Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 02, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W er en Zone sra End, fes bet?
sobald-nd- Bjn og udholdonde
«fkbejde dog sin Betydning ogsaa
netop her, thi den, der bedec, han
saur, og den, der sank, han hsfter,
og hans Hierse- ildnes ved Arbei
det. Men vi tramgek ikke desto min
dre til at vide, at det ikke er os
men Gud, der steiler Akset paa.
Naar vi gleimner dette, er det, at
vi gaak Meile
Lad os dersor, niedens det soul
mende og haabsyldte Jotaar atter
holder sit Jndtog blandt os, bede
Gnd, at ban vil sokny Haabet i vor
Sscisl om et glasdeliat Udsald of
vokt Arbeide Zelv um det skulde
gaa efter OrdsprogeU »En bygger,
en nnden bor, en saue, en anden
heftet-»O saa er det dog ogsaa sandt,
at »l)vo lntet sum-, intet sont-«
»Hvor lidet sank-, lmn lidet han«
og »Hvad en sank. det bester l)an,«
oq del er lun Ukrudtet, sin sank
sig selv. Slulde del nu goa saales
des-, at vi maa wies med at san
og vor Ære deksor ilke bliver stor
blandt Meunesker. saa lad os lut
sle at Meintest-ers LIEre bar ikke
ret meget at betyde, naar det kein
mer til Einlleh oii at en god Zanc
vittiqlied i Bevidstlieden um et tre
snft Arbefde er lanzit niere vnsrd
Snn vil Nud i cmriqt nok i sin
Tid tildele ok- den Wirt-, der til
lennner us.
Men vi Inn lcere end-m nuziet
mete as L(indnimiden. flli lmn er
ille blet en toalmedia oq imnbes
liild Mand, lmu er eafim en llexi
eq estertmnlsom Mund
Han vil nn ier del seriie wisse
Tiden, tlii ille enlwer Zid er lim
and at san i. det qcrlder um lwer
ten at viere for tidlig euer sor sil
dis. Men denne Regel mode-J med
en andeu, som ladet-: ja tidlinekcn
uden at viere sor ti lia, so bedre
Udsiqt til en ged Wit. MumlI
Forli-m ille Vanienek Her funde
jeg nok lmve Luft til at time et
ordentligt Vasketaq med dem, der
er san forgabede i den audlese
,,connnon scliool«; tlii det er den
im nlligeveL men det skal jeg mit-e
en miden Maria« Her vil sen blot
nsjes med at minde um« at For
aarthi en i et Mennesteliv er net
ep den bedste Saotid Her staat
seg sor sorigt ille ene, men jen
stam- sammen med de nsest skemms
gende Oudmaem ja den meist frem
raqende as dem alle, neitcliq Jesus,
som bod, at man skulde lade de
snma Bat-n komme til limit. Men
der er lkke saa lidt Forslel pan
lidt Religion til Ssiidaqsdesert on
saa paa at gsre den til dcmligt
Brod. Jeg mener nu, at der er dem
som mener sig not san floqe von
at sastte SleL der er temmelia
blinde vaa dette Lmraade: de sci
- nes ilke at se noqet Skel der. ellek
onst-m saar de det slnttet om paa
den aale Eide. —- Ovad vi skal
lmve i Siedet? -- Menialiedisssoler
niitiikligvis.
Un anden Lan-dont sen- 11 hn
heute lmis Uandtnanden er dennet
»lka din Aner, lna sank dn Korn-A
Det nenker jea illi-« at ni let bliner
neniae om. »Er Jorden dia for fest-,
san qmsd,« siner anmle Wundtvia
Tet lnder sont et Elle as Herren-S
Livius-bring til at same oner Jo
sefs Vrølt Jea er bange tor, at vi
alle er for nbewrte as den Zorn.
on at dette er en of Nrnndene til
Sieben-k- lvage Veekft Im vil da
gadt her vasre den sprer til at lntte
til mine egen Prasdilen ua tane
mod ntin equ Vebrejdelse. Hnis
du dernwst stulde inne-Ip, at Huen
passe-r til dit Dom-d, saa lnnde dn
fo godt qaa lidt med den, eller
om Formaningen kan faa Plads
.l dit Hier-te, lnkle den derind
Endnu en Lcrrdmn fra den kloge
Landmand: ,,At lau lidt og beste
meget, er Bondens flerfte Kunf
Nej se til den kloge Bande, ltan
vil have baade Polen oq Sællen
lyldt. Gan vll fylde Polen ved at
spote pna tin Saasced oa Stellen
med en stor Heft. Mcn lnr liam
kun, og bviö du i Siedet for at
leere at ham vil lebe ham for en
Nar, laa glvet du dine Penge ilde
nd. For det lstfte hat nn set-ali
teten meqet at liqu det gældck nn
om at lau g od Scrd Dernceft gekl
der det om at nedlægge den ret.
