Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 02, 1913, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -,,Ianslsceren,··
sc W Oc Omccshstsi
w M Dkk DANSZE VOLK
l Milch
tat-im se
Mit Lsmkn Psblitdits sont-.
still-, sehn-ts.
Dis-konti» acht-nu- 0ngdog i hwk Pkm
Pfii pr. Anmut-:
d Ists-We States N.50. Ursbincket 8200
Blutes bot-this i Posslcmi.
stillinsnpmlingAdrisssseknmmlrine Its-.
III Uncktagsslsss as lkidme til Nacht
Imldnld Hilfe-Spross
DANISH LUTkL PUBL. HOUSE.
Kluft-. Nishi-.
Alle Biåmg til Ast-Ists lndholck —
Mspondsaren Afhsadlivgek og andre
Milch-J —- gsmies til dets Rockan
A. M. ANDERSEN. Maik. Nebr.
Ente-fes st Blair Post oskioes km Second
Ists mutter
Atlvertising rate-I made known upon
Mlimtion
l Tllkwickc ti. It Blut-It lkke samstags-s
Halm-sägt, bede- maa kltge til dsst
Ist-Mk- Postleontok Skulckp satte ikkss
Ihlph desje- msa braver-de sig ti!
Puck-stech- Komm-.
Nssk Dem-me dem-miser sig M Falk
III users-kei- i Block-m out-so for sk
W Iw- dpm »H» for sit fsa Oplysnihg
O dpt NOT-Mrde hoch-s de- siltid um
III, It de us Avenissementet i den-—
M. Dssk vi! vxssns til szsssmdjg Scott
Lnisdag den :3. April WH.
.- » »A——-»
Vi et nu i Eta til at xjxgddclo
at Pas:. Ty. N· »He-iud, W Her-«
Ja» hat taget imod der Kalt-, disk
for en Tid fidcn blco udsxedx til
ham im Adam-KARL Eo. Tat.
Flete Jndsendelfer, fom var fa:
for dette Nummer, er vi paa Grund
as de forikellige Aktitler om For
holdene i Dmaha, fom indlpb sent,
asdte til at lade vente til ncefte
Fr. Lägesaa hat vi maattet knappe
If paa Nobel-erste
Gustavus Adolphus Eollege, Et.
Peter-, Minn. (fvenst lutherw vandt
den 10. Marts den oratoriste Prog
mäe for Staten Minnesota. Der
holdtes intercollegiate Veltalenhedss
III-ve. Mr. Bernatd Wennerbetg
W firste Pris, og det bragtc
Mike over det svensksameritanste
Tollege, der i Rang naaede fotan
- Salt-m College, der fsr katdtes
zsestens Wart-. M » ,,« E·
»» .——.-—«
Ton svensk lutherfkc Auguftmia
Snnode bar en Klasse vaa 27 teu—
logiske Etudmter rede til at tagc
Afganaåeksamen fra den-I Stole i
Rock Island, Jlls., nu til Stolen-:
Slutning, og de agter alle at spgc
Ordination til Prasstegekningm Te
flefte af dem hat alletede Kald fka
Menigheder, og der strsmmer Fore
spjrgslet ind til Rektorens Kontor
fra Øst og Veft am Arbejdere til
det stote Felt.
anlge kommt-Latone Statistik
let-er der 23,329,047 Katolikker un
der United States Flag. Detaf
15,154,158 i ielve de Forenede
States, 7,131,989 paa Fillippineri
ne, 999,350 paa Porto Rico, 11,51()
i Alaska, 42,108 paa Hawaii og
M i Kanalzonm Den tatolste
Arke i de Fotenede States har iflg.
We Kilde 14,312 Kiefer, 17,945
Restes-J 104 Bistoppet, 11 aktive
Webistoppey 3 titutæke Ærkebis
stoppeh s Kardinaler, 15 Abbedet
as 2 Ærkeabbeder. Den hat 288
cjem for forceldrelsse Bsrn i hvilke
47,415 Bsrn forførgeö.
En glædelig Bereining fra Jn
dim Den indeholdes i et Brev fra
Past. T. Lan-, hvoki denne omtalet
Mutes, en Storby, der hat 1500
Figudstempler. 200,000 Ufguder og
IWOO Brahminpræfter. Han si
I see: »Er-meidet et vev at gennemi
W Sausen i Betrat-T Endag
Wollen-Steuer vifer Missio
·Wdeuydeksteslqtelseogsis
wwqm wwcwmw
MOWMWMMMW.MM
cMOdF
WWWJMWWWMM W
. u u A
ww.
