Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 26, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T H EUN ITED
DANISH
WÄEDsBY J
-sIssssssssssIssssssssssssssssIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII -
PUBLCMÆ
"WISH
LUIHEMNI
BÄNCMCAL
LUMM
CWRCH
INNllJPch
! sscx s? v-« V « J »
: IOZOXCXOZFKOZOPKOLXOKDZS I TO- I KOZOJDXOZOZOJXXKXOXOZOT I LOT I VPZOXOXOBXOZOXOJ Mi) In
Nk.13. « U - - « Vi-.silk,"sjikzvk» sicsdejg den ZEITIjjiafi;""19ftfhäj" II «""·2-"3s7.)iu«kg.
Paaske- Stormcn i Omaha.
Meile-m 100 og 200 Mcnucfkcr
omkomnc.
—
350 Hase odeluufou 1250 liest-mission
ll Ritter-, derililundt um« sinnst-lauschte pau M Et.
cr via-sc nen,
—
Te flcfte aj vorc Lasscre Var ri
mcligvis grauem Tagövnssisfesn set
ellor hart om den voldsommc Zwan
fom i Zøndags (Paafkedag) gik den
over Qmaha. Den ogentciqc, ode
læggcnde Sturm (Tornado, Cyclonces
Twiftckj ramtc føkst Omaha i den
fydvestrc Kant as Vom, 54 og Cen
ter Inst-etc Torfta sit den i nord
nokdsstlig thning. To den naaede
For-them St» var den gaaot san
taugt Ost som til -10. St. Don tog
alt med fig. cller rette-re sauf. ode
cagch alt paa sin Vesi. Sau langt
nordpaa som, hvor vor dansiiluthers
sie Kitfc lau, lidt Sud for Lake
Street., gik dens Voi omtrent mel
lem Ess. og sci. Stracks-, iaa Kir
ken ou Prasstcbolichn laa Inidt i
dens ch.
Bereiningcknc hat lydt forskcllig
for kwer Dag, cllcsr ketteke sagt for
hvek tm Apis, der udkom. Tiksdag
Morgen san den koste Ovsucnmcring
fault-des ud:
: Meuuesker outsomne lle
Mennesket kommen til Stad- 300
Hase tdelast 350
Licht idelngt ll
States-use Idelagt 8
Vefkadigede Bygninget 1250
Anqaacsndr chndomcsteb noij
man cndnu med at sinc, m den vil
tcrllc—:x i Licilltnnot sz der » nl
Nimeliqtmd sor, at Listen over dode
vil smng bcmdskligt cndnu Zion-«
som lmr M de as Stumm-n herzusde
Egne. siger. at de ikkc tim zuwide
at der illa er drwbt i Tuiindviss af
Memusfkct Hclc Koarmlek er saa
godt fom iasvncsdc med Jus-dem storc
Traser et koste-do ov as Jorden og
vasltede
At damme ein-r Nov-wüsten over
drasbte og tilfkadckonme et ikte iaa
saa as vote Landsmasud bleven kamt
of Ulnfkm Men dekom sknl vi lade
en Neptæsentant, Tom bei-me Onms
ha i Mandags, forteklle i det spl
sende:
Mandag den 2«l. Maus roij- jcsuI
samtnen med en Dcsl Bett-»du- till
Omahcy og da jeq var godt tcndt
med vor dausr-1utt»ckste Nimmtde
dek, søqtc jeg, sum natnrliat mer
fast-Ha at faa Nest paa, lworledch
det var gar-et dens Medlemmcr. (
Da jcg var en otte a ti »Noch-W
fra »Pclla« Mcnigbeds Kiste-, bei(
gyndte der at stiqe underlige, trug-l
stelige Ftlelser frem i mit Hierw(
Jm kunde nemliq se ind i Sidega·«
deme, at der hist oa her laa storej
Træer verliebt-. Endnu et PmJ
.,blocks«, oq der lna et Hus tnidtj
paa Gaben, 3 a 4 blocks til Venstre’
for, bvor jeg gis t»
Eiter at være naaet til Patkcks
St» hvor to as vor Menighcds Fuss
milier bot, drejede im af for onn»
muligt at mich nagen, der kundcY
give miq Bested angaende de Its-!
ils-. Its W ingen, men has
stede fka Parter St. ned gennem
26 St» book Arten liqgetz eclerj
caa Gaben var næften ufkemkomh
melia. Den var fyldt af- nedsmrtesde1
dase, knæktede Tut-er- barmhe
tecefons oq Telegrastraade oq Stol-(
per: men endelig naaede jeq ned til
Bitt-net as 28 og Bukdette St»
og hvillen Synl qu kunde der
frq Mc se et Das i mangk sparsa
Ier. fom ikkds var met Quer mindre
idecagt
- sit-km eller retten- Sturms-me11
« of den« lau oven paa Prwstebuset,j
fom Uba, san vidt sog kundi- seJ
var hclt ødclagt. Her ncd Ritter
tnødtc jcg sorgen Haufen, son«
formlte, at en us zlllonighcdens Med
lmnmer favncdes, nemlig A. Thom
lm sum hoc-de paa Histnct af 26
og Nmnt St.: han vor illc endmj
fanden, da jcg om Eftermiddagcn
forlod Omal)a. Thocnscn og Eril
M. Jonscn havde vasret udc at hol
de Søntmgssfkolc i dct nylig ind
viedcs Mission-Bluts og nat Paa chcn
hieni, da Enclonesn kom. Jcnfcn
stod af Sporvoqncsn ved Vurdetti
Str» mcn qik ilkcs strals dient:
tmn lan, at Thomlcn stod as ved
ant St» hvorfra lyan bavde tc
Knartaler til sit Him. Mcn nas
fuss i lmmnc Lieblik kom Cchloncsnl
ou ingeu hat siden set nogct til
Thomme Tot er et baatdt Slag
for hang- mchet lvageliae Halten
form saavidt jcg vcd, m- er me i
dissc Sorge-us Tage-. En Dattel-«
Miunie, er fornylig reist til Chi
mgo for at last-e Joseph-ja Thom
frn var Diakon i Mcsnigbeden og en
trofast Arbejdcr i lin Heu-es Tie
tteftc, lchliq blandt Bat-neue Dei
var ogfaa paa Vej hie-m fm denn(
fin last-e Gernina, at Stern-on
kannte hom, faa selv om ban ej
ded, ist vi tro, at ban or gaaet
ind til sin Herr-es Würde-.
Meniglwdm i Lmalm lim- lidt
cst ftort Tab Wd m Inistc cn as fim
tro Fuhrwerk Mcn den bar uqsuc
lidt et start urkuniasrt Tab. Bands
Kitkc ou Vmsnsbolig ist ødclagt, ou
folgende Mehle-mutet as Mcniglnsi
den lmr desuden misukt den-H chm
A. Thomscnss »mitt, der ikke et
fundrm trc Hufe twt ved Kirken et
delvig sdclaat Mr. Stibolts Hka
vaa Burdette St. blcrste net-. Ehr
Clpristcnscm 25 og Butdette St
fis sit Häng omtnsnt hclt ødclagt
Ekik M. Jenscsn mistcde fin Vutik
Fred Christiansen, Parkcr Et» sit
firc Hase sdeIaAL Om der vai
fleu- as Menigbch FOU, des
tnistede nagt-L ved ieq ikke, do jeg
ikke lmvde Tid til at komme vidm
onikrim, nien det nasvntc er oqfnc
ganfke mech tilmcd naar vi be
tasnkety at Mrnigbeden i For-tiefer
var »Wartet o«mw«. Tot var ct sm
qcliat Sim, ja dobbislt spracligt oc.
fmertcliqt var dct for mia, at fi
Kirke oq Ptæsteboliq ligge i Nuincr
Da Paftor A. Lauter mcd sin
Familie og noglc af Meinighcdcns
Falk mcllcm Kl. 5 og si, Paaskedaq
sad inde i Prwftchuset og talte om
lwox fksnt de fkulde faa dct on
Aftcnm da Paftor Lauter vildi
teile over ,,Vandkingen til Emaus«»
da --— i det sama-e Nu san en uns
Pigey Kaki-n Christi-Mem nd ai
Vinduct og for tilbaacs med Udmai
bet: »Na kommt-r KirkeML og i nas
sle Nu lna Kirkon og Prasstehus i
Rainer-, udrn dog at on cncstc af de
tilftedcvasrcndc var blcvcn nævnci
værdiq saure-t. En Eldrc Winde
Willimn Petri-frag Enke, som boede
i Kirkms Ktypt, var faa Minuttet
fsr Kirken faldt kommen op bot
Prassteus og undgik den-ed at blive
begtavet under Ruhm-ne Trodö al
Ulnkken maa vi fault-des alligevel
fiqu dem-n var god imod Pelle
Musiqu
Der fkulde fom sagt have væket
Gubstieneste am Mienen, og om
ikke jog tager nieset feil, skuldc
Præbikenen have visi, hvorledes Je
fiis th16.iom den gebe Hort-(
søget be bebt-sehe og jeder dem til
Sandhedtertcnvellp, hoc-lebet han
glædcr de sprgende og trøfter ogj
ftyrler dem, der er svage i Troen.’
« Herren vildc dct anderlcdesl J Ste
det for at lade Paftor Laurfcn præs
dikc holdt lan selv en Prædiken, som
fiklert vil lyufkes lang Tid. Donner-,
det var en Prasdikm som bnkde
finde alle sovme kristnc from og
san dem til at under-lege om de,
der lwr lcd Dsdcm var Syndcre
Treu-for dem, der fik Lov til at
lenkt Nei! Inen sandnnt fker for at
andre skal tage Lan-c deraf oa oms
wende fig. Las-S Luk. Is, 1——5.
E. S.
Pmsidcuten tilbnder Hin-un »
(
J Mac-dnqs icndtJ Pr·-.-sid.snt
Willen klllmwr Litlslnssm i cInn-In
szlzxssndc Tkslegmnn »Ja-n ssr dunk«
bebt-over uf Nylwdcsrnc sm Nebmij
fla. Knn ni yde scyinslp pkm nimm
Mandel
Mnnor Fehlan fcndte Prassis
drntkn falqendss Sinn-:
»Ist fasttcr megen Pristi paa Te
ressi Tillntd om Hjasln men von1
Falk tut-der nolwlt til Hierw, oq
im antaqch vi kon Inagte Situa
tionen. Macht Hariman fka Fort«
Lmalm oa Deus Mit-nd kom osl
lironttc til Bistanlx on de nor et
ftort Ell-beide Jndbnggcmc i Linna
lm ønsler inndlcrtid at ndtrnkke de
rcs Taknennneligbed mod Inn for
den Sympati. de lmr vift o-:.«
I Sidite fra Toruadueir.
« J Daa til Morgen lasse-;- bl. H
kiølgende autcntiike Veretninu, sum
JOmaTm »Comniercinl Club« eitcki
Tat-midin Undorspgclsc her udqivetJi
F »Der udbwd Jld i Ruincrnc 203
Jovis-kluge Ztedciy oq tride Vanfkes
Yliqlicdcsrncy sont andefonvt hav
Ydis at kasmpe nied, fasrliq naar de
Yikuldcs im et Vrandstcd til et an
YMM lnkkcdcss det at iim alle Draus-.
«d«· stumm- i Miit m et Var Ti-»
mer« Alle do tilikndekumms drogcd
Wem ni Nuimsmcs oq business under
»New i Lobi-i ai Ratten Antallct
,ni diikir er fis-L Antallct as drwbte
Yitkkl Alle er dienen dmacst from as
sNuinorno med Undtkmclie nmligvis
Jus SI, som sann-IS.
. J Dem til Morgen uil der blive
nabnct 7 Hiuslisciiatiumsn ou nl
irivillig Uddeling vil blivc inddm·«
act. En ai Politict aniat Mond vilz
iorestaa bver af de 7 Stationer·’
Alle Garn-r til Hjælp for imdlidew
»Ich modtnacss i Auditokict Yg vil bli
m- udclt fra Stationernc, hvor der
kmscm er aniat baadc Lasgc og Sy
neues-fere
NB Dei er bleven os meddelt
personligt, at den ovenfor omtalte
A. Thomfen endnu ikke var fanden
i Aftes trods det, at en hel lille
Hær ai hans Venner bavde ledt
eiter ham i Rainer-ne
Fra Staunen andre Siedet.
Vasrft bar Stormcsn i Sandags
roset her i Nebraska, mcn ogfaa i
Jowm Missouri, Illinois oq Jn
diana bar Sturme-n Papsteng kræs
not Oft-c, bvad følgcnde korte Overs
fiat disk-r:
Council Vluffs, Ja» 12 drei-lite
15 saurede.
Ton-e Hame, Ind. 24 dræbte osj
25 saure-de
Autori, Nebr» 16 drasbte og 9
faatcdc.
Ralstoiy Nebr» il dræbte
Berlin, Nebr» 7 drrkbte og 17 soo
rede.
Westwood Ja» 5 dræbte vg 2
sann-de.
Necka, «Ja., 2 dræbte og 2 fau
rede. «
Westen, Ja» 2 dræbte og 2 faarede
St. Joseph, Mo» s deckt-te
Maasse-d Ind. 2 drehte
Eric, Jst-» 1 imsbt
Vurlingtom Jud. 1 d;æbt.
New Cum-, Ink. In dacht
Over nømmelfe J
i Ohio.
Nu Mirtigdc Menstcfkcr dtuknedtu
Umsaqu LIE. ’:U«’uc«t».
- Fokcsløs j
«
ihm-. ufmdfwitodc zlsnsldinqcr fru;
Do unsrspønnncdc Wer i Ohio vg»
Indiana »Um-r whde
msisr Tab m« Monncsfcljvx
Ohio:
Lamon Hm -:«-Wu.
Psalm CNUMH LJCIL
Delaware 50 »mi-.
Eidnm M sp«
:s.«s"tddlrtonm If- Jl
Afmntiltnn U.
ijnscmmo City ;; s-.
Horcht-s U.
Tilsmnmcsn 1 This mi
sulddinllm
Wirt-n Am fu«-.
Jst-In Cafth :’).
Lluhrwxtw L
.IL«.-u!ks:mllks :·).
Furt-Die Os.
lesdmmm ·.«)« IIHL
Oderle
:Uc«idlt’kkidfo hjnntlsjfcs 1««.«««
UnsicdoIIc-·—il«ndcn unt-nnd til ZEIT
t«n),()0(). ,
Mnmqkn BI. Ums-ist - Te fid «
no Danks-:- Turnndwr og Neunfnld:
rr nlomsn estcrsnlqt as chrsnøm
nnslfcsr i MississipniiDnlcn i enZ
lldftmsfnith der nnsnnts bar værctk
cendt for. Tabet us IlsüsknnsskelivE
ist numka non nmngc Ottndtedcr.'
on Efrndonistnbrk lHnmmr Millio-?
ncr Dollars. E
Im Deman, Ohio« nicht-T otF
Zinsfc nf Menncsfkuk er drnknrdts fotn
Ase-tun as nt Micnniflnchnö on Las
mnne Reservoir-:- Tmnninaer 50s
Mjl omsn ink- «."nnn er antun-in
brndt.
Tirokte im Tuntun nnsldessi under
fmnnns Dato. nt der sur Tian ikkts
Inn give-r nswst korrekt Auskleij
umgr, lnmr nimmt- Mnmnsskor dor«
» mitkomm-1 nnsn dort-L- Tnl dil.
nnn ov i Onndrpden nmassis i Tit-.
findt-v Et Tnfin Ztodnr or der ndJ
lsrndt« Jldlaä :
s- Ltnlcdnnm af
Kong Groqu Tod
Det dnnskc Klanges-us i Sorg
Owlnsnnnvn H Mut-m Tot
dnnskcs Fwnnrlntis beanndns i IDnAJ
csn Zorncsncricdcs us R Ugck for den«
ofdødc Kann Mer nf Gartenland
Marincnks Linn-rot on Menigc nil
basrc Stirncsflor i H Dank-. Pan
Brgkavelsosdcmcn nil disk blincl af
fnret Sorge-sahst fra alle danka
Krigsskibc oq Futter-. NationalSorn
over Snignmkdct as Kong Geoer
vises over-alt i Vym Flog pao
Bygninger i Vycn og paa Säbe
ne i Hunnen nain paa halv Stann
og mange Menneiker er klckdt i
Sort. Alle Team-no i Byen lukkedeö
i Akten. Manne hilste Pan Kotige
fmnilion oq kondvlerede.
Pkænvcut Wuwn sendet
Floridalenee-Telkgkani.
Wasl)ismton, III. Maus-. ——- an
sident Wilsonis sørfte Handlinn i
Tag our at iksndö et Kondolmw
Jclmmm til disn arti-sie Enkcdkou
Imm. Tot lud fault-des:
,..Oendo-:«s Majas-Kast- Olgm Helle
nisrncs Trauuin Athen: Im er.
Hut-from kostet »in-r at lmrcs om den
smqtclige Forbmdelie, der er ke
fulteret i Kongcns Did, og jeg br
vidner Defes Majostæt, den konne
liqe Familie og den grassse Nation
De Forencdc Stuner Reqcrinas oa
Falls opriqtiae Medfsilelse on« nd
tkyktet min eaisn dybe Snnmati.
Woodrow Willen,
Amerikas Forenede Staters
Pfcrsident.«
»Kon- Georg agiede at
txt-II Hg f-««"-«qe
Libeuhavm 17 Weit-is — Den
afdjde Kong Gcorg Wde i Sipdc
Hts ,,kk.
at frasige sig Tronen og lene sum
en tilbagetrukken Nentleniam efter
at der vor sluttet Fred, hedder det
i et Brev, sont modtoges her i Dog.
Modtageren er en Marine Officin-.
der Var en intiin Ven of Keim
Georg.
J Brevet ndtrnkker Kotigen jin
Gliede over den grasfke Heers Held
og over den lnirtiqe oq effektive
Reorganisation af LaiidetsFurfvarI«
kkasitetri Gan fortalte oin fin Til
iredszslnsd nied Nationen-S Pris af
Alrunnrins Konstantin efter dennests
ndixnste Bebt-isten on fande, at ban
ofte lnwde følt Tilbøjeliglied til at
abwirft-, inen lian nilde ikke zum-»
del under Landetis nlieldige Perin »
de. - « ' « ;
Preis-et flnttede nied at fixie, all
efter at der var slnttet Frist-, Uns
bans 50 Aarin aniliunn vor over ·
in1aet, nilde lmn overgive TronenY
til jin Sim. Gan natede nt lene i
Dnnnmrc nien nilde tilbringe to·
Manne-der i Poer ln1ert Aur. Ä
Forend lmn vilde slnn iiq til Nin
onskede lmnss Illiafefmst iniidlertid inz
sinke en an rnndt Tun-den, sierliuj
will-de nnn at ie Amerika on Po
nnnmkmmlen
Konstantin fnsrmcr Ttnsfnlh
Arm-n, 23 :I,I«’m«:k. Nimm Mon
smntin uslkmdcs 1 »sam- TrnsknlsiskiU
sinkt Nraskmlnnds Konku- I Tenn;
sprmäunmst dumm-I m Lundutisx
Vor-Himer km lmiofns Entbodskiictasnd.«
Erkelnfkopwn i «.’!:««cn holdt VNJ
onmth us Tkshsdlksnnnmns us denI
Isvlligc Zunudc ou fokkshrsns knole
Echt. sum Konnt-n avntou unsd faftl
Ettsnsnnc Tor blms afgivct annH
um im Eknd. du den kaum-links
«1!rnc(-s:«sion foklod Tevnnsretkmnwt.J
Eis-nimm lwcw sia til Enlonifi i
«"!stcs«:— »
-
Rang Konstantin i enloniki. .
Ziyunikd U. Mark-. Finng Nun «
ftantjn nnfom lnsrtil i Nnnr nqs
blksv bilsot nf rlksfolknhnusn Te»
smnnnsdts Kriqiszibr nfsnnsdo 21l
Ihm Kinnqu lkmdis slnr Zum
«"nr Ismen. ou der Var ist rssrcsndks
Mode nnsllom Kannen un lmnsfsz
Moder-, Enkodmnnhm leL i Tod-H
Dass-»Hei Knnq Mem-as Lin csr if
Tun laut vm1.Parnde. Don italnsn «
fkv Vanfisrkrndscr Jan Giomio kner
hat« sinnst erns ti! m flunt fiq tle
det amszcs KriasfkilL fom fkal drin ’
ais Liact til Athen
so
Kann Georgg Morder
Mart-ist z
Mudcnis ZLIkxslditnnsrnc im Zaloi
niki lndcr Wa, nt Anna hksurxst
Mordor var en nondsxsmj Person«
l«1«-fk-«jnlgendc TLIccddclclfc fra Niswl
York: I
New York, Isi. Mart-J. -- Alico
Schian Fiong wem-g aj Nur-km
lnnds Mordcr. var ifølms Only-s
ninqcr. sont den graska- Konfnl der
i Vorn, Tetnetrios N. Votast kmr
jin-bound en Mund nnsd Tannclsc
og on afajokt Annrkist Manch
unsre-do Naq imod Kann Ast-um
sando Eva-ferne i New Vork, sont
kcndtc Schan til Votaslsfi i Dun
sordi Regt-ringen bande lukkct on
Anarkistskolc, fotn Sklnnns tun-di
kmlnnst i Bolo, den fornetnste By i
Tlnsssalien lwor Selnnas var sndt «
»Schina—3 —-— er det blcvrt min,
fortalt as Landsmasnd, fom tpnth
lmm vcl —- var en lmmt unsre in
kclligent Type af Monat-sie en NU
hedsbetetningerne lyder paa«, sag
dc-Konsuleu. »Motiven var vol nd
dunnet, en afajori Anatkift og en
Atbeist. For kort Tid fide-n etablei
rede- han im Stole i Volo og be
xmndte at- fotedrage AntisRegerittgs—
ideen Reserka lnkkedc Skalen.
Monden cod sig for en Tid siden
stille com Kandidat for Depart-ret
vosten fr- Voka til den grckfke Le
nich-tur- M lzsd Nedrrlcm Dot er
Ist O se W M bar Nutz imod
IIM · —
Horden rundt
,- -—- --.-,«« I--:’-cf»- D: m—-— - ---- kjsq
Eøkgegndszstjeneste afholdtcs den
.’ . Marti- i Peter Paul-J skatcdralrn
i St. Boten-vom for samtlige nji
dødo Ema-r of Husct ?)ioncanom.
I
»
Strundnn1. Nenkjnuik, H. !I.Icart5.
Ton engele Trnwler ,,:’ld1niml
Tonn« or i Aths ftmndkst pac
Ztrasncstmmi. Hok- «LI-.-"s.1stnnnnsn
mitkom.
.
Tronnitm Alexander fein-do sin
anilcrnmitssaq den 7. des. i Ztillwd
Wo Nrnnd as Prinfesssc Viktoria-Z
kadonL Tot var 30 Anr, sidm
Sinn sont til England
. s
Pan en imsrkt voinsrdct Nudo i
Jioln røvcdc forlcsdrn cn Enklist fm
on Tunns on Haandtasfc tin-d AWW
MtZ Unchs Enkliflmszs Jlnqt nnd
nch Tnskcu fig intidlusnd, on Von
Jus-n- faldt nd pcm Mode-n
s
To Kunde Estnnuerszs Ludnknstz
Tr. Zussmnfon, Or nnksnnnnsn til
Uuninnd sur nt ndrnno jin til den
nxio Ekdmsdjtion Ihn-non den 1().
dii tulns lmn i («’-onrsasist Zolsknb
; London
Ved en keiferlig Ufasz til del fin«
ffe Senat er der i Anledning as
Hnset Ilion-mich- anilieinn uinet
Finland forfkeuige klimidessslievissniii
zier, bl. a. mnnfeiz 10 TLIkillinnep
iinsse Tiscnrk til Lpiørelfe as Ea
nntoriim
.
Italien hjælper Ålbnnerne Rom
LL Mark-. Neqerinqen lmis umringt
den italiensse Ftmisnl i Aualona i
Allnniien at nddele Fedeinidler til
Vefolkniimen i Minister inmr del
imr hersket Hungers-nnd Pan Mrnnd
as Firmen
Eis-r Wmnd i Inn-in Tokio, i.
:I.!-’nk1-:s. Den tiefen-die Viilnbn Cn
month lwor Sofiet ozi Ariiiokmtiet
ins-wider iig um Visite-rein er i Haar
Mein-n liiemseqt ni en lmldsuni
Grund. Da Vrnndvkesenet ned
xlsiidnntiiitid var Her-re over Jiden
nur Vuen nasnen suldstasndiqt ode
innt Du Telenruis on Telefonior:
lsiiidelsen er aflmidt, kendeszs endnn
Ins-Fest Enkeltlieder. Den kejserliae
Wilh bvor Enkekejserinden reiidere
de, er reddet.
.
Flnvninaen i England. Det en
aelske Jndenrigssiniiiisterinm bar
ndfiedt en Bekendtnørelse oni Regier
ior Flnvniim. Hovedbeiteminelferne
er, at Flinienmfkiner fra Udlondet
fnn man flnve ind i Lnndet over
en lieitenit antstrcekiiitig, oq at de
fkal lande bøfft 5 Mil inde i Lan
det. Udenlandfke Luftskibe fkal i
Fordeien indbente Tilladelie til Ve
iøa. Enbver Fltwniim med Ma
skiner on Luftfkibe over et ftort
Anteil opaivne Siedet er forbndt.
I
Tot umska Vndqct Atlnsm si.
klkknrtirx Vcsd Fremfasttplfon nf Vud
avtforflkmct i Dovutcsrotkmnrets
Mode i Naer »Hu-rede Rimsime
nistet Docstitidis, at Jndtasatornc
of de- indircskto Ekatten trods Kri
msn, var tilfrvdsksftillksndcn Dr øvriqr
Skafttsindtwatcr vifto now-n Nod
aann: mon drsukmtrt var Unber
skudot knn anflaaot til 9 Mill.
Draknusk Minister-en fremdes-hohe
at do qrasfke Statsobliaatiomsr no
teredeks before i December MIL end
i sammt- Maanod Mii.
.
Sunkct Tortwdobaad 67 Mond
osnkosnne. Da den tnsko Totpedos
band »S 178« Ratten til 5.
Mai-is vendte tilbaao fra en Nat
ømslsc blev den 5,"Ssn1il N. V
for Helaoland vaafcsilet af den ftore -
Kmdfer »York«.
Torvedobaadcn sank i Løbat as
meciet kort Tib. As dcns 83 Monds
Qan omkom M
probieren soa M R V Amen
ist«-er » ?
Socialifterno i Frankrig vil fores
flna Regt-ringen at arbejde for en
progressiv sumtidig Nedfasttclfe af
fliusmingomc i Europa.
.
-
Minos Jsiaudqjvrrc London, s.
Mart-J. Til Reuter-v But-can tcles
nmfereifi im Pekinnt Den kiucsifke
chsgcsring lmr udnirvnt fuvnfk fhv.
Mistionasr Z. A. Ucircsson til Rand
xmscr for Montorct for thibetanfke
im »so-molka Zonen Var-Isoli, der
ur« ausnt i dtst drittka Vibclfclffabs
Tit-nehm sfal unsri- den støkftc nu
lcsmsndis Anmritct mmmwnde mon
zlxslst Foklwld. ' - » . « ,
ancn i Norm umwan Tokio,
Zi. Mart-T W Konsuncrcy sont var
stiller under Anklage for at have
smmumfvnrkt sixI umd (sst-1wralgu
wrnør Nin-U Terau.!si i »Hu blev
frifnndet wd Motten-z Tom i Haar.
Baron Linn This-Su, Iidlimsre Med
iin as mst furmnsfcs Kabinet, og en
Ist-daher sendxcsts stfssldigks ou its-nn
c—:« Imm- sstrs Ohms FastmspL Baro
usn or on as do most frcmfmaende
Masnd blnndt do Krifmo i Korea
Don-den dåizsks to blov firc andre
wnt for Tclmgkslsis i dkst mmfmas
sndcs Oøisomrderi. Welch-Z der fra
ECIUIIL . . —
I .
.. ; -.:.. -:«:-.-.«---«-·«-»«
Tot menska Srktoæfen Fra Pe
srofavodfk i dct ruiisifke Nimm-ne
ncnt Llutnsz telegrafckes: Politiet
c- umsinsret Munken erocenti
sm Bann Ta Bøndtsrncs fra de
unklinxusndo Nnvernctneint-r sorlnd
den-es Wurka on stunk-do sin til
nun, vlev non kennst cit ist Muster
Nnvorncincntcst Arknnqclft Mle
If lnnts Tillrwnmsns indfandt fig
tnidlcrtid en Tag lnsr, oq i Epid
Tcn for dem forlod ban Kloftret og
JWD sin. nun Hirsnvcicn Politiot
sm- nmfis snt i Vcnwxnslstn on dct
Er nn lnffudisi dct nt finde nun-s
Opholdskifnsn Manne nf hatt-J Led
Tknnsns ksr Nun-n inac- nf Knldis on
Und, on ist fwrt Antnl nf dem bar
Imnst Frost on Koldbrand i sit-n
dksr on Fanden ster Asdclinaer af
.d)iødo-.Um«:-« or Nov-In scndt til
Gnpr sur dem.
w
.
Encinsrnnsn i Norm-. shkisnanim
z. Mart-ri. Enoftoksnen overVemenss
annean Donnle aphørte i Gar-r ef
ror nt lmw sum i trc Toan To
nst frn Onnqcnoi. sont bar væket
chesncct i to Tonn, dlrv i Haar
Writst on retnnnsrcde til Christia
:nn Kl. List-) i Morgcsx Man haa
.n-r, at Toqet til Hallingfmd fkol
JliW Wirst-L i Dust UFI Wlldtv til
Jnuc til Armen. Jutidlcrtid or dekr
It vosnasrligt Rndningsarbejde til
nnns nnn Linien Hatmeftøcs Hai
Jinntod For Eøndaa blinkt- der
msmus Tale om at føre nogot Log
Jp over Fjældct.
I
Monq AlioniU Hollka Eis For
1(1-1«riim? Tor tmr i den senter Tid
mai-: fortanqude Pygm- om, at
M ffuldr staa unt-got dank-list til
tusd den spanske Amme-T- Solln-ed,
III stslv oin dissfe Ner i Kredit-,
W staat dkst spanka Hof 1m-r, be
mmssi sum fmsrkt over-du·uIn-, er
n- dnq sit-fort ikko holt »den Nrnnds
Tag.
Kona AlsoneU Adrc er i san Hen
Mtdo kalt-ach unk: de lmsldende
Eknldre oa den slcrinsnde Gang er
Inn enkclte Vidnesribytd blandt man
us mu, at Fionaon langt fra er fund
m rast. Og at der virkelig cr
koaot om Suakkem fremgaar til
Docsrflod as dct Faktun1, at der for
mlia gcnnem Politik-i er udftedt
It strængt Forbud mod at Lag-.
Jicbliksfotoamfior af Kongmp han«
for saa daarlig ud, at ban Mc ists
sker at fotoqrafcrcs
Blandt Kmtgens ntermefie
give-Eier beddex M