Da »et Okd talt l rette Tit-, lwor
gvdt!« Det vlrker mere end en hel
»bufhel« SluddeL Men im maa
io faa lelv folge Regelen og lkke
over-le dlg med for meget paa en
Gang. Sau paa Genlnnl
J. K. Jenseit
DansisAmetitqneken igen.
Vi Dunst · Amerikantsre er et
Slasatlcsd længere fromme, om im
faa maa kaldet det, end J, der blkv
voksne for J kom til Amerika, oa
derfot for vi forssclliqt vaq natio
nale oa sproaliqe Svøkgtmeml Vi
tæuker nderst fisrldcn vaa Dom-satt
l
ca hmä der riter fig. Nat-r vi læi
se »Dansteken«, —- og vi hat læst
den i mange Aar —- da lasset vi
faa at fige aldrig Daumen-Ist
heder. Jngen sendet vi der; By
crne skal vi forst finde i vor Geo
grafi. og det er alt for megcn
Ulejlighcd, og bvorfor? Fotdi vi
er ika interesse-rede i dot.
Hvorfor dot? Fordi vi er ika
Music-. Jkkcs donskel ch Der
skal more til at virre dansk end ot
take Lande-ists Eprog, og om Vi end
tog Produkan Rand, som bon stri
vcsr i Danfkcsrvn Nr. H, og lasstc
lädt Tamtmrks Historie det var
heller ifke nut. Vi numtte kunnt
sigc um Tannmrk sum en of de
norsko Zimm- figor om Name: »Ja
ni clsktsr dom- Lundct, sum dct sti
.n-r frem.«
Tot tun vi ikkc as Hjcrtct sige om
mst Land, vi aldria bar fet, og sont
do aller flcsle af oS nldrig fanr nt
fe.
En engem Tigter ipørgerz
»«Ureatl)g-T there n inon with fonl
so dendWlio neuer to hincself both
inidc This is nn) own. inn natiue
lnndW
Vi san knn siqe in til dem-, nnar
der incner U. S.
Inn lntik knn dette: Vi er ikke
;dnnske.
J Nied. Bruderer nimm det tin-I
sser We, nom- jea ier sit-ein at Bor
inene i Almindeliqlied ikie iorstanr
;m nceqet Tanskz ins-n viDntifk-Aniei
nimm-ne imn lmr Nem, der nn
ifnnrt er nehm-, ni ved det Wässer.
»-!Ti ped, ni tnler helft Engelsk sein
m taler meinen altid Engelsk til
»dem, oq bund Inn der saa vente32
HEr ikke egfaa dette fauledes, bvor
Rom-Drum kan Engelik saa nogens
ilnnde; on book der er en større
Bemewa fom ganr iil Stole-, der
ibliver der taki mere Engeln end
Taktik i Giennnet Een af nsine
danske Vennek fnqde for kort Tid
fiden til mig: »Mine Vorn vil helft
der vrasdikes til dein paa Tonik,
im- de forsnmr det bebst Da spnmi
te jeg;
»Er det ikke sta, at dine Vorn
zwar til enqelsk Skole 8 Manne-der
bvert Aal-? Jo. Noar de Haar oq
kdninier im Stole, hvilket Sproa
taler de fau? Engelss. Naar de
legt-r ndenfot, kivad tates? En
gelsf. Nach de er i Hufei, livad
ina? Der skal de tale Dunst Om
Mienen, ncmr de lasset-, livad soc-?
Da lasset de pna deres engelske
Lektietc Qm Nattern imor de tnlek
hast i Tromme, lnmd san? Jo, saa
er det oqsaa Engelss. Og saa
nnsnek Folk enddc1, at ior faodonne
Nin-n er Dunst i Kirer det bedstek
Aa, siger iaa nimme. Spronet
lmr ikke san meaet nt fixie.
Jo, set bar nteget at fixie.
Det liavde san nie-net at fiqe den
sei-sie Pinfednsp at alle lmrte Apost
lene tale pna deres eget Tnnaenmai
Men i vor Kirke « det vil iiqe
nied faa Undtagelsek, von Engelfk
-— nnm der ikte take-Ei skialcsde5. La
dog gcntnqer jeg: Enncljt ist von
Nnrnsrs Binnenan Ilfkmkqo as J
mäer der lasset- d«-!t«,-. rnfnsr DunOn
msdot nq fiqprt del miser ich-! TUkm
Enr Vorm-up nf dunst-muckikunsko
ansldrcy tør im dristin Wes Im
wh, dcst Uns-sen pq Isi or nnd at bli
sso m stor, stnr Flut Ali lieber-:
Tal til ch XII-Im Wo den-J Inn
.101ttkml! Tot nur Imdvundiqf i
Zimftkcsmssz Dazu- Tist or nahm-n
diq nn.
Rra Exkrodersmscs Artikel fmwsz jm
at Mit-, at lmn vift inne-n Tonst
:Dlm(sriknn(sr er, om end lmn druqu
kmqle of det enge-Mk- Spkoksp
,.slmm—:s«, og lmn bar vist hellt-r
ikku rot mange Vorn i citqclss Sko
le den størftc Dcl of Aar-et; tbi da
wilde lmn vift faa andre Tanker.
