Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 21, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « IRI II Isssssss IIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIDIIIIIIIII
FAWW
"-« OWNBDBY
THEleED
DAleH
NO UZNAL
V
ctllfss «
ins-Mec
G
jimäkefen
"«NES«32«ÄÆKOXOXO· II I FOKOZOXOXOXOXOZJXOJMS Ic
Bluir, Nebr» Lngdng den 21. Mai 1913. F 22. Aarg. ,
Californimzapatp
Situationen.
« —
Japan vil hævdc fin nationaleÆkc,
men Talen vm Arig et «
lauer-läg
Sagen man kunnt- afgskev ad
diplomatifk Vei.
Meact bar der vcxsret sit-met i
Dagsvnsssscsn om Fortkoldct nusllcm
vort Land og Japan i Anlrdnins
af den nno Lon, fom Exiljsnrniais
Lcaislatur bar vedtagtstt folgende
unser vi for itoacst as det, der aus«-r
den fandefte Fokcftilliua out dem
Fotlmld. -
Tokio, M. Maj. —— Tro ma»
at dct amerikanske Zoll vil ic til.«
at der vifesks Japaner-te s)i«-t-"1srd:-1i
bed, et den dummerde- Tnnu j
Drøftelscn . annimmt-(- Calisomiass
»alicn land owctersbiv« Lovgimmk-,1.
Talen om Kriq afvifes sont lat
terlig og kun lusreanet vao at nolde
Brvdcri for de to Nmerjnquh der
orbejder sur en frcsdvlig Ammslfis
ad divlomatiss ch.
Der indtonmnsirs jmidlcrtid. at
dersom Amoritancnus Mk- ins-de
kommsxr Jaxmnksmsk Fordrim nt
bwvr den tun-Mc- Diskrinmmtnm
www-I Forfk(-l), kkm dot lcdk til.
at di- to Falk komme-r til at smo
frommt-de sur binnndcw Japancknsg
sslck Im l Alllllllocllasco VORBE
«visns um« at den onst-alte Landlov
- er en radikal og ikkcs en økonomisk
Jorlyoldsrmel og faalcdcss Sucht-n
kelse as den-s Nationalsplelse, oq
Falter mener. at Werden inna laer
Nsdvcndigbedrn ak. at lnside org
ikkeilwide bistiondles ligedan
Tok?o-Avisernr prifer Prassin
Wilscm i bsie Tom-r for lmnks Ve
strasbelfer for at bevor-e dct nnd-is
tionellc Vmskab, og di- sisk Vanstc
lighcdrrncs, sont United thk-—:s’«13kas
sidcnt er stille-: over For, idest ds
ftatsliqc im de ssdcsrach Nottighei
der krydscr Worauer
Bladet «Nichi Nichi« numer. at
Spsrgsinnalet, ont Regt-rinnen i
Washington san stach Juuauerne
link Nettigbechn det bcrok Wo den
japanske Tiolonmris Etvrtku ou dcst
reader Sie-geringen til at indtcme
en fast Holdning.
lelcsscjtitlzusn i TM W Dis gn
panfh un mncrjknnshs fah-hefanll
ninucr Wortsinn-bei m« mu« Imm
msrc Taler bnldtksszi m« Nin-:- Lin
«
O
i
mu. IEDIHVN lld -nrm-:sniin;i1.r. -
Bawn Bosbiro Zusamt-L Voman
ftcr i Tofio, ou Nnnpiim :I.I«’1suoku,
der var Knntflksr i disk jinmnsh Am
bassudc i Washington i Inn-, Alls-s
Taler-n- brftmsbtc W sm- at klare
Situationen og taltks imde »Im-go
Wunan
Grcv Okunm anlandetede Inn-ft,
da lmn smnnnsnlimnsdo de mlimrs
nifke Leqiscntorch Holdninq mcd
Japans Forbold til Udlasndjnge for
50 Aar fiden, lwilkrt lmn san paa
sont lav Raccsordont. »Vi fokaqtede
Udcændingerne«, fagdcs han« Jordi
de faa andctlcdes nd end vi; vi bo
ttagtede dem ikke som monnrfkocige
Odem-k- Japan indsaa endkslia det
fejlagtige i sin Stilling oq blcv en
Beundrer af alt, der bidrsrte im
Besten De samme Grunde länger
under CaliforniaiSpstgsmaalet,
men lig Japaner-ne vil Californiani
erne inde det dautliqc i der-es Stil
ling og Sandhed og Netfasrdigbed
vik sein«-Eil Gang i Frismtiden vil
Calisotnianekne le ad del-es Fædre
og Bedstefædre, fokdi dc vilde nd
drive Johann-ne ligefom vi nu let
ad Samuwis abfurde Forbold imod
Udlændinge.«
Fka Sau Franeiscv meldes un
der Lamme Dato, at- »Tbe Afiatic
Stelusitm League« vit, faa suart
Mem-r Johnfon hat understrevet
Lom, ans-se om at faa den spre
last Fell-i til Icsstemniuq, idet
Ast-! www at det Me alone skal
.«W Mater at sie men vg
h I Isie Land i Tacifotniq.
