Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 02, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der liestaakj
bot Gut-I de veimar cui-weitg
(lF-s. 40, Zi.
Hvide Matten
Zigc J ritt-: Tor er end
nu fin- Maunisdcn saa koni
mer spoan Ec, jeg jigcr
oder, vol-after oder-J thic og
ser Markt-kne; di- cke allere
de hvide til Hoheit
soli. «l, :··T--—l:-L.
Læs Juli. 4, 27—42.
De, der got sag sortwlig med
Johannes Evangelium updnger,
at Forfatteren beiiaridig er paa lib
kig ester holde Marter Jes
fu Herlighed ug lividc Marter, il
ler Merkur-steh der er rede til at
tage imod den Mklige zrclch dist
er Evangelist-end dobbclte Tuiia.
Her i Samaria hat Jesus um
det Marter, Der er lmidc til Hosteii,
Metmester. der er rede til at ind
hsstes i wude Rich
Bi likggcr Maskte til. at Jesus
lige ud sag-de til zwindem sont lmn
traf vcd Branden, at lian our Mei
sias Ps. Am lwad han aldrig lan
ledeg ioqde til iioqcsn Sein-. Tot er
Beviii for, at lmn nor iandt sum-c
Modtagelialmd
Lg dist, sltiiiidcn fiarr til Mut
neskene dekindes i Vncnz »Kommet
og sck et Miskiiiisske. fis-in liar sagt
mig alt det jeg dar gjokt mon
han lknldc raste Krisiuzik — der
er et cndnu tndcliqerc Vidnchnrd
om, at lnm var niodcn til Jud
hssminsi
Bauch Elende-J Z o ;1, on cyter
M c f 1 a —:— m dom, at lnm ikfc
er b l c n c 11 stø dt sper, at Jesui
lmr flcmct til Bund-:- k hcndc, ve
ger i snmmcs Notninq Hun er N
Mctnusfkc. der Uil »du-C M fclrs ou
sin Nud at kende.'«
Tot er vaer ut las-Mc :I.Ik’a-rkc til
at dumm Krsntdu Der lclscde et Uns
sont den Eisrsto Tcl Of Eumtulscr
mellcm den-Die ukx Jesus Nin-, Dm
moden til m indlnssussk E. Hub-J slis
ge.
»L«pløftpr Oder-J Ljnc m i«
Markt-nick« Tiger lmn til smks Ti
sciple. som jndbød lmm til at spifc
Hvad var der at fe?
Jo, Kvindcn Dur imidlomd lø
ben ind til But-n ou lmnds fortal
Mennislkene derindc om den mast
kelige Mand, bun bat-de mødt der
ude ved Brandt-n hom, der ikke vm
stor paa det, oa lom pao den ander
hat-de gjort, ou nn komme-r der et
Side bavde sagt hpnde alt det, but
hol Skare ud for at se on bøw
Dette Sim, fokftaar vi. var no
get as det dcjligstc, Frelferen no
gen Sindc mth lån Vandking ber(
uedc pack Jordoii faa — disse hvis
de Marter-, modue til Hsftem
Det glædede Jesus i den Grad
at han der-over midlettidig glemtk
sitt legemlige Hunger Dem siget
je til fme Widle det bil, hatt
stac spisu »Mit( Nod et, at jeg
Itk haus Billie, som ndsendte mig.
og fuldbtycdek hem- Gerning,« og
futalekhanvideretildemomai
smvgbsste—-eulm«ogen
W W.«
H
c— 1
Det er Mættelse for Jesus-, at
hcm san faa Anledning til at ind
hpste Mennester i Gut-s Rige.
Evangeliften endet sin Betonung
med at fort-Weh at unauge as Za
maritanerne fra den By troede
paa Grund af Kvindens Ord, og
endnu flere troede for Jeiu
ers Ekyld, fua de sagde tilKvins
den: ,,Vi tto nu ikke lasngere for
din Tale-J- Zkyld; tin vi have few
vert, og vi vide, at denue er san
delig Werden-I Ftelfer."
Vi ml ikke dele ved Entelthei
derne i det temmelig lange Assnit.
men lud osJ tamke lidt nojere doer
de »t)dee Marter.«
Hvordon kan det fokbolde fig, at
Jesus i sin Tid fandt de hvide
Marter i Zamario og ikke i Ju
das-: eller Nolilascy hvor Jeder-ne
beede? Det var jo do disk-Eudä
er car Prcediket fuk gennem lan
ge Tiber-.
Sideftykker dertil findes ned
igennem Kirkens Historie-: men vi
fkal blot pege paa et enkelt Tilfæls
de i den nyeste Missionshistorie —
Korea.
Det fynes, sont Missioncererne
der i stor Udsttcekning bar faaet
Lov til at lade der-es Ler beile
vaa hoide Marter
Er det ikke underligt, at Hed
ninger, der aldrig for hat bøkt
End-Z Drd ellet kendt til keiften
Eivilifatiom finde-Z modneke til
Jndhøftning i Guds Rige endMens
nefker, for bvem Guds Ord bar
været forkvndt, og som bar nudt
en Triften Civilisations Goder i
lange Tiber!
