Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 26, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Bot Gut-s ctd heuaak windequ
H i. 40 s.
Det, der venaar I
i
Sande Tilvedete.
Den Time kommen ja, den
et nu, da de sande Tilbedere
skulle tilvede Faderen i Aand
dg Sandhed; thi det er faadans
ne Tilbedere, Faden-n vil have.
Gud et en Aand, og de, som
tilbede ham, der tilbede i
Aand og Sandhed. Joh. 4,
23 og 24.
Les Joh. 4, 1——26.
Vi skal her lade Luther ta1e, i
det mindfte til at begynde med:
»Dette er en Historie, bvori Jesus
bar en saure venlig og treftende
Samtale med en samaritansk Kvins
de; han taler med hende om de Ewi
efte Sing, nemlig hvetn han et, og
hvad man stal vente af hom; han
fiqet hende frit og ligefrem, at han
er Messias, paa hvem Berden ven
ter, og giver dermed at fokstaa, at
han vil vaste Heere og erlser ikke
blot for Jeder-ne, hoem bon vor
forjættet, men ogsoa for Oedningeri
ne, som ikke havde nagen Forjastteb
se om ham.
Nu var Jeder-ne ikke mcre Ejends
sie mod noget Folk end netop Zo
maritanerne; naar de derfor vaa
det gtovefte vilde haane nagen
kaldte de harn en Zanmritan Der
for«forbavsedes Kvinden ogsaa over,
at Herren for-langte Dritte as ben
de: det faldt ogfaa Difciplene un
derligt, at de fnndt bam i Sam
tale med hende.
Men vor kære Frelser havde no
get ganske andet i Sinde; han hun
grede og tsrstede ikke blot lege-m
lig, hvorvel det er troligt, at han
var bleven Met, hungrig og totstig
af Rejfem men meget mere tot-ste
de han nandelig cfter de innige-,
fordsmte Synderes Genløsning,
hvem han var sendt til Trost.
Nu Vidstr vor Herrn Kriftus vol,
hvorledeå det ftod til nusd lmnz
Folk: den bedfte og ftørste Hob
stolede paa, at de var Patriarkcri
nes Bam. de omskaarnc l1ellige.
Iort sagt derpaa, at de var Guds
Falk; derfor ansaa de det for givet,
at de var retfozrdige og hcllige for
Gud og begærede derfor ingen Mes
sias, der stulde fri dem fra Son
den og Dsdem men de vilde have
en faadam Tom kunde gjre dem
rige og lykkelige her paa Jordm
For faadanne bovmodigesskyld
var Kristus ikke kommen; derfor
er denne Tildragelse et Forspil
til, at Herren vil lade sit Falk fare
og optage Ordningettm der ikke
tunde rose sig af nagen Hellighed,
sogen Gudstfeneste eller Lon, men
maatte bekendr. at de var ugudelige,
afqudiste Nummer-« Sau langt
Luther.
Det et sittert Jesu Reise gamem
sama-in og W Somit-le med
Wen ved Bttnden, Evangelisten
sil fremd-tagt og fæste Opmætkioms
erdidettesssnitafsitcvqns
keck-m
Jesus et ene den-de ded Brin
iut, da M kam-net for at
M M, es htm ded, hvotledes
dsn skal komme i Samtalen med
sende
Det er stik imod det hovmodige
Sind at begcere en Tjenefte af den.
nan foragter eller ser ned paa:
saalcdes kunde en Jsde ikke sied
ockrdige fig til at begære en
Tjeneste af en Samartan.
Det maatte der-for vcekke For
bavsclscs hos Kvinden, da Jesus bad
bende give ham noget at drika
men det vikkede ikke frastødrndr,
tvertimod, det vakte Interesse-, der
tiltruk hende, gav hende Mod til
at udtale fig.
Da Kvinden hat udtalt sin For
undrincz, ladet Jesus bcndc streut-:
forstaa, at ban ikke blot onsker cit
modtage en Tit-tiefre men lmn bar
en Gave at give, »Guds Gave«,
»levende Band-«
Hun tænker straks paa Vandet i
Vrsndcn eller Kildcm dct kaldte
de levende Band i Modsætning til
Regnvand, som de opsamlede i Ci
lterner, og — han bavde jo ikke no
get at drage op med.
Jesus gaat nu et Skridt lckngetc
og taler til bende omVand, der fluki
let Tørften for bestandig og blivcr
til en Kilde af Band, der fremvasb
der til evigt Liv.
Endnu for-staat knm ikke Jesus-.
