ny Ida-käm
—- den bliver psykdldgisk tonlelkcnts
Mete, faa ofte der give-s den n-.)«
Beet-ing. Jngcn oll med nogksn«
set kunne undre herum-r zornka
dringen kan langt snarere kettesz mddE
Kortsynetheden hoss de Max-nd derE
steuer ad denn-: Bei at tjcnk Inst-T
sinds og Toskhedcnijs Jntckciser.«.
»Kristeligt Tagblad« bemasrkscr J
llandt andett »Der sum-s ganka
Ifatteligt, lworfdr det ital oærc um«-z
sendigt at udvjfss en Fldk unge!
Nænd, som Vil vife en worum-Eik
Iet ved et mellemfulkcligt Exasunc
et blevet anerkendt sum nogot as der
Iedste, der ydcdcs. Her var leg in
gen, som skuldes holde Tale « vaa
Den Manch kundcl oirke ,,opl1idscn
se«, ja Ulmnnafkiklen var ikke en
Gang danll, mcn den visrdcsnzberønx
h Lingfke Gnninaftik.«
,.Aarbus3 Ztististidendc« siqes at
«de cllcve danske Gmunaftcrs lld
Iisning fra Aabonma hat vakt derg
stsrfte Opsigt overalt, og efter den«
Lykke det danske Huld gjorde i Pa
ris-. et man ovcrbcvift onl, at de
stanske Blade nok flal vide at fremi
holde dctte Ver-is Vaa vrcnsisfill
Sæstfribed for hole Ver-den«
»Rianted Fdlkctidende«: »’13rcu-:Ti
Multuren aiver sia faarc foruni
Oel-link lldflaak EItxsr dist fiele
tma Zimmsmaalot um danfk Tel-;
tagclfc i de olnnwiflc Lege i Ver-s
fl
I
«
In taaes under alzmrlig uscrvcloi
f-«
»Hm-stimmt Nurddismsclnsr zzutt j
Ina«: »Man furimar rintimuk ist«-,
Qvad der bat iornnludi.jot Mund-Las«
Leder-m- til at korbnde diska rent;
spart-Züge Fornnftaimingcr Jntct l
Iaffcr de danfksindcdc Krodfc mens«
Agitationisiwi end diskic itpasiisssI
Jorboldsrmlcr. sum now-o nn Lied
Landdagsvnlaene irzmsr Motic.::-:..:
Idetligerc nq trukkor dskm et nn:
Cvervetniddel i Sanndm.« I
« — Mclsrkeliqt imk im- bericon
Fortvfkningsbladijt i Aabcnraa kun»
Malt Sauen med et Var Anders
Forklatingen er rimvliwiZ den. at
Iets Reduktion bar indfet, brskltn
Iokitifk Dnmbvd dennv deiii »Es
er Dei ticsr der-or ni inttor Paul Z
fe, strivcr »Min« ;
sil de danfke Glimnaftet holde
sis bott- fta de olymvifke Lege i
Berlian Bladct ».wbcnl)aun« itrr «
Ver blandt anbet: ,,chos·ui;nsii«1 Ju
Iet Under innen Liiiiiasndizuksdisr «
Uive Tale Um Vansfulmhisdci i
Istlin Men felv unt man irr Ia
fest fta et rent foortss lintZ nnJ Dunkt
III det me rigtigsc Man at Takt -
ferne holder sig bot-te Spur-ten som
L Icadan et international. on nnar
karusfiske Embedsmasnd aniasngcsr
, Monalpolitifke Betraqtninggmani
set overfot Opviskiningen i Aaben
" M, san et det en Fomkvrmclfc mod
zDsltagema som danskc Mnmnastis
. Here tun kan besoan vcd at bistatko
Hi for Tilladelsen til at optmsdsk
Itserlinx san megcn sportsliq Firl
Melle nmn man knnne denn-.
