Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 09, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
J SEND-W « .- » r
THPUNUED ’- ZU PÆM
« »I)AN»ISH» Az -· ICAN MPAN
mANouILHL w« --1,Y Publius
LTJÆW W HIR HOUSL
·« z; k, WSB
MNLEKICA -,, «
H nd «-—x«c -« x -- ,, . « . v « -:- krasgwxigzzxszse ,::-I:o:s;s;0 :-.«.».:..»:«:I«I «::s::«:-:-.:t:«-Mc1 ·;
Rr 1.). II Blum Reisi usqu den CH. Aptil 1913. u 22. Aakg.
De allictede og
Stormagtcrnc.
Moment-grimme tnqct qulen til
Ekttturi.
Mag-erm- dkmonftrctk, men tilsnnks
lndcnde fotgcrvcø·
—
Torsdag i fidste Uge misltcsz fm
Ernequ at dct state Tarabafch
Fort, der i flckc Maancdok hat bin
dtcst de Amt-rede fra at tage Ska
tori, »vor faldct i Montcnegtincrnchs
Strudel-, tokket vcrtc 200 Bombe
fastete, sont lmvde oftet dort-s Lin
for at aabne Ahnunan til Born
for lmiss Befiddclsks Moment-armer
ms or villige til at oft-e alt. ——Na-vn
tc Vombekastcre var udspatc Mastid
im florc Betoillonet. De flatte
dc ovad en ftcjl Viergstraaning un
der drasbcndc Jld im de tyrkifkc
Kanoneh fkar Ztaaltraadssssegnc
ContanglemenU over on dcrpna ka
stede de Von-benu- fra naskt Held
og nabnede dcrved Abganan for
Jnsantekiet til at storme stcgrai
vene. Jkke en cneste af Bombckafteri
no kam ttlbagcy men de havde lsst
deross Ungarn-. Tot kom til Bajos
netfcmtning mcsllem Atlareberne on
Forfisarcrnc i bvilken Moment-gri
ncknc sein-de eftrr en Timcs Haands
qccnamg, men dc mifusde 300 Mond
faldncs oq sann-de
Ten ene Niekke of levenmvene
efter den anden mantte not-met-,
men Troimerne under General
Martinovitcd sejrede.
Under fcnnme Tote meldteö km
London, at Magiernes striaofkibe
san-ledes lang-s- dllkonteneqros Kun
for at tvinge det til at opaive den
viqtiaste Fragt as- sent Ellöannes
dekcs Kaum Litkiaske Krquftibe
fastede Anker nd for Antivori. oa
Jmtiensse on britisse Skibe var
von Vej dertil for i Foreninn med
de andre ot nim- en Tetnonftms
tion oa tvinqe det lille Nine til nt
Mde tilssie
Under 5. d-:s. nIeldeOJ snn nidere
over London, at anfanAstmren
givet del europasiske Diulomati
nmnqe urolige Zinsen De Alljekes
de bar indtaget en nnflnengia Hold
ninq og næater at bete Ordke fka
Storntaqterne Spøtgsmaalet er:
Dei-sont det blivek nsdvendigt at
tvinne de alliekede, bvorledeg san
det agres2 Denn-: Forlegenhed
forftaar de qodt, oa de ded, at den
eurovasifke Koncekt ikke er saa bar
monisk, iotn den var for en Maoned
ssden
Det lille Montenegro vedbliver
at trodfe de seks Stormagter. Kona
xNikolaus erklærety at han vil tage
og beholde Skntaci. hvilket han
unser sont en Nsdvendiqhed for
sit Riges Mit-seh Blandt dem, der
demonsnserer nd for den ntontenes
grinske Havneby Antivari. er det
not kun Østriq og Tyfkland, der er
rede til at angkibe. —- Meldingen
slntter med at slge, at den offents
fige Meninq baade i England oq
Rusinnd er med Monteneqrinerne
Rotet i Merico.
Hut-km lynes fastdig til at
lallt af.
Im El Pala, Ter» malle nn
der 4. ds.:
For at alte alle Partier i Mexi
co tilpag flal General Huekta væs
re vlllig til at irrt-de tllbaqe til
Fordel lot Pebro Last-main lom
midlektidla Præsident. Lascuraim
vil l laa Tillaslde lndehave Einbe
det for den genvastende Del of al
dsde Prwlident Moder-as Termin.
