Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 02, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WALLLLLEJ
H Danmark
EFHJFIJFIFI
Professor Hsffdiag. Under den
stsrfte Opmnsrksomhed fra talrige
Kredfe i Jnds og Udland fejrede
Professor Høffding vcd Købcnhavns
niversitet sin 70 Aar-T- Fødfelsdag
den 11. Maus-. Han blev oin For
middagen Inodmget i Andiens as
Os. Maj. Nonne-h der ovekrakte
ham Komnmndørkoksct af I. Grad
as Tha. Kultnsminifteren over
bragte personlin Hin Lykmtskning,
Udentigsmnnftctcn lmvde sendt
Blcnnfusr og cn skriftlig Hilfem og
Telmrammcr indløb fra Prins Val
dvnmr og Prinz- Enncsn of Bot-rig
nnsdcns Prinscszsscrnc Insel-org og
Thnra bnvde sendt Professoren mon
haandigc Zkrjvelscr. Rector mag
nuficnö mnsrbrngtc Ilnivcsrfitctets
Hilsekh og Tepnmtionor indtrof fra
Studente-formjugen. Etndtsntvrsmni
fnndot, den sondorjndskc Forening
4 Z m Im Univeksitotskonsistorirt.
Professur Runr bmgte cn Hilscn
ftn Hclsinusoki UniversitcsL og Pro
fessor A. LI. Traclnnann lykønskcde
poo det silosofiske Fnknltetis Tenne.
Lm Mienen sein-do Professoran
Elrvor tmm under storc Dvationcr
ved et Rufst-trog, lnns ersøret var
stud. theol. Hoqmener
»so-voler i Utiftendont«. Med
Onervilvlkonsker Sanges Joredrag
Aftcnen den M. Marts fik Studen
terhjennnetsz Zoredmgsrwtke om
»Im-en Kierkegnnrd og vi« en fnldts
ud vierde Og nlvokliq Afslutning.
Inn-km wann-e til Jndledning,
at S. sti- vnkige Vetndning hande
sin tssrnnd —— delts 1 non-J Enne til
at »rendyrke« «1-’«ursunligl)edens Pro
blennner —- Del. i den dnbe Til
styndelfe, lmnii egen Personliqhed
given til Estekmlgelfe -—- og ende
lig has-H Pan engnng tragenden ind
smigrende on gnndefnlde Stil. —
S. Kiekkeaaard nor fom Jud-ve
ten i Ktiftendom jntet nnt Astifte
ligt Ort-reinstem at forinnde. —- Han
var den ortodotfe Luthecaner —
wen fette det sont sin Opgave at
fikte den personlige Tilegncls
se of Ktiftendonnnen
Dei-for vil non hindre al »Sch
den-(s5envej« til Maolet ved klart at
betone Weisen: Vrnddet med Ver
deu. Tettc net Kristcndommen til
det ovrerte Han, men Spasndingen
«-" uddyber Gndsforholdet. — — —
Taleren slnttede med at opfordte
til at studete J. K. — ikke for S
K.S Sknld, nren Tot at leere at for
staa sit met Los Bestemmelfe
Hans uf Evighedens Alvor prcegede
Tale vinker ind i LInkmnmetet til
Striden mod Selvet —- til Jud
velfe as Kristendom
Jvcr i »Kr. nglC
Vetdeushavuka paa St. Thomas
J mritc Une, scrivcr Kr. ngl.« af
12.Martg, rejscr der sprfte Hold
danfk solt der ital bsfkasftigeci vcd
det stoke Hamicanlasg von St. Tho
mas-, as Stcd til Vestindien. Afrcjs
sen findet Ztcd ntcd Dampsiibct
»St. Mosis-.
Vestindisk Rotmmani sendet Jn
gcnisr Heu oq et Por Agsiftentek af
Stcd for poa Kompagniets Remu
at sprc Tilsyn mcd Arbeit-et paa dct
store Anlass.
Kotiwagnicts averste Lederc ag
ter ikkc at act-sie Et. Thomas fsr
om ca. et Aar-S Tib. Man aqtek
neinlig at vvnte mcd Des-get, indtil
·l
Mr Hi als «- www
WAR.