Zack Zomtfon fkyldig.
Fm Chicago tncldtes Lnsdag i
sidfte Ihn-. at Neqerlæmvcn Jack
Jolmfon Tagen fotnd blev erklcrs
m styldig i Overtmsdelscs us Mann
lethh idet hatt i nrcn Honsth lmvi
de fort Bello Schreiber frn Pins
bum til Chicaao i Will Han fand
tos sknldig i alle do fyv Punkten-,
der var fremsat imnd lmm i An
klagt-n
Ton størftc mei. Jokmfon knn
idmnmcssks for sin Rotspcslfe, er 5
»Ihr-H Fasngspl cllksr Bill-Um Tllknlkt
ellcr beuge Tele.
Rassel- Tag nnsldt(«-T-—, at Jolmsen
7fi1slmsdes for lldsiaton til Famil-lis
stms. do lmnsks Von-ais um« slnvpen
up Tcr ver znmut MSWIM for
LWJI tål ImIsistnksafmimcr Nu
Lss-lndis—:— nnd on Kantion af 810,
»Im-, o.«! der indgavcs Anspaning
gn- nnt Korb-It Anføqningms Be
Inmdling satte-J til i Mandnaä
Det var i 1908 Jack Johnson
vandt Versmmolsc fom Vom-, da
lmn bofcirede Tommv Varus i Au
stralien Den 4. Juli 1910 beleer
dc lmn ved Voxekamven i Reno
Nev., den dauert-ruhe Verdensboxes
mcfter Amerilancron Janus-Z Jof
frics Ist-r vandt Jolmson paa tsm
Dem on For-nur — 8120,000. Men
km n» as blov lmns Liv en Hast
as vnnvittiqe Antomobillsb, Arn-sta
tiomstx Zwisan ou lignek1dv. J
Ule irqtrde lmn Mess. Elta Tur
:n-n. der tidlincsre bande vasret ai«t
UND cn ÄJWIHPUUHINUHO l chlll
Port Hun Morde selv Etidc paa
sit Liv den U. Ernt. i Fior. Kot-i
Erster blcv bcm dullcmet sor« at have
buktfnrt Weile Campis-ask En Tid
holde bun i ANHANG-Arrest for
at lsmnttcs sum Vidno into-d Bohn
sisn· misn senkte blcu hun list-law
Jidcn qiftrdc linn fig mksd lnsndkn
Zum-n snldt En Tid rfm Nov
do: Mendt at lmn for et Pnr Aar
Fuss-n bavdp giort flscrc ancs smns
tmer med on zwinde as tuiulsomt
Nuate oa det um«- Anlesdnina til
den Sag inwd (mm, i jnsilkcsn der
nn » Mai-Jst Lendele
Assisnsnsndo Tislriktssadnokm Our
rn Parkin. der fette Simon for No
geringem sagt-un da Funken-'s Ken
dclse var asgivct: »Mmu·1e mein-r
at Jaek Jobnfen er lsleven ufktzldig
Tatsaqu Musiqt bcm er rcnt per
spnlia fet. Men det vor Luxus Ulyks
ko at maatte spie for den Bestemmcls
se der tilladet Ægtefkab mellcsm
bvidc gg forte, oq nu sank ban ta
ae Folget-ne Der vil bereite-r udcn
Tvivl blive vedtaaet en Lov, fom
fokbnder saodanne HEatesiabc-r.«
Bibclkn i Stolen
:I.I-’nnfat0. Llsiftn, H. Maj.