Garn Udenrlgsminilter i Maderog
Kabinet ltaar han nærmest for Tut
estet Madews oa Snarek Did. Da
Planen vldere gaar ud paa, owner
tag Kabinet bliver staaende, et den
net-kniest at ovfatte lom et Komprvs
mis.
Dette Forlig cr, sich der, ble
vct lagt from for Konstitutionalis
fternc, sont nu bcskæmpcr Httcrtas
Negering i det nokdlige Mexico.
Nuvernør Carranza i Coahuila fsal
have givet det sin Tilflutning, ou
man meiner, ogfaa, det vil smagc
Lvrøtcrnc i Zonom Den Omftæn
digbed, at Emilimto Japata atter
lmr betradt Arius-friert ’i Enden
snncs at have tut-rot britemmendc
for Hut-km sont indfer det ntcmchi
lqu i at vaer stillst mellem en
Dobbcltfld. !
Lskeikicanske Militasrc her i Vor-H
meinst-, at Hut-km ikke bar ovcri
H,W0 Mund i ljclc chublikkm’
nt faldc tilbaqc paa; deunr Styrkc
or altfor lillc, mmr den ital bruges
til to Zidcr. chv Porfirio Diaz
lmvde fleer Mond under fig, da
kmn ovtoq Komm-n mod Mode-ro.
Fra Washington, D. C» meldes
under famme Dato om U. SS For
bold til Mexico:
Der er ikke indtrnffet nogct, sont
tnder paa, at Treppe-me ved Mexi
cosMrcknscn vil blivcs hjemsendt, si
den den nye Adminiftration til
traadtc. Det er Migsdcpartemcns
tot-I Hensint ikkc at trwkkc Solda
tcsrnc tilbcma for man hat famst
tudcslig Visbed for, at Styx-et i
Mcsrico lmr fast Grund under Fad
disk-no
Tot aaar Elaq i Slag i Mexico.
Eiter lumd dct Im for nd til, vil
fom Mit-nd hanc lnsllnsdt Akt-wildem
ismlusdct i Mexico i Lølsct of de
tre Vlurz sum er bonum-ed fidcsn
kllladeku lvscjsto Lumrofanetn
As dctte Rmnlløvrr lmvdo Por
nrio Tinz indelmst Emlnsdet i ims
Insu en Memusssmldcc Franck«-u
Bonn di- la Vorm fkod sum Wurst
nont noach san Mande i den
nusllumliqqondo T1d, for plsladero
tilcmath Tonm- nsloitcssz san sur
kokt Tid lidcm idct et Ihm lmmth
Qui-tm Dosten-J Jlnsrftlwinlmdis,·
til dlllkmtrn
Nu lusddrr det altfaa, m Lmurl
link owiort list den MminkL at det(
tusdstc for Landct vil vaer at lnml
ncdlasqger Embcdot Eftcsrfslacrcn
or allen-do nimmt og vil blivc
den femtcn l
J det forlølmc Olurlnmdkcdc lmk
LIZcxihYlmst et Utal af Prcvlidcni
tot og talriquorzwrlrizux Nwriugsi
vcsjcne forsøtittcs, Etatsgaslden vol
ste-, og Pcnqcvasscnot tot-i i dct
lnsletaget i drn ultmrligfto For-vir
ripm. Forli i 187·S, da Porfirio
Dim blcv valnt til Pmsfident, be
anndte det at lnsue. Hatt faldt visd
Valgest i 1880, men valgtes igcn
i 1884 og blev fide-n gcnvalgt i
1888, 1892, 1900 og l90-1. Re
actingsformerne fasftnode lig, Nas
kingsvejcne og med dcm den almins
delige Vclstand tog et ltort Oplving,
Drdencn og Sitterheden forbedres
des, Jorsvarsvæsenet udvikledes, og
lclv de indviklede Finansforhold be
dkcdes noget.
