Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 19, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    im MS «
»Snak og Tobak til Tibsfotdriv,«
men incd alt dct vi1 der andet til"
end Saat her i Liset. Livet hat nu»
engang sine Kran, og man gar bedsts
i at tagc Hansyn til dem. Man stilij
let ja ugsaa sine Krav til Lioet· ——!
Men, bar du nagen Sindc tasukt
over, at i Regelen vil Livet byde
dis, netop hvad du bydck Liveth
Som du saar i Livets Agcr. vil
du lisstc paa Livets Høsmiarl Oq
staut del oste san si)Iii-I, at Li
vet er en karrig HøstmarL saa er
det dass ingenlundk Tiliaslden List-d
at saa Bind, kan du høsie Sturm
vind, vcd at saa Vtisdcs kan du lmstc
Had (-c)ad er kroniss Vrcdim as syn
digt Bmwk avlcs sortasrciidis Lidcn
scab, osn., osn. Nu, disk var den
negative Sich as Saacm men der
et ogsaa en positiv. Zaa i Tra paa
Gild, ou du bgster evicit Liv; saa
i Kasrljahcd, og du lmstcr Karls-ilin
igen mod Takiwimncliahed. Ja, im
vcd not. at ins-gen Zasd wilde-T
nnsn san isk der til (s’-maasld Miet.
soin basrisr lnuidrrde Fold. Tisrsum
du blot sank aod de, liøstcsr du doa
altid m and Hast Tlii srlv om
nimm blimsr suildt for Jaman
Vcdkmiiiiiisitdc, saa lmstrr du doq
sor dit met Vol-kommende klii dn
besassth i bot Hohe oq licisror Jst-nat
for Wid- L), at vi aldria blcsv imst
te as at saa aod Inst-!
Misn lmad bester man, nam· man
iaat Sank? —- Ja. den IXus Nu(
dc or nn Ti!ttiand, m fidrn tun der
godt baadv folge Vind on Knirps-!
vind —- «Af Saat oa Tok, dedi
Smcdenct Kat«. Misn dcst var unk,
fordi Tal-km var oxsscm Junk- on
del-for knnde den bvetkcn fødcs Smo
den ellvr lmns Kot. Nei, fnltm
Mund nøjrs of nusd Snak. —- Mcn
der er foa mange- snltnr Monnpskor
i Norden th var der onstm vsm
Jakobin Tib: disk-Dur skrikw ban til
de Kriftnm »Der-sont on Bruder kl
lek Zofnsr » Ins-non m satte-Z den
doaline findt-. oa csn as oder fiaer
til drin: Mem fmrt i Ist-ed vnnn
ed» im nmst oder-, mon J ikke aiver
dem det. fon- barrr til LomnnrtstiH
Nødtørft, bvod gmnnsr dot?« NCH
bot or nirkcslig fcm selnitkdlnspndr,?
at den Snak anvnor inqcsn m in
tet, at man sknldc mein-. M var«
ovcskflødiat at nevvnc det, oa bog
fandt Jakob dct Mc overfladiat
Der var so dem, fom soff-nie dcst
umuliqe« Da den Sings Foll vil
altid findes, tbi det vager- bebst
mod den mennefkelige Enoismm
Egenkasrliabed
Men im kommst nn her til at
tnsnlks ma unget. Tor finle lusr i
Links ikke blot en Mozfc inltnek
men mm der findest- ozxfaa en
lmrtuh ntulln Tlllimmdis fnlnw Oft-r
ttsr Jesu· luldpr hwm mfm wrin
ac. Tot ankn- Enr scn mdt nd Wu
rst Mm flm sinkst lmn til nllu disse?
lnmqrcndc ist tisrfnsnde Dust-ten
»Den fmn fvnnncr til um« ital«
iflss hunka oq den, sum trur mm
misJ slul nldria tot-fu« Tor set
du In-. hvor du flal lwn, um dit
Hier-te lumqrer og weiter Mcn dest
et desucrkre oalaa en Munde disk
basnsr sia ad, fmn umle- Enmnbømt
de mai-r til at spife Jord. Most fan
vidt jeg lende til det, san er det
ncmr der er Forftnrrclse i Fordsjisli
fesomanermh at Vorn svifor Jord.
Ncmr mine lmr qfort dist. lmr im
gerne trakteret dem med Acmsriknnfl
Olie Troste-r oil), san foar de i Flim
lrn Appetit for fnndrw Tim. Men
der er virkelia nimmt-, sont spile
Jord, nzrsaa volsne Memtesket Im
lasfte etc Gang noqct om. at en be
kendt Folkctaler udraabtc til on
stor Forsamlingt »Hm-d er dct ame
rikanfkc Ideal?« Fta omtkent den
halve Forlamling lød det: »Pen
qe!« og fra den andcn Halvdelx
,,Fomsieller!« Men det bevllcr fo,
fat den-s eller andre Mennelkorsfsori
dsielliH fom de kendte, var abnorm.
