Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 09, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt
Vor Guds Dsd hemmt evt mde lp H,
His, mv s»
Tto paa Gudg Ord.
Og Monden troede dct Ord
som Jesus sagde til ham, og
sit bott. . . . Og han trocde
selv og hole baan Qui-.
Joh. 4. 50. 53.
Les Joh. 4, 43 til Enden.
Det var paa Bei til Galilaa
Jesus drog igennem Samaria og
Ndsede i Sykar. hvor han fandt
De »hvide Marker«. Eiter to Ta
ses Ophold i Samatia fortsatu1
hin Reisen til Galilæa.
Det sortaltes 2, 23, at mange
tkoede paa Jesus, da de saa de
Team han gjorde ved Paastehøjtii
den i Jerusalem Nu form-lice
Ieh at da han tom tilbage til
Salilæa, tog Galilceerne intod l)am,
fordi de havde set alt det, han
sfotde i Jerusalem Paa Højtidm
Vi lægger sttaks Mast-te til, at
set staat-, at de havde set alt det,
sum han gjordey ret sum om Or
det, han havde talt ingcn Be
wdning havde for dem.
Det er »Tegnene«, der dragen
pg de bar da nu ogsaa draget en
sangelig Entbedsmand, bvig Eøn
laa svg i Kapernaum Gan møs
set Jesus i Kana i Galilæm bvor
, Jesus tidligere ved et Bknllup gjor
de Band til Vin.
Den kongelige Embedsmand be
Det Jesus at komme ned og belbrkdis
hanc Sin, som var Tøden chr.
Jesus siger til Monden: »Dersom
I ille se Tegn og Undergerninger,
Alle J ikse tw.« Denne beder vides
te instændigt: »Heru! kom, fsr
mit Bat-n du«
Saa figer Jesus til bamx »Man
bott, din Sau lever.« Lg Monden
ttoede det Ord, Jesus fagde til hum.
og gik bott.
Jesus satte saaledes O t d i Ste
det for Team noget, fom Monden
rimeligvig ikke hat-de ventet: men
han bestaat alligevel Proven, og
det vor det staune i bang For-hold
Hans Tro paa Jequ Drd blev
heller ikke befkasmmet Allen-de me
dens han var vaa Hjeknvefem msdte
sogle of bang Tjenere ham og
well-is at baut Born levede.
Da ban faa fpurgte dem ow,
staat Baruet var blevet bebte
ekfarede han, at det var stet ved
We Tib, sum Jesus sagde til
stun: »An Stn levet.« Sau sit
bat-de Monden selv og de andre i
Cuset Bwis for, at Jesu Ord
par mqtigt til at udtette, hvad
det lsd M
E Sau flutter denne Beretning
Jagd at sitze, at den kongeligc Em
Ibedsmand tkoede selv og hele hanc
Wus
I Hviltet deiligt Udfald af, at Je
qus ikke gjorde, som den hpje Em
»bc-dsmand bad hatn ow, men lasrte
denne at tro paa hans Ord!
Dei Affnit, vi i Tag hat for o-:s,
fortwller jo egentlig om et Lega
en Undergetning i Bannhjcrtigvcs
dens Tjencste, men hvad det frem
for alt gar, det er at drage O r d e t,
Jesu Ord, Guds Ord freut i For
grnnden, faa Tegnet blot trædcr i
Ordcts Tjenefte, til Støttc for
Troen paa Ordet.
Lotto er ovcrmaodc pigtiat ——4
L rdct oq Trocn vaa Wild-IF
L rd, fknl from i Femnmdom Das
Tcsqkicniu linderzicrninqcrne ital!
lnn Ema i tjonmde Forlwld del-til
Tcrmcd frommer det, at sein-THE
like »den-scle fixi« til de manqu
der trocde paa hom. do de saa
Team-ne lmn kiforde vaa LsiojtideifI
i Jerusalem Tores lindertro van
ile at ftole paa. i
La csr th ikkc nistov fanlcdesriz
lslaiidt niri Meniieilisr, at di Dil«
trosks von Order Tot or at.
kuran ist Womit-flei- Ære ikke m;
villc tko det pcm dth blottc ers
ndm lsiderc chisk «
» vardan vilde dct le nd i aniij
.licn, om Born ilkc kunde tro For ?
asldrenesti Ord! om Zeilendc illi-«
vilde tro lwckandrcs erf La i·
Emniundct i det bele tagt-t! k
Da om man ikkc kundc tro doj
storende paa Ordet! Anb, boilsE
kcn Rolle Troon vaa Ordet dogs
spillet i dct menneskelige SamsundYE
Men faa det modiatte —- Misss
tro, Vantro i Forhold til hvetandtcsi
Ord? J Forbold til votc Vcnnch
og Medmmnesler i AlmindeligbedH
et det Krwnkelle, i For-hold til de.
regerende er dct Fokbrndclfc.