Gcnnem 300 Aar, fra Landet op
dagedcs og erobredes af Spanier
ne, og til det for omtrcnt 100 Aar
fide-n last-ev lig fra det spanfte
Den-editan havde Mexico i Grun
dcn ingen Historie Det havde gen
nem disle mange Aar bare m Op
qave, ncmliq at lade lig udluge as
Moderlandet Spanien. J 1810 ref
fte en Areolcrpmft det firste Op
rsr. lom blev kvalt i Mod. Summe
Skælme sit de fslgende Optik.
Men til sidlt qav Spanier-ne tobt,
og i 1821 lod en Kreolergeneral
Jturblde sig udraabe til Mexico
Aejler under Navn al Augustin
den Ist-lie. Hans Regeriugsttd blev
bog like lang.
J de MS Aar fm 1821 til 1827
bovdcs Mexico ikke mindre end MS
Regekinasformer. 55 Minister-ice »
oa 250 Revolutioncr. Striden stodl
i de sprfto Aar om, bvorledcs For-i
satninaen sknlde være. Dei blev»
foreløbia fastslaaet den is. Oktoer
1824 mod De Formede Staters
Forfatnina fom Forbilledr. For-sat
ninqen er iiden blevct sorandtet
mangc Gange, fidste Gang den 10.
Juli 1898. J 1860 bccv Kejserdøms
met attcr indfart under den ulyks
kcliqe Marimilians kokte og blodis
ge Zum-. Hans Vanemand var Jn
diancren Juorcz, som derefter blcv
Pmsfichnt
Nu staat attcr Valgcnes for Dis
kur· Tot i dissc Tage antydcdc
Komprwniss vil muligvis bidrage
til, at de fotløber roligcrc, end
man cllcrcs vilde haft Grund til at
neun-.
Sag mod Wirs. Panthurii. Lon
don, 2. April. Mit-Z. Ecnmclinc
Pankhurst blcv i Gaur sat under
ketslig Tiltalc fora at have tilskyns
dct til Ødclæggelse af chndom.
Hun blcv arrcftcret den 24. Febru
ar i Anledning of delrkggelsen of
Lloydslszeomes Landsted. Paa et
ofjcmliqt Mode fremkom him sencs
re med den Meian at lnm havde
ulanlagt Herrin-riet med finc Til
hasnaeke og var ntrdaitsvarlig. Den
hisjcftr Stmi. lum can idønmies for
on saadan Forbrydolse, er fjorten
Aar-s Strafarbejde.
Der arbcjdcs i disfc Dach uaa
at fm udvirket Lgsladclse af Misiz
sieh-« Eint-rinn, en oniekiknnfk Da
me«, Hvis Hiencstavn er DetroiL
Hun hat dcltaget i Zuffmgettcrnes
Agitation og udfoncr nu on wan
siedet-s Fasngsclssstms for at hanc
ilnnet Vindnisrudck ind. For-samt
indcn Beatrice Hat-toben sandte i
Naar et Kabclaram til Tlnsodokc
Nonsenle lmori lnm sorklarcr« Sa
uen nirrmere oq vanknldcr bank- on
andre Amorikanrrch Ofuslp for at
inn lustide fat fri. Mifs Einer-sen
mmtcsr at mais Mad til iia oq fkal
befinde iia i kritisk Tilftand sum
stlms as Lipkmldct i Rasnafisicst
20.000 slloss A DÄY.
Mayet Bootäkshoo Co.,Milwau1-oe
now has this dsily oapacity.
Comploto Lin-ge New Builkljng to
be used oxolusively for mskiug
Marthe Washington Comkort
shoes.