De trænqte til et Udrensninqsmld
del, for om de muligvis kundc san
en sundere Appetit TM baade Pen
qe og Fomsjelfer er af Jotd eller
indile oq at stille fin Siasls
Hunger med disle Tinq er at lvisc
Jord. Sjcelen er evlg og bar Evias
bebst-av, og den kan derlor ille
unsres ved det indile Herren saade
M Slcmgent »Von din Vua stal
du qua, og cede Stsv alle dit Livs
Das-« Det er derive tun Stangeng
Bad, lom bietet flg ligedan ad.
Men ihvoml Stjv ellet Jotd san
fylde en tom Maue, lau miet
ter den doq Me, thi kun Plautu
kan leid-le Jord. Ser Ormemn
fom order Lord-« maa leve as de
Plankestossey fom findet l Ins-den«
Ven, derviccmafsotd Inan
Mode ds, ps den, der vil levo as
bort fra -Teksten, fom tofer om
Sink? —- Nej, vist iste, tyi for det
fsrste bar vi nu hele Tiden talt am
Hunger, fom jo ogsaa mrvncs i
Teksteih og for dct andet skal jeg
nu disc, hvor Znakken her koimuer
ind. —- Hak du nogcn Sinde prøvet
m udrcgne, hvor mache Procent af
den Stroh squ sites til doglkg, der
dreier sig om Pengr, cllcsr hvad der
staat i Fort-indele mcd disse? Mon
ika den Snak ofte holde-s vcdligc
indtil Tødcilejet og pcm selve dem-.
ch talte en Gang misd en gmnmel
Mand, som fkuldc til at dø; lmn
lau ligcs Wo Eviqlmdens Nmsnfch
Da der » nuqot underlmt nogct
i at tale mcd ct Motivele sum er
ligc ved at skridcs one-r den Ost-wu
sc. Der koste-J vcsd cn sandnn Lcjliqi
lnsd ofto et underliat klart Los over
Licht oa der-? manqc Forbold —
Tenne Mund var kommen til Ame
rika i en forlxoldszvis sildig Alber
Han var en Haandoasrken Hans
Vestrcrbelser gis derska for en stor
Iel nd pcm at stafse et Löst-J til siq
og sin gamle Rom-. Ia im nn sad
og talte med baut, sont lmn lan
Pan Dedslejet, kam vi til at tale
am Wonnen, oa fea tom til at stat-.
at det ofte var stwrt at lmlde situ
Tanter ved Bannen »Ja. er det
itte snasrt,« saade den um«-le Mand
»naar im lizmer lust- oq vil tale
used Ulud nm nun Eitel, sna konnt-er
det med Hufet an alt det.« Im
laut saadan til at holde-as den Ums-«
le Mand. Her var da en asrlia Einst.
der kcenmede sur at uinde Kronen
La lwem all tvjnle am, at lmu ogs
san vandt den« Eelv øjuede han
tun meft Flaum, men jea snntesis at
here i hatt-s Ord, at Seiten var al
len-de linlvt mindest. Han havde jo
wenden den uovervindclige med siq
i denne Kamp. Men var det Im ikte
nnderligt, at den gamle Mond sørst
stulde have saa wegen Msje med
at saa et Hass, og at han saa baa
ester skulde have endnu mere Be
tmnring med at komme of med det?
Men jeg bar nn en Anelse am, at
de Elkmtningiy sum stulde elske
lmm lsøjest, de slag sig her, uden at
de nidste det, vaa Fjendens Parti
thi de snaltede vist mest am Hu
set. Hand om de i Stedet haode talt
med den aamle Mund om de evige
Boliget ou saa ladet lmm aim
med Milch lwad lmn vildeP det
var jo doa lsan-:». »Im lmk over
aivet det alt samtnen til Mu’er«
man-J namle staut-L sagde lmn
Men han bilde, at hans gamle
Kone sknlde have net-set niere. Da
im føate at vejlede og opbygae hanc
med Mitds Ord, sagde han til ben
disz »Der non-r du« Moksix saadau
er dist, saadnn flal dn tro!« »Mo«
or. or blova tuua til at satte-«
snndis lmn san til min, on drt var
nift sandt. s-— Mtsn M Var sandclin
ikke Snak as den aman Mand:
disk var sorsmndig Tale :le, lnmr
nun-u- lmr luu Zins at brinxus flle
nl Tod-kluner »Du blincr unl sunrt
rast-« Tun-r umn, fulv om nmu
nodt Wd Inst nmdsnttct Tvt fonds
cn til ou uua Piav, fun- laa von
dct ndcrfke af Twrina »Dot var-er
uok lustige-' faadr bunt sum vildis
helft væke fri for Diskussion Men«
med fin met vildc hnu luslst toll-;
out Himltsm lnmr lnm irae-da cu.