Hun beder: »Hm-e, giv mig distte
Band, for at jcg ikke fkal tørste
og ikke komme hid at drage op.«
Hun bot dog Begier efter det her
lige Band, hcm hat talt om.
Men nu gsr Jesus en Vendmg i
Samtalen. Hcm beder heude gaa oa
kalde sin Mand.
Hun lvaker stkaks undvigendm
»Jeg hat ingen Mand«. Men, at
hun alligevcl bavde en. lnm lcvedc
samtnen med, det fortier hun.
Men Jesus gaat lige til og ai
ver hende Net deri, men ladet hon
de ogfaa vide baade, at bun bar
haft fem Mai-nd og at hun nu hat
en, som ikke er hendes Mand.
Kvinden siger nu: »Hei-re, jeg
ler, at du er en Profet.« Hun er
ikke blcven stjdt over at lau Sand
heden at hjre lige ub, uforbehols
deut.
Og saa —- faa kommet det from
at felv has denne faldnc Kvinde to
ter der fig et AlvorsspsrgsmaaL
Spørgsmaalet om den fande Til
bedelfe
Men ogfaa angaaende dette
Spatgsmaal et hun blind. Hun me·
net Stedet et Hovedfagm Bjets
get Gatizin, hvor Smnatitanerne
All-ad ellet Jerusalem, hvor Js
derne tilbad.
Nu kan Jesus take til bende om,
at det ikke er Stedet, det kommet
an paa, men Aanden og Sandbcs
den.
Vel var Jerusalem det rigtigc
Sted for Jsderne at ttlbede, men
— den Time var nu oprunden,
da Guds Ord, da det glade Bud
skab om Frelse, skulde forkyndes
ud over Verdien, og hvad det da
gjalt ow, det var at tilbede Gud i
Aand og Sandhed.
Smämme Medere vil Judex-en
have, og faadmme Tilbedete var
W ude at itgr. Hidtil havde der
ikke vætet Sandhed i Kviudens Til
Wie; det Liv, hmt levede, Bunde
Mc formes med fand Tilbedelfe
Neu Jesus sandt alligevel i den
En ai disiEWjjtisjc Flut-am faar De absolut
Hilf
hvis de indsendek nedenstaaende Kuponk
innen 30 Dage. ;
Ist sen-e TII If stm seiner in geht«
Is- ssmsttfe IIII a III put, sg Ist Ist-mec- :
Its-i sei Ist Its-e sagen älts- Hsh Im kk
Ins ists-use eas es III Zwist- tes pu. km f
It see with-set II »Mit-, er Ist-siedet If Ins-J
III Filt, l Itkt elle- sksa Ists-, streitet Mkqu
Des et demsieases tosen-e Ie- Heufya M Fies- f
s. Its set- If Its a- ltes ist-gottg- Zitmlihj
Ists-bunt must Cum-. Des- ek sgiss Ists-ums
Is- Jlttesssah II hat· III- Dk Mk Ist suqu
Inst III tits- Ist Itnm ens Ol.00, sy s se Ieise )
Ali-Ists Ulse Ists koste Des- quet set-· Deus
III its-est sur-elfe- Its c·. m 7 I-. Me- euselig
Eh It tust-e Ist site-inqui- sqot is De Ia- ·
Ist et ist-i tsst Its- pst is still-u Stier-lie, De ;
sicu. Just-I in sichs-e- tit sc II te ist-«
I sit-Ist MI. ss Influe- Iesesfir. Ists-in
sit-ists du«
Lunas stumm taten-u II In tot-streute
Ist-tm for Atlas-Ums k- ais-tu sittsame- Im
es Ost-te Mut-, im et sicut its Mit-Immun,
I sen et ftp-met m ca hu Masse o strick hu Isl
M i es Ameis- ss let ss tut t sit-ei M end-c
Imm. ss zahm-Im l en ne Um If tust-Qu
Icseemmoi tritt m Attila-Im klom- Ia
antis- Iskss ek.ö Etat-z can stillen u- hem Hid·
mste Inne» use a til m Dis-In Mist-easy
sitt-finde Ielmssejide is absolut alles-mit Ist
heut-. De Is- Iusm Its. II Dem summte M- slst
et es dem-umd- Dkit tu It Ilsktt tum- sey
sue- at Mut-mit sgsas i stief- Ons nsmuoq
fand is de or Ist besserm iom e- sit-satt Its-«
ums-le lockt sittl. sfnldeslotibiumqsst «
Its VII-set use melsscsssstipat ch.
