Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 09, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    disc. Randhusftriverens Ous var
helt jorfviindet, ittc engang Sic
det, hvor det havde liggct, par til
at opdage. Striverens Lig fsgtc
man eitct ovekalt for dog oin uiuligt
at give yan cn ocdcntlig Begrauclie,
uien sorgsam-T Ogjaa i Dalen vedl
Geiiweiler iaas tun Odelæggelse,!
ianuligc Huic og Hinter var nennel
nicd ni· Sirt-unnen. Grædende ilcdc
de io Brsdke inod Hjeinniet til;
hvocdan iiion dct der iaa udk Eil-H
delig, efter en lang og niøjioininclig
Vandring, iiaaede de Stedet, hvor
Mollcn for havde staaet, iiicn intet
Spor, ifle ci »Zuk, iltc en Sicn
beicgncdc Sicdcy hvor dci tasrc
chiii havde vom-U tun Tond, mai
og Ulippcsiykkck iaiis over alt. dila
qendc iiod de to Brødrc der og be
gmsd Tal-ei uf doch kirre, nieii en
delig rcv dc jig las fnr oin iiiuliqi
ist Akten at iiaa Kulbrænderens
Dom og overnaue der. siulbrasndc
ten var iiciiilig en god Veii aj de
tes Forældke og tilligenicd Drcngcs
nes Gudjadcr. chiuiem Dynd og
Krai og over Uasltedc Trascr boiiedc
- de iig ch til Hinten, soiii laci ljiiji
oppc pna dilippckandeii og var fini
ledes bestijttct inod Band-et Meii
hvorlech san der iid der? Ju, wud
havde virlclig giort et Mirach
Den iokcgancndc Astcn iud Miillcren
i jin Eine i Færd nicd at initte
ei anlcviiiy nie-is hans Oujirii
klasdie lillc Aiinabasrbcl ai. Da
buiitcdc dist plndscslig paa Biiidncss
ciidcii, og en Steiiiiiic malum »So
nein-allen du ital iagis dui Hujirii
oiz dit Vorn og goa til dumm-ums
teiis." Molleren blei) sorslrællct,
detic var Io Zi. Montag-nah under
lig liciiiiiielighcdsfiild iiied al dens
ciiørte Overiro, og Steiiiiiicn var
haiii ogfaci ubctciidi. Han traadi
te dog hen til »Viudiiet og spurgte:
»Oui«-m der's-« Jntet Zusic. »Es-und
stal jcg has siiiloliriisndisreii demn
Tid pag Ast-Inan chiidisii link jeg!
talt misd honi i Lag«. Huvcdkyjicni
de satte han siq atter iil sit Arvcjs
de. Misii da baiilcdc dct igeii paii
Riidisih og disii fuiiiinc Ztciiimc gen
tog di- saiiiinc Ord, iiicn højisrc og
more genneintrasngisnch Møllisrcn
traut-ti- ottcr insn til Vindmst us
ftnimtez »Hm-in or Nest-« Mcn 1n-’
tct Som- snlat0. »Zum now-n nat et
Vndfluli nt brian ung, san music-r
jeg, lnin tonnncr milnsnt jrcni niod
dist. Or unldlirnsndcrcn lilisusn ing
cllisr hin-J Stum- cllisr et ni lmnxs
Vorn«.-" Mon intist Sonn In dlisu
Wollt-ten lmnqe ou mahn- nd i
Morkistr »Alle ande- Aandlsn lovisr
Und Hocren!« »F Eviglnsd Tllnnsiik«
inntissk lmn at tun-c- csn Eil-num
iigit »Vin- dct dig lim- zloiic".-«
spnmtc Llllnlltsrein idct lnin nunan
sig inn. »Wind tin-nor du«-« jin-mu
lnm ,,Zmidc du iltis Ulnnsn«.-« »:li’i«i«
«:l·’n«', siixido Mollcnn sim wr- im
Mc oni im ital tin-J mer rltmi
b(-t,«« og faa itsrtnltc han lnsnoc alt
Onn linlidc nunlig intet lmrt »T«
drønnncr. clltsr ukisua lmr dn lmrt
fril", fande- lianci sinnt-- zllwllisrcn
var inu- olsd at tko dist fminne us
satte sitt attisr til sit Arbeit-L Lille
Ammbaskbcl begmidte at bisde fin
Aftcsnbksnz »Q, kaste- Hisrrch hold dn
fclu Vogt. Bevor osJ alle i dcnms
Nut, last du din Engl-l oni osJ het
at innen lllnlkc og konntin nckr."
»in —- — —- -—- -—«. »Fabri-. det
bunter vaa Nndisn,« sagde Bann-t
idet lmn afbrød tin Van. Forældrcne
san licggis licn til Vindnct, ou nu lnd
den fannnc Stennne lmjt ou nenne-in
tkitsiigende: »Savvniøllck, tag- strals
din Hnstrn da dit Vorn oa qaa til
Knlbrwndekensl« Msllercn for op.