licndcs Mode-r on Eint-er var- ists
book lum Mo lasuqtlss ein-r at sont
un-. Naj, fultm Mund nnussJ ej
nusd Znal, oq dist Mr et sulthlt
sie-m lusllor file-, de nil bank- Fole
Mm nu des 1uc1nquostt er fuldc
nf Jord m nmallc endoa spat-r at
proppc unsre i fig. Ja den Stil-We
ellor VulbeL sum er fuld as Sntaas
non, sank man innen chsde i, oa
den Flaskcy sont er fuld of Band,
faar man ingen Vin i: oq det Hier
te, fom er fuldt af jordiike Tina,
faar man ikke den himmeler Mann
i«: det trcengek til et Udtsmnnslfeöi
middel. Nu er fo nok lelve Dsdcn
laadant et Udtsmmellesmiddeh mcn
det vlrker tadikalt Den store Lasae
bruger den hist, lam iea bar dort
at iotdilke Læger ask deres Medi
sin i tsnktsltc Tilsasldet De nimsr
Patienten m »Dosi—3« oq sigcr sem
»Nu vil det blive Liv sller Tod«
Lasmsnss Instr var jo not, at dtst
sknldc bliw Liv, men det bcsrsr mis
rcs Wo den smle Livskmsp csnd pcm
Lasgcns Midicin. Den himmcslfkis
kam vicde jo oafaa virkcs Lin tue-d
fin Medicin, mm —- mango ladet
Ivt blive med Snakken. Tot san for
Westen not ver-m at der er nogen
Dvertro fokbundrn med den over
Imtalte .,Dosis«, mcsn det er der
zufaa med Hensvn til Dødm Men
Dvertro er oasaa Snak. Overtrom
kaut her ud paa, at Dsdcn not skol
zmvende et Mennefke. Men drt
Pan Dsden ikke agre, den er blot et
lldtsmmellecmiddel Knn Guds
Pfand med Gut-s Ord san sinnt-W
It Wenn-sie Dei bsiestch Dsdetreller
Vadstanken san stre, et at fanMens
Iestet til at give at den Jord of
Is, ban i sit Liv bar gaaet oq stop
pet i fig, sqa ver san have Pcadsi
,til noget anbet. ,Men ser det for-»
maar den itke cngang altid at goch
Lud og derfor blfvc fti for denf
Saat, at man lieh-ver blot at do;
for at blivc salig. Mcn den Saat;
gar endnu more Formrd, thi den?
lcdcr nmngc til at levc et spildt Auf
rissen Limst skulde jo urtop Haer
være en Saatid, der knndc fort-(
til cn Huldenlmft baade for dit met(
on andre-I Vedkoutikccndc. 1
4
«
l
Mcn nu ck der ved at konnne cui
andcn slctn Sidc frem vcd Snakken
Den er ikkc blot ude af Stand til at
fylde Sjælcns Hunger efter Mus
dcsligl)isd, nnsn den tjcsncr til at føre
den end dybcsrc ncd i Tødcsliglnsd on:
Undomam Vi san nnmfko dcrforI
begynde at forftaa Jesus- naar han?
sitze-: »Men jcg ficht eder, at Men-«
neskcnc fkal paa Donnncsns Ton
make Neunskob for bvcrt ntilbørligt
Ord, sont de toter-. Thi af dine Qrd
ffnl dn rctfærdignøres, oa af dino
er sknl dn furdmttincss.« Jeg or
i øvrigt bange for, at bandc du og
km bar en Tot ovført paa det Regu
finn sum vi not holst nma bebe
lnnn unt nt onprftrngc nnsd Jesn
Wod, for den Tag konnner: thi
cllorts Haar dct not galt. Lnd us san
isnidlertid Dante Wo us selv, at
chnfkabet ikke forlkrngcs og for
nasrrcssz alt for monot.
i Men der er cen Ting til, sont fol
jder niii ind her. zlin nlle de, sont
jliqen at Vibelen ikle er Gudsz Ord.
»- "s.i in Initi? ille er Wind-J Zøn —
lnior mon de nn vil lien nied den
Sims? Det kan io nok Here, at de
fordristcr iig til at lade Manteler
nf disfe Zpømskimaal staa lien til
eiter Teden for san nidt, sont de
ilke nllekede ester deress Meninq bar
lmr niniort dein. Men een Ting er
nn sillerti de nmstter innen bun
nrin Mund nied den Simi. Dei det
lnirde exientliq viere nok til at fcm
dein til at for-andre From. Jeq ken
der et nnnt Mennefle, sinn er on
ndlfet i et PriestelijenL Hans Fa
der holdt paa, at Vibelen er Und-;
Led. klin er lninss Inder on Moder
døde, inen felv tasnker lmn pim at
cmtazie sin Inder-Z Nerninq iet- san
ester endt Arbejdssdaa iit fmtilesJ ined
fine lusre i Nudst Hinnnel Dei blels
tin-n nodnendint nndek innig Stras
lsen efter at nun freni til Pmsiieziers
ninqen fnrft at optniie Lasremernins
zien li øisriiit en ndnmsrlet Ferfknle
for Prassieqerninat-n)." Nn itøder
inni under sin llddannelse paa Pro
fessoren fein fixier, nt Bibl-lett ikkc
er Sind-I Ord, on at Profetekne ilke
var Profeter, on at Mirallerne ille
var Mit-aller ofv. ca livad blev
Folgen? Forli en thftelfe oq san
kllnfiisxitelfe i del nime damle
Trog-Un Teile knn nied Nuds Hin-w
bline limn til Womi, sonst-fah at
lmn lmlder fast ved sin Wind on
bonI Ord, nien det vil io nltsnn
ijne nt det bliner linniss Mann,
·lwi—3 lmn nnnr line itik inmd line
Laster-eif- lindervisninq oq Jndflns
;dclse. Men ban fixier, at nmnms as
Lunis nniie Venner er kommen til
hanc nldelesJ nde of liq feln Te men
ie, at de licwde en Grund at bngne
deress Livs anninzi Una, im nn
blev den taqet fra dein! -- - Tet er
annske vift beklaaeliat, vil nicmlke
noqle as disse moderne Kerker We.