Jkke desto mindre er det oste
Tilfoeldet.
. » - - «
)
klan. JVUT IVULUT cll YUUU Nyct
kens Tjencr ikke tsfter de hvidc
Marien mcn —- —— fas. Ists san
oftc forgævesY og Norm-?
Jodernes Historie givcr vistnok
ervtt J Ztvdet For i Ydmvabod
at tnkke Nnd for, at bons Ord
var dem bestrmst toq de alle Muts-E
Vclaorningct til Judith-Eh nusmc
de bnvdr For-trin. og blcsv ftoltc
of det, fom de sknlde have givet
Gud Aer oa Tnk for.
Lignende gaat dct saa »dr, om
ika bestandig. krifmc Folkeslag
med del-es bøjctc Eiuilisatsonx ds.
fer sig basvede over andre: Mennes
skene taer Guds Gab-ist sont Slasgti
arv og hovmoder sig as deres For«
« trin. Sau wies de med Eidam-«
tionen og splet ingcn Trang til
: Ftelfen fta Synd ellet til evig1
Liv og Salighed.
Bi kommt-r til- at tænke pas
Ehr. Nichatdts Digt »Rosen i Dus«
’ og hvad deri stunk am. hvorledek
Gud man flytte omkting med sin
« »Neg« for eudelig at kunne fao
".detn famlet i Dus
I Ja, hvad maa vor kæte Gut
ikke gsrc for at faa sine Marter
hvidnede og modnede til Glitt
En Tut til Michigas
Dei var en Gang i Februar
Magnet-, at jeg modtog Opfotdtinq
fta qutor Thr. Peterer i Tru
fant til at komme over os deltage
i et DistkiM i Michigan Vet
Velvitlie fra W Jus-im Si
Enhver itandiuaviik Husmtk
ver faat denne «SlIiktwllist" » . -«
Mc culpa-en set »denn-der iudskades
indes-I so sage
sm- a« es sinnst-I- stt II Ihm-m
«Ism-III" II im »Ur-« ans stllm
ssfet sum-I Ins-i isn Bill-, Ists-u
Ifsttsstssea Its Tosen set-s situ- bit
sit-er In net Um sma· tin-an fas
IOI fis-sum dumm-O VIII- Ikste sit
Isntmet ss III-m »Um-i« Ins sit-stat
Damo »Ist-mits« er ill- bm set II Its
sills ur- qiss sum Its-Inst In set-ists
dass- tset set n Ier is lsa us es. ca
pkr Ins-Po Ost sss ykas set »- Ists-a
'ssmuntst», II Ists sen stau- tjsheh
Inst sen III- Ismss Il.00. si hats-ver
II Its-Nu Zum-tin in 34 m « tut-M
snfsnh III-I m Inn-sue De Isstet
Hi use-stunk sun- q Its-sen- Ins m
ts. Insta- nh u U sum-n- Isqt sitts
IM «2siti-IMO" et Ieise-km Ita- It II
ma, it endet stinkt-um Ist-me sitt
Ihm Im Ists Itlt Dem- i dies-en
tm satt-Mc Its-e III-sites ist- ka
samt- Tu es set If stam- Miete
II ist-Ist Dem Ist-III- til It set-Ies- II
I esse Ist Ist is Ist-neu kri- Ists-ja
s II li
EIUOI Bis-XX III-Rechts
ss
Its sli Its Ists-es i duldsam-Lea kac
I III-Isl« es Ist-im III III-In
In Is Dis-ts, wo Its its-spalt
stsp Im Its-I sein-I. LII Ins-e
I- IM Ils- Des seie- m It sit-r De
IIO soffs ins is ways
Last-O stumm tiltmses as Iok tue-Immer ’
Unstsstssbusmp es ais-m ums-met Ist-u
I Ost-l- tsthfh fis et steten-« html-nennend
Uterus-um Me- lan stuf- dkksar tun vat
l es sitt-»- ss let ss tm t »ion tu entwei
W II ums-et l en est Most If Lin-ta
ten-must fi m sahn-sum book-u den
stup- Oklsn !- cnts m- Mtten fo- seltl sag
sst fasse us- 0 til i? III-set »Ist-um«
is- s Ist-i
m Ins-e is sit-dona- astr
. a st- utzig-list sinnt-Guinic- Me blast
c stie- se ,
Ists-W dis- i IJOIIIIIMUIU
fand sämis- Itr sum-I m- et sit-ums Im
qmbe sammt-L Ist-lustig ist-Its um tm
va- sotm use regt-Ums sont kn.
des Inst Mc ist-Mut soc se to Ists-Urst
in i dem ritt-, ukmtls solt II Ort-alk, et ein-jubelt
enient sc Im Ist-kämen os lot-euere es Ist-it In
mitten-· arm se Imm- et Dritt-, Im n III-sinnst
ss Mai-kenn m all-. M summ- Ispenmh III-In
sp- es Its-us er bettelt-ils n is Itqu lot
sind-;- esekszm end-s tse stme Ilse-i
ses ke, its-Uns ss est-sum
mutet-set. Atti-miet- sutem u m M
Use-Mille ung III·
. Ists It kut
0 · o « 117 I. Illzahstfl st.
