Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 02, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , erjyllad
Peter Ieise-i dtd.
Lttdags Aften den l. Maus-.
W efter lang Tin Suagclighed
pensioneret Laster, Bankuuglwldct
I. Jessen af Gram, under et Be
bg has sin Esster paa Oksgaard
Ied Hellevad
Dette Budfkab, skriver ,,;Lllodrr-:»
Imalet«, vil nackte Sorg og Euin
Iiben om; tin den afdødc Dur ikkc
t en Lær wirst c nmngscldigc
tordilesvigske Hieni, men tilligc en
Is dem, der indtog en irr-nimm
Stilling i Dort politika Liv og gur
Ie oq uegennyttigt oftede alle sink
spage Kræster i den danskc Falke
hgs Tjenestc.
Peter Jessens Virksomhcd i dct
sffentlige Lin bar ikkc var-et mange
Aar. Da lmn tog fal vaa sin poli
kiske Geruhig, var lian aller-ehe
itætkt niærkct as dm snigcnde Eng
Iom der nu bar lagt hani i Nms
ven. Han bavde tmngt iiaqrdt til
Skaanfel og roligc Luxin men dct
Iaa jka for lmm at fidde uvitksom
og vente paa Etmadødcn Saa fau
ke han falle-W sum en fri Mand
maams ban ud i Jldlinfem og der
hat bnn nn hurtig slidt fig op.
Don afdøde fødtcs den 2(). April
1858 i Togbale Stole vcd Mel-gel
tsnder som en kmgre Bruder til den
Jenere Redaktst og Nigsdagsmand
J. Jcsfen. Fadcrcn, Laster Hatt-J
Msller JesscIL var en dnqtig og be
savet Mond mcd mongc Jutcsrcirsser
han forstod at meddclc sine Vorn
If sin riqc Kundsknbsskat og tw
Iig at indisode dem WITH-UND til
Landsdislcsns asldxmmlu Tanskhed
Baade« paa fckdronc ng III-dreiu
Side nedfmmmede de fra gumle
stesvigskc Slasgwt Brødrene Jesfen
ndmasrkede siq vod Besinne-ne surrte
Retsfansx ug usvigclige Trost-ab nmd
LandSDelenis danskc Historie Ten
cldte Probe-r spqte og sand: jin
Livsgcrning i Komm-n for Befolks
singens ædleite Eakix den might
P. Jessen, maatte i mange Aar
holde sig tilbage: men han var al
ckqevel paa sin Mande- faa gsrv oa
Ivd en Stridssmand fom nomin
Vladet stritten
Hans Rost er forjtummetx bang
Sekning er gjort: ban scgnede sxm
In ældke Bruder. lwis sturlmxcde
Begavelse ban vol ikkr ein-den k en
fotholdsvis tidlig Aldcr tuidt un
set Kampens Dulden Men hanis
M hat baaret rigt Frugt i un
se Sind; hans Tale bar Menge-L ug
den hauste Befolkning Hat Grund
til ved denne utrættelige og uegeni
gyttige Monds Baute at udtale en
M, fordi det blev ham fotundt at
Idprente sin lnse og ftærke Tro
m Danskhedens Seit-, der var
hattet af en indetlig og baknlig
Mfrygt, i faa mange trcsinftr
Retter-.
Dm de nærmere Omstændigheder
heb P. Jesfens Tød medbeles, at
san forholdsvis ran indfandt sin
Litdag Estermiddag hos sine Slægts
singe paa Oksgaard. Han var
set munter og følte fig bedte end i
seit sidste Tib. Men da ljan Nul
Ie i Sena, fik ban vludselig en
Blodstyttning og dsde med det
Imme.
De hjemlssr. J det af den tend
I tyskc Politiktsr Nr zllmxmaxm
sdgivms Tidikskrkft »Tie- Hilfe« heb
det det i en reduktionel Artikel um
de hjemløse i Nurdslcemqr
«Ftitz Reuter-Z grihcudc Zkiw
ting af meklenborgsk Junketoveri
de og Bondeelendiglicd fra Tidun
ist Martsreuolutiomw »Kin Hü
W", bliver i vore Dage atter le
bende i hele sin ryftcnde Tragik.
seh den hauste Grænse bar under
m misforftaaet Patriotisme de ca.