Z. V. Wilson. Adtmtat jpir Binan
Zielet-and hat i Distnksrcttm ind
løvcket et Snar i Anlodning as
ksixstisforbndeh sont sorcslølsia blro nd
ftedt usud Stolenmdet Futnltottst
ved Oøjssolcn og ZIolcsdistk-iktct, for
at hiner at der Mandaa Morgen
i Højfkolcn let-fes Styller m· Bibe
lm ou Indes-von og at der innqu
annwr ou andr(l religisse Sange
J Zvaket indmnmos de viqtigstp
Tinq i Klauen, sont var iudaivct
as den fatolskcs Prmst Robert Hug
bcss vcd Et. Jolmmwskikketu mon
bot bestasgtes. at Prasftcn or Statss
vdcsr i Stolisdiftriktet oq Vomer i
Minncsota cller i Do Fenstde Sta»
tot-. M den Grund bar ban ingcn
Nest til at frcmfasttc en saadan Kla
ge.
Det hedder videre i Svaret, at
Affnngelfen as Sange Mandaa
Morgen ster for at faa Studente-r
ms til at anerkende Musikka Verr
di og for at We Lin oq Harmoni
blandt dem ved Beqnndelsen af U
gens Ost-beide Lassningen at Bibe
len stet, fordi den er af historist
oa lltercert Bart-, og for at let-re
Ombenterne gab Moral hvillet
er en Des as de offentkige Skala-s
Pligtm og ligelrdes for at lasre
dem Menneffekawligheh, Sandhedss
kasrliglsed og Zlid. Læsningen as
vRade-roch og ligolcdes Læsningen
us Gibt-ten skcr for at lcrre Studen
:term- nmralsk Filosofi og den mo
Emlskc Lon, hcddor der videre i
r Zum-et.
if Liqcledcs Mode-S, at Vibelen ika
Hi im Karaktcr er scskterisL mcn brcd
Inka til at omfattc den helc Werden
suq den-L Fortolkninq ovctlades i
Zkolen til bver enkel Etudens Sam
vittiglwd Ton læfes ikkc for at uds
tssrcdc nagen enkcl Bekmdelfcs »Ok
Commis, heller ikke brnqcss den pkm
«cn saodan Munde-, at den kommet
i Ztrid mod nagen Ztudcnts religiøs
so Rufst-esse Andngtcn er holt ichns
nom ufcktcrisk i sin Kamkter
Zagen vil blims brbandlet i Di
striktcsrcsttvn i Jmmi T!’?s.1.111csd.
Tornadocn i
Sen-am Nebr.
g Dei var Onsdag i sidfte qu
Ziscnimod Aften, at Zeward, Nein-»
Jramth of en Tornado. Bekomm
sgcrnc derfra Torsdag Morgkn gar
Inassten Jndtryk af, at lmad hist
Ivnr stet, var en Gcntagclfc af,
Ebvad der fiele i Omalm Bausto
jdags Akten. Et Blad fi1gdc, at 11
iMcnneskcr var drasbt, et anbot sag
Fde 10, og 30 var kommen- til Ska
sde. Der gættedcd paa en chadoms
Its-de af op imod 8100,000. Et
åBlad fang, at Staplehurft rimeligs
Dis var udslettet af Kurier
Jene-re Meldinqck viser itnidler«
Mit-, at de fsøksw Efterretnsnger var
Tovcrdrovne Ton csneftc By, der toq
sirwvncvasrdiq Skado of Stormem
»vor Sodom-d 8 Mcnncfkcr blcsv
Edmsbt. og ikko san kom til Zkach
xde Linkring en Sucs Bogninqu
zbms odkslagt Stadt-n i Vorm fast
«tct· til 825,000 a 835,s)00. Tesudon
Tsliordts Ztormcn en Dcl Ekade von
jänrnmjmdom nd over Landot baadcs
ssnducsx og Kikordost for Ermord.
Hodngl saldt der femme Aftcn out-r
zssøms Straf-ringen oasaa III-r i
zkssms Nebraska
l
L ganisrrrt .
Vannlsikriiglicd.
»Um Nim. Hut« us« t Wmukis lus
rctms ut dct hnr kostet »Nun-d
k5!i.11«11n-«:«-« j Einmqu eintriqu sk)
UW 411 nde on Moder, Mer Mnr
.:.n·-et Wien on llndcrsmnelie m·
Ist-I i wlnst m· to Anr. Zislw Fur
»,ii"sn-«-n:- Ins-For Infor, nt tut-Unte
Mcdksr med m- Wm lmr kamst den
masuntks llstdrrsmttclfe. Mesd Ørnfun
:tjl llduiftspufnsrne nasvncz bl. a
sit-J Vosøg i Ofemmet as 82 for
skclligc Personen ou 11 Lasset ou
th Eimtspltsfckfkek lmr vasret enga
Eaenst. ,.United Clmrities« anklagt-s
jugsaa bl. a. for at have ,,rai1koadcd«
m Miss, McCoofh til on Sindgsyi
zusanftnlt, da hun bad om Hin-lu
im bendes Børn blcv tagt-L fm hon
«de.