Kapan. Llllllllll It cq case-so ansagt-.
Der-steh vedlægges 01.00 som fuld Betaling for 3 Æstrr Lundinö ton
- M Extmkt for Mal-ta-Bryg- tilftrwkkeliqt for 18 Gollouek Maltdrikke
Vtt er es Wohme akjeg desnden faar modmge en
Ist »Ist-NR Zkaqu ............ Tomz Z;-I.;·s::s«,ss2,.s«»ss,kvs
« - Ost er es Vom-sinnst, at heis· ieg ei findet alt preris fand-m som her
W Wels- De til Iris min Voller-. «Shimvaisten" erholder xeg
U
.0-s·00000ssdicsIOOIIOIIIIQOOIOIOIIOOIOOssssoossssssssss
sspsssosssssssisstsiss«·isosoosoos-oi-osites-sostoss
I-U.
As ca an n
I 1
de, fis jcg mit eget Ssndagsarbejde
nimm og saa sagde jeg gerne Ja
»ti! at gaa der-over Pastor Peterfen
Fug jeg hat bcgge gjort en Del
of vor Gerning i Nebraska. ind
aandet den sannne Luft og Vasrct
glde for den sammc Zol; i alt
Fald var vi bleven Venner derndc.
ssksknc vildc jeg ansaa se Æblclans
dct on faa Lov til at tale Wir-J
Erd for fjwllandske Bande-r ou
.Rifkerls. OnOdag den II Mart-Z
reiste jca bjemnwfra og haabcde at
faa Lov til at komme over Lake
Michigan i Stedct for at gøns
den lange kcdsounnelige Jcrnbanci
jtur via Etwa-Ja Der gil da ogiaal
(
Dampek fra Manns-used Da m var
komne ud paa Sack« gis jeg til
Kais; som et Sei-us Born var jeg
glad for en Gang igen ——— eftori
5 Aar-s Fort-b — at blive vugget’
Søvn i Mars Arme. Datum-um«
for Balgernes Vugacsang stulde
iea ganske sikkert bcmde været fachti
ind og have fovet, til det blev los
Morgen, om itfe Tat-gen bade
tmmgct Dampflsjten til stadigt Ar
bejde. Nu blev Sonnen tun man
dclig. Heu paa Morgens-runden nan
ede vi ern en 5—-6 Mit uden for
Grund Hatten. To kunde jcg etStvks
te bot-te se den fandede klitrigc
Kost Den mindede mig om den sat
tigc og farlige Vesterbavskyst oq
sit mig til at spargc mig selts:
mon denue Strand bar Immer avlc
en Vesolkning Tom den beschwka
fejg i sjn Elidcsm nasse-m udbols
dendcs og staer i sjn Tro
Vi fandt omsidet vor Vej md i
m sum-ver Kaval, M sortojct oq
Vor-e Fsddek sat pas Fast Grund.
Jan git det lmmfomt ind over
Landen ssrst til den stoke Judit
sxkiby Ger Rat-ibid vg. efter no
avt Lvhold til erenville. Bot-n
Lmr 5——6000 Wenn-essen dekiblandt
en god Del Dunste Her hat Post
W. C. Nielsen fin Virkfomhed. For
uden Menigbeden i Vnen bar ban
ogsaa to Menighedot ude paa Lan
det. Post. Niclsen var mig omtrent
ubekendt, Wirs. Niclsrn ganske, bog
var jeg itke længe om at gætte pas
Zlægtskab mellem hcndc og Miscs
Amanda Hausen net-Stolen i Bleir:
der-til lignede de hinanden for me
’«.Y
EIN-r i I«-"rs-)::«:le Ulri- -x" Tor-?
