Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 26, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Mensc« In
Ollcdqq den 26. Iebt» 1913.
M- »
Visit, Nebr.
Undettiden fsler man fig tilstyns
set til at fkrive om Vejr og Vind —
haledes denne Gang. J længcre
Tid havde vi haft det dejligste, mil
de Beil-, san det var bclt foraarsligt.
Wen tskt med stsvcde Veje —- altfor
Iodt Amomobilføre var det. Sau
Mdag i fidfte Uge stete der For-an
dting, henimod Aften begyndte det
It ine. Næste Dag faldt der vel en
(-—6 Tommet Sue, og siden hat
den holdt fig. Tetmometerct sank
ilere Ncetter til ned imod Nul. J
Das iner det atter. Det er en na
tntlig og derfor veltommen Futen
— Klædningsstytker reach pres
U sc Wes net. hurtigt og
billigt hoc The Blsit Printon
G. N. Tleasby, Prop. Tit for»
Ratt-mal Bank. Bell Phonc I
—- En af vote velkendtc Lands
tmend Sam Christensen, sont bot
It Par Mil Vest for Byem byder
jin Form (ca. 45 Arres) til Salg
ved Auktion. Aal-sagen, forftaat vi,
er den, at han lider as et Ondc, sont «
Ist ham uskikket til at arbejde, ogZ
jom gar det nødvendigt for ham i en !
Iær Fremtid at under-koste sig en"
vanskelig Operation. Gid den man;
Wies, saa den forboldsvis unges
Mund atter maa blive rast! ?
—- see Bplin ä samt kot- Puk- s
sit-site Zug-, Pisvos Hader-taki
ivg s speeislty. i
—- J fidste Uge døde en of vor
Bys gamle, kendte Vorgere, All-m
C Dickson, eftcr nagen Tid: Lidclsei
k, saa vidt vi bar forstaaet af en·
Slags Lammelse Dickson var in-«
gen gammel Mand, ca. 55 Aar. Js
-A - -- ----- -------·--m
Gast blev den afdsde begkavet fta
Metodistkirkea under ftor Deltagelfe.
Breiten talte til de sprgende ud fta
Jesu Ord til sine Difciple i Af
stedsstundem »Edets Hierte forfærs
des ikke.« (Joh. 14, l).
The Vlait Shoe Stoke hat läge
fcoet ind Efterqats og Winters For
fyninq of firste Klasfes Fodtti.
Kam og fe.
» — Mr. H. P. Søtensen hat folgt
Isin Ejendom paa Washington St.
xtil Mnrris Mohnan Prifen »be
Eikendt
: — Vor Lands-wand J. C. Jenim
ssom bar boet paa en Lein-form her
Zyd for Vyen dct fidfte Par Aar
solgte for en Tid sich sin Weinst
ning ved Auktion, idet han agter
at flvtte Paa en ,,Mcklkfarm« inde
ved Omaba, og Mr. Niels Sitten
fen stal flyttc Pan den Faun, fom
Jensen forlader nn til l. Mart-T
Den us ABC
Den ny ABC et nu færd:g. Den
er naa 56 Sidet i Fort-tat nogct
stsrre end den qmnle Pris 20 Ets.
Vcd Bestilljng af AÆek herefm
pedes man udtkykkelig März om
man Inser den ny, ellets sendet vi
fretwdeles den gamle indttl videte.
Dan. Luth. Publ. Hause-.
l
I
Es Reise seinem de tot-visit Ludr.
25 smukke kolorerede importekedek
Brevtott med Prospekte fta Dan
grtctkk, Morge, Spertig og Finlandc
samt Finng fra hver as nEvme
Limbe. Hvett Scet i en net Passe
med W Omslag. Pris 50Ets. j.
3 Parte- kpk stm !
Danish Luthcsmn Pub[ Harfe
Plast, Nebr.
sub-Dienstes
Bleir: Ssndagsskole Kl. 9,15·
Heimessegudstieneste Kl. 10,30.:
Falles Ungdomsmsde Kl. 2,30«
paa Skalen. -
Aftengudstjencste Kl. 7,30. Z
Torsdog Aften den« 6. Mart-Z KH
7,30 Fastevtasdiken i Kikkm I
Lamm-R Sendagsskole med Kon-!
fikmandlcesniug hver Stadag Fm.,
Kl. 10. Danfk Gudstjeneste l. oqs
3. Sandag i bvcr Maaned. Ung-;
domsmsde paa Engele 2. og 4li
Zøndag i hver Maasse-L z
Okunu Gudstjeneste l. og Zj
andag i bver Manne-T Kl. 10,30;
Fonniddag.