Hvad de Vitaacviscr. min Moder
fang, da im lna i Blume-h anqnar
-—— dem busker icg illa Im var
saa qnnste Iille dengasm, og dot er
ikke det, dct dreier sig om. Ost
heller ikke om mine Fomsldke aiori
de dort-s Pligt, saa de ille hk en
Donskesr nd as dennc den-s Son:
heller illa om vi DanssiAnIerikanc
re ask vol i, at vi i vort Hiem mit-r
dvt Sproq, vi taler bedst og helft.
KAdsgerningen cr: Vi talcr det
enge-like og vor Born gar det end·
da merk-.
Aa, der er fo enkclte Undtagcls
ser. Spsrgsmaalet et sea
« Gsr vor Kirsc, hvad den kan for
Lat tote til Dmsi Amerikaneke og
der-es Bskn og Barnebsrn i der-es
eHet Tungemaalf eller gaar det il
Ike soc-dem- det enqellke Sprog maa
ikke Bruges i Mrkenf for der kun
de vcere dansse, spm Mc forstod
iins-t, oq det kunde da aldrig gaa an,
Imm...
! Brome unders, hvem Dunst
Amerikaneten er.
Oan fvater med vor hauste Mater
! Im er en simpel Vondemand
jsaa iævn og ligefrem
?
Port Ichtelaud.
J «Danlleren« as 12. Februar
dettc Aar stod en lcengere Artik
kel under ovennirvnte Hovedlinie,
sont stark-J tiltrak fig min Opmærks
soml)ed, og jeg deler fnldt nd For
iattcrcsns Asifkuelfa At den evtos
pasifke Fer er trnet, bcrctter Bla
dene om Gang paa Gang. Stor
magtcsrne staat tnfledc til Kris.
Alt der er en vis Ængftclse imellcm
dem, detser ogsaa sikkert. Mein er
det Tilfældet med de ftore Stater,
livor nie-get more bar de fmaa Sta
ter Grund til at seminis-. Og da
kommt-r man sivrlig til at tænke
naa vort kaske Fwdrcland Hvilken
Farv dct vilde vasre ndsat for
under on Krig iinellem to Stor
niagter. ch vil tillade inig at
minde om, bvad vi som danske
Masnd oa Kvinder kan. Lad os
its-me os- selvt bvad can fcg agre
ior TantnarkP Da dertil vil fca
fnach Jo vie-selig can vi sont Krist
ncs oa Nuds Vørn beide Gnd bevakc
part vlllede Fasdreland og drts
Eislnftasndialnsd inwd Fiendehaand
Elianb oa bed til Wind om dog at
lmje alle-I Villicr da Sind der
lijcmmo laalcdeiks samtnen, at alt
Partivassrn faldisr hort, faa de maa
funkle-S oin dottcs cne Fwdrclandctsi
Rorlnar i Farcnsks Stund. Herren
nim-, at der ikkc man savncsz loya
le oa natkiotiskc Mand, oa at Fol
list niaa ftaa fannnen Misn Vi lnsrs
nun- knn cndindorcs oalaa i Nornina
nise, at vi clsler vort Fasdrcland
da Falk vcd at give sinansits Stat
tc. Jea er viss paa, at lwis der ske
ns en Opfordrina til vort Falk Inst
ovr(-, den vildc finde fior Tilslnt
ning. Vi kan iklo taalr at sc nort
laer Fasdrcslands Frilicd oa Solo
inrndialnsd tabt. Tot vildc Unsre
entfleugt oni alle vore danle Bla
de vildc optaae otnsriraaendc oq
denn-d invdnirlc til, at on alniins
dislia Jnliilription lnndo lvlive sat
i blatta. Med dist sont-ne vil jcn
gerne annmdc de Horn-r danle
Eliisdaktønsn nni de vil Uner saa
insnliac at forcstaa Jndsaniliimci1,
ioin ja knnde kvittekcs for apum-in
date-Z respektive Wabe-. Im tasnlct
den danske Konfnl i Cliiiaao inn
lia vilde Vaer villia til at inodtaac
Pcnacnc og sende dein vidrrc lijrin
til Kriqssniinisnsriist: lwillisn Tel as
Vefasstnins-Tatbede Pcnacnc skiildc
anvcndiss til knndc io somer lic
itcninieTs. Ærbtldiafb
Jl. P. Christenscn
NR Luciiitaaisndc var natur-lia
niiki flnsch for den aficntliae Ov
fnrdrina udlonk inen vi tagt-r det
ntod sum ist Jndlasg for Zagen
»ka.« dlird
-.· -.- - «
Kirkeklokkcscstcn i MkNabb.