2000 i Landet ftdte og opvoksedc
Ijemltse hverken Hjem eller Husln.
In eller anden snedig Person syness
Dr nogle Aar siden at væte kom
sen paa den Danke, at man sitt-est
bmde faa de hjemlsfe til at uddø
»Ist at hindre dem i at gier fig.
Ists qtt detfor — ved Hjeklp af
II haust Lob of 1844 — Giftets
Its-c og Bofcttelfe afhængig af en
« Mk Tilladelfe fta Myndighedets
II Gide. Og det er vel at masrke
;Uk blot hauste Agitator-er vg for
III Agitation migtænkelige Per
«. Lim W hat Sigte paa
p- sp- sisette Deta- hetsi via-ma
- M M hat bog-met
konservative oschjjrmatiomäe Po
litikere, som bifaldek denne Myndigs
hebernes Franfætd, til Hjemkærligs
bed, Familiesans og Vedhængcn
ved Jordm Og paa denne Maa
dc gøk Preussen moralske Embrin
geri«
Gtaaftons. 95 Aar. (Fl. Av.) Lar
dag den l. Marts. fyldte gamlc
Mads Beet her i Byen iin 95 Aar.
J de senkte Aar bar den gatnlc
Bock owrcst stasrkt svækket; nu er
Zum nimmst sengeliggende. Vcd
sidfcc ang kunde han paa Grund
af Evaghed ikte mode ved III-um
Auftkup. Mal-ge gamle. Her i
Eognet lever 31 Personen-, der er
skmrr 70 Aar gamlc: af disfe er igen
Its over 80 og J over 90 Aar. Det
um«-! altfon vaer en fund Egnc her.
Andkmh Gaatdfalg. Guard
Lsäcr V. Gondcfcn her i Byen sola
Itc forledcn fin Maard til en Mond
Hfra Angel for 80,000 Mark, til
Hemden hører 50 Hektor Lond,
mcn mcsget lidt Bcsætning. Scrlgcs
wen er ogfaa Atiqelbo, og han bar
tun haft Gaarden i 3,.-4 Aar, han
kobtc den dcngang as Firmaet Hen
ningfen og Brandors for 75,000
Mark. Eftcr Forlydendc vic den
no Eier udsmkke Ganrdew
Titksoih Albertky Eint-tu
iFortsut sra Zide 3.)
En ung Mand, Mr. N. Nie-lieu
im Qmalia, er kommen herop i dis
ic Tage, og opliolder fig hos erd
Peter-sein lian tasnler Pan muligniis
at købe Land her i en nin Frcmtid
Mk. H. Hisinscn veiitcr en Mund
livrtil fka Taiiiimrk. ngaa im
Nu anland dritter de, at not-ill
mimlke vil kommt- til dom.
Tet- venths natnrligvis flokc lwr
nu til Fonmrct
Ist-g umtultc i en fertige Korre
lvondance, nt vor Meniglied her dri
msr to Missioncr. on Pest for os Oq
»u« i Colgatn Vu, lmor Paitor Maa
jnnssfen betjcnor faa ofte, licm kun:
ldcs liar nu begae dannet Meniqlicd
HTcn vcfwaa ved fidire Noncstiibcrsztid
under Nur-n ai Jmmanuel; og i
.Eolgarn ved Notanrstid —- med
Flur-Hist Zutun-J Memng Paitor
Momiussen er rigtig vcsl tiliredcs
tin-d sit Arbeide i Calgary, lian
sank ftadig ilcre og flere danssc
Falk i Tale og nie-d ad Himmel
vojm Det er virtclig glædeligt at
make-. Mk. P« P. Admnsen lin
liar tilbudt at skasiitc Land irit til
Menigheden vestpao at bngge Kitte
paa, saa snart de er rede der-til.
Han ejer nemlig 1650 Acri-s derude
Vi er megcst ked over, at Mr. P.