Men faa i For-hold til Gud —
bat ban ille Ret til at ktæve Tro
paa sit Otdf Ja han hat-, og hcm
gtt det case-C Gab vil ttos paa
sit Ord.
Vel imsdekommer han oste den
svage Tto med Tegn — i Retning
as Erim-lag ellet Fslelle eller mau
zske endog mete haandgribelige Tegu
Men Irr-en pas Ordet bliver altid
Reste-»
Beiden er stabt og opholdes ved
«Suds Ord: »Don talede, fac- stete
det: hatt bild, faa stod det der.«
Kitteu og hele dens Baden-mig
sisn et siabt ved et Ord: »Gem- nd
i al Herden« o.l.v· Stube vi da
ikke i det mindre stole pqq Guds
Otdl
Kun for en Gang.
Denne belulds Klædning
som icelges i Butiterne for 818.00, men af os for
kun 810.00, kan De faa modtage for Underspgelse,
hvis De simpelthen udfylder nedenstaaende Kupon
og indjender den til ostilligemed en Afbetaling af
En Dollar.
kenne Ilædning Hm- -s Imp. et s» sei-W u set. m tim
seuei as It h pl U ! I blu «Z-eest«. Der Hans-s me et emsit Tru- II sit-Its i
Dem tit. satte- er est-nimm and m Ins-sen Its-Mein er ist-e steh
Itzt-. Den ers-m tm Sau-. liqe lau san-n laut stut. tue- Iskqet Imme- to
stumm-eh en promotion-, ea noriasveaph Los-meinst säumen-In l zur-.
De coe- ai as I alle Stock-litt fee .:.·, m « komme-i suman senkt-den« Ins
ts Stiel-Immer Ia ts sag-umrann et tust-same tin-r III-m Mode. sont flammt da
klitmkugh sont og aus-et Materials det beme. Jst lata-It qjcldet Ins Heim-.
spat hat to Giotto-mer og to Vkvfttoinmkr Tasse til-nimmer ivei If um«-e
III-were nnd sammt Lasters sq Nimmt-ihm meo Ikvejdet oq Material-« Dom
uvwggeh Inn en ist-M- cllek Ums-» sum-umg- Te er megu sue-te o: inne Ist-.
Som ovenfor nævnt fælgeö lignende chedninger almindelig for MAX-»
sssc qt gis-re von «Zkrædder«-Departement kjeudt og velkjcndt ovecatt besiuucde
j- U at bottslumpe 500 as diese duædnmger til en Pris ask-law pr. Stykte, hviltet
it akkurat hvad de koster os, naar vi ulstjærer oq sycr saa mange paa en Gang.
Ei Unter dog Me, at Te stal betale dcnne laue Pud, 81«.«0, tndm Te hnr snst
sg prjvet Der-s sum-mag Hvis Die sent-er og Zug-, jka ftal m set-de Hemd
MK til Derei- ExptesS-siontoxs, scm Te tun se og pxøvc den. Hur-Z Te da finden
s- har gjort n vtrteltgt Godttjob, sua beratet Te de reitet-ende ist«-U Heis
Qe ikke bliver tilfreds med sllædningm san taqer oi den tiibnge paa vor Weinst
ktz og tclbagebetaler Der-es Damm Te har jagen Forpligtelsz al Risiko er vor-·
Stri- Ies Ie Imeudise Mal sann Der-s Nav- sg Adresse pas
» se Nu II kniest- dea batest mutig til sc ite- 81.00.
III- Its ho
Gellude til des lö. Mai 1913.
sit iundin öc Co» 117 N. tstizqhkih St» Ein-M Ja.
Hernied vcdlægges 81.00· Jsplge Lufte send mig for Uudersogelsc
Es hell-M- Mir-sing— satt-, Beuklæder og Besi,
weis fom af Dem bestrevct eftcr kc af m: » ncdmfor angivne Mant. Tet ei :
II cvereustomst, at hvis ; g ifke bu. er fuxot um d- mcd hilædnmgcu cager ;
se den tilbage paa Deres Btkofmmq o; tilbaaebemler min Tollar '
W .Tpm. Btystvtdde (Maal umdt Biystet, lige under Annernc)
-- .......Tpm. tlludt IMde (Maal under Besten, over Buxelinningem
' .......TUM. Vuxcltkttgdc Gange den indre Som fra Strevet til Foden).