Idct Tidspunkt, da PaUUIIICXaUalcu
Han ventes oabnet for de førfte Sti
be, og man vil da gcrste Annalesn paa
et af Q. Abs cgne Stil-c
Mein-ges Udayttklfr. Million
plancr med Vildmofen. Fra Gros
fcrcr Julius Parker (Dmtst Kost-in
fabrih hat-· »Verl. Tid.« modtagct
Mcddclclsc om We Millionplaner
vedrtrende Udnyttclfen ai de danskc
Mach
Grosscrrr Paris-r er Nepræseus
tout for et fransk Konsortium, der
for Licscikkct nuderhandlcr mcd det
kcnqclfkcs Zelskclly der ejcdr Vildmoss
feu, om Ovcrtagrlsc af dctte Zel
kanbs :)icttiqlusdek. Son- chpmss
ksontant for det enge-like Zolskab op
HMdcr den svenffcs Direktor C. N.
lvon Lagerkmnz m. fl. Don-» sin i
siøbcsnbam Der er Udfiat til, at
LForcmndlitmcsrnr mn Vildmoåssonsji
Ltscrdmzuslse til dct sman Konsori
Etitun Haar i Orden.
L Frausknmsndtsrw vil dumm et Zel
Ifknb mod isn Kapital Pan 5 Millio-»
Tucr Kr. Dem- Sclfknb ital hanc
Lsovedsasdv i Købculmvn oq bumtc on;
idrivc stun- Tørvcfobrith i Bild-J
linosjssm Tot stunka Eclskab, der;
losem-?- at ville føre Jason vidvrc
Hrnd til Vildmossom or ovcrbcuift
om, at den jydskcs Mofejord geman
zrigc Ekattcx 1
)
» Dct kristcliqc Aflioldsakbkjch
Matt-us slkcddfokbuud of det blaai
I Kote-. Jlslandt dont dvrhjcmnun
lsont arbejdcr paa at tman Dritte
-rirt tilbcmr i dcn nulcvtsnde Slimt
og fri den opmmsndc Eis-at sur do
derived forvnndms Fristclfcr ou Uly
Ier. bar ogfaa den kristms Musikde
som sandmt forlwngst indtaget fin
Plads. Tot blau Kur-s er den-HI(
Mast-te i dettr Arbede de hcnvcd
27,0()0 Medlcmmer er fordelt i
henvcd 450 sum-e og mindre Fore
ningcr Landet oqcr. Mange Str
der got-es der ud fra en fnodan For
cning et bctydninqsfuldt baade red
dendc og bevarendc Arbcsjdcy wen en
Dcl smaa Foreninger. jin-r blondt
dem, der liqgcsr nogct affides, kan
have fvastt not ved at vaer det, de
skulde: Banebkydcrc for Afholdssas
qcn paa kristelig Grund paa en
Egn, hvor der forttd tun er kinms
Saus for Afholdenhed oa moussi
for Akiftendom med·
For at smrkc dct Sonac- og sam
le dct sprcdte og vindcl unt Land,
rk man un begyndt at danne Krebs
forbund under Det blna Kors.
12 iaadannc er i lile oprcttrt
i forstellige Egne as Lande-t, og nu
den 10. Marts opketusdcss paa et
Delegetetmsdc i Aarhus et Aarbus
Siredssorbmtd, med Tililutuing fra
15 Forcningcr melletn Ebeltoft i
lth oa Gjern i Vesi. Vesiyrelscn
Iqu til at bestaa af: Fabrikant Jo
banscn i Aarhus (Foriiiaitd), Laster
Kroah i Aar-ims, Frau Paiwrmde
Westhaufrn i Ebeltoft na Pasior
Wiese i Aarhiis.
Man aaier i Sommerisns Lob at
beannde Viktsombcden nie-d cnkislte
Etat-re Fasllesmødcr paa di- forikcls
Flige Eane og til næsus Vintcr at
Haue at saa Lysbillcder. disk illustri
Ike Afholdsfagens Zthydudna
i Jn Pfk «
I
Kitkkindviklie i Vorhof-. Kisten
jpaa Christiansbjetg. Stiftsprovst
MW ÆWMW
Lindhardt, striver »Jyll. Pft.« as
17. Werts, begnndte for snart en
Mennefkealder fide-n at holde Gndss
tjcnefte paa Cl)ristiansbjcrg, den
aakhusianskc Forftad vcd Nandeth
Lande-bej, og i 1892 lykkedes dct
Vcboernc at faa opført en Vedesal
Tonne blev imidlcrtid for lillr, som
Aarene gib og man beslnttcsde da
at arbejde for at fem reist en Kirsc.