,,Konc,« sagde ban ,,klæd straks
Bat-tust tma tat-n, laa ganr vi dek
hm Gnd alone vol-, hvad dette
fkal betyde.« Sitart var de alle tre
fast-dich og Mallcn lasset Møllercn
tog selv Lygten i den ene Haand
og Var-net ved den anden, og san
gis de alle nd i den msrkc Nat
ncd ad Hulvejcn til Kulbrmidetcn
Dislc blev naturligvis meaet for
undket over det lildige Vol-g; men
Wollt-ten satte liq ned og lallt-rede
hvad der var stet. Milbrcknderrn
flog det bog hen i Spsq og lande
»Det et faameknd nagen, der hat
qættet mine Tonset, for ieg bar
laane nnsket mtg en sauan stille
Akten, bvor vl kunde sidde og sam
tale med eder·« Milleten spart-de
like den-aq- og lldt efter spurgte
han: »Es-Moder, hvvrledes staat det
til med Sienfk »Nun, den et tem
mellg bli- Iom fes allerede fortalte
dig t subban men det et llet
me lau staat, fom du fort-stiller
dia- leg but ftk set den Im- bit-«
Ida-two hmäe hatt udtalt dMe Ord
fjr der lsd et Mal Brau, fom
ksns l Immuni- Iok insg.
th ins-kl- Anml Purmo os slyky Tit-iu—
elo Arn-sc nilyrket Land Wust kssr Hal
l klet- smrstss skmntimvisks Rauh-Inm
lAmsrim. tmlquemlo mellmnst Paul
of III-sum Skrlv ess» min Mino »wir
II isolmnelojpnelomme most prinzi- MIs
ko Gomkols ut Ists-like small-sm. Lin-l
Ittsm ils-of Inn 38 MII km RI. P nl
B. A. Alclclksobä blast-strom. Mltm
ryftede hele Busch efterfulgt af en
larmcnde, brusende Lyd. Bøknene
skreg hsjt og lsb hen til Forældrene,
fom sod der stumme af Ist-get
»·Dvad var dog del?« spurgte Kul
brænderen lidt eftcr, ntcn hans
Stern-ne og hans Ansigt »bede, at
han vidfte, hvad der var stet, men
unlede med at udtale det. Mcn Lar
men tunc nasrmere og nasrmete. Da
sprang Malleren op og raubte, idet
han bedende strakte Handerne i
Vejren «I:et er stet! Du ftcerke
Gud i Himlem bevis nn din Al
Inagt.« Luttende til delcrggelfens
Etuan, sont bmfeude vg hylendc
for sorln Hilfe-L sud de alle tavse og
basvende Saaledes, tænkte Wolle
ken, maa Meittnsffene Unsre til Mo
De, naar Werden-J llndergang kom
mek, hour dog efter den hellige
Eli-ist ikke alene Naturen-» ncen vg
saa Himmelens Ktceftek rotes. Van
det vedbliv at ftige; Klippen, hvors
lma Hnset stod, kystede, og Hulet
roklede og knagede, sont skulde det
smrte samtnen under Beboernesi
Fødder. Vandet sont san hnjt op,
at det rev med sig 600,anne as
Tut-, sotn lau tust ved Hilft-L Men
selve Huset sornumede Vnndet ikle
at kive Ined sin. Tet var l)eskntte1
af en Magd tnod huilken alle an
dre Magre-.- intet formmnc J Anast
suld Epienditm tilbmgte de smkkclcs
xlllennesker den fnmtelige St. Tho
nmsnnt »s— lld von Mucqenem do
Tagen arm-de, trnadte Mølleren
hen til Vindneh on da lmn scm den
unmndeliqe Vandnmsdje tut-ne ned
i Talen, nied en Hurtiglded sont
forslmslkede Imm. tasnkte hnn pnn
in lille Hjem derinde mellern Klip
1Ieme, paa den l)emmeliql)edsfulde
Sternum ban bavde hakt Aftenen
for-nd, on lmn udbkød: »Den al
masgtiqe Gud bar virkelia afort
et MiroleL og ban vil heller ilke
fomlemme mine Smu1er.« — com
me Tags Aften kom begne Sønnen
mn lwis fornnderlige Nedning vi
alle-rede bar bist-t. lnkkelig og vel
til Kulbmsnderens Gus
Hvor fortsndrcde og glade bles
dc Me, da de saa de kckrc Forældke
oq den lille Zafter i god Vehold.
dem, de allen-do havdc begrasdt
sum dødc Nu maatte Sønnctne for
taslle dem om der-cis vidunderliqe
Nrdninq, om Sdelcrggelfcn og Rand
lmskifkrivercns tystcnde Endcligt.
Mcn Møllcrcn scm iqenncm dct alt
fommen den nlnmsgtiqc GudsStvi
tolle-, oa trods det, at al bans for
djfk Efcndom var reden bort of
Eil-sonnen og tilintetgiokt, knascki
de ban net-, on taktisch of Oft-riet
Wtd for bans Vakmbjisrtigbvd on
Rande mod bnm on hausi. De fondt
nldrig ud, bvvm der lmvde nimm-et
dem bin forunderligv Not, men do
vidjte, at »den, fom fokladtsr fia
mm Gub, blinkt aldria bksskasmnust«.