Milwuuk(se’s greut shmk tue-nu
fucsturitsg c»mpany, this F. Muys
ists Boot Fl- Shw (!»«, has just
«-«)mpl(-f,t-Il litttsthtsr Ihr-Zo- fut-t»l’)'
linihlimz consisting of sssvtsu
stark-s untl hast«-sent 50 x 150
ft., which is to houiwl (exclusive
ly in the manufnctnre of Murtha
Washington comfmst Shoes. lt
hi- the lot-gest ningle sactory in
this- country devotod entsteh- to
the mnnusscturo of one type of·
Moos-. lnoludjug the new May-et
Mnrthu Washington huilclitsjz,
the Mayer kactories now have
facilities for msuukaotnrink the
enormons quantity of 20,000
nhoes pet- day
The kcsmarknhhk gmwth of thi
l«’. May-Dr Boot F- Shoe Co. is
« Atrikjng trihnte to the stor
ling quanliticss of Mnyms Hu
nmshilt Rhomh as well as to this
mlne of this papier as nn Univer
tising medium. May» Honor-—
hilf, Rhmssi hnw hoc-n ntlvisrtimscl
in mu· culnmna sm- yssnm Our
Nacher must hi-, fsmilims with
them nnd n0 slmtht Innan nn
wonrmsn of May-Dr Rhoekh
This compuny has hnilt up nn
meet-Heut reptitatiom which it
dessen-et The quality of May»
Honokhilt Shoos is known wher
evms good Ihm-s am gold. Mar
tha Washington Cornkort Rhon
cssprsoislly enjoy a trssmcndous
sales-. 011 soc-must of the-its graut
popnlsrity. these shoes are much
hütete-C nnd our readers are
wen-nnd to make it s. rale when
pamhssins to look kok the name
«Ms»v»« sack «Msrtha Wash
ington« stompeä on the solc.
A. Thomsett fanden.
J Haar tuldes Post Lanrsen os
on pr. Telcfon og fortalte, at det
før omtalte Ullenighedslenh A
Ttnnnsmi, der sonnt-dess, var fundet
ned Tlsliddagstid Oan fandtesJ i
kltninerne af den ..Pool Hall« paa
»Bist-net of 2t. og Nrnnt St» gan
fte nasr ved, tmor han stod as
Zttorvoqnem da nun koni fm Son
dagsrsstolen Man nat-de før tust-n
ninqen i Nninerne neeret hanc pnn
otntket een Fod met-, lnmr man lnwi
sde fnndet et nndet Lixj Stedct,
tmor ljan sandte-J nnder kllninerne
ni en Mnrstetwvnsq, niste, ot lnin
Zsmr sont W der lige inden for
Ianen nwd Stormeih da han var
liknuet of Spormmnen Hans Lin
Itmr belt kendeliqt on itte videre
E ftmnferet.
; A. Tlmnisen var født i Tmnnark
»ide« m. Aug. nwt J inst ich-»
Tnnndrede lmn til Amerika oq toms
Itil Qualm, lwor ban tmr imlioldt
iiin fiden. Hnn enr Tknnrer m«
«nandvierk. J tRHI lslen Tlmntfen
fqift med en Søftey til Pnftor W.
,b«. thielfem Greennilliv Mien. Te
zrexs Matefkolt liar vieret Delsiqnet
lYned tre Vern, us linilte de tu er
Hgaaet forud for Faden-n ind til den
Ewiqu Hutte-, en Dotter og Enken
Ismerlener den afdobe
i Nimnsen blen tidlin vnkt ng kom
Jester en Tin indre Konnte til Hei
Jle i Trnen pna kin Frelser ned
»Musi- Trandbems Verbinde-life cmn
iTun-de nirret Medleni as Ellleninheden
fi anlm co. 27 Thr. »
Ter var to sind-« tertmt sont nd
Enskrrtede TknnnqseD Flid eis, Eiter
serllighed ---« Villiassed til nt nsre
stscmde Fern-ster, Iid og Midlen
stmn nnr en lebende Mund i Me
».ie.lieden, isterlin inn- Tiafun ou
Ali-beider i Zendanitsitolen qusnn
H den fidize optnnne Enndimsvitule
»Tristan«-R i Zudneickmnen as Vnen
Ist-sur :lI«’i-:«fion«7!miet btets lnnmeh var
FTtmnsen den ledende Mand, on
lder limited nun-J sidfte Arbejde sinn
Hne Dan, sotn lmn bortrykkedes fka
knette Lin as C:n-lonen.
l Bearnvelsen er bestemt til Fre
ieinq Eftertitiddim, rimelizwis Kl.
H? on fka den dnnsksnorfte Metodifts
Htirltc
Velfianet unsre Tlnnnsens Minde!