Du- an et Im Weinstock-Idol se u Must
Ierme nimm-aus IM- s stolzer-tunlichs
cttlum as sue stummen ·- snstde is M Is
aatkkkkde Izu-et It ists-r ei Dritt-« Ist-I n kamst-mo
os schlimm ist-I-. Dei aufe- Iwane-um«
Its es toslw et bettelt-el- nuteos sum-di m
ste- os III c net enn- deI spuken- Its-,
dies-set- tdec« simlliettekismiv Vers-unt
ts- tM i
« u set m
MIMM esheki Ists.
JWL ’
Aariagen til, at vi vit vortgive die-je prcegtige Filthatte, er den, at vi Inster.
— at enhver standiuavist Familie ital bruge vort regte Maltdrikte i Hiemmen Textc
Maltdritke fanget ndmærtet fom en Bart-but Tit enhver Læier. iom antager dem
Tilbuty vil vi desudeu sende K t l over Vater as alle Stag. J
voruye strecogfkie«Bargain« a a o denne Katalog findes au, sum
how i Dnsholdtiusen euer paa Farinm og en Familie can span- hundreder
sf W, Iris den altid readspsrger vor Katalog, staat met heb-veg.
Ihr u hu.
« M II. Ell l- tlI st»
ou: Lunma I ooss cnlcscofalllkaoiz
« M bebt-goes 01.00 im fuld Betaling for 3 Æster Ltmdins kon
M TM for Mal-tu-Btyg, tilstrckkeligt for 18 Gall-mer Maltdrifke.
M mig som keimt paa sammt Iid den Filthat, sont jog hat wettet for
Mk Use-spl- Ius et syst (x).
.·....MUIU- CI« KATER Its-THE ................ z
YOU
v sägt-unzä- kkssit tschi-Ums et
»»«JUM IIUI Its- IFJ samtnen-sein Oe sitt-.
U et es W, at hvis jeg er fix-ver alt pcecis W
«.. CI CII —
Mist De M ais min Pollen-.
sei
IRS-U sc«’0.0·O--·«·«·-ss--·-«s ---«si·-s·«-- si« iso
« O
ne Kvinde en, sont blev en fand
Tilbedek. Dei set vi af hendes Vids
nesbyrd for Folkrne inde i Bom.
Lg ban fandt der mache stete,
der blev sande Tilbedeke, mange,
der vilde ,,komme til Lnfet«, at de
»rc-—«3 Gerningcrs Vasrd maatte an
sbenbateåä bvad vi nasrmcte skal se
Isidm
f Johannes var jo felv en sand«
Tilbedcr. on det er not det, at Je
sus ber, hvor man nævpe tut-de
vcmet dest, fandt sonde Tilbedekc.
dct er not Glut-den derover. der
bar aiort, at lmu bar taqet demu
ledmgclfe med.
I
"u: der er saa nnnmcn
»Den ene Stoddck tan ikte
taale, at den anden hat
to Kappe.
Naar man tagct en danjk Ltds
bog for fig, findet man, at der er
Iklc rot longt fra Ztoddct til
stor. J dct virleligr Lin inne-:
dcst nn Vismol at vasre askdetledcei.
Tag er Vejen illc lasngcrc, nnd at
mangcn en last og brav Yngling
bar ttlbagelagt den. Men hvis man
Haar tilbage og ster sra stok
til Ztoddcr. faa blivcr jo not
Plfstandcn i Ordbogcn den sammt-.
ng san synes dct tilliges sont om
der i det erleligc Ljv heller illc
cr saa lau-a en Bei at tilvngelægge.
Tot et jo nn ogskm en hel Tcl
letter-c at folde .dnl-t end at flunk
Lnst ug Krebs-Hausen ck lrct i Likct
leucht-. Tot-for or det M.
du· Mal-r
dru. Et as de- nker Fnld og en;
as do tun-Fu- fircbksgmme er fikkcrt
den
not den. Tom onenfmacnde er
ner ironiirrcr over, nomlig Mii
Wdrlscn Ton Bei vil chkuclcn
saa gerne visc og Menncsker inds
paa, og Vi er alt for tilbøjclige til.