Knpon Usor Speck-it Titan vaq helulds Klædaingen
W- Iseh fis Wlsn seit ist-It es kamst-c I e- stimmu- cissstsh II «
» thust-III Mias.ts0metun«emm so.
...... P- O- Bv1...........»
Tet modfatte —- Mistrw Vantw
i Forlyold til Guds Otd — et For
brudelsc imod den htjeste Majei
imst, imod ham som altid holdt
twad tmn lade-de
Tot var da ogsaa Troen paa
Lnict der udtcttede de store Ting
i Eanmria: Rørst troede de paa
Nrnnd as dct Ord, Jesus bavde
sagt til Kvindm mcn Wange flerc
trocde for bans ers Skyld."
Titauic-Minde.
Titanic um Bord ;
Hur alting saa prægtigt. i Stil-et
saa stor.
Paa Reisen den sørste, med hurtigste
Jl
Tet stevncr sra England ad Ameri
ka til.
Vers Mandskab vil naa endnu hur
tiger srem
End nagen søt dem.
Der Hovmod jo var,
Zom giordc, at Skibct gik unde
san snart.
Man urnkte slct ikke, det Hunde
sorgsa
Men sagten-? mod Stotme og JSJ
biet-g bestan. !
Man Zotten ej sagtned for Fort-W
- san stærk
Ved Jsbjcsrgcs Pan-L
Vi Mennester vist
Hat samme Natur sont Forsccdrenc
hist
Ter selvsifte bygged i ældgamch
; Tid
Pan Taatnet i Babel med Jvek
’ og Flid.
Te var jo saa stote og stolte i
Sind,
De bildte sig ind,
A: de kunde op
Til Himmelen naa med sin Taan
bygnings Top,
Sau trodse de kundc Guds vckldige
Magt
Lg Folkene alle faa under Iig last
At hsjeste Æte de ret kunde fau.
Wind Herren det ina.
Fra Staberen vor
Eig Masting loskiver i Homnod
saa froh
Den andre vil vise, hvad den can
format-,
Og ptuler detaf, san det ket kan
Tokleer-.
Den glemmet det Regnstab, den
ktæves stal til
For Handlinqpns Spit.
Hvad hat du fotud
As Evnet, af Jndsigt, af Sksnhed
saa mal-,
Som ille du sit of din Stabet san
im
Det Oovmod vil dtmme og huggeI
til Jord.
O, btj dig for ham og vær ydmyg»
ca sand
Sua sont du Sei-stand
s. J. Datum
Et Svat til Mk. Lonnkberg.
J »Dansieten« Nr. 11 hat en
Mk. Lonnebetg fro Canada bcsiyldt
den donsksamerikanske llngdom for,
at den hvcrkcsn nil ellct kan lasrel
D-.s: dunske Sproq. Jkg bot vcnmj
Dun, at del Milde Umk- bcfuatest, OstI
vat m saadan Viel pkm den nunm
ji«-me Ungdom ikke sknlde foa Lol)l
Jt sspkm xirnrl Mut fjdcn disk icch
sr Mist-set sagt nugeL vil jeg for-:
We s
Zum jksq surftaor det, hat Stri-:
Jstnsn felo note-ne VII-n oq fuwa utj
«-.r5m-«1, lpmd hon stkimsr onl. —-—’
.«!ktscm sinnt-r Vcsdkonnmnde, at dvt
..s im qodt som umuligt for en
Zwist-IXmerikunrr at Irr-re Dunst
jsirr Ewig- nmn ikkts samt sasklig Un
derviszninq i Zoroqet ud over disk
susdvnnlige, nksmlig, Emidagsskoch,
Emnfk Stole og Konfirmationsfoti
Isisredcslse Jeg ttor og ded, at dette
sm- pagfer. Alle Begne i de Me
n-1h(sd(sr, som jeg bar Ach-ri, hat
de unge, sum hat været siittige i
der-es Skolast-, været temmeliq dyn
tige i det dunste. Jeg ved for sit
krrt, at her i Byen tun alle de unge
tale oq lese Dunst- vg de aller
fleste strive det. For mit eget Ped
kommende vil jeg siqe, at leg vilde
ristiguok stumme mig, del-sont jeq
ikle M Me, W og Tale
W »
Bluts-I ist-M
fnømchmächmdsueqom
wibhsswsmi
Ofen-met läge fra Begme of og
saa oltid,· og der itke blev blandct
noget enge-M i det, san vilde Bir
ucsne ikke tunnc endet end lære
Licodersmaalet Det engelste fit
de not las-t. naar de kom i »Ihr
Puvlic Schools«. Der blev der
saa kalt udclukkendse Engelss, og
san blev hvert Spkos udviklet hoc-r
for sig paa sit bestemte Steh. ch