»das
»Orts
sxmm
«" mu
da W vät- W OW
Hänhat fin ean Tib. VixIstal
blot hie paa Herren-s Time, og han
(
vil i fin Tid lette vote bewogch
Tr. Clow.
.Hjerter««. I
Mandt Dteuge i Ebicago. For!
et Dusin Aar fide-n, sortckllcs der i!
..Tt)e Christian Herald«, undfangc i
de J. J. Atkinfom idet lij Hm sen
Tut vaa Højbanen iagttog Bomo
ne i Waden ncdemmden Ideen um
..Ebicago Voys Club«. Nu or
Ztifteren nf denne »Ah-is ded, mcn
det III-beide ban begyndtcc sortsasrs
thH til Velsignclse for Trongcsnu
sTer er un tte Forfamlingtzbufe for
Trcnge forskellige Steder i Vom og
j hvcrt of dissc Hase er der et Gom
noiium Vogsamling og Foredragss
lokalet Der holdes keligiøst MI
dc en Aste-n om Ugen, oa Son
dcm Estermiddag benytes til Bibel
5kole. THE-um Medlemmernc hids
rot-or km mangc forfkellige Natio
naliteter og religiøfe Vetendelfek,
Egger Klubbens Ledere at lede Dreni
Egene til at kendcs Kristus som der-es
versonlige Ftelfer og vwlge ham fom
der-es Fører gennem Lin-It Mellem
1si00 oq 1700 III-enge nyder for
Tidcsn qcsdt of dem Llrbeide.
--·.-- v
Et Takoffck.
For-end- vi modtoa lwiismacndcj
Lofordrinq sm Emnsimdctis For-Z
mand cis waksprnmnd lilliaemrd
Illcdmorclscn fra LIIVtIigTchrn i
Lmuha gcnncsm dens« Ermit, bar-di
Dj lnsr sorge-L for at san et Billedo
of Risian as Meniqbedcngi Kik
keejendcsm for at Bonn-er nd over
Lande-: ved Hin-tu af dctte des bo
dre kundi- gøre sig en Zorvftillinq
om Ldelccsggelfcn !
Tesudcn bade im im m Ein-i
Not-Moder iaaet et Breu sont !wr"
meddeles uden at mrvne Vrcvskrii
deren-k- Navn, da Vrevet var privat:
Kogre Br. A. M. Indem-m !
Guds Fred.
Jeg hat tænkt paa, at nu fundc
Samfundet godt tage fat og give
en ny Kirke til Menigheden i Dum
ha.
Jeg ved irre, hvoktedes dkk sent-l
de begyndes, men jeg sum-T at det
burde gsres.
Stal vi ikke ftraks slaa til Lyd
for den Sag. Dei blivet den ene
ste Udvej for en Kirke i Onmha, nu
da san mange af Menigbedens Fell
hat mistet alt
Vi, fom slap fri for saadan Asd
butde vise vor Taknemlighed ved et
Messer til Herrens Satz —- haa
de Præfter og Menigheder.
Lad mig hste, hvad du mutet
om det.
Jeg for miu Del vil gerne vkeke
med band- felv at give og funkle
destil.
Trot du ikte vi tun am det?
Med Ventig Hiler
Diu hemmte
I
Jeg skal faa her lade baade min
Ven, Brevstrivetm fog andre vide,
bvad jeg tænker om Henstillingen
Jo, jeg trot, oi godt kan gste
det —- give Pella Menighed i Sma
ba en nn Kirke ellet Midler til en.
Jeg er ikke blind ellet ligegyl«
dig for de mange Kran, der ftilles
til Venners Offetvillighed; men jeg
er da heller ikke blind for, at Ev
nen i Bikkeligheden for manges
Vedkommende ovcrstiger Kravene
For svrigt er jeg faa lykteljaj
stillet, over for den Sag, at jeg b
rer til de mindrebemidledes Klasse:
men naat jeg fammenligner mig
med dem, der hat lidt Skade ved
Stamm, og naar jeg desuden korr
ftillek mig, hvilken Vetydning det
vil have for den Bitksmnhed, Me
nighedens Hex-re hat betet-et as
blandt Landsde i Ma, at
Menigheden der inatest mulig igen
faar Kirke og Præstebolig, san et
det en Stemme inden i mig, som
figer: Jo, du kcm godt give 810
som Takoffer.
