Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 14, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F 82 THE g WDV as T
THE-Wind «- H H DANHiAk W DEFMM R
DE H: H LW Urhqu komm-m DANUC
WANL QTAL Muskimo Mustimc Minute-ZU MCELM
LUTHL s MIC
ciiuiex -- IM - « House msreuo WC
mM «-«,, — . - ZLWEZ CRUND »New
IM ««-;» ; .««, 21ck-1·wakqvxdxs:si:s W -V
.,. 's
Hikk 2». " H f « Ist-ask Nem» Lägdag den «1Tt. Zsjjcjiiäääjzm:issp I«"2T)s"kjtii"kgf—
VillifcasMordeccn
fuisocm
Den Statt-ins er Kriminauogen
McClanghrey kommen til
Muudcn ucqtey meu Jndicietuk
mod ham er megct fmstkr.
Lasset-ne vil rimeligvics mindes
Veretnjngen om det gnscligc. inn
ftifkc Mord, der soc smm et Aar
fiden si Juni 1912) blcv bmaact i
Bill-stä, Ja» lwor J. V. Moorr tu
Otkstrm to Vorn og to lief-schim
Enmapigcr sandte-Es drktsbt mod on
Okfe Al Zagen rsnsr Udøuoken as
den unselige- Udand hat hidtil Wen-:
set-nachs. Mcn tm under s. Mai
Incldes fra Lcavcsmvortl), Hans
»Jen! oxx tyve Mord, bcgaaet de
sidftc tre Aar i Missouri, Kansas
Tolcmdo, Iowa oq Illinois tue-d
en Lkse fom Mordrvdskaln tilstris
ves Hean Lcc Moor-in der sidder i
Misstmkris Statsfcrngspl for Livstid.
Ton Flaman er M.W.slskc-Clangbi
ten, ssn Euccialnant for Justitsdes
portc-I:1entct. konnnm til offer grun
dith andimn as do saakaldte Lise
mord
Hexer Lee Moor-c sendtes til
Vodcssasngssct i chfcrfon City ef
ter nt vcere fundct fkuldig i at have
mmdct jin Moder og Bediictnodvt,
Mut Mai-n Wilson og Mrss. Geor
qe Mooke i Columbia. Mo., i Des
eembkr fidsie Aar-. Moos-c qjordis
man-W bewdende Jndrmnmvllet tm
dct Forbsret oq modsagde sig selt
flerc Gange-. Han sagde fanledeski,
qt bnn havdse fmderkt hemmte-Mord-«
bandlinger. dckibfandt Dr Erin
pens i England.
Ren-den de nasvntc i Villifco,
Ja, nusncö Moor-c- at hanc drasbt
folgende
-0. E. Wonne Kom- og Vorn.
Mrs. A. I But-nimm on to Vskns
Colorado Spring, Colo» i Septem
ber 1911.
William E. Damian, Kund og
Dattcr. Usswnmouttsfs Jll» i Oktober
1911.
William Sbowmam Konc oq tri
Vsm Ellswortb, Las-, i Oktober
1911
Nphn Hitdfon im Koth-, Boot-L
Kni-. i Juni WH, m fim unan
lmnik Moder oig T"--ds!onmd»r i Eo
lunkbia Mo
Mr. Mc Clungksercy tilfuldtcsiji for
at cisfistcre vcd Undersksknslfm n
VillixsmsMorch oq siden den Tjd
hat ban anvrndt inmiin Tid til
Studiet of Useniordvno Hun Sm
opmwrksom paa, at bot føkstc ns
disifc Mord forcskaldt forst eftksr
Moores Lssladelfe fm Nosoynan
Italien i Hutchinsom Kansas, bvor
han imde vcrret indsat for Falst
neri Videte benvisek ban til, at
alle de 25, of hvilke Halvdcslen var
Vskm dtwbtes i der-es Hiern, oa
der var esterladt Spor af den frei-k
Iestc Brutalitet. J hvert Tilfældc
var den blodige Mc eftekladt. Oa
Moor-es Tilftaaclle, at ban i flcrc
Aar bar bestes-Mart sig mod Studict
of fwatclige Mordbandlinacr, peger
ester Mk Elauthevs Mening i Reis
nina ufksat dcst bar insluerct baut
