Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 21, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
Streu Raimund
J hslnlcdning af Hundredaarss
danm irr Eos-en Aaby Kterkcgatds
Fødscl kö. Max 1813) hat Vladcnc
dcrljjennne jra iudeholdt lange Ar
tjtlcr angaaeudc chme mækkelige
Mand, »Notdcn—:— størstc keligiøie
Taufe-t« Vj meddclcsr folgende ef
»J11Uands:i -Poste11·', Aarhuåu
Sm- 1 og jur sig hvcrdagsligc
Lolcrselscr tslcv de Lappen hoors
om tum: "·w tom til at dreje fig:
en Jung LarndomisErindring om
FadcrctI,-e11 tzæoct Sodom-Um ct
Vittighcdsviadg ertatuk mcd nogs
lc ungdonnncljge Ildfold as cn
Ung Student og cntdclig en Lovtale
over en afdød hojtstaomdc Geistlig
—- dette rat c Virteligheden alt oa
var dog not til at vwre Udgmtgsip
punktcr. MS for et Forfatterskab,
der i Urtgtnalitct og Zank-dyde
sage-r sm me, tnaaskc i hclc Ver
denolitcmtumh oq dels til et Liv
Ievet under de tjøjcfte Befremmelfeyj
som nogct Menncstcliv er blcvet;
fort. Mcn dctte Migfokhold mel-l
Icm Oulcvelscns odrc Uonselighed
og dens jude dvbtgaacnde Birmin
gct er vol nctov Genie-ts- Kendetegn
For Kicrtmaard blesv Dplcvelfernc
—- Jndvielsen og de traf paa en
vcd et utmre Tungsind voldfomt re
agcsrcndc chfibilitet, der nendes
ligt overdkcv Bewdninqen as sclv
dct mindste, et Tinmiind, der var
bang Basian Kasrne ligc im Bam
dommcsn »Ak. bunt-for vor 9 Maa
ncsdrr i Modus- Uin not til at gørc
mig til et ammncslt Blumeko ak
lwokior its-dick- im ille i Wurde-:
bookior blcv im ikle blot født med
Smertc nnsn til Einem-: lworior
aabnodcs mit Lic ilkc iok dct Lyk
Miacn nicn tun til at ier ind i hint«
Snkkcncs Niac oa til ilke at lunne
list-we mia derirn?« udbryder den
unnc Mond i »3tndierne«.
Dem Zungiind vor cn Arv fka
Fahne-in on vcd Esnnens Fsdiel
iusrdcles vrlhaoendc Hoiekrasmmeti
Ksbcnliamh men ovkindklig Almus
esmand im de indsle Hedeegne, hvor
han iom 12saarig Drcng havde va-·
tet Vogtckdrcng, og havdk sslt He
dcns tunge Eniombed iom en ene
stc ftor Lidelscx La en Tag var
lian gar-et or- vaa en Haj, lidende
af Sult, Kulde og Eniomlied, og
handc —- forbandet Rud. Fra det
te mstle Punkt i lians Liv, denne
Snnd mod den heilige Rand, lom
lian meine lnm linode beqcmed da
iom bnn iclv sum Oldinq aldrig
gis-mits- imnnncdo Fadcrvns Zung
iind on den instle da strenge Reli
gisiitcst, der livilede fom et Aaa
over Hicmmtst Mcn da han lort
ist iin Tsd i 1838 gav Sonnen
drr da Um- 25 Aar nor-mel, deune
Npglc til Forimnclien ai sit Liv
da blrv del for drnnc »den store
Jordtnitklch«. .d-,sn inmtcliue Om
vsrsltninwx Lq lmnss medfsdtctunqs
sind mischt- kun oder-limer oed den
nc tmmc Erim-inq, idet den Fore
ixillinq wenn iin irr-n i liam, at
Faden-enz- lmilmv Eknld livilede fom
en Elimian Vrsde over limn og
stævedc Sonnta.
Tssllc sr .«:n-: Amte Jndlncmh
en Jndviksksc til on Neljgiøsiteh der
vcd W Lukjrdrlsc oq sit Inmian
winkt mr Saal-ON drin-Int, at den
im Horfns Jan-§ nldrixx hmdc blivc
en bnr1111(:, nlcxd Im men tun est
kaum-»h- klmr sm m dont-mer
sttmm Wid. Da den hin-de forte
Slkmsfmmpr rot-r bonä Liv.