—W.. »
M Tidcns Trun.
Brot-it Norden-tust blinkt Tags
bladoerdattsk (
Flms Plain- dcrlvimmussm bar
lsnmt LIEVddclclfc um« at Provft
Nordontuft bar fraant sia sit Pras
fnscmbrdcs for at not-time Stillin
non sont nnfmrlmrwndc Nudnktørl
nf dist Im Vlnd «.Sov(sdfmdm« i
Købonhamt
Tonm- Mcddcslelch rr rot »Ist-«
11askkcttdv. Provft Not-denkest —--- l
Moder til Unst. Benedikt Norden
tust i Eolvmm, Cal» iaa vidt vi
d«-S, og til Dom-lasse NordmtoN
ou Lasge Nordontoft i Aaklnts —
lmr i flerc Aar vasret Prasft i Hol
lorup og hat stabt W on stor Me
niqhep og mcgcn Jndflndolse dor.
san er, striver »Am-h. Stiftst.«,
on as den moderne Tids Pisa-ster
dcr i tin Gewinn bar optaact ct
stokt og betydninqsfuldt religisft
Aaitationsarbejde, oa ins-d de frem
raqende Evnen hnn siddcr indes med,
bcmde sont Prwst on Agitator i Ta
le oq Strift, bar han skabt et vol
soktfent Ry om sit Navn.
l
Nam- mt dcnne Mond afbrycht
tin Prwftcgctning for at blive Ne
dattøk of ct Hovedstadsblad, for
stnar man, at dct er et TideitsTegsi,
et Vidncsbnrd om, at Kriftendoms
owns Forkcrmperc bar faact Mit
for Vrtydningen af Pressan Magt
over Sindene.
Undcr Nordcntofts Ledelfe vil
«Dovedftaden« sitkcrt blive en be
tvdende Faktor i Lampen for Kri
stendom og Nationalitet, et vigtigt
Vaaben til Kobenhavns Erobring.
Vi lot-after Hovedftadsptessen
til den ny Redaktsr. Hatt vil vide
at sætte sit Præg paa Pressens
jfremtidige Udvlkling.
’ J en atmet i »Hm-kompens
forkeden hat Provlt Nordentoft fclv
tokklaret Grundene til det opfiqts
vackkende Skrtdt welches
»Jeg unser det for at viere mtn
Pliqt Her längst Forquttngm
Tiderne er, som alle vil vide
det, vanslelige. Udesta trucr den
Verdensbrand, der hvert Øjeblik
kan bryde ud, og hvis Gnister saa
let lan sasnge i vort straataskte Hug.
Og ser vi paa vort Folks indre Liv,
er der mauge store Opgavcr, der
vener Paa del-es Bimin mcn am
hvis rette Løsning der er m spr
gelig oq dybtgaacnde llcnighed.
Forboldcnc krcrver dct da, og Fak
drclandet kramen-· det, at alle danskc
Mel-nd lasggcr der-es Kkæstcr ou
del-es Arbejde i der, hvor der er
most Tranks dertiL on hvor Arbejdrt
Lan gsrc sinkst Rotte
Da un maattc man jo vwre blind
og døv for at nasgte Pressens uhyrc
Vetydning for et Falls Lin og Bel
sasrd. Tor, book Præsten talcr til
chndtcder, taler Journalisthn til
Tusindet. Og ilke blot en enkelt
Dag, sue-n hver Dag.
Tot er da as den allerstørste Be
mdniim, at dette masgtige Vaaben
blier bkngt as dem, der vil, at
Nenbcd ou Sandhed slal sejre vg
saa i vort Fell-Z Fwllesliv. Og bar
nmn —- som den, der slrivck disse
Liniisr —- mange Gange været mcd
til at klage- ovor, hvor vanrøqtet
Illkcssscsn i Danmark soa ikle mindsl
i Købcsnlmvrtl altsor ofle og altfor
laanc er blevct, saa lan man ikkc
nnddragcs sia, nam- den en Dag,
ums-Inst dankt-r paa ans essen Dør.«
ch Satuedgaug. !
Hvor underlig og saslsom, er Fre
dcn ved cn So,
Zum logt er mollcm Palmen i
Aftonfvalcn rad.
Entnafuglcne —- dc kvidre i Bu
skadset sit (Vodnat,
Og Binden sagte sufcr gcnnem
Løvhcgn og Krat·
Te sidste Straule kastcs over Trwcr
Oll SU
Jm Saugfualcns Trillcr noc- fra
hinfides lsd.
Nu Ovilcr al Stabningcsn trygt i
Fressen-:- Faun,
Oper FugL sum bar Stumm lmr
louct Heu-mirs Novu.
Jcsz mutet-, som jcg siddcr her i
Cataliljers Stud:
Mem ogfaa, naar min Sol gaar
net-, vil bli« sum demu- red.