Dottc Maul er nu nnaet. Taffet
ver-re tolrige Gaum- of forskclliq
Art bar man knnnet fomndrc Ve
dcsalen til en Kitte, idet der er
tilbygget bl. A. et Tom-n, og i
Gaar sandt Jndvielfen Sied. Den
kmggolige Kirke revrwfontrker on
Vwrdi af m. 30,000 Kr,
Til Strde vcd Jndvicslscn i Osnar
Formiddags var bl. A. Kultusminis
ister Appel, Stiftamtnmnd, Kam
merhcrrc Treuer, Bommcstor Dresd
fcI og de slcste nf Byan Prasftct
Viskop Sqrcnsen foretog Jndviclsm
og holdt en snmk Tale, lwori han
frcmlnvvedc Fdirkcnsz Vett)dning, on
deroftcr prwdikcdc Ztiftijsprovst Lind
hardt over Tagen-Es Evangelium un
rettode slnttclig en Tot til de man
ch, der bar hinlmst til ot reij dettc
(8’)uds:i Hass
Vcsd CftcrmiddugIgudstjcncsslen
taltc Visfomnsn og Eogmspræftem
Pnswr Frimodt Melker, ng Pnjtor
Vom umsdikode over Dimens- Evan
gelium Eiter Nndstjcsncften bleis
dct forstc Ban dgbt i Christian-stir
km.
Stor Ekoplosioik To Mut-usin
dkkkbt. Ho-: (8«-ac1rdcjrr fxixnusnmim
! Ilnslct lmc End for Nuran Hul
dc den W. Mart-J to Elcwr heute
Venin i et Hirs- vck Zidcn uj Smo
husci.
Licedms do var indc i Hufen
sandt der en voldsom Efzplosiun
Lied, Wurm-d bcggc do unge Men
ucsker blcu drasthn Ton one as
de dmsbtc var Inn as Eumnssuqod
Fausts, Aatmp msd Moldiim, den
nndcsn Zøn ns (s'-n-ardcxu· Vom- Rog
sen, Ldisrs vod Fioldittg.
Den fokfvundnk Mann-beim
ersndcsrsrsluu 10 Mart-:- For no
gen Tid fide-n forspnndt en Nnards
oer fm Hørby ved Nehmt-Themi
Han hat-de vwrct i Frcdckikslmvn
og der Dass-et i chlssnb mcd en on
den, tvivlsom Dorbnbocsr vaa en lige
san tvivlsom Vonasrtninq Om Af
tcnen fnlntess de nd til Høtbn Trn
sidstnwvntc kom noqcn Tid cftrr
bieka og crklasrcde do, at det var
den bcmrdrste Tur, ban bat-de haft.
Goal-deinen var derimod fuldftrrns
dig dorte.
J Joch-rot bar Lcdsagercsn erkla
rct, at han den paagasldende Asten
var san beruch at cmn intcst kunde
hufkc Mut det hat fenerc vift sin,
at drum- Paaftand csr 11rigtiq.
Den forfvundncs havde umdun
Aftcn ca. 1000 Kr. pack fig, og man
mistasntcr Lcdfagcrcn for at vide
merk-, end han vil ud med. Wogen
Arrestotion i Sagen et cndnn ikke
for-einget
Statspolixiet arbejdet euer-Jst
og Omcgnens Vefolkning har un
derføgt alle Vandhuller og Wes-gel
grave, hidtil bog udcn Resultat
Den Forivundnes Huftku hat ule
vet en starre Duft-r til den, der fin
det Monden.
Judfamlinqcn til F·otfvatet.
Nle Lust-etc og Lastenan ved
Nin-Hundes Frifkolcy Købenlmvm bar
indfcsndt 108 Kr. til Sodom-sind
fmnlingen og Laster-e og Lærerindcr
vcd Engkmvovejcns Stole 43 Kr.
Vcd en Smnmcnkomst i Kobenbavns
Smodvlav er indfnmlet 110 Kr.
m Tre.
»Da-stunk ertntid«. Tor or
Invddelt »Im-sharedudsmnlingcn as
UND-« Tilladolse til pnn Flronprini
sens Fødsclsdag Imvnlig Ved Hjælp
l
--«l’t«sctoriser" beke
kam-Arbej(le
«'"l’kA(I"l"0lcs" lass-ros- Jist vijztigstts
Ackszlis Im- Funnen bis-cito ssml Its-tr
og tilligis hurtig-n- ng billig-ens- Do
wttcsk XII-anstatt i Stimj til at fu« alt
sit Akbssjcks Inifsrt i rette Tid til des
soc musiqt »gut«-sum Visjr. III-tut ils-r
send til-»stel- fm Tau-leih den ksm altitl
kepsrenss ng Nin-. sum qncl Dom -I)··
Utlslidtss Dol- ksa lct as sorholclavis
blinkt entstun- Sn I· U. c. Tktptok
et on devawiighed ist them-disk
Furt-link
Kjb ca l. c. li. 0il Tksctor
Den xjk sit Akt-eitle sikIcI-». koch- o billigt bot
koste-I- gennetmnltlig sum 45 cu. I Kiste It Ipløje
mtstl on l. U. C. Tronto-« isnocl st. med llestekmst,
og Uthistfk feil unin- Akbisjtlvk pa- l«’-kmon nicht«-ris
i listig-nie 1·’0khnlil, naht en I. II. (!. Tritt-tm ljrnkmr.