..·.I.’u mmcr nllis slloklcsr tin-d Sko
Ttsl fjtwr I sit-Uns Mqu
EIN-r Feindin Tlslurmsn lwst Inm un
Flur ledc mod Hlscslcn flimm«
Tenno Zuge-status stamle Zahne
ssr nimct fes-di ou mme unbet, on
ujtc lmk ui ogsan lnsr I LIccxlkabb
ladet vor gladu Moral-»san« baer
til Himlcn pna diösc its-nu- Touersz
Binng nien oldtig for i TillcRabst
Historie lmr dog en Fitrfcklokkcs
Tom-r bølget hcn over By og Stet
tc spread Motten i den danskc
silrkc lod sinc- klangfuldo Tonm- lo
di
Nu lmsngor den inzwisde Kirsc
klufkv i siirkctanrmst og:
»Hm-: Zøndaq Morgen Mit Uaa
Im« immer den-:- llkcalmtomsr milc
Vidt lld over Egtusll Uq fuldck til
Numsthmsfus » fnldcr ijlc til
Wind-J Sud til Hutte oq Wedel-sch
mslse ein-r llgens Møjcc
Tenno mrkcklofkc blev indvict
Zondaq den 2. Marks, estcr at vi
i Emaug Mcnighcd bade vcrrct
samlist til ct festliat Missionsmsdc
i Nuds Hin-— Tor-IMM, erdag og
Lordag i Form-ch.
Torsdaa og Fredag var dct iscvr
Paftok Simonfen sont maatte Urw
hikc-, da Poftor Pedckfrn først an
kom Ost-dag. Men Herren ftod
Post Simonscn bi mcd fin godc
Oclligaand at han ved Guds Nan
dc var de forsmnlcde til megcn
Werde-, oq Mcnigbedens Songkor
oq Dricstcr stod os trolig bi mcd
chrcs Sang· oq Harpctonct
Efter disk-ft- 2——3 Wams Mis
sionsdage i Horn-us Huiks oprandt
da den forventningsfuldc Daa —
Søndaq den 2. Marts.
Lidt effer Klokken 9 ringt-de Kir
keklokken til Baruequdstjcneftc on
Pastor Pederfen talte kønt oq lik
rerigt til en Flok lyttende Bøm
Dorcfter gis Birne-ne rundt om
Alter-et med den-s Offergavcr. og
der-es smaa Ansiqtcr firaalede as
Glasde under denne Ossergang·
After kaldte Kirkellokkew oq Kir
kcsn fnldtec as en andagtsfuld Ul
bsrorssare as vqksnr.
Vi Fang Salmem
,,Kitkek1okkel ej til Hovedstæder
Støbtes du, men til den lille By.«
szkefter traadtc Menighedcns
Prasft og Diakoncr freut under
nurlmcn og læfte lwer et Ajlnit
as Vibelen.
Prassten gav da i en lort Tale
et lille Ourkblik over den nye Kir
lcllulklssri Historie-, meddlslte lwcsm
Nimer var og hvorledes Jnskrips
rinnen lød osv.
diredisiornmnden bestksg Prwdikes
stulom ug i sin Tale dvaslode han
scrrlig vod Kirkeklokkcsnsjs Betydning,
squ var at:
flach paa gmnmcl Og Wo ung,
Most doq paa Zjaslksn trckt og tsmg,
Inn for den evige -L51)ilc."
Tollk- barmonerlsr oqfcm nie-d den
Jnslkiptiom sont er sat paa Klot
lm, nemlig Sal. 95,6 og lyder
sinkst-Z: »Kommet lacht os til
lmdc on ncdbøjc os, ladet os bale
Was for Herren nor anbcrs An
figt«.
Eiter Kredsiorumudcns Tale
reine Furfamlingen fig op og blev
ftaoende medens Klokken højtideligt
lslen iudviet i Nin Inder-T Gnd
Zeus og Gud Hellinnands Namh
lumrtil Meuiqbeden spürede Iued et
lndelint Amen, on Kllokkeu intonei
rede sit Amen iued en fort Ring
uinq oq fluttede den fløune Heili
deliabed iued tre Name tre Bede
fllm.
zelokkeu er eu Jlilmave til Me
ulziliedeu sm Mr. og Mrszx Julius
Ilion-sen her i »Um-n Ten er købt
liess Stuclssledo Brod« Et. Louis.
Eiter Klokkeinduielien futnledess
en Dei af Meniglieden oni Herrens
lusllige Alterbord, lmor alter Her
ren on Frelsereu foiu os- kasrlin i
tlslksde og sturlede uii uied sit Le
xxetuci on Blodgs Zauifundsnuialtid
Til Middag san-lele Venuerne
til Fasllesspisuiug eq i Frnd un
Hierteliz Eufoldiglied delte ui Ti
meligliedencs Mauer iued lweruudre
ljnesua fortroliq feut ni linude delt
De uandelige Moder i Nudis Izu-T
Llu Eftermiddnxien samledeiJ vi
til lltmdluusuiøde en sior Fur
ikiukliiig. Her tun Dort Orlefler on
Jungfer en livliq Pakt i Dvbnn
Helle-i Justrumeuterne tout-de Leut
i det lumqelizie Kirkeliucy on blaudt
Ilorinlmeue ndumsrlede sig snsrliq
Luther-«- Troiksfaluiez »Vol- Wid
luiu er saa fast eu Borg.«
Voller Pedersen kalte deune Ei
tenniddaa out ,.Løbet pan Vom-u«
i Henlwld til l Kur. SI, 21 27.