O at jcg da tun sonst-, som Fuglcn
mit Godnat
ca ban- fast mig klynge, til Jesus
Inin Etat
Ec Inn-nun de spcilc fin san Hart
i blunkcn So, —«
L Jesus-, Zug-il dig oafaa klart i
sinnst Insd min Tød,
ng oafan nu, san Norden fisk,
lmcsm iqu lsnndnsr med:
Vnd Man Inig bli« Nimm sont
Trxwt vcsd hin Brod.
«
I
s
O, lud tniu ancs tkcwrimL lud intcst
Vlnd Mmch
Lad miq i Lnss oa Mørka i PM
velstsn bestan. «
L, slip mig ims, Herren san lasnge
im or ber,
O tak, fordi jeg merkten du er min
fim saure mer«
N. T» Los Anat-les, Cal.
Bett-eng HerfkcL
Undcr denne Overskrift lwftcs
folgende vclskrevne Artikkel «i et
Mad, ni modtager der-hierinneka
vrd den Tib, do Morgan var be
qyndt at blive alvorlig fya dcknede
i Ægyptm Den vil lasch med Jn
teresfc bot I Amerika nn, da han
or bod
En interessant Prtsonliqhed.
Ovis Primi- rmorcr Vordem san
er J. P. Mommpsslkcrchns Hoksker
— hnn er det internatimmle Pon
acsnmrkcsdcs encvasldigc Furan
J. P. Momnn tun itko maalkss
tned det nltnindcsliac Milliomrrs
Maul Faa somgter mcrc end han
den vnluasre Millionasrtypo, hvis
Maul tun er Betrat-, ou lmis Liv
tun er ringesløss Anvcndclfe of den
nlnmsqtiqe Tollen Momnn crførft
na smnnnsft ikkts Dissonain ikkc ou
forsle Mem-ratmuss-Mond Hast or of
and Familie oq bar haft en glim
nsndo Qui-ragele mcd on ofterføb
amdcs Asslibninq paa University
tcrne i Veven oq Wittwe-n Don
er on saa qlintrendc Matematikrr.
at det fidftnasvnte Universitct til
bsd bam Professoratet i Matemas
tit, da han bavde sttldcndt sine
Studier. Moman mentc imidlets
tid, at det praktiskcs Liv tilbsd sitt-»
re Muliabcdcr for bans matt-muti
sse Vegavelie og assloq det Winken
dks Still-nd Hans matematifk sikre
Selvbedsmmekfe hat vist sig at ver
ke riqtiq. Det et uden Tvivl inter
.egsantere at bitten Finansprincipi
per til bete Baden i Stedet for at
docere Teori til en Haandfnld ty
ske Studenten
Er Finansgeui.
Tlsknrgans Finansprincip er Kom
bination. Han er Organisatoren oq
Vasrdifknbercn, ikke den storc Ødcs
limqu og Kunst-r som csn Rockcsfels
ler, der bar fknbt sin cventorliqe
Furt-sue Wo Konkurrentmsz Ruhr-!
Mnman lmr tjent Millioncrne til!
fig solv og Konkurrenterne ved lo-j
nalt Zankarbcjdo, lnnsr bar bøftetI
fin Lan — iNorkefcllcr er Staters
ins-I Ins-it lmdodcs Mand, Moman dr
rris Aignd.
Morgen hat vasnst Vørfcns oq
sit Land-I- gode Blond Gang paa
Nimm lmr ban stnndspt Panik og
to Gange bar han afværget natio
nal Nuin. Lite nod Wonne under-ä
tidesn vcd nogle faa Ord. SenestI
for et Par Narr siden bar dcn’
That-risse Bankin standfet et Pan-»
begmtdtc lavincnqtigt Fald i allcj
atncrikaufke Papircn et Fald, der:
nor fremknldt its-d on Ncgcri11as
Finmmiksfiotth krikijke og haardhasni
dodc Underfømslfc as Vørfens Fi
nansvrincimmr.
:I.l-’an tin-nor, ot Morqan og Rocke
Mchr tilsanmwn foutwllercr M
»St. uf Staterneis fmuledo V(Vrdicr.
Mnman alone kontrolvrer 54 Jeru
lmnvsclskabon smjiz famlede Nitsch-»
pitnl andmmsr 17,«()0,000,000 Kr.;
meau er ikke Zpekulant Han;
ffridor tun ind, nmir bans Prin
cippcr or i Furt-, ollor mmr hans
Lands- Jittereizspr krwvcr det. Dot»
sixusr lian da i lmtsrt Fald sole
Sau er ikkc tun-met sunnmct op."
Rurlwldsvis lmmsomt voksede bon
fis stsrrk og itovorvitidelig. Grad
nisJ wodude lmn til at blivcs Pen:
gevcrdcnens alnmsqtigcs Diktqtor.
Let betnder »Mot, ncmr mmJ
er snmtidig tncd on Baudert-ich cui
Manch en Rockeselch on Corne
aim en Heime for at nasvnc nogleH
as lmnss Tids swns Finansaenict »
. !