En l. H. O. er0s«-cus«0asollne Trutor tot-d
Un tin-klas. mon krulligss Maskiackh may-g
clig bsslqttet most sti« ug Sau-, don- bei
fusd in lfotlslolck M sit-tismllcrsist·,s til-Zu uävlklcsh
I elen- sasc Po III-, as » nistet,
clea- Almonnyttislwd og Puls-le- gbe(1. hsk
W
liiclrugssi Inoget M at gut-o mode-me stok-fannissg list
0q bringst-list- lksrsom Do kat- bmgu on Tut-sum Ins
Kølp assi. ils-r h» bete-tot sln Pksw -— en l. U. C.
l. ll. C. Trost-tur- laves i stømslook pag 12, 15. 20,
Zö, 30. 45. osz 60 lichtes Kraft De ksn brugisn part
Fano-su. i Vu-rlcsit0(lot, i Molltsn og i l«’ubkiklc·«n. For
lunk Kunst-sk- ng Itslkprlige Oplysningcsk sm- lhmm Inkr
tmmcts Iuntllssmsp sslltsk likle III
Most-l Hase-tei- cospuy ol Aste-sie
ClumkvokusO
Mo USA
Daf «Spejdere«, »Feiva Drenges
forbund« og »Liebe-Manns Ung
domsforbund« at fothandle Meetket
»Danmarks Fremtid«, dog iaaledes
at Personer under 15 Aar ikke maa
deltage i Jndsamlingen, og at denne
slnttes senefte Kl. 6 Efterntiddag.
Under Mkerket K. T· har man
niodtaget 500 Kr. og under Meer
ket E. S. bar man Inodtaget et me
aet svwrh sinnkt andarmbaand
Forfvarsindfainlinan agter at
foranstalte en lldstilling af de ind
konine Gaver og nmdtager med Tak
indtil Midten af April yderligere
Naver til denne Efter Udftillins
aen vil alle disie Mauer blive bott
folat ved en Anktiom antagelig i
Elntninaen of April Maaned.
Häs. Maj. Konaen var paa sin
Momenrideinr Tirsdag den 11.
Mart-Z en af de Herste, der forsynede
sig ined erket ,.Tanntark-Z Frem
tid« og betalte det nied en klcekkelia
Zinn.
Forsvarsindfanilinaen aater at
snsjtideligbolde de te Mindedaae den
L. April ag den is. April, antaae
lia ved Mindefefter i Konwrtpalceet
Dsdøfald. Prnttjseiende Liege i
Aarnp paa an Fr. Osleemp er
Fee-du« den lis. Mart-J afqunet ved
Teden i zudem-arm 71 Aar al
Ten aidøde imr ernftiferet i Tllarnp
i over 40 Aar.
— — En i vide set-edit- kendt toben
lnwnsk Burgen !!.n1. Ztenbnagers
heiter Alfred Ananji Scheuer er i
Folge »V. T.« den 15. Mart-I ded
eiter fnn faa Tuqu Engeleie nie
ften Bd Aar al.
Ldenfe, lsi Marks- J For
nnddaad er Formanden for Central
iureninaen of Ahn-meine i Tstifi
terms Joseph Hauptmann i Odenfe
afaaaet ved III-den« W Aar al.
Don hat« ndiert et start Arvejde fin
Haandvasrkeiss Lemnisntion i Tan
mark on mr Mist-kein af Arbejdsgis
verforenisuens Pensnelscn Jnspektør
i Eslrbeidsriaivetne llli)kke—:-forsikrina
ni. in. m. Han par en nalinindelia
hear- Knrnkter eis. meaet aslioldL
——— Un ni wnescadenszs iendte
Lmnndxnertera Hinedeinefler J. C.
Franeisry er afunnet ved Teden as
et Hierteslag, 77 Aar al. san
indtoa en freintrsxrdende Stilling in
denfor sit Faa un var ineaet inte
resseret i Uelititp lmer ban var en
sikker Mond for Seite
—— Nrosserer V. Malling i Halte,
tidliaere Formand for SøllerødSogs
neraad, er Mandag Effekmiddna
den 10· Marts ded paa Rigsbospitas
let efter en sorndaaaende Operation
for Vlindtartiislststwndelse. AMI
de var Direktor for Ravnholt Pa
pirfabrik oa drev en star Papirfors
retnina i Kehentmvnz han var 49
Aar natnmel.