Herren traer de efterlenende its-r
qusnde Stil-Amian Øan tylde San
net, sont Tlnnnsens Bortqanq linr
»Habt!
ancn nlvotliq sp.
A
Num. A. :«l:srit. me Pius
den Tit-two lmr lädt et Tilbaqcfald,
og fom almindeligt ved flink Til
lumofald aus«-is hans Tilstand for
ulvorliarw end lmns Snadom side
Maamsd. Nasnmsrcndo Tilbamsfald
bmyndte nusd Gewinn-Um og Prof.
Markhiafovn, Pulse-nd Livlasmy til
foldttss i Nin-T Han tilfcm Pamsn
iacsn baade i Momes tidlia oq fleu
Manqc i Dou. Don officjellc Mel
dinq, som er ndgivct fm Präsime
figer simpcltlnsiu
»Warst-n lidksr af ot kommst An
grle as Jnslttcnfa.«
En Tjeneftwiaes Oel-m War
sckmm m. WANT J den lllie Vn
Falun bar en chncstepiae, der tjcsni
te has Godscjcr Krukowfki. aivct
sit »Hm-find Mist i Moden, sanledcs
at hele Familien, 8 Personen er
døde disk-af. Pinen er arti-steten
lmn crklasren at hun bar villet
Iscrvnc fin, fordi kmn blev slot brs
hondlet.
Fortslnkkct Luftfkih Karl-Indus
19. Mai-tsc- Slfkilitwrluftfkibct »Er
fah L. R. F« blev i Dag, da del
sknlde lanch vaaErercerpladfvn Inst-,
fastboldt tut-d Spidsen mod Jordm
Incsdenss Amor-enden af Stomusn blov
kostet from oa About-. Ved fismtis
den braft Holftret fra Syst-sen til
Kakmttm Don forrefto Dol or nn
fuldftcrndiq brudt oa lismczs «1md
eZwan Aatordolcn fvasvcr i dsufton
oq holdes as Soldaten
Ymerikw xlgt
M-.W
Prassidcnt Wilson har ist. hnad
der under 7. di-. moldteis frn Wule
itmtun, i Moor fut sig ud over en
lud-Damm Ekik, idct lmn sclo oplws
fIc sit forsns Budffab for Kadmus-J
son. Han vildc beuyttcs dcst ,,lem-ndr
Ord« for nt mer det san tin-get
merk- virkningiifuldt
.
Im Meint-hist» Tum» Imsldesss un
disk li. ds» at Lfkiiisiösmsdiflodcn sti
.,1k-r j den kan at Vandsmndeu i
den must mrd at bline den Wich
i Finden-J Historie-. Zmutidig tu
risttris im Gattu, Jus» nt Fludsj
matinmsn der tin-sontqu or nsomn
dnm Zog incd Tendcnsd til nt frika
.. . . . 1
Waslpetuncht ior do nødlidcndc
i Lmalm var i Ganz-, alt i alt
naacst op til 8214,317.03. shde
World Serald lmr indsmnlist, lus!
lob sig til s:l7,--2«..2() Jndsamliti-J
gen fortsastte:. Mot; fnbskrilnsrcdrl
stamp« -« summ- fok Met-,
Art-winkt Co. ou stäme porfoulig
!
· I
Etstmtor Mooer W. Norriis talth
iurloden til on Fasllcssrsjision ai Ne-;
bmssa Lmiislntmr Førit tatst-del
Smn Luvuiwrmu sum lmvdc nalatl
lmm m Foltcm sont tmvde insmusij
nst den- til at fromme for lmnH
For kmrizit taltis Hin til Limqincris
no om sit kilmnme Purtipolitik uns
tun nriusidts for, litmd disk uil tschi
Folfcst m Statt-n I
i
i
Tit-mi- Eisimtnrzsalgt Im Hin-l
Hishi-nd Hu» nieldes5i, nt Print-Tut «
mnin hat« slnttkst sitt til de Ztal
tm sum staunin for den sonstwie-des
Monstitntinttsiorandrinq dcrlwm at"
Mt Will-nimm- dinsttc Talii as ll.·l
E, Zusamt-on- in fm Witfliinxitmr
insowei- nt der nu ika both ndon.
ist-n Etat more for at fasttis denno»
Konititutioniisfomndrinzi tin-unent. j
· .