Der et io Im mange, som tun
give femme Sum, nogle kan, oq vil
Indivliomh give mete, oq Sama
fkækve medic-ges jo Mut-. De, der
tun can give M, im trift- sig
ved, at »Im-se M sum get es
stot Ic«
J tmt je los- fas mang- lom
somit-seh tilstemme den-e henstib
lius ved at ieude edeks Messer til
Omaha Leut-bed- Miete-.
I. N. Indern-.
W
Institut-mitten If 1913.
Pan given Foranledning stal ieq
oplyse, at alle dePenge, Tom indfam-.
les of Harima-Kommst of 1918«,s
stille- ttl det hauste Kristmiuisteris ;
ums MU; ist- eeu Øre as dem
and-Ide- udeu Rest-ingen- M .
W
Von-biet Ida-denkest
Pella Menighcds Kitkc og Præs cbolig.
Ist Stumm
Cim- Styx-men.
Tit Praka og Meisigyedcr
l den formedc Mikr.
ZJU disk Mieter-c scr Last-me tsc
t-:.:O:. iser ten Irr-rni, der zxck Dis-ist
kaiuiu Puuskcdasz Listen, Euldskiriii
by odclagt Bello Mistwhch Kirsc
cjmdum —- Ftärkc, Prasstcsbclig N
til Zelsxs Missisncskmch —- Et megrt
stier Tab baadc for Vaswr Landen«
-— Ist-ji« Mahlen Wochen Weggr;
oft er holt cller drlokss Isdelagt
— og Menighcden !
J cn lang Aamkkfc tmk Pella
Menjghcd — lillc fom den er —-l
drum swrc Lsrc for m saa jin Kir-I
kc ndbetalt. La i do somer Aar
hat den formogct bctvdcligcs Korbe
drinxnsr baodc von Feirte m »Am-sus
boljg — og nu ljgger det bele- il
Nutz-. J minde end et Mimtt laa
dct bele Ich
Tot var der-for ikfe scm nndekligt,
at man anden Paaskedng saa en
Taste i et og ander Menigbedss
medlems Lje ved Tankcn am, at
soa mange Aars ibwtdigt Arbejdc
fontcs svildt. Man saa Smil i
Ljet over den-s egen oq Vonncrs
undersige Redning —- ikfe mindst
Ptæstefamiliens og den gamle Mrs.
William Petetsens, fom boede i
Kirkens Krtwt og vilde have von-et
begravet under Kirkem var hun
ikke komme-L vp i Ptwiteboligem
nogle Minutter ftt Katastrofem og
samtnen and otte andre pas under
lig Munde gik krellt nd of Nai
nerne, »Mein det vcktstr er med Mr.
A. The-niem« lsd det stadigt fra
Breiten- og Mmigbedsmedlemmetx
bau fotfvcmdt i Sturme-m og vi
bar ist kmmet finde han«
Hvad III
Kan Bello Menigbed
bygge Kikke og Præstes
b o l i g igen? —- Menighedss
mvdlemmerne er tun fan, og flsnt
de oltid bar Vift sig fasrdeles offer
mllxge, saa et der dog Punkten
book Lsfervilligheden er lammet
derived-. at flete af dem bat mistet
del-es egne Hufe, og bverken bis-se
eller Menigheden som faadan havde
»Tai-now Jnsuranke«. Flere gen
nemrejlende Prestet og MensgheM
medlemmer hat allekede besvaret
Spitgsmaalet lauledes: »Jo, Pella
Menighed kan bygge igem for vi
kan hjælpe den, og den form-de
Kirkes Meniglzedet v il hjæspe Bello
Menighed under fandanne Durst-kn
dighedek.«
Bei-net ad over den tot
euede Hirte, lad os hiælve
Pells Uenighed l Omaha
med at qeuopbygse den
Kirke og Breit-belud oq
lad Hiælven komme sum-til —
J brodetllg Erd-UND
G. B. chtiltianfem
Ferment-·
J. Gusse-,
NUM.
J Henhold til ovenstaaende Stri
velfe fra Samfundets Jemand og
Ncestfotmaud, fom begge var til
Stede ved vort Mmighedsmjde
Mandog Akten den 31. Mart-,
medfjlger nedettstaaendr.