Pan Grund of Sygdpm
uil jeg fælge min Form ved offents
lig Auktion Onsdug den 12. Mcitts.
Den beste-at as 45 Acri-s Land be
liagendcs 21742 Mil vcst for Blau-U
Nebr» not Stuelms 28 X 12, mcd
Z storc »Vorchr5«, bogget i Ein-r
aarct 1907 cs lud-TU- Matcriolesr oq
fnodoknc jndrcttet Tu- er m Wir-rot
set on en ttdnrcrkkct Kælder. des-z
Wen m Stormkwldtsr udcnfor. Trer
It en stor Ztald og nmnge andre-«
mändtc vaninguc km Vindmøllcss
ncd ,.G·npvln Tank op, Vandlcdninil
wr. Formen er indbcanet »Im-H
viabt«. Tor ck en dcjlig Haus mcsd
Inmnmct og Passe
Simon Christenseu.
C
Den itqu » Saugt-t«
Lcrdcrbiud med Guldfnit et mid
crtkdigt udfolgL og det vil vol-es
nindft et Pak Maonedck, Enden nn«
Dorftminq kcm contes.
Jmidlektid th vi kigetigt as den
UV Udgave i Shirting mod Titel
tkytt i hvidt, fom nu faslges fo
sl.20.
, Dan. Luth. Publ. House
Tal!
Vor biettcligste ou bedftv Tok, til
Danskcrnc i Rufkin oq Don-am for
al udvift Dcltagelsc og Hin-la v(-d
vor kasre Mode-r Vodil Maric An
dersens Død og Bogmvclfe Pan
Eøskcndrs oq egne Beine
" H. V. Haufen
Ameriktts, Kans.
Boganmrldclsr.
»Ihr Luther-an Domain-Mc
Ton Frwnitc vaa 12 Mcdlcmmer.
der for 4 Aar fiden fammensattes af
s Mtsdlemmcr fra »Den norske Sy
nodc«, -l fta »Den not-sie fotcncdc
seit-kr« ou 4 fra Hauses Innode for.
in xidurbcjde on swllcs enge-Ist luth.
Salmcbog, hat nu fuldsprt sit Nr
lscjch m Nesultatet foreligger i en
Eulmcbm Pan 679 Zider i Oktav
og indeholdende 618 Zalmer misd
Melodien »ercr of Service-E Kir
kcaaretss Kollektck, et Udvnlg of Da
vids Sehnen Toxologier, Jndlwlds
Eortcsgnclfa samt alfnbctiss oa me
krifk Rom-quelle over Melodicrnc
Anat-u ontfattcr m sortkinligsom
sing of kendte Salmer af Kingo,
vMundwim Brot-son, Landsmd Vrnn
Jg andris, lmomf 72 her for jørftcs
Hang skemkommcr vcm Enaelft Ton
Ermitrasdok i net m nrnktifk Shir
tincxsbind og koftcr slsä Titclvn
w sum evenfor anniVU Den er nd
Iivet us dc 3 nævnte Zomfund i
Rokening og trykt bos Angst-mirs
Puls-l Honsc Minncapolis3. Don faas
ogfaa bos Don. Luth. Publ. isoqu
Nah-, Nebr.
H-—
Ianvavvv v
TO VÆRDIFULDE PRÆMIER
TIL ,,DANSKEREN«8 HOLDERE
l. NlNE PIECE ALUMINUM COOKlNG sET
CUARANTLED FOR 5 YEARS
cspcoity 7 Hut-.
cspssity 4 Pian.
w
cspsoity 7 Hat-.
U
Unkfm Pan und Jelly Mahl
MIUKLBD Inst
w
Bij Pudejnsr sind UTMI ()o»k».
suAhANTEED«« - «
l-( PURE ALUWNUM
" X
selk Bastiog Meut- Rmistetc
II. ALUMINUM COFFEE PERCOLATOR ]
AND TEA POT
Ists ot m pim bocvy Ihm cla
JIIII with hass- eoloaisl spont,
IIUI sit-Mut with utiu Qui-has
M stiplinsr smiury Glut
Top Covsr.
can be used either u s collec
Percolstok ot- kekulsk Tot Pot
Kolcks V Cup·
ok
o-, Hut-.