J 1840 kamst lpan ina» — for
svrigt eftet en Akastanstrengelfe,
optaaet ivm tmn vor af filofofifkts
oq erstetifke Ztudier og nasrmest as
Pietct mod Faden-us Minde —
tbeoloaifk Entbedscksamen Og sam
me Aar indtkckder den nasste Ves
qivenhed i bans Liv. den dnbeste
og most vidtraskkende: Forlovclsen
med Negine Olfekr
Hun var en una, livsalad Piqr.
Jan let fom en FugL saa driitig
som en Tanke«. Allen-de fsr Fade
kens Dsd havde han trusset hende i
Pmsten Thomas Nordams Hjem
og solt sig betaget as hende. Men
first nu i 1840 erllætede han sig
for hende og sit spendet frygtsomme
Ja, og —- alletede Degen estek For
lovelien qkibet han« Rest-Mons
spse Iorholdch II W Mut klar
Its-, si M bot Mck feil- pen
W, som ieq vat, mit site
— Ists- mlt MM bei var
-----—.-« —- - s-.-»—- -—s.-q«-;-»,-;.,
uok«. Osg fua vegyuder hatt siu sinds
oprivcnde Kaum for attcr at løsc
dctte For-hold trods fin chrjighed
til hende cller maafke netop jordi
han clskcdc hcndc.
J indirekte Form bar han stil
dret Bruddcts Historie i »Ist-miet
nc«. Det, der førcr hanc bort fra
hctch iqen, cr hans Tungsind udcn
Gut-nich Vel sprcder den unm
Piges Livgglasdc for en kottcre Tid
Tungsindets Skyen Mcn snart bo
hersker det hmn attcr; ug da hakt
iktc tør tro, at Gud nagen Linde
vil ljcwc hans Music-»Es Grund
Clcsndighed«, faa brudrr Ums nnsd
Ocndc cllck rettcre: wiqu ad umn
gc Omvcjc hcudc til at bryde mod
baut. Som den unqc Mond I
,,Stodieruc« forsøger tmn fsrft at
fkjulc Tungsindct for hcndc. To
dette ikkc lasse-Z, for lmn ingen an
dm Udvrj end at jndpi hcndc i fin
thrls Wolle-. Mcn for at dctte skal
wich man ban fsrst nackte bcnde
roligiøst, for at hun skal funnc sor
ftaa l)am. Dog, da bun synes utils
ausngclig for det Nehmva ,,at va-·
re »den alle roligisfe ForudfættmI-s
get-« sen Dom. disk iøtvriqt flet iktcs
pas-im og den religiøso Forstaarlfes
er dct ein-sie Vilfaor for, at han
san aabcnbatc sig for lusndc, stunk
kun den Udvei tilbaqc, naar han
ikke vil stille hendc blot i Verdens
Øjne som den forftødte og drum
de, at »in-beide lmtde fri«. Ost lvcr
mrd indledes san dcn Tib, ban kal
der »Na-dselspetiodcn». idct lmn
søqrr over-for licnde at ndvilkc alt
aodt bog sig sclv, og bibritmck ben
de den prattelfe, at lmn or et let
lindigt Meinst-sie en Bedmgcr.
bvcm bun ikkc tsr betro sit Liv, at
ban ikke elfkede bcndc, nt ban var
troløs — oq cndelia tmsttcch lnm
«da. Ved dort-s sidstk Mødc fkmdc
lmn til dam: »Nei, mt Inn im jkkc
lustiger-: vi man fkillchI nu er du
fri: kom ikke more til Inj41«. La dr
lxmv binandm Hannden oa dct fidste
Kos. Endnu ern Mann taltc de
samtnen. Hun var blcvot gilt ntcd
Schlegel oa fkulde rejlc til Bestia
lBim, lwis Guyet-nat hon var blcvm
Kort for Afrcilrn msdtc bun Kin
keqaord vaa Madrnx idtst lnm fu«-m
sokbi lmm, lngdc lmn mcd drrmpcst
Strwme: »Mut) vclfiams Diq —
aid dct man aaa Diq ,Iodt!« Hatt
nenqwldtr bvndes Inskc med cn
Hilfe-n. Tet var lammc Aar, sont
han dsdr.
Mcn den Vetndning sit dcttr
Brud for imm, at nasstcn i fonunc
Lieblik aabncdes ,,allc Frcmbrini
aclscns Slusct i bang Zjæl«, og
tillige, at hcm blov klar over »lin
sBoftcsmmclch as ,,l)vad Vordem
montliq bnvde mont med bam«.
La faa taget lmn sin ftorc Lins
;aetning ov: at lkkre bot enkclto
IMcnnrslc oa da forst ou frommes
lig fclv »de:c:tbli1«-cs Krk
ston«.
