Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 02, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Dansketen«
g
Onsdag den 2. April 11113
Blei-, Nebr.
Udfaldet af Valget her i Gaar
Ues svm fslgen For City Mayor
M Nr W. D. Holler 29 Stemmers
M i l. Ward, 2 i anden Ward
es 2 i tredie Ward, og Dr. C. R.
Sand sik 9 Stemmets Flertal i
sterbe Ward. Dei er altsaa det be
kendte firste Ward, der tilkommer
Men for, at Holler blev genvalgt
used 24 Stemmch Majoritet.
J fjerde Ward blev vor Lands
Istmd C. M. Christensen valgt til
«Tmmkilmcm« med 10 St.s Majo
tktet. Til Medlemmet af Stole-ma
U genvälgfes Dr. C. R. Mead og
James Moder med stor Mai-print
— Mensghedcns Tabitaforening
Wuttede forleden at holde et Ub
Ialg i—Begyndelfc-n as Mai Maa
ued. Dette Udfalg vil der fenere
blive givet nasrmere Ovlnsnina om.
—- En Substription til For-del for
de ftormlidte i Omaba et fat i
Gang her i Blair af Vyens Embcdss
unend, »Un- Eommercial Gub
,,The Eivic League« og .,Tk)e La
dies’ Monday Afternoon Club«. Li
ster findes vaa forfkellige Steder
i Byen, deriblandt ogfaa i Dan.
Luth. Publ. Haufe. Paa Forlangeni
de kcm Substriptioncn gutes an
vendelig kun til For-del for den
hauste Mensgbed demede· Der- vil
blive kvitteret i Byeng Mode
—- Mr. Sam Christensen er IYU
kommen her bjem fra Hosvitalct i
Omaba. Han er ika fongeliggcnde.
men dog i en faadan Tilftond, at
han moa bavc Lcrgetilfyn bver Tag
og vil bebe-De det i lerngere Tid.
Der aøtes fanledess alt hoad gøkcs
san fdr bans Hclbkcdclse. Gid Maa
let moa nagst-!
—- sce Bplia s ssms kok Par
tim, Lag-. Pia-o- Untier-tak
ias s speisin
— J Aften Kl. 8 holder Monm
hcden herssvwlsnmda hvor absij
Iigt af Bettzdnikm Vil blähte forhcmds
let. »
—- Klædningsfwkker renses, pres
ies oq tepatetes net, hurtigt og
W ho- The Blair Puntisnh
C. N. Flucht-, Prop. Lft for
Ratt-mal Bank. Bell Pbone
— Freng Akten i denne qu
vil den svenskilutherske Pkæst fra
Oatland, Nebr» Past. SandahL hol
dse Foredrag paa Engelfk i Dana
Tollege's Kapel.
W
OrditieIMw l
Bloß-: Sindagssfkole Kl. 9.15.’
Hssmcssegudstjcncfte Kl. 101«;-. ,
Faslles Ungdumsmødc i Kirkcuj
Zøndag Akten Kl. 7.:3().
Orma: Gudstjcueste l. og 8.«j
Zondag i hvck Maaned, Kl. 10,80’
Formiddag.
Manard Rein-.
Gudstjeneste med Altetgang Kl.
10,30 paa Sondag. Jngen Sen
dagsskole.
— J Mandags stedtes de jardistc
Levninger af Karen Marie Chri
stensem Ehr-is B. Hansens og Peter
J. Christenfens Moder, til Hvile
vaa Kirkegaatden ved Kennard. Af
dade var født i Danmark den 16.
Jan. 1831, blev altfaa lidt over
82 Aar Sammel· Hun var døbt og
tonfirmeret i den lutherfke Kirte og
bekendte fig til den til sin Dad.