Demokraterne bar et Flcsrtal ai»
H« i Novrasfcsntantlnisvh og i Eis-z
tmtct stunk dcsr 51 Demokmtcr modi
15 Klieuislsljtaneric Tot Or 18 Aar-;
fidisn Demut-rauer liavde Flortal
i bcsqms Konqrcsseus Kaum- oti til
liqe detnokmtifk Prasfidcsnt Nu nmn
de vasw i Stand til at kunne qons
nennster et Program.
lliusjisistsk Linx Fil. di- licdit til
aanqislixus Mildisr hin- lluissrtst i bist
n- Raraak frei-net l,:W; Ilscisniussso
lin lusr i Nun-riski, nisinlia 175 lust
i Liccbmsfa tin-d Cursum-L Ls i Jo
ma itsnclaium H i Illinois-, Mi
clsiaan oa Missouri this-»san« ims.
i Indiana shcwsuanch LWO i
Ohio Gitivandiss Esisndmn ødrlaat
8100,000,000,
Ton W. Konnte-J er traadt sams
niisn i Washington til Efstrasiscsi
sion. Revision as Toldlniwm No
surnusr i Laudetcs Pisimolunaimiina.I
Forslaa um Ilaslsasnaialwd sier
Vailippincrmn Forandrinacr i Pa »
Wams-Kanallovaivninat-n oa For-;
slaa oni Anlasq as Neacrinasiorn
dank-r i Alaska or drt viatiastis as disJ
Zaum som sorcliaaor dxsnnis EIN
trascsisimi
Te sisnrstis Undersømslsisr anaaa
mdks L« unaiI Jmmiakantpiaisn som:
undeuwa til Ecsicaaa sorsvandt un s
disk et Ovbold paa en Ztation i:
Pcnnsnlvania den LA. Mai-M bar
bmat sor Dom-n, skrivor ,.Skand.«
as 5. Apr» at der soruden disse or
farsvundet 7 Macsr inden Afrciscn
fra New York. Alle do 27 Pian
kom til New York tut-d Damvskibct
»Valtie« dcn »J. Marts. Sonatok
sztl oplnsek, at do sie-fu« as Jmmii
Jaranterne med nasvnto Sksb var sra
Norm-, Sverig. Tnslland ou Polen.
Man fragten at det er Hvidcslav
bandlem der hatz vwket paa Soll.
glorden undt «
Prinfcn us Wall-is er blencn nd
nasvnt til Løjtmmt i Marime Hatt
er forlcden under Nov-tot Jarl nf
Ehefter asrejst til Tyfklaud og wilde
paa Beil-n til Stuttgart nflasggo
Vcsøg i siølth TtissrldorL Koblonz
og klicjdcllwrg.
.
England-I Luftskilux London, is.
:).)s’urt-:s. J llnderlntsct i Tag mod
eltts Illsnrincminiftcsr Elnircltill sum
Ztmr pna eu Fortsspømch at Ad
ntimlitotct lmr lnsstilt et mit« Parie
nulEuftskili mcn ikko meet Rot til
at lmxmc dmnu Unstskibismms i Eng
land.
En Fabrikant Roquct i Paris,!
der til Apoteker i Provinsssknc lmvij
de folgt Medikamenter mcd on VLH
Tcl Infole disk imidlcrtid var!
form-: for at stufo er bloven Idømt
on Bade pcm l,4t)0,()0« Irr-tu for!
at lmve nnddraqsgt fig Mkoholfkats
ten.
I
Nonernlstrjkcn i Volaim Brüs:
sel, if. Mart. Tot fncialdontofrati
fke Partit- IIcutionalrcmd lmr noth
qot at fnrcslau, at der den H.
April crklasrisis (s«sc·msmlftrikc, ofter
at Nie-geringen Inn- nkmtot at um
umnførcs Forfatninqizreformm For
Haupt vil blims lnslmndlist pna den
socialdomofratifke AMrtidnkL der as«
holdes-s i Paaskm.
I
- . - !