Dette var Voan for Fadcreuik
ISynd: for det Reste den smerteliqc
cOpgivelfc as den, hqn clskedc, oq
derncrsst Tonarten of den Opgavc,
hcm nu mentr Gud lmvde laqt von
hatt-z Staldte: fin Zamtids religisle
Opdragelse. Men til dettts Kalb fal
Ite han sig særlig nistet J kolos
lsal Selvvutdeting siger han, at
der vor »ich-Im imm i klictninq n
"Mvnialitct disk Ovcsrordtsntlizus«: on
ljan fslcr fiq fom boten-Je til dr
Luft-lich sont i hver Generation bli
lvek ..ofrcd(s for de cndm bntqtc
Ikit immerin Lidctsek m www-,
«hmb der kommt-r de andre til
node.«
Da saa Laster lmn fig ud i un
diqtrriss Produktion, sum i wlm
of et fort Spand of Aar fmnbmmc
en Nackte Vasrken der spart bete-:
Lims i rnbvor tman Littcrat11r, m
Produktion, i hvilkcn lmn udtømts
sin lidenskabcliae Sirt-L til den
sspmsngtc lmm i on cndnu ung Al
der. Men da Mode lmn oqfna
eftcsrladt fig et Hinwka der sain
vel ved Jndbold com vod Omfann
ek» liqu enestanendcs. Da san var disi
doq hin en san daglindaas Mai
venhed som on lmsvct Forlovcslsc
med en lille ganske almindoliq W
og sod, unq Piav, der ist-it fik dies
fe vældiqe Ktwstcr til at vnsldc
from i band Sind og fkabte Ram
men om deune Beiden as Trinken
Sværmeriet pq Poesier. Dei bli
vet til han« stets Bekendellessttsss
fet, M «W« Uns-di
spriuder. Ihn-i over W Gott
og Adskillelsen, til den experimen
tekende Forføter i ,,Forsøretens
Dagbog«, saadan sotn det skandales
lyftne Kobenhavn opfattede bam, og
til Fratcr Tacitnrnn9· tungsindige
Ensomhedeselel se og selvpinende Re
slefsioner. · --—- -«-- -
Men Zanuiden mnane jo ikke
sorslaa, det var Belendelsen De
maatte ledeö paa Vildspor. Og der
til koni, at ljan nderligeke maatte
skjnle fig; tlii i dette Forsatterskab
sum hans egentlige Heusiat, den re
ligiøse, ikke til Orde. Men vilde
han tale til sin Zonnid, saa maatte
lsan sage den der, lwor den var.
Da Tiden var a«stbetisk, Æstlsetiks
ken var eneraadende i alt. Fra rent
asftbetliisl Einislmnkt skriver lian da
»Enten-Eller« der snnrt esterfnlas
tes as den øvriae resthetiske Pro
duktion, knlminerende i »Stadier
vaa Lieetäs Bei-c Men dette Forsati
terskab kunde lian da saaledes paa
en Maade isse vedkende sig. Selv le
vede ban under »aans·ke andre Kate
qorier«. Tersor irenikonnner det
under en Nrekke sorskelliae Pseudo
nnnier: sa, limi siernek sia som i
»Stadsekne« i den Grad sra sit
Mel-L at lmn sinnen-en at .,Daabe.
am« i dein er ioriattet as en nahn
les- nnq Mand, at denne Daqboa
er snndet as Frater Tacitnrnns paa
Wunden as en Zu ea saa sørst ende
lia er ndaivet as Gilarinsks Von
binder, der eed et Tilsaslde er kom
met i Vesiddelse as den.
For vaa den anden Side strakss
at pointere sit Forsatterskabs eaents
liae Hensiat og tilliae sor ikke se
nere, naar han beanndte at skrive
sra et religiast Standpunkt at saa
Ord sor sprst soni assdre oa alt-or
liaere at have anwendt sia sra en
asstlsetisk Livsansknelsa qennemsører
lian jcevnsides ined dette Forsattep
skab et andet, et reliaiøst. som lmn
—- da lian sørst bar bentnkket sit
cestlietiske Publikum ——- ladet kom
me som .Menten«, san at Fels san
at siae lom til at »løbe Banden
siqe derimod«.
J .,Assluttendc nvkdemknbelmt
Efterfkrift«. Tom bon ndaiver un
der met Nonn, vedkcnder ban sia
endefia Pseudonnmerne og kostet
Los over bele den fonsqcmende Pro
duktion somtidia med, at kmn her
stildbnrder sin Mission at »gute
opmasrkfom« oa Me, bvad Kristens
dom ester bans Mcninq var: Jn
derliabedew Troen vkm Parodoret.