- Turelcque V. C. Pete:«sen i
Kjerteininde er sainme Tag ded,
TO Aar aannneL Ast-ede, der var
Nidder ai Tannebrog, havde i 2-1
Aar meet Medlem af Kierteminde
Buraad
Ei- ulnmncliq Ind. Eu gnmmkl
Mund drnfnct. J Hadsicn csr der
forlcden Aften lmsndt cn bisij illimi
qelia Veqivrnlnsd idct den 87saarigc
Matliiass Cliriftcnsism som bocde bog
fin Dritter, aist med P. Kriftian
Nirlsem Onditcsn Sllcakh or drukncst
under sasrlia nlmimelige Omfmsndigs
siedet-.
Vcd fixidcn pin Aftcucn var den
Namlih ein-r rit have asført sia
Froste oq Rest. anact nd i Naardriu
Han var nnnrmt blind af grau
Stwr oq liar da rimcligvisz ilkc lim
net finde Deren, nicn er gaaet vi
drrc ud i Matten og Enam
Tom-km oa Zvigerføinirn var
gimct nd at malte, og da do var
fasrdiae vcsd il— 10 Tidm, qik di
ind i den gomlcsizs Stuc for at fis
om lian var kommen i Sma. To
de opdaacdcy at han vor dorte,
skyudtc de lig til nun-nieste Nabo,
mon Jngcn hade set noget til den
newsle- Først ved IlsTidcsn lieu-te
man inde i Hadftanaab om Hin-la
Naabcne kom fra et ftort Eng
dkaq, som er adslilt fra Bin-n nei
rn Aa. Dorved tog det megct lang
Tid of komme til Pia-M oq da man
endelig naaede derover, fondt man
i Folge ,,Skand. A. Av.« den Gam
le druknet i en ltor Grst Han
lmvde altsoa flaklet rundt i over
4 Timet, inden ban dabe.
Engeler Aal til Daumen-L Al
len-de i nagen Tid hat der vwret
onstillet Fokføg med Udswtnina as
Aalcynaol fra England i danskr
Sau-, oq disse Forspq er saldnc san
godt ud, at Ferskvansfifkeriforenins
acn i Fsølqo «V. T.« nn bar be
stcmt fig til at fortfætte dont i starre
Stil. Med dcttc for Øjc reist-r fan
lech Fiikeriforvagtw Dr. phil.
Hoffmcmsr i Som, til England for
at lebe den spkfte ftsrtc Jmpokt af
engelst AalenngeL Tom as Forenins
gens Medic-mutet stal udsættes i
forskellige Sset
J Tyskland er der opnaaet ypperi
lige Resultater med denne UdplantH
tring af den fpcrde AaleyngeL dch
fra Atlantcsrhavet i aber angs
der drives op mod Englands Kny
i
, i
Bsriiclamhcdem Fjerritcilev, li.
Mart-s. Bornelamhedrn holder sig
ftodig her paa Egnon. Forlcdcn
lslcsv on Drcng indlant pcm Simo
lmsot i Fjerritcslm m nn or to
andre Vøtm pcm stisrritischv ug
Heller-ni, bltsvcn mmrcdct ni Sim
dommm oq beggc braut pcm Zum
liufcst Skolerncs csr fort-ledig luf
todt-.
Vædclsbenc vcd Skagcn. Ekagcm
13 Worts Skagisn Vnmnd Vodtoa
i Aftcss at stille fiu inmdckouimench
ovvrsok Turisiforeniimens Forflkm
snm at armngcre scsftcvasddcløb Ved
Singen til Sommer. Efterorlmndi
linqtsr Inrd Ritmcsicr Joszsisn Hinu
ders insde Naadct at Amt ind pao
do tre stille-do Vetinqclstsr. ncmliq
at nivc Tilladelse til Ildskasnkning
us stinkt-« Drikke Pan Væddeløbs
plndfm at afspcrrrc Nordftrands
Klitraskken fra Saft-n For til seien
Vn ou nt udsastto en Ærcsprwniics,
der man koste m. 150 Kronen
Kam. lfjnar Mikkelseno Fore
dtng Ell-jenen den M. Mart-J
i Illetlieszdas Jejisub Flølnsnlmnn, til
Fordel for Menikilledsarlnsjdet i
Illlaannardiks Sonn lmnde san-let en
mlrjg ForsmnlinkL d. e. f. der var
nimme slere Meniiesler, end der
lnnde fe Lysbilledenm lnsoriinod
Kinptajnenz livline Elildring ai
»J(l(1bmm1«-(stpeditionenI Traan
fler og Eventnr knnde lsøres af alle,
ou den var natnrliqnigs alene Afte
nenzs eaentliae Tiltrielciiim. Kap
tnjn Mikkelsen er paa sin Entopa
Tonrne bleven en klug Fort-draus
lmlder. sont sog-imm- at holde sit
Publihnn sait ved at indslette finan
Isiorsonnne Opleoeller on Jaqttai
nelser zum de rintiae Siedet-.