·«. «:’l-·!k":«. Dr iskx JOR JK:"rI«.1-.:!!·.IJ
MIDX unNr Nod-T Scr- LTrTr f«
szlk sue-Tun Hm Mi«««"rik.«- Pan mifs
wssslivr d(1.:r1::. »Hm um« ::«!l) Kjrh
TM sam- lmn In um ikxsfurfus lhnf
II hmn fik jin-: nxx Si Tcnc Histmssns
I«:««-d ijkiqhsd kic m skukspw m km
Epmsfentant for den nqu III-wins
Fsmud Met- mmcn Edrfkkkorhsf
!:’.msmd hat«-, m dr! Nr Escdsz m m-—
erK just lier til 1--i Zeitlij Jlftm
Miste Zumu: s. Tut-Inn me lus
Eqnndte lmn at lule i Lian For
Zimrigt sand: im i lmm et tin n
Enrbejdsfomt VII-ne for Und-:- Ein
Tot hnr jo ogfcm sine Rot-dile ut
mer Mist Man er knap foa af
rundct oa afrnndcsnde ug trillcr
del-for ikke me fom Kr. Kold en
.mng bemawkede —- Fredag Mor
den reiste vi to chrfler de 12 Mil
111 TrufanL Tor Var mange Ztedor
Ekov, og de slesle Etcder var der
Nester of Zion ch trat-den at Lan
dest vor sandcsi og nfrugtbort; mcn
Farmerne sagt-c at det var godt
Land« Dog vil jeg ikkc qsre mig
til Dom-net j dcnncs Zag, book
W csr den ene og tjlmcsd utyndjqc
Part. Tommen vil jeg over-lade til
De- mange londknndige Falt, iom
mncligvis til næste Sommer somit-s
til Aargmødc i Mreenville Men en
Ting vil jeg have Net i, oq dct cr,
at Laut-et vilde vinde fvækt i Uds
spenden om de mange »Statut
Erntes« blev puttet i Kakkelovnew
Zaa bavde man et Stykke ksnt
chklland.
Paa Vejen til Trufant komme-r
man fotbi Gowen, hvor Pastor Ole
Amt-le, den notste Mand, i am
trent 40 Aar hat fiddet og vog
tet det danske Falk-. san hat udads
til udfoldet en stor Vitksomhed,
blandt endet konsitmeret mäten
1000 Birn, fom er . . . ja i alt
Feld ikke i den danste Kitte
Saa naqede vi Trufmt og blev
bebst benommen as W Præst
Hjemme gis Mys. Wen stille
omtring oq sit-the sit Nrbejde og
vatdoqmetewit,mdviventede,
hus bade Inve- ds de for spart
2 Nat sideu reiste fra bei Iolriqe
r
Jeg samlede Stedets Grundtante
i bette: Pan Korfet hat Jesu Mast;
vcd og med Kot-set hat vi Magr.
J Fothandlingen deltog Prasfternc
og noqle Lægmasnd.
Sondag Formiddog tolle Paftok
Nielfem ou jeg slnttcde. Lsrdog
Eftctmiddag blev der sagt mange
gode og klare Ord om Sandagsftos
lon.
Eøndagcsftolefogcsn bar to Ei
dec; mm vi tolle tun om den enc.
Lg dcst var Vift rigtigt not. Sprogi
sagen bcrovre bar ogfaa to Sidm
oa der talcr di altid om dem beg
ge meu mest om den form-te Vi
kan sc dcst i Tanskcrm Tor urk
fkcs endnn ufortwdcnt Langlmlm
von Sprogspsrgsmanlet. Paa den
enc Eide scr man drin, som holder
vaa det Dunste, elsker dct og arbei
dcsr for det. Men aldrig Faa fnart
hat der vix-tot et Jndlæg as den
Art. for man can si- dom krika fig
fka modfat Side og füge: Jo. dct
er godt not. men tm vil vi ifkr
dramatis, men se pcm disk Wüste J
er taabeligc Jdcaliftcr: vi er sundr
Realistcr. sont holder til det jcrvs
ne: og det fast-ne m· M foktiskcs er
det. at vore- Vsrn er kindisch oq
di mcm se at vindc med, det bedftc
vi kon, at vors Vom dog ikke i os
fkal finde noqle mu- Eins-et OA
naar Faktum bar kalt, san bpser
rii Dom-der og tier. --— Tøixdngzskoi
lesagcsn bat de komme to Zjdcrz
den km- ek en dondssssfmsug oa
it!cmlb(-vidst Strasbm esse-r, bund
der san ou skol non-J: og den Eide(
blcv frrmholdt nkcd nimmt Var-me!
Løtdng Est. Ton Juden Egdck dth
Lijka faamænd :ffe, bitte Fol-«
sen-: lud osZ holde cis ljl der safti
fkcx Ejk ikke LVV M n: mis- disn
»Tag.
Ekssdm Zutun-Ist ikkr der
Y«’-nd—:1scku"51e mcd Ilhrr X::i-r cm
R-or111:dd(1-1(-11. Basis-T «1!i-ksrs«s". knsidt
If
Wenn-Man m dr .E’«-srni.s!nn.i
EITHER-! k.1 den-Erst Nthxtnsnnsxsktm
Ihm LIIJDT Alle VII-Jst Horte Lrl l.