Hun bat-de vcetet gift tre Gange,
førfte Gang med Niels E. Hansen
Ein-is B. Haner er Sen af dette
Ægteftab. Anden Gang var hun
gift med Peter Hansem en Bruder
til bendes fsrlte Mand. En Ssn af
dette Ægteskab er dgl-. Peter Han
fen bade i 1860, og efter 10 Aars
Enkestand blev hun gift med Eril
Ehriftensen, der døde for 5 Aar si
den. Ncevnte Peter J. Ehriltensen
ers-Sen af Ægteskabet med den fid
fte Mand.
J 1889 kom Familien til Ame
rika, til Washington Co» Nebr
bvor hendes to Sinnet og flete
Vømebørn og et Pak But-nebsan
bøtn endnu bot. — Ved Begravels
sen talte Past. A. M. Andetsen ud
fra Matth. 25, 14—30 am Livets
Opgave ag Maal —- at aaa ind til
sin Herres Glcede, alle som bat
forvaltet de dem betraede Talenter.
—- J Zondags konfirmeredes en
Klasse af 10, 5 Dtenge og 5 Pi
get, i vor lutberske Kirke paa En
gelsl. De var alle af danske eller
svenske Jota-ler men har ikke
haft Anledning til at leere Moder-S
maalet.
Henfatne Tiber
Hundrede Aar er en lang elleri
fort Tid, offer som man set frem!
cllcr tilbage. Tctom kan J talcx
med, J gamle, der er rykket vel’
from i Aarencn J hufker Barndoms
men, Skolen, den yngre Manddom
—- det fynes at ligge faa non-, nam
J nu ladet Tankens Blik glide ud
over de kendte Egne, og Mindets
Sol lyset op over mangen lille.
ringe Ting, der maaske ttods fin
M
Dampskibsbjllcttex·
Ast
cunardlinignsstorehuniseskide
Holze-i Hi
DANISII LlFTlL PUBL. ll0l«skj.
HLAHL Ä IJULL
e- dud Hi Mem-«- -.7-.·0—«.-.- —
W.
Gn ny Praemie
Jlluminum cea kenle with lnsei ;
Isttls
hold
I IM.
Titus m be M with or without lass-t
sn Ist-dele- smuk og nyttig Gen-tand, som enhvek Aus
M fll few sind vod It eje. Spøkg blot Dei-es met-masti
Ws ot- Primi
«« VI MTCM Dss SMA
««Il Ilsfst Eos-let It ,,Dmkersa"« hvis eget Aboåuotaent er
’ M ice-stack o- som miter- Blsdst 4 nys Iowa-m
M W solch- Mtil 30. April.
) «- —------ 1
. ...«- » .
Ist-I LW Wo sont-.
, m Ist-.
Lidenhed drog Fjlger med fig, lom
iik gennemgribende Betydning for
oder-H fenere Liv.
Hvor ftott det Fremskridt, alting
i det sidste Hundredaar hat giort,
cr, vilde kun kuinie fattes i hole
don- lldfttækning, hvis man f. Tis.
i Tag knnde leve i 1813, og i Mor
gen atter oæte fkudt ind i 1913.
Da vilde man i Sandlicd kunne tale
unt grellcs Modfastninger.
Bim, sum ni nn tun naa im
Dort Hjeinien Time-J Tib, var den
Nang en bcl Tag-Stoffe dorte. Hvad
aimik Handel og Vandcl var 250
Mil længere. snd 2500 nn er. En
Risij over Atlantercn kcin gar-es
tin-d icon-e Letbcd ozi Bekuennncligs
lied, end en Vogntnr fra New York
til Voiion for bundrisde Aar fide-n
Tot var ved Hjcclp af Tagvogne,
at baade Gods og Passogcret den
Nein-g beiordredeskk Tci niwnte Nu
tc oprettedes, biliw man den sum
et vidnnderligt Fromskridt llwcid
den jo oglao virkeligt vor; thi lud
andfet være aldrig iaa ilde: .dc-t
er dog bedre at køke end at gaa).