: Im dem, der set Udvisningen
-D et Led i bele den vrensfifkc
Mgpptitik san der net ikkp
M tvivl om den Vef, man maa
U Merm- Udebkiven fra Ber
Wet vil nemlig staa fom en
) s- ritt-singst Protest mod de
.... gmrmet i Smderjnlland,
· Umwbestræbeospaaatuds
M den eivilisetede Menneskei
chmdmme.«
Sie-sing. Guldbknllup. Moda
skn, den 18. April sejrede Arbejdkss
Und Hans Peter-sen oq smme
Johanna, fsdt Lautitzen, bete-Z
Iuldlmpllup De to gamle, fom er
» Melig og legemlig rasse, er ben
? soll-Ovid 7772 og 75 Aar gamle:
: It bar i de henrundne 50 Aar nos
Itudt boet i Steppinq Zong.
If betet 3 Bsrn er en Dotter
» is i Amerika, mens Sonnen, som
j- en vellsnnet Tillidspoft i en
Mandel i Hufum og en Dat
isift i ØdisiBramdrum var
M Uhligt Morgenstund brags
Wumet as Stepving
-- » ·- en musikalst Morgen
: »So-er den Herr-, den mag
Mt und Ete« sang det
Barmhjertighed og Naade nd fra
Davids 103. Sohne. Byens unge
Piger havde pyntet Kikken med
Blomster og Vladplanter. Til Ind
gang sang Koret »Na takker alle
wild« og ved Udgang: ,,Saa Lag
tnig da ved Haanden.'«
Ved Fefnniddagen talte Degncn
til de gamle over Davids 23. Sal
mex »Du bar salvet mit Hoved
nked Olie, mit nger flyder over.«
Gaardejrr Vrandorff fra Haftun
gaärd takkede den gamle for al den
Trofkab, han hat-de udvift i den
lange Anna-ka han havde staaet
i hans Faders Brod. ,,Gid vi hav
de mange Arbeidere af den Flugs-III
Ter lwldtes endnu adfkilligezgs
let-. ind imellem sang vi vore Urte
,mmle Kost-nehmet
Et Udvalg of 3——-4 Mcend bande
jndsamlet Bidrag til en Ærcsgave,
og denne Jndfamling havde dct
overrassende Resultat, at der ind
kom ov imod 200 Mk.; for en Tcl
as disse Penge bavde Hr. Petetfcn
i Ztevping lavct 2 umgelng megct
oæne og solide Lasnestole, Reste-:
stod i en Sparekaslebog. lom over
gaves ved Kassebokdet
Vaa Lpfordring lang Pigeknc
Zsftemmig »Na takker alle Gud«.
on den dan Tovslmd der lazxdv jin
over den ftore Forsamling, da Ak
korderne tunc-de gennem Talen. Var
for det lillc Jan-Tier det bedste Be
ris for Vaafkønnelsen
—:1. i »Mm.«
Als RunehettkL Rekptdeu sit-net
Til »Herr-Thon Anss« skrivesks:
J ,.Flensborg Aufs« for Lordag
den IR. Apr. forimlles der otn en
Ko, lom ifl »Na-re Rangstruv Orts
reds Kontrolforenings« chnskab
gav det smaka AarskIdbntte as 507
Bund Singt-, og der losrgcs, um
der findes- en rgd Ko i Nordjlesvig.
sum lau flaa demin Nekord
Ja, der findeis cndda tsc- i en og
famme Beswtning her i Ell-is Narre
Tmrredits Kontrolsorcxiing. Ti- to
mkvnte Kon- gais i ist Aar lmnämldss
Dis 562 og Im Pius-d Ins-Ir- Tet
skal beiktwrkes, at bog-Je Kost var
mesd Kalv og kaslmsde läge i Eluti
usw-Un as fmmne kliegnshbåaar. scm
de bade der-es naturlige Halber
oder Mennemsnithksdokoccnt for de
to Køer var lwnlmldsris 427 og
4,17.