stastkt til Dannelsen as fjn Mord
tcori. —- Mccslanabrey-«"siaer, at
den mærkelige Ligbcsd mellem allt
v de nasvnte Vokdgaekninaer ikke kan
lede til noacn andcn SlntnimL
Akt-. Mc Glaung er en Ssn af
Forstandeten for bot faderale Bon
sængfel i Leuvenworth oq Chef for
et Buteau til Fotbrnderstenttfi
Man ved Fænqslet
Im Jesserson Tity. Mo» meldcs
Votum-im at Hentn Lee Moore, som
lfor klere Mag-jeder fide-n sandte-s
Ums i at have mytdet stn Moder
.- JCI Bedstemodet med en Offe, oa
flim- djmtes til 99 start Fængfelsi
Wien-, at han nagen Sindc
» M hat drwbt nogen Don
» , sc sent-M til nogen as de
"- Im- er bleven dræbx med
. " Laufes og Salom
’« M If sitt Bd bar ban
I
Elemst i Missouri. Oan til-Innr, m
Jlmn ljar ukbcjdet for en Former i
Iowa for flere Aar sidem mcn
Paastaak at lmade denne Zaum-r og
lmns Flotte lenkt Phora uhuldt sig
Pcd Mobcrly» MO» da ltan unkla
,x-.·dk-:s- for at hum- mnrdot stkkszlkvzxp
»in-Je i Columbia
Dr Frccdmanug Kur.
Ton fsdrtalc Zundlpcdoticnkftc os
fkntligmst Rom-dort af fin Un
versweise
Midlkt hat Mk ksidtil vift fig for
tjrnt til Lffcntlighcdcnö Tiltm
—
Washington, T. C. ., 9. Mai-—
Dcn farstc mitentska og officicllc
Newport om den fødcrale Regeringss
Underfsgelfe of Tr. FriedmonnsTus
lsckkttlofesVaccine, Tom offentliggjors
des her i Dag, »Na-roh at Resul
tatet as den ofscntliqe Sundbcds
chncsies Observation bidindtil »ic
ce retfcktdigqør den Tillid til Mid
fet, som er bleoon inspiretet ved
vidtfpredt Publicitot.«
Den nationalo Association for
Studium oa Fokebngaelfe of Tu
berknlosc, som Rapportcn fremlans
des for, vcdtog øjcblikkcliq en
fmnmig on Resolution huori den
ndialek sont fin Tro, at »Um-In fast
lig Kur for Tuberhtlosc som sor
time-r dvn mediciuskc Professsons
uq Lffentliqlwdcsns Turm er end
nu blcvon ovfundm«. on den est-klir
rcde sum Offentliglsesdcnss Pliqt at
.-,,fort!a-tic mcd VII-gen of da for
Naskmsrcndc velvrøvcdo Midlcsk.«
Zkønt ofsaktct i divlumatifkc Uds
senk. sont femme-r W for et vidcni
fkodeligt RegerhmstidokunusnL nd
tmkkcr Napportcsu out Friednmtms
»Wir« den disk-»Mac- Zimddcdsititss
nein-Z Staffele og fix-wr, at Dr
Frirdmcmns lltilbisjelighed til at
give fnld Lulnsninzj um fin Vom-ink
var ,,utilfredi;-sstillc-nde fra et widm
skabeligt Etandmmkt.«
Ztmdbedstjcneftcn qik imidlertid
ind pas hatt-Z Befängt-lich siacr Rup
Uoktcn, paa Grund af den stock
Vewdning dct musing made fac
for Tufinder af lidcsnde og i Haab
ons, at en Kur muliavis kund-: vir
re fanden. Navpokten afauves af
«
Ek- «8,Jllll » L’tll.lt’klt’ll, Ul’«,"l"ll ’1’l
bistlmaicfnifltsttbismtitrinnk U Tr
Pl. M Stimme on mgdm Embudks
mand i den usiuntlims Fundlnnfs
Tfmigftv lnsille af Ltnsrhxw Ali-»
par sat til at fort-mais Laborator
urøvisn af Tr. F.«ch11iaknks Vacrinc
oa iaattams de M Patienten lom
Eil den indspmjtht i New Vork.
Nammrtcn siacr Divier at Dr.