Voxinrnten mellcsin New York oxi
Filadelfia —- de bedii besolkede Bil
er i de nnge Kolonicr —- soties i
Gang i 1756. Reisen ira By til
By tog tre Tage. Noalc Aar seneres
jiaktedcs en no Tiigimgnslinia lmisl
Korewj kaldtciz Fliwcmafkinm set-(
di dct var ,.cn lind Vogn med Scr
derne vtm Lied-er soin tilbageliig·
de Vejlikngdcn i den nirgng korte
Tid of w Tagen Turm betoltes nide
20 Eliillingks ior liclc Reisen ezz 3
Pein-c lik. Mil nielllsm Statjonekne
llndck Washington-is soriie Ter
min sum Præiidcsnt lusvedcs knn
wln Hein- oig to Wonne til at be
sorer Pasfageker og Godsz nielleni
New York og Visiten den Rauch-n
dcsiks betndeligito Handelscemkcr.
Koreiøjerne var xiamle sog brsiiiasli
digc, niedens Elslistøjet for Einsic
vakion liestod of Neb. Den almindei
lige Tagsrisjsc var le Mil ved Eonisz
niertid, niedcnsz den om Vintckcsnl
sjaiidea oversteg 25 Mil. !
llnder Sommmns Hex-.- vak det’
ligcjrmk afskyrligt at blive sum-arti
ind i den lumko C«·taro-":«se, lwor man
i Tilgift udfatteiks for at blive hals
kvalt af Zum Naar san til Wu
qiisld Vintekkuldrn bkød les-, main
tc man vogte sig ikle at Frass sor
dæwet. E: Epond Heile givde al
mindeligvis Tjencfte over en Erwi
ninq of often Mil. Zaa fliftedes
dor. Lig det var mcgcst langt fra
at vckre Pragtdnr. der bknyttedes
ved den Tit-tiefre Nogle Ben mcd en
Heftebud trukket over.
Hof-Es nu intet fastligt start Uheld
indtmf ftbi en Reise uden Van
bold var ukendt), lunde Was-sagst
ne være ved hver Tags Maul ma
.kking ved Kl. 10 Alten. Her i Kro
ien indtoges da en tarvelig Aftensi
Inmd, og Vasrten Morde sine Gaste-r
yuunmsrffom paa. nt de maatw ind
rcms fig poa at blive purret as
Ist-rette nackte Morgen Kl. 3. Visd
dette Klokkeflet maatfe man altsaa
Fbegynde sine protberedselfer til en
Hm 18 Time-s foknsjelsg Kost-eint
’Lk. der var hverken Lyssgas eller
Elektricitet at opdrive den Gang
faa man maatte tagc til Takte mcd
en Hornlvgte, bvori en soff-let
Talgpmas sad og gifpede ester
Beste-L Men naturligvig — der vor
ingen, der savnede Gassen og Elek
triciteten i de Dage: as gebe Grun
de
Lin fanden Tchick Illjcdugelighei
der og Prgvelfen i Zorbjndclse Ins-d
de ln);migc Umle og du sie-re At
smnde fra tmsmusftcs Zettletnem,
uar noget, der lasnge hustcdes og
sent glctutes. Tet kunde sorekomch
at naar Tagvognen naaede et Fast
gested, havde den stigende Flod be
mægtiget sig Færgem og saa want-»
te da baade Kusk og Passagiere-.- uds
at sage etter Jan-gewunden og barst
Furt-j. Som Regel anvendte man!