Haderle Besseres-It Etat Furt-lag
stiftet. Der er i deunc Vimek dau
net en Forellan as Lapdsbnsmcdo
i Haderslev Vestemmt. Fort-umgian
Zormaal er i ferstc Mkka at Sau
indfskt faste og ensriartgdc Prisci
paa alt Smedearbche samt at va
retage fagligc Jntetesisset as sorikeli
list Art, blandt ander Vde smaa lo
kale Sammenflumingisr at miskass
sc Mafkmer oI ,.:’lntogene Ein-kli
anlaxfl mod merk-, som bllpcr For
dnris for den ruft-lud sum let san
spare sig at anlkafse i Fasllcsskab
i mindre Krebse. Alle selvftændigc
Emede i Haderslev Amt Vest sm
Hovedbanen er vaa nasr foa Unma
gelser tiltraadt Foteningen, lwis
Virtlomhed begnndte den l. Maj.
Tit-det- Mnuds Is Klsvlnseu et
udbrudt i Mel· Tom Folge deraf
er Mattederne der fokbudte. cig der
er udsendt Ordke til de soedvanlige
forebyggende Fotboldsteglet til he
le Hertugdsmmet Her i Byen vil
der blive anordnet det lædvanlige
Elterlyn von Marksdagkne vedVvs
ens Poete. (V. T.)
Hut-duckt En Hulebeboen i?
Z- Forlcsdscn oudjgede mon, at on
nng Mandsverfon holdt til i en
Hule i en Zandgrav, der liaqcr
vaa Chr. Peterfens Mark i Ein-r
Tobbøl Man bavde længe om As
tenen set et Lysstær over Kalen.
oq Onsdag Akten tog man sig for
at anders-ge Sagen nsjeke Da man
nærmede sig, san man nede i Kulen
et Telt, og foran et Baal ftod der
csn ung Mand, fom kastede Kartosler
i Jlden.
Da Mændene ncetmede fig, flnas
tede den ubekendte, og det lykkedes
ikke at indhente hom. J Hulen
fandt man en Ufe, som allen-de i
Deretnber blev stjaalen fra Guard
efet Peter-few samt to Heftedæktes
net, der ogsaa tilbsrte hom· J Vin
tereng Ltb et der forekommet man
ge Tyveriet of Gräser-arm og dis
fe bringes nu i Forbindekfe med den
bemmeligbedstulde Habt-ebner
Wiss-terms
MMOQM
M st. IF
,F-.·,- sei-W ved Me
s. sat
z,szk«..W ..........»m.oo
--- W .........10.oo
-«s---o-o-g«
Zeiss sei-sen .............. 5.00
sketer Emith ............ 5.0()
Honnmg Hausen .......... 5.00
Hans-·- Zmith 3.00
Olk R. Junker .......... 2.00
Andreas Jørgcnfcn ........ 2.00
sen-I Land .............. 1.0()
Ein-is Zsrensen .......... 1.()0
Alle Mrå
C. N. Jobnfon .......... 5.00
Beter Emith ............ 5.00
P. N. Lude ............ 5.00
J. N. Junker .......... 5.00
Spreu Mortenson ........ 5.00
Mai-je M. Haufen ........ 8.00
Hans Smith ............ 3.00
Christ Nielsen ............ 3.00
Martin Nielsen .......... kmu
Mary Junker ............ 2.00
Z. Miller .............. Um
J. N. Junker-, Jr. ...... 1.00
Z. M. Sonner ........ 1.00
J. P. Lund ........... . 1.00
Mette K. Jørgenfen ...... 1.00
Marie Nielsen .......... 1.00
Niels Jenfen ............ .50
Mifs Mattie Lund ...... 1.00
Miss K. Jobnfon 1.00
Miss M. Jobnspn ........ 1.00
810750
Lifke Nr. 35.
Fra Zcm Franks-Im Cal.