»- tonnsølant Wurm-km ls.z
T!I«’nrt-:s. llndrr den urfnmwiac
Sturm j Nat er css :I.Iknddvrumfkinrs
kcmtret og sunfet i Einst-n «L3rx1113·«
uiittolkkmqv Lin Bord bessng siq
II Mir-nd og l Wünska l Wem
Der alle druknedu J chordoiusrst
kmmlen or snnkot en Miqscrdmnmrl
«!T«lknn«: Mandsknlust lvlm reddcsts
R Kommst-ais Kann N Wo Elsl
Lusn or chd W Lasmeru oa Bau
de wart under. «
.
Rsksilndnsstsfksnst Attuntut Zlmnq
lmj, 22. Mart-T J Kommer for
øvodcssks ct Attentnt mod fluv. Wider
nikinitmsnsiniftor Jungfbiaotwt, ou
i Tau » Minister-on dod af sind
Samt Roriudcsn lmn doch modtoq
sum et Prov, undcsrtcsqmst »Hm
nmndcn«., lwori den anonmneBrcvi
skrivcsr vrklwrcr, at ban crNisrninqus
mai-den« Dot hatde imidlertid ika
»in-est bems Henfiat nt druckte Mi
nistet-on, mcn General Sucnqbsiim.
ou bnn lwklaacr monot, at lmn lmr
karvcksslct de to Personen
.
Flnvmns flup nnsd Told Berlin-,
J. April, Ton tust Vuftkrvdscr
:;-- 1, sont fttsa nes i FrnnfrinTorii
day og bleo konfifkorct of thdig
lnsdrrno der, or kommet tilbage i
aod Behold. Tosklund aander nttisr
lottokcs --— on kanskc bele- Europa
mod. Tor blcv i Nanr nslaqt til
frcdsstillendr Fortlariua over for
on fransk UnderspqelfeskommiMon,
lworpaa Luftskibrtss Vofastninq blcv
fat paa Fride ein-r at lmve crlnat
82000 i Toldpcancc Form-n qav
besudelt sit Mrcssord paa, at Impr
kcsn ban cllor nagen us lmns Lod
faaoro tmde qjort Obscmntioner
nf militasr Vasrdi.
I
Egmeliøitidrliqlnsdrn i Rot-i
Nani, :3. April Eu onst-l Ein-m
iiøjiidrliqlnsd liva lioldi ist-d s
Wir-konnt Tisiomanci Bann- i Tau i
del Vasnslse i Don-Hut lnmr Liact
un linilisr. Tor var lnn mle iao
til Stein-. Nimdt uns i Bin-n vajrdc
Flaqcst im lialv Statiu.
Octbort L. Erim-rieth den oidø
des Folget-Mk fande. at Plain-rin
ior Liqets Ovcrførcliv til Do For:
mode Hinter ksndnn ikke var befiel-It
faitsat: dot vildr til Vol-? ofbaane
af dcn Drdiiiim, sont nmntte tmsfi
fes i New Vork. Kisten vil blivis
braqt til Statiomsu i zsn Voam lom
Roms Komnumc stiller til Time
ite, for derfra at blivc beim-drei vi
derc til Neapel ·
Huldfund i Indien. Fubclagti
ne Rigdouumn J TaldlnunTiftriks
tot, der ljgger ca. 250 Kilometer fra
Kulknttm skul der for nnliq vasre
fundct en Raska ualmindelig rig
holdigo Wild-, Rebber, Kul, Jeru
og Acsbtsslecn Tot Paagwlchnde
Tiscrikt iikmor i en Eun, Her time-r
n- den for on Manard-I Tid fide-n
nfdødc indfødtcs Furan Illkalmmvd
Vnktear Elmh, ou ein-rat man hav
do opdaacst do ljjdtil um«-de Rig
dmnnm er Distriktht fort-leidig ble
nct stiller under den indifkc Roger
!kinx1—5 Vosknttclscn ou der blcv nd
scndt on (83coloq, fom fknldc under
Hoqu Fsurlmldmo m t.·nrdcrc Leier
m-.