lfn ondartet Epidemi. Eiter at
der i den fidste Tid knn er ioresal
det enlelte Tilicelde af Intelligenz
ieber i Linmink nil det midlertidige
Oospital bliee lnkket og de tillmge
owrende Patienten ca. ZU, lilive
ooersørt til Frederiksberg vGolpitnl
Eiden den 27. November i Fjor er
der i Lassediftkiktet forefaldet 101
Tilieelde as Skarlagensfeber og M
Todesfald
Foksvatciindfamlingen 1913. Gen
nem et Fli)neblad, der er ndsendt i
ca. yg Mill. Etseinplarer, er der
flaaet til Lyd for Forfvarsindsams
lingen Til Kunstnernes Bortlods
ninq er der folgt Sedler for ben
inmd 5l),000 Kr. En Koneert soin
lmldtesks paa Nyslinge Højstole new
250 Kr. Hedebnsenes Tealvcerk bar
qivet 3,000 Kr. og Frinnirerne
2,00() Kr. Ved Meneralforimnlin
nen vedtog Aktieielstalwt »Jernle.n
tot-ist« eniiennnin at give 5,0()0 Kr.
til Ferfoarizsindlamlingen.
Forllaaet oni nt give Simon Kr.
til Forlvarsindlamliessen blev en
ftennnig vedtaqet vaa Geisemliors
fmnlinqen i Aalbora Portland Ce
mentfabrik. »Danm· bi on ude«.
Ei Venstrcblad om Fotholdstaos
valgmaadeu. »Møens Tagbl.«. lwiiJ
Red. er lit. Rosted, skriver lieronu
»Und-er Diskussionen onc Forfats
ningsieendringen tonnnek Talen ofte
ind paa en Ændring af Folketingss
oalgene derben, at oi faar For
lyoldstalsvalg.
Det bavde vieret nnfkeliqt, om
Regeringen havde haft den Reform
med paa Fokslaget til Forfatningdi
mitbringen, da det er et Retfasrdigs
bedskrav, fom itke ladet lia afvise:
og det er inkonsetvent at lade dette
Usqbedens Stel, sont den nume
rende Valgmaade fættetn blive staa
ende, naar man vil flette Skellet
vaa andre Onsiraader.«
Mod Reaktiong Grundlovofoks
slaq. Eiter Jndtmdclsc as »Ist Ven
smsmasnd. lmndc Negatingstjliwni
Alm- og Rubikon-, bar der vasret
Wdt et Mode i deck su- s: mis
te (8"srnndlovsforflaget. Der var m.
Wo Monncfker til Ztcch Ton flw.
radikale Løsqaancrszolkctingsmand
»Leth-Espcsnscn taltc inod Regt-rin
acsnsz For-flog, sont forfvaredrs of
Oddcrknsdscns sho. FolketingssnmId,
Lcmc Hoqelundimee. L.-E. ftcms
satte en Resolution, der udtalte sia
mod Regeringsforslaget og krwvcdcs
Grundlovsfokslagct behandlct af en
sagtyndig Kommission H.-L. stille
de en anden Resolution, der udtali
te Tillid til sie-geringen i Grund
lovssaaen. Brgge Refolutionrr fik
liae mange Stamme-n Mode-tue fort
sasttes i Aakhnscgnen, hvor dct færi
lige Bjørnbakske Voner er meqet
udbredt.