Ein-. Rassnnxirifcn ........ säm
William Kellerva ........ LIU
Sigm-d Kollet-no .......... Lös
J Fastruv .............. 200
Johanns Jorgenfen ...... mos
Ikafwr A. H. Jonfkn ...... 500
Mkkx Is. H Jenfcsn ...... 200
Helqa Jonsm ............ Um
Joan mefcn .......... 200
Mrs. R. Lock-km ........ LM
Ebr. Krug-Ofen .......... LIO
V. LE- Niclfcn .......... 1.00
Moor-ac- Cmmer .......... Im
Peter Llfen ............ 200
A. C hieler .......... 500
Mts. Thomasf- Mikkelkm .. LI
Lifte Nr. 36.
Fro Mkka Unqu fix-indes «
: :
». s-.
Ungdomskskcrenn »T. Ei Pcdcrks
MIs» this Ist-L ji«-«
Winde-» Ein-new Iowa . XII-«
Ciriak-OR Audulwn. Vn . 1«««
Immunle M-,I!1.. Gastan
og Oxcandet Col UTUI
MAT- j Visrusrisord Z Taf LLW
Mgck Nectu1h, Wis. ...... Mik
8i11indes7· Nimmt Wis. .. mu«
Utmdomisf., Rahkmtttlv Mc IM
Tm Tunfk Ehm Kiste-Illin
d’os:1-:·;., Latland, Ec11... »Hm
Fra sokfkelligu
ARE-Z Minniis Z Zimme ,
Ellrndalc Minn ...... Inn
Hat-: Finder-few Kmm Colc ji«-«
J, Lin-Junkeme » » LOU
Jl, P Andersssn ., . IW
Z. M. Tat-um « « LU«
En umwin, Dom-Js, Iowa sum
En tun-kom- Spmccr, Iowa Tun-H
Mksz Mel-Z Haufen- Quous
Nebr. ................ 200
Nikolos Sanft-m Mankato,
Minn. ............ 2.00
Peter Jverfcn og Hufttn
Markus, Jowa ........ 5.00
Anton Ocsrmnnfm Betessokd
S. Tak« .............. 5.00
Ein-is Nielfm Vloomingsield,
-. Tak. ........ 5.00
Julius Johnfen, Makysville,
Kans. ....... ..... 1.00
xNielS P. Haufen, Los Ange
x los Eulif 8.00
Wiss Maske Fries, Mem
Iowa 5.00
Hans Hausen, Jmmmmel Co
spitaL Omahm Nebr. » 10.00
Motten Thristenfem Salt-ton
hurst, Emda 2.00
Th. Ballet, Das-Mord Ja. s.00
R. Weh Nazareth Nah-.
summte N. Das. 2.00
Urs. U. s. Indessen, Ism- ·
Wah» Ware, N.D. 1.00
Jalt 81825.75
s —
Z IRS-m
. For koitteret for 8349839
Tilfammen sZsUJO
Oferteliq Tat til alle Giverne.;
Just-er Jenseit «
L. A. Laut-sen
Liste Nr. 37.
Fra Vernrilliom S. Dak.
J. N. Stepbanfen ........ 5.00
Carl Nelsen .............. 5.00
C. Haner Skaalborg 5.00
Nara Sterbener ........ 3·00
Nie Sausen .............. 5.00
Steven Roberter ........ 1,00
Hans Christener ........ 2.00
Mes. H. E. Hausen ...... wo
Plane-S Necsen ..... . ...... 1.00
Jotm Haner ............ 1.00
L. :1t. Arsttup .......... 1.()0
Jakob Ebristensen ........ 2.50
E. Christiansen .......... Tos
Vcndixfen « .............. IDU
Elemmen Nelsen ........ Um
J. V. Hausen .......... 1.00
H. V Haufen .......... 300
Lier Nr. 38.
Fra Westens-Da
Mads Ebriftenfemllnderwood 5.()()
tllsrsi John Madifon Westen 2.00
Miss Krisisan Hausen, Westen,
Ja. . . . . . . ...... 2 00
M ais-— . Mars rethe Chkiftcsnseu.
: keola » .. .. ........ 1.0U
Im Kvindeforeningen .. 82500
Fra Achtigbeden .. ·. ..8145.00
817000
Forudcn denne Sum et der subi
skriberet 8126.00 mete. som vi!
blivc indsendt Jenere pao Somme
rm Med Fredens Hilfe-n
Tores ford. H. Mit-Herr
Lifte 39.