Lidellen, den Ente-lieh Kriftendoms
men fom det storo Kot-?- sor Trinken
lwor nl Forspa von Forklnrina er
abstirb, tbi nehm llbevisliaheden
fremmer Jnderlsabedem Trosmodot
da »Troen er den objektive Uvis
bed. foftboldt i den most lidenfkns
beliae Juderliabeds Tilmnelle.«
Serefter vor det mentlia Toren
Kierkeqnnrds Menina at føae Pras
kteknlkr Mon san indtmndte den
tredie skrebnevendende Veaivonbed
i smns Liv, »KokLE-arktiaen«.
ijsll fka Grimm-to
stund Rasmusfru og Freud-un
Ksbcnhavm ö. Maj. Storclscu
af Kolonietne i Groulund hat i
Tag modtaget folgende Telcgram
fra Thorshavm
»Ganz Egcde« auwa hor. sknud
Nagmusfen og Freuchen om Bord
oftet vel udsprt Expedition til
wwulands Nord-singe Tistkittss
liege paa Sustektoppcn, Peter-sen,
og Kolonibofmrcr ved Egedcsmiw
de, Evensen, er dsdr. Kolonibestyi
rek i Umonst Mathiricnjer ’t)g
og onskok at niemgaa Kolonibestys
rot i llpoknivit, Hart-its ans-get
om at blive. J Ivrigt alt del
Univeriimrtss Nottor, Professor
Junge-ter bar modtaget folgende
Telegram, fra Thorshavn fra
Kund Nasmussen og Frei-them
Slæderesse frem oq tilboge over
Jndlandsiien qennemfsrt Fest-bin
dolfeslqnd mellem Norm Clifs oa
Prato Lands for-klagt Samlinger
ntedbringcs.
Carlsbemiondet bar modtaget
folgende Teleqkam fm Knud Nas
musfont
Wnnemsort olanlaqt Ekspedition
on Ionftaterer at Wem-n Kannlen
ille existerer, Kot-that et Forbindels
fesland mellom »Ist-Inland oa Peqrns
land.
Stark Brandt-.
4 Gaardc oq 18 Hufc links-due
NR Gentofta 5 Mai J Eiter
middoa Kl. 4,15 udbrød der Jld i
at« Hus i Afnlftmch i Mantofta on
Jlden btedte sig mod voldsom Kraft
til de nærliqgende Hilfe i Strasdct
og til Vinkelstræde og Mitchellstræ
de. Delletup Brandt-Efeu assisteres
des under« standen as 120 Mund
as s. Urttlletkbatqilltm under M
mmtdv of W W vs
Premierløjtnant'Lunn. Førft ved
8-Tiden var man Herre over Jldfeth
men da var i alt IS Huse lagt i
Aste.
150 Menncskcr er blcvne husvilde
vcd Brandein og tilbrinqcr for
Konnnnncns Rmnina Ratten paa
Gent-Ich Hatt-l -— - .
I Vasrdicn as de brændtc Hufen
Hder alle nat smmtcrth er ansnt til
ca. 7(),000 Kr. on Jndboet vil ca.
80,000 Kronen
Jldencs vatnnon sknldcs Utcvtbed
i et Knkkclovneron lnmrved nomst
Tøj m1tasndtcss.
! Stolde Z. !!Ic’nj.»Chk. Jensens,
:Cl)k. Mcikwrtscn-:«, Anders Larsens
oq Frkderik Larscnss Garn-de i
Simka vcd llgmsrføse er i Efterntids
daa nedbkændtc. Iddkn opftod i Chr.
Jenseits Guard.
Ztcnlille, 5. Maj. UnchrVranden
i Tftrnv nedbmsndte tilliae ct Has,
tild. Chr. Jenme Hos A. Larer
indcbrandtcs J Arn-r samt Jndbort
on bos Chr. Meinorticniks indtsbrwndi
te alle Høns na Zvin
Lunnrdflnq on Brandt Torheit
vcit i Nokdkatinllnnd. Onsdaa Ef
tcsrntiddnn dcsn M. Anr. flog Lnnct
ncd i Naardon Troldtoft i Vind
nisd Halftebra Rom-dem der vie-I
of P. Lassen, nedbmndte fnlds
ftcrndiat.
Zannnc Ilsnsn ter et voldsomt
llvtsjr ben over Uenmiamnon J.N.
Mist-sum flog Luni-I ncd i Soldqanrd
Ins Ardalbnz der beuge nodbrmtdtc.