Huu betont-de nieset alvorliat. in
det zijuldt sur altiuq at viere von
Baue-sc tlii at lebe ndeuiok lumdt
innen Zeit-Hund« selu oiu man i
lkirkelialusden kuude lølie liurtiqere
end dem derinde
Lin Plileneu luwde ui jun Eint
tinmssmede en neuli- af de belegen
de im Tnsialit lmvde braut del-es
stiimuueuter used on tun Tel nied
Hure i Musier og Zungen til gen
lidiq Huluumelie
Hum· still det dog bllpe defligh
ucmr den Tag aurinder for alle Je
fu frelsie Ein-le, um luiilken Villers
mGfon stumer i .,Tkoeu-I rate
lllgnodie i folgende Ordelau:
Tulv Mann tulv tusind lmr i Fuvu
Eulwer iiu Our-Ue spasudt,
J Pauden Baum-ists Felder-Z Navn
Nur al den Ellmt befeuert
Tet amuy sum surrte Bande-J Und
Nanr de fan un i Frndx
Mist Lam, sum vandt os Paradies,
Dig, Fig Lev, Tnk og Pries!
Med Taf til den lelovede Wid.
fom liavde ladet ogfaa dette Miss
fionssmsde ozi deune Jndvielsesfeft
lykkes sluttedests Tagen nied Af
fmmelsen ai den apostoliske Bellin
nelse.
Jeng«P. Heede
Korrespondanccr
Fiktion-, Albcktcy Cassndn
Jornbmus mctmmu dem stun- dau
ihs Sonn-Wut sont der lmr kamst
kalt og fkmnst san nimm um Im
sidstc sorlnlsnc Anr, smusci un«
san vidt all tndcr oq vom-r lusn
Wa, at sculle lslivc til ’L’it·keligl)cd.
Rot osnkritm ist Pnr Mnamsinsrind
ficht san 111 m Flok Mawd nassusn
un Zur-J mekm komme lust· tut-n
ums, ,.p·nr11(-niim« Linien: de offer
lod dort-I Mosca i Form us
«crofs-fticks3« Tot skal vaer »Entw
dian Nortl)e1·n«, fou- vil kommt- her
iucnncm um fort Tib; der sinks-.
dts bar allen-de bngct cirm ZU Milis
nd fra Edmonton oq vil fortfasttr
her forbi ad Calqaty til. Der or
oafaa sagt, at Jim Hill staat bog
vod dcttc Foretagende, mon det vcd
im nn ikke beste-tut Tot vil blive
mrt for os her at faa en stksssoc1nr
mvr ved vg:» vi bar jo nu 21 Mit til
vor nun-nieste Jetnbaneby, Jnmisi
fail. Linien er mærket til at gaa
waer over folgende Danskes Land-.
sont-u Various-, Frisd Petersetm, P.
P Admnscn:, Pastor(8')1111dcsotss, M.
Wisstcrg(iordd, Chr Englmuchs og
E. P. Lonnclsorgs Mangi- Ins
nor, at Lomusborg vil san det bedin
as dist, da en Itation mutig nil bli
nk- du«-met pcm haan Land, det er
iustitiig ta-t Ucd den betudcligo Flod
Nil-d TUT.
Las-m Telefun faar Ui demu
-ommer Postenc er allen-de kørt
til alle Beinez i Juni amisr man m
fasttcs dem op. Hund mier bew
Ucr vi san lchr oppe for at Uner nnsd
Tidcii? Ja, en Ting til, vi cjisr ikkr
Antomobiler. nie-n vi for dem don
furc- omkritm her tidt nok, konnuup
de nd fra Bucsrne lnsr omfring.
De, sont Im nmlig sknldo tasnke
ma at komme bei-up at lobe Land.
maa heller skynde fixi, man vjldt
Land knn endnu san-J sur 11 Toli
law per Acke: im or bange fur, at
um et Aarss Tid til vil dist ble lus
lIndisiiqt Wien-.
l Hvordnn er Aulcsdningen hori- 1
Lfinsmcs der Vol iuen Innr: Ton
or her sont nllo andre -tc-dcr i Vor
du« — den er Itfuldkummtsn
imle Zyndisu leiser vi i VII Itsnld
lmIIImsn Vordem ou der bliwr no
M i Wim, lmor vi sna end kom
nur i Vor-Amt Im but-do ncdcs j
End-Wisconsin -- ou formt-de der
« « Anr, o«1 bot var fundnn der r, nt
1Ij nmuttc sknndcs 05 nie-d nt funklllnji
fu« ulnntcjt I Titus unt normmt pl
l«1·-:- nssilrrode vi, At kxwfwn i »Hu
kmndclspn as chmomlnsr tuq d«-t tscd
fu« nf dist, ug cugaua intellan Nod-d
kmr RUD, koIII Frnftrn nllixusnol sur-»
ridlisl von «1-:-. Vor slløucr den«-« (·
blev sommetidor Flur ein-r Mk:
l.