Friedmann i sin JprcliminarM
Korrespondance lot-ehe at give Res
aokinacn luld -Oplnsning, hvad l)an
lsar undslaaet sia for. liden hatt
er kommen ber. — Oblckvationen
fm Stindbcdstjcsncften vil imidlertid
blivc fortlat, man do, der er blcven
bolsandlct med Vaccincn maa thc
belavot paa, at der vil aaa lana
Tib, spr noget Resultat viles.
Fort-nimm til Tuberlulofens Vo
kasmpelfe ncrvner iktc Dr. Fried
manns Navn nusn nsjes med at
erfüer at innen Kur for Tuber
lnlofr csr funchn og raadct foents
liabide til at betmtte de bidtil
londth Midlcr oa Forboldsrealcr
mod Tuberkulosp
Vintcthvedens Tilsiand
! Roger-insects Ovcrslaa as I. Mai
angaaendc Vinterlwedcns Tilftand
or nu osfentliggfort, og ifl denn-s
all Land-et i Aar halte more Vintcri
bat-de on nagen Sinpe spr. Selt
Landets Avl at dankte ene Sædart
anllaas tll öls,570,000 Vitshels,
hvilket er 118,000,000 Bushels me
re end i Flor oa 21,000,000 Bu
lltels mere end der et avlet nogct
Aar i Lands-is Historie Beretninacri
no fra alle Lande« Time Inder paa
tin-get lovende Udsigter for Vinter
livedew Gennenifnitstilsmuden dei«
l. Mai var 91.9, fammenlignci
med 91.6 den l. April og 79.7 foi
et Aar siden. Vinterbvedens gen
nemsnitlige Tilstand den l. Mai di
iidfic »10 Aar hat værot 85.«3 Points
san Tilstuuden i Aar er betydeligi
over (J·85emienilnittct. J alle de Eta
tcr. lwor man avlcr Vintcrlivcde, lo
ver lldfigten ior»Nw1-mrrendcs et rig«
tigt Kronanr. — blot den gode Til
fmiid nma vedvarc til Heisa-il
Nebraska under dcimc Hang xeii
EÆW at vaer Nr. l, its-et Tilstani
·dei her fasttoss til »T. Nasit eitel
kummer Missouri, Washington, Vir
ginia, Mai-Mond og Jdobo — alle
Imcsd 95, Illinois fwtteis til 94. La
jocsft staat California incd knn GL.
i
l
Dampfkibouotitier.
! »Hellig Och« oil fele fra Chri
sitansaud den 17. Mai og ventci
zda til New York den 27. Maj.
i
!
l
»E. Fu Tietgcn«, der anloni til
Ekieew York den T. dr» vix asicicc
Idol-im i Morgen oq deine-Es da til
TZkandincwien den 25. Mai
; »Unitcd States-« Denn-des til R.
Y. i Gans uied 738 Was-sagenr
iVil alter affcjlc dctfm den 22. dik
zcig Mutes til Cliriftianfand den l«
HWUL «
WWA-W-«-xA-MW
Zwerihm ngL
spz WH- MAWW
W
M«-.-«-- ,—-.- .-—.-·-MM W— -W
I J Wisconsin tmdosjs der Her T:
Jdgcu Nu Exatsttdsxiilitx,x. Tlscndiiou
hat« budt thcn Lam- Ljunnm Ud
itilliwsgrund og saa nie-get more
Wand, nt der ttlsannnen mrrdsastteix
til st?-·),(It)t), dersom lldsulliugoix
Inqu blin- kmldt disk des :I:l sigc
«:-r-:«.1;:r sk. ds»-r5.:!: OWNE. n V -1
m. tx! s.s.«rin.n:cm Z:n:1:d7»illm.«t!