Inen lad dein lcrre foni vi at byaae
ima Videnfkaben: den inaa vi bøie
og for. —- Men for det føksie er
)der nn meaet delte Meninqer om.
liimd der med Rette bedder Viden
lflnli Jn, im bar jo nn onan last-I
znt definere den fanledes: »Viden
fiab er klassifikeret Kundlkab.« Noa«
det betyder altsaa, at Videnskiiben
bar Orden i sine Sknfser. san den
ikke famnienblander Peber og Ka·
nel. Jo, det Milde den have-, men
hat den det altid? Hvis den bavde
det, san kam vel ikke den ene Viden
liabsmnnd eiter den anden for at
ligte den Peber ud, lom denne an
den bar blandet i lin Knnel Men
at det ftadigt gaar saaledes vaade
paa religisle og illesreligisle Om
mader, det er ingen Hemmeliglied
felv for den, der ikke tat regne liq
blondt Videnlkabsmasnd Og den
Videnfkab skal altsaa nu fasttcs i
Ztcdet for den Tro, sont i aman
og um- Dcme ovcrvandt Ritter-, ove
do Nvtfasrdiqlnsd, ovmwsdc For-irrt
tolscm stowcsdts Linn-til Mund, fluk
fodcs Jldss Kraft, undslnn Zvasrdetsi
Od, blev fewrk oftm- vamlwd, vors
vwldia i Kria oq bmqtcs Haer til«
at vicm ikkc blot sordiske Gaste nusn
cmndcslims Maqtcr oq Furstendønp
mer med den-s Anllagl Mrn bar
du nagen Sindc børt dummen
Suakk Vidonfkabcn er qod til man
ac Tinq. Den et ifær qod til Hier
ncsqmnnaftik. Men til at mastte et
bunarigt Hier-te med dncr den al
doch ist-, enten dette Hier-te san er
nandehungrigt ellcr livsbunqriqh
oq der er mere Forbindelfe mellem
de to Slngs Hunger-, end de flefte
bar nagen Anelse om: M det er
Raube-is Form-, der vkrker fom
Drivkraft i de skgnnefte og bedfte
Mesnneskeliv.
Men lad det nu vwre nok for i
Tug, og sc saa du til, om du helft
uil have Suak vor Brød, og om
du helft uddclcr Znok cllor
VrødP Mcn det lovcsr im dia, at
isimd du her sann det nil du ing
unsre nch Neutr- ug Routier Nonne
J, K. Jenseit
—
Bibellæsning
over
Pauan forftr Bret- til
Thrssalonikcrnr.
lAf Ein-. Pctcsrsonl
Km). U.
En Mønftkkschncr.
Eiter at baue omtalt den Jud
antm, han bavdo haft iblandt dem
-s..»1 do Taumel-. eret san øjcnfynlig
lmudc baut-et, sum-· Paulus over til
at omtale sin og sino Medbrødrcs
Akbcjdc og Vandvl iblnndt dom,
lmorlcdcs de i alt lmvdc vift sig som
snnde Herren-? Tjenmn Tot kundc
sum-E- imdcrliqt, at lmn fanledcs vil
umtale lig sclv og sit Arbejdcy mcn
disk lmr jo nok unsret nøduendiqt for
de falske Profctisrsss Eknld. Tistssp
var nltir i Haslmc vmlslkuuluT on det
Dildcs so iklcs alt-no liiiidrclpcxttsTl(1-rki
Allmindcliulwd tin-n de lmr paa ens
Inn-r Munde mal-It lmm neb, for at
de tmutmnsndto skuldc mislc Tilliden
til lmm. Inmde dct Imiusst Var jo
det meste vunch Dottc man Pau
lus hindre vod at lwnvise til sin
Wandel iblandt dem, sum vildo lmn
spømm snnrsks san J, at bot ligncr on
falls Profvtisi Frcsnmntmsnmnth
Glmrlcoeg lmu ikkcs hunde lsaanst
flq Ad.
