Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 19, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ousdcg den 19. Febr. 1913.
Unit- Nebr.
Maudag Aften idcnne Uge holdt
Mit-r N· Hausen fra Minncapolis
It Mfionsforedrag paa Stolen for
tu stot Tilhsrerstare. Det var et op
lyfeude, belærende og tillige et Jn
tetessesvækkende Foredrag. Hvad
Gast Hausen færlig ftrcebte efter i
sit Foredrag var at ovcrbcvise um
It Vetdensmissioncn er vor Tids
allerftsrste Opgave. Ved en fort
Udsigt over Missionens Gang ned
isemtem Tiber-ne og særlig vedMiss
Mkort og statistiske Tal, der var
sphcengt paa Væggen tvers over
Calen formt Tilhøkerne, paaviste
san Nsdvendighcdcn af en kraftig
Betdensmissiom og ved Tal fra den
Iyeste Missionsvitkfombcd, vifte bcm
tillige,n1cd bvor riq Velfignelse
Herren folget Arbeit-et Foredkagrt
fluttede med en færcig Overfigt over
dort Samfunds Missionsmark i Ja
pau.
— Klædningsftykker kenses. pres
ies og repareres net, hurtigt og
billigt has The Blait Pia-Latium
S. N. Cur-st- Prop. Ist for
National Bank. Bell Pbonc
—- Fok Tamerne i Blair og
Omegn. Opmærkfomheden henlcdes
paa mit fuldstændige Lager as Kna
bet, Dtagter, Kjoler og Skprtetr
Prifet fra slö til 850 Nøjugtigl
Pasning gen-antrat- ?
Johnson, the Tailor, over for]
Posthuset. s
— Et sprgeligt Illnkkestjlchlde.l
In ung Mand, German Kollet-mem
blevi Ssndags øjeblikkelig drast
ved Elektricitet Han var sammt-n
med en Flok af andre nnge Menncs
fket gaaet ned til Missoukisloden
in at sc det »M! rap« Atsejde,;
sont foregænt et Stykke nordpaa ftaj
Btom Dei Var Kl. 5 Eftermiddag,
vg, faa vidt vi III-Inner. paa Hieni
vejen, at den unge Mund klatrcdc
opi Staältaätnet vaa denne Side
af Flodem som tillige med et lignens
de Toarn paa Jowosiden basret den
elektriske KabeL der førcr en Strom
af 16,000 Volts Kmf fra Missouri
Ballen bot-over til Mast-. Da lmn
san kom til Topven af Taaknct og
stod paa et Ida-Music drejede bun
Rygqcn til Tom-net og idcst bcm
faa mcd den ene Haand vinkodcs til
sine Venner new-minder san-S ban
at stivne, bsjede for-over og faldt
ned. J Faldqx brmkkede ban Hallen
og knufte Hovedet, men ban var
dræbt i Forvefen of det clektriskc
Stad, han havdc faaet.
Den forulnkkcde var 20 Aar. J
Fjor ftudercde ban vcd Dann Col
lege og graduerede i Former fra’
dets Forrctninggasdeling: Ichm var-i
.,Elerk« has sin Vrodetz der ogsanj
bar studetet ved Dana, oq nu eiter
Vlair »Macht Store«. KoltetmanisH
Bmmvelfe findet Stod i Eftmnidsl
jdag fra den tka lutberske Kirkc, som·
Mamilim faa vidt vi bed, tilbører
’ — See Bplia ss sam- kot- Pur
oihke, Zug-, Pisnos Usdektsk
sag s spsoislty.
The Blaix Shoe Stoke hat lige
fasset ind Estekaars og Winters For-;
IUning af ftrite Klags fes Fodtsi
Kam og se l
I
Eu Reer sen-ein de notdifke Links
25 smutke kolorekede Wdei
Brevkort Ined Prospekte-r fta Dan
nmtk, Nin-ge, Soertig og Finlands
samt Fiagkort fw hoc-r af meme
Lande. Hvert Sc- i en net Patkes
med Mk Omslag. Pris 50Cts. ;
3 Pakker for 81H00 F
Danifh Lmhemn Publ Haue i
» Zeit-, Fabr
IIW
Miit-: "Sjndagsstole M. 9,15.
Hojmessegudstjcneste Kl. 10,30.
Prof Lang prasdikm Skkiftemaat«
Kl.10.