Lug
»
Linken-no i Zum-exk- ILICUHEHL
P J» H. Max — — Tot-. nat-fis Tu
Jsisucm man lmr fest i um« Aar kam
»n- L'c km i TM. Jüer Misnncsker
sdrasbtcs og made jun-n- c,s. mindr.
chirtojck ksdelaktdk-H. --« Illinn insd
Hnn 5 Monat-Mc der er einsaman
sum Zimu oq lwcr m) Raumer
Hin-Wer om Heu-. Man merk-L at
jin-Im Amerikancrcs er umwand
01 Mut Raanfel Im Ihmme
J:!llo., lksrettegy nt Vorandet der me
.ner, nt veloulnste (8'sader er bedre
Fund et tomt Faanfei. 031 faa be
",sl«ttede det at faslae Fasngfeled der
Ilmvde smaet tomt i U Muaneder,
ifor at saa deler til ot uvlyse Ga
jderne sor. En Former Lebte san
Fremde-let ved Aitltiwi, og han
immer at benntte det til Henfelmiå
I
J en Tale, fom Udenriqisministet
Vryan den 9. ds. lwldt ved en Fest
middag i New York til Ære for
he udenlandske Medlemmer of den
Komitcy fom for-beredet Fejreugeu
as Mindest om Fredens Bestaoen i
lt)0 Aar blandt engelfktalende Fell.
lcmde lmn bl. a., at »United States
nødvendigviss man omfatte Freds(
lauen med sierlin Interesse- da
Landet i bøiere Nrad end noqu
nndet Land bar en Ilsefolkuinkp som
er lnyttet til nwr laut alle andn
Nationen med Vlodets Blume«
Deri hat han Net. .
Judianerne holder Valg. Chiu
vcwaandianerneS almindeligeNaad
belmaende of 70 Delegerede, valgtk
Torsdag l sidste Use i Tals Lake
Minn» en no Hat-ding, Edward L
Rogers fra Wachen Minn. Gan et
valgt til vading for alle Chippei
wa-Jndianerne i Nimm-Roger- hat
tagct jurile Sksqmen ved Statent
UMMMM da besahen ved en an
den Lovsiole Hans er m: Moosa
«k« -lv Y-?
i nordre Minnefoka og nyder stor
Anfeelsc
O
Medicinfke Soindieke. Fka Omai
tm vorettedes i III-sank Morges, at
man i flere Tage bat-de spgt often
»Toitor" Z. T. Witnnan og Kouc
;-.s-,i »Toktor« Cz T. Brantlem og at
sde to iørite var arrestctet i Colum
do Zuringsjs og den sidith i Mem
uhigL. Te havde paa en Maade effor
zlianet Tr. Friedmmm, avertercst
Tiiq som »Electrosossnqucn Co.« i
IVmsniJ Mode vg, kort sagt, i Løs
llsct ai 15 Tage kamst skmbt PLDM
.inmmon oa — for-inmide
-
Vrandftiiteslscv Im Lmaha wol-;
Js-dk:’s, at man nimm-. der-er Brand
Ts:iftere paa ZoiL For ct Var Ilgers
,sidun var der Jldspss i National
tReiining Coks Bogninger von ellevi
Ins og Clatk St. oq nu ikicn i Man
daqis Aste-T TM sidius Jldløis ajorii
»du Zkode for 835000 a 840,000.
Eint-sagen til Jldenis Opkomst erl
itmn ikke klar over cndmu men mon;
Immer-, at den i becmcs Tiliwldc er
1masat. Fier as andmandskabet
Muts schmt fordrasndt i Mund-mäs
«’litc--s. '
« . ;
i
(
(
(
(
I
l
i
i
«
. L
or betone-is ftn :«skvmm, N. ;’)..I
gen irnmoligk Tisimndc i Eini
« Find Jasiizjfclet Tgt hast-. at »Im-i
-ti:"1!En-1s.·r om « Fiinsisris Toriur i:
"".1.Ix’iddclaiderm here-:- smn ««"efkrimsl:E
."· us Unkan i Emwssnlmnimi nchz
Hut sidit(s, Net- csr funcslt om dr: »Ur-J
fon- nosglo as Faxrzcrms i Ein-i
anq lisper-« VI if- ikkicsi—. at der cr.
Solln-. som ikkc Lmr i» Lust-schmier
i M Aar.