s. »Vor Fornmning nor ikke as
’.!Oildinrelse.« Te tde falskes lmr
slnldt lmnl for nt were en Zum-mer,
Jnn imk feil tun det, Munde de
lsensse det, vor jo tin-net windetA Men
nun- Were var tlle Vildsarelse, sixser
lmn Men den enr so doq sonnt
sorskellig sra den, de slkiftklooe m
Farisceerne sørte — on de bimnede
sn doq der-Ists vnn del H. Test. Pan
lus« Zum er: Vorl Ennnaelnnn er
lllellen US beste-et us Nle Tet er
noget, sent Ponlnis i de sleite ns
sinc Vrene Mr ·1n-lde:1de, lmn fler
meget til Und sor, nt non-J Were
hverken er enet Pnnsnnd eller Men
neskelcere Je Nol. l, 11——---21. JE
le en Gang ins-J de andre Llpostle
lmnde lmn Amsel i Ekole var end
ikke bleven vanvlrket as dein. Men
lmn lmnde modtaaet sit Evangelnnn
Hennem Aalsenlmrinn sra Wid.
Nimr, bvor oq lworledess ointoler
lnm ikke: men lmn knnde siue med
Jesus-: vi tnle det, us wide-, oq vidne
det, vi have set. Og vilde alle lmncs
Tilluennere blot unsre lioe san slit
We soin de i Veroen All-to l7, san
eilde de se, nt nvad lmn sorknndte
not-. lmad der var vidnet om nen
nem baade Lotsen og Brust-teure- at
Jesus er den llrisntix on son- Jesus-J
selv leerte nd of Ekrifterne, at del
but-de misncsi at lide dene« ou ind
nun til ssn Oerlsxslleo
( »L. Tot um« heller ish- ns nnsn
Haus-at euer as Zumff Emde
. punkundis Mssfvldnitmcr lmr der
lmrcst rettist imod hmn
« san ikkts alrho lnrte falskt mon
Mr var dnsvot as nrenr Motivcr.
Tor var lindcsrfundinlwd bnq ord.
En falsk Lastka bar vol nmnskp ofto
hmnndt i nnd Tro: sidcn or cum
munka- blismsn sig inmide at lmn
nur mm feil Resi: mcn nn vnr den-is
met Im fnnnnct snulcsdcss i For
gnude nt des ikkcs vildts rctircsre.
Wut do vidsw bedre Men sinldc
der vasre noqcst fandt i on faadan
Paastand, san maatte ban da i dot
mindste lmncs baarct W link san
klogt ad sont de falka Vrofeter i drt
Eg. TrftameIItc« Der i alle Maador
spgte at verrv Mennesker til Votum.
Mcn de vidins, at cht bavdc lmn ikkcs
giokt
Tot er iu ikko den sidflc wa
at vantro kllüsmusfbsr bar tillkmt
Herren-J Tfmorc slksms Motiver
»Mein-r du« nt lmn trot- vaa, tmad
lmu Mo Musik-W Da lnkkcs dct
ifkks vaa den Mande. bmnndor man
at raabcs on om .,Oclnedsvmsfter«.i
J. Vi onmikkisks heller ikkc Invd
fmiqrcsnhis Ord. Tot vlisjedts doa
ikkcs at vaer Vanli thInmnimsuma
de. Vi knu lkmqo Masrkis fil. lwot
jedes ban mit-t- til Kprintsiierim
sum ban jnft nu orbridksdis ihlmidt.
Se1.Kor.l,11—-31:3. 1—1:4.
s- —15; B, P-: H, 17—22: bvorlcsdcss
han rovscsr dort-s Splid oa andre
Sonder, fqu aik i Svmm iblandt
dem Mal. L l—8. Til dem, fom
lesvede i Kødcts Gewinner-, fiqrr han
lim- tcnt nd. at de skal ikko arm
Mnds Mai-. J Lvstm er M. H)
m Athen TAU G. 171 lasse-r bam
dem, fordi de dyrkcr Asmtdcrne.
Til Felix pmdikedc ban om Ret
fasrdiahed, Afboldenbed km «««- til
Iommmde Dom. Mo. G. « 25).
Aposteken Peter modsagde ban lich
i Mut-ne fordi ban var at laste:
Gal. 2. Til dem felv baade fagdc
og skrev han, at dorfom nagen ika
vil nrbojde, bør ban ikkc have Fi
de, 2, The-»I- 3. 10. Alt dette ludcr
ikke paa fmigrcsnde Talr- Nej, om
qundcrms skuldte bam for det, knn
de·La-scr1th sikcsrt vidne, nt det um«
ikko limdt
»Hm nagt-n vildö flylch lmm
sur Wskriglnsd da var dot let ..l
Wüste at dct var en flammt-Ha Samt
Tot or vol stet, at nogcn or fnldon
for dcttet nusn di- er dlst ika alle, on
Paulus Vor det allerminde Tot er
fanledes forordnct, sigcr ban et nn
dcst Sted, at den, sont forkmtdor
spannt-liest fkal lcve af Evangcsliet,
men han havde slet ika gjort doan
Ret gældende for sit eget Vidkom
intende. Mcd Henfyn til andre sinkst
lmn, at don, sont undcrviscr i Dr
d(-t, skal delcs alt aodt med don, son
undorviscr baut. LlldonPaulns hade
ikkc forlungt noqet af dem-. Ton-n
imod sixusr ban: J kcndcr jo vort
Arbeide m Moch, tlyi Nat ou Tau
nrlnsjdksndv for ika at ver- noqm
til Bnrdcn prasdikcdr vi doq Nun-:
Evnnxuslinm for oder.