Ttækdyrene til at hale den tunget
Pram tilbage til sit Steh, bvor der-«l
næft Treus-few der var siedet ita;
ved det ftigende Ikyk, maatte uds
heitres-, fst Færgen kunde gske Tie
neste Man kendte i de Dage intet
til Nutidens svcere JetntraadstebJ
og et Oampetov tunde jo ikke vare
tot stedfe Broer havde man endnu
ikke lært at slaa over de store, stif
tende Floder. Men det ene lvarede
jo til det anbet: gis det tun smaat
og slsjt med For-ten under Reiten,
san havde Samtundet, Bett-en, den
enkelte Mc lau fertig ttavlt. Matt
kunde den M bedte end im sin
de Lein til at læte sig fett-,
sindustku,siue8-rnatkmde.0g
detvarnuafdetgode.anth
des Udviclingeu tun weget ufulvi
kommen, san var Raume i For
hold dertiL »
Ren det var ill- aleue Zoll,
dutdeDaqekomlansioths
W) at, sich- sclm W
M und III-Mist
cis M liest-. at i MS
via-st- Iø M ei W ta«
fer i bete vott state Land. Dei var
selvfjlgelig kun de betydeligeke By
i-r, der kunde under-holde Arner
Og de Nyhedejz der sonnt-m Bla
dcne spgce Folkets bredere Lim,
naaede fjcrlden tot langt bokt im
Trinkean Saaledcsz kundc cndoq
icon-, vigtige Nyhedcr stundom til
bkinge et hol-lot Aars Tib, cllcr
niere. for de tmaede de mier offi
dcisliggonde Nybyggm
Lg her Her man rot den dybc
Fokskel melletn dct skrwnc Ltd og
dct »lcvc-ndc'« Ord. Te Rom-den
der beiokdrcdcs pr. Mumesscrgft,
med dem kunde dct nok sma iligt.
at der as en Myg blco on Elefant.
sag as on valing on Zinsiiikharvr.
Hund derimod er ncdskrcvct korrekt,
Vedblivck siadig i den Tilsmnd.
Ekent Tatidcns Apisti- ikkc var
rot store, knnde diicduktkstcruc til Tii
der badi- Bryderi not mcd at faa
iut san Lwieftot Rast der intet
nnrrkcsiim soreialdt, naar ingcn
Hoalsangcrskibe var lobe: ind i
Hunnen naat ingcn Vcsvirring over
den lovgivendc Fotfamling var
sonnt noiir der ingcn Voixistrid
var i Gang. naar ingon freute-agen
de Imman var indtruiiet, ncmr
tunc-n strdlig Vergmtlnsd var bimrct
til Jordid naar intet finwcslt Flugs
nnml var fort-sahen da maattc
Madmcitrcnc w til trnkte Verdet
at der-es XII-alter kunde solch-» Og
der Tigesy at sont Regel miqtcs vit
frliq godc og mmiqc Ting. der
hasche-Z knude gstcs bonI-I Mist
fion i vederc Kredit-. Dei-i bar man
rimelixwis Begrmdellcn til Evens-irdi
vane at ovtrykke bele tuka Vogel
i snnm Jndfknd ad Mannen
Fasse-n spillede fault-des illcs ioa
fwr og karlig en Rolle den Rang,
foin fidm er blevet Tilfcrldvt Ved
Api- redigering
Im nwtmede det sktevne Drdss
Modfastning til det mundlige. Lad
miq asflntte disse Linier ved at
unmive en Possus of Mitten over
dottc Emne:
»Hm mrater IM, at net csr us
Butsu- Lksmdnäng sur Mirkcn sog
stnkuudsct m holde set kaum-m
Tyc mod Begonn- faa vsl sont med
:I.I.’c1mcskvms. TM V r— g c r c r i kkc
-,1 lssolut dade Tj11q.1m-n ins
digimldscr on NOT-kraft i fkgp der lau
txer hgeiaa virkfom sum den ZäirL
hvis Affom de et; ja, de Monat-er
fom i csn Flafke den lisvonde For
71andsz ten-eile Dngtcle)csd. der op
droq dem. Its-g ded, at de or ligcs
faa livlige, ligefaa krastigt stoben
dcs fom bine Tragistasndcsr i Indien«
og kan magst-C bvis de udsoas her
m del-, soite from sum vwbnedc
:I.I«’-.1-ud. Men alligencL pua den an
dcn Zide mocttcs man nasftm läge
faa germ- drwbk et Mcnnessc som
drcrbe en god Bog. Den. der und
livck et Mcnnes!e, ombkinaer en
Rornuftskabning, Wild-J Villcdox
sum Inso. disk dmbn en geb Vog.