runde ikke sige en engelst SastninkL
da jeg kom i cngclfk Stole-. og da
var jeg imellem iyv og otte Aar
garnian Hvis vesd Siden as Hjcms
meis- Undervisning der blev holdt
god dankt Stole mcd Grammatik
og lignende, Sonst-WANT oa ende
lig Konjirmationstorberedelfe, saa
man det have qode Folger. Hvis
ists-, san er det, cnten sotdi Forml
dtene ikke bar vrrtet interesfercdcs
for den-S cgnc Birn, eller ogsaa
at Bgrncnc bar vcrret umwng cl
lcr at de machlcr Ebnen For lern
acsre Tid tilbaac var der et Pat
imge fra m as de forkncdc Monm
heder i on starre By kommen her
til Born. De kom do oqsaa til Gadd
tfcsnestc i vor Kiste-. Te var virw
ljg en Skam for sig felv og for
Just-et- bvor de Iom fro, thi de ov
fsrte sig stammt-link Te- vnk endo,1
suldvokssnc Metmeskcr. »Hm-I dct et
faadanue unge. Mk. Lotmrbcskg tote-r
mu, faa andres jeg Mi- ovcsc at
ban talet daarligt og nedrivende om
os. As denne Scags er der tun
Haa.
Emrstdcrc blcsv der sinds-L nt
mmr de nnac kommer nd Hm Hiern
mct, lum- dc innen Trosbclmdelse
tsllcr Religion Im Dorfer ilch,
bmd erimsrkn lwntndcsr til. ch:
for min Tcsl inne-J, m lmis im
sknlde et Ztcd ben, book der ingcsn
dmtlk Kikle vor, soa limde jm
nodt gaa til en engellk Kiste-, indtil
km kunch igen komme til en donfL
Forum-n at sorlade min Moder-kier
for ftedscc Hvis en ung ikle lmk
noqen Bett-adele naar lmn gam
hjrmmefra. bar ban not aldrig lmlt
nagen. Om et Menncsle vix-selig
bat haft noaet med Gud at cum
lan han ilkcs for-andre Volk-welsc
laodan uden bildete Tcrsor san im
ikke forftao, lzvorsor. sum erjpsei
rcn sigen at man absolut llal over
til den resormcskrde Nil-la Tor er
do not engrlsl-l11thcrskc stirbst-, ksast
l de ftoke Poet-. Zlol et Llllsiitscffinl
fordi lmn iltcs vil hmse nusd dest!
Dunste at note-, qaa must til m n
sormetet Miste-ZU l
Tetncrft blcv der slmnst om Un
ten-tut Hvis nin god Amt-mun
Mk. Lonnebctg Wer fnmo VI:
stotiet med Muds Mann m Sein
Navn nmvnt i ldct vern- lanzxt km
at fotagie), saa inne-Z jeg, at dct
danfke oq rngelske et ommsnt lng
qodt. Mrn hvis der meins-:- viklri
lig Sitte-kamt san inne-I jca, im
danskc Sproa lmmt overgaar dct
engelsse med llndtaqisllen as Simse
speate, Milton oa noale enteltk
andre. Tet amerikanste Folk lmr
ingm state For-Hatten- og Tigtmn
sum san regnes liqe med disk-. Jm
hat Inn et Par Moonedet tilbageu
saq et jeg fastdig med Hsjskolen her
i Byetr J den Tit-, jeg hat goact
der, hat jeq lckst ikke lau lidt as
baade engem og amerikanss Lim
ramk, og i min Fritid daan, men
med Undtagelfen as Shacespeare oa
nogle enlelte andre bat jeq endnn
ikke fundet noget saa fint og digtes
risk lom det i det dunste. For Els
mpel: Hat De nagen Sinde lwa
noqet san fiut ou digtckisk fom
Worte-us FluatP Er der ungen, lom
Inn tatakteriserc Mennefkers Per
lonllgbed som Inst-mann? Elle-:
bvad menet De om Molbeks Am
brosius. for ikke at tnle om Jblen
Om- de læst «Samhmdets Ststtch
eller ,.Vrand«? sum jeq er ved at
lasle for Tidenf Ovokdan synes To
om Wlenlchlckqet og Bücher-f Der
»et mquge Eksemplet paa sint danst
lLitteratur. Herrn-ed vil ieg ille Agr
lckt England Mc hat sin Nun-atm
men jeg vll bate bechh at Dun
makk hat det lige lau sodt om Mk
bedke end England eg Amerika
Gid alle sauste kunde M Syst til
den W M
t Im hat-ber, Mr. Lonnebekg vg!