·
cht nf Frofusn um Roman-l Er
Aus-, »Im-« im Imr d«-r, fnm un
JJNIxxclflortti lusn out-r Symqu delks «
junn Equncsrtsn m qjurdc fmr Eh
jdc dot mr Un fnm hol-IN sur-;
TInixL del liqo aik furbi mit Land ««’
Jtmf drt ikko s -. Nun-: Mor, j«««1«
Ihm-de snrlndt disk-UND droq csn Un ;
llim t««·t IorlIi mi« qumch Plndk
TM qfnrde moqu Elnfus Im nsi ,
iltdp fu« «·«ndt fmn tr« Wms du im
Innr Turm-du inrndisn Umr oq Zuin
I min :l«’ olm nIifIcsde 10 zwdts sein«
Nun rt t:«l«1k m lsmdr Ii«n« Inisttt un
Lmsdip Ja al dkst mde lnmI Lan
der los-or im ist« til 130 Tuns-. ur.
’.’l«r«- E«I1 du«-du un lImd ando
IWInild Morde der um« LHHundmn
Ilmksrt Aar La lnadun » der ntlp
Cum-«- um«-« nun den onl- «sll«-r nun
den mtdlsn Mandis um«-r i Beim M
i demn- nfnldkmnms VordoIL «-ll«-r i
Etmnstsxi Land La fanden or dpt
mfun lust« um«-. En m· :l.)«’«-ni«mo
disnss klllisdlemnusr II«ist«sd·«s fonmlia
tu gudc on htm- Afwfun on andm Um
«s«1 on mdew ist-n — nlt i demus Bin
t«-r. Wd blot lllnsld.
Fornnrisnrlmidrt horch lsmnn
der gerne I Midtht as Flur-J .I.1«««I«1
II««D. del «-r fiusldem I"·,u««ns, mun
IIIIDVrchoII tsdligscknb Vj »Hm san
flnnsw usi- «Il fuu Ist-den « Jnrdctk
san ANJIHI iklc slul fludv DU« l I
ElutIIi«««1«-I1 us August «-ll««1· Iprft j
Faun-miser Odium lusgundscr um«
!«-«-t« rnndt dkn ZU. August
«
I
«
)
un Hunolstorm -- sum W hat« J
isrenet unt um lmr xmuet mer den
ne an i Uelset us de ndne t: Ihn-«
een, del er alt i den lange TDI
Oel er da iffe san Jnlt end-Nr Ten
»nur-Ae not en Tel Linde sen Fun«
nierne nk da Inder nnk nd us del lil
here-J Mreutnrer for den Tuns-nenne
Nun-IT Jeden trutfetf »Es nldrn
her« im Wn u,1 anden er nldrU
ret sienIL ejeeuer mir Rinden Wen-n
ande net-. Full-sen non Inneren
rmner m heller it«fe sur san Hal.
ilsseneniti m i August Vmuned der
nede i End Wisconsin snnde nn
dertiden scm en Turdensmrnt, sont
fnnde liexme Majer Iuesten iladt
ma Jerdete fa, dct skete en »uan
skm flndt, at den ikke knnde blive
,.(·nt« med ,,tbe Cornbinder«, san
knn des fke her owne, in ni knn snn
en Zneiwrnt i fnnnne Ilkknnned ou
lasqqe Eil-den ned ber, Inen aldrin
nur den nkeret laut san fladt. nt
den iske has knnnet dienen »ent« en
blinden on Ined Binden-n Lq nie
den-Z- det dernede i Ztaterne nun
Tiber ont Sommer-en kan vasre san
hebt, at nasfken bverken Alkennesker
eller Oeer kan ndlmlde at nrbejde.
sna sendet vi hewpve nasften intet
til sur-dont
J de fidste Vor Maoneder lmr
Vefret her meet noaet uftndiqt, san
noale Tage fnede det ou var lidt
Mdt. saa ian mildt: Euren var for
det nieste atmet vask til for en Uges
Tid fide-n, blcv faa lidt koldt oa
sneende men. Nu i Ina, den m.
Mai-ts, vqr det en fin Zolfkinirsdcw
ncen dem lidt koldt ou vindfnldt.
Der er Sne nok nn zum Jus-den
for Slcedeføre, mcn vi ventth nt
otn en Ugestid vil al den Zins vasre
væk igem
Gluttes paa Sibe 6.)
Z ’·l
h
sØNDAGssKOLEHATERlEL
OG FOR-REALIST
BNGLISH s. s. CÄRDS.