drwbcsr selve For-standest drasbek
Neids Asbillech san at stach i List
Eise-»Hm et ancste heult-ver sit
»Liv som en Bytde for Beiden: men
en aod Vog er en Messer-Antlitz
durc- Livsblod, befinttet og opbes
must til et Liv binsides hans Liv.«
Tot saude i diesse Miltonä Qrd
gasldcr io vaan do gode Avifcc gen
nvm alle Tider —— geklde detfor i
suldt Maul Zmntidens gode Mode.
awlder saftig Mode som nætvætens
de, der bar sat siq en bsi og ædcl
Dom-Ue —- m ngave, som cui-ver
Lasset kan vcere medvirkfom i at
fnlde, idet ban ncsmlig ssgrr at ind
fsre det i Hieni. der endnu ikke
sendet det
En Apis er itke en abso
lutdsdTing,mene-tsvis hvit
hsje Opgave et at anstat- WI
tfenesten og Samfimdstefomtetne
m den Hellige Skristt Manard
da aldeles Me.
P. Zith. Indekfew
Yanmarn
---«
Ei Fonds-fund Da Pchr. Niet
scn af Klosteket i Axt-senwa fokleden
var ved at grade nogle Stett paa
sitt Mark Op, ftsdte han ifslge
«Nond. A. Av.« vaa slcsre Skelet
tcr og en stok flud Sten, der lan
paa en laadan Monde, at det kun
de tvde paa, at den dannede Jud
gangen til et Mkavsted Rinieligvis
er man her stødt paa Nester-ne as
den gamle Esfmbasl Mostetkiriei
gaatd Steletterne vil nu blive am
hygqeligt famledc og nedgavede.
Den mishaudlede Auskehren-H
Gaatdejer N. B. Mathiesen i Spa
der Qmme, der ved Windung-Tir
rild Herreden Exrkatet idtmtes 14
Dages simpelt Fængfec for at have
withoude en aandsspag ijestei
dreim, hat ist. »Ber s. Fackel-U
erllæret siq Miler met Dommen
og fotlangt den appelletet til Vi
botg Overret.
Bekendtqøtelser
Bekendtgsrelfr.
Man-Hagen den 7. April afholder
Hm Etandmavifk Asssuranccsoreuing
isit Flut-onusde i Kommt-d, Nein-,
zulukkm l Estcrmjddag og Beiw
Erclsesrimudlemka decr Moska 9
EJonntddchk Cur at rsttsrse Ncsgnskw
Vorm-.
Im :r«1r dsr icr un hol Tcl Tan
s·.«s, sism flo: jkkc Ued ut der er en
fanden Fgrcnxtu Til suadannc
":-xl km Ihn-, m Konsumme bar tw
,-«mm-1 sidcn Ist-l uq lmr ztjort god
ksurnsmxnzp Zw- pasrct bilmcrc end
znkmon andcn U tm hat en zmnsfc
jxust Zum i chrfkud Leu bar
sumkring LUU tlILmlcmnnsr i Wash
sinaton Tonkun, nnsn der durde vaer
Entme fleht Te sum maatte mtskc
zuckt-more llkiderretkring, Inn benom
idc fia til undortcsqnedk csllcr til dot
sTnnfkv Trnkeri i Vlujr for Etscms
Hnlnr as Bild-Jene
F Irren Positur »Ist-n, Esc.
s
Pkissioacscsmäc
-«s.-«!-.sldes:- ": Dcr Frclfrrisi chnizwd
Werde-« Mem-. km 18.-— L« April
H Bonn-r er Zsscrtelm prlkotmnm
Tilrcsscndc lnsduii nuldc drrkrs
jsdnmmc i KID Tid.