JMomoatrottl-ss-kst.
at W vil hjclpe oi til at hu
et W es W Ism,
M
memgncdek nd over Hanmmoct vuj
komme os- til Hirtli mes de mid
vcndjge Verm-ewide besluttede vi
i sein Kristi Navn vcd mrvmc Me
nigbcdsmsde at tage- fat vaa Ar
beide-t.
Etat Mcuigheden sclv bnggc ellek
stach Midler Lil at bvgge sor
bliver de: en Umuligbcd. Nasstcn
alle as Menighedens Zoll er sat
tige og ingen rigc og derril kommen
at mange hat lidt ftort Tab pac- deix
res private Ejendom oq Elende-les
Mensgbedens Tab vaa Kjrkc og
Ptæftebolig —- ikkc »Un- lots« med-;
regnet — er ka. 87000 fort-den Jn
vcsntarJ dertil maa san lijsgges mf
8150 for at faa Elskiskionsfmsct
siyttet tilbage pas detis «s·0ruudvold.
Eom alletcdc oplnst i orwnsmaendr
Skkivelfe, band-e Menäqlseden jxku
asfnretet for Stem- ligescm lädt
som nogen as den-E- etskcsltr Mist-Hm
mer havde dist.
Mu- :L-;-1nirt". Prmärxr .«. :3."i:::z:«
bist j »Im sen-Just WILL Luk
Kär!c«! disk qui-set Or ::: tax-Jst
snnkt Col-: I« Und-T i"« nur-«
rpndp Esncp Zell-V Ich-»Es i L..Is.
Im blickst M twknsMnl ..:1 «ss)«...1.
ndm Hur spukan LE--:-.1!tu2 H du
jsasr Wiss-L .’ Optik-r mim i·«-. Hin
noget one. Mr unsrer N sum- m
bnaqcs sor, for :-- Sau tunc isndislu
«I«cstp!1111!(-ås"c, III Ihm-Ihrs Mr ljdcr
11nd«» at Ema misn met Und-J Qui
Kun de. der bar vrøvet trauende
kan fokstaa, bvad det vil fige at imn
ndcu Mit-feinem m »den private
»Ist-m
Alle Mauer lude scndt til Mi
niqbedcns Lassen-L Jaspcr Jenseit
3320 Homjlwn Et» Lknolm, Rohr
Pan Bello Mcnigbrds Veanc
L. A. Leu-rieth
Meniabrdcns Pkwst
Pan Menighedens og egne Beg
ne bringet jeg berved en hiertelig
Tat for al udvist Sympati baade i
mundlige Qtd og Brei-e Tat for
bvett kcvrligt og trtstende Ord. Det
gsr godt at made Deltagelfe fra
san mange. Men, Venner. vi san
ikke under vore nuvcekende Fokhold
naa at san edet kostet erstelin ved;
Tatkeskkivelfer til eher alle. Modi?
tag derfot Tollen beweh.
hastig hilfeu til alle
s. I. Lan-sen,
2624 Grant Str.
Utah-Mom.
Eu 3——4 Tommor Sne om Nat
ten, der iaa igen maatte fmelte om
Degen, det hat vastet Reglen den
sidste Uges Tid beruhe. Man hor
te jcwnlig den Ytring: mon vi da
intet Forum stal have i Aarl indtil
Estetketninqen om de srygtelige,
sdelæggende Stokme i Osten sma
ede op: nu er Touen den-m hvok
vi dog hat meaet at tolle fort
Den heilige Pesant er fotbi.
Estekat der om Ratten var falden
et godt Lag Sue, opkandt Wie-T
dag med willst Luft oq Solskinds
Bande pas Knæfalhet oq Alte-ret«
stod de dejllgste Paqstelillier oq Nel
ciker. stmset as Bemer- cu qod
Iwiamling bqade Zormiddag og
Isteu lyftede til Ort-et Om If
sum-g Randhslstedetilglq ekkekU
deen »Im hat staat am med til
Mtde i Alten«
J den senere Tid hat Vennet au
dte Siedet fta glasdet as med de
rcs Wes-g. John FriesJ JohnEhrii
strafen, oa Frank Niellen, alle fta
Brusts, Colo» bespate os paa Hiern
vcsjen im en Reise i Oregon: Gent-a
Peterscn fra Jema- Cal., og Hans
Hausen fm LosAnaclcs standsede
her vaa Gennctnrrjse øfwoa Ebri
sxian og Morn Daniellen fra Brush
bar glasdri os med et flcre Ugeks
Belaq. Maky er reist tilbagc,
Christian lmt taget Plads til 8
Dollars om Ugcn bos en Familie
tcrt ved Kirken. Her er en lockt
No soc- danfke Pigcr. De velstaaen
de bot i Salt Lake City er som Re
ael ikke Mormoner.