I Ved Sian as ovenstaaende mod
dislcs offer Jatucs F. Kennedy, der
or Schein-r for »St. Vincent de
Paul«, en katolfk Barmhfertiabodsi
Totenin at dcst bar kostet denms
Rote-nind 8275 at uddele 827,6:;3
sum Futtighfaslu Jngen of donne
Fokcsninqs Embodsnurnd cller Vesp
susre faar L-n.
Der or Forstel vaa Maador at
sve Barmbjertiqbed paa, set mau.
« Dampfkibisttitser.
»Es-eilig Olaf« er afsejlet fm
Christiansqnd med 954 Passagerer
om Bord og ventes til New York
den 27.ds. Bil alter affejle derfkn
den ö. Juni og venteö da til Chri
stianfand den 15. f. Md.
»Der-It Il.« ankam tit Christian
sand den 18.ds. og vil qssejle derfta
ester New York den BUT Ventes
vertn den id. Juni.
W
s
F Vittsbnrg, Pa» lö« Maj. —— J
» Løvct as den fidste Ugc er der sons
isnldet saa mange- Krudt- og Dyna
intitseksplosioncr i det thlige Pmn
Hsnluanim Maryland og West Vor
«;1jnin, at der nn rimcligvis Vil bli
«1u- gjort nuqu for at blind klar ooer’
:Iinrfoi,10rne. Van- iidon Lordag er!
kt Tusin Essetttwfkor blcvet drasth
ou slorc farlia kvasfusde ved dissiJ
i Zorn-umringen lscstndclia Ej endoncs
Himde er onsaa unreif-or Da kxolk i;
EHundroViD or blisvcn «fnrskrasmte, at;
Jus bar man dct ist trnqmsst at slnt
Lto. ;
Ton føksus Eksvlosion iudtraf i en»
«.8mlx1rubc i Rast-beben of Mosonj
-tumn, Pa..o o-,1 kostede sin- Montie
skur Linn-r Lust-Sag Neu m« drasbt
w Schar-L Md., da 17W Bund Tn i
fnaknit on T« Krudtwndpr i et Lp »
Flixakbnäd Linn-runde Cotlsulxdntcst"oal
«·F.-!ntmnh, sprang i Luft-un. Et lmlvtk
Insju Mcnnrfkvr kom til Zwde
Tiikfo og liqncudc Scrsndcslfor mmf
"tis1«t Tid sum-I at vaskku fanden Miss;
unfo at on Arnndiq llttdorsøq(slfks(
usm fortstnacä !
i
Tlsls BBST PÄMILY
« NZWSPAPBR
Umst- the out-scientijInn-Imm
lcists is the wis» ehujms of a daily
Clowspupmh Tluk jdssnl ssmily Ida-«
Hpisxs must Isc- clcsan, kxstssc from rul
guksity ins-i scasatismulisuk )"ct«»
sum-!- uffcr something of jutekesH
It« user-F uusmlusr ,u!·« the how-J
Huld, besiijvs printing Uns Inn-Its
Thus-s »i· tlns whulsp wule in nJ
Missi- unii uttmcetius i«-«-m. A
Ins-gi- (-.untt-:u-t, zw- wjll sey-.
Ye-s. but Im isusisesusiug numlustn
»j« 1·-·as1«·s Hist-In t« Im euinimssicl
mit Tlll«; («lU(«.V-() let-Ismen
lllekÄl-l), Min ist-ims- up tu Hu—
s;.(·i«3t"i(sntj»1m. This Lin-at JiillyH
Ihm-; u einem-» Plan-s in tltcsustuidsz
I«t· Ist-urt- and dumm« ho-rk-uhc)11tpi.v
»Hu-i it has wus- this pusitiun by?
»und-« nf uuMiIhm isx(«,(«llcs«(k(-.