Vna Mcnmlwdcnits Roma-,
E I Nuscttdcr,1.
«
E llnqdomsmsde oq Missionsmsdr. s
Det aorlige Ungdomsmøde for;
;:I.’vbmffi.t Arm-Z tslwldes i Nnssjkhä
TiIkobk i Tag-em- sra 11. til JJH
irlloril otn Hub Dil. Til dettc Me-—
Hdis inhndcsi skm vol ungc sont Clde
jlsssrwd himrligr For Jndlogurins
sqcns Ehle Ochs nllc Tilrcjsisndv
Fmrldcs den«-:- Ankomst til mig seneft
jknsn 5 Avrjl
« Von Mcniahcdens og cgne Veqnc
L, Jenseit
i
l
i
. Ungdomømsdrt i Ecken.
I Este-r Jndbndclsc im llngdomiisors
Ehundct i den Atlontisse Krediz af
fholdet Basler J. Gcktsem CounciL
Fittich-, Jena«-, folgende Moder:
L Warten, Pa» A. April, Penn Vom
ith zy 10,—11. April, Vkoottnm
.u»1 Amte-L 13. April, Wortestcn
«Mafs., 14.—15. April, Vostom
jkzlskoss« M.—17. April, Falmontb oq
« Westbwok, Mo, 18.—20. April,
New Demnach Ist-nahm 21.-——23.
April. Mann-cal, Tun-, 21. April.
De lokale Foteninqet og Meniqi
Siedet bedos g-re, hvad de kan, for
at disse Moder maa blivc vcl bespa
te oa basre Evigbcdsfrugter. Sal.
HO, S.
Eftcsk Aarsmsdcts Bestemmelsc
optages hvert Steh en Kollekt til
Fwlleskasim
Ein-. Christensen
Dunste Malere. !
To o Ins dxmtizw Mache san fcms
stadigt Arbcsjde fra nu of oqs
indtil Sternen-et God Lim. Godoj
Knlsomincts vil blive fortstruftwl
Hutde Dem til
H, L. C. Carisen
115 SJtving St» Gteenvillc,Mich.
Sirt-die til Ssls ellet Leie
Min Smedie, beliggende i et
aodt, danfk Senlement, er paa
Grund af enden Bestenmtelse til
Salg eller Lefe vaa gunstige Vil
kaar. Smedien et 30X30 Fod
med fskste Masses Betst-i vg Ga
soliu Engine. Mein-i og Kthmqndss
handel pas Siedet Läg-leises Stole
hus, hvor der ogfaq holdes mit
Gudstjenestr. F. R. D. oq Telefm
Beheelleshus 24x24. Plads til
en co, Svin oq Hins. Godi ind
boqnet. Dinwa 82400 sidste
set-.
Heut-enden- ster til Tieren
Zeus Petetseih
R. F. D. Nr. 4« Indubom Ja
Not-disk Missiositidsfktift
Im l. Jan. 1913 at«kegne over
tagek undettegnede Govedagenmt
for Amerika for »Nokdisk Missiond
tidsstrift« redigeret og udgivet as
Pastok Ford. Manch Charlotten
lund, DanmacL
Bist udkommer med et Hafte paa
mindft 3 Akt hveranden Manne-d og
bringet foruden MeddelelTe fra Mis
sionsmatken og Anmeldelfet as Mis
cionslitterntur en Rette Artiklet og
Afhandlinqer af fremmgende Mit
fionsinteresferede Mænd og windet
i Den-satt Neige oq South-·
Ibonnenientdpriiea et i Amerika
81 per Natganq i Form-L Ved Ni
slutnsinqen as hvek Nat-sang vä en
net og solidt Jndbinding blive le
vetet til en moderat Pris
Tll timgete Wneutet vll U
fandfmäigvis kunne slasse mullci
Wiens-de Mr as tut-W
Acri-ans guts-.