If- W It Meteo«, hvis okot Aha-meinem
. Mos- W i konisch km tu ca It Cis-o nyttise
II W Mds M M vod It skstte Blsdet
II M III-I- Iot s Iys solch-s sivss bess- Fug-aim
" —
Bndvidm tut ou It anisms tot 2 ayo Bot-tote ok
65 Ou. aller tot 1 ny lloldsk og 81150 list-ladet kup It kugl
kloldeko, hvis Adams-sitt er heult i For-kod.
lM un ikks dem Tisbmj stu ubenyttot hea, non its
tit unk- os shk »Du-kenn« uokls ayo Holder- ok Dei
selv e- rst-dian Provis
« potto W sicut-e tot III-. o- Isb. Inn-C
Wjj -
« DANISH LUTHERAN PUBLISHING HoUsE.
III-»Im
IBktendtgørelicr.
WaupacO Wie-.
thWmoqLIIImII,at’JI?1-.S.J«.
Daniklscn Wand-arm VIII-» et ou
ler i Inmier Tid Iwrct Aamt for
; IIIIM oq or sum snadan benmndiqrti
thl ut Iuodtnuc Nesftilljna Da Vom «
lIcan for Vom-r oq Mode for us-(
:.IZ:.III Inn-r oqfaa ct lldmlq, of Vib l
Flor, EIIlIIIclItI-I-r, Emmchm Eko ;
Ilrluskmh nfn Inn Eimer-.
I
E Tot bckendtavkos lnsrved for Folk
I
Dan. Luth. Publ Hin-sc, (
Block Jccbt l
Missiousmsdr.
Vil Gud, bliver der Mission-Imp
de i den danske daherka Kirsc,
Isioux City, Ja» i Zagt-ne 3.——6.
April. Prassterne, A· M. Melch,
»Hm-lan, Ju» M. Th. Jenseit, Fre
mont, Nebr» og J. E. Carisen,
Plainview, Nebr» hat lovet at spre
Ordet i nasvnte Dage.
En kærlig Jndbydelse til alle!
Tilrejfcnde bcdcs melde der-es
Komme til undcrtegnedc feucft den
28. Mai-ts· »
Pan Menighcdcns chne.
J. A. Lotsen
Missiønsmtdr.
Om End viL asboldes der Mis
sionsmsde i Vctlmnia Mah. ved
Plainviem Nebr. i Dagene 7—9
Marks. Alle, sont san komme-, er
paa dct venligste indbudt til at være
med os. Kom til Plainview mcd
»Mit-w Weste-rn« eller til Copenhas
gen med »Vuklington«.
Præftetne J. P. Christiansen, J.
Knudsen og E. S. Rosenberg hat
lovkt at prasdite Guds Qrd for os
i disk-sc Dage.
Pan Mcnigbcdensz Braut-,
J. C. Carus-sit
Missionsmtde
Vil Wind, blivek der Missionsmsde i
Vlaik Meniglxcd im den 1:3-—l6.
Worts-.
Kasrlig Jndbydclfc til alle.
Pan Menighedens Beginn
L. H. stller.
Mission-· og Uaadomsmtdr.
holdes, vil Gud, i Staplehukst.
Rein-. Ftedag d. 14.—Stndag den
»M. Marks. Menighcden indbvdek
;t«11 dem Mtde. Enlwek er velkoms
Inn-w Tilkciiende anmodes om at
melde sig til undektcgnede.
Prasstcrnc A. Rascnussen, Lind
say og Emil Nofcnbetg, Cordoua
bar lovct at tale. f
PaaMcnighodens Beque.
Jvar Marius Hausen
Stapleburst, Ncbr
Missioasmjde
holdes, vil End, i Hampton fra «
—16. Maus-, begge Dage inclufivc.
Besseende til Msdet er hietteliq
vislkomnc og bedcs i Tide melde de
res Komme til undertegnede.
Pan Menigbedens Beque,
A. Th. Schultz.
Mission-war
Lm Mud vil, asholdtes Missiongs
modi- i.vor Fresser-:- danss-norss m
lntl). Mrnigbcd i Lw(1tonna, Minn.
i Dagcne fm den si.—9. Mut-IT
Modet bcgyndcr Torgdaå Akten den
si. Maus-.