P. Admnsen vil for-lade os» lian link
»rented« iin Form ud for et Tidis
lum- af ttc Aar til sin Zim. Tom-:
IJ Tag holdt bon Auktion over our
Isine Ting, og Folget gik Oel, der
var mpdt nicmqe Folt. J Man
dagiz Aftes aflagde Meniglieden dem
Bei-g, og Aftenen sokløbs til over
Midnat mcd Sang, Taler, Von og
Nydelfe af Kasse og Kam-. Vi
tvang nassten hanc og lmnö faer
Oustru til at love os, at de vildc
komme tilbage igen. Jeg tænlcr,
de reitet en Tut ned til Statt-tue
Ogsaa Mr. Henry Lotsen og Hu
itru tcenker vao at forlade os for en
Tib. Lotsen hat ,rented« sin Form
ud til Mr. N. Frei-nimm ogfaa
for et Tidsrum as tre Aar; de ag
tcsk at gaa til Colgary og maaske
drive Fortetning dek. Oslaa disle
læte Folt fer vi med Sorg i Hier
tet for-lade os.
M. Andersens hat faaet slg en lils
le Ssn for nylig, og han et alle
rede blevet dsbt i Arten.
N. Frederiksenz sit sig en lille
Dotter forleden, ine- deu var div
ftdt og liqgek nu liqu paa Mr
tegaatden her.
Pastor Maqnussen fotbekedet en
Del Konstrmandek for Ade-U de
stal konfitnmes tm estrr Paastr.
Jeg er glad vcd at htt- ellek se
lidt fkn «Mmcmd« lgeIL Chor
hat hatt met las cum-?
SM- S hie-tells M i selt
Navu til »Da-Mens- M
Ferfonale as alle den«- W La
M.
« Dich-du« Uh- M M W.
Worts ists.
che. cuibauir.
i « , W
Del Rep, Wulst
Peter C. Petersen, som i et Aar-s
tid hat boet i Washington, er fini
tet hertil og arbejder ved Zimmer
haundvcetset
Ungdomsmsder afholdes omkring
hos de forskellige Formen J Fa
stetideu hat Past. Meler holdt
Fastepkædiken hvet Tor-bog Akten.
Des s. Mart- samledes Wenig
beden vg, nagte kennst fok at »Gut
W
peise« A. Meisen, Neuighedens
mangeaarige Seiretcer og Sud-ass
skoleforstander. i Anledning af hans
Fødselsdag, og for at opmuntre ham
lidt, da han jo foknylig hat haft
den tunge Sorg at miste sin Huftcth
sont for kort Tid siden døde as
Mwa Vi bavde en and Eiter-mid
dagssutnd has bunt og Darm how
Tiden gik med Taler, Sang og
Sanktaler. Nielsen mkkedc i be
vægede Ord for den udvifce Deltai
gelie
Vor Kredsfokmand, Rast. Jen
fen, Sau Fromm-m besøgte os en
Tag og prasdikede i Kirken en Ef
tcrmiddag; han Sande thet i Eo
fton at indfastte den-»I- nye Prasst
Zondagen forud.
Mes. Fritsen og Born fom i
Vintet har vasret i Veføg i Chi
cago, er nn kommen tilbage igen.
Richard Ebristenfcsm fom hat haft
Ansasttelse i Postkontoret i Saum-,
Wash» er for Tiden i Bei-g bos si
ne Jota-Ihre N. Christianer og
Qustru
Den 15. Martin blev Jens Wal
dcsumr Klinkby ægteviet til Christims
Peteksen i Kitkcn af Pastor N. Z,
Nielsm De vil bo hos Brudenis
Fonder da Klinkbn orbejder vcd
Tommerkmandvækkeh
MtZ. Sundling sra Verone, Neb,
bar von-et i Bei-g bos sine Venner
Hans Haufen og Hain-u.
N. Thomsen og Huftru, fom hat
vasret en Tut i Heiland, er nu
kommen tilbuge og tagek Afsked,
for-end do Lager en Tut tilTanmakk.
J. W.
Glied-n i Sorge-!
Mel.: Tasnk nam- engang o.s.v.
Ak Gerte-, Zwar-for er du saa be
drøvet2
Lg book-for beses- dog nu Sindet
ned?
Hvad er det nu, som hat din Glas-(
de rach?