? szxtdaa Aste-n me H Trunks i
Y-1Tr«.1«51is:'-:II·I-!: cn T
»Es-Inder bltsv dran
zwdc cszrfim Pan n! kun» Ixxd s ni
knmnixsndis Tiber Mrn U. Ins-NR
do i Taufn- on Trd »Hm-im syn
dv i VCMT JOHN-« Inn-Knirs
ri«:«.:dlc, Im Prsxskikcfsc ENJPH
J n· f-» Inn-kli
.
l
TUTTI 1" PFA
«Zc. shl im In: ·r:-.«..« «t:
llnqdornsuar.
hlmd EIN-Ins U T«I’.’.i-- .: m
spr schanden rat-.
im knn da and-et xsj
csnd i Nunmerku nnd-)
for Wind-:- .831!:-k--n.’dnr»2s« ,-T«
Inn iuns-; 1«: m; r« EIN-» -
sum mk en Hund us Bisiuiszn
Bock i kmnis Tesd
Mond;1.’« LWxsmur 1..1 « »Mit-III
med lnmrundn Im ksrnxnr Ema-d
de 3 Pfiffnsr :::!;s( Tut --r Pius- Tit-,
vi var smmncn i Mkkklmxm1. Herrn-.
wolltan irre-J ertscsjdc til der nunm
Folls Festse, og tmn qørcs usr Selig
til troiaste Arbejdsmasnd i Wie-:
Vingaard. Pan sonnne Tid fu«-me
jeg For-del til Trnfant, den most
danske Vn j Amerika nasst Eli
Horn. Tit den Ink, sont lød mjn
i Mode, da sen reiste-, Inn jeg tun
We, at jm var glad for den: oq
nu bedcr im oder: lud den non
blicke op!
Hunde-g Estetmiddag reiste jeg
mod Grund Davon: men drnnc
Gang sont jeg ille over Ssen Der
var ingen Damm-f den Akten. Sau
maäte jeg da of Sted estet Chiro
go, hvok nsdiqt jeq end bilde. So
ve kunde jeg illa men ond var
jeg næppe bleven, hvis jeg ikke dct
nieste as Ratten We se mq en
fed Dame, sont tygqede Drsv paa
uoqet »gum«. Paa Mennestescægi
ten- Vegne hat jeg ofte fllt mig
foeaget over Wenienx men den
Teori. sont hendes bestandig gumlens
deMund gjotdetilPtsksis, var mig
M W www-- But its
Trasiktniuistek, giesse ieq bei stun
me fein den hauste Itasikministee
for noqle Use fide-I sauste m
over fee Inn-Wien Je- sor
M des M en set Mc fee Jem
W W
Pan Neffen bjem fta Chicago var
jeq nogle Timek i Rarinr. Natur
ligvis bessgte jeg Paftok Grillen,
som nu desværte gqat til Damian-l
Don let-sie blandt qudet for mig et
lille Stykke i Kr. Dagblalx Don
mente iste, at der var rigtig Bund
for M Stykce hetovtes elleki vilde
W have indrykket bei i Kittel-la
det. Men befligt var det nu: det
hebt Tale oq Whed og var stre
vet as Pastor Falk Rims- i Athen
havu· Sproget var fuldt as Musik,
og Jndholdet var sandt. Dei var
nemlig bette: Baden er bleven
steht ved Okdet, Akten et bleven
stabt ved Oth oq bess- Dele
tll Grunde i sue-. —- Aq
g W
Ordl
obre
zg
at besagt-. ch vildc over at twite
Imm, Hut-di lmn jkkc Hunde bliue
flog Wo Tanfkmsnss »Dort-Mc Mcn
lmn Var flot ifkc bebt-met Tot et
lmn for Restm «j«1-ldm! Im trot
dct komme-r us, at Artj1.·ftcn, sont
dmmcdc Dank much Nundbuen for
sie under hole tmms Bngninzh Den
tnodemus nntnrliznskös LICqu Wer,
at drt ital Wns bis-: Tun-leite Vog
msitmndr. London-Bngqcnmudc stunk
ling gudt fnr Ærgrchcr indnondizx
Hm sum Ztvd udvendiqfrm
Lg nu er im bjrmmc ou bar
alt-unt Reich-:- lotth Tone og slnts
m- fan:
O Wid, sum lmr din Kiric grund
5.r5t Nu dem Etcd.
Du fclv alt nudt udvirkc hck i dm
Momng
Bad loser Jefu Nat-n,
at Jnlnmit nma las-w
sin Zalomon i Fam.
W. J o h a n s c n,
sp- -...-.-.