Lin dont-J- Tt«s.«n,1. In West-Zin
«L:!. B-, tsicldos, at dsiotnsrt Print-«
tun, un Trcng um I« Aar- Lttis
dqu i fidsw Um- lka on lmlo Mil
smu km Hin-Jede et Valtimokc ei
This Pasfazusrwxx Lan Mode ov
dkwm at Trirkskxstsfkst under m Tot
of Zum-ist var brasndt i Stoffs-r
.ks-«x bot lvfkedisis den litte, mun
·Tron.·1 åt steife Tom-f tut-d dth 150
Passagiere fm at jun-te i on Afik
grund(
Illusta cui-das i fidstr llge two ,
vdcdc txdligere satdcsurcsqiuniuistcr
EWolttsr L. Fifmsr under et Forli-Or
Hur Sonate-ti- Tirrritorialkoniim at
cht var Kotmrisiifcnis Pliat at time
ssat og ordms Fisrimldenc i Alaka
sklkvdvcsndiatmdon der-as lmr oste ow
jrot machet sum intct er gjort
ZML Fijber fremäwldt fasrlig Nods
Zuendighcden af, at Regeringcn i
Washington ladet boggc ecn eller to
.Jer11baner for at aabne drtte Terkis
torium.
I
i
s
i
i
l
i
-
i
l
i
i
s
i
i
i
l«
I
Jauuuercs i :I.«-'u:ico. Fm Tom j
las, Am» burcttsxdcss under s. die-«
Hat 400 Japaner-» wende i Statt-M
lZonora, band-: tillmdt Zustiman
Msuvernønsn J. L. Viesanicm den«-»F
chstefte i »Kann-un imod den fode-!
mlc Regering Tilbudet blcu ast
slaact used den IIIIrttndelfc athn ;
non var csn, i Wilka tun Meri!
cum-re tilladess nt deltamn To mnk
anancrc var nllcredc forfnncds
tin-d Banden fide-Z der videre.
Judianorsilskonnment J en Taer
til Nebraska lvisi oristc chftub neu »
stillode General Hohn Lcc Wohiner
sorleden at reif-.- et Monunmnt i
kmaha for LmalmsSmmnwn of
Indiana-ne den Stamme- lwiis
Ravn Bneu lsasren Hatt mcmixs
Sclskabet burde jage den Sau ou
og der bukdc reich et Mindo foxon
Hsjstolem rcotasfenterende don, bi
ftotifke Hsvditm Wasbiinsgasfaba
sum han levede og dive, siddende
pack finstridsbingst med Armen nd
Exakt· vg fsende ud ove Wisson
: ken.
W
Horden rundt
WMI —
-—--- Wiss-H- —,.-- v-- -s.—
Flutsenlyfku Berlin, 23 April«
Moden-n :’lbratinmitsm, der i Haut
jun-rede ncd pag Fluuuvladseu i
Jolmnmsttlmh cr i Nat død as situ
swasftclscn
Russland-J mtlwrs1)uiug. Et. Po
tote-vom 253 April. Miuifusrmadot
hat for førftc Nung qivixt Tilladel
so ti1,ut der til rn; siske set-nimmst
indkomsis Hz Mill. Pud Etcsnknl
i Hist-Inder
·
Psolttjot i Tiscostm trængtsc fortk
den jnd i Hufct til m Wrcn Tat
land, der i to Aar bar lsaft en
Euillctmlu, lwor Evillcmc blcv
fnftcmanif vlnndrct Ox« Zvillms tu
ges- mod vaa «ka-litjsmtionm.
I
Erkotm dUcmunsl sorluwr sm.
Berlin. LI. AvriL zllkorzusnbludmns
nusddrlcsn Gan IIIkmmijl as Nur
ttmnl lmr Uaa Zlottut ijnaritmcn
indqcmcst strlovclsc mcd Prinski
sc Augusku «L!is.·ts—1-j«-. us« ddotnnzl
lern, Fssrsl »Wiin as xfsohurwl
Icmsk umsro Tnttct
I I
Eiseriznss Roltksntxrujksg ndgjordn
tscd lld-1k111,1«-n JE EIN JOHN-»Es
Person«-c f« ss W: Nr der
Zimmeka LOUZT NOT lsi v-: 11,7«
Tksdiisald ist« WH» ,«1:N".chrc. Fod
scslksxm Hm n sur d.«:: l.».«s.-s«1u,-dk«1·
nirmk Entka .:· Unmut-tu i Exc
rig.