J Huldgaard nsddedcs dog Stne
lmset. Tot meins nf Beswtning og
Jndbo blev reddct
Etkdviderc flog Jynet ncd i Gaud
toftgaatd i Wettrup Zogn veds
Vestervig og untasndte Udbygnins
gerne-, der nedvrasndte. Af den store
Vesaztning kcddcdes drt nieste, mcn
adstillige Tor indebrændte dag
derivlandt 2 Heile og 8 Kreatuker.
Lynet tasndte ogsaa vcd Nedslag
i dey Stationsvm men slukkedes
of tililende Mandikab. (R. B·)
Prof. L. A. Grnadtvig. Profes
sor U. A. Grunotvig har den 28.
April tage: sig us Dage oed fra en
Vro ved Bester Faslledvcj at koste
sig ned fotan et forbikarcnde Ton.
Hans Handlinu mcncs foretagct
som Folge as en ftcrtkt nedtrykt
Eindgtilftand, lmori ban en Tid hat
lwsundet sig Pan Nrund as Sygdom
For deu, der lmr haft afdodc
Professor Grundtoig til Lecker, vil
der vod Tonlcn om ham straks mel
de liq Billcdet as en Mand, der
forstod at fremftille det Fau, der
um- lmns:i. poa m ovcrordentlig
klar ou fknrp Mnade. Han vor
sikkrrt den of dct inridiste Fakultcts
Lasten-, Her bebst sorstod at lasgqcs
slkrivatrcttenizs nmnge indoikledc
Zvomsmnal from for de Ungc stu
dort-non
Hast var ogscm forbetcdt til en
Lemrgcrnjng ved vor oidenfkabci
liqc Højslolc grauem adslillige Aars
Virksomlnsd fom Mandnduktør.
Tesoasrrr bindrtsdcss lmn i de
senkre- Aar of cu tiltagcnde Don
l)ed, der ajorde dct besvætligt for
lmm at boldc Ebrinminationcu og
sont fiklvrt oqsaa tncdvirkcdc til, at
tmn kom i ringc szlotørikm mcd de
ftuderendc.
Ton Tonkctlnrlusd, der bohrt-ske
dc Professor Grundtvigs mundtlige
Fort-komm kusnfindog i hansz Zkrifs
ter, blandt Ewile fnn kmxomsks to
Lastebøxusr for llnivcrsitctsftudiet.
over Fcirsnttcmstton og Formen
snmt en nie-act must-not quavo as
Loocn om vol-, der er forsnncst med
en Mit-nqu udmasrkedc Rom
kmde Plnth ««»r1mdmix1 nur
sødt lb Zudr. Hois i Rufst-au
blcv Etndmst WIT. jurkdist Kundts
dnt isstk ler Aar Cfttsr blile
han Asfifusnt i Justitsminisusrict i
1902 Dr. inris for on søretlia As
lmndling mn Konnosscmemed sam
mcs Aar Docent vcd llnivcrfitetot
csftcsr for-nimman Konkurronrc ou
Ante-i cfttsr Professor
Prof-Wink Grundtvigs Special-»
var de handelsrctlige :!iktforl)old,
og von dottc Dmraadc blvv ban
meqct nunvndt, band-: m« Statt-n
oq of mirs-tin
Gan var faalcdksss Sektctasr i den
sknndinaviske CivillovssKommiSsiom
fom ndnrbrsjdcdc Udkastet til Lova
om Kob, oa blev fmerc selv Med
lom of Kommissionan og i Aarencss
Lob var ban en of private atmet
benvttet Raadgivcr i vanskeliac
bandelsretliqc Spsrqsmaal
Haii var Medftifter af Filmsiels
skabet »Danmark«, oq man andre-·
do siq her over visfe, mindre bel
dige Bcftcmmelfer vcdrørendc en
eventuel Udvidelfe of Aktiekavitalem
men Beftemmelferne blev for-vrigt
smere smer
Der er ist-. Mit-l em, at Univer
sttetet i Proan W hat
wistet en nieset M Mi,
hvis Navn var kendt ogfaa uden
for Dmmmrks Grasnseu
O. q. E. i »Kr. Tgbl.«
Ædkucliglchcn. Asholdssudvalget
i »Dnnskcs Kvindcsris Nationalkaäd«
bar udscndt sølgmdc Ekrjvolfe til
Handels Seminarien
Tit do vordendr danskc
Lasten- oa Lasrcsrindcr.