Um- uf tlue prahlt-ins tlcat can-i
E
Hi;-1«i-s« Juni Fis«-«««--M«n:cl H-«
»i;.:x Ewig NUMle Tut HH
I««I!««·UIII«II-’.H.II uy His- Ispst I-»
ssd Dir Ylti-«Hs »Hu l«(-«-«-l««t«-:. Is«
-ss si· Eh «;-. -«lj(I »Hu vix
««-l ih- -.s«.;«I-·11jt«xs »I n
««-;««-E«I. sit-sw- - .··-l isnil non
ins-»Hu Ymspssp sur-« just-hul-»
Uns it» must-J »Ur-»Nun it
Zts (-’i(«I«HI«ltI sperle (I-«I,«;tl’1«l·«ltf
l--««««--·nsk.- Hu— M il-- Hing-s cit« Hu
wsrliFA Hin-H-. Nin-s and m»
»Hu-tm- rsnsjplnnjoiislz Ist-·«l«·-1· THE
lZICi«()lkl)«lllZJl-«.X.’.l) un um«-»Im
suf its t«·-minj«s- «?-I«u-ttss·snt.s«l dk
»s- JuiLr is--«-·-pi«s mul tut-tun.
Tit-. dnily fushiun hitstsv thi- «I’ ·
Hob-M Instituti- «s’ Untat-AM- lieu-E
Ins-inz-« and fhss mnnx Lan-II
Häng-; in thp illnsfmtpd Won10n’sT
Nation in tin- Rnnday pnpsm
Whichrssn onjny this als-an nomi«
Pupplgment nnd Hm bright sto
Hssg km- boys anil gis-is over-z- Run
May. A deile lnnsusmpe is ims- of
Mns Ist-Ist n(ivelfi·ss. And all Hu
Hnmily toqotlusr can einjan bit-.
Mai-Ha hnmnr find vorm-.
Profit-MS comng and other clai
sly kentnres outside of tho nmm
winan
THE PlllPAGO RECORU
IIBRÄLD has »ika right t» Gall
itneslf the- bsist nll-ak01md kamily
www-spur-» in tle West.
PU-«
Lidt km Balsam London, l4.
Mai. Den internationale Flaade.
fom befindet sia udcsn for den most-»
teuearinarknste ant, landsastter is
Dag en Stnkkcu sont fkal befættcI
Scutari. Samtidia wkkek Moments-«
arinerne ud af Bom. -
J Gaax blev der i Sofia ossents
liggiort det Folketab, sont Bulgai
rien havde under Krisen. Der btev
dræbt 830 Officerer oq 29,711
Soldaten 950 qucerer og 52,550
Zoldatcr bleo saarct: 3,19:3 Mond
forfvundt.
De oftcrrigsksuncaruske Ministro
holder i Tag et Mode for at trwffo
Fokføjningcr til en videro Duan
bilifation nf Armee-m sidcn Frcdun
lsr sikret paa Valkml
gruwkikthgx
W
»s
Pokkepost. Jndberetningcr. sum
Poftdcpartemcutct i Washington nur
modtaget, offer, at der i April
riskaancd bofurdrcdcis s)!1,-JUU,UW
Wasser gennem Postw, umkriug
Il mit. slcrc end i Januar Maa
ulsd, den førftc Man-tod. nytcmct
nur i Nung. Chicagu fcndtc Elen
Paklur end trugen auden BU, nun
Ha i;.:3«.)7,»«2. New York var :’.’r.
Z med l5.«--J;L,:HTH Patron Boston
Nr. Jä. Plslladlslvlw Nr. -l N Et.
Louis- Nt 5
O
Trufcl nmd en »Ja-rennde Im
Julien Jll» fortasllc-:-, at en »Um-r
jude i Lands-Duca Clmnmigon er
blas-ou must med, at de vildc tin-r
csq fix-n- ljcndc km drioc UcudO nd
us Vorn Sagt-n cr, at Last-Drin
dru- Mjfis Viola somime handl
;L’k«ss’51t tlt lud TIERE i EflelL Wild
Verm-up ist«-: var want til Etulks
Und-n Var El·t«fm:!diz1cn- end Rom-!