Aaslles llngdomsmøde M 7,30 i
Kikken
Totsdag Aste-n den 27. Kl. 730
Foftepmsdiken i Kirkm
Kennst-d: Sondagsfkole med Kost-l
Eirmandlassniug bver Ssndag Fm
Kl. 10. Dunst Gubstieneste 1. vg,
3. Syndag i hvet Maaned. Ungså
domsmsde vaa Engelfk 2. og 4.
Zøndag i hver Maoned. i
Drum: Gudsjitjcncftc 1. og Z.
Zøndag i hvcr Maoned,Kl.10,30
»ormiddag.
DampfkibsiNotitser.
«United States-C ventcdes til
New York i Moor (18. Febt.) med.
506 Passagekcr om Bord. Skibch
vil attcr asscjle derfra den 27. ds.
og ventes da til Christianfand den O.
Worts-.
»E. F. Brich vil qffejle fras
Christianfand den 15. Marts m
ventes til New York den 25. f. Mdf
VkskkFIWUkkUkL
thksss riskant-ring
«’Z-s:«-J. El P. Mannan Adresska
IJH Tuhnms Obst-» fliacnm
-—s":s«·sr Y. :!’sk’urt-- pru
Llsskmch Col
Missionsmsdc
TM Wind Dis Islmldcsk der
sinnt-mode i Neiksanin quk
’lkl-.rinvi(sw. Nrer i Tagen-)
M i
I.«..
Matt-. Alls-, som kan komme, er
pas det venligfte indbudt til at vcere
mcd os· Kom til Plainview med
North Weitem-« eller til Copenhas
gen med »Bur1ington«.
Præsterne J. P. Christianfem J.
Knudsen og E. S. Nosenbetg bar
lovet at prædike Guds Ord for os
i disse Dage
Paa Mcnighcdenss Bestje
J. C. Einkler
Missionsmtdc
Vil Gut-, bkiver der Missionsmsde i
Blair Mcnjglwd fra den lZ-—1(;.
Mosis-.
srwrlig Jndbydelsc til alle.
Pan Menigtmdenis Beginn
L. H. Kjøller.
Missiouss ou Uaadomwtdr.
holdes-, vil Gad, i Staplehurst.
Nebr. Fredag d. 14.—S-ndag den
16. Maus. Mcuigbeden indbyder
til dctte Mode. Enbvet er veltoms
mon. Tilrejsendc annde om at
melde fig til under-regarde
Pmsixcrnc A. Rasmussem Lind
suu og Emil Rasender-W Cordovo
bar ladet at take
PaaMcnigbcdcns chne.
Jvar Marias- Hausen
Stuplcl)ukst, Nebr.
Kikkkklokkkindvielfr.
Emauis danske m- luth Wenig
hcd i McNe1bb, Jll» agier, vil
Rud, at indvi dens nyc Kirkeklokke
og nye Kirktsbelysnina i Forbinchs
sc med Missionsmøde i Dagene fta
27. Februar til L. Mai-ts.
Prasstcrne L. Peteksrn og J. Si
moner bar ladet at tale.
Hjmelig Jndbydelfe til alle.
Wes-grade bedes molde fig i god
Tib.
Paa Mcnigbedens Vrgne.
Jens P. Hoch-.
TO VÆRDIFULDE PRÆMIER
TIL ,,DANsKEREN«S HOLDERE
I—
I—
l. NlNE PIECE ALUMINUM cOOKlNG SET
GUARANTLED FOR 5 YEARS
cspacity 7 Mut-.
ccpsoity 7 Mut-.
ASSBUBLBD VIEWQ
WM
AZW »ng
th THE-Lug on mun- -
Exij Puacktpr and Pers-Eil Cooker.
Ctpsqity 4 Hut-.
dlufsin Pan and Jelly Meld.
self Basting Mssut ji«-isten
L——.———.—s
II. ALUMINUM COFFEE PERCOLATOR
AND TEA POT
Inst of ou pim hetvy Ihm cla
IIIIII with husy colonisl spont,
III-h polishoch with Istia üuished
M dripliuen smitsky Glut
Pop Costa-.
Caa be used either u s cokkee
Percolator ot- kekulsk To- Pot.
solch s Cup
ot
M Pisis
Isltfst schlo- s! »Du-kenn's bris exot Ahorn-erneut
. M III-s W f For-kod, M tu on It Cis-e nyttige
es W- eis-stud- M tat we a starke Bis-der
s II II III-I kot- s use Bald-re kivos bekge Pkskmier
II
III-dritten km on It Passions tot- 2 non Holder- os
65 ctr. ellok for 1 ay Holder- og BLW licelodes kaa sk ssmle
Helden-, hvis About-meist et bot-It i Pol-statt
lind an ikks satte Tilbnd ttu abevyttot den« M ts
ist strik- os sitt ,,Dtnskercv« nole qs Zoldm ck Du
solv en vskdikalck M. .