»Mande lau sau, mcu iltc
fette Atfkt paa.«
Bannan er en slnn Tjd. Ton
u- Hanlsetski Tib. Tor or innen Antis
cid. sum inwdofes med mcrc Fur
nlsmning end den. Man jkuldc jo
mein-, at Mcnnrskrncs vjlfc lnsngeci
inm- cstcr Heile-m da dct er den,
der bringet lldlnntet, on dosg et im
mit- ma. Jt den like inwdcses mcd
nasr inn nnsgcn LaEngsvl sont Saa
ttdcn Naka Bondlsn sank-, faer lpan
med- Hnal1, on der cr lnn Hand i
den Im Ziden nnm Haoth likmpe
nnsd Fusan-n nennt-m Sommer-eng;
Lob illa-at ina »Besten cndclig kam -
. I
mer, lmr de 11dln-knnct: Hunlmt bor
cnten Hm, cllrr bot er nclt rllcr
Solan slnssrt Mcn neun lmr i lwm
Illfkrldc lmst Lejligncd tkl at jagt
tnnc Vegivmlnsdchg Nang og m!
surhcrcdr im paalldsaldct Tot du«-n
der ic- nol, nl del uricrknslcnde nnd-«
trailer j Form as en Haglblnch
sein hurtig munteer Hund« mcn
dlst er dun tun nndtkmclseiimsxx klir
qclcn er, at mon, nam- Høncn stam
scr Toren. nur rmnncst jin til at
insbtagiy nctuu Nod den bringen
Jklc saalcdcri, Inmi- Ensdcn lange-h
1 Sarden Ta irr nmn Oaabcstcs og
Inn-te grnnnc Form- Irasngc igcni
Juni näh- Lkmnxn Inneren-I Tod-I
n m :n-;s, cy: Liver, sum lcm
s«.st Txrnnsiisn Him- sjn. Tor var
ultina knn Tod oaa chrfladem
;«:::i«: m zusmt nndcrnedcm Lg
mission-J do Amme Nrwsspiket hat
«tmnlt Ins-d at nimm smn alle Vog
« ne, nusnödlnoppcsknc svnlnnsr og lnil
H her nllksrcdr sum-user Hl)lstctcst,
.s-n.- txnsxcn snnlnsck of en Dann
«.1 gwdcmldt Luft, og Ton-verde
doncn inlch of Inyldnsndc Liv, har
:-r III-Wen jin Mika og nedlægget
«:-l xxsldnks Eckd l den-J blødc Asd.
in iimsns nnulscr lmn poa den gode
NOT
LI du Mr tmn blot sau, ritt-?
Uns Miit um« ,..I.Ik’(snncskct ulsjcrj
saur. Wku tax-der for, hude
-.:i sank « fu« dirr rr oltsun Am
s.i»:,kn trl Huutwtz drt er Wind, sont
rauh-r sur lldknldcst Tvtsor ist
disk-n -I!«.-! dum- i Enuttdm U
Uerft LIID:1--ssbnrd Ju Nindti »mo
Jkim Ascanihs m 031 nndrn tutde
Hindrgndu at de steile-. sont sank,
’N slct Mi- er trinsndc TIccmwitrr.
og de haober ilcst ika vaa Muts,
de stolek blot pcm den-:- mcsn Tun
Itmtusd ok! lmnber mu Txlscpldef
Te er Tom Indienle Nr faser Z
Twminam ua Homer den fix-n- (-'ic-- 1
sein« isllcr shsrtksnsmlltsmu der Its i
lcr Wo Im Entldhcsd og fmc Verm
nimm-. Tcttc er Minos sandt, mm l
tmksnr er Ort Instov ist Verse um: i
Gudg ucndtsliac Nodknsh m hun
fauledcs Am- esnsr Aer kmt arm-sk
Mtsnmssiesh fnm aldkiq miser Ismn
del-for, med sin Nat-et »Im-I Päl ki
ucd sin Godbed lede dem til Luna-n
della I
Men lad os ikke beim-Ue de an- !
dkes Utaknemmcligthd sna laancn
faa vi glemmer felo at tolle-, thi
det san meget let lade sig gste
Dei got-net og mere kigtig at ind
prcknte os Muds uendeliqe Oder
bckrenhed og Godhed, at ban ftik
imod vor Fortieneste fanden Aar
estet Am- iættet Its paa for os, og
treuer vote Auftrenqelfer med Held.
Og san san bin Gang l GuddNtwm
du SCdemand gst bin Gerring
i Trom, oq lad Haut-set lyse over
dit Its-esse Selv Uvisheden er ja
njdveudiq, for at der kqn blive
Pferds til Dacht khi det, fom fes,
er intet Saal-, oq det Nehmt man
komd sendet-, et reduceret til et
simpelt Reguestvksr. Dei et ved at
læqge den stfulte Fremtid i det
rens M, at der blivek IW
for en us de stmeste Fjlellet i
-.·.-·-·—.«.-,
—-A-—-A--«---A—-·----·——.«.