Restksfuonist!ndek«v;s:-n-sugigv- i Eva
nim. sum-g Alls-ons- tmr undksritromst
c: Dom-: mir den krcjmc Religion-I
nndisrvikning i Zielet-tun Unbemit
n:n,xcu Lusdvtivcr at um«-: obligato
rsst, Izu-n Both Wiss Fwdre ittc M
rcr til Den tmolskis Rirkxy sritnxuszs
m- Rotigionstmdcwisniimcn,
.
Reden i Maschouicm Truhen
M Alt-unten ftal naer frwtrlig. J
England u· der indsamlct 1«U,»««
Pd. Sterl. til at asuiælpo den, sum
Roger-Wen vorm-M m Instit-Hop
trirden tue-d de andre Himmel-, nanr
Brod-en er sluttet.
i
Prmcessist Wtdvolovgiutmig. Vor
lin, U. April. Terwteretkamrct bar
i Tau vcd Z. og Z. Vcljaudliug ded
tuqet vaorslagct out Beoilling us
25 Mill. Mart m Etksttc as Land
oodorkninq og jndro KolunisatiML
Et m· dks"Rrisiixdx-de stillst Forslaa
Um at forhojis Volk-Lust til 115 Mill.
Mark forkaftedes.
Xismm .wnimntmi:— zironuu Bist
lin, LLL rsiisrii. TiL »Ist-is ;;k-it."
REFUND-PMB ski! Athlkk J Ulsicchk
tin-dik- 1saatasntisr man mer Einw
tidenss ildlod at irer thing Monimn
tinsrs sironiim mod al Prugt i For
bindclic nin chitlizilicdcr til Erin
tman imi den scjrrizic Miit As Mu
ml im wol-rede nationcr vil disc
isiiuc foriwrdiwt en rann-im Hirn
lus.
I
Triwlitancmc ndimndnsr. Paris-,
25. April. Im Salve-I tikcidiss. at
NUM- Triuolituuero liar forludt
den«-J ddjcniimvn oq slaact fizi nod
vim tunofisf Ltiiraadc. Ekønt diin
Tetalicnfkc Olffondiim hat lovcst dem
fuldfwndia Annwsti. nirgtor do at
ando tikbaao til Triuolizi. Lgsua
den tunc-fier Roger-ins føqor at bo
væms dem til at visndr bin-m.
»
Rusfifk Landsforræder. Berlin,
25 April· Til »Lokalanzeiaer« tolo
amiorcs fra St. Petersker En
Zkrivcr i den missifto Winsmlftav
» blau-n arrcftcrct, da ban var i
Bis-grob mcd at faslgc vigtiiw beni
melige Payircr im Neiioralfmbcn
for 40,000 Rubler til cmAgcnt for
Ztatspolsiiet der havde stillet ham
en Firma
Indvandrittgqi til Øftasien. St
Petersborg« 24 April. En Koan
rence under Forsæde as Generalun
vernørcn for AtnnrsTistriktet, own
dntti, bar udtalt sig for Jndførelsen
as en swrlig Jndnandringslov for
den rusfifke Tot as Lsmfim faule
desrs at Udlasndingc knn faar Ad
gaug til vie-se Ztcder og knu, Imur
de bar Basis-, JItttdbcdspas, en vis
Pijngefnm osp.
.
Anna Nwmci Morden Athen. «
Mai. Alcka Etwa sont nmrdcdc
Kotle Moor-g af Graskcnlund den Is.
Mart-is i Zaloniki. for-must Ech
mord i Tag msd at koste sia nd as
Vindnct fm Politismtioncn ber i
Vom. ·
For nmlo Time fiden erflasredc
Lcmmus ofter at lmvo undersoigt
Formen, at kmn lmvde Tasrinsp 021
at bist aik hurtig nednd mod Imm.
.
Luftsfibiifartcu Paris, 24. April.
Jst »Tonw-:i« er den kranka ou den
tnftc Roger-ins blcvno enige om ika
at usw-me den internationalc Kon
sprenke. der fkal trwde samtnen for
at »das-beide et Lustsfibicodcu misn
de oil ullcredo nn sknbe on midlvr
Tådiu erninq. Emlwdknmsnd fm der
smnskc km dot tusko Udcuriqsminis
swrinm vi! fandfnnlimviz i on tun
ZIrismtid tmssäs sann-ten sur at drof
t-: Ema-gn.