De hnutde Kendsgcruingcts Monds
Eom dlkapolcon lmr Mommt for-;
smaet at vwigc fims Neue-knien Hans
Waftaar. at hast aldriq blcv sfnsz
set i sinc- ang, aldrig at lmve lst
dømt en Mund forkcsrt. Hatt bo
mnsdc en Naan on tm Mond et
Luna pao 1 Milliomsr Kronen ung
tct lmn vidftcH at nedkonnncsnde ikkks
Mode on Ort-. san bavdc blot Til
lid til lmni qutialnsd on ummri
Minc- Karakter. Lq han blev ikke»
ist«-km Mut-guts frasvcdc LonnljtotI
m or srlv tmer louul end now-u
Lan hat aldriq als-sitt on Ven. »sc
Insml Christoffksrfm den lusfondte
DunstAmerikmnsty nur m us hats-H
«!I:-mn-r ou Llccsdkjrbisidere uq dødh
sont den fnrstkslønwdo Prassidont Exer
» of Mnmans swris chlfkabcr «
klksumnn er Matrnmtikcr og do
Durde sei-ndsszxrrninqers :!Ic(1n’i.
Wen Tal o,1 Arn-ge im Mast er ika
1n"·n-«s meins Innres-set Pva han«
i nlt Fald iimm Bin-di sur hanc,
Wafmnr lmn solt-, ou dcsttc or ww
Pc Lmsrdrimslfu Tor vor ot Tidcs
unnkt i lmniss Unng Dazu-, mun
lmn var furlnsnsdt pau at sich Far
:ss.-l mr lwsmndig til Finauszslivot.
tin-irrt lmu du ika our em- om m
vide, at han bar Marskalkstavon i
sit Turnusth J et bel: Aar Mko
tiacch lmn qu ikkcs nusd For-retuin
Mk, vie-di- kmcr Time as Tagen til
jin Hustru sum on Mand, der al
driq lmr njurt noqet nahst Haus
Onftru var durndcs as Tuberkulosm
oq lmn vilds nsddts lnsndc Mm Tu
lnsrkuloson inn- for fremskrcdcu —
for førsns ou maaskc for fid
fte Gang tin-Mc Moman nogct,
der var ftwrkore end lmn Villics og
bank- Ønfkcr.
Kunstscuder.
Sonn on nnrrkct Mund vendto
Morgan tjllnme til Vorsgadon on
til sin andisn non- Fmsrliqlnsd: sinn
snsn. J Zmnlksrfrodfc aus«-Z kllcnmun
for at naskc Nordens- fmrsns thian
sonder, km i Tvivliztilmsldc sum-r
Wärst-unisfo ofte hast-J Muskeln-»
J Ante-wiss Lob hat Qlkomun san-· I
let slms as Norden-S antiko Kostbar-;
lnsdcr end now-n andonPrinaht-and!
Hans Einnlnm anstand til on Wust-;
di af 360 klIcfllioner Kronen »So «
vcdpaktcn m· den lmr indtil frer
kmnstc nnlia nasret oplnsvnrct if
London-Must-» og i bans cnmslskc’
Elottxn fordi lmn ikkc vildcs botan-»
do 40 Procent Jndførsolstold,
sum De sorcnode Statt-r forlmmrr
af fromme-d Kunst. De amerikanisc
Lovqivcre bar for nylig indset de
res Taabclialied vg« tilladt Mor
nans nwften nvnrdekliae Samlina
at komme toldfrit ind. Moraan Aar
svaret med at forære hole sin Sam
Ilinq til New Yorkthticscr, ou en
ftor Del or allerede braqt over
Restm er paa Bei.
Vcd Dtdeus Port
Mokgans Gelb-roh bar oftts i de
fidste Aar givet Anledninq til Ve
kumring, og han agtede nu at sicu
Farvel til Vorspm naar ban fyldte
75 Anr. J det sidste Aar-S Tid var
ban alle-rede traadt noget tilbage
ng lmvdc givet Plads til den as
lmm udststh Eftcrfølger paa Vermes
nmrkcdetci Tronftol Eftcrfølgercn
» bans nuvasrisnde Kompaanon ou
Mer Haand, Mr. Geomc F. Vai
ker, om hoc-m Morgan bar anvendt
de- samme Ord fom Henkik been
mn Strindberg: Han er ftørre end
fcq!
COOOO
Lægmænds Btug af
Kitkcrnr.
Om Ltdinntion nf Lægmcknd fom
Prwftcr i Folkrkitkcm og om
Lægmænds Brug as
slrkcrnci
As
Niclsz Antwer
Emnandcsmistionasr i »Skr. Tgbl.«
For en Tid siden tnlte jeg med
en pnn det kirkelige Lovgivningsi
otnrnnde vel nnderrettet Mand, soin
idrtalte mig, at der var nnder Op
sejlinn en Lov otn Lægtnænds Or
dinntion til Prasster i Folkekirken
Jeq gad vide, lnmd en sandnn
Lov skal tjene til. Ser vi det srn
den nrresteline Side —— ja, dn me
ner jen, at det nok knn vwre nødi
nendint, at Prassien i Oulnsninn
on Uddnnnelse staar pnn Højde med
Serredsfogdem Lasnen og andre
Akadetnikere.
Jen vil lmnbe ni den bät-nnd
nlene, nt slig en Lon nldrig sknl
komme.