nllr andrer fon- han at vi ikkei
nil og can lwrts hnrt Modetömaaq
engang san san se en Flok ung«
der baade kan oq vit. Jeg banden-!
passe-, at den Bret, im htev ist!
vaa os, san vistes helt nd ved, at;
vi, fom vil og kon, blivet Were
i del We oq udbredek det til dem
fom Elle san Ie Im visi. Jeq Mes
at det er en ist-e at Imm- mete
end set INCI.
Bilde Still.
Matti, ists. Mein-, Jo.
«) Ist-.me wimetede
ivftikmodfat-—atdewstulde
have Wien-W vaq
Wind-drede
den user-Ieise M Wiss
M
Hokus hat raubt?
j Oversat fra Tnik ved
H Mein Jensiue Hansen
I
; Rede i det fcønne Elias i Syd
ITyfkland ligger Bølchenføem oms
jkinget af Bolchenbjergene, sont tast
Hek ea. 4,0W Fod i Beil-et Vandet
H denne Z- er over-ordentle klan,
sog stärker man ned i Evens- dube
Bande-, kan man endog stelne Bun
den, sksnt Seen er en 80 Fod but-.
Bettagtet man den og Minos-Erne
iotn omgiver den lidt nøjeke, op
dagek man inakt, at Vandftanden i
den i sin Tid hat vasret nieset Me
te. Ogsaa endnu. naak Regnmcengs
den er scrrlig stor. eller Sneen paa
Viergene begnndet at ts, spulmer
Balchenspen til ualmindelig Haide.
J Adventstiden 1740 faldt der en
Masse Sne Oele Esteraaket igens
nem regnede det nassten nafladeligt.
og nu begyndte Regnen igen at fal
de i Sie-Innre Jnde intellem Klip
pernc ved Seel-ach laa der en Sav
mslle Kraften til at deine Msllen
sit man fka nasvnte Flod, sont lob
ned igennetn Talen. Eieren af Msli
len san vel satn Dalens Veboete i
Weme Jsenneim og Gebweilek sma
tede i denne Tid sor, at den scnli
mende Vølchenss stulde brvde Tann
njngen, oq denne Fmat var vel be
arnndet, da Zinsen, sont forbandt
Viergene nxed Flodens lldlab, var
tnnd og skrgbelia og knnde i Lasnas
den ikke modftaa Evens mieqtige
Lsslgegana «
Momer Var Mc vol ttlmodch
nnnr bnn tusnktc vom bvad der Dil
dc sic- bvis Zlnspn bravst, vg en
Momen, da lvan var fast-läg nrolm.l
kom tmn ind nl fin Kom- oa sngch
»Ker Ammkwthek Im from-, im
vil standsr Møllen i Dag, og san»
zwar rt hcn og bei-get voreEnnneM
nu » dcst snart lange-. sidcsn vi fidftJ
san dem, og im sum-T im lasngesl
offer dem. »Ja, lod os det,« spa-.
rede Moden-en, Jan san Drcngenex
folge kncd os tilbage, oa soa Inn viT
scer den kasre Julefest ttlsamnien".