Don. Luth. Habt Haufe
,
Vi oyskcr Der-es Hat-»Ich
lskrknr ksr disk os kund mastpwiljggcsndts -«:
totg- voke Uns-es- M pag-m law-te not-sing
us Ins-d ·li-t Hauin twwres lnsm
tm heim-. tm mute- t hats-lesen
Ls D- Jikss EIN-»i- ssn ni v--«« fu«-« Inn-Im- kuniw - »Du-I
UH Umsi- «s. »n- llos Hl »Im-Ihm m s-! tät-Mk
·A.’—. Y; k AK NlIHLZEClTL11V,U)Vl ll H( «.Xl;"!
sAs Baos
IIIZCC Es . s
FOOTWEAR
sTVl-15A— DEPENDABLE X
?
For The Whole Family t
sHOE REPAlRlNG
Glas-Eber- ccss ;
Naar dct qælch dct
zwle tæie Tanmark.
du« ihm at u - w Am Um besmdket
kaxsch » mirs H anih miteo og mgelfke
Himer o I: m( »Im Ihrs nl s eng Ijenme
sixe Zuber « m IX Ihm b sltkgsk Limgek
««:0d Un «-u;w1·.«ki-: vcn stumm-: og
link-er Der. txt-im. ils-L 711 kee spät-Mus
ie denn-site sum-a
Wortenka C- CrooL Omske Lag-mer«
Ums Ex« »Im-th- :’.v- Cbtmgo
Ins-n END IM- nousm jsmkenx
Its-Ists ifs s·..«.-«.·..-s.
s« Ismmsspxw
HHHJII X U N« Horn-'
1’ I. ( m -:k
Dr. M. J. Jensen
Dansk Lange og Kirurg
H--n«- sy «— "' l) mild-Hi lssnlihng
7«1-« TstD A- NT( »Ist Jus-nur«
Mvstdsisi 1- . stx»
»Ihr Entbi- «
AS Flog-Es sistognW »Ur-beide
soffs ester Tidens nyeste Max-der
Eicgnsste Billet-er -- Kimliqv
Gräser A. C Hast.
W
s- f« III SAILI Ihm —
U Ast l Iw· es sticht-del
Io( Tsk til fis-net os· Kund-sc
is tsc- snnsdss TM last-Fle- U
veslipt M It keins-e o- eilen-«
von uns-made salhtsseilso «
ksk Ist-s ayds sodt as vors ydiskm
Ins Hm fortan-set Isotl Mal- w
not solt-Mid
JOII second-Isl
Citizens Stute Bank
Mcui-unsode Why-»O Atm. Vonsionenmsp
»Ur-, « lacnes pas mnd og Bis-te.
änvisnmqek pas Be uze for End og UNka
falqu n! - assms bkutgne Kurs
I. D Mermitka I. Umlaute-,
stimmt Ave sksctseuk
D. Z. Mut-merk Last-set
——.·sp. . - -.-.. .--. ---« — -—-.
Wiss-I XME 4 IHP ·-·k«--a-·-k REME
(
k. Rosenblsdt, l)k. Med.
Pruksis jndskriknket til
DMGNOSI 00 III-Mc!
T kjsjuitahle 81d8.,
Des M(-ines, —— —- Is.
?
kW 76 sts«ä«-7.’ WW
Dr. Z. R. «meacl,
nennst
Komm in msvle stuman
phone 70.
che slair national sank
l«". s tust-umwun
Anbieisler vix meo un heult-»ewi
M Bankkonsetmng 606 nehm-dun
03 Wem-mu- Inst-L
c. A. scAMlDT, ctshlek,
B1«Uli. NUle
Q « · Gode og billi
W ge Jst-me M
ges i ElmMe-MM, 90 M
aord for St. M sur M
oq Maj- trives Wi. Iris fta
40-—60 Donat- pek set-. Dunst
Kirke as Priest
Fok nmnere Mode-M
fkriv til
J. J. Jst-bie
ellet
D. A- date-,
Bowluku R. l, Mitm.