Heller ikke, nanr ni ser det frn
Lasnntnndens Side, knn sen se, lnwr
til denne Ordinntion sknlde tjene.
En nnden Sag var det, um Lan
ntnnden ille knnde snn Folk i Tnle
nden at lslive ordineret. Men det
knn nan. Her tror jeg, det alle
Tage vil Veto pnn Monden on ifke
nnn Ztillinnen Den Lasmnand der
ille lnn fna Folk i Tnle nden nt
blive ordineret til Priest, tror jen,
Znnen nur bedre tient nied, vendte
tilbnne til sin Lnsst eller til, lwnd
nndet linn loin sm.
Ten Zlngsi Priester, sont ikke
fnn fna Folk i Tale, dar ni desivnsr
re nltior Innnne ni, en Tnllet nf
den Zlnniks slnlde nødin for-aged
kliintinnoi lmr sei dort, nt en
Prasst slnl nnne snntt »anendelse
sler der snktisl knn ned indviede
:l.Ilnsnk«: Inen del lrnr sen nn ikfe
Unm.
sen nnd nide. lnmri den stnrre
klllnlintnsd til nt snn LLIlc-1111esker
.-nnn-ndte stnlde besinn, fordi en
Rissen link-de ordineret niin.
Nei, tnsindiold lnsllere nnvekslnn
den-J Vnnt on Besenling til nt nnn
Ost-ren-; ILCrinde sont Uns-,11nnnd,
end nt unsre Brust der ikle er fnl
det ni Wind Our ien Monden-T- sinldP
Nodt. dn link sen nol!
Jen vil lsnnlnn nt nlle Inine Lan
drndre i det Einkin tnsnler sum
im. Znn nil di protefiere nnn del
lmftinste inud en snndnn Uoo on
nil nnnln-. den nldrig Innn konnne
»Jo,« snnde niin Hjetnnnslsninnd
»den rinne Tilnnnn ns Tecslnner
vil nnre en snndnn Lon itødvcicdig.«
Meget innlin, nten snn innn Fei
len liqne « Unnninnssforlwldene; for
dn Unsre-knei- wnninn blev snt en,
dn blen der en slur Tilnnng ns Se
ntinnriitek. —— Inn giv vore Pras
stek en urdentlin Lønninngluv, dn
ilnl der ogsnn irentdelesz bline til
icmklelin Teoloner til vere »Im-ste
einbeden
Tcn cui-ne mwmänndc unlde
Nrnnkn der tun nnd-up til, nt Um
nupnd fknldu lade jin Mühn-nd er
isinnnt donne, m derjosn Lasmnnsnd
lnwde en letter-.- Adgnnq til stirer
ne, on knndc ui fnu innan- Folk i
Tuch, sont nn aldrig konnt-or til
nun- xlskndcr nun andre Susch
»Der inne-J jeg, nt vor ktrkcliuts
Bonnivningsssnaat lmr fmmst neuer
nmsrkcliah jin-r da den uil lustmg
tksizs fon- dontokmtift
Pan dct kirkcligo Linn-nade lnmd
Von unt Nitscer Vrnq angnan
ffnl den san uist ikke san anld for
nt nasrc dcntokratifk.
J dct nsindstc jkke overfur käm
Ittnstth Vrng uf sitt-keran For der
or den ikkks on Nnist nuer dcntokm
tifk nnd tust munte, konservativc
Højre
Tot bcddcr jo i Laut-n, at Lim
nmsnd kan ika give-J Adqmm til
Kirkcrne som Taler-e, Incd mindre
Prwsten gaar med oa weitaqu siq
Ansvnrct for, cwad der numttc bli
vp sagt
Dscttc et en masrkcliq Lon. Mon
en Las-wand der er anmact of en
chtyrelfe af Folkokirkcns Masndp
knmraf fom Rom-l mindft Halvpnw
ton er Folkekirkens Pisa-steh mon
ban vilde gsre saa ftor Stabe fom
mutigen en unitarisL bihenkitisk ou»
ofie kristusfiendsk Prasft vilde aøre?«
CW M fkdste Gib-J
!
Z
sØNDAGssKOLEUATERIEL
06 FORSKBLLICT.
VÆGGEXORT MBD DÄNSK TBKML
Nr. 650-——D. lcnphnssls Engl-n Rx 12 Tumm» st0r1. Svnsrt
Hin-tun »so-d Höh-sinnt Asgisrtisiwlis Tiskstisr i Scslvtt-)"1(. Pris
p·s1-.C-1k. ZU Ost-ts.
Nr. 875. Vusggxpkurt i Kursfurnk steirnslsp 71.-E·- x 12 Tum
mssts Hm detcsn »Heu- ll»m«s" umslyngcst af lianktsr mod
l«(«-"v, Is’»t-«(«(I(-n ·-t lijhplspmsspt 2 f()rskplligss.. Tidligzrsns Pris
20 (’Is.. nn 15 (’t.s;.