Sau qjotde Msllcrsolkene sig fast-«
dige, tog detcs lillc Dotter Anna
bastbcl mcd sig og drog til Jst-n
hejm. Der atbejdedc detes to Son
n(-k for den rige Raadhubsktiver srü
Wishcitm sont hoc-de i et paladss
cmtigt HnZ i Jsenbcim «Han flod
note-o i Faskd tncd at befragte sine
Arm-idem som taststcdc Korn i La
tw- da Inventslloton og bans Ko
ns sum war-Ida Molleren tog ast
"-«1-dk-»1 Hin-n ni, dn han san Skrives
mi. mon han« fom vor en haotd
Ia homnodig Mand, spurgte i en
warst Tone hoc-m han var, og hvad
imn vildc »Im er Zavetnslleren
«m Zwbach«, svarede han« »og
dmc et min Husttn og min lille
Dattel-. Vi kam for at bespge vote
komm-, fom atbejder for Dem«
»Zum Te er fka Seebachx bot De
langt fta Ist-»Y« spukgte Skrives
nsn »Hu-j, iktc ket langt«, fvakede
Wolle-ten »Er Suen vix-selig ioa
ti-j, fom man siget,« spurgte Stri
wrcsn viderc. »Jo, nieset hti«
sontede Millekm «og jeg et ban
nis sor, den vil brnde Stufen« da
ist-r det, Or. Zusier vil der stc
en ffmskkelig Ulykfe". »Nun, iaa
inldet vi den igen«, spottede Stri
vekenx »vi tun jo fylde den med
Vin« Mcn Milleren Ivatede alvop
liq: ,,Dette er ikke til at le on
fpsge over. Jeg bedrk Mnd vil
væte mig og mine og Tal-Ins av
kiae Beboeke naadig den Stund, en
haan Ulnkke kommt-r os. quan
Te, Hi Skrivcr, nmo hellste bedc
end spotte« »le dag! Ost csnacmn
«Savemsllerm" Jagde Skriveren
fotagtelig. »Hm-d stulde Oder-sporn
inecfem om den kom, gste mig her
- Jspnhmm Tot Mem-, !—:-;:«:1-:
Gm Einth- mnsrkis l!ln»en, III-is N
!.I-r(- at fsn i Esphkst sit-r at Zeiss
«-'-j(-ddrk on Forellen hmtip sjfkis
Emwnøllrrc ou kmknsk WITH-M
Meilen-m som vor en qudsmzxtiq
sMnnd, blev fotfcrrdcf ouisr denn-J
sSvoL og han fande- mksd fast, nl
vorliq Stemmet »Ja, tun Gud alr
Iue ved, hvcm man vit siikc sp as
Rande-D naat denne Ulytte kam
mek os.« »Nun, Dem oq Don-s
Svalerede deroppe i Viergenc ved
Seel-ach man io da uden Tvivl gao
til Grunde; der san alligevel ingcn
Mnd hjælpe« fortfatte Sktivetm
»Im desmindke troer jeg, Gud
san hie-spe, kæte Herr-N ivakede
MIlletm »Sta- skal der da ste et
Miratel« fasde Skkivetem »og for
en Savemjllers Skycd siek inqen
Mist-klein oq der del-wes overbos
vebet Wen faul-arme i vor oplyste
IV »Und san endmt am Meut
ler«, spat-ehe Mtllereu kollq og fast-·
Men Mhusfktiveken stiqu idet
Gn ny Praemie
Jiluminum cea Keule with inset
Ist-Ue
hold
s Wart-.
Ins-et
holst
2 quasi-.
Keule can be used with or without laut.
Un suskdeles Smnk og nzsttig Umstand, sum umwi- Uns
modcp vil work gis-d ved at ej0. Spørg hlnt Don-s nomine-m
hsndteudo ota Prisetx
Is.
VI BOZTCIVZK DBN CZATIS
til sahst-t- llolder sf »l)anskserts11«. hvjs ssgist .—U)»m»-meut ssr
bot-It i For-kod. oxz snm skakkpts Iklndest 4 nye Helden-.
Uette Tilbnd gnsldcsr indtil 30. April
DÄNISE LUMRAN PUBLlslllNS ll0088,
Zum-, Nebr.
dote tom ogfua nd og glasdodc jig
Inst Oscnsymst mcllrm Forklsldrc ug
Hin-n, og en as don- fngse: »Tr»
nun den kng Zyndtsr dct rette EvakJ
nJud can cndnu stmsjc ham for
lmnsz Epot og Hals-mod, og herum-J
oc« og oder fra den Ulysse, sont Te!
sum-s er for Haandm«. Nu sum-;
den lille Familie sig ned oq Maule-«
de om dettc og hint, hvad der lau!
dem most paa Hierw. Mode-ten sau!