I Lummcsfurou i Rauh-U Dann-.
m·s.1·s·ckm: i Tmtlpn Tqu uvcrfor m
Ilkkcdarbcsjdcr vod ,,Muti!3" udtalt
HU om de franskc Lrloqisnmtwscre
Lviumssrwninq nun folgende Man
do:
! Jus-J iixdkommrn at dem Forlmld
Fauna-er ifkc afxsms 1«s»5r·.«·Eofvlk,
jnun unfna vort natinnulo Forsvmx
zkkssvdclfcu as stimn drob-er fij nuer
m more og lmr allmsdr ndxmet en
»Im fordkksrvclia Jndflndclfky at der
Hsor mbucr Priiks man fasttos en
EIN-Wot- dcrfotri
I I
, BErwjdeskonfliftcr t Z;s.«!«ri,.1. J
»Nun-r 12112 er der i Z!s-crri-,1 ind
Jtrnsfct i alt 111 :’lr1usid5su111bis-stin
Jhmc Oemf var do 105 Strich L
«k«xn-kont’or m 7 af blandct Knraftch
Antallct of tabtc Arboidssngcs nat-«
T’00,000.
Konfliktmws Aarsager var i de
Eli-sie Tilfwlde Løn oa Organisa
tionssvømsmaaL Om Nesultatcrms
nusddele-J, at 47 Arbejdsftandsnisr
kwr forte til Akbcjdets Genoptageli
se vaa de as Arbcjdsgivcsrne ovstfli
Tode Vilkaar, 26 bilagdes Md inm
dokmmncu af Arboiderites Fordräns
act oa « akaforchsfs ved Kett-Pro
nn-:s.
Nu Jlnlsiswlurd Paris Zä. illmc
»musiin Willsut ius- i Waar Eliior
EIts-J Ul. 7,·"i on im Bila Enililnn
nnsd ist Liliunovlan Kl. LJU landlde
lmn i Vituria i Eva-rieth uzi linn
hat dernusd, nnsd lustwcd tun kni
ilauct Taucourtxs kiiokurdslnuniug
Pi1riH—Vlskli11. Million fortsattc fin
thuming Kl. Sk,:3«, idet lmu vildu
iorskme endnn saunms Tkm nt nun
annnmnm. Kl. l.:’-l«I lsluv lian set
over «Bttr,10sfs.Tlst iorlndm nt lmn
or stnrtct msd ved Medina del Eam
W uden dog at owns kommen til
Zkadc.
O
Minisire paa Reife-. London, Si.
Maj. Føritcminifusr Assquitli oa
Rlnadominijtcr Windton Ein-mer
Clmrrbill boaav fig i Naar til W«
sind lworim de tiltraadtc ksn Rci
je til Middcllmvcst for at inspiccre
de dcrvasrondo lirctifkc Harnisoncr
og «-Flaadeitatiotwr. Ekstraordiuwns
Forboldsreqler blev taaot for at
hindre imsliae Ovtøfcr fra Susfm
qctttsrncss Side, sont hat trmst med
at aaa merk- ndorlia til Vchlsi end
noavn Sinde. Jcrnbaneftationen var
faa ovcrfvldt as Adiuttznten Depar
tcmcutsiekrøtasren Toqsolk og De
tcktiver, at en fieudtliq Dcsmonitms
tion vildo vasre laa qodt lom umn
liq.
i Mødc i Haar et aarlig Gratiale
us WW Kr. til Kuutajn Roald
::Ilmuudson for nun-J Fortjmestex of
jPolarforfkniweiL
Laufen out at lyasdro Anmndsen
ma en isllcr Orden Maade cMsr
Jlmnszi Ludagelsc as Zudpolcn vandt
nhnindclig Tilflutninq i Norge fra
sorsr af. Tor var almindkslig Stem
«·"nin,1 for at tillnzdc hmn et Profes
Ifomt ved llniverfitct, for at vans
Einwide i og Erjariimor vaa Po
lnrfnt«5fnin,«(cns:s Lmrkmdc kunde
funnnc Nur-ge og den internatimtale
Videnfkab tilgon Mantujnon sclv
unsrede imidlcsrtid im at oucrtage
en faadnn Ztillinkr Gan st111d0· jo
uqsau oft-er Plain-n nd pau on floc
.mri,1 siasm Trt cui-He :Illtcrnativ,
sum du fwd frle var at give
Mn et fast (s’-1«at’:».1le sum Nation
naltnslonniw. strslaqut lserom hat
Inn-I Pia-rot fomitclnslsandlct m wed
tuzusks cndcsliq i Kam-, dn dut kom
sur i Ztortinxjct
s
l
1
!