Vor Landsmand Mr. Jolm
Smitb, sont fsr bar boct vcd Vrufb,
Colo» Eog som er en Ven af vor
Missioit beweist-, bar begyndt en
Hotclfokketninkk Hotcllcts Navn
csk »Hotcl Braut-PS og findt-s vaa
Stute Strcct Nr. Ul. Tilrcjfcndcs.
som snskrr at ftandle her i Vncsn for
lorickc kllcsr lasnacre Tib, lan tmat
sage der-til, bvor der givrs en teel
oq ach Vclmndlina.
Jsden jeg fidst Avittekrde i
..Tanfkerc"n«, bar im modtaaet 810
fka Vonnrr i Prall-, Colo. En
hjcrtislia Tal med Hilft-n. «
Ebers J. Th. Land.
"’V l
Mkdvktkcse iit l
Glasdk og Opmuntking. i
Zu Txdcn nu skridcr heutmodi
Hirt 17, Flursnwdiy tin-de dct vasre
as Interesse at Erde-, lworlcdesz dct
staut iig nicd Pcuucsjdcn : dort iust
lcrs Emusnndearbcxdm der-or : Hort
cis-d sssslqcndc Lfkcddelclfcr
Førft Eil jeg udtolis min lxjcrtes
ltg hilædcs vg Tot —- frcmsomlt til
Herren, mrn san ogsaa til Sam
sundisvcnmsr -- fordi det i inde
vasrendc Aar er gam-: lettcre med
Jndsumlmg as Midlcr til Dorc irr-l
iiss Lpgavcr end vom-: Am- ttdlis
gere- Mud taer takkcst for alt!
En of de Wange Vekmnkiugm srm
m Zum51111d-:--Rx1r111c1nd har, cr den,
at mdsfrnsc anrcnmjImmer pcm
man txl Horn-us Eng.
Tuns ».·H-f:s.:nrinzx bar im must
n Er : dmc Zmnsnndsåaot
Pnis ssq Tnk nl Herren der-for
II :.I Emnsnuditincnnrt vil jrg vg
-«!.: ji«-. TM Tot-di J gav Offers
cliczkhcdsnis Rand Rum i com-s
Mem-r ·
. Essen i dctus Aar — soreskommcr
M i nl Fald nqu — bar Herren i
M stim- mlt til anerne rundt
Hishi-H i Sturmwer »Wir-, Iao
san ist-er wisse-IV Thi i Aar bat vi
hidinznil must i Stand til at mode
Jilc mer Kmv » »den at laanc, cl
lcr skisus Ncrld
kki lmr endoa seh Siden of at
medi- Kravkna afbetalt 82,000
Nasid. RJud alone ÆkenL Her
et fort Omrids af Pengeftatusem
som den er for Fiel-listed
1.Skolesagien. J flere
Aar bar vi vcd dotte Tibsvunkt of
Aarct unstet omkrina et Var Tusin
do Tollen-s i Gcrld eller Underskud:
mcsn for nasrvasrende bat vi deri
mod et lille Overssud.
Men, Donner! nu maa innen
tcknh at det betydek at vinke as
for be Mensgheder. fotn endnu in
gen Pest-ge eller Bidrag bar Iendt
ind til Stole-kosten sdrr er endnu en
hel- Del Menigbeder, fom ikke bar
ladet hste fro siq i denne vigtige
Sag) nei. ingen Afvinkcn — men
derimod en kærlig Opmuntting, en
Opmuntring fein «denne: Kam nu
hvek eneste Ssstetmenighed med en
mndbqandxt Gave til Samfundets
Stolekassr. Hund vil det faa re
sulteke i — at vi i Siedet for Un
derlkud i Skolekaslcn kommst til
Aarsmsdct i Rarinc med Overlkud
2. Jndremilionrn Onlem
i donne Kasse er der lot tin-wirken
de et Qvetfknd — toll-It vasns Her
ren og Venners Offervilligliedx nie-n
Nennen standg alliaevel ikle incsd
Jndsendelle as Gavet til denne via
tige Gten af vor Mission Ca· 8500
lkal endnu ubetales ist-end Ams
msdet al den Kasse.
s. Jndianermissionen
Denne Kasse et oglaa i aode Om
stændighedet lot Øjeblillet daade
med Henlyn til Ardejdernes Op
lwld og den nye sit-les Fuldlskelle
Kirlen vil dlive lmdig til Jndviels
le den lidste Smdaq i April Maa
ncd Mc Aar. Stmds heller ikle
hermed edets Bidrag.