Fer Oregon. Wiss
swindcsforcningvn .. .. säon
Hans- P. Llsen .. ...... 1.00
nga Rasmusfen .. .· .. 1.00
»
8700
Lifte Nr. 40
Im Bethleshcms Mgb«. Jus-Essa
:-jllo Ja:
Vase-or Il. M. Meler o; Sit
5:ru- .. .. .. .. ....2«Ou
S E Schriksen . . . . . . . .:2« »O
· P Peterfcn .. .. ...... las-»
PS M. Peter-sen .. .. ....1«««
:I«’:-.»l-:— Erikfen .. .. . . . . .. ZJM
stumm-I Haufen .. .. .. ...-ID«
Ihrs-J Paldbcrg .. .. .. . . .. 5.0»
Itskatlssiaiki Zormfcn . . ...... 500
Un murvnt .. .. .. . . . . . .10.U0
Its-ed Vetorscn .. .. ...... JMJ
FRan Pistol-sen . . . . . . . . 200
»Am-: Fmscn . . .. » .... ij
TI-. «1mds -. » .. .. LUU
ka mUmtt .. .. . . . . . . .. END
Ilsch J, Jasvbken . . . . .... ! NO
810200
Li«te 41
Wider-e fm Vor Frelfcrs RAE-«
L:1«1mmm, BUT-:
Iller L« Jst-le .. .. .. ....81««
Uuuii But-Hm . .. 200
«.I.!«’r-::. Same Cksriftenfen Im
sn Un
Lier 42
»m:’?«15n1. Mensgbed, Nolscy Ja
»Ur-Jst »s. Kinder-sen .. .. ..s.s'-«("1
:!I«’.!-d:— schaden .. .. .. .. 500
:I«·. «-l-: Trnelfcsn .. » « III-«
Hohn Ebristiansen .. .. 500
O Tun-Um .. .. .. ...... 500
Ebris Nelfon .. .. .. ....10.00
:I.I-’r-:s. Bebt-ender .. .. .. .. 300
V G. Bebt-missen .. .. .. 273
Von J Peter-sen .. « .. .. 250
J. C. Truelsen .. .. 200
Gan-I- Poulfen .. » « .. 1.00
84625
Her i Rolfe er substriberrt 812
mete, som vil komme senetr. og i
min Anneksmenighed ved Colle-n
der, Ja» er substriberei ea. ssä
fom fnatt vil blive sendt
Med venlig HAme
Frits Zudetfen
Aste »E.
Fra Betheida demste w.-lutb.Me
nighed ved Ist-halb N. Das-:
John P. Lotsen .. » 5.00
JesfeLimd » .. .. two
Nietscsund .. » » Tod
AMM .. » .. 6.00
Villima M .. .. 8.00
Occksk END « » » «» ij
82800
Liste 44.
Videte fka Trinitatis danfke ev.
luth. Menigbed, ved Neunten-m N.
Dass
Andeer Peterien ·. .. 2.00
Julius Camv .. .. .. 1.00
H. J. Hausen .......... 2.00
Mes. Markussen .. .. .. .. 1.00
P. C. Nielfen .. .. ..1.00
Larz Haufen .. « .. 200
Lauritz Lotsen ·. .. .. 2.00
J. EIN-tin ·. .. .. .. ..1.00
Lunis P. Jensen .. « 1.00
Mu. Mut-en chkistenfen 1.00
Aug M ......1.00
UTOO
List C.