Og bvorfor grwder du i EnsomhchDY
Er der da intet Mennesse i Bei-den
Til lwem du Inn betro diq i diu
Nod?
Ton set-re Jesus sonder al din Fiask
den,
Han tksfte kan i baade Liv og Dad.
Zaa hæv dog Blitket opad mod del
hsjc
Dg se frimodig ind i Kanaans
Land.
Sig alt til Gut-, han vil sit Este
Me
Og hvet en Taare felv oft-ku- ban.
Tat, kære Jesus, du vil Sinkt-ten
. lindte
Du givet Fted og Trsst i Sorgens
Tib.
O, bliv san hast« mig og lad intet
hindre
Mig i at tjene dig med al nun Flid
Qg lod faa alt i Werden blive inm
Mod det at ejc dig og vix-te din,
Og fristes jcg lnskncsde, lad da Min-;
M .
Lm Kærligheden drage mig til dis.
Peter-.
Tobatsmgnmg. ;
Tor vr un Ew« Zeig 1 junge Ti i
Ist-r hat tasnst paa ut dkagc mein !..r«
swrt dnnske Falk Uennem vort Mad
;«T.:nstcsrrn«. L.; lmud er dct fcni
Eusr m Zag? Jo, det er Tobak-»
srngning og dcsuö Folget-. Ja, mai-Z
ETobaL det har jeg gjokt i man-ges
E:«lur, og det bar oldrig fkadcst mig,
zer der vcl manch, fom vil fige —
jDeåvrvrre er det sandt, at de fleswz
iaf os hat rsgt i mange Aar, men!
com det ikfe hat findet, er en andm
Isag Hat det gavnetf Hvis ich-,
Esaa tsr jeg paaskaa det mal-satte
"Thi om der ille var anden Stabe
fket derved, faa er der aatlig gaact
Tusinder as Dollats op i ng til
ingen Tom helft Nyttr. Men var
dette bare alt, foa var det jo dogj
beregneligt.« Men desværte er dct
itke alt. Der er nemlig gjort en»
Stabe derived fom er ubekegneligs
for vor Ungdom og det er netow
med dette for Øje, at jsg hat taget
fat paa Pennen for at drage det
ftem for Offentligheden.
For kort Tid fiden læste jeq Pro-;
testen sra Pastor Ojoktsvang omw
CigaretsAvertisfementet i »Don-?
steten-. hvilteu jeg sutdtuv rundes
tilstemme, eudstsnt jeg man tilstaq«
at fes ikke felv hat læst Icvettisess
meist-eh men kun hat det pag anden"
M. Dei a nieset aemt qt’
være med til at proteftere og kriti
L f ———II
.
fom detaf kommst, et hvab jeg lal
der ubereqnelise. Hvok mange af
vore unge danfke Mit-nd gaar ikke
omkring fom fuldstændige Vraf i
Ligbed med hatt-, der fortællcr vin
sig fclv i en Artikel, jeg lwstc i
..3ioux City Journal«, mon ude
ai Stand til at seite. Og hour
baardt maa det ikke tamme cu, nam
Inmn sprst faak Øjnene op og fer, at
iumn felv et med, eller liak vasrct
Inn-d til at anbefale en faa ehelika
Tgmde Gift.
, Dct var at Unste. at alle baade
jin-g og lætd, Kvinde saavcl sont
xMond, Vilde ver-re med til at rwtke
K-» ixiikimiudc Haar-d til Mode-wei
dclfm as dct om fig gribcnde On
de.
Tom- med venlig Hilft-n til Oder
msjislse for Bladcsts Lirfmn
P. D. Reisen
KonsikmationkSsndaw
Alt — -- oin bis-sc uner vidiic, lmad
der Honor til detes Frev?
Palmcsøndag saa ieg trc Sollen
dc ulmcs konformeret paa stimme
Tag: mange bat maaslcs set ligncns
jm nldrig spr.