4. Utahmislionen Paa
Grund al et Underslud im saftige
Nat as ca. s400 —- et Pol-d, der
first blev uddetalt til Udvalqet i
Matt efdek stdste Aar-www er
denne M l m Underbaltmee lot
Met i Ilutiudelishkd pedes om
burtiqst mutigt at hjæcpe demte
Kasse ind i balankekende Stilling.
Arbcjdet gaor eitek Lassen-Miglie
dckne qodt den-de.
5 Javanmissionen Hort
Manard maa vi ofscndc 8300, og
altid«to Maoneder i Fokssud Gast
vi altfoa nd ska dctme Mkundsæts
nim. saa botanccre denne Kasse for
Tief-litten mm nun-k: skal vi frem
møde til Antäus-disk »den megcst
Ruder-sind san maa vi rndnu Ein-end
Msdvt have ind i Kasse-n et Ve
løb as 8600 Dettc et kun til Trif
ten of Missionen cllcr Qpboldet nf
vore Akbcjderc dcrudc Nennen-! busk
cndcslig von bis-se 8600 spread Antä
meidet
ti. osckldea paa Kitte
cicndommen i Japan. Den
or ca. 81200 Der er indtommvt i
Gavcr ap til Dato Sizii Matt an
tageligvis er »Dort ungc Matidfkab«
i fnldt Akbcjdc for at afvikle dcnnc
Nasldz dokt, lad as all-s yde dem on
lijtrlviotn .55aand, ikke sandt?
7. .Vørnebjctnmcne. Mcd
Nat-sei- til Ophold af de iaders org
modcrlpfc Vorn tsaa note Hjcm i
Ell Horn og Wattpam bar dct og
laa staat-i vel op til Dann men
lutsk fremdclcss Pan Hicnimcnc mcd
Forli-In act Nation
s. Sanatokicst i Brule
C ola. Mcsd dcime velsignede Ost-r
ning ck det gutin over al Form-m
ning Den nne Tilbngning disk vil.
naar den blivet imdig til Jndviel
ic- i August Ullaatied«d. Il» kalte
otnkring 89,000. Vi ltaabcr at den
vil komme til at staa iri for cllcr
nden Gwld. Vi maa Tige: »Tette cr
illst af Herren og er nndctliat for
note Inte«. Men lmst fremde-les
»Ehe-it West-«
9. Nazareth Ja,:iazarrtli ist
fo, sont vi alle vcd, Annex til
»Ehe-n Ezer«: mrn dct ck de gam
lcs law Hieni. Omtrång 12 gamlo
er dcsr for tiwrvasrendc De man bel
lcsr iktcs alettimes, saa meget min
dre, fom den sokcnede danssc Kik
tc bar bestemt, at dens Aldisrdomszi
lijem fokclobig skal vaske deriidc —
en vislfignct Vostctnmcllc; tlii et
ftmmcrc Steh san nsrppc et gam
melt Mcmiestc stille at til-alone lim
sidfte Tage. Hast de sauste-s Hjetn
(- »Nazaketli« incd en Nove
10. Te 812,()00· Ja, de 812,000
--- Binden, der hvilct vaa vort al
lervigtigste Arncsted i Immun
dcst. Herko i Naadc aabnc vort
Ijne dekfor —- Prcksternes og Me
nighedetnes Sitte — helt op til
luldt Klakbcd vaa Sage-is Stothed
og ovakotdentlige Bctndning for
vor Nil-les FNmtilx
J det Ziel-lik. vi saar Efncnc
fuldi tid aabnede for den Kettdsi
actning, at — et dygtigt, aandsi
baaret Stolcakbejde ek Livs
nkrvrn baade for Miste-ndin
men Tom Trosmagten og Kultur
magten blandt os, da vil vore Sko
lebygninget oa Stolevirkfotnhed bli
ve befriet for den Staats Vorder
nun lieddcr Eva-la
Ten garan Saiten-, lom Tanilr
ten-I Lasset-e nol lmller, lmn var
indi- i dei rette Einst Enmmm ils
Imndeis er Vor kort og godt den
Inst Im lmr 8500 til denno niqiinc
Zau- En cmdrn Epim- --— lnui var
i dei stimme Ziwr eiier Cnnc Til