Im Dunst-me ved M, Ja.:
Muhme-singen» .. .».810.00
w ·s.s
Hans Jotgenseix ......... 5.00
Peter Juhl .. .. .. 5.00
Rasmus Jubl .. .. .. .. 5.00
Jim Juhl .. .. .. ...... 5.00
Jed. Julvl .. .. .. ...... 500
Clitis Zandbek .. .. .. .. 2.0l)
Alfked Jversen » .. .. .· 2.00
Michael Jverscn .. .. 2.00
Mel-Ei Jorgenfen .. « .. .. 2.0()
Theo. Verm-sen .. » 200
KLEMM-. .. 2.00
Ehr-is Julil » .. .. 2.0()
N. L Vokk .. .. .. .. 2.00
Anton Ruder-sen .. .. .. ..2.0()
C. Kunder .. .. .. ...... 200
H· E, Lotsen .. .. » 2.00
Carl Peter-sen .. « .. 200
Beter Melker .. .. .. 2.00
xuns Mollka .. .. .. .. ·. 2.00
Sans- Rasmuäfen » .. .. Um
86400
Listr 46
Fko Jmmanuelss Mah» Sidneu.
Micku
Jobn Lamb .. .. .. » ..81.00
Las-s P. Haufen .. .. .. .. 1.00
Cbkift Haufen .. .. .. .. 200
d. P. Lotsen .. .. ...... 200
Andkvw L.cm!b .. .. 2.00
Lle Jnxwartsen .. .. .. .. Um
Afbert Messen .. .. .. .. 200
Reime-n Petri-sen .. .. .. .. 100
Anbet- Vrkkcr .. .. .. Um
Peter Lomb» .. .. .. ..1.00
Isan Ikielfon .. .. .. Um
Peter Peterskij . .. Um
Mrks Jokwtzw Veterfcn .. .·2.00
81800
Lifte 47.
Jst-a Mah» KVYÄ 041 Ungdomsfores
uinzwrr -
Ungdomsforeuingem Abkole
Wis. . . . ..-81 ) 00
mGfons qu »J- Kni» Bloc
minq Breit-is Minn. .. 5.00
Mast-, Eis-Jene Ore. .. .. 51.("’«l
Mgb.. Eidkwn, Mont. .. .. Bis-L
Mgb.s Egndagstole i Sto
velburit. Nebr .. .. .. most
Zeilka Mab og Ins-, Bkook
lyn s. Y» »Um
Vetbania Mgb Wortlaut-, Ort- 8500
Zwergningen »Tabitba« i
Conncil Blufo Ja. .. ..10,00
Vastor N L. Niellen og Hu
smt, Las-F- Llla ...... Ums)
Im sorsselliaet
Mrisx Anna Finder-few Jana-s
timm. Kons. .. .. 8500
Chr-is Lotsen, Frei-now Nebr. »Um
Mr r—:5. J. Zrickfm Million-m
Wis, sTen ene Dollar til
Passe-r Laut-send « » .. TM
Lisce W.
Im .;E;—--rt ku. Min,t
«««s:-« T rss , . .. ,. ..s«;-·««s
«· r·:««-«-:«s KJsstn « .. .. . »Is
TWsp T«37« ILSOJJ .. ( Ins
« T Tät-I . .. ....«I--·s
Wer-r ;"«1!««! . .. .. Js«
I V Is.«!5":" Er. .. .. .. .. «.«-«
TIer V I1T Jprtfm .. .. » 2.0«
7 V Zirunspn .. .. .. Hka
Pist» Jktkkschisn . .. .. ....’2««
III-sk- L«-.1r5--n . . .. .. . 1««
W P Neffen .. » .. 1s«·s
IUZYTL Motten Sanft-n .. 100
Pstssr qufcn » ,. .. 100
Ists-L Rom-m .. .. .. IN«
Mle Vonsim .. » .. .. « 100
J P A Glaub-n .. .. SM
V N Vissrithmd .. ...... 1000
Mrs Johannes Cl1ristencen.. 500
«- S Tidcsmcmd .. .. .. .. 200
Ncls Lin-km oa Gustkn .. ..10M
N. C. Rossen .. .. .. 200
H« J. Mottensen .. ...... 100
Mrs. Jens Nosmusfen .. .. 100
J. P Xenien It .. .. 200
MAY C. Jenseit ·. ·. Im
»S. P. Hausen .. ........ 200
Hang Haufen .. .. .. 1.00
L P Jensen .. » .. 200
Minne Jmfen .. » .. 100
Mulden Rufe Soriety ...... 500
« s10200
P. E la u fe n, Kredskasf
Lifte 49.