Alle trc nat sure de « Jud - -
mag, Wind vaer lovet, de luwdc ind
iiu Vorm-find
Prassusn qrwd —- og vi hjnlp bmn
lim! J Enndhed, vi bin-de biter
Brasithn misgrt men i Sonderlide
med de unge: Som ersarcsn Mund
san hon, ins-or Ver-den oq dcns Rnr
stc lurisde udmftm ftmtss eile-r lmn
i Jesu Norm havde indlommist bist-sc
i Nuds Menigbcd. Onn vidftc fan
vcsl sont alle vi tride at Anmu
ira 15—20 et de allersarliqite for
bimde Ein og Lege-me —s- der vinto
N
Im sotftod hom.
Im kcndte en Prasft hjcminc i
Tanmart fom holdt vcd di- unge nd
over diisfe faa farliac Nat-. En
Gang um Ugcn fmnledc lmn fing
Eorhmvastcnde Konsirmantrr om Ef
tcrmiddagen von en SøqndakL Hom
kunde ban det? spsmcsr du.
Hvot hmde de fattiac fao Tib?
do, sont tjente for detes Brot-, do
sum sind i Leere?
Ja —- ieg ved det illa hie-n de
kam det: oq jeg med dem. scønt og
im tjonfe for mit Brod, og var
lmmt over de tnve Arn-. ca aldrig
xsspmmrt im digse simne Time-c
J dissk Aar «nmge5« der. de un
ae Tom-r Leiliabed til of made bin
ander-.
Ho§ Pkcksten var disk godt at va«
ke: bang Huftru hialp hom
Mon tro. disie fothcnvækcndc
Konsitmander var ikke udesn Jndflys
delfet paa HimmeneZ
Sandt et det —- det var i en en
grlsi Kitte, jeg iaa disfe tte unge.
imnspTmtskere blive konstruiert-L men
den var habet-sc og Vsrnene hstte
til dieser som kunde vætc blkvcn be
mrrt i den danskzluthckfkks Kitte. i
Feld nagt-n saodan havdc vwrej i
dcrkö YOU-Weh
Hvad got den sure-rede Kirsc, for
dem, fom et Unkoste, Inn-n fom er
futcdte — for tyndt til at holde
Ptcestf
Lxxr den formt-de donftslutlnskskc
werte en kskksffispmsiw
J Inmian Falk-« hours-Or INCL
Er der IM· man-ais furchte Tanka
sank ndnmsrfet msdt kunhe beman
.:.· en saudxm Muth Vildcs bsn
Mc sclo i de jiokis Meniqbcsder kun
nic lsaste til nie-gen Nlasde -—- og Nut
1i-. vcsd est fort Wiss-g? Hon Vildc
iusti- i Stand til at sige atmet, som
Ztedcts Prasst gerne Uilde Hat-, det
fum s«·-) quoa de nysgorrige, de
meniindiges, de Notlage- -— de Dil
de komme for at hste den fromme
de! — at bøte er Begyndelsen on
faa for disse.
Men jeg kam bokt fka de unge.
Vetmerl lud es tænse paa dem
bede for deml bjascve Prwsten med
dem, nu, da det et den state Nat-de
tid, netop for dem, da Besen væcs
ges, Karatteken dannes, og det gekl
der at vinde —- etler Mindest
Elinton, Iowa, i Werts.
Sn of de spredte·
Anm. Vi stal tillade os at fig
tilde spredte, at det var time
ligete, om de samlede fig ellet slyt
tede heu, hvor de Bunde faa For
bindelfe med en Menighed as deres
egen Bekendelfe og Nationalitet.
Den Trinke, der ovenfor udtsle8, om
en Reifeprwft, san næpve vix-selig
gttet. N e d.
Forum-!
Tnhvet burde Me, hvor han var
oghvadhmer,detvtlbellqteBe«
qtebetne Wüst. Prjv at spit
ge 100 Rennester out. hvot de
staat i Religion, og jes vtl vors-be
m, de As ved iste, Im de et:
die Katollt Man spskget Mor,
ja, am Forladelfe, det et lot me
get spat-St for det er der ikke tænkt
paa. Mcn lelvfslgelig noget stal
man verre. saa giver man et Novu
at tasnke er for nusgcn Ulcjlighed.