. « Dom M Isidor tot Ist-. og tob. W.
M - L L
DANISH LUTHERAN PUBLISHING HOU8E.
Ums-II
W
holdes, vil Gut-. i Hampton fta 14
——-16. Max-ts, begge Dqge inclusive.
Bessgcnde til Midet er biet-tells
velkomne og bedes i Tide melde de
res Komme til undcktrgnede.
Pan Menighedens Vegnc,
A. Th. Seht-Itz.
Mission-stunk ;
l
Om Guts vil, afboldtes Missionsi"
made i vor Frclscrs dann-noer cv.
lutb. Wenigde i Lwato m, Minn.
i Tage-te fka den 6.--—.. Marth
Mødet begnnder Tkirssdog Aftcsn den
6. Mai-ts.
En hjcrtelig Jndbydclse til alle
som vil gasstcs osJ i de Dom-.
Pan Mcnighcdens Vegnc«
A. H o f g a a r d.
Missiouömsde .
Om Gud vil, asboldcs Missions
msde i Trinitatis danske evangelifk
lutherste Kirkc vcd Krumme, N.
Tak. i Tagrne 15 og 16 Febr. Alle
indbydes herved l)jertcsligst.
Pan Meniabedcns chnc
J. J. Kildsig.
Mission-Zaun
Om Gud vil, bliver der Missiouss
msde i Siloams danfkc cv.-lutl).
Menigbed, Cbicago, Jll» fra den
16. til 19. Februar-. Pkæstetne LI
H. Kjøllcr og N. J. Ving ventcs
at villc tale ved disfc Moder-.
Hjcrtclig Jndbydelfc til alle-.
Pac- Meniglusdens Beque.
J. SimonscIL
-.-. —
Missionssmøde.
afholdcs, vil Gild, i Vethel danffe
ev.·lutb. Mcnigbcd, Zwisle Jll«
fto den 20. til 23. Februar-.
Paswr L. Q. Kjøllctx Mcnigbei
dens fertige Preka hat lovct at
deltage ved die-se Moder-. En kærlia
Jndbndtslfc til alle. Herrn-, lad dis
fe Moder Inkkes til walcs Frclsri
Pm Mcnigbedcns anc
J. Simonscn.
Mission-milder
sagtes asiwldt i Nazareth Elskoniglusd
EEedar Falls-, Ja., fra den 27. Fe
bruar til den 2. Mart-J, oin Wild
pil, Kasrlig Jndbndclie til Vcnner
fka iiasr og sit-fu« Meld cdcks Kom
me til undertcancde indcn den 25.
Februar
Paa Nazareth Menialieds Braue-.
Elias Brit-knien
25 Aar- Jubilænul
Om Gud vil, bliver der 25 Aar-s
fest i Zions Menighed, Custet Co»
Nebr» i Degen- 1.——s. Marti
Venner. iom vil gwste us i de Dage.
indbydes venligt og bedes meddele
m as de undertegnede am deres
Komme i god Tid for at faa ordnet
kncd Befordriug og Plads for Op
holder
Paa Zions Mah. Veqne
! E. Sanft-m Mal-C Prtkft
Edwin Land. Malis Sel
..The Grads-«
Al Slags Sowgrasikl Nrbejde nd
fsxeg efter Tidens nyeite Max-der
Eleqcmte Billet-et — Mateer
Miser- I. c. dun.
Husbeftnkeinde stilles.
Poo en Form l Mil fka Motor
loo og 12 Mit im Cedor Falls an
slvs til me Mart-S en helft trocndo
Kvinde fom Husbcssmwindc
H a n l c n V r o g.
Ri. ö, Waterloo, Jowcx
Sol-die til Sols ellek Leie.
Min Smedie, beliggende i et
godt, donlk Senlement, er vaa
Grund of enden Bestrwmelfe til
Zalg ellet Leje vaa gunstige Vil
laak. Smedien et 30x 30 Fod
med flrste Flusses Vætktsi og Ga
lolin Enginr. Mein-i og Ksbmandb
handel you Siedet Ligeledes Stole
hus, hvot der oglaa holdes danlk
Gudstieneltr. F. R. D. oq Telefon.
Beboelseshus 24X 24. Plads til
en Ko, Svin og DtnL Godt ind
begnet. Omlætning 32400 lide
Aar.
ceavendelle lket til Ein-en
Jens Poles-few .