En hiericlig Jndbydclse til alle
som vil gaIste os i de Dage.
Paa Menighedens Beque,
A. H o f g a a r d.
25 Ier Jsbiltksmä
Om Gud vi1, bliver der 26 Nati
fest i Zions Menighed, Taster To»
Nebr» i Dagene 1.—8. Matti.
Vetmer. fom vil qckste os i de Das-.
indbydei venligt og bedes meddele
en as de Wegnede om dete
Komme i qod Tid for at hu ordnet
med Vesotdting oq Plan for Ov
hallet
Pan Zions Mal-. We
c. Hausen, Nod-. Præft
wain Land, Nah-s Sei
Smkdie til Sols ellcr Leie.
Min Smedie. beliggende i et
godt, danll Settlement, er paa
Grund af and-n Besteumtelfe til
Sols ellcr Leje paa gunftige Vil
laar. Smedien et 80 X 80 Fod
med ltrlte Klasse- Værltjj og Ga
loliu Mist-. Mein-i og Nil-mundt
handel paa Stedet. Liqeledes Stole
hus, hvok der vglqu holdes danll
Gubstieneftr. F. N. D. oq Teleltm
Behoelleshus 24 X Lit. Pladi tll
en Ko, Sle og Hins. Godt ind
hegnet. Omfætnlnq 82400 fldste
scat
Mmbelle ster til steten
Jen- set-rieth
» I. s. D. Ur. 4- IM, Js
Vi oyskcr Dei-es Hat-»Ich
l)»s«r « sitt os ultld msgtpauliggenms m
sslge vol-e Unu- M page-It lsvuke vom-Ins
og nie-d sie-! Damm-s ten-n- Dom
Dei des-ie. Cu- Iimlu l html-leih
L: l« Mk» Uns-Mo Hi us win- fastis mutig-« Kund-L Jst Nilus-J
CIH Pledv »s. um Do- vil aflwqjxp »s- (-! Hex-»F
NA I « v KAN ST XI«««-Ics«l’l·; llVAlD Vl UMÄSIUH
sAs Blick-.
STYL18H— DEPENDABLE
- FOOTWEAR
For The Whole Fsmily
sHOE REPAIRINC.
Glas-SM- G
Naar det gælder dct ’
yama-, fære TanmarH
da bufk paa, at m ( so sur bar befokdteti
Pachtqu nnd l( dunste, tpsst og engelfke -
Linier og staat stund-les til Tenstsemsu
am Siedet lieu og alnd billigfi. Bi taget
mod von Fagsaceret pas etc-muten og
htclper dem um«-. Sim- til dn ckldgmkp
le, des-»die Firma i
Momenten E Cis-L dansse Agnus-L .
2818 W Month Ave» chtcago (
Cum col. Arn coekiok Pakt-in
Ists-« Il 2700 H. 22 st»
. IM- k. I Friste- IMI
k Ihm-Ink- 'li«.t. N N Mcssllst 1385
s« T. s.(«t«nu-t20«.
DI. M. J. JITNSEN
onst wes oc muss
Zutun-; VII l) its-schien lqutlins
Mc- Omhs d- Xicollrt Ast-mie- .
IlNJEAPUIJIH Anss
The Studiv«
! Ema-I ävtogrxfkss Its-beide ud
Csres efter Erdens nqeitk Max-der
Elegmm Willede Rimeligs
lkrjscr
I. E. VIII-.
—- ku ou Ihr-I Ist-m. —
ss Jst i Ists-st- OI tatst-Ide
Isi Tat M Von-set ok Hund«
ist se- svussss TM lsdliyckoi U(
Isslisst til u Its-e es est-no
von Ists-tots- sultstsadik l
es- Isst oyso Hist as voke »Ist-II
v- Pklut sckbnsdtst sod flink o«
ms sei-mais
jcss IeOULIlL
Citizens Stute Bank
ksakancisond ihm-no Inn. Bastkscktemmg
I Benqe las-us pas Land og Ohne
« sung-nagst san Umge for Jud og Udloah
I feiges n! I agms hüllng Kurs.
I F. hv Beim-Mc s. Ists Mel-.
Mc
c.-m sue Im dest(
D z. Ums-mi- starbst-«
Pmksis iodsltkasvket til
DIACNOZI 06 UND-CI
Bquitsblc Bläs»
; k. Mundloch Dr. Med.
v
The-; Meint-V — -— Is.
l
(
Dr. Z. R. «meacl.