Dcrfor ved de flcste ikke, hvok de
staat-, og lwad de er; dette selv at
tcmkc bcfvasret for Incgim det er
ncmmekc at bkngc andres Frascr.
og derfok frcntlonnncr ni Tirndodelc
Iludder og ecn Insndcdel Taufe-.
Eclniølgolig or Forlnak under sinn
me Kategori sum Religion og an
dre stoke Zpsrzmnaah noget fkal
man sige i den Sag og san kilcr
man los i Ztedct for lclo at tckns
le on tillige vrøve at finde Grunde-.
Der er to Grunde oller Ting. lom
lasttcss i Bawrnnchn ved alt den
ne Forsvarslmirch to megct bem
deligc, mcn sont Regt-l warte-. lot-di
Falk hellcke vil here fis lelv tale
end tasnkc Da Bliiiikark var Ento
Uas Seit-bekre, blcv han spumt:
»Ein mig, hvis Tanslerne nn itkcs
oilde baue gaaet i Orig, lzvad sau?
Jcknkanslesren rnnlcdc Bknnenc og
imcd et spotfk Entll mn Wunden
lsvarcdez »Saa havdc vi tat-t« —
IHar alle de, sum nn slaar paa
Etat-frommen i Dag, tasnkt over
de l Ord? Nei, og dug hundck de,
Iat ikkc alone lmndc Esndckjnlland
mcn ogsaa Holan i Tag onst-et
danfl. —- Btiinmrk vidsm at lan
Dis Prisjsdrmssrs Ida-re mmct Imod
Danmartä hin into-N Damier
tnun-alle- Vrotcsh mcn itke Protest
Hi Form as msbnedc Soldaten Unor
Fvcd Tmmmrk tout jnd som krigsIs
Jiøtcnde Magr, san hade Tusk
slands Euldkmsr cstor now-n Tids
IForløly estck Pcmbud fm di- on
»dtcs Magier, maattet gaa bjcuh og
udcn at lvisne et Sind tobt Stagcw
Dei ander, vaskd at tasnke over, er,
at for 20 Aar csr gancdck Europas
Arm-der og Middclsmnd vil sor
bnde Krth i Cursum simvclt hcn
ved at name nt sing-J med hinan
dcn. sordi de kamst iksk hat nagt-:
at slaas over. —- Hviizi Tumnark
andcn Gang vil mode den mskc
er ved ifssrwnsen og saulcdcs swtte
sig ind som kkigdsørcnde Mam,
saa vil Tyskem soa sikkcrt som So
lcn staat op i Momen, bebolde Nik
kcjylland, som ban bcboldt Holsten
joq Sandcstjylland i GL. Fyn vil vol
sogsaa blivc haus, ellcr dct smiuitm
smed Siasllcmd vil blivc et Steg-Z
ssdrrtugdsmme til Svctrig og Nor
ge, som vil ptsvv ved Hicrlo as de
to Brodcrlande at bcvmc sin Kul
tur. Naak nu Bismatk selv ind
tsmmede« ban bovde tobt Ängst
om Dunste-n Mc bavde »slaact«,
oq nnar tillige Inn en kort Aar
rcrkke et soc-an os, fsr ingen vil
slaas med os, hvotsor san tm
tmkke i Fæafebttkserne og te ssg
som en gal Dvmgkok over for
Kæmpebaner — J gamle Dage
drak Dunste-n gebt saa sik dem Best
sasrkemana, nn om Tags asder ban
godt, og det qiver sig Udslag i
grimme Trjmme
Den 27. Marks, 1913.
T N. B oe, Flatoniu, Texas.
cket dortige-sende. so 000 Tom- Joh
hclts Hin-us Dammsle
zslganr lkslgsntlss l)«1-,.-i-nl«-Klrks
skanlsnavon
km Nrw Tut-It l· »- shsntllnisvusn
April Z( lllLl-l.l(5 «I.A V April Si
Misj It HICZI ll ll April 17
Mal I (’ F "I"ll·)«l’(5I·IN April 24
Mssj 22 l "Nl1«l«II) sTATlst MXU l
MIDSOMMEKOEXKUIISION
Juni b llliLlJG Ul«AV MSJ 15
Jsml 19 OIP Uc ll Mai 29
Pause-» Ist-s in chlustL 2 Vase Glis-I
lasen Omhytnlns.t1uktls Kesse·
stets-M Bckvemmelikbecer.