Jdet To imm« i Veqrcsb mcd at
qan nd i LchL ein-r at have af
slnttlst Tore-Z Laskcrokisanwm vil vi
faa indtrasnncndc Vi formaaty bede
Dem tage under alvorliq Ovcskvejcls
fes« lwad De i Tores- tmnmcnde La
romcsrnina fmt anm- for at fremmcs
Ædrneliabedesn i vort Falk.
Som dcst vil vasns bekondt, er det
vcd videnfknbcslige llndcrføgelfer i
all(l Lande tilfulde godtqjort, at
Brich-n of ftwrke Drikkc ika blot
trnlkor Folkene økotwmifk, men ag
sna i moralfk ou nandelig Hensecns
do swttor dnbe Spor, saulcdcs at
nnsmsn mmdkliq oa legcmlig Svasks
kcslfin Eindssfnqdonh Forbmdelse,
hole Jlasqtcsrs Tvaenemtion sknldes
Versottliq cllcsr i Zlasatmw fortsat
Misbrnq of stasrke Drikkc Vi kan
i denms Henseende lwnvise Tom til
Asdmolithdskommisfionons Ve
tasnkninq s1907) og til Haandbog
i Alkolwlspørgsmnal af Lotsen Le
dot ( 19121
Vi vlcjck at vasrc stoltc of Tan
nmrks Kultur-, mcn ri man mcd
Zkommr indrømnm at sclv om det
nmolbevidfte Afboldssarbeide her
fom i andre Laube i de scnerc Aar
kmr bnoret ret qode Immer-, staat
vort Fwdrcland doq cndnu i den
ne Henspondc vao et sprgeligt lnvt
Standpunkt
Tette san og bør blive ander-le
desx vi maa sørge for, at der voi
ser en asdruelig Zlasat op, men for
at dette skal lnkkes, inaa alle gode
Masnd oq Zwinderflsjwlpe til med
sderes eget Elsempel og ved at bru
ae deres Jndslydelse offentlig og«
privat. Te vil sont Leerer knnue saa
en nieget stor Jndslydelse pas den
ovnoksende Slægt ved Dei-es Ets
empel oa Tores Undervisning, en
ten Alkohollære er scerligt Fug el
lei ej.
Vi beder Den indtrwngende at
bkuge denne Deres Jndflydelse til
at modarbejde Trikkeriet og fremme
Ædrueligheden og derved bidrage
til at højne vort Falk økonotnisk,
Kulturelt og moralsk.
En ny Kirsc. En Krebs af yngre
Priester-, reprwsenterende de forsleh
lige Retninger indensor Folkekirs
ken, er i Folge »Natt.« traadt
sanmien med det Maal for Lje at
rejse en nn Prwstekirke i Købenlsavn
i Lighed nied Kristkirkem som Dan
nsarks Priester skienkede for 12 Aar
siden Den nue Kirsc, der lmjit skal
koste 100,000 Kr» skulde vasre en
Natie til Købenbavns Kirkefond ved
dets 25-Aars Jubilasnm i 1915.
Ter er udsendt Lpsordring til Lan
dets Priester om Stette
Forlist i en Zusammen Irr-denke
liavn, JO. April Kiitteren »Anna
Kiritine« as Frederiksliavn Zkivver
Nasnmss Clansen as Strandbn, er
vaa Reise sra Esbiera til Frederiks
liavn kommen ind i en Eknvnnive.
som kcentrede Skibet. Kiitteren sank
straks paa 4 Fahne Band. Bestei
ninaen, 6 Mand, reddede sia i Mo
tot-sollen
Dnumakkci nnrstr Historie Zum
T·-t «—"idma til Tnnnmrfs tun-sie Hi
jswkiki km Tr. unis. Irrkik Trmkspp
ixnm S. Saum-DE- erlmx ndfpndt
Ton dnnfkcs Niqssdtm on Udcnriasi
wlitikfksn fm IRM til Ums« For
fnttcsrcsn lwhnndhsr sw- Ccm edit-f
tin fom Innligt Tannmrks Ade-n
riaisvolitik i dct nwvntc TidsrunL
bl. a. Reaekingenss nnmdtliao m
ffriftliacs Meddclrlfcr, Niasdomsnis
Fortmndlingvt om Ovbasvclfo of
anfrodtsns § 5 —- 11. Okt. 1878
—. om Salgct of de veftindifkv
Tot-, Asslutninqen af Voldniftstmki
»Um osv.