risr Zins-leiser lendie lntn en Nam
til den Sag —- stok 8100 En Dro
dek komme-r ined i lamnie Linie
Han fliner »Jo, jeq bar illc lon
nie-net jin-disk Goqu men jeg link
8100 til denne viqtige Jng. To
andre Sollte s- Tienesiepiger —
lkkivert »Ja, vi hat livet 810 iqrn
til Stolissnge11.« Der Inaa vwrc
manch llete nf den smntne Tonle
aatm. Ten. sorenede danste Kirte
nebejder for nastværende paa oms
leina 200 forskelliqe Siedet her
blondt Londsmcrnd i Unionen —
direfte og indirecte blandt ca. 40,
WO Tonika Skuldc der ikle mellein
laa mange vcete en Flok med Hier
tet paa det rette Sied, der nn et
lnart feerdig til at teile et Ord
der betnder Oandling, der winden
Vi vil nu betale vor Geld.
De velhavende, hat jeg i al
Fald lenkt mig, stulde have dette
vellignede Privilegium; men ask de
det ine, lau næter ieg det glade
Haab og hat den Tillid til alle fan
danne, lom san komme ind under
deite Navm »Den-end Venner«, at
vi til kommende Aar-wide kan bli
ve eniCe am at taqe en loadan Be
llutninqx Li vil nu bete-le vor
Gall-, der berstet ved »Trinitatis
Seminatimn oq Dann Kollege« og
finde en Fremgangömaadh ad bril
ken deite Maal stal nagt
der vil jeg lluttelig kun sitze:
Lad os gste en god Pegvndelle nu
strend Aarsmsdet ved at oveweie
Sagen, bebe for den, teile Sagen
over Ben oq Ven intellem oq —
ftivillis liesan en Sitme
cis System o- seodeeem fein even
loe nannt, lau stac denen We
vctt Urker oqsaa i M M
og Maule-i skal naas: Gældeu M
blive asviklct.
Til Opmuntring bidsætiet vs
Herrens Ord vcd Moses til Jstaelp
Falk »Tagcr, as hvad oder tilhss
ter, en stergave til Herren: bver,
som et villig i sit Mem-, fknl frem
sore deu, en Lssergavc til Horte-m
Muld, Sglv og Kobbcr ts. Most-b.
Rö, M.
Tiöse Iskeddclelscsr til Was-de og
Lmnuntking.
Mcd Kasrlighedcns Hilsm
Ebers bekmivnc,
G. V. CbktstiansHL
-—-—— -M —
Ovtaatk
Qualm vg men er Paoflisdazxs
Astm lyjmiføgt as en stok og srugs
tclia Kntaftrofc, der hat krasiset sw
rc Lfrc af Mennrslrliv og Imxt i
Rainer ellcr til Tcls Hdclngt or- mud
to Tufindc Frian
Ton loknlc san vcl osscnth sum
Ist-imm- ((!-oda-renl)cd bar i dctte
Tillasldo visssiq olwrordvntlig stor«
og der m- til Tot-J lnkkedcs m lin
drc den sisrfth Rad og Elcndighrdx
inen vi smka her over for en Ulyls
Its, der i sit Ltnfang est sna stok og
genwnmrilmndc, at Ltnalka scr fis
nodsagist til at paalnldc Hjaslv ogs
san udcjm
Wollen lmr i forltoldszsvisri fxor
lldstkaslnitm kamt msaa de lksrboens
de Tonskcy idct dw Elle alone hat
lrasvct est stort Anml Lfrc Ihlmldt
os, mcn men- end NO danle Hjem
im doriblnndt manch mindre bcsmids
lehr-:- lmgcr i Rainer oller til Tcls
Fischng
Lkisd et Mode, der oflwldtcss i
Wallme Halt i Aste-J of herho
cnde Darin-, lilcsv drt Vcdtagct at
sulle en Lusurdrnm til Lands-stund
msck help Hund«-r om m yde Bidrag
tkl dc as lllnflcsn rmntc Taktik-, da
dosmsrrc vi im alone er i Emnd
til at hjirslpe i den lldftrcvkuing,
sont Ojnslpm tiltrw11ges.