dmuh dct lmldt UND U lmldt Um
Unsrer-luden
General Einitb. Torsdaa Aftcn
i sidfte Ums lnrdrcdciz Vrimdegeue
ral Frederick A. Ttuitb i Lmalm i
Anlcdning of, m lmn fnldtks M
Aar cm saaledes Nackte tmfke Läg
tillmacs fm aktiv Tienisfun mcd en
Vaninwt J m Tiflkx «’scik-:rs.:luk
hold-H fis-Ade sumf nt lum, disk-sont
s.«.!ndx«t bit-V must. vildc visi» fin i
Kroaten for Frivillixux »Tr! »
jkfe Potriotistsme at luka Lin-me
Tor isn «.mc-rs1wnqcsnch For-TO fand
nan. «.- - -
I
ITI
Simon Tenwnftmtiom siqrr Per
fident »Wilme m Rimte var M i
Ost-Isl- i Washington, at man haa
dts i Lin-Murren on Flnndm vildr
mais Forlmldsrsrisglor inwd Jiwmi ·i
Jlnlodning m· Tisvuttvn atmmwndo
Californiuis Holdniiw nusn Prassi
denn-n »Hu-rede bestram Juni-n
sum helft Trmonstratiom san las-me
der san-:- diuloncmifke llndcrlmnd
Unger.
Trale Im THUMWIL Ju. nsisl
Dis-. nl Cd Falk. m lks um«-J LU- i
linq. j Eøndaqssi fis Salfcn hmsf
M m dødc gscsblikkclisp idut Zum
tnth Kontrolle-l owr m Automp
bil. sont lnm on tre mmo Wicht- for
ti- i. To tu nf Wink-nu- slav nskud
tks fra dist, den tin-dic- tnbto Vovthk
Anden. idot sum knftcsdcszs nd as Mo
skimsn nusn Falk, sum our ned
Cis-M- sum under Uscafkimsn tu
Nov sum fast ofksblikkclth dmbt
«
Nritlns«ski:sploiiun. Eøndoq Aste-n
fnsmdrkmcsd 15 Liq as »Jmpckial
Wärst-« upd Bello Vallm L» lwor
der indtmf to Eksplofionor Lorqu
Aftan Der omkom i alt H Nm
hisarbojchrr og 1 Nodnitmsntand
Et Risdningsparti aik ned i Nut
lnsn tidlia Sondaa Momen. Lika
n«.- sandt do IH Mit fm lksrulnsnss
Ellknndingv Dr var flomt forbmsnd
te.
.
Ved et Mode-, fom holdtes i Sau
dnqs i Washington under Wafbing
to» Frcsdsfelfkabs Aufpiciem taltcl
Vnmn fkarvt inwd »Subfidicht
Patriotisnw«, sum spat-r at fkabss
Krig til Fordel for dem, der fabri
kcror Vaaben og Panfcrfkibe, oa
for fensationelle Avifer, fom forcs
tmskker fkrækindgydende Overskrif·
t» i Siedet for Sandbeden.««
»Kriq er i sons, ikke i alles Inte
resse-; Fordeken hsstes af fau, men
Masse-me maa betalc Stamme
Kkia beror paa Ftlelse, ikke paa
Natwendiqhe «, ertkæråde han.
WW.«-- --s
Horden ruudt
i
s --.: -.-.-.--,- «M-W-x-——e»--« D» :.——---—,:
Z
I
i
; Flyvcren Harrifon fmrtedc den
Ess. April ned ndcufor London og
jdrasbtes Paa Ztedot.
- s
20,000 eriiveakdojderc i Syd
zWaliss bar urdlogt Arbejdct, fordi
.ts«-rnbccjcrno bar antaget Folk. der
Iifkis var Mcdlcmmer af Fagforenins
gen.
I
Russland og Persim. Konstmiii
»Im-»wel, Lis. April. Konto-irratio-;
«nen as riisfifkc Tropucr i dct ti)ri"
tiik ·uersiscc« Grasnscsdiitrikt visduarerk
stiidig. J Clmi skal der sum ssOOs
Mund russifkis Nimmt ;
.
Nn Lust-k)ict«ord. Musik«-L BIL
JIUriII Flouisofiiccrcn Vrocart har
nun iin Endikkkor mcd to slsaxsfciaoff
tsur minnt on Højde as 2300 Meter»
01 beim-d fat on m) Verdensjsrekord,
Jlmmingisn varede 1 Time II Mi
nun-l'
.