En Hund rrddet en mm Piqk ftn
en Voldtttqtsmnnd. En mm Piar
km Hnrpskovgoard der en Aften
aik nd cn Sti nennt-m Ekovon
msd Hareskov Stotion. ble plndfes
lia ovvrfoldtst of en midnldrendcs
Person, der sprang frem frn Skovi
tnkninqen og qreb fat i bench Hel
diqvig var bun lcdfoget af cn
Bund, der vcd bendes Skrig for
dem Personen, saa ban flav nende
Hun hque en Spanskrøröstok i
Haandem og med den tilfjjede bun
nn Monden et Slag i Ansigtet, faa
ban faldt om ved at træde tilbaqe,
oa Hunden for nu paa ham iqm
Pigen ljb dmster. faa hurtig hun
kund- blau til sont-dein Sagen
blev ist. »so-Mk Uh« meldt til
Deutsch der spqu hatjtqt es
ter vedtmmmde Mon,
ca Ismsnsl VII sk- Ists-III
Dsssjgg «PKI«IUS"
pessima-sum
Gib-linken svsksssJ
Ijrindter De Ovnen Ue brugceidksk
Umle LandP "l)nmus", den enklkx
hunng Okunomjske KUUcovnF Ue
h« sxkken sog-. Hier en mach-n hkz
nie-n jkke fundel den« Nu km De
f« den seh-Kamme Um. esn Kust
um allda-L Js Jcn Suln Dr skJUeJJV
BEIDE-DIE »Im-muss
PEMULEWOII
sich-thaten svorlees
I rIlIsII s II- «II· xicxs III· rIIgIII IsIkII Iri ( IlitsstIr. lIrIrIItlIsr l’--II-»lI-IIIII ji« (;:--IIIiIIS
Iziw I I IIJIIH I II IIII III l l. II II III II . I. -IIIII-I«I« l-liIIIII-II«. SIIDIOCICkSkalIIH Os- JUSCL
l.«·Ul sllxstxlc kingIsILIIIIRJIIIII IsIIIi lIIIII II lxIsIIL II«;;II. link-II. III-»Hu »Ic
IIIIsIHI« III-Irrt- I. III r I II l .«I-I.I Inl. lIIIlsIsI I IlIIIs II- II I III- l«’:II-riI- Its-III R. »F
llItIrIlI Is. I"-I.. SI»-»lslI-IIIII XXVII-·- l( IIlIsIskUHI III-kr- I ll. lisl-III;-.-r·II-I l·-j: III.F:« II.
l··ItIr"I.-. III-II— XIIIIL lIIHIsIIIIIIsl um«-. »
Ha II—I.I-II- Inl-- lllII-ImII«-« «rIIIIII- lIIIIIIIr ,II « l«IIIIIIII III-I. IIIIIIIIII r 214
lIlIllllI III-IM- lI.III. Als-I I III-M l lIIIkHIIIlNlILIIIIl —IIIIII II--III
—II IIIIIII (- IIeANII IststI «·«III I-« IIIIH IISIIl l). l«)l l l«. N Il. XI- I XI-: lIl.II.Xt-I-,. III-H
« s-.-;;IIIH- IIII IIIrsIIIIs III-I SIIIJIIIs r ni· lIiIIIIIIsI Unu-. l«»rlI.III(IchI-III-Iqu
ILl«Ll«·I«;II«I-·XI I«;II·«: ·
l3.::·.«-.- («.Di::-«.·i-.«;:."..«:«LI-..f.s:«k:«;;;s2·IW Jsss lvssksdll II spuk
· " — - - « « Anteile-III sales «geaIs,sIII-ISI Mo
llxctk lI.«II III( IIIIIIIJIIH .( IIII IIIII.III,IIIIIII
starck Pianoss
F A START-(
Ast-»Don
No Diones
inAJvnuco
«ststisfac
ciun Unsr
n n i t- s- (l —
Lowtssths
F u c c ot- y
III-ice- u —
E s s i es i
Takt-IS —A
ssvi Its of
s 100 to
s 2 0 0 —
Fkom Fan
toky Dir-est
II YOUI
0 llAVs’ FREE MlAL um«-qu
« slius ins-o Ujul m xuus
1I«u wn usll Islay usw-U ur
Hin ·1» nssc jin-l n Uc
Ue M !1 Mic) z-- I1 n Nnuvisnl Stank Hans
I»,n«. N- iph 1s·s)c«--I«( ts-·:.«xuni·l All us- udli .