holst at Saum-tue tog med dem»
hie-m, i Stedct for at blive i dcns
midsbespottclige Skriueriz Tit-tiefres
mcn disse havde endnu to Tage»
tilbage og vildc gan- fasrdia, san
do kundc komme hie-m sncd diskcåi
sulde Lan. Derved blco dct san.
oa med et »Gud væte mcd einst-«
stiltcs man. Mode-ten toa den lille
Pigc vcd sit-andern og saa gis det
Vrd Munde-us Side hiernad. Tot sue
rdc og tegnede icke mete, oq Him
lon beqyndte at klare of, men Mal
letfolkene ven- bcgge bedrsvede og
asnasteligr. »Bei fotekommet mig
bete Tiden, som om der vil sie en
Ulykke« iagdc Mslleken til sin Hu
smt, eftet at de en Stand havde
vandket i Tavsbcd,« og Gab for·
bnde, at det stulde vix-re Sten, der
btnder ,.Dmnningen, for faa er vi
alle Dsden vis.« »Gud kan hjælvr.
-han kqn endnu den Das i Dag
asre Mikaklek,« svcnsede Konku, nted
Mandens egne Ord, dem han ssk
havde udtalt til Sktiverem og til
fsjede Alcid-fuhr »Hm) fokn ttor
paa Gud den Almægtige, blivet al
dkig bestmnmet.« Og Mille-ten
fandt attet Frkd oq Trost dcri oa
ovetgav sig oa sine i Guds den Al
mcrgtiges Vermont og hole-des gik
de mod den stigende St ved See-hoch
ad Gemme-L til.
I Du vor i :t .L-Tl)onm not 171«,
Idm LI. Tec. Oitnlm var ovcki
Initika misd tnngts Einer Amme-m
.'s!—ilfc nn N m Ztnsrur mustl
lwmt Ein-m mr kzslmrt nt Calixt
zrtku tsn Vinc- rtho i1-«:. up, Lust Tur«
Uns-IT Full-Xb i Naturen
Eixtnitmllisrmt ln Zimmr !m Zu (
litdp sind now ihm Ludclofwt Da
. . « « 1
um nd as en Lum- u Cup- Mer-«
thmc disk i LINL nnsn i Asten Umsin
« Psmmsn den«- Jjnv De smsjdtsksc nd
Mel-txt 1 JIMnicm of Dirnnmst .--.1
El-c"lsrcjdodis sig Mr-, m hu Mc nur
niiust lvjcm sm- AftotL Zu Luk
«.«.·r ulndfclia rt wirkt-ZU "anIdf1k·d,
Tom rnstksde Laden, oftiskfulqt of M
Jlsnzspndc Lnd. Vmac Treu-Jene
Tor sammt-n og Wicht-, men kund-r
Inn hon- Vindksns Sich-, Ounchncs
Mem oc( san den underli.1(s« bkusmi
do Lyd. J Elsas onst-s St. Thomas
nat for bellig, og Menge-m som
var ovckttoiske, sorlod hurtig Lunen,
fmed sig ned i Hist ved Siden as
den omhyggeliq indpakkede Juleqave
til den lille Sister. oq fov spart
ind, Lea-Ue fom de var of Dagens
Arbeit-e Begge dir-mit Wen pluds
selig vaaqnede den me oh vg bsriek
Rat-bet: »Geh-! Qiæspt Reh Psy
nene og Kot-set Bäche-alten et
brudt tss, oq vi gqat alle til»
Grunde.« Dtmgen for-; sia med
ldqqnden over Hunden oq minnt-de
«Jes drtmmeh den stadlqe Angst
for Ste- fotfilset mig ogsaa !
Die-same- oa M« oqiaa win Brodes
stimme-F
»st- Us M Aufm- W ie
M alle W out pas
W,chde das M
Mede- ss W II M I
Fly that- Ovn WIL
L-. usw-»Jo- I-.«·-.qk,s.k-1«-«k. --k«n. l««t-l «
« If. »H« ’:·..«.«. sont-N soc-use s- um
- »Im- Iemt »Um-k. Abdmm sama-» w
«- »----. s I .- -- lut.
ON -«’« « licfo
.«—-sk w »sp
- s.-- kats « h-«
·.-»«..-ks its-, kais,
syssssll
XII-« By, »Im-N
I-- l«-- Rost-Ins Its-e
T Its-»- -"( the-s -«.- i N mh » «.-« .9.««.,» ,·.»