5. De lmvde ikke søaf Æm beer
ken nf dem eller noaen nnden. Nef,
søne Ære af Elskesmeskeu det var det.
en Oerreusks Tiener minde of alt
sfnlde Det aiurde Fjenderne Te
M at J skulde umfknereT pcm det«
de hinde rufe sia uf eders Kob,
skriver kmn et nndet Sted, Mal. H.
is. Der-es Hensiqt vor nltsaa ikke
ren; de spgte Mennefkerss Aste-. Je
sus figer det samme om dem. Joh.
5, 4«1. Men hade det vasret Pau«
l:4-.-· Oeniikxt du bnvde ban hondlet
utilnivelia dnmt. Gan autede sia
ikke nt vide nndet ilslandt dem end
Jesus Kristus ou bmn korsskrstet
Tet var i Nrunden det enefte, Pun
lnsks forktmdte: men Kot-set var Je
deme en Fommelfe uq Nreekerne en
Tnarliqhed, luwde lmn fundet nd,
Tet var altfaa en belt forkert Ve-;
nt quo, om lmn søgte tllkennessers
Mee. Nef, san fknlde bnn have
winkt sum fnn mmme of, Nntidenss
Prasdiknnter nor, vmsdike over Da
qens briendensde ZwmsnmoL nn
Iitisfe na feisfnle Ellken det qinrde
kmn ikke.
Dunkle-des han lsnvdc virret
iblnudt dun.
l. Var Jndxianzi ililuudt eder nur
itte i Roriasimelikilied uieu forud
uiisshaudlede on forliaaiiede, sont vi
var i Fillippi, var ni ulliiieuel fri:
inodiqe til at tale Nudsz Evangelium
til eder. Ja. der liørte i Sandlied
ikle lidt Friiuudialied til iued den
sann-de lindilasnuede Nun eiter en
iire Tanesrs Reise at qaa lige iud
den jun-e Vu ag forkinide del Evau
uelinni ioni de nur lileven sauledeis
uiixiliandlede for, lwor de liun fra.
Dth kunde have vasret interessant
at ie en iu· de ialile Brunnen-i- iiu
dei- iaadtuiue Liiiitasiidiulieder: de
liaede iikkert qjort andern-dazu
L Tet. der kifnrde Paulus iaa
iriniodikL nar, at liau liande saaet
iiu Netniuq tietrnet as Nud
Tet Var fau uendelixi siort for
fwu. at han, der forlieu var eu Vi
spotter en Furliaaner ou Roriølaer
liavde fundet Jiaade liosjs Wind ozi
niasrket Enuiuieliet si- iirait i sit einst
Lin. Meu dei var oiu inuliiit end
un starre. at lian var betruet den
iiore Nerninii at vrasdile dette Enan
geliuin for Oedninuerne san si
uer det fein Ef. I, H: Miu den allei·
riuqeite ai alle lielliae er denue Rau
de given at priedike for Geh-nimm
ne Kristi nraniaaeliue Niadoni Ha
lian vidsie, at den Krust, Einuiueliel
liande liait onerfor lnun i(-ln. nilde
niie sia has andre Kund det nd
rettede i liani, vilde det udrette i
liner den« foiu ten iiund det: lian
knnde vidne det, fordi liau lmvde
eriaret det, at Nnd Emnmeliuin er
en Kraft til Suliulied sur lmer den«
iom trat-.
Terfor bavde det im en Ejde set
mindre for fmm at betnde, lwnd Men
ueffer tasnkte ont hmnr men det var
lmm alt unt at aøre at san Evatme
lief forkmidt til Kreise for san nmu
qe fom mnliqt. Dei-for Hunde ban
for sin Gewinnes Eknld malt-, lwad
«det skulde viere, naar den deriaetk
nem kunde lilive fresmnet Tet var
bmn ikke om at Mre at belmqe Men
nefker men derimod den Kerne fon
lmvde sendt band oq for lmus ind
nnkksde ban sin Saa« l. Kor. il
Ik Da lworlcdcsis luwch lmnci Fur
lmld til dun- ikkks www-t- J indes
liq Kasrliqlnsd hde lmn vix-rot
iblandt dem. Jkkis mindst den-km
kan en fand Herrsns Tit-nor nok
fonds-I fm dksn falfktn Oavdo de le
dvndr Pan Jesfn Tid vist rtst nimm
Kasrlinlnsd nun-for Kollet i det holt-?