R. F. D. Nr. 4, Uudubom Ja.
Ists-usw
som akkkjstp most lmmssslkibnt «l’.N’I
THI) sTATlCS"1m how York Mut l».
Doc. WE. kund-«- siqo m «'UNI"I’l-Il)
s’l’ATl-JR" Uns-cis liisjmn km New York
til Christian-samt pas 9 Usqu »F 2 Mi
Isuteiq alt-tm stu- lcuksene Tlrl Hut nn
r«0nsskot. Al se Cis-u- Pssuaserer Inn-is
ligolpdov siqs u Fomlejnlngpn umhaut
var fuldt op. hvnd dot- hlov lovst
s- do trykdo Und-edlen som mithin-s
il Punkte-some- Altssu In on »wer-M
velso. scancllsmvims-A mat- mm Unions
Maul ot- ut Mktotjstille sit-e Wust- erst
0 must-hilfst Spur-et tot at neu km
sal. Kuh Mit-nor tim- Llssiens ask
mostboendo tät-at og bete-! Pius-Iowa
on hob-soli- jss Imoa Ommtninx o
1 seht-b udslukkonao mal Lands
mond.
Pot- not-more Oplysnlnk demand-r
msu its til sosnäinsvisn Among-u
Umso- nst-most- doemio Ase-It sllek til
A« E. JOHNSON C c0.
·I Ia »Ist-. Z nl
EX- su I. Its-Essi- E
Vi oyskcr Dckcsflaydch
link-sc vr disk on attjci magtpullmaco m
steige von Unrei- M psgeni lsmie vom-Ins
»F nie-d sie-( Samt-n- lssvokg Dom
tm Imme. em- tinsei l soviele-um
Er Uc- ikkp uns-mir s-« Ist wri- knstes nmnko Kunde-L un pokus-!
dkss gxasds »H. am ins nl ein-ste- ns et ist-sog.
wkx V. k.xN vList-Un Astin UVAU Vl llAlc sAUT
sAsBKos
f! Ä sk
OFHCL
sTYLISH-DEPENDABLE
HFOOTWEAR
For The Whole Famil
l sHOE REPAlRlNC.
FAMwa co
""deIIME-"d?f
zwle kære Tunmark.·
da bufk vaa at m x Js) Am km: beiokdm
:.«usiaqeoe1n ed l( dunste, wiss oq eng-Mc
Luner og tin-n Hemden-H n( T ists sie-mu
alle Siedet bm og alud but-gis ."i tat-»
mnd um«- Vagsac m von ein-contr- og
instit-et dem unme- ksisno nl tsc( irrt-gam
!.e, bekendce Firma
Man nicu E Etat-L hauste staune-.
2818 W Mond »An-» Etwan
incrt CH. An. ovsxsor sllmkem
II Ast i Its-lut- es Ists-used
Ists-i Tslk til Vor-ask og Dadu
fok cis-u um«-do- Titl ltdbyckes Ut
ssisolsyss til s( hoc-no- ss sit-ris
dort mosnusrknclk kamst-Miso l«
s» samt nztlk Mk Of vors ydsksl
lsve Nur sind-miser ssd flink o
rosl seh-Elias
l
— k« oks cui-I »An-. —- l
joss Icovzmus
l
l
Citizens Stute Banki
Kommt nnd 850000 Aim Vanksotrqmng
Van kcxcnetz rsm Land og Ut- In. I
Ihimgcunqet rim Ung- fm Jud og Udlant
SCHng til sagens billtgsxe Kuri.
F. h Ist-»Mein- s. Matthiesew
sagst tr: but braucht
T..3 Mantua-L Sachsen
k. Botenblsckt, Dr. Med.
Pult-is inclskkmnket til
DIACNOSI 00 muscl
! unjtsble Bläs»
; Des
Most-es, —- ——- ls.
M
Ihr. Z. R. meach
Dintist
Koomi in ways- But-ding.
Phoue 70.
che III-is- national sank
L I l« Luxus-« 3
: Anbetiitisr sie tue-u alt dem-prom
Ujl Hut-Uusnsujsm Goal »Man-jun
! -y »Han Y-« Pfui-L
c. A scAMlDT, cssbiek,
Ul«.-Ulk. REIle
L Landspgkln Gsds og dikti
ge Rat-me feel«
get i ElmdeueMinneiotm W Mit
nord for St. Paul hvor Mitm
og qus trichs bebst Pris fra
m—-(;U Toll-nd per Akte. Danif
Kirke oq Pkæst
For nenne-re Undenetniug
fkkiv til
J,I. Jst-bie
ellet
H. N. Bisse-,
Bowlus, R. el, Akt-du«
Land ved Brot-is- os Süd-M
Motten-.