.n«(i:s!(hisis1-msst r '«.« Jus It« at ILts ·-.--! sst ji«-( Inn
tut-how i« tnilt suc-(is«t »Hm-il rsnsl miekk is« »I» u« sur) w« u H at xnn Imvc est
-- tsn s·-r Ih« mun- x spu :«·- .» fix-Dunst lu-« ) t» Dis-nd n iu- k, ;»«1 w will in thu·
tin-cis, Hu- this its-IN I los-m n: tzs Ttuk Sturck liunu must make- kxuml xleh y( in
.,r Hier-« is nu san-.
sue slscäw os- sen
Wes dhiki ihr-it s« vmi »Hm nur »Nun-, sc
PTUDWI « ts»l«1«·7«" Ussf
iml til I« .1 « Js
usu s l-· m r Ist-tm fssr Uns tnsituy Ilion sm- un
« zuri- Muth-h- «.«- You uns »Nun-il us few-thing
s« .-!ics.-»t«rj- mwsit Mist-d Jud-I- lse Iqus Lr rude
Nun-L
E II Pay-vent
You pay nn »ile ils-mi. but alte-r Zi) ihn
rss triuL ymj san bisqu pay-Instit nn the lmr
( t, ssxuicht »An-« ink- Fthgisitotl by a pjun
munnhnstutpt Thmcs hmss arks Umriss-l I«
Ost-it ysmr «)m-(sni(-n(-c. ais-l it i- I-««5j)-l« L-:
nu v-- kuy u Isixsnu luk your how-, ijmc
I- »Juk- U11- »man s
——.—-. hqu
Usbsk III-noto
ljwry sur-L Puhss is
Luxus-rinnt stik 25 J· -
This ymwntw Isa-;
tss j( mu- IH years M spie-ni
c«xk»skit«sn-’ts. and »n- »Pu
lalinn sss un »1-1s-sk:-I-li·hssij,
REFUND-les piano lsuusru
III kku Ist-le
Laun
To rer pure-hager as
ssiikrk l«mn0s, M- givts tros
musir lawan in onrs of
Un- bs«st known schools in
Miit-ask Those EVEN-km you
ein tslw in your »m- imme.
by mIiL This fes-roth
one year's free instkuctiom
Ant- Ilsml Ists-la
Wr han« rssknstatskly sin Ihm-l
.- htm- numhpr s-( kljizlilly nwl
tin-l st(-«n(1-Mnsl pignus us all
Hand-N Ins-lass mle in u
sw«-zi- cur nnv slukck Hans-s
und I«1-)-(-r-l«isnos. Tlus Unme
ing im- a few Samplc barg-ims
Wehet . . . . . . . . .3110·00
steil-way . . . . . . . 92.00
chicketivg . . . . . . SOLO
Knab-U 95.0()
ststck III-do
send lot- ouk liteit mmplote
second-band barsch list.
Plsys splan
smrdk lI -«»usr Ums-- Im
llm lwt onst tin-St Ins-Inn
lnl Pluyu Plan-m im Um
works-L You will hp »l
lixklmd with lle many ex
Flur-in- imturtsg of ihrs-II
wund-Hut ikmlrnnwnH, inxsl
will lit» kilmscstl with Uns
vssry lisw print-A at wliicslt
Unsy mn be secure-kl.
III-no sub III-u
smcl kochy for our nwc
lmnntlsully illustmkcd plans
lsmpk wliirli gis-es you I
link-c- ome-unt of informa
tipn regnrcling planm. This
tmnlt will latet-est Its-l
please you. Write todt .
IF. A. sTAlkclj PIANO co» tust satt-s- htakq vusvsuul
lN THE EAsT
Low t«ound-trip Summe- exem
sion san-es daily June 1 to Sept.
Jo, 1913, via chicago and North
Western Ky. to Niagara Falls-,
New York, Boston and other
seashore andMountainResorts.
Liberal limits and Ray-over
privileges.
Hvlesusjnlly kqiuppml Hin-nah daily
many nrnw ist tlns pnlukjnl new Pas
ssnkgkr ·l’ennjn«l,(Mosca as tsomseniont
iniurs and n- iko tcsnnu tjons with all
m m( ji«-il t« len- trujnkss
lisI In k·«.ts »k( cuithns unt lnll Isar
CHLHS kq N) «
ljt but Akt-its
chicago and
North Westeru Railway
slslr. sehn-la
—--—-----—---4
spkno Yovk sonnen 1
I
I
I
i
........- — - -- i
l. )amp8kihsbilletter
f
cunarcllinians storahuriisaskibs Ä
Nislges Hf
lIANIsll LUTIL PUBL. fl0lel2,
HLAl li. d III-R
En ny vanfksamerikaufk Bog
Costa i Odium-l sie-Im
Rath-a Nishi-set
lss Sidek i TMUW 75 TO. M. Ol·w.
WWJ
out-I LW Wo III
m III