Zifkurlnstu Wo Jasrnbancsik »Da
ri—:-. 2. Mai Pan di- smnskis Etat-J
lmnisr fort-Ingri- ’for Tidisn Kurs-Ia
med on im Lpfiiidislsc, lwowed de
Ei«1siali«r, der give-j- limgss Arm-»
isuuislinion, Muhme-:- ium Lokomotiss
isct For-m for Tomilnkfisr mencss
äsisrmsd at biivv lmtndclig for-mind
fis-L
s s
Tot enge-like PurlanwnL J det«
ongclffc Underimszs meddcslte Finanszi ;
minister Llond Moor-ge Torsisdazh dcsnl
1.Maj at Knurre-ruleso omsn Lonosp
om Adlkillelse as Etat on Kirkg i«
Walesjs ou den sfotskcs Muadclmkdisss
loo, der i fidstc Zmulimj Nun for-.
fafusdc of chrlmsoL i nassto Ich
umt- vil de blivc fremfnx :
O
msindemcski Volum-f Christianan
2. IVan KoujtitutionJkoinitmsn ind
stillu enstemnngt at der qiveiiswin '
dkr nlmindelia borgorliq Stein-new
VMztcrncssji Anm( Vil denn-d Minc
smsozust med m III-NO Chr. H
mncdsen (30cialkis.-nwfmtd fordrhol
sin. at avtaae et Forflmx suc. nt Ess
dxsrsamsnfen swttcsk til LlAar i Eies
dtst for 20 Am« .
c (
Ust nsst Entwugswi. Paris-D LU.
April. Professur d,Arfn»u.iI um« i
st Iowqu um flndpndc Luft nnsd
Mr, m dct er hin-des- Lmn at«
EtwscnsnllC et nnI Im .i-«-«1Inn und a:
»Hm-nisan J « .- J il sdondc
Luft Deus Hin-- 3;-1".!«!I,:k«1«ns- s.«!««
ji Nniu fu«-» »«:«D TM »Ist-Ini
lrjlhst srcnkmak ns Inmij smni
-1(1««Jso·:-M«cn nnr nnstillct i Etru
brnd "
Unm. Ewka Vo. LulldmL 17sz
:!Ic’nj. Knmnin Robert F. Scott. sont
knnkom mm sin Endpolisjnsrd cs"
tksrlod siq et Vo, Her ifl. lmnirs Te
smmontc ndaor Ruthpr der vie-n
infolka til Ziiftvristtcn i Hum
Edr at blinc tinalast Luna Naer
inodtoq i Naar i Andicnss Srwnnmn
dar Evnnc"» der var Nasftkommans
den-two vod Scott-: Ekispcdition, og
tnsrtc as lmm Fortnsllinnm osn do:
rcsxs Reise on um Zcottss on hanc
Ludfakusrs tmaisso Død. swnacn
snsssrmktc Komnmudør Sonn-I Path
nrdoncnsrs Komnmndørkorss.
.
Den bysantifkkI Keiscsrknnnt Atlwn
17 Mai. Tot fksrtirllcs, at Mnnkene
vcm Istle lmor der bewmte Klo
Htcsr staat-, lmr til Omtfiat at sendo
Nojsrrkaabrn ou Kronen, sont de
tmsantiskc mij bringt«-, oa som
nn er i Munkencs Vesiddrlch til
Athen, forat Koin Konstantin knn
brnms dein ved fin Kronitm. Der
nat-L at Kronen, som er besat meds
Diamantcr oq Ædelftenc, kanka bli-T
ver den arwfkc«Kongekrone for
Fremtidm Knaben, som "er dækket
med Guldplader, vefev 50 Punkt
.
Spotts Sndpolseksneditiow Pre
tniorminister DIE-with bar Mk
Uordnmuorcn ct Brei-, tmori cum
Jneddcch at Rom-ringen vil fores
Ihr-Mc Parlmmsnttst et Lonforslag
om aarligcs Iludcrftøttelser til de
Cftrrladte estor dc Medlcmmer af
Kontan Zcottdrs Eksspcditiom der
mitkom. Ladn Ecott vil faa en aut
liq Ilndorsmttclse dem 100 Pd.
Sterl. ndover den Pension. tmn faar
sra Mqrincministcsriet
.
Ztrindbems Gran Etucklmlm,7.