Den sob. fom ikke londer til Lin-on
csr forbandct, snado di-. on derived
lod de- dct blich J ovasdv Enbvers
Dust-, fande- Jofus om dom. Dr
Hunde ikke form-nur« at Jesus out
gikkes med Tolderc og thdcrc on
var deres Ven· Qg naar do as
Tit Salg s
1105 Forum i et skaiidinuvisk Scttlcment i Øsgtre Central Safkats
chimun Vi har netup udgjnot en 532 Eidcrg Bog, indcholdcndc fuld
Vcskrinvlse af itlmort Stoffe Land, AulIMapportcsL Bteve fra akti
uis Sprucer ou out-r 70 Fownmhcv Disrsom De ausser at faa et
»Die-m i on frisnmdskridcndis Anluni. sfriv til oLs vftcr dctte Hæfte,
der sendissts frjt.
The Walch Land Company
Drin. N., 400 Nottlscrn Bank Vldg., Winuiprw Man» Cau.
- - - - - - - ----------------------------------4
l
Q
LI
Gode Bøgcr billigt.
Boqpakkc Nummer U.
8220 plus Potto 30 c.
ZWE- goch Bøgor as forskcsllikmrtcr Jndlmld — Alle i OIIIslag.
Den Rette-. En Lundsbnhifmriu Nun Tansk wd Pqu N.
P. MadsmL IT-! Biber-. Pris: stsku
Epmantc Lasnkcu As Wi. Numuond. Luorfnt us Unsr. N. P.
Säcndsut 502 Ejdut Pris- 81.1().
Vetmqtnjnqur over deriin Lin As Thoan A. mumie-. 227
Eidmc Nrdsut Priis ils-c
Jnnmarkis Fimnp for Ewdorjnllnnd As Jolm Huinsu lkIl
Erden Pris- Mc.
Etrncnms Low As Janus-J Vlllcsn Laut-. Ovorsat ns J. EIN
Van. 215 Zidutc PrisJ :Zl««.
Music-u Bluts llnzxdonisdftroqcsn Form-Hing ns B« Z. Inm
«.-.innn. Isll Eidon Priszs LIC.
Tilsaunnou ji«-) Zjdcr Imnlct «L«ouludun1«I-:s Russ.
Nu ultsmmnrn sur
·2.20 plus Porto Bisc.
V og p akke N n m in o r lu.
5225 plus Pvtto 25c.
Ecin qodc Bauer of sursfcllixmrllst Jndlmld Alle Jndlsnndlue
l. Un qmmnpldngss Bist-. As Loniso M. Alt-oft IWJ Zldpr
Elljrtlngcsbiud
2. Wild lsr lnin Frelslj. Ill- »T«c Ulme Wllliutlsl««. :’-(l7 Eidrv
Elsirtilmizbiud
Sk. Fxrodkfnrslrn og Futmfolf. As Caril Ell.n«. lllll Elbe-r
Thier tut-d Wildnij
l. kllolmrt Flriflclikl FortwllinxL im Engl-M wd Pult Ehr-.
(Cln«isu-nfl«n. lll Jidetx Ellirtilm.
.). All-km i Jordkam Offtorisk Fortasllinq im Sonderjnlland
Ilf Hut-old Tnndrnu. 155 Ejdux Flompunlsrct Bind.
si. Pørnefortasllilmlsr l. Flrifwligc Fortasl"linx1l-r sur Vorn. As
flrsktslliqe Rot-kaltem 115 Zjden Martonncrcst
Illfniimusn lLlll Zidlsr And, fund Esszsnina i tiltulcndc Form
luwsl smnllsdls Miglndcprisi RZLJ - Im altsmnnusn for fun
« -... » 8225 plus Pol-to 25c«.
Ekfmh
Exil disku, der sonder us. Völlll sur Voxumkkrr Nr. 9 oq Ul, oil
vi oben i swlwt fonds a r ntists 25 sorsfelligc ilnportcrcdc Bron
kort med Prospekter sra de 3 Nordifke Lande· Pris ellcsrsJ öllln
Danisls Luth. Publ. Housiy Blair, Nebr.
W
samme Nnmd nu sorsulqte Paulus-,
vor det saa af inderlig Kasrlighed"
til de ftakkels Hedningcr, at de gil«
nd Don at hindre Paulus allt- Lscqmst
:Iu-j, det maser man ist« noget til:
de var blot brenne us cn entsin
Tina - et hmsndcnde Had til den
Hrif1n-5. sum Nmtluii sorfmtdtc. I
Mon lnmrdnn lnwdo Paulus-:- laut
Tm iudorlmcs Kasrlinlnsd til dem for
Zum-ni- Eum on Moder --— som m
Amme ulrchr sims Vorn, oumikkogs
nj mildt mcd Welt Emll LUIUDPWU
huka Var-tot til sit Brust for nt
masttc det. fault-des lmvde lmn pau
den smmefte Maade rakt dem drt
coige Links Brod Evuimclicstz sum
Moden-m der lnslmndlksr sit lillc
Vorn mcd fior VnrsomlnsT lmndts
lmn bclnmdlcst dem Mier fundr
lmn jo da ikke mms for dom.