at fnge bam i dct Ztnkke —- Jn«
for lmn goar jo sclv foran Mcn en
flimet og fasl ch csr det, Elangcn
der eftcrlader sin. on det er spka
at atbejde sig nd as dcns Salt-. (
Der et i og for fig illc nogct
galt at ville vrrre stor, thi del-all
Fremskridt. Hvis der
chmads eller
Opadstræben iblondt os, var der
fsrst galt, og helc Verden vildc
gaa Krebsgang. Men den fande
Stothed fiddct saa bsjt og er sanl
vanskelig at nan, faa at det ofte(
synes umuligt, og faa fees-get mon(
at naa den ad Gent-ein En of bis-«l
se Genveje er Bagtalelfen. Tet so
nes lau let at blive ftor ved at
ralle ned paa andre. Dei vidner
nu viftnok ogsaa om en vis Stor
bed, netnlig ftor Misundelfe, oa
der et en enden, som nok fkal
kslge med, nemlig stot Lsgnagtiq
heb, thi al Bagtalelse er ngn
Lad os ptm at drage den fkem
as nogle as dens Sankthullet lige
san fort oq feel, lom den et, for at
vi tun leere at vogte os for den.
afhænger alt
ikke fandtes nong
« Der er nu for Etsempel enMond,
fotn hat arbejdet sig stem nl Bel
stand Han hat vcxsret dygtig og
Paapassende, hans Bedrift lyfkcdes
for hom, og faa torn han forud
for iine Nahm-. Det saldet da let,
nagt man et samtnen med Nat-ver
ne, at tale om hans Gekrighed,
den Utet, han hat begaaet mod
andre, den Uxilfredshed man sin
det hos hatn ein« osv. Nu er det
Ho vist not, at der findes mange
rige Slynglet, fom bekiget iig ved
at bedrage og undertrykke andre,
og det er et flemt Onde under So
len. Men et det netop den Munde
din Nabo et bleven tig paa, ellet
er det ved Flid og Dygtighed og
Guds VelsignelieP Der et da vg
faa Falk, sotn bliver rige paa den
Mande. Jeg vil blot minde om nogi
le of de mest bekendte Bis-irrend
fom Vetden her efet, nemlig Abra
ham, Jiat og Jakob. Men sæt nu,
at han virkelig et den Viel, du
skyldet hatn for at vere, mon du
Tau felv blivet hvid ved at qnide
dig ap ad en fort Wf cllet
er det blot det sammt samle Ord
sptos am igeue «Iv, over du et
fort- Mde Oft-den tll schlaff
Lad un vere, at alt. M du si
ger,eticudt,detbmdedoqger
ne være Lsgu i din Mund- oq
om det er det ellek iste, qfhaaner
til fyvende oq sidst If Sindelaget,
bvormed du udtalet din Dom. Sa
gen er, at Saul-heb og Kækfighed
er to usdstillige Trivllkngbrsdre
Kerlsqu wingek vistnok til at
tale Sandhed, men Inn paa rette
Munde oq vaa rette Steh. Mis
undelle drivet dreimal- ttk at tale
Ltgm og et der Saul-heb Mandi
dct. Du kan ille nasse bverkcn dine
dawider cller dit Hjette rent i en
Jndcns lnavsede Band. Men Gud
for paa Hjcrtet —- Kasrligbedcn
dtivor ganske vift til at revse Sim
dcsn ogfaa Griskhcd og Uret. Dct
lnn vaer Kasrliglwd og Mednnl
Ined den iottryktc,. det kan vcvre
Kaskligbed til Sandbed og Ret, dct
ton endoglaa være Kærligbcd til
dig ielv, men Kasrliqlwdcn vaa
alle disfe Ommadcr. lwis den
ital virus land. man vwke ioremst
nwa Kwrlighed til og bjcttelig Med
imk med dct Meintest-L- hvis Dpføb
lcl du Rades til at dadle. London
lom Kasrlighedcn on Znndbcdm
from lws den, som er den verfinst
iicekcsde Kastliglwd og Eundbed, Je
sus Jst-isoli
Man kan ogjaa missundc sen
Mond hans Stilling, Magd An
selse og Jndflydelse, og man sp
ger faa at vise, at disse cr user
tjent. Man selv stimme Regel gæls
der her-. Hvad du end siger ham
paa, det viere nok scia sandt i og
for fig, det et Lsgn i din Mund, om
du ikte iiget det nicd disk rette Hier
telag, thi du stiller ham irem i et
ialslt Sys. Tette siditc gsr nann
lig vi Prasster vel i at lwgge Mitt
le til. Vi hat iiaslden Anlcdning
til at misundc hinasidcsn Rigdoin.