Fra Jmmanuels Mal-» Superior.
Wiss
Hans Kokfoed .. .. ·. ....85.00
N. P. Anderer .......... 5·00
Past. N. C. catllen ...... 5·00
The-is Nielfen .. « .. 8.00
Ole Jobnson » » » 2.00
W. Wilhelmer .. .. 200
Mat. sorgener » « .. .. 200
Peter Sorenfen .. .. Um
Chr-is Strassen. . .· .. 1.00
Ums-K.Wss......1.00
CLJohufon .. .. .. ..1..00
Mai-Am Messen « » « ..1.00
Lamme Neve » » .. 1·00
Mi. c. Wen .. .... ..1.00
W Jenseit » .. » 1.00
Ratte Raumqu .. .50
k. quulem seid-lass
—
Was-.
Japanmisfiouen.
For witterct se sw. Nr. 20 ...................... sag-III
Coultpr. Joch. Liser fm Eondagsskolen .......... 420
Grecnvillc Mich» Verbotin Mahos Kvindf. til Kitte
gældcii ...................................... 5.00
Rufkin, Nebr« Jst-gen Anderqu .................. 200
Von Eipvi. Wis» andagsftolebskncnc ............ 200
Plaimsiem Noer J. P. Rastnussm .............. 50.00
Bin-merk Kans., Paul Peter-sen .................. 5.00
Nortks7icsld, Minn« St. UItersJ Mah.s Offek .......... 12.40
En unævnt .................................. 5.00
Oaselwood Minn., Jmmanuels Mgh.s Offer ...... 8.00
Fatmington, Minn» Et. Joh. Mgl).s minds. ...... 5.00
Latimer. Iowa, Artbur Anderscn .................. 25.25
Tilfammcn. . . . 84071 .20
Indien-entsinnen
For kvitteket se KbL Nr. 20 ...................... 8201260
Dank-willen N. Tak. Hctmingentisiionsf. for 1912 590
Plainvicw, Nebr» Bctlmnia Mng Kvindf. Fsdfelisdags·
fasse 85.00: Paftor J. E. Carlian en Missionsbsfc.
8400 .................................... 900
Nasid-« Rohr-. Jømcn Anderscn .................. 2.00
Plainoiem Nebr» J. P. Rasmusjsfen .............. 50.00
Kiowa Eolo., andagsksskolen ...................... 2.90
—
Tilsammen 8208240
Judtemisfipuen.
For kvitterct se Abl. Nr. 20 ...................... 82801150
Rustim Rohr-, Jst-gen Andersen .................. 2.00
Plainview, Nebr» J. P. Nasmusfen ................ 25.00
Cufbiug. Wiss-. Lsser fm Menigbedcn .............. 10.00
Tilluan 8284650
Motmonmissisneu
For kuitteret se Köl. Nr. 20 ...................... 8109655
Nuskin, Nebr» Jstgen Anderfen .................. 2.00
Plajnviem Rohr-« J. P Rasmussen ................ 50.00
Hutchmfum III-ein« Colle Mr5.) O. P. Nicht-n, John
Cbxiftcsnsem Beut Hausen Andrcw Thosnpscn, T. E
ThomfekL Matt. Jensm Totefa Peter-sen km 81.00 7.00
Ze. Mutter Mgb.. Hutchinsom (alle Mrs.) K. Rass
mn-:-5vn, Anders Petersmh Jst-gen Jsrgensem Beut
Zenit-E H. P. Diesen. S. P. Vetter-. Andrcw OMem
R. P. Peter-few P. B. Nielsen, Spreu Andersem Peter
Vetter-, Essen Andcrim Michal Jstgenfen bo. 8100 1300
—
Tilfammcn 8116855
Intensier
Ist wittert-L se Abl. Nr. 20 ...................... 82386370
Lshkost Wis» Den d. ev.-Iuth. MAY-, Pafwr Johan
fm V. Roger-, C. Jorgensm, du« 82.00, Eli Einer-sein
C Pisillwfem lw. 81..-JU, N. J. Petri-fein N. J. Ras
mussen. Geo. Vernimm Geo. D. Thonwiem Chri
smw Kragen MarvLaksm. Waltek Heilsam Jensjsmders
sm. J. F. Vetorfmu Geq. Krogetx H. Jobnfem MrTL
Lxholm Missz Carrie Petersism sen-s Lautitsem ho.