THE- «EIMMÄNUBL« sBRIEs
Iw. lsdxh chkjst our Mast-en 12 Uns-IS III H with kom
1)t-ists» slsssixzns us 1«i-i-·.«-f-nss« nuts Juni si«t-jpttn-«s tcsxts. Pricts
10 wish
Nu IHHU Tij salvatj0n. 12 Hin-Hi szls with tjntHJ
haohzruumh gut-l horchst its-il ji«-ts, Rizes 4x53 sucht-T Prim
10 ess.
Nu. NAT« Come unt-o Me. 12 Prptty Hund tust-Uly- 4’-—- x
LE- jmshos xxith Sisxsiptmsss tosxts in thtws (-»l«t-s nnd gold.
Pritsc- 10 («is.
Bible Pictuks sekjes No. I. Ihn-Lust of G« Ulil sind Nisu
Tisstxinnsht Pictuth Hi x 23 inplspi with Heripfuw Nur-sahst un
hucsk Prim- 20 r«ts.
Bible Picture series No 2. 60 sinssirihs phsnusiss Use-m
Uld nnd New Tod«-»Hm wish (««1-1-·-.-«j-»I«li«g link-f »r- lwsh
slzss »j· eins-l 473 x k; ins-MS. Prim- —l« cstsu
stakd chkets No. 15· Hunh ·-l" 713 Hsnnssl somi« l x 111
such-S, pas-h with clifsssnsnt Sprijshnw fswt l’1«i---s Ts (-1.—.
Rewakd Tickets No. 21. lksmk us 234 Umk« hnsuisr Hins
Nu ILI. n.th Nil-licqu F«i«-tln·-sg nsnl MUS.
Prjws J rh«
sILVER BLOOKBD RBWÄRD cARDs
Nu. TZTHII LII (’ht«(--«« Initigljw un ·-Is;««·«h«(l fis-»M- xleh
(««l««l. Ni» Lsx II jn·«hss—. lCnthsstssJ in 1h·- shnjw »I· ins i-)
leh Y(-1’«V (-D.!·Ist«Hx-1, I«1’Zt««- II ist
ICIL HU sLL Uns-is «« sit-uns niih bis-J chssjgnxs .«I«-l Uhu
(«mhss:-(-«I 1·««-;ls, Si-« 11;«:’.«1-- Heu-h Her Ohio-J l't-i(-«
25 Hi
JXUL III 134 Wink E« lksix Xssw Simij ji«-J qual» j«
Musik«-J Hilft-!- h-H-st·.s. Miit-U Hupr «Is——.ig-nsh Hosmf du«-wi.
Ijxss IX ;.«1 Zuphwx wir-END Prit-« just« lissx II ist-U
fu« THE II THE-si- -«Js«ns«ss«l sit-J (««-l«(I·«-l litt-Ums ritt-l
1n unmetins -I--sij«sni. l'1-I(--- ppr hwz LI- H»
—
sØNDAGssKOLBNÄALD·
H l’-)-«-«1«zi«« l,.·t·.«—t- ullo Nin-»sc- ixf »Th-- Uns-— Juni Many-«
S)»ste«««" ni« lisslcinningsnxml» for Nmnlxigsskiilpn nnd linksij
lissn »He-usw Luthssmh S. H l'!’i.-«-s."nss ·-t« »Hm !--lu--I-:
XI-. « psm SIL 1 Ost-L
Mc I Iw- Ssli si Dis-If
XII I ji«-P Sfjxj IF- l,t«loI«-.
Nr-, II »Hile ji« Mk Izu Osm
Ns·. A NEUH IM- ka »T- Futt
Xpth PHNHITZI
Hin l-’«s-l·«m(..«s1»l«s Zum Nimlssnis sksitTiss Ist-J lispixrjgsflun
..I,Hf.-1(-l«:s« S S « HI Nimm-« 1"I«R.
ANDRE NÄÄLE
Null-s Ins-il sp·«-«Ecs1 lissiusstiiun sur- Yngljnuss- »L- Fig-phr
«-«in-zi«1". JlissTssW csllssr Ilji«-Ipisfurssnjngssr skitrszs til Inn-U
nsnlths Krisis-H
KÄRÄXTBRKORT FOR RBLlGIONssKOLBN.
qømssslsss JOHN-l Tutnnnsix TUlif Im« gzmlt Rai-tim. As
s»t«t(-t-NI(- JOHN-ist Korn-f " Finssjvncst tut-il s-t. lmsstsniles
SIEHFHNUI samt l'l«(l— til Hishi-sing nf l(«-n-ksk1s-1·csn i do »l
Issimlsslikzis Rislixziunsclmhsan Bann-is Nani. Ald» Osz Skale
t.i«!. mx l.:i-t·«-r·-ns l"««1i---sk1-it«t, Pisis ji«-s Unsin W (·ts. zusi
100 ---- 30 Pis, Jst-tin «I’«)rt()f"1·jt.