(
Unro Hm Nebraska
Til Tllcomm i Tun nulch um
.W5fillizx Etadk Mr i Ersten fra
Hut-im i Wams Tot ot« fasrtizsfm
rksstxscs us uurdrks Ixcdrasfm diese
Lism«rct11iII-;usr kommst-. Tor mel
fualcdois fr! stoctss Music- otn
.n nlisurlij Oaalftvmi Ratt-en til
Ti1«-:sdus,1. ert«;s-.831:sc via-su- neb.
! xlscjl cis for Vom uar Ztormcn
«.t-7-. drr blas Hoan Z·!mfferö,
made scmsks m Stald odolaqt Lu
tksor Tllcnttor miftodr alt midnian
Tit Ztustmsä Mker andre lob stosseA
Tab. - — ·
Im -LII.·-Oi.s:sicld. NLLIr « meldes
»u- fxsssr Efudso nd J:«:ss.«-c::tn!-clke
.»-·" Waise CHOR formnsfnzust Ved
anlsmd Ni«1«dm"·r for VII-n Nesqu
k«i!1.F-.-«1IT:— Newnnnalor vissp et Mc m
Eald us LWJ Tommck Vandet sie-a
im Lust-Hist m nsanrcs IIkksnnoTket
sskxsxsksasfsdcs i Sonn-I on nndaik
Irrt-d Nod m nika nt druan —
Im RandMW meldisiås sasrliq om
oft-knin Storm m Ldsflasakwlsp of
Ztnldo ua Kreatur-et —- Skaden
mslkrim »I!lnm»ficsld unklaas til
Isiinth 8400000
« le Mc Kuner
Tot VI- Oxs VII Jurnojclsz III fun
IIIs IIIuddclc, III dcn tatst-: Bogkaszse
TIII TIIIIIIIIIH IIII ondclia or autom
IIW samtidiq Ins-) en « Wer fknei
I«-.- III,I.IIII-t EIIIIdIIII m at III IIII atter
tnIIs de sluszc IIF do i oorc Rom-g
IIIslsrr Imsortc ZIlIIIolIøIIrr ozI Bib
lcr IIIIII Lager. « s·"
As IIIIII TIIIII Unmu- dIss IX Ecndini
Hur III bl. II. when-du
»Im IIIIIIIIU Tage« BrodkeIIIc
nixIlIIsdoIIis Historie As J. Vrodcrs
fun. Elmnnt iIIdb. USE-Ost E
»Im-m Kierkeqaurdss UnngIIth
Llf VIIlchIIIIII AnnuIdiIsn J Om
sltlg NI End ,
»Hm-set i Vibclcniz on VIII-III Lu—3«.
As L. P. VIII-fon. J LIIIslIIII si.-20
»WIIiscIIlIIIspmstIsII EIIIIIIold Ewold«
oq deII pietistjife Bevæaelfc i KI
benlmvn I dot 18. Aarlumdkode
Vcd H. Grad-erson. J Omflag
40 Ets. -
»SalIIIodigteren Thomas Kingo'«.
EII snlkcslia IIrcIIIftilliIIq III-d H.
vaorsm Mod Kinaois Sol-net om
Jofu Lidelse oa Død J OIIIslaq
40 Ets. .
Wanst StorIIIæIId« fra de sener
Aorbnndredcr i Tckst oa Billeder.
Af L. F. La Eour oa Kund Fa
bricius· quivet«IIIIdI-r Medvirksf
IIiIIcI af en Krebs af Forsgttefy
Et Pinamer Pris 810.00, ,
Willium Brandt« Fortælling UT
chIIritz Peterfon Ny Wade
Smukt indb 8120 —
.,?(IIlI-gaven« og »F Gerte-I
To Fortmllinaax for v
Bsrn of Lanxa