sile Mist sit-Mino Von-rieth C. Danielfmh Jens
Christi-nickt, Im Duc, Cz M. Matljiasm og Familie
8250 ...................................... 2700
Durchmka Minn» T. A Timmfen s2.00, C. V· Hauch
81..·-0. M. C. Llefen 81.0(), The-roh Pexersen 50c.. 500
E: Worte-Its Mah: Matt Jensen 82.00, Cbtis Jen
seit. Kund Rastatt-Essen bv. 81.50, Andrew Olefem S.
P Vetter, Jens- Betkcsr. N. P. Petetfon hy. 31.00.
annsisslkcsterfew Jena-s Ursein Anton Ists-« » J
M- Rasinusseu, Ztine Llefom David Olesem Haken
Haufen. Herrn Jenseit, Magmts Vetter bv· 50c. .. 13.50
Vofton, Mass» Bothanio Mglh Necoliuc Jensen 5.00
Musik-L Neigt-» Jst-gen Andersen .................. 200
« , .- . . .- »-I
Tan«! Kinnmzsssoku
,«i.r f cr: k! E -k.«. .«ss .. . . END-« TJ
f- : «· E: "· III-«- sr . DW
It.s-«k:-s:«.s:- Es 275
Isildcrdxiux X- jsmmssts
, Tfktltf ILJ AK Is 3-"I)
HHCf P .’«.."« : -’ .«!k«."!'5 IF : W)
Zihnmms ZUWU
T« -"-.««. III 1·, J« 1«.·.1:
:!Ic«.:!-:’ : E’.l*."«-sp '«. T! Pläne JEAN . LÄJUJ
» . .
««Hemi:—7!onc-n:
Jst-i :11;!·,:,5-80:I .’»’:" H . THAM
Junk- XII-JU. si«s.:s.. Uer pkimc ".’lnd-«1«fs"n . . , III-)
Tithnnnch .... ZU (")«)
Jubjlasumsgaven
For Musket, sc . bl, Nr. 17 .. « .. ., ......8!s-2-57 :·-.
Elpic.1-·1i.1. Jll. Missi- E Andrcospn ,. .. . .. 1000
OutcHan Mitm» P- J. Tun-Je .. .. .. .. .. 500
Tilsmmnen ...... .8!T’«302 16 .
Blair Nebr» dies-. Is; Maj, 1012v
Otto H a n s e n,
Aas-. f. den sote. d« ev.-lutl). Mtte i Im.
A sur It ist
Illctlss Mu
U. days set-on- oss ths Cupols ................... IUs
I. Los: sen-was on the spistlos .................... IU
s.P.l-ossxkkepsanoot Thon-l .............. «
Gen-Wust Ni- Tntsmt Col-unso- ............ l«
Cokdskslvss Th- Wsy es sslntlos ................
hulm soc-I es III-Il- knyst ..................
III-states- Dslly Rossi-Uns ..................
sann My sehnt-l stack-ach ...................
l« s. sah-di UN- Mos ......................
0. Ilykkciu out some- stal Om- Mlcus ..........
sitt-u ficht Uss of Laus-I- ......................
II. A. Posit- 4 III-W cl th- Zosotsstcs ..........
Jalli Statt-n A Colos- oi M ..................
Das-Ist III-its- M .............. L,
AMIchtIssmssscfldM
out-s km M sons
msq Ist-.