Amas syst. Moden-e Indketteh
M Wuche- pu M M
soc ask-seit Opl —snlns dein-entle- tuin
Its tu schmilnsv In- Ameclcsa Linie-II
ask-seit hoc-nie Ase-I elle- til
A. E. JOHNSON est c0
Ost-U West Psu cA put
.iu I. M sc. cmo tu
w fltst Ass. s· Ihgupollh Ih
;
covruukenf
saustobslt los- skrasalnk
Vl CARANTILIIK
lot sc «cooenb-csn« Snut Irr-«- Mr bis
vsrct fuldutndls ren.
ihn Dom Portions-sc lklco has des ssl
vi unds Dom Cot s. konnt den um«-w
ldci Pris, s com isten mer-l Den-s Foc
bandlsrim Got. sum-v u know-sit
»So-IMM« sc Varus-u derm- sit-u
Tobak
IIIIAIOIIMI MIPAII
0 Islos syst-sc. Iso- York
siMer.
Japanmisfionen·
Fsk kvittcket, se KlIL Ist 13 .. .. .. .. .. 8324097
Worts-, Nebr» Mks.9«ic1: Hausen .. .. .. . 2.00
Trufsnh Mich» Lfscr vcd en Vørncgudstjenesie .. .. .. 7.20
Blair. Nebr, Ove T Andcskscu .. « .. .. 10.00
» Iamme til Gasldcn ...................... 10.00
Ring-Ny, Ja , til Kikken i Kamme L. P. Jufti ........ 2.()0
Lock Wis» Jsrgen Hausen .. .. .. .. i.00
Alber: Lea, Minn., Sondagsskolcn .. .. .......... 14,72
Dr.ivcswort, Ja, Paaskcosfcr i Hirten .. .. .. .. .. 10.50
Ccillcndeky Ja. ., Kof. . .. 5.00
Denn akk, Wis. Nclia Jcnfen, Nellie Mai-russen, Mak
tba Himme Mabel Rasmus sen Elmuk Nil-sann fru,
Eli-a Christi-usw« en unasvnt lw Si; Willy Petekscn öuc 7.50
Hutciinfoch Minn, Kvs SI; Andre-w Dlsrn Sö; Mrs.
Jst-gen Jst-genian PL. .. ·. 12.00
Athen Lea,Minn.,M1-s Ein-. Haufen .. .. .. 1.00
Tilsammcn ........ 83323 89
Judianermisfioneit
For soitietrh se Kbl. Nr. 13 .. .. .. .· .......... 8185822
Blau-, Nebr» Ovc T. Andctfen .. .. .. .. .. 1000
All-est Lea, Minn., Ssndagsssolen .. .. .. .. 7.63
Tavcnport, Ja., Paaskcossek i Kikken .. .. .. « .. 5.;25
Wuch, Wis. ., Vor Helfer-J M gl) —. va 5.00
.«31.tcl.. nson, Minn, Et. Mariens Mgbs va 85 Wirs.
Jungen Jsruenicsn 82 .. .. .. . . . 7.0()
Tilfomnww PMB 10
Jndkemissiouen.
Z-: wimm, se Kbi Ne. 13 .. .. .. .. .. ...... sen-Ihm
Unsbixikx Wiss-.- Menighcden .. .. .. .. .. .. . .. 7..10
Noli-un Jll» Bethania d. ev. l. Mglys Poesie-offer «;.55
—
Tilsonmien. .82·;7U.35
Mormonmisfionen
Zier Butten-: se Kbl.:1kk.13.. .. .. .. .. 81014.55
Bonn-T- Ncbr.. Miit-. Niclg Haufen .. .. .. ........ 2.00
Lociis-,Ja.,va. .. .. .. .. .. .. .. 5.00
Moral-, JE.T(1I., St.91nsgars va .. .. .. .. 5.00
Tom-spott, Ja» Pcmfkeoiscr i Kirer .. .. .. 5.25
All-m Lea, Minn, kktcd Nomer. Miss. H. P. Haiisen
hv. 81H00 . 2.00
Alt-ist« Minn, 91..P Haiisisti ·. .. .. .. .. .. 200
Tilsammen . . 8103580
Jubilæumsgaven.