Paa et dee i Skandcrborg, der
var bei-at of 3—400 Landboete,
vedtogeg der ogfaa en Resolution
FPW Regetingens Grundlovsfori
a
g.
kLAD DM H KE BEDRAGE
Du »M- 1«npnlrnsit»t Ug dcn Impro- Ettersporspl ritt-r dp bckømto
Barth-» « -1 (’.«mfur: kain, anstkenst kun of II Nin-u- Uoot F
fttms !.’ .’. -..« sl ji«-r yjs 11 at man-Ic- nxprllge IIAndl»n(l-- mkcor rzx
I l. z: ( .(.- rl«-.-;«n licts-t-ljgnjng, naar de asgtg Murtba XI -—’:Ingt(m
« »du .
i» « I- « I..».-1 sli ins ved at Si- Gitter-, at III-yet- thrssnkscht os
ncstsf --..««-.-2 Unshisnstms tsts susauslet sum staut-M ijs D-. !:.;:.) Lu
s« du- s, .. ...« g, "-1’ LI-: In JNQSOL
lVIaktha VVPLIqq III
Komfosix Ex;...;c
—·—
772
«
is
(
1 Di- l«:.: but-list tax-s Dein Ima- o,..- ais-Kla
Ictltc teil Hüft-sie stos-. Si ists tin-»s- Bald
stinssllsk o- shst tust-n sklt ihm-. sit-n
xssrka inn- Mskssecl Its-Um its-Uns tka »s
ljtl lcmnturh Kliktltslls«-. non- o-: us
tlk0. llUU Des-es llsmchssmtts iulus Lan
dlkakkcs cis-m. siu skle tu m-.
l««lcl'l’—-1fs«r Nssvn us on l!.-1-«!«-nd(-.
«:n Ikkis ges-met- Muytxr Jslmsthi anlp m
san-« S 's-« n seude lxu csc vak- «
·-k
lk i l l (- ,
1,-:·II«-".sle- .»
Inst-»H- Kxi
1 »Im-» Boot E " WUN
-’-I!«
E
H Stim- ils-,
MEDIU
.--.ila«uulst«c.
Us
fes-,
youonosu
ddtIns-ei Einkauf-loss- BM u
Hssåarcgi Piawsl
W
P A STARCK
r: kSIIENT
No edle-any
in Acht-two
— — soffs-inc
cion Caur
a u t is e- d —
LowssstNest
F u o i k« r y
Pk In o « —
E z- s i ·- « i
Terms- —-- A
su vi us of
s l 0 0 to
F 2 0 0 -—
I( kom l« no
toky Dis-met
le llAYs FREE TRlAL "« ""
Wlll lllllsk
Uc l! sluk -«u J l-- :.«1Hnl —111«
l««««
l« its-o uns-L In j»«".«"
v --« Izu-- isst -««««1-·i. All U( us -. v ! u «cll1;.«vut«)n.n««ss
:.--jfi-; H-— si: :-s"-s ’-s««-i.-- H, « H.--«s.«-«I «».I c:-:-,,x««.1-I- nistlinslnlins
l1«-I»s.1 ;s-.- ---, «.x« « Hin-l "1!.«« Inn-. sank-» U « «
«-I«I«I-s » II..I»« « -
»i:i1-«-,.-I·«1·«slUhr-s
must« HH -.ls u:t)«.—·
«.r1«--·« i
I)."il "-«««u han« Hspr
1..«-««I sci- will. in Ilml
u« umlw Usmsl with zsum
.k- p-- sp
Tltls Stunle Pein-» s
sm- slstMO os- Ucc
IW sphip -«---I »s, -.«- : « (,-»I«s·c, at
»Hm llml Hin- n «s ukm u t- --1.-1.«s) m) m flu
««—l«sfk«ss:k1«111is.. U- - filnIsIl
Jssss :s hilfst put« li-! lis-- I« sm. nun H»
»so-« Usuxlnrsn IM- .s
s —.1!i-1c.s«sl«s-y suwt Luni-l .ki.«. k.
sinkt-m
Essy Pay-vent
Yrsst PW m s.- is il·m««. hist sitt-II- ZM days
csk tI-i.-l. um« un hin-« z-.««I-«1-»-Iil «sn tius Tun
»V, « —I fu«-« rsnr zum-kamt By ;- Hans
c- ssu »s» lhsw hrxns ans its-mung h
suil )s r ««-snni-ss,m(- nnd it is Impuls-los km
kiin :»)s « z-s.-n.- sur zsuur l«--n«--, wjtlmut
. , ,.
I 25- has- Saat-nies
Du Nu« l .
Usw «s«I«-s s- k-: ·
"I«H »Hm-ums- 1«» l-« .
(I it nur - Jst-»r- ssi pun»
-xk»ri-1ms. cis-il Oh-- vissws
!-«’. -I .;-«’.I« !.sl«l- « s.