» -«««».l « sk- us- ) p» v . .k. «- Iu Ists-f As
» 0l.«Z-0AS 08 N SPAIEIQ IIÆNDHZLIIINIIV
-
rat-f «I "« I - »t- s- — «-sv." Ins-n links-»ti- Tr-«
»Ic-s-s:--1· H-. »«»«k -'k »Hm I(«s»-·.«»·-h»«
’ « Hist-l Nisus-« c-: ,.- H « I ««».(. I-»s··»s.
’ «I"b'·«·I-« I « s««-E-s Ist-i Tnslmjn sssyksltulfsms
» » s-1-s«--«-s-.s1-.»
ASCII-ts« Ist wxo H- Dis-, s- las-( Hist-·- « l- l
’ It « « -l sh- ls l--I-sr isuns 1-I«-t»« »s- Usrltsslwl
U lksff «12«flmo·s II f. Ists-! « (· U Hut-Is
( «II Is «·1- h-, -.« h s, A-» .»,·..»Y· J »
« »O ’" ' s’ts l- sit Uh« l 1,---I-- .
! DIESES MAX No TJSNEI PSN lE —- Is ksss 1«
-- s« « Hin-«- ists-I « »in-«
» LHFIHs I-«- Hoc«s11sk««k-s.k« Ists-most AIX
l«-s-sU--:,
» Mk Ipslll IM. co» Ills III Ich cssdimb c.
..7
Ost-U »Ja, han drsmnier«, sagde
dcsn andrn Bruder og vilde lægge
Isig men. »Und værc lovct, at dct
Tkun our en Trom, ntcn tun-, hvad
Iek der Diskus, hjkksp soc Guye
IVarmhjertigbch Skyld, hinslp mig«
Ilad drt nu gaustr tydeligt, jcg dtsmi
jmkt alligevel ikke,« raubte Tren
Igen og ityndtc sig hen til Vinduct
kAlt var vild Fowitring. Stam
klokien ringede, Dykene brjcede i
Tpdsangst, og Vandet btuiedc igens
nein Moden-ne Men overdsvende
dem alle stod Naadhusskkivetm i
Natdraqt i Vinduet tvæts over
Moden og bsd alle sine Nigdonmie
vg Stam, til hvem der vilde kedde
lham .Btodek, Brodett vaagn dog
opt« raubte han nu til den idvende
Dteng. »Stm et bkudt igennem
Dcrmningem Og hvad stal der blive
as vote sei-te Forældre og lille S
ther?« Du dksmmer. lägefom leg
that dtsint, mcnte den vaagnrnde
Dreng, idet han fokikkasstet min
«sig op og sprang den til Lagert
Men hvilket Synt Rundt omtkw
dem paa alle Sider den btuiende
Bandwaöfr. og i Vinduet hinsidcse
Gaden den sortvivlcdc Steinen
Mcd et Etrjg immdc de to Vrsdtc
den kjl Fugen ou mich ilc nrd,
nusu msdc«11undcr i Laden var Vandrt
alle-rede Irr Fad- hrjt To lob tjlbams
"paa Lostct for faa lasnge sum nmäiJI
But holde sij pusc ist-l wkns To ishr-I
sziclIxx ssl Hin-Du ?tt!b, H LI
i’.su Nunkuku .:1 rkikkts m much
«r.n(1«f Lim« Uhu ("’-ni'1! VI «
HHJHP kskxfxss Exil Uns Und-T
H Umnrmc W jusi til -Døc"1«. »F
.1 man ds. suth dm undul, ou Ist
or ousoa lusde thi Mudek m ,O-i
her ou lillcs Stifter cr filfcrt ists«
drufnpch og vi ffal Alle umdrz :
Himniolen.« Vcsstnndia unsri- Minis
des Laden, indtil mcd et nutdscht
Nnk den bmnndte lmmsomt at lus
vasch fiq fremakr »sper- JcssnsIs J
diq lisvcsr fra, Hem- chnM J dia
dst ieg«, bad den ene Vtodcr mod
basvcsnde Laste, og den andm fis-Ess.
de til: »Hu-tre- Jcstts, bin rk im i
Dsden faa vel fom i Liver.«
»Anmut« saqde de tilsammkm idst
de holdt hinanden fast omslnnqet.
Langiomt bona-gebe Laden sig item
ad pqa den bthende Fled. De to
Unglinge tin-tagte mange anng
de timer. meu endellq qtyede Nor
genen. Oele Degen feil-de de
malt-Ing- M fskst benimod Istm
sank sendet Ida tue-get at de kmsde