Nr. B. 17. Pin- Binsucslm»unper Flor-(- fnrskssllikzo Styls
l(--1-1.-«-(l smuklch läilhsdpr as lädt-n i Attilasxtsstilling »g- ·-t. kurt
bkrisfspmg i Rjilvter f«7·ns-(1s-11. Ruskdelps singst-Inh- 1"»r Bin
nisknunmsri«t. Hms mHl dnnsk mz ·-n·s.-(-1.s(1( "l’i-Icst. Sich-WIN
1·l x "l«") Tonkunst-. Pris LI- UT
Nr. 8033. Fir« futsskplligts krisfikligp Älltskxuisiisr i fQuinle
Pest-Wi- ng ins-d tilsun·(-t«1» lkilsssltrkstf 7 X IN; Tummvtz PH
stk 15 (·(-nts. PH- Sspj 50 Usntdt I«’s«t« Uns. IHJLU
Nr. 1. E. P. Äflangt I«"I(5,j(«ISI(0-1«f i Und-If »He-p- NNIT html
cpphkrwt Tpkst i lsx"i(h. Stmsrislsp 4 x 12 Ässurtisnsilis "l’·-1(8t«1-.
Pisi§ pssr Mk 15 Pisist» l’·«I· I)u.-s. VII-U
Nr. 231. I«I« nsldns Hist-in nnskxsst Smnkkts VipggpkiusL W
x 7I-» Tcsnnmqr Ins-il Uns-T i nuturlifxts Hirn-I- psm US Hug
LruniL 4 finsskisllixzos Slcriftspriikx pkns Minsk i HI- S·ilvh«·le·.
f")l«-j«(!-sligz l’1-is 25 Us. Nu ZU («t-s. Nyklcsst
Nr. 526. 12 lZIInslsprusztnvlim 1n(-(1 Blumle usz Lin-J
sknksskiillisilss i Sfjsstsnisfiusnk Sfiinsislsss Ilz Tuns-Insp- i l«’iI-l(isnt
Per Ty sz »st- Hk T-« sz Ism- Uns-.
ENGLISH WÄLL TBXTS
No. 650—B. lcnplmisls Anat-III Rx 12 ji«-hit» hian
Rismssi with silvmsssil iuigik Ässurtwl t.«-xts stinnpsskl in Hilft-In
l'--ic« 20 nents our-li.
NO. 74-——E. l«’--1n« Is«-;1nt,i1«nl Inn-IS(«.«I»- nnd «1«i·-l1if·«(-t1«-.«II
wishan un liglsf hmskmsunnd nnd with tcsxts in silwr stump
jny Fi« HIF X W suplnwk Prim- TZU c-ts. »mle
No. 635. l«"ti1-(.x(st«n1(--n«f nnd Hle clsssiyu 791 X HEL
in(-h«.«. ttsssnrttsd Leibs Prim- 13 pti («;I(·ls.
»V« als-» has-« n Wirjtsty »i" will issts sit l« insil J Hs
Hmh »I- IHOO nnd 50 vix 1s·«-«p·si-tinsl·v post· tin-« HssurtmL
BÄSBL PICTURES
No. 625. Pius kihliisnl snhjciksn within-f tut-U Si» Hmnf
6 A i- Ins-MS» Jlmlss t« shitstl »I· hin-g l’1-«-(-(- ·-.:»·h l« vix
No. 453. Silk ist-II«-«i-1H-s-·I t(-x1 Mrili JIXW ji«-has
Mnslts t« stund »t- hsnsgx Ys-I·»x" fu«-Mk lcknsls 13 pfs
KOCH-BERLIN
N1·. L. 39 N. l«’in«· du« sugnskisrkpr i l(·n-sl·»t-I« Inmi dunkle
Higxoslktslwf sann Silksssnspis Hg Kwsstisth Eins rat-glashin Stin
t-·-1s·- L!·»«x 4 TUtIHHHU Pris W Us, HIM Ins. Dust-L
Nr. 168 B. Saum-»- Hi»n«·«ls·s sun- i·«--(«;xcm(s1«l(s usw« nnd
stinkt-» Mcunsfpr »L- !·««·»·Htist tin-il «n(.x·«lsli "l’·«l(st. Pris 10 Fid
H.(I« Ins-« Dust-«
NR 1——s. l«"i«·- Uns-m lässxrnkssrlipss sil· Ue-«n«smsjlei;.s« («(«l
sub-M i I(«I«8f«t-ns. l)(-l(t«··-tsv«l ins-il lnmnihnnlmlts Blum-Ism- »F
i"»I-HH-ist nsisil Sillipsnuts »L- Kmsfsstt Pris M HO. IFUM pos
Dust-L
Nr. 2—s. Stutt. pr«·,.-1I".:!-"! l'--—·.-«I:i-rk(s ni« Hut udsliuaWt
(·«-ll.«issj(1 sie-« Hishi-limqu i kissrisurnk (««. 5 X R "l’umm«s!«. Fin
hsrsli «His.«- Hin-»t- l’1««»— LIU H» C; stic. for NML
KLÄssBBOGBR
NIUJLUJSSkHl«»Is-«I«««I«s·»8 Iklsiskiskissu ins-il Hmls til fuhlslmsk
·i1-»z- suppqxst ist«-r sit Nin-- .Xi«I-i-«j««lss. I 81«1-p-lct «nssl««.-. I’1«is«
Ins-s Nik. H US III-Hu.
