Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 19, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Most-of any IM- vho over life-L
Roma-sey the supreme ok hi
Uts was to opea s hjglmsy to
the heut ok Akt-ie- tor chris
timity. Let Dr. Livingstoao in
terpret his purpose in like. Bsrly
in hjs Akkjca experienoc he
writesx «A grest honor it is
to be s kellow worker with
Go(l". Later he- snjs, «N0where
have I ewi- appesreä as any
thing else liut a Servant of
Gorl . . . l feel that l am not
my 0wn." AgaikL he strich «I
go hoch t» Akt-ic- to try to make
an upon with kot- oommerce and
Christlnnity."
IS it any wonslssr that at the
closss of his life, these-. links
should lmns Umwaer in Pnnch:
He nssiscln »s- rskiitnph to Laut-d
s munt
Which mpn shall prize while
worthy wurlc is known;
He Hle snsl dir-d sm- good-he
that his kamt-: s
List mnrlilp ssmmlplm this is
l-ix-ings—sfums.
lHN l,lT·l"ll. Pl’BI-. llOUSIT
Danmarlk
« saWMaJs ----«·«-——
Fotsvargiagm
Grundtum
uq Futfvntossndfamliugrm
)l. ?- ?. Grundtoqu Latterdnti
W, Fri. Ellfobssm Vollen, striucr
i »-.:lcatt.«:
Dnnnmrtf tmnr du staut i Farr,
Etor er ej dtn Hat-,
Mcn du ·mr m ?-n:ns-Zlnrss,
Tlslpdtsr-.szorts.-: mrdk
Ellktlljotlcr N obwle
Hunde lmcsr til erv un Ejo
Tnsind Un, lmn imo dem nlltn
For lmn dle lisd sakde
ll JT E. Nrundtvig fis-Mk
Zur Its-Hm le fu«-en fna jcg i ct
ai Bladrnc til-g tmitlst ttlc lnnllkstt
dot Furjlug snsmsntx um man illls
i Tiber sont Ists-so tntrdc indjtillc
lauten om rlliktionulmunumcsntct for
at fmnle ollc hin-mer ou alle Vi-,
dran om dct ens- Formaah »Dan
marks Fotlvar«.
Hvukvjdt dctte For-flog hoc fun
dct Tilslntning, rwd jcsu isten men
det bragte tnig til at tusnle paa et
ander ,,Tlllomnnent«, neinligGrundts
via-Mindestnærlet, og im kan ille
andct end folge tnin Trang til at
frentlomme meTI dct SpskgsmaaL
om dcst bog i bist olooklige Tiber,
book det maajte tnn komme til at
gasldc om Tannmrts Vestaaen ellcr
— lldllettlslsis, vilde naer en starre
Ærc at vife Mknndtviqsz Mindc like-,
netop nn, ot arbejdr tmo nt reife
bmn ct Meinunan mcn lnsllerc gi
ve alt, hde nmn dcktjl vilde have
bidraget, til Danmarls Forfvar.
Tln at Grundtvig snftede sit Iw
dreland tot-sparen det ved bog vcl
alle. Det hat han jo iklart not be
vist ved sine krumm-« opslmnmendc
Taler og Fædrelondslange og —
i« Handling, da hatt i 1849 med
Stoltlch on Werde faa begge sine
Samm- mcldc iig til Hirten sotn
FrivillicsT Det bleu betragtct sont en
Gewisng at de gik i Kant
pen for. Fædrclandet Derotn vids
net ogsaa det Svar. fom min Bed
stemoder (Grundtvigs fskste Huftrty
gav en »meds-lendc« Dame-, der
beflagede hende, tot-di hun hat-de
bque sine Banner nted i Krisen
Svaret lsd tort og stolt: ,,minc
Sonnen ——— de cr, hvor de bsr
væte.« Ja, iaadan lau Grundtviq
og hans hele Ous vaa dette selvs
folgcligrx at man maa for-spare sit
Land, ncmr dcst er i Fore. Og jeg
Junos, at der netop nu kan vaste
Anledning til at minde hemm, —
nu, da man let det Særsyn, at
nassten alle de ,,grnndtvigile Oli
skoler« holder lig tilbqgc fra For
fvatsbevæqellen Der findes io end
og enkelte af disfe ,,grundtvtqlte«
Hsjskoleh fom hylder den Rufst-als
te, at Fotsvar er en Ovetfljdiqhed
Den Remlng bar de t alt Fald
tkke fra Grundtvig, lau l den Akt-J
nluq bæret de landeng like hatt-;
Navn med Rette; det vllde vasre nie-;
re l Grundtvlgz Rand, om de last-!
te de unge, hvor de hsk vere«
nam- det gelber Lampen tot Don-!
mark
Forfvatssesten i Beile
Beile, 27. Februar Dauer Kain
ders Forsparsforeninqs Forsvardfest
i Aste-S i Beile Teater sit dct inmi
kefte Fort-b· J den med Flug oq
Gtsnt dekorerede Sol var dck som
lkt 600 Festdeltagere, oq Astencn
iqenncm lød der det itasrkcftc Vi
facd «
Festen indlededes met Ouvektuke
as »cchthjj«, hvori Nationalinst
Iea paahtrtes stamde og bereitet
M man »Der er et vuth Land-c
estek at der var skemvist forwa-F
ge nationale Tableauey holdt Se
Ininarieforstander Skat Rstdam as
Jellinqe en stemningsfuld Tale for
Danmatk og for KongeII:
Vi er Dunste oq vll vedblive at
ver-re det. Dansk er den, der clfker
dansk Natur og danfke Minder og
as Hjettet føler det sont lin Pligt
at dele med Danmark dets Haab
og dets Kompe, detis Lnkke og detsJ
Sonn. Den nationale ou folkelige
chsning, vi har vwret Vitine til i
de iidfte Maaneder, vælker noget af
det bedste, den dansle Folkekarakter
ejer, oa vinder det igemIem, fkal
Folket ogsaa facI den Lnkke atter
at se Tag i Vorwort Folket fer
on til Konq ClIriitiofI den Tiende
med lnfe Forbaabninger: han er
dmIsk og bar Villie og Ansvarsføs
lelse: maatte KoIIqernes Keime give
lmm Held ou Lylle til at reife mun- »
le Daumen-L !
Tale-ten lluttede nIed et: »(531Idi
bevore Dannmrk oq KoImeII!« foIIIs
Mrsmnlingen umwa.
Esset en Naslke fInItkke Tnblemierj
slnttede Aesten IIIed, at de Tilfte
IwreIIde lang ,,Kotmekne—: Konqe«
Festenir Overskud var m. 1000
Kronen
Mode om Rot-sparen
Vcd »EIndenusrsamfnndcl«L- Ma-:
de i Fiøbmlnwn Aste-non den NO
Febr. onc Forsvarct var anadglnsp
trllctis stun- Zal onitrem snld
Kenntnin Klein indledodc oq inni
dcde, at Landct niantns nam- et
Roriunr. nnsd lmillist dct tnnde ins-M
Firavct oin at fna del-:- tlkcntrnlitet
rlsspcktckct
Den Rims- der fasrlin must, Dar
in on imnnnsd Meint ioreton et
nlndfcliqx Landgnngssnrsm vanTnns
tnnrlis sen-Ecke Tot ajnldi ont nt ni
msmc rt icn1dant, on dxsrsur bnrdo
en Dei-r nrdnkssts snalcdisrs. nt den
lnirtiq lnnde vwrmchd Finsterncz un
dcttc fizitcsdis den nnr Nnrnisoniicird
nian til. Torimod Inn-di- Flnlnsn
lmvnss Vofckstnina illc wer er
Forsvnrsiordninnen, tlii der nildo lnn
drcs et isiiisltivt Kiiftiorinnr
Oberst R. P. Jenseit der mit-:
nnnddcllmrt anr Jndlksdksnn iritis
scrodc dennch islnilinslser Tot gjnld1«
farst oq ftrnninsit oin nt Hin-, nt
Hast-en overljovcsdct litiidc’lili1m inu
biliscrct, on of den Grund var bot
nødvcndigt at liavc et bisswnetPnnli
Om de fidssns Tiber-J Wcsqivcnliw
drr ndtalte den namlc Llsksrih at dot
var ,,at stille Folk Vlnnr i Sinc
nc«-at form-Ue, nt der ist-d indlmss
dendc Krigsbcrcdskab vildc blivczid
til foklvakligt at afhjælnc en Man
gel sum den« der nu er insd Anden
liavns Briccstningg Nordftont.
Dr. phil. P. Muncli inmdcgik de
to foregaacnde Taleke, idct lian lnrni
dede, at dci var ganfkc lmablsst for
Tannmrk at iokspne facnnsl den nn
foni den mian Slaqss Forsvar
Man risikercde blot at draqe frem
mede Troppcr til danfk Land-anima
de oa ndiatte netop dem-d Landet
for stor Fore.
O. L. S· i »Kr. ngl.«
Fotfvntsssndsumlingem
stakssndfamlingcn as 1913
hat fta chlcrinde Maria Feodw
rovna modtaget 5000 Kr. og fta en
anonym Dame 5000 Kr. -
Man hat fra Dronning Alexan
dra as England modtanet 5000
Kr. Undcr Mætket »God5ciek« har
man madtaget 4000 Kr. til en Un
dekvandsbaad og fra Komitecn i:
London 1825 Kr. ;
Fra 18 Alumner paa Ehlcds
Kollegium er nwdtaget «2 Kt ’
Fta den kal. Porecllaknsfabrik
en Sainling Porccllckn til Pan-di
as 5000 Kr. Under Masrtet E. D.
etimodtaget 1000 Kr til Hjælp til
en Undervandsbaad, og im et Med
lem al Kobenbavns Brandfrosits
rings Nepræfentantstab ist modtagct
500 Kr»
Stadetjydft vanr. Vele, 24.
Februar-. Den gamle Kongeby Jet
linge er nu udfet til Seittclingöfccd
for et aarligt tilbagevcndcnde spu
derjydsk Midtiotnmormsdc for Land
og Vo· Msdet findet Ztcd føkfte
Gang nu til Sammet-, ou Kammer
bekkc Castenichiold til Vorkeby og
sandfynligvis Professor Vil()· An
dctsen vil taki-. Samtidig blivcr
den bistorifke Stcn i Jcllinge af
slsret: det er en stok Grimm-lob
hvori stal indridfes alle de histori
ste Date-, der knytter fia til Jellins
se.
Tanken om ot reist- denne Sten
blev udkastet of Seminaricforstaw
der Skat Rurdam ved de Tufind un
qc SIndcriydcrs Mode i Jpllinqc
fidfte Sommer og ved Iwane Lei
cighed indkom der et stam- Velab til
Stamm
Dei hauste Sanges-at i Berlin.
As det mech, fom danfko Vladcs dor
biemmvfra meddeler derom, fort
traskker vi at meddele fslgcndet
Bladudtalellert Post Zeitung-« (lk
veralt) strivek bl. q.: Falles Zum-!
esser og fælles Kultur hat søkt del
to Folk samtnen. Naar imidlertidH
den historifchødvendighed for snart
et halvt Aarhundrede siden bragte
dem i blodig Konflikt, saa har dog
Tidem der hell-r alle Saat-, fjernct
Erindringens Bitterhed, ligesom der
ogsaa fra tysk Side hat vasret ar
bcjdet hen mod det Maal at genops
rette det gode For-hold mellem de to
Magter. Det aandcligc og øtonoi
miske Saman mellem de to Falk
er i glædelig Blomstring.
De to Herfkerfamilicr hat for
lcvngft opnaaet en inderlig Forstaas
elfe. Den sidstc Forlovclse i det ty
ske Kejscrbus hat Uderligcre for
øaet dcnne Forstnaellc, lwnrfor man
tsr vente og puka at Kong Chri
stian den Ticndc vil tnodtagc de
bodste Jndtrnl i Berlin, og at bank
Vcsøg vil bidraae til at heimste del
gode Forliold nusllcm Danmark oa
dcst tnlke Mai-.
»Du-linker Toacblatt« (frisindcstl
strivrn Tot mle Falk nasrer en
qanskc sasklig bjertelia Sympati for
dcst danskc Fall. Tot rlslcr den dan
skcs Folkckaraltcsky og cnlwtsr dmfmst
Tusker ded, lmor ins-gen knnsmoriss
Eltnbcd lmn fknlder J. P. Jakob
lrniz Fcrdtoland lltallige Tyfkerr
lmr lwrt at elskc de dauskc Voge
lkochss Vidnnderliqe Frodiabed, do
danllls Kollet-s finc Ynde on Koban
lmvns muntre Elskvasrdinllcd da
mod Vcsundrinq dar de crlcndt, bvok
lmjt man i dotus Land, ondoa l
sirrms Lackdislnnsr fasttor Knlturcn.
Don livlixm aandeliacs lldvrkstilina
oq ftons Idandvlsiomfwtnina mellom
Tnlllnnd oa Tanmark bringet sm
dig de to Folk nasrmetc til hinan
dcsn, ingcsn simsverlljertct Fordom
knn holde Stand overfor et faas
dant Sanktirbcide
Berlin-s Befollnina spr med op
riqtiq Glme de kongeliac Nevrass
sentantrr for Tannmrk i Boot-dün
dksn ou ausser dem Vod dcsmus Lei
liglusd rndnn on Mann en lanq m
lnflelia Nearkinqsitid
Aktidrmiik 9.Iiie-iioii-.-strcds. Im
Jasllcknwfscr iiiisiY Eiiidissixcräsxisiii
Hirt Ilitcnisii den 27. Ist-br. tiiltis
Piijiur Fier Miinck ist« »Zum-« i
»Kr. Tubl.« oiii »Mniminnicdasiisr
niiissiim uzi diiiiik Mi--iions:-nrbcjdc«,
oq udthlic Vl. u, at tin-d TiirkiistsI
Nobel-lag isiido »in-: salikc ForlmnN
iiicllisni Nimm-mi- oii Tut-term
s:1rii-Iii1csg. - — Arabcrno 11ilde Imm
leiintist Hyttct til Miscka
Tillizic vildc den indro (Mkinci,
sum misd Nutidisns Skolcsvasscn ou
Lckiiisvidenscab nimmer ind i Fol
tisiii-, viiskkks Mitliammisdankkncsiz
Tmnii til Micer Jdmlrr end den-.
Mitlmiiimisdmiissmisii bringt-it
MiIhmnmisdnnisrnii«:—iimii-n miiu
arbisidis mii nt vaskkis dciincs Nwrinii
sinnt ner rede til nt tmsde til,
imnr den » kommt-t. --—
Taletcn slnttcdis nie-d on person
liq Oiifordrina til ved Von ou Fa
ste, d. v. f. Sclvopofrelfr. at basns
iiicd paa denne iMssionII Vanskeliq
bohrt-.
Initiqhusdtenqcns Mishandliug.
chrvasrxicrciadet "i Asbeiihavn hat
fornylig sum-: Meddelelse om, at
der er faldcn Dom i Bsrnemishands
lingssagem der var reift modGaatds
eiek Matbiefen vcd Sinn Omme.
Guardeieken havdc ior et Par
Aars Tid siden fta Nykiktc Zog-ie
raad modtaget en forasldkelssDrcna
i Tierlein-, og for et halvt Aar-:
Iid iiden blev det oplyst, at Dun
gcsn blev mishandlet, dels af Has
bonden selv og dels under dennes
Medvidende af Gaardrns Arnostr
foll
Bl. a. var Dtcsngcn ilerc Gange
bleven fmidt nd i en stor Au og
var bleven wungcn til at gaa i det
vaadc Tøj hele Tagen, og en Gang
havde man fmurt Drcngen ind
over hcle Kroppen og Ansigtet mcd
Kogsdning.
Det er endvidere blcven konsta
teret, at Drengen er aandssrmm og
at han er bleven stastkt forismt i
enhvet Henieende hoö sin Husbond.
For hele sit Fokbold over for
den ulykkelige forwldreløse Drenq
er Ganrdcicren bleven idsmt 14
Tages sinipclt FwnqseL
Desuden bar Overværqeraqdet
trusset Foranftaltninger til, atDrens
gen, der forlængst er ficrnet fm
Pladfem can blive anbkagt vqa
Brejninge Aandsvageanstalt
Fest for gamlr. «Ensommc gam
les Vasrn« havde Aftemsn den 27.
Februar indbudt ca. 800 aamlc til
Fest i Wittmacks Sol i Ksbenhnvm
oq det lod til, at de qmnlc san
aodt fom alle havde tamst imod Jud
bydelleu, tbi ved 7iTiden var Sa
len ftuvende fuld af qcmtle Mænd
oq Kvinber.
Paftor Her-man Korb bsd ifl.j
»Kr. Das-U Geister-ne Bello-unten?
oq bot-rie, at Foreninqens Opqavei
var at bringe de gamle Glitt-M
han haabede, at Aftenen maatte
blive et godt Minde for alle, der
var kommet til Stede.
Sencre hen talte Paftor Lands
41aard, og iøvrigt var der ordnet
forskcllig Underlwldning for Gas
stcsruc, der Var nie-get tatnemmclige
for, hvad de harte-.
Ogsaa det materielle ber der
føract for.
J nogle tilstødmde Lokaler sani
vi vcd Madeth chyndclse 8001
Nur Koppcr opftjllct pcm Rad, on«
1700 Stkr. Wivnerbrød ventcdc !
ima at blivc uddclt i
En Stab af unae Dame-r lijalp
til mod det ingcnlnndc lettc Arbej-J
dr- nt fcm Kasse-n sordelt til de InnnH
ge Gaste-L
Dsdsfald Lverst Løvenfeldt
Oberst Kannnerherre Fr. Lavenfeldt
er den 28. Felsr. nsgaaet Ved Døden,
71 Aar gannnel
Eftersotn Adjntnnt at have del
taget i steigen WEI, ansottes lmn
som Laster ved Und-es og Veslagijsi
skolen, lmorfra han« ester i 1878
ut vix-re annneeret nl Ritmester, blen
Eskndroncbef.
1885 ndnasnnteis hnn til Ade
tant hossi Kotigen og nor sen den
Iid nnsbrndt tnntet til Korn-senk
Adjntantstnb, for lwilken lmn Isan
lJIeV Chef.
san vor lmjt itattet af Konnt-i
lniset
Etatssmnd Win. Th. Mnllictq.
J den lmie Alder of 82 Aar er
lstroksseken Etat-rund Willimn Tan
ednr Malling nämaet ved Tøden
Afdøde vor ile »Kr. szlsl.« en
Mund as den kunnte Time, i Resid
delse as de asqte nebnnntddegensch
ber, en stot« :’lrln--".»-—:-evne, Redeliglsed
ou Respekt for stundsknl). Onn Vor
de liqe Linierss :lIc’nnd, silker ou
nmndia i Ledelies, lnmr Ansvnret
unnlnnlede lnnn
Gan ent- Medlun of «!I«itnrelsertns
for en Nackte "."lttieselstaber. sont
det dunske ilnlkunnmgni. de dansle
Evritfuhritten Eis-It dunsse Petru
lentninlijeselssnlss EintTisnmneetonts
lmaniet ni. fl( Lmn var endvidere
.i en Aametke klssedlent as Ze- on
;.Lsandels:sretten, :Ick1-stsorttn111d for
’ssleossseretsocietetetI Konnte on For
nmnd sur Privnttsnnkens Vankraud
- En us Etme Vos Amnle on
ansete Hnnndvasrlsrsmestrly Skomns
qermefter Chr. Maass» er sorleden
afgaaet ved Døden, 76 Aar gam
mel. Den osdøde, der var Home
ner as FødseL kenn til Skive i 1857
oq tnnde i nieste Mauned have fes
ret 50 Aar-s Julnlketnn som Hat-nd
nkektsmester i Skive. Hatt var i
Folge »Skive FolteblA til det Sid
fte arbejdsocn oq pliatopsnldendm i
det offentliae Lin tog lmn inqen
Te« og hans eneste Tillidslsserv
var Posten som Kasserer i Skomni
aetmestrenesz Forening.
—- Vantbogholder Rö. Nielsen i
Herning er plndselia dad, 65 Aar
sammel; ban var i Folge »He-rn.
Folkebl « optindelig Landmand,
men blev i 1887 Bogholder ved
Herning Hedes on Diskontobank,
hvillen Stilling den stille og pligt
opsyldende Mond beklæde med Dygs
tighed til sin Tod
-- Ihn Generalkottsul Johan
Hausen, den tidligete Handelmitrii
stets Faden der for saa Dage siden
fyldte 75 Aar, et erdag Aften den
28. Febr. ofgaaet ved Døden efter
lænqere Tids baabløs andom
—- Kasseker ved Grsnlandste
Handel O. P. Stibolt er i Fslge
»Mitt« afgcmet ved Dødetn 70 Aar
sammel. Han bovde beklædt sin
Stilling som Kasserer siden 1883
og var en stille oa samvittighedss
suld Mand, det var Nidder af Dbg.
-- erdcricia, Iz. Februar. z
Moor Formiddagcs dsdc stordequ
lPein-r Boguseu i Fredekicia pludfcs
lig som Folge of et Hier-teilw
Den afdøde var iødt i Hoptrup vcb
Hadekslev i 18-12, blev i 1863 di
mitercst fra Skaomp Scniinarium,
anfattcs famme Aar vcd den danskis
Bomorskole i Flcnsbom on reiste
da Tusker-ne i 1866 lulkcsde demu
3koch, til Kaum-tiqu hvor han den
l. September famme Aar iil Au
sasttelsc vcd Frcdcricia Kommunis.
ikoch ved lwilken lmn siden uafbrndtj
hat- vikket, til lmn den 1. April i
Fior toq sin Afskistx Fra 1869 til
fin Død var han Kothgn ved Tri
nitntis Kirsc-, oq lum, var desiidrn
i en Aarrcrkke Forstander for et
Hospital for gamle Kvindetc
Iorscgn Vognsen er sit-Flin blo
ocn landskondt vod sit omfattcsndo
Arbejde for den tønderindike Zau.
Nod fin Død var lmn fault-des Med
lcsm af Fortetninasudvalqet for de
fmnvirkcnde spnderindste Foreninger
oq fad i Tillynsmadet for Eiter
fkolon i Heils. Blandt link Kolle
ger nsd ban mequ Anleclfe, oa ban
fad i flerc faqlige Foreningerö Be
styrellr.
—- Revitor J. P. Cassino-Ja
genfem der var anfat ved Revi
sionss og Forvaltningsinftimtet i«
Københavm er den 28. Febr. af
gaact vcd Dødcn i New, nogle og
ttrdive Aar gammeL Den Afdsde,
der var Nevifor ved Østre Born
nolms Handel-?ka kom i forrige
Uge til Ray-, mon blev kort efter
sin Ankomst angrebet af en hccftig
Vlodfttthning og hat sener ligget
til Zeugs.
-—- Brand-»New 27. »Ichan
En ber vaa Egneu Inegct kcndt
Mund-, skriver »Jull. Pst.« For-·
mater Viftefen paa Tamnarkcn i
Thife, er i Dag afgaaet vcd Døden
i on Alder af 72 Aar. Han var cn
dygtig Landmand og tog levende
Tel i dot londøkonomifke Arbejde,
ligefom lmn getmcsm Aal-one bchv
betroct en kakcs Tillidslwerv, san
ltsdes vor hau i adskilligc Aar Be
smrclfosmcsdlcm i Hiørrinq Amts
Andcli-fvincflagtcri· Ved Siden af
nt passe fin Bedrift var Vistcscn
Lwror von den øde Ean ude i Bild
mossfm on ban forftod at skabe Re
spekt for sin Virkfomlch ogfaa paa
dcttc Omrnade.
« Flur Litscrformond N. A.
Nmtkih Kot-Egid som om Bord paa
Frcgatten ,,Niels Juel« deltog i
Flog-M ist-d Hle1olnnd, er bod, 76
Aar gl.
Ei Hus ftnrtct fammkn over trc
Mknnefker· Kolditm, I. Mart-IX
Murrwnestrr Claucizksrenscsn i Nøri
rcs Vfwrt var i Naar lmfkasftiget
ned at basms Tazwt on Vjælkislnact
cum et gammelt .85n(:—. tilkmrondc
Jtnndlmfts Vadmnsmltz mon ein-r
at Tom-f var hast-est ca. l Ali-n, be
anndtr dot belc --— ijlkcm Mur
vasrk og Tag — at stnrto samtnen.
Jndc i Hufet befandt siq paa det
to Tjdstsmmkt Mttrcrmcjwrcn, en
Zvcnd og en trodic Mand, og ou
forfasrdelia lllykke blev tun und
gamst vcd Mitrcrmcstcr Zørcnscncs
Anndsuasrmsrelch Da lan horte
nt dct lmgnndte at kncmcy raubte
lmn nvmliq til de to andre, at de
sknldc knsus sisg sladt ncd paa Jor
dmL To fulqtcs øjeblikkclig bank
Nnad, ou Oclcht bilden at der netop
vaa drt Sied, bvor de kastcdo fia
neb, stod on Savbuk, der toq of
for Lostsbjaslkcrne da de i nasste
Licblik sturtcde neb. De flap der
for alle med Livet, oa kun Svenchn
sik m rot alvorlig Hofteskadc.
Eiter at de trc Mccnd var dra
gcst frem, konstateredes det, at Sav
lmkkens Tasndcsr var slaaet gennem
Loftct, der var sttldstændig knuft
Ucm dcttc Sted: pcm Grund of Sav
»bukt’cn var Faldets Hastiabed alt
Isaa brndt, og detved keddedes tte
IMcnncfkcrs Liv.
!
K. F. U. M. i Beile boldt den
M. Febr. ifle »Ke« Tqbl.« 30
Aar-J Stistclfesfcsft i Missionshufcm
kmor der var famlct m. 600 Monsie
ffcstk
Foreninqcnsi tidligcres Sekretasr.
Paftor iVll). Barth talte out, bvori
ledcs det krkstelige Ungdomsarbridc
bedft kcm lebe-s.
Varige
Skoles
Sko «
v Macht«
H
0110rl1jlt
er de engste skulissko
Hjmst mistl JOMUIII Tim.
sinnt-wuc- er Symb- mml tm
extra Ruder ais Siik. Unsr
lxtsdunet or extra ist«-Mk
og sit-Jene or ds-, most
1101(1bur0, dur- kun feuuksk
De Silde som Jst-n. De
givesr dobbelt Vsiriglmd
m0(1 ullnjntltkligo sk0108k0,
og kostet- ikko more
er kornrhpldskt III-VI Rast-Ug
Iltsntkyn M nt Inn-mi- tn; tll
von-title- ijsrntsi Kcnnmrh Di
pmwkr kuldstissmllg m; Assr
gmjt nd. Wirt-H Heu-gis for
Skolvskn vll wir-« l-I«m;-sr, lile
de kjkshtsr linnnrbili Sko.
Ule Mira-H Ilun(ll·«nr1ks lkkii
16111 Hlmkkis dun. du Mitlv til un.
Atn".uu«u-:I«—.--- »sp- so
Nun-Ist III-»N- sit sub-Ili
nmsrtns llmlsn kmu Hat-lon
Yl Inn-r Muzpr Unnorhllt
ski) l all« Wut-»nur kor MmmL
Ichnmsk nq mimz Yormu
(’m41«lnn Sko, Mut-Um
Wukthlngtun kmnfort
Sko og '"l)r,vH0.!c« cok
Cot kngtlgn Volk-.
f. Ispk M I Uns co
blllwuukeo.
Ists-!- sksksksk TI- III-XII erst-sk- kwsr works-sk- swwqcsrccsrkskiccwsksfksewkwkt
DAIIA cause-S
M — W
Zimmstotmlnon bog-welt- elev l. Oktober
stinkt hell-somit Lyso RAE-mit Vol-ils
ceotnl Vsnae. Elektrislc Volk-din
stmd kriston lsdklydclso.
kflsvtulo III-Ins tllbyclsu
collect« Klmjsk — vidensksbelikt.
Pto-semiostsy: Einmang Pokhekecler til Adksss
til Trinjtstis semjnskiusx
Auster-Un Svsremle til »Publi-: Eigll school«.
Norm-l: Udsteder »Dir-r and second GMO Ost-ti
fleckt-IT
aninosu Bogkøring ·og Genoska
Unsic: Pisno, Orgel og strengeiustrameøtok.
kot- llaclmlsnlos, Kost og Vor-obs — III-Ob pr. 4 III-.
lndmoldelsok modtsges 08 Popespørgsslek bcsvsm It
Pol-standen
C. I. END-U VIII-· Its-.
-«W
- --- --«--«.-«-«-«
«--«---4-«-«-.--I««I--s.-.--Is--«-«-«.I-««-I«-s4s«-s«-I
Dampsskibsbilletter
cunardliniens ätorehuniseskibs .
Haslges at
lMlell l«l,,"l’ll. PBUL HOUSB,
Its-THI. N kjislk
v--v-s-vv-7-vv---s-—s-J--- s
.,1 DBT PRBMMBDB«
Billecler ira unge Danslces Rejse til der helljge Land.
.X1 A Xhlsslss Jt )lL(-«1«INSHN.
ldsi Nun-. TUM Hm guth List-it ng hinftet i Smsgknldt
fnrvohkvkt Omglakx Pris 80 CentT
Aug-le Amt-te Utjdmg M l'1-cssens Istltalelser om Bogen
...... Mst er u- ung ducdkcrdwuch der uden egentlig
Anat-L men virkelighedstru og jndtagende elskvækdjgt, kor
tiisller om sjne Oplevelsek i et Pius Vandreaar .......
(»Nationaltidende ’ ’) .
...... Man-ge steder i Bogen er der en sag-dat- meist-de
link-. i Premstjllingen, at man uvilkaarligt blivek kyldt sk
Porknttekens stemning; man ser de Esse, hsn Lämmer-, mod
hsns Øjne, man oplever de situationer, ban Stedes i; han op
nssk at rive Lasset-ev med sig .......
Our-has Stiftstidende.)
..... Den minder holt igexmem ak levcnde Tro, klar Og
Eise-jede Bekendelse og Kendsksb til skrjkten .......
(01ket-t chard i »Kr. ngl.")
Bogen forhsndles ak
DANIsll LUTEBRAN PUBLISZINC AMICI
Bleir, Nebr
- A - - - - -- —-—-------—--W-——W
Gode Bøgcr billigt.
Vogpakle Nummer s. « J
8220 plus Porto 30 e.
I
E
I Sess godc Vøgcr as forfkclligartct Jndhold — Alle i Omflag.
E l. Den Rette. En Londsbyl)istokie. Paa Dunst ved Past. N
- P. Mai-sen 654 Sidcr. Pris sl.30.
: 2. Sprwngte Lamko Af G. Raimund Overlat of Past. N. st
; Mahlen. 502 Sidcr. Pkis st.40.
; Z. Betragtningor over Kristi Liv. Af Thomas A. Keim-W 227
I Sider. Nedsat Pris 40c.
: 4. Danmarks Kamp for Søndcrjylland. Af John Hättst-. 191
: Stder. Pris 50c.
: 5. Strasnge Lom. Af Jamcs Allen Lune. Oversat as J. Thr.
: Bay. 215 Sider· Pris 30c.
I 6. Kristcn Blols Unadomsstregcr. Fortælling af B. S. Juge
: mann. 141Sider. Pris 25c.
I
I
I
I
I
I
Tilsammen li)30 Sidek. Somlet Bogladepris s4.1l5.
Nu altfammen for
8220 plus Port-) 30c.
Bogpakke Nummer 10.
8225 plus Pol-to 25c.
Sels gode Vogt-r as forskelligartct Jndbold — Alle Jndbundnr.
l. En gammcldags Pigc. As Louise M. Alcott. 350 Sider.
Shirtingsbind. Z
2. Gud er min Frelse. As »De Ilnges Bibliotek«. 307 Sidetn
- Sliirtingsbind
Z. chdsfyrstcn og Jan-solt Af Catit Etlar. 190 Slder.
Shirting med Guldtryk.
4. Robert Kristelig Fortwlling, fra Engelst ved Past. chr.
Christenlen. 144 Sider. Shikting.
5. Kasten i Jordkær. Historist Fortælling fra Ssnderjylland.
As Hat-old Tandrup. 155 Sider. Komponent M.
6. Warnefortællinger t. Kristelige Fortælllnqer lot situ. Ul
fvrslellige Fotfattere 115 Sider. Kartonneret
Tillammcn 1261 Sider aod, fund Læsning i tiltalende Form —
luvrft lamlede Vogladepris 8325 — nu altlammeu for tun
8225 plus Port-) Asc.
Glis-m
Tit dem, der sendet og 85,00 for Bogpakler Nr. 9 oq Ic, vil I
vi ovcn i Ksbet lende g katis 25 fokstellige lmpottekede sus- I
kotl med Ptospekter sra de s Nordiste Land-· M M scr- l
l
Duuisy Lin-. Hut-h pas-, pas-, Ist-.