«:[-s-cm!i l»...
sc Fku Ist-le
tot-on
To ksnry punstmccsr of
stimk Haan w·- gjws irr-k
mnsiv lustig-tm in »m- of
Um sust knuwn solt-MS in
Odium-» This-»- l«-Ss;»n9 you
[ man salu- in yam- »wn Its-mo,
J EHLI
by mist This »An-spat
one war's sm- Daumen-w
2nci iianci las-geist
« -«-. «
iick «--t«1«lc.;1:iss:««l—l
ists-l H( -!«is:l knsi ist-ums Of isil
«.-l·««i-»i sinks- iisicon in n
i »s- . - T« mk Picmsi
11!«,--«,«-« . ts---1«ss-iiw—
ing sue A stiw samt-its hinkam-:
Weber . . . . ..... 8110110
Sieinway ....... 8200
chicketing . . · . . . siwo
Kimbsli . . . . . . . . 95.00
statcic . . . . . . . . . 195.00
senkt for out istest compicsus
sceoniiihnnci bat-seid list
sie-alt
Plagt-Planes
St ink l'1.i·«- l'p.-n- 4 dri
vlss ( I .su-l nimt lud-Mi
cul Hut-s l’-,-«--«.« «n thi
I«.·rk(t. Eis-i H« lis- sh
likxhtul wnh Un- nuny m
Husnsp kmtssrss us Ihr-w
u"«!--l«s·1ul nksssmmpntL sind
will Is« Nuter Witls Un
visry l.-W Drin-s ut uslkiph
llJy cum be Hist-streck
lIlsno soolk kku
sian tcssliiy sm- ouk nksw
lissmklifully jllustmtml Isizmu
du«-H Miit-h gis-es you s
las-ge amnunt of informa
tion sogar-sing pignus-. This
lmok will met-rest- Its-l
nlusse von. Writis met-c
.l’. A· sTARcK PIANO c0..
1081 stskck Bdqu cllch60.
En ny danfbamcrikanfk Bog
Sinn-m i Apis-Indus Vier-tue
— J .
Metthea Matt-seien
135 Sidet i imukt Omslag 75 M. Judi. Il.00.
NUUW MDMM Of
DWI LUTEIZAN PUBLISEMC Icllss
ILUL III
Gode Bøgcr billigt.
Vogpakke Nummer 9.
8220 plus Port-) 30 c.
Seh-— godc Bøqcr of forskclligartct Jndhold — Alle i Omslag.
Ton Rette-. En Landsbybistokie. Paa Dunst ved Past. N.
P. ModsmL 654 Sitten Pris sl.30.
Sprængtc Lasnkcr. Af G. Nahm-and Ovetfat af Past. N. P.
Madsm 502 Sidcr. Pris Pl.40.
Botrngtninger over Kristi Liv. As Thomas A. Keim-W 227
Stdn-. chfat Pris 40c.
Demnaer Kamp for Søndcrjnlland As Jobn Hoinfe. 191
Stdcr. Pris 50c.
Sträsngc Lom-. Af Jmncss Allen Luna Overfat as J. Thr.
Bun. 215 Sidcsk. Pris 30c.
Krjften Vlokg Ungdocnsftrcqcn Fortaslling as B. S. Juge
mnnn. 141 Sider. Pris 25c.
Tilsammen 1930 Sitten Smncht Vogladepris 84.15.
Nu altsammen for
8220 plus Pol-to 30c.
Bogpakke Nummer 10.
8225 plus Pokto 25k.
Seks pode Vogt-r of fokslclligartct Jndhold —- Alle Jndbundnr.
l. tin gammcldags Bist-. Af Louife M. Alcott 350 Sider.
E hirtingsbind.
2. Osud er min Frelscc As ,,De Ungcs Bibliotek«. 307 Sidetc
Sl)irtingsbind.
Z, Fredsfyrsten og Jan-soll As Carit Etlar. 190 Eida
Shirting med Gnldtryk.
4. Robert Kristelig Fortcrlling, fra Engelit ved Past. chr.
Onristenfm 144 Sider. Shirting.
ö. Kasten i Jokdkær. Historifk Fortælling fra Sindaiylland
As Hatald Tandnm 155 Sider. Konwonetet Bind.
6. Womefortasllinqck l. Kristelige Fortckllinget for Birn. If
s 1rikellige Forfattrre 115 Sider. thtonnetet
Tilsamcnen 1261 Sidcr god, fund Læsniug i Wende Form —
lumsft samlede Voalodepris IRS-M -—- nu altsammen for klm
8225 plus Port-) Sör.
Glitt-O
Lil dem, dct sendet os s5.00 for Boqpakket Nr. 9 og 10, vil
vi ovcn i Kobet sende g tatis 25 forstellise importaede ster
kort med Ptospekter fro de 3 Notdiste Lande. Brit elleks We.
Dauifh Luth. Publ. posit- sctls, sei-.