N
Tanskk oq cugelfkc
Koufikmationskokt
— 150125 —
Taussc zionfinnationgkott
r its! or Humans-J um« se-. sn nnd Mira-am Hans-. Pw sw
imrn oplmxctu LIknts s: H- EXer k-..-:1« »als sann »O:i3rtc1:,1 Uns
cmmmm Nu sisn num: unduqxn ( (-’-nldtrnk. Ewmslsc ts
X Ok Tunnncr »Hu .- U-- mr Etnk ZU Eise Mk TnfnL
lcl F- SICH Li: sntnfx lults stdbclt Kett Mk XLHU Tmnncs.r
Nr
siksn u Mr-: n- ,-k1·,;lcknsn!«
n!.·i- ndsthnsl Lust-» un Ritter samt ermc .Til sinnnrnnnns
»M« Wo Rorndcn Pan nedlugns Illude nnd-Es Mrsctt »L, Ist-r
Ost— Jesus nnldsy L, dun mer Wortes un. «.’11 uner M U HI«
Tit Tempel mer mun. Oper dn csr im- nl End-I Ihm .«:-.
oq Nlndc Nn ou i all-m Fund-NR - »Ja-M nnd Ein-r
fl» THE W Etti PurTnssn H««I«1«ksr IHHSUHH
litZ Ot nmnnlkr d.«.iv1:)t«-Hn-21’«
. «
X.L
«’«’ .UI·T
--fs.1«::"1.1 Ruh Puck J« l·
(’,s1" niJ MAX Fell Urkuin k«
S«!khcr.«k11«m Eli-sc :ni««l-.1.:h -."l.ss«· «»«:«-ks.xsk:n1n1, Zur-d Vlndxs H
T! I«:’Ils.’!ik« :.’ Ink- Pnn LIDTF EZTP UT "«s I·«-, ZU s11"! sp« L?
dss nor
J Livctså Vaak sit durc Fredsksormmd
Han vil til evig Tid mcd dig drin-im
· Lg ikkr blot on flygtia iöøjtidssnmd,
Rei, alle Stunde-r bosks dia tm og act-sus;
Lg chd lmn Akt og Wasch. sont behaar,
Oper Lin-tx- Lodder sah end mmmc fnldc —
L, man han Mc- da i Livrtis Vom
Fomwvesz til sin Zulithd dm Mdrs
shwstct misd fin Eilkcsnok og Komm-. Vrisz 15 TM Pu
Duf. 81.5(«),
Nr ?— Tsdc Et smukt dobbclt Kurs sz X 4534 Tonmwr start Incd
en Kranz of ophmcdr Maler m Mach i nmnriigc Immer Wo
Fossidtsn samt den fasdoanligc Hufen i tssuldtkut mm lmjdt Fett.
Jndlagdc Vlade mcsd Forsirmg samt Sol HO, Z, og Verset: Eom
Duggcns Traabck mv os- Mcmt Tin Ida-klig«h(sd at spele Wo oc
diu Rand, som du hat sagt, Da oci sum Vom beseglek Ost« Dime
giv for Nordens Nod, Giv Ein-tm Dauben- Vingcrz Wo o-: den
Kirscighcdcns Glod, Zum mrmcsk og sum träumer —- Hirstot Inrd
säh-sum- og Adam-r Per 25 Cli- Vcr Tusm 82.5».
Nr T——.1525. Pkaglfuldc importisrcdks Koniirknntjoni—fokt eftck ais
sonsstct Monstcr ou Tom arisjs 35 Erst-. Der Erk. it Kort for 8125
Nr. J—«·93. El tilde-lec- nnt og scrrdelcsii sjnt Hort mcd bound-nu
ledp Stcdmodckblomster ekle-r Fokkxlcndmigscsrr von Celluloid
ind«c1ttct i Ramme of fint Karton as tilfvarcnde Farbe Iom For
sidis. Pan smutt sorsikedc Blade berstet med Lille-bound og Eli-i
fe sindes fomden Hilscn og Zol. sisi. 2 folgende snmkke Vor-äu
O Hatt-, vcrr mit Los i Ratten, Mit Fasstc og min sifrc Vorg:
Vckt for min Sirt-l den dvkc Stottcsm Zom prøvvt et i Fryd on
Som! J dia, min Wid, im Stum- lmr, Du er min Tilfluzw mit
Privat-! Stskrclsc TM X 4 Immer-. Hvistt Kokt i en net lillc
ALLE-, bvori den san scndes med Posten. Brig -10 Ets. 3 Hort
for 81.00.
Nr. D. 454. Lukfukisft udftyredc importrkcde Kott med bkede Sil
keboand on Slsife samt ophsjcde Nofer i eftetlianet Hilft-. Pass
sende Konsirmatjong Hilft-m Villcdc og Trift. Pkis 50 Ets. 3
Kott for 81.25.
BNOLISU OONPIRMATION USE-Us
Yts R Eis-Ist A Hsry law-»F Mil» FUHHU sin THE- xs jixssI1(-s.
tj·--." with Miit-« silk erth Un »Hm »in-r u Inst-»F lau-l
acujus in n wiss-AU- ok wild risse-S. This wuan «Bc-st wish-s
for your Cassino-Umi« in ailver kenn-winkt 0u iusidis pag-»h
spi suprthc stxrjpturss nng und vors-sc Prjee 15 cs um mit-h
81 I-0 per du«-n.
Nu. F(---2«.3-«. Simif- st)"l(- card M Nu. 22455 but tanzt-t- «Si7.e- UQ
x HE- Hnsi with twigs of «pusg)- n-illim-s" un Trunk Un in
nich wiss-s two short Bibl-z tisxts nnd Murg-tret MAY-crust
bmnstisul hymu «Prsyiug beurt, bist-alt forth t» singsuk"
in »Hu-um« Price 25 cents each. 8250 per down.