Prasfidciit Poiiii«c1rc—liuldt Son
dnq Eftmniddim den HI. Mart-Z. i
Lucrmrrcliis m« en stor Lliisiiiiefkes
iiiusimdis Pumde i Vincenin over
Essiarnismusn i Paris. Eiter Paraden
holdt Prcrsidisntm m Tale, lwori
Eis-in bl. a. itdtalto, at mmr Frank
riq sørgrdr for at optistlioldc fin
Etillinq i Norden uformidrot og
nilde vaer i Stand til at forqure
siu Æm briiiitse bot disrvcsd Lprigi
right-den as sino irodisligcs Hensiqtch
idist dcst »diin Maximuer misdvikkcs
do til den curopasiskc Foritamslie.
Rom-ringen vildis førc en Fredms
oq Vasrdialiedcsns Politik. der sum
tidia tim- i Lnorcnizssiciimiclio nie-d
Jsmnfriqsz ou Eivilifatimwns Jn
ten-Hier
.
Messen-n fluttor Forlia. Berlin,
L. Flur-it Ton mka Mist-r lim- un
sinnst Furlig i Eliiindisliginsd nicd
sen jiorvcmtwc Heim-um Sonst ef
ixi ri: Zum-n har vaer for Retter
ius i ilsuris Ellcnanisdor ou pnuført beg
zic Parm- Inmesn Uioiliqinsd Eolift
er qmnst ind imn at ovaivsg fin Stil
tinq nun Landcsicsndomimsn, imatet
«.-·i-iokontraktcn qimsr limn isn ruin
smslizs Lnsinclsissirifi Hund lian ital
fcm sin Vvdtsrlaq liisrfor. ved man
isndun ikkc tin-d Ziffer-lied, nicin lian
blivisr i limsrt Fald liwdret Incd en
Orden soin Opreisninq for den
Tun. limi lim« lidt. Koffer-en barA
»Nun-d tilfisiidmivcst, at ban taqer
sin Vnaimnd mu, at Forvaateren
vor ncnulin og unnttixL tilbaae.
.
Vlthmlsunss nne Horn-Man Can
lnvrm Undw nur Fonlmlnsd on i
Lmsrnnsrrlsc is- dc nnstmlsfc Mini
sms on Usinnrwrtsr nunmng for
lcdon Nrnndjnsncn til den nne au
skmlisku .cwm-dsn1d, on imntjdia fik
non nur An sit Mann. Man vr ble
nsn rnig mn at lalch den »Es-wer
m«, og Wunsmlqnvrrnnn Lord
Trnnmnits Snftrn lnlfns under ende
lnii Jnlnsl for sørfns Naqu Austra
lien-J nnc Onvcdsmd Isch dctteNamL
Tor lmr unstet nuscnsn Strid onl,
nnilfist Wann nmn fknldc vaslgcy og
ntullikns Nunm- lmr vnsret lsragt
i Forstw. doriblnndt ,,Tllknola« oa
«?ndmrllwlm«: mon man er nn
lslvmsn sinnend-: vcd »Conlwrra«
fmn det, der fornnsntliq klinmsr bedft
nq nnsst anstralfk.
Hernnsd er Stridon otn For-fus
vlndfcsn nnsllrnt Jndnch oq Mol
lsonrtns nltsan braut nd of Mirde
den snakaldtc »CotnIIIencotncntsSøj
le« løftcsr siq nn stolt i Vejrrt fra
Knrmjonstøicn oa bil, oafoa ef«
nsmt Bin-n omkring den lmr reist
sin, vasre synliq sra alle Sidor sont
kst Smnbol paa Anftmliens Cum-d:
den nnmtiqcy fekcikantcdc SIle be
sinnt of 6 vasldiao Gmnitblokkc
isn for lwer Etat oq forsnncdo med
tilsvarende Jnskriptioner, oa fra
den udaaar den 130 Meter brede
Praqtgade, der flal føre sorbi Par
l(xmc.-ntsbnaninqen til Foden as
Ninoliebjeyget «
« Endnn bar Canberm ikkc andre
Anqninger end Arbeidsssure: nig
med Trrrænets Bearbeidelld er mäs
Illeredo temmeliq vidt fromme-s
inden indevasrendc Fikmnsaorsif
ser vil Stolen allerde have
80 føtftc 5 MMlM, M
Hdvcpsxpd