Flere gode Sections Land (S i
alt) i det dansce Settlsmmt ved
Brot-son, oq nær Sidnew M
for Salg til timelige Priser oq wo
lille Likkaat Belkggensde fkq s til
10 Mit isa Bauen, neu mai
Heie ellek i hele eller balde Sek
icon-.
For Were Oplvsubi stkb
paa Engelsk ellet Dunst til sammt
Stute Bank, Stdn-y- Montema.
.-——-—-1
Modena-man
sammt-sit tot- sitt-salut
« A«-’«""-.s"»"-- ; «
;»—-.-.x-1UE-’-s -;,H
««·«s--"·----«---s«
W Nimm N
VI CAN EITLIII
tm u Mcoponhossn sau- sr as ds- Hei
Iris-Ist sum-Modi- um
risris Dim- Forhswilqr Uslss km- set vll
visenss Dsm List k. Phtul eisn Urkund-—
Im PM. s Ost-i that-musik- Tot.
du«-teilst ist- Got. Inm- sk Mias
Hoopinhqsa schaun-W drin-M
Tod-li- «
. VIIIU0sIMU Ins-DIE
sc list-Ia Ists-h Is- lot-·
Msrlccdsprtgcc
til-MI, REI
svsds ist-ten .. i ·;--. . - .77
- ssvksnsj....». . .77
Isisfshsl.).»» so
-- lu- silb as-)... — ges
ssvki...«..» .. . If
tus.......... . .bs
III-» .. .... . .. - J
Sriss .. ......... .. Um
Sol-As tust-tsc
siacssttvd samt-II .. , .. Ists-s
cholck FOR-sc- . » .. III-II
srid . ". . . 7.7Ii—7.ss
ckUPAIIO
cis-de W· Null-tm - ——- «— — ·Vl — Of
Uvedeskh sit Zuers. — s- —- - .80— .O
Etsch-ob d I -- - — -- IF —- .s·l
sit-s —s--— —- s- -——— Js- As
Ilsnoflekc )... . . Js- M
stud- chalce cost-led) ————— Cis-IN
ssh —————————————— Cis-ON
Thoue 81 kskabekg
spre- tst culdsttkmligf Li- ·«- as 01
Als s IHHNKRAM. HXX kltk o
, z ·Hk.81A·l’HklAl-b«. lNlJI.-b(-i
NING as VAUUBAPPAIIATIUL
fut- II Mitwi- - hakt-but
ist-Alle XENI
II00000000000000000000000
ZUOO
: CZOWILL LMIR s
: mc co. :
— -——-— -—— s
fulkisussndir o- veltssomwcl l- :
ist-r If ale Stig- TOsnmsk of by. :
niassmstknstm Kvi Jota-It I
Blokkcx Ist-» all-s org-W :
til Usjketn Ijjsste M. -
- tut-. III-. ;
Wonner
Kulhaadel
ss )««I?«ko«.x«- I I«-kn.:-kv«
P( J( .«...«s.·-..1·1: s ! Jus Mut-f m
:--«- H H-1.m.—-»c«lsi-i 1...s«»: at u
blujks Isypgpusuwrmles Juni Kni.
lsrssmlix fis-knis. Wandluer - Z
A sum-« ! -.k it-»
Lands-html »Mir-Mes- nt cn Essi
tssrso mit-e fu«-s us Wir-« Idg his
kcmdl uns Ins-i ils-Eh
Hink g Inst 1304m1u1niss Za
n« »in-s
Hans J. Nielsoa.
Alfalfa Meietifqtmr.
. Jeg hat til Salg i det state dan
sske Scttlement vod Ekel-new on. 1000
Art-es ak »ikkigatcd« Land, i Am
ilek efter Ksberens Ønfke; Lands
segnet sig udimaskkct for Wic
)ncek ved vort nye Crmmery, m
ved Jernbanh Skole og danst M.
Skkiv til
Peter Anders-m
STin Montana
Vers-tm De Instek Herre- ellet Dun
gedmgter, Beklædningsartiller, hat,
Gue, helt Sæt Mscekke ellet Ta
sfkey beratet del fig at ksbe tii billige
log hemmte Pkiiek hei
Ed. Matthieiem
Miit-, Nebr.
· slisl pll Reisef