KIRKEBØGER
’!itshf·«s«1;-Il«.sxs Xlgxlssxrcrs l«·lks:snss. Nin-riski- 11x141-»-.
lndb. i holt skimlldiud WUM «·«tt(-. thust-« III-Hin- ssnti instit-.
PROTOKOLLER.
l««i"-1« Mismglnsiii stmist s.-!· «:.- knsmsssppx ,«»s·t shirtjnszhintl
ins-J Just-L 1«;:-·j·-1«1-»xg i-»s.s ll«j«!««·«-- Hirn-M IOXH Tun-»Mit
LIIU Sich-I- ..Ii«e-(««t«(! »I« Wissls Hmik I«llH1I«I.-" THE-Mk
-Il)(I Sich-P »I(H«·I1’(I tu« VII-II Ikxsnk I"«Hlls.:« IN III
Ntsftn plux I««1·1«.
KONsTITUTIONBR
kunstjlutiuntsr fou« Jl(.snigh(«slisr »L- is’u1-·-uutgi«t«, MHUUUW
l»ln-11—:«Hs-r, lsjclmgskan l’1·«,1,;1«.«tnnns-I«. lcscll-)«(ltslst«1-, Yjsitki)1«t,
ltrstsvksnpir ·)(,x istsltnkr Klug-s TUklusmshszjslcs Inlsznscs jin-i lmnsli
pllpts lcnquslsli not »I: lnnstizzt ug til rinwliw l’s·i·---p«.
ALTERBRØU
l .-1«ng((st- sum EIN st) Him- s If)
l JOHN-r ji«-m Tit-U H) Mit-!- ZU
I «1«Isk·«1- Im« WHH St»vl(!(is1- LI«
Nisifu ImHUWLL
ALTER-RAE OG ÄLTERLYS
.Xl1(-Isli-«·. .-W-(«1-l«w »g- iinshst Tillnslusss i««k-sk«l«t"sss zum
l·"(-1-l:««·,x(sn-lk- til hilligstis 1’ris(-y·.
PYLDBPBNNB
It« Umh. l·(h·nl;x cis ils— !«-k(-n·iti- .,l’«I-I(H· Lin-los (’uI-n«"
..W:«tt-I-nmns LIMI« uxz ..M«»ns«s Nun-I«·-«1ml)l·s" l«’inmtnin
l’·snS hin-s stulsp ji«-s Les-ist- Ijl PrisHs us XII-U, JOHN »H
ssss-i..«-« ji«- RIL Null-«- I«’)l(l««l«snt«s slcnsfiss pu-! l«’(n·lnngcsn(l·s.
le H·-stillin(- I«-(l·-s mis« cis-Linn ism nmu Unslwis m t·in »Hut
Ldsinx limer ·-ll·«c- lilwl Mit-. Dis-·- l’·-nns- H- fulilt nil Lin-un
ts-1·t«t,
LANDKORT.
«l·l«- Kunst-»An Hund«-H Spliwsl l"nl(-n Hist-ims- --l« T- Man
HI-« ssnisll LIli x Isli lnlslswv im l«·-ll·m«s:
l. Mul- «l· l«I;-s)"1«l supl Ili-- Nin-If l’·-nin.s.ul-«s
Muts ist« AND-ist «n·l .l(l·1«s«s-nt l««n(ls.
. "l"l«- Nun-km l«ImIp«-ns innl llns .lmn-n«)·s us St. Paul
Nosw "l"is«f:nnisnl Unp «l" l’.«sl«-.»lin·-.
,I. Ulcl Twlnnnsnl Mnss »l· l'«l--8ll«(1.
E’I«j(--s Hut-II un (-l«lls. lnsnsunnltstl IMM) unl. "l"lI-- »ile
Scsrlss Ismnmwl lsimsflsssks wills -t·l»justnlil(s essnl (-(-ll.«spsllil(s
list-n Stisml dlsTCZIU 11·-t.
Keil-l uns-« llnnntnrlxx list-il lxlnncl «- l«’-I-I-0t«l«n(-. Sturm-Im
-)
—
I
e
l
ZU X 236 Tumult-IT ·l"s««l"lxl Iw- sssm H Hiij- i 6 Hut-visit
lrls 471 Us.
BIBLB PICTURB CHÄRTS.
l Stunden-J 2 zwar-H Haus«-«- (-·n-(-s«lngz flu- sstsimsisml www-s
m l.«- llul«xv Ss-ri1stIn-(«s. llll l’l«-lm-(-s ZU k( JH lntslnss with
t(-xfs. tnunnjml m- IsulL pulilislnsts l)·v(;·-n.(·«un(sll l«nlil.l-l·)IW-.
l’ri(«-s dlslsllll sM Ums lmll Nun-Hm 52 Piorum-« IMOO Inst.
DANIsll LUTHBRAN PUBLISIIINC sollst
Und-, Nebraska