Laus ved But-fis as Sitte-,
Most-u
Flere qode Sections Land (8 i
alt) i det dankte Settlemesu ved
Brot-Tom og næt SM, Monmo,
for Salq til rimelige Priser oq wo
lille Billaar Vesing fra 5 til
mMllmeanm Bank-besi
dele ellet i hele ellet balde Sec
sian
For ums-te Oplvsntni stri
vaa Engelst aller Mk til Fett-I
M M, Stdn-m Montana
Morkedsxss «
. --—.-.
I DIE- T
III-»Ist 7Unsä--;. - .·
« »so-km . T«
this-toben « Os
. — Latini-i » — H
Its-»k. . . «
ssss ...... . IT
ishr . . «
issstm ,. (O«1
; H( . ji . -
, stum- tsnnd com-es- i -.—O—« uj
l ("1n)lsss"s.s'.: - ZU -b 35
isrin. . . ski- ysm
z JU-, »t
Ztivede W. Nr. usw« .-- .90
- Hvsk14—sp. N-. 's ks-.»1« .. -( » ·--«— — fgg
llsvns,’li. K ? XII Ei
Hm- .I( .51
list-tollen ).. « .O:-- II
stud- (( time-( situ- -1· - — 71: tu
svtn -— — « -- —- - - —- »Ah 045
Thoue s- kakubekg
..
.
.
I
.
. lockt et fuhliussiisz hu » « so
s st- s ISENKHAJL unx »Jetzt-« »
. I« ·BRMATISRIA1·E. lXDLsÄts
. NlNG us VARIKAPPARATKI
: fut« es W n Sie-tunc
.
.
»1«A1kc..u«.«»
Lqypoiqosypssoisoopoosiu
IIIOOOOOIII II
oäolifvsr.h Ums . ,
m on op,
Fuldstsschigs o- selsstomkoti la
s» If til-« Alt-k- TOIIImek os sys
nmsssnuosnsnk km Post-It
Meth- lcsbtsr sue onst-sm
tis ins-s- Isiuts Pris
» s- u - s- -. «-- -.
Ein-. ttu 2
Kuufäadet
:-««-n« liftsxmlpss « mept
!1V«·k tx x lbf ’ ’·l, ’-««- LUH III-!
LA-» « v--Ls.s-·--1-·r- " l As r us
du«-s )«-)«Iiz·sz::i'.011-s.os ,"4!1:« Kul.
Uns-Isch-f Yugnh filtk«ik1!.»r: »F
szsrwbsunhssr
I,·-m-1-u«U-I-(l st« ) : its-! »k
««-rs« « tm- Las-« w »m- -4.g Im—
konsls mi-« um- l’.
Hinit -- :«--’ Zisxpxnsth g .-.
kannst-I
Haus J. Nielsoa.
Alfnlfq Mkjkrifnkmr.
Im bar tij Zaig j der sxore dan
ske Zettlcsmcnk Vcsd Zde ca. l»00
Acri-s of »irri.zatcd« Land, i Akt-o
sleriefter Asdent-»r- LnchU Lands
mmsr fis udmasrfm for Mir-Uc
nasr vcd vort nor Creamenh m
ved Zornwut-, Isole U dansk Kirsc
Striv til
s
Pein- Rade-fon,
Ran Montana
Dersom De stiftet- Oekkes ellet Dom
gedmgtek, Beklædningsartikleh Dot,
Que, helt Sæt qufækfe ellet Ta
ffet-, betoler der fig at »be- tjl bill:qe
og beste-me Prifet hoc:
Ed. Matthiciem
Mast, Nein-.
« sksl litt Reisef
AM
—
MIN