Fertiitteretfegbl Nr.12 .. » .. .. ........819268.16
Btair. Nebr» Qve I. Anderscn .. .. .. .. .. .. .. 10.00
Ticsammen .......... 319278.16
Aldekdoinshjenimet:
For kvitteket, sc Kbl.Nr.12.. .. .. .. .. .. 2.00
LyonåL Nebr» Mrs. Niels Hausen .. .. .. .. .. 2.00
Tilsammen .. 4.00
Scnthalmisiionem
Fsr tvitteret fe Köc. Nr. Is. .. ................ 884.00
Kingk«lcy« Ja» L. P. Juin .. .. .. .. .. .. .. 2.00
Zusammen-. » 86.00
Stolekaileir
For i.·itlcrei, sc Abl. Nr. Its .. .. .. .. ........ 83279.70
Lyon-·-, Nebr, Acri Wust-J Hausen .. .. . . .. .. 5.00
Brook lyn N Y, Zoll-»Im Mgh .. .. .. .. .. 25.00
Liiek Wis, St. Peter-: Mqli « . . . 14.50
Rudnlon Ja, Karl k)la-3mugs(sn Jcns Lang, Past. J P
Ehistianscn og Instru, Jolm C. Jensen hv ssq Chri
sten Nirlscm Mel-I S. Pause-m J. S. Johnsm An
iou Haufen, Jens C Tslndcrsm Jesus Anderien hv
SI: C. L· Christenfcm Berti-l Jenseit, C. P. Christen
scsn, P. A. Raöinussem J. J. Haals, Martin Larien,
H. Pang Christian Lilien, Tr. P. C. same-s, Pe
ter Rasmnsfeiy Jens Eliriftcnicn, A. P. Anderfen, J·
K. Jenseit, P. H. Paulfcn hv. Si. .. .· .. .. 3800
Eli som, Ja» Sol-nd Lotsen, Lars Lucien, Lars P.
Peter-sein hv 82z Jesus Carlsen Si 50; Jcns M. Rass
rnudicn si; Peter Nosmussen M. .. .. . 11.50
Hutehmfom Minn» S Mariens Mah» Bendt Jenicn
Riels T Niclien, Spreu Anders-»Im Jst-gen Jor
gessen, Michael Jst-grasen N. P. Nielsen, H. P. Dlien
hv 81.50; J.P.Ehristenfen, Anders Peterfem ho. si;
Anianda Jenseit, Anine Anders-km Marien Andersem
Hans P. Jtrgenfem c. C. Christenfeu, Ellis Christen
fem S. P. F. Peter-leih Anton Niellen ho. soc l7.00
cuichmson Menighed: Martin Pagh, Erik Ekikiein hv
825 Sophie Erikiem Alma Triter hv. 81 .......... 6.00
Lack, Wis» Pastor H. W. Bande söx Jakob Jenlen Is;
Peter Nelleman, R. Jenseit, S. J Matten, M. Ol
sen hv. PL: L P Nielfem P G. Peterlem H O Pe
tetfenhn st. .. » ... 19.00
Tillammen».. 8415.70
Blair. Nest-, den 27. Marti, ists.
Otto particu,
Kas. f. den sm. d. anstatt Kirs- lsar.
Tit credsuissiosem
M i n n. K r e d s.
Ovekikud fta Missionsmsde i Hutchinlon og St. Mariens
M l,. JLSAL i Notthsield og Farwinqton Menighedet säm;
z ZHÆW IM· wiss og i All-m Lea Mgh. s47.45.
Dass P. Ist-anfert, Krcdökast
Pakiiic Kreds.
M· E. Branftrmx Portland, Ore» 830. Ansgak Meniqhed,
Squ Francitcth Cal» 816.50. Jmmanuels Menighed, E tm
qu» 877·54. Bello Menighed, Selma, Cal» Asso.
Mmighed, Del Rev, Cal» 89.7s. For hvillet witteres und M
chr. Pileqaatd Reh-W
st R. Ro· O, Oleandw cal.