Zum en Fabr-r hand(I lmn sur
nimmt ou trøsust culwr nf dem jin-r.
Tot » list forsmmslisz at bcxmr Tote
tiltmsngtcss: «snakt trmmte en til
Trøst i do vansfoligv Furbold, de
lcswdc under, snurt tmsnato on nndcn
til nt si)r111(111e«;«-. Misn dct tmde Pau
lnizs gjnrt aufman som on Faden·
Linn randor sum en Inder midt
iblaudt dem alle, um«-J do las-Isode
alle der-es Genvordialnstr af til
hont, ou lmn lmvdc lmadc MICHA
lnsd oq Bis-sum til at hjwluc ou
lwisr tilNottcc Alt dettc sknldc
de komme ilm, naar Monden pro
noch pan at kusdsasttcs lmm i dort-Es
Eint-.
i. Zaa knlder lmn lmndo Nnd on
dem til Vidms inm, lnmr lnsllixyh nst
sasrdiqt og nftmsfoliqt do huv
de ver ilslundt Mu. Tot er sum
er of Paulukz nnsu lmn Ord. dct
er sandt. Da lud viss knn taxus dct
nied. lstot· oftts lslimsr ikfc dct er
nf bmn ritt-rot on must-um« Villicn
nur im vol, misn at ndretto det godu
fornmnr im ikfcy Rom. 7 Kav» nd
nftc Wo csn nriatiq Manch man
aør dct for at daskke over sin mrn
Jannmsrliaknsd Mvn iea lmr aldriu
hart tsllksr scst dotto er of lmm an
wndt. Hvorfor Mr man ikke dot«?«
Dot cms er doa vel lier san sandt
fom dct andet! Hvot er her doa ikkcs
mmct til Sclvprøvelso lume for en
»Jenseits Tienete oa for etbvert Guds
Baru. "
Z. M fer, at Paulus er ikke bayse
for at forsvurc fig· Meu han gør
dct for Evangelith og den troendesis
Skyld. Tor var noqcsh Paulus var
nuer bange for end Pisk og Flag
dct var ondts Ord. Zlagene var han
jo enc- om at hast«-, og det gav
Herren lmm Fimft til. ja han kundc
tsndog syuqcs Gud Lovfmme dortiL
Av. N. 1·;. Mcn dcs onde Ord gik
jo vidmsz de hme ndcsasggo hang
TIIrtmidis ou fault-deg- blivc Sjasle til
Fordmsmslskn Dersor numtttl lmn
san cnomjsk vom-inne drin.
H. Mut lmn tnrdo nuk oqsaa qcm
mi,1,1«("11—:-1sis:« til BUTka Tist fer vi
af Elntninqcn of Rou» lmor lmn
omtaler Krifti Ko"rses chsnder oa
talcr tndcliut unt, lmad den-s mind
aamslich om maa blivcs — - Vredisn
til ,x1cld1-ndelsr. Paulus knndc ikke
alt-m- pmsdikc Eumtgcsliet for de
fnttixun nuin uqsaa Vrtsde oq For
dontnuslso for de dumm«
T. Met- on fuadan Horn-n Tit-nor
sfnl lnsllor ikko miftc sin LøtL Hvo
er vort Laub ellor Glade eller
Eies Krone-? Mon ikkeJ ? Lønnem
Paulus fik her i Vordin det var
Eluq ou Famng ou CI Skafot til
fidft: mon on Æres Krone skal lmn
fcm pau vor Horn-s Jefu Kristi
Tilkonnucslsos kna. De, kmn vandt
for iin Hokus de fknl vaer bans
TDLsTecsFiromn Ja dis, sont førte do
must til d)hstf(1srdiqlusd, skal skiums
fmn Ztiormsp evindoliq ou altid.
Dan. 12.
O til-»k, imar Herrian Vidtnslmsr,
Hans Tjencsre pkm Juki-,
De Millioncsr made der,
Zum imvdis den-st- Ord!
Zwisgstsnmnl til Eitisrtunfc on
«LIiin-lsttiditsiii: Onorlcdesss tun bist-fi
tu Tinq inmqu at vi frolscsrs of«
Rauch on der alliaismsl blivcr Tale
um Lim? Påcreiissiwnu
Den stark ,, Sanges-«
i Lcederbind med Guldfnit er mid
lertidiat udsolgt, oq det vil vare
mindst et Par Bäumchen inden imT
Forsyninq kan Mutes-. «
Jmidlertid hat vi rigeligt as »M
ny Udgavc i Shirtinq met Ists
trykt i hvidt som nu soequ
8120
Dau.lg,u,ty.k»zkwsia