Do angivas Print st- netto — portotric
DANISU MADE PUBL. ZOUSZ
Blau-, Nein-.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
et lasnge for jeg. Mksn Wille-desw
.m stat, at vi godt san vrtws M
Von for at honte- forumst Hand oa
.y Dmnuntring. En Dasscntlm Be
jngelse for ovcrlmvedet at kunnt
aa et jo at hanc Jotd at saa i.
llrn her er Sasdcjokd not. E« lmlv
Million as note Landstan sin
»(-s spredt nd over Landen Lad saa
arti-, at den nieste Jotd inne-J osz
Ibclvent, der er most af den haacdc
.dej. den sicut-de Grund, den form
segtoede Agn, iaa er der bog vg
ua blle og bckvem Muldjokd her
sg dek. Tesuden dar vi jo Lov at
cnvende Spade og Halse, Plov oq
Darvr. saa mecht vi arm-. Hovcds
agen er, at vi arbejdek. Tet, der
ist Atbejdet faa tiltolcnde, er jo
letop Zette, at det er Gub, fom
crtter Alset paa. vOdem er en god
Nedorbejder. vg hon er en heilig
Nester. Derfor ismmer dct os,
yellete end at kluge over Slid og
Itatnemmellgt Arbeit-z da at gsre
Ior Gerninq i Troskab oq oveklas
se Islqerne til hom. Lob as lægge
beenden paa Ploven uden at le
ilbage, lud os soa Saschn »den at
sklste for Ineget optaaet af at sc
ftcsk Listen mrd det samme. Vi Inn
sog ikke form-e Sædens Vcrkst. Dei
r nn viftnok vi Mennesker Absic
ige til at nickt-, men dct san tun
Iabe og ille gavne Swdm Jeg
k bange for, at naot vi er faa op
ngue af at ville se Udbnttct as
Ort Arbejde med detssamme, faa
r det ikke Iaa magst, fordi vi sa
cet Gub- Ærr. Iom sordi vi Wer
sot egm Bi er alle tilbsielige til
it ville ie Fruqtek as vott Arbei
)e, og nwgtes san det iste, at det
r nedllaaende, nam- vi sagen sinkt
llet bog tun nieset fau. Pan den
mäeu Sid- et det en sto- Commi
ting ttt se W Cf sit Its-ide
Ikes Omdquen et beq, at vi M
tut-nex- men at fvifusidcsimdtg
sVsn uttasttclig gam- voc man-] oq
Tit-first den gode III-d. »Hast dit
Vksd vaa Banden thi du ital nndc
dct lasnge derestet«, figek Prædikes
ren. Hatt er blcsoen caldt Pcsinntit,
altiaa rn, der hat Øje for dct
instit-. Mcn dkt fynez mig, at han
her cher sig sont en nassten mil
rmnoltg Optimist, thi han set LUS,
hvor ingcn andcn tot haabe paa
dist. Kafie Brod vaa Bande-it Tot
sum-:- dog den stsrste Duntclbed
Lg dog er han fowiöfet om, at
vi stnl finde dct igcn. Men hvad
vil dem- fige aner end at faa iin
Sæd paa de most haabltie Siedet-,
vidcndc at intet Arbede iutct Os
fisr er spildt, naar det blivet tagt
i Heu-eng Nov-L »Se, Bondcn ven
ter paa Jordens dyrcbare Fragt
og biet tanlmodig eftet den, indtil
den faat tidlig Ncgn og sildig
Nega. Baker ogsaa J mahnt-dng
stykket ederö Hierin-; thi Oerrens
Zillommelle er ncrr. Tiger Jakob.
Ja, oq naat han komme-r, faak
baade Sædemanden og Histmaudeu
Lin, det bat han fo fer sagt Den
stskfte Kunst blivek altsaa den at
saa uden at ipskqe am, hvem der
ital hjitr. os, naar Lejliqhed gives,
at blit- uden at spie-e em, bvem
Lder hat hatt, idet man qivet Gud
stren sok alt.
Jea menek Iclvfslqtslig Me, at
vi skal raste einst-lohne eller liges
anldine i Dort Eli-beide eller at vi
ille fkal brydc os om, hvad vi fast
qiort. ellek hvorledes vi faar det
njort Nes, Salomon trtknqte til
Visdom for at ftyte sit Land, oq
vi tkcrnget til Mde set at kun
ne got-e Herrens Gewim: Maja-'
Mund mqatte berstet med en alt
dende Sten, ist hml http des M
tiqe Prof-O II vl W W
W sitt i W sI M
T :