Mus. J Tidm før Aug. Etrinddergö
Bmkauelsv var der almindcliqc Ta
le um« at den ndsctc Nravplads
fu« ffnldc vasrts iuidlcsrtidig, og at
Ujgct feter skuldc Hutte-Es til m
Juden Mrdigusrc Plack- vcm Vordre
xkirfmanrd i Stockholm Ton af
dodcis Mrmeftc kmr imidlcrtid mc
besinnt at der ikko skal forcmaes
Jus-Inn Ihmij Una Tigtcrcns
»Hu vil der mn Jsarchmcn for
haus- Tksd dcu H. Mai blivcs reist
Zu fimvol Lekkindofkm tilwfobraqt
nnd Jndfmnlinkx blandt Tiatvrens
»Don-Mr
Un Ali-is i »1«’;i!iiri",ixzcnis. Mel
Lnsiiniib Nishi-altem M Essai Tr
Tsaiiqlasri :!li’iimi·oii m sci- Tolmgisre
sum-:- indxiiilstsnsrd sum Nov tisims
set til ist ovcrisinm vaa Abt-lie
liiiid. lmr over- disii imndlcsfc fcndt
TUTTIDDOIVHP Uljk !’««t«slikdli«iki1;’iclsi’ Of
..2!«liimrd«, disn Sol-sie Apier sum
iioacn Zindcs isr iidkommist regel
iiiirisfia i Eiidimlarmiieiic. Vladet
kuiw fini- Liisscrcs Undcrrctiiinxi om
dist. sum liiisndcn pim de Lauter
iif Dividen. en Hang maaiicdlig og
or ltmsimdt iiicd et Nummer pack
Jst-«- pi» time Ader Udbredxslsisn sx
imiianok kim Title stsndnn idist Nis
d.:s!iniieiii:"i Mcdlismmisr fislv rimisligs
tsits esr do onein vnnroxinisliais Abou
iiisssir«-r iiidtil uidsgnc Eli-ivisditioiioiis
«1!kisdlssimiii.sis bis-findet fh vol. for
O.i-!1is-:— dist, imiiiist de Or oiiitrisnt
Ylidisfnth f ist«va Histth « akz» «
I
Eis snisieliki Fsurfkcrfnsrd. Kriftias
nii, l7. Mesi. Alle di- Austrciiqclsisr,
Lin isr Nonen iiivrt bisrlifismme for
at komme di- iiidisfwsdncs Tiiskcre og
«"k1rdiiii1siid paa Spit Lusqu tik
xsjsislv siniissks mi at bmiis Mist-i frag
iiskløfit J Nimr kmn dir Viid fra
Tiirisreii for disn Hiwliiiseksveditioih
sont lilisn iidniswt ved Nisxicringens
Inmnfmltninsi m fmn ofaik fta
Nsimr i Mart-T Hatt melden at
Z«-71!·ødisrs3iransz Eksveditioncns
Tislinisisis imm- iinfisisiks for foriisukkes
S-! Dr. Tonneer oii Dr. Moder
ssiseis at vasrc driiknisu et andistMeds
lom.csbcsrs1ard, frøs ihch medisiis
Etavis Nsdo af Overanstrengclfo.
Man bar ika fiindct Svor of no
iisenafdisrcss Kannnemtcr, og man
man dorfms qaa iid fra, at de alle
bar sat Livet til deroppa
Äm drt weilt-Je Norm-. :Icu.«mlcs—:s,
Atti-« H. Mij Te musikaan Ro
qeritmirstnwmsr bar lidt et fuldstasni
diat III-doer og or ma vild Finst,
fortattc Wnsmnsr «1’ss.--:—qmsjm, squ
ankosn til Omnosillo i Nan- im
Uriasikmmlndsvn omsrfor ("«8nanmas5.
Ztaten var kommen i Vofiddrlfc af
fkorc Mastde Efndcmmlwn, fakt
dcs han. De faldnes Antal ougives
til 500 Trcs Hund«-de ital vasre
taxwt til Range
Herumrcsndo Neumssenmnter for
Ilicsacsrinacsn i Mexico Vn bar dort,
at Forsmsrkninq cr ankmmnet med
Band til GuanIImL«-. Don mekfimns
sfcs Kanonbaad ,,Mnerrcro«, fom
liaqor i Voan Bann, deute-Z at vix
lis komme den fødcsmlo Gnrnifon
til Hin-Um
Gnadelajarm Mexico, 14 Mai
Lvrørerc under Auf-riet of Julien
Medium satte fiq i Gaor fast i
Vorn softotivaqnillm ·fom liager
m Mil Notdvcsft bot-im oa et
Midwunktet for do vigtigftc Grube
sislter i Staten Jalisea -
Avens For-sparen ftred tappsrt i
mod i site Timen da flap bot-D
Ammunttiim ov. Seid Ekel-G
datcr bit-v du«-bi