BBLØNNINGSXORT FOR PERIBSKOLBN
Jst-Ist Ant- !·1-·-m.«till·«s ist ««xt.. smnkf utlstxnst clnliluilf
Hut-L unt-il Will-law Wink ssnseiislt til Pinuz sum 1(-17·:Il(f·«r »L
kishsnninglskurt fin- sINi Jstnskis Fisrspskolon Prispn missen-I
sm 4 til 6 Us, Ins. StGC Prmssi nf furssljggpndp Kinst Inwl
nisvjnislixx Primipgnns 1ilsfilliskr ksnhvtsr Prasst EITH- I«:i-v-(«r frsf
psm f«’»7-I-mg.si-II(II«.
sTØRRB BlBBLsKE BILLBDBR.
sslitsls·»x-Ls!iill·s-I·ss« Ilzxssz Turm-»si- pim Lunis Kur-tun
Ins-sit Muts-.- (’):.- Tit-C Fom kursiv-Muts sum folgt-ts
Ktsisth i Cyjtstspnunne l)(-n i»H-lx««c«l-s Ists-tu X·-«-n(lrjn,sx(sn
til I·I--««-Ins. l)«-« lssnskssnihs l«’I-«ls«--I- »L- .«f sin« ins-J ans"
Lisniihxllcsclliu l("1··-nhtclim;x us cis-n kers Fug-Linn Lixsnsjk
Ist-si- Hillmiw »Hm-st- sig H:s-I-·I·sl«-« sum l’I-.(-I««I·«s« E Sou
rlnszssjcnlcsn Pris ku« ZU HE. sit-r lmsin
Hist-is·,X-lHliill-scl«t« MXZU ’l’s««m·«--: Nach-Tons ln·ls«fjshsl
se-, Gimslringpn Ism- HWIIL ..l«I(-(«·- lliin1s-". Kristns Im«
Kurs-»f. ..Ik(«-k »I« .—X-.«N" »L- Nkytwsngislistk Pris( ptsks Stic.
ZU FIN
ANDRE BILLEDBR.
Motten Luther. l·JHs-1· l«11(«;I» Kisnnmslss li(-t-Ji«fs- Malo-ri
lkstnsHU Kissnlnk H·sk--«i«ls·· i-« 17 x H "I·«I«m««s«. Prixs f-« HH
Philjp Melancllt0n. Murk Uiiisfrz Ix Rissrrplscs 16 x ji« Tom
uns-· Pri» J« ("ts«.
H. Ä. Brot-san Hm zsniljgshs Rus« H- stunk-ji« Mut nis
s"«--t .H««sI·-I«j. Sinn-Js« («:I. 21 VII ’l’«nnnssr. l’t«is NOO
»De«jljg« er Jokden". l«Jl·1«-s« Xlssktsi »I· (’;n-l Thunmssk
stsriplw1 lsxsks TUHHIUT III s:(«1«-!·IIt-s Hut (Is,x filloslltlts HZI
Imlis l«Jn I’r·nl fu-- »Hu-wiss ll,i«-Iss. I’t·i«-" NJM
Thokvttldsens »inStlls" lishsr ()1·l»«.-«Znul«sn i Frucs Kirku
Sh«--«i«ls-« 13 x III Tut-stupid Pris XII-il
Dorpht ,,Ickistus paa Icorset.", Anker Lun(1: »Ickistus j
Getsemane" isisps »Herre, frels mig-« m. fl, Horn-Js-« WXLI
TtslllsutsrA PHN posi« Nflxss F1«-«I«.
»Den heckende Kristus", »Den Iidencle Kristus" Axel
Endo-XI ,.Icrjstus ved Brønden I« H. Pris ji«-- Rtlxc Hut
MINDBBLÄDB PRA DÄNMÄRIL
I
7«"««·- snmkkp låiIlsssiosr EIN U Tomnnsts los-l uplclitslptst Ins
»w« ji«-i »Im-L- lknggssnnsi niisil smxxsisnilis Mut-L: ..l((il«-ninn«ns
Nivle »Musik«-I viscl ki«i-tsls»t««i,x". ..l(»1(lin,(.- l«’,j»t«sl" ukx »Nim
Uons lims iixx l«"»x«k-". ert lkilltstip futssymst ins-il Mititlwisrs
Its lssilmsr l)--:s(-ls«s««n Pris US Us. lust- HH(. «Ul·- 4 fin- Fug
ll.
läillisilisr iqplxlxsslasf Im« nscuslstxrmit Nin-sum Not-Whi
dl.. x IUIY Tupino-»F
l. De Søndskjydske Pigst, ins-il Wiss-s ist« V. Rom-zwi
2. Norden. Nasi«n-Il«l1«ngt«1s »F- smsntsmks York-.
z. De sjdste pas skansem lyslstml 1«-"(;4.
Pri- pssr Stk 25 Hs All« Es til-Intuition fnks J« Hy«
Prospekter km Demner tun-is- i wer Hin-ts- pim Univ
kwi fis 23 «in 50 Hsz Iw« l)ns. ch- mprslcilt Purt(ijn(slsi-I.
DANISH LUTIMRAN PUBUSIIINC sollst
Blajr, Nebraska