Zone-n blcv overdraaet til den
hisnsunsndc danssc Hin-wes og Un
drrscøurlicsfokcniug. der suppleres
de im zncsd Okomitcmcdlcmmer fra
lusrwfrcndc donskcs Loger. For-rnitl
xwr og Kircht, og dct blcv vcdtas
get, gcnncm danste Vladc i hole
Amerika at udstedc dettc Opmab
um Hierin
Tot er Vcstctmnclsekh at di oil
akbejde samtnen nch Flonnteerne
for den state amerikonsle General
indsamlina, nie-n at vi sont Tanile
spmsr at hjaslpe vor egen Nationa
linst. Dei bar vckrct Omalms Dan
sscss Stoltbed, at vi i flcke Aar hat
kamst Bote paa vore egne, naak de
var i Nod og Tranq, og dct er vort
Hale at det ogsoa slnl lyflcs os i
drttr Title-Elbe book vi er blcven
san haardt ramte of Ulysseu. Man
ge danste Familier bar med dekes
Oft-m mästet alt, hvad de gennem
Aar-s Slid og Zavn bat opnaaet
og staat nu — ofte hsjt oppe i
Aarenc — blottede for alt. Vi ven
tor ittc at kunne genopbygge betet
Hiern. men vi haaber med gode
Landsmwnds vatme Fslelser og
Modgskrnhed at kunnte raskke dem en
bjaslpcnde Haanty saa de i Max-let
san le Fremtiden tosen-e i Mode.
Hjælv os, alle, der hat Hiette
oq Evne del-til
Omaha, den 29. Worts 1913.
Sopbus F. Mel-Xb
Præsident.
Alle Bildnis-, for hvilke der vll
blive Wetet l Escde bedes til
lcndt den danske Die-Ine- oq Unber
ftsttelfesforenings Gebete-, Mk.
Chr-is Vorm-, rot. 22. E Cum
ing St» Omaha. Rein-.
- , cmuoo
BAUD IISIIWIIIIIS
D- Mszss :--11«—x«--- spy s. «-«« .«.
anIIsyss -I»-v-s MJJUHL -«« .1
s«-.-. Ess-« thun-it I-. -k--. .-«
1-I«I-u«-...- n-w-ti--1--«c«-m.-c--· «..««
Tlllk RUDOLPH IVIUCIJ III-K (.««
Ut- I Its-ist« Neu-Jst I. c l-- Hast-un
Z WURLTEEKI Fac
csms l Immuni- Iok ists .
El Its-n Aal-il Parm- nit flog-o Tut-m
ds Arn-n Mystik-. Las-J billigt tssr Falk
»Ist smrstss skutumwvtths deute-»wu
l Ansehn-. bringst-stirbs- tcsplloem N. Paul
os »Nun-. skciv Oft-er nun lenO »vor
ists-(- Lmulisjtendsmnno misci Fräser Mun
ss Musik«-b In Jst-like- tmisllesm Lunt
Itkoku linker tun ZU Mit im st. Hinl.
li. A. AKBRSOX Undktmnh Minn.
- 50 I- Butsu-fasset
isvgxxxtrspvfkaiäsm sfaucnsy
’ c « » » .
De austrat erholt- kq di ist tun Pls99
10 Ps. liebste Baute Baum 0.49
4 PAGA Ausst, bmndt, umstet I.18
l III-« Fku not-il Fessild MM 0.75
3 «Zi«-«L"I«Z7-TIZJ« Eneitkr s Sirup 0.59
Axt dette tilfammen this- ««—"—
faaes nu jtmx for tun N- Isooo
qui-O oquchslTa list-e set-s stimmt-I Aus
m vom vis- e It muss-»a- UIJIQ stn s
de Worum-we TM Dass Ost-»- Ist-titsc- In s
vkkk tat Moo, sum-i » als-m vom-Mitten Um
summte-. staunst-um uns. Ist-Ist n
Mysuslssu must-um Ist-ils I Essig III Ost
ist sue It Itsbs site um Damms-et fis Its MO
mme Unten thut-h los III-n im. de
tu weiss- Ivm scs 26 M sc sue-Its psmlh
I
Wiss-: MMW