Tot siulde da von-in oin vi mit-un
der hincinden den fmule Lan, vi
faar, men det er da soo lumaligt
og lavt, at det et en anm blot at
tale om det. Og dog, »Den ene
Etodder kan ikkc male-. at den an
den bar to Post-N Mcn vi bli
vcr naturligvigs somit-knien og med
Rotte-, am nagen kalder ai: Ztods
dort-. Bad os da von-te us sok at
blivc det. Vor Rigdom besinnt i
den Veliignelfe, sein Nut- gav os
i Dort lzellige Kold den Vislsigneb
ic, fom lian miser at Vi baadc maa
bissidde og uddcle. Dei et en Rig
dom, som er lmigt ist-ne end Pen
ac og Nod-T Men nank nu han«
der gar iattig og rig, nedtrnklcr
og opbsjer, hat givet en men- og en
enden mindre, bar uddclt For-stel
lig til enbver ilasr cif os» ital vi
lau af den Grund inisnnde hinan
dean Dei er den älteste Vej til at
teil-e al Velfignclscn Tet er tillige
den sikreste Bei til at tilintctasris
vor Jiidflydelse for og til det qodit
Lad os vogte os. Mem vi, iom
vtckdiker laa mcakt iok andren man
vcl oaskm Lunis-c tkmbx m Nr pl«
ver vrrkdikvt Epr Esm
reva Ali-milden fu« erd . mr
det pou rrm Zttskk til Miit Is
tut-d et rot III-Ins Ihrr-»- --r Du
Zu Linn nllisjifcsisL km du cr :««".:n
den nnsd Bin-Um i sie-t. sank
trwkke Eervtsn nd of hin and-Jn
,,?takkcsl er Zhsddisr tmer1«
Det sjdsle ersprokx til-ich «
lmt Vzdkskp : vor L««:r-.1,;1.uni,:
Unmu- Wo ;-. m din sinkde ihn-.
kdiigdom er "'-nd—:-srn-,n. V: ucd m
Bunde-n or end. og m den umn lns
fckmpes. Mm lad cis san its-.
glemme, at den maa bekannt-ci- nie-—
uulettct Klinge Im dct stack-tm
ttl nacht. Im smek itkc alm, om
den Munde-, man omtaler »de von
tro« paa. »Don eller lnm er et
ftakkels vamro Menarite«, fiurr
man. Der fon jo vix-ten at det or
sandt. Men selv de vuutw bar
Ikristus elstet saa hist, at han dødc
for dem, thi »dem dsde til bestemt
Tid for de ugudelige«. Se det er.
nu bebst at hufle dene, naat man
ital revse de vantw og ugudeligs
Mennesker. enten det san er i der-es
egen ellet i andres Nærvccrelie.
Ellets et det Ltgn med vor Amsel-«
Ie, as vott ophjjede Sæde er few
ladet Det er for den Sag lige
galt, out det et Farifæerem der vil
undstylde sig med at han ikke hjrer
til Toldernes Mast-, ellek bei et
Toben-en- det trsster stg med, at
han ikke httet til Zwing Flot.
Felder-s i Manqu gik ikke ret
ftkthqjort hieni, fort-i han var en
Tober. meu for-di hau bekendte ca
usbad stn Stint-.
Ja »der er meget i Beim naor
en Stodder stal til Himmelen«, on
vi et alle Stoddere for vor Herre.
Det bedfte, vi Stoddere derior can
aste, er at prsve at tække hinandm
Samt-en og fe, om vi can hin-spe
bittenden ud as Slongens stimedcs
Dulr. Nam- et Selstab heftiger en
Gläscheh bindet de siq jo samtnen
men Mel-, for at den eue san hjæcpe
den anden op, om hau Walde falde
i Namen- Sandheden tto i Ame
lighedek ei fanden Oel-, oq det gaat
ikke i Stykker. Wen Sandbed
Cfalsteliq sauledes W) udeu Kitt
liqhed et et Rot-, iom Mtek hver
Gang, del ital lusqu oq Mit-un
delfeu tage- Steu oq Mit-se og
flynget dem paa den Instime Ho
ved. Celadospttveathuste
bei oc- Iammen, es lob o- ist
Jst. sonst-.
Jotdens stskste Elendighed.
Eftet Dr. Zimmer-:
»De als-satte Matten-« vcd Lam
Jeas Jenseit, Hans-tu
J :1k’otda«frika er der et stokt
London-made sra Atlantcrimvet i
Pest til Soinaliclandct og Abhi»
finicn i Lft med en Befolkning paa
40 Millionen-, fom lcvcr under Js
lmns Magt i den dybestc socialc ou
anndelige Nod.
J Centralasien, i Tit-eh Afghas
nistan, Velucbistan og i kussiske oa
kinesifke Turkcsian lever 25 Millio
nek under Tilstandc faa frygtclich
at vorc Nerver ikke engana kalt-r
Brskrivclfe beruf.
Et Mit pan den socialc Tilstand
i dissfe Lande vifet et spracligt Nat
billede. De, der talcri om ucivis
lisprrdc Folks lnkkclisic Raturtils
ftandcy sendet ikke, hvad dc tacht
om.
Hof-T- det et en Luka at vasrc
anwenden nma diese Folk Unsre me
gcst lnkkeliga tbi Inn 10 PCt. as
dem can lich eller strive den-Ir
Nrt NUM
75 th. of Befolkningen i Knshi
imr lidor estcsr Reise-Weis Baker«
»in-Jet- ns nbnre Evnlster. som still-l
dei- dcst urenc Rand- dr dritten
Trv chsrdedele of Veduincrne i!
l
l
l
Isralsrcnk lidcr studia -LTi:11x101-Inød.
Mod Engdom brugcs ihm-Uc
Ijgc Mich-II Mennembuking of Les
»Hu-f nnsd qledendc Turm Trnllcssl
Cur-»Ist Anreladning ellet ,,kmfs"
tikw TrxllWC kun alt for kroftisudl
To Eli-sie Pnticsntcr dar ikkc of dcsp
ret« andnnnne men of disk-es Mc »
dicht J Ilsahmtistan er Eine-dan
Zumde m bnmer en kanns
disk er lllz Hob lang.
Tisfc Lidislfrr tmu Grund of
llrjdenkmd er intet mod dist, der
fknldesjs hjortsløsts Jknsmnbcsd
cndnu tilintetmsresz lusle Lands
Time-r m Ztcmmek ved Eluvejaater
i bot indte Afrika. Voand mellcm
JJumIldns est Vorn oa Æutescrllrr
!5ksndxsrri1,sc-:-. Elorcvejrno et heitres
Erde nied :!Ikemnsfkckncqlen der ai
Tmsr Zmllcrmh fom i Lasnkcr dri
- smn nd dem. en Rotestillinq
E u. hmd dkr num- dcm solv ou
E i: ixr nmxkske end-da den lnttcliqste
E d Afde brndu Llsckennrskengev
f
l
ne sia mu, at 80 pCt. omkommet
kund-or Vejenss LidclscsrP 20 pct.
,mu Max-Leder et en storartet For
fnstnnm for beim. Lg lmn ded,
imer der cr not at bcnte af samtne
..Vnkr«,
Mekka og andre mulmnusdanfke
Pilgrjmssctsntrer lmk stote Arme-;
jnmrfkdir i vore- Tc1qcs, som unben
Hum- nt ..Afkikas aabne Saat«
Hxsrlødcs endmk om end i mindre
Iskcmlesmt end i Livingstones Dach
Mulmnksdamsre gaar paa Slaves
Jst M Ækc for Proseten os; feel
qck endog til Mennestecedete
Mcsunessmsdere finde-s cndnu fle
re Siedet i Afrika, paa Ny Maine-a
II non noglis Zydhavsøek.
J Ziel-ro Leouc i Idee-Guitton
male-r Belifmmmen af, at blandt
dem er der inne-n over 3 Aar gam
h-, ipm IM- lmk spift Ase-messe
fed, Bankunmmsndenc i Kon
zw usdet alle Slaverne tilsidst as
Jrvgt for, at Slovens Aand ellerks
vil dkcrbe sin Herre.
Englasndcrm H. W. Waltet le
dede en Ekspedition mod Dolodui
rastammen paa en af Sydhavssep
ne for at straffe den for et Tagt
den havde gjort mod en Nabostants
me estet Mennefker til Stagming.
Han formellen »Im san i Kaniu
en ophjjet Plads dækket med Lev
ninget fta det fwgtelige Maaltid.
Oftene pines langsomt til Tede,
idet de faa at fige Ebes behende
Alle Ofernestallekne havde et Hul i
Anhänger-. Ram- Osrene et halt
dldb M der Hut paa Hin-meins
sem es dimeinassen ssbes nd med
eu Stag- Skeet as ten-A
Saume Voller fortællet om Ho
vedstalsJeeqetue, Daiakketne pqa
»Bei-cea. sei-denn fauler Bot-ed
Moll-h liqu de andre Siedet
beste-ame- ch Mr mange Staller
z Grusomhed mod de Levende et
Reqlen i Lande, hvorhen Evangeli
et ille er naaet — En Slavedreng
var blevet skudt i Ufgbanistan Den
fortstnede Emir lod den Mistænks
te hwnge op ved Ida-net i et Tras og
Masche at der daglia skulde flaas
et Stylle as band Hub, indtil han
besendtr. Trediedaqyn eftek var
Monden djd as sine Lideller.
Naqr nagen i Nahm-isten vil
M nd as W ellet nd of et
Fern-set es Mitbe- bllver der
statt-i cui sammt dem Mun,
Dunste og cugelfke
Konfirmationskort.
—- NR
Dunste Konsitinationgkort
Nr s«1. W snmasuldt ruf-til «er ntisd umfaer Rund Pan sw
ftdm oulnsjclns kIIlomMsr m Uprxs cui-r Malt samt ««0jcrtcltk1 Ursl
mntning inm Mcnktrnmnrnstbauml« i andtrnk Zwrrclfc Il
X zk Ti!ikk111cr,’1krii»5 Cis-. Mr Inst J« Ctszx Mr Tnsm
Ist I—-TI«.’«I1 O: sman llllc donlt Iher ils-«- XsZU Tomnbr
mais ndsknarrt Ihr-J m Lillicr samt ercms ,Til.8iu:15m:k.:ti.s
um« Inm Risrsidm Pan indluqtc Blude finde-J Jurist L IW
sein« milde. L«. dan Dan FUer ha, M aurlu disk Its
Tit Tempel Uer num, Hin-r du er Mn nl Ermi- Mvd Um i « Un
oq Nlmdp Nu N i nllun Ztnksd’ - KLEMM Insd Ewr N Ie: :
ils-s Pris« W Cis Vor Tusgn H MI »W! W« SUCH
N! lkxs CI fnmsnnldt chch »Um unt-di nfsssu.)rpt Rand Und J. :«
sikcsl m Hof-J us Rrsrqlvnrnnhjpr v-» Brust fule ksnkgms m
Wthr Pan 1 Ejdp indluatc NJN Lnkimissmm »in-d Hub-« :;T
Ti"t’-,11n"ls·«x O-] Tut-O Pan Ocdsk EIN :’l;" N Isl, LH fsnnt splxlikk
do Vor-It ,
J
O«
J Livrtsks Vom lit durc chdcsforbnnd
Our-. vil til ewig Tid med djzx ldusxrfun
Lq ilke blot on flnatiq Oksjtjd-:—smnd,
Alci, alle Ettmdck lwa diq lm m qcxslcz
Lg Frrd lmn akt- og Hlkrch sum lnssmmy
END-r Lippth Luxer fand-nd Ins-mu- saldc —
L, man lmn ille da iLiMEi Num
Fumasvris til lin Zaliqlwd dig lnldck
Ihiisstcst nnd fin Siman ou m akter Pnsi lJ Erst-. Mk
Tul 81..')l)
Jkr ?——788. Et lnmlt Inble cher H X l z Tnnnnur jlurt nnsd
m Kranz nf ovlmxcdc »Mir-los m Blads i nun-Hm Pan-er pnn
Fovlldcsn samt den lasdmnligc sfnlsm I Nuldtml wo hvidt Felt.
Jndlaude Mode tnod Jurist-um sum Eul Hu. Pp, m jkkrsrk Eme
Dummst- Tmnlusr qixs osrs Mast Tin N Irlrslmd m sprle Nin os—
dm Rauch sont du lnr fand Lq ois lum Lksrn tsli W Lss Osm
Hth for Verdlnsz Tksd Oliv cjnllsn Idaalxtks Kurze-ex Hm o«:i dm
Kirsqulnsdcsns Wed, Zum dumm-r »Ja lcsm Z-. nquer --- »Esme mcd
Fällcsnor m Konsum Trits TI» Erz- »Tu- Tnlin 82 öl
Nr T-« M ingtfuldcs iumorltsrcch Hemmt-known lurt clter a
lonssrct Manfm on Tcskst.«1ri—::k.) Ct . Dir Etl. l Neun for 810 -
Nr. ERST-ji Ct aldclcis unt og lasrdvlcii Eint Kost mcd lmandnmi
lot-· Stcdmoderblomster cllck Forkxlmnimmscsicsr zum Cisllulom
indkotlcst i Nanmte of fint Karton as tjlsvnrmdo fuer lom For
lidk Pan smukt fotlirch Mode Mfm med Ecllislmmid m Elsj«
sc- sindes forndm Hilft-n oq Sal. -l·;, 2 folgende lmnlkc Vers-:
O Herren vwr mit Los i Ratten, Mit Fasste m mjn lllrc Vom:
Vast for min Sjcrl den dykcs Stellen. Zum prøvct cr i Fknd m
Sorg! J dig, min Gub, jm Stole bor- Tu er min THAqu mit
Fursvarl Elsktvlfe si» ,4 X 4 Tommrr Hiner Kost i en not lillis
SEND lwori den lon lench med Posten. Pris 40 Eli-. 3 Kot-:
lot Bl.00.
Nr D 454 Lulsnrissl udstyrcdc inwortcrcsdc Kot-l med brcdc Sil
kebaand og Stale samt opbsj cde Roscr i efterligncst Eilch Pas
lende Konlikmations Hilfe-m Villcdc ou Trka Pkis 00 Ets. II
Kokt for sl.25.
ENCLIZH OONPIKMATION CAN-Us
Nrs K 2243 A wr) pro-»F Hul« f--l(1(sr. sizes IFLY xs ji«-Mk
fis-« with whitcs Hilk rjM-«n. Un spitzt eure-r n pro-Up- tun-?
scdxm in n wrmth of wild »in-» The word-; «lk·-st, Its-ihm
sur your (·«nsirmuti»n" in sjlvesr status-fu« 011 ji«-sichs ji«-zw
nps snprinte scriptnns Usfo and rot-sm. Price 15 its-Ists »M
IZI id0 per dnzoen
No. K—-- 2244. Sams- kitylcs mit-d M Nu 2243 but link-H- Isizss 71z
x U-« and with twjgs of «;pns8)« wills-usu« un t«r»nt. An n«
sitt-« »aus-S two ghurt Bibli- tcsxts nnd Margarsst Unser-»M
bsssuxtiful h)«mn «Pmyinsk beurt, Dir-Mk fort-h t» singime"
in ·«xts-tm». Price 25 cis-Its edel-. S2.50 p» dont-.
Do cagivmo Print- ot Ist-to —- per-wirft
DAleU LIM. PUBL. solls
leüy Nebr
W
vas « »s
cunardliniens storehuniseskibe
Neige-s Hi
l)ampskilj)sbilletter ;
;
UAlell l«l"l’ll. PIYIZL Wirst-h
Bl«Al«. d Hätt
« «W.-«- »—.--- s- - -.... .
AI
oq dcri bliver hasldt Ealpctcr oz1’
nlasssct Kalk. En Hang blau lö
Masnd iaaledes bebaut-lede- paa ccu
Mang. 3 Tage eftet Iandt man dem
siddende paa Jorden sannncnlasntet.
3 var bade De andre var dels be
vidstlsfe, dels sad de oa fastedcsKtopi
pen ftem ag tilbage, stsnmsnde af
Insekte.
Franks Martin siger. at hvis
Saul-heben am Fænqslerne i Kabul
var sent-t, vilde andre Lande Iwite
iia i Vikkfomhed soc at standse faas
dant Batbari. De fleste Faaniles
de Lager fis as Dage ved at slaa Ho
vedet mod cheldevasaaen as Angst
far det, der venter dem, eller vg
saa bliver de vanvittige as Msrket
Eusomhedem Orden og Staaten.
Men selv disfe leaemliae Lideller
et ist-et mod ijælelige da aandelige
Lideller i Wie mtrke Sane.
Uiædeliaheden vg Familieforhols
den- ait Livet til en Rai-set Deus
aaar ist-r nd over Kot-day den
des Lob et ists-Um um Fanden
er Wins, M bllm hau W
s-,.,««« ·-«4 J .
medanesr, et en Stank-s Lod et wo
dcs mud Mich Sjaslcn fortusdtes
og fort-ones til nogct Daser end Du
nst. Geotg Humor stack-, at i Kaid
gat er det almindeligt, at en Mond
bar haft 100 Nonen J Eil-Tur
kcstan san en faakaldt qgtbar Kone
have 3---4 Mel-nd om Ante-t. Baska
er det blandt Gejftcighcden og i
Pilgrims-boran Mcfched, Lashm
Medina og Messe-.
Æqtestab pqa Sid, en Form for
Pkostitutiom et disfe Byets itjrste
Jndtægt; eudoq unamtlige Laster
drives i felve Mosteemr. Disie
siedet er Genitand for Last-us Ot
gicr ai foworpncfte Art, Iæklig liq
estrt Pilgrim-net Bortrejsr. naae
Vyttet hat vætet stott.
Kvindkn er tun trac· Um htm
bliver gammeh pensionie- huu it
te, siget Jesuime m Mitm
det, meu onus-des til set M
Arbeit-. im Wsti J st
tuchistau tun m sitt se us M
M in Il— M nd It