Dennst
Koomi In may-le III-Wing.
phom 76.
che III-is- Itsiionsl san
U. .- Dei-os»0kv
Armes-met ais met- slt hetihskonm
M liacsktokreuiing—-Ood Uede
os; liest-mu- Ptjser.
c. A. scAMDT, cui-sey
til-AUT. Nlclzli.
— . oode UND
Lands-geke. » RI» M
ges i EWeMtmwiotm 90 Nil
nokd for St. M book M
og Mit W bebst M sia
20—60 Dollaks per Im. VIII
Mrie os Its-sc
For nennen Uan !
ssriv til
J. I. Ist-biet
eller
D. I. dass-,
Womit-C R. l, Minu.
? Land ved Bari-s is Cis-M
’ Optimum
Ilere qode Sections Land (s i
alk) i des danfke Settlaneut ved
Brodes-, oq nett Man-, M
sot Sols til rttueliae Prkiet on ps
lille Bitten-. Belissende fka s til
tOMUfraBanm Danks-sti
Heke eller i hele eller balde Sek
tions. ,
For Were Wiss M
m Wst eller M tlt M
M W, M- W
I Msrkedsps·i:-s—-.
sulk
fnfkdo (WltstsI-i » . 1 I- Of s .7
I - ask-»Ist »«« »» .70
Unst- (Ihsl..) . IS
- .vlsic(-, ...... ....- —- JI
«sIvke-... . .2.
III... As
byt . .. «
Svto ...... ., . . 7.70
- sOLchi u.-...«1!.
» suka isoos schroff-; . s Wiss sc
cbnlke los-Jers. ,. ..»-.. Um ON
Isfid.»........ AND-NR
! cu1-. .—·««--«
Ast-ils W. Nt.2t1»d · -- —- .91-— Jst
svetlesp.1(t.1 vom- « — — —- .sI- W
sung-Eh A I- — — — --— —- .Zs —- XI
Use-is— —— — -—-- —— .(s-.so
its-tollen ) ............. . ..... Js- «
lstutle Cchcscs cost-steh —-- « 6.7s— TM
sfttl——-——----—-—-—s- S.Lt«—s.cc
Thoue Z- Paradies-g
tote- et lulcismsndi tl Los -- ss tu
H- s lsleckA N Ziel-Te (
HA kkdlATEklAt kä. löst 11.-b
NlNG as VARMLAI FAUATZL
fudi is W s Miit-.
ni·411-k.xstsse«.
900000000000000000000000
: CBOWBLL LUUZII
I : W LAUI Co.
Fisldstendjgst es velusomkod l
ku- ss Ill- sit-I listig-» es Ays
mittinnen-se Kul (e-Ist
Bleibt-. -- Kjbek slls org-orts
clp Ins-as hie-te Pris
Iutx Its-.
Wagner
Kulhatulel
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: s H; I,I:-«rIuIllk-« « I«·1»«.«Iss’
I I’I»-- k N XII« H« I HI IUZ In—"-Iu«l
: los-v H Vvslkwkmrlsent Leuka If uI
: Hing IijxngmMrHIv samt Kul.
I IIIWIIOH Wem-, Musikhmn »F
: Avjcirmlkikutms
: Latulhmsmd imIIsyinss III ht iet
I Usrse mini- Vemss »- gnni Hist-«
I Ists-nd- »:(i ums-« I'r1.-mr.
: I-jntk As sz IIsinaxujuhg Zu
I HAVer
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Haus J. Nielsoa.
Alfalfa Meinifstmr.
Zog hat til Salg i det stm dan
fke Smlcmcsnt ved Zisdnm, va. 1000
Acri-s af ,,irrig(tted« Land, i Awa
ler esier wbetens Tuske; M
eqnek sig udsumcket for Obhut
nær ved dort nye Sammet-V net
ved Jembanr. Stole og W M
Skkiv til
Peter Anders-O
SIan Montana
Deksom De mfkek Herre- ellet Dun
qedmgvek, Beklædmänqsqktikler. Dat
Hue, hell Sæt Mfække eller Tin
"fcet, beratet det sig at Use til billige
da beste-me Priiet W
Ed. Matthicfem
Blüt-, Nest-.
« TM VII Reises
-»I
m QUWMMZOM —
W w» wWWWWW
WApr